RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 10. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 11. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 2/20

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach 4-9 marca 2015 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Andrzej Janczy, Danuta Strzelczyk-Kwiędacz. Badaniem objęto słuchaczy (ankieta i wywiad grupowy) i nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły i grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły: "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji", "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych". Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły/placówki AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AS - Kwestionariusz ankiety dla słuchaczy APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WS - Scenariusz wywiadu grupowego ze słuchaczami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły/placówki WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WNG - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczącym jedną grupę II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 3/20

4 Obraz szkoły II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie wchodzi w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie. W bieżącym roku pierwsi jej absolwenci będą zdawać egzamin maturalny. Szkoła pracuje w systemie zaocznym, słuchacze uczestniczą w konsultacjach, a podstawą klasyfikowania są prace kontrolne oraz egzaminy semestralne. Taki system pracy szkoły rzutuje na organizację analiz osiągnięć słuchaczy i wdrażania wniosków z tych analiz. Słuchacze to absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej lub absolwenci innego typu szkół, ale często z dużą przerwą w nauce. Podstawą organizacji procesu kształcenia jest więc kształtowanie umiejętności uczenia się, jako podstawy pracy słuchaczy oraz dostosowywania przebiegu konsultacji do indywidualnych, często bardzo zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Bardzo duże znaczenie ma motywacja uczących się w tej szkole. W szkole nie było jeszcze egzaminu maturalnego, ale biorąc pod uwagę wyniki klasyfikacji semestralnej, w trakcie kolejnych semestrów słuchacze uzyskują lepsze wyniki. Jest to powodowane zarówno pracą szkoły jak i motywacją słuchaczy. Ukończenie tej szkoły i uzyskanie wykształcenia średniego jest dla większości z nich bardzo istotnym elementem rozwoju zawodowego. Badania wewnętrzne prowadzone są w oparciu o ewaluację wewnętrzną, testy diagnostyczne przy rozpoczęciu nauki (I semestr) oraz prace kontrolne i egzaminy semestralne. Obserwacja zajęć prowadzonych w tej szkole wskazuje na duże znaczenie indywidualizacji pracy w trakcie konsultacji. Takie procesy dotyczą słuchaczy i zespołów słuchaczy w ramach jednej grupy. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 4/20

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 27 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Liceum ogólnokształcące Chrzanów Fabryczna Kod pocztowy Urząd pocztowy Chrzanów Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dorośli Uczniowie, wychow., słuchacze 111 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 18.5 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy brak specyfiki MAŁOPOLSKIE chrzanowski Chrzanów gmina miejsko-wiejska II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 5/20

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego słuchacza, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych słuchaczy. Wyniki analizy osiągnięć słuchaczy, w tym słuchaczy, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Słuchacze odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego słuchacza (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc słuchaczom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego słuchacza (B) B W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) C W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć słuchaczy i losów absolwentów (B) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 6/20

7 Wnioski 1. Diagnozowane trudności edukacyjne słuchaczy, wynikające bądź z trudności jeszcze z poprzedniego etapu lub dużej przerwy w nauce, są podstawą do planowania pracy przede wszystkim uwzględniającej indywidualizację. 2. Badania wewnętrzne prowadzone są w oparciu o ewaluację wewnętrzną, testy diagnostyczne przy rozpoczęciu nauki (I semestr) oraz prace kontrolne i egzaminy semestralne. Obserwacja zajęć prowadzonych w tej szkole wskazuje na duże znaczenie indywidualizacji pracy w trakcie konsultacji. 3. Najważniejszą kompetencją dla samodzielnej pracy słuchaczy jest umiejętność uczenia się jest to priorytet pracy nauczycieli, chociaż w sposób wyraźny obserwowano jej kształtowanie na mniej niż połowie zajęć. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 7/20

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Podstawą organizacji procesu kształcenia jest analiza osiągnięć słuchaczy oraz zaplanowanie takiej organizacji pracy podczas konsultacji, aby uwzględnić różne trudności edukacyjne słuchaczy. Realizacja podstawy programowej w tej szkole zakłada kształtowanie umiejętności uczenia się, jako kluczowej w samodzielnej pracy słuchaczy. W trakcie zajęć wykorzystywano podstawowe i niezbędne w realizacji procesów kształcenia pomoce dydaktyczne. W szkole nie było jeszcze egzaminu maturalnego, ale biorąc pod uwagę wyniki klasyfikacji semestralnej, w trakcie kolejnych semestrów słuchacze uzyskują lepsze wyniki. Przyczynia się do tego zarówno praca szkoły oraz motywacja słuchaczy. Ukończenie szkoły jest dla większości z nich bardzo istotnym elementem rozwoju zawodowego. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego W szkole prowadzone są diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych słuchaczy. Nauczyciele analizują świadectwa z poprzedniego etapu kształcenia, wyniki egzaminów końcowych z ZSZ, prowadza rozmowy ze słuchaczami. Zdobytą wiedzę wykorzystują do planowania pracy dydaktycznej, modyfikacji programów z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej nauczanych przedmiotów, metod pracy, planowania liczby godzin zajęć edukacyjnych w odpowiedzi na potrzeby słuchaczy. Wiedza wykorzystywana jest również do wspierania i motywowania uczniów. Część słuchaczy jest absolwentami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, co ułatwia planowanie działań edukacyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz opinię słuchaczy o pomocy udzielanej w szkole, uznać należy wykorzystanie wiedzy na temat poprzednich osiągnięć uczniów za celowe. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 8/20

9 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji na większości zajęć. Sami nauczyciele w ankiecie deklarowali, że te podstawowe kształtują na wszystkich lub większości zajęć - najczęściej występuje kształtowanie umiejętności uczenia się (rys. 5j). Z innych deklarują kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym (wykres 1j), czytania, myślenia naukowego (wykresy: 2j-3j). Z mniejszą częstością nauczyciele wskazywali umiejętność pracy grupowej (wykres 4j). Na zajęciach obserwowano kształtowanie większości z podstawowych kompetencji słuchaczy, nie było takich zajęć, na których nie obserwowano by co najmniej jednej z nich. Rzadziej jednak niż w deklaracjach pojawiało się kształtowanie kompetencji uczenia się, co jednak dla kształcenia w formie zaocznej wydaje się podstawowe. Wykorzystywano w trakcie konsultacji podstawowe warunki niezbędne do realizacji podstawy programowej. Były to podręczniki, schematy, inne niż podręczniki źródła informacji, teksty źródłowe. Stosowane metody i formy pracy pozwalały na kształtowanie między innymi takich umiejętności jak komunikowanie się w języku obcym i ojczystym, myślenie naukowe, formułowanie wniosków. Realizacja procesów edukacyjnych jest spójna z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Wykres 1j Wykres 2j II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 9/20

10 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 10/20

11 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego słuchacza, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele wskazali w ankiecie (patrz wykres 1w) na najczęstsze formy i sposoby monitorowania osiągnięć słuchaczy. W dużej mierze wynikają one z prowadzonej zaocznej formy kształcenia. Stosunkowo rzadko wystąpiły więc elementy oceniania kształtującego, najczęściej natomiast te, które wynikają z naturalnego przebiegu zajęć, np.: sprawdzanie, w jaki sposób słuchacze wykonują zadania, stwarzenie słuchaczom możliwość zadawania pytań. Biorąc pod uwagę deklaracje nauczycieli i obserwacje zajęć należy stwierdzić, że monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć słuchaczy jest w szkole powszechnie stosowane. Nauczyciele pisali również o wykorzystaniu tej wiedzy do modyfikacji treści kształcenia oraz dostosowaniu metod i form pracy do potrzeb i możliwości słuchaczy. Podczas obserwacji zajęć nauczyciele na każdej lekcji sprawdzali, czy słuchacze właściwie zrozumieli polecenia, w jaki sposób wykonują zadania, zadawali pytania i stwarzali możliwość zadawania pytań. Na zajęciach obserwować można było również elementy indywidualizacji zajęć, dostosowywania toku zajęć do potrzeb wynikłych właśnie z tak prowadzonego monitoringu. Biorąc pod uwagę wyniki obserwacji oraz informacje przekazane przez nauczycieli w ankiecie można stwierdzić, że monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć słuchaczy oraz wdrażania wniosków z analiz jest powszechne. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 11/20

12 Wykres 1w II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 12/20

13 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych słuchaczy. Wyniki analizy osiągnięć słuchaczy, w tym słuchaczy, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Dzięki konsekwencji oraz znacznej indywidualizacji kształcenia udaje się słuchaczom przekraczać ograniczenia wynikające z braków z poprzednich etapów kształcenia w zakresie języków obcych oraz matematyki. Jest to związane również z indywidualnym procesem wspierania rozwoju słuchaczy oraz wspierania ich motywacji. Nie ma możliwości dokonania analizy wyników egzaminów maturalnych w liceum, ponieważ pierwsi absolwenci będą opuszczać szkołę w tym roku. Warto jednak przyjrzeć się analizie osiągnięć opartej na wynikach egzaminów semestralnych i klasyfikacji semestralnej jednego z oddziałów. W pierwszym semestrze z 37 słuchaczy do egzaminów semestralnych dopuszczonych zostało 18, a zdało je 14 osób. Frekwencja w tym semestrze wynosiła około 59%. W drugim semestrze z 18 słuchaczy do egzaminów dopuszczono 12 i wszyscy je zdali. Frekwencja poprawiła się i wyniosła około 62%, W semestrze trzecim uczyło się 19 słuchaczy i wszyscy zdali egzaminy semestralne, przy frekwencji ponad 80%. Zdaniem nauczycieli (po diagnozach wstępnych) słuchacze w większości wymagają dodatkowej pracy w celu uzupełnienia braków z poprzedniego etapu kształcenia. Motywacja słuchaczy - wspierana indywidualnymi działaniami nauczycieli, pozwala osiągać słuchaczom kompetencje opisane w podstawie programowej. Obszar badania: Słuchacze odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła umożliwia słuchaczom rozwijanie umiejętności przydatnych na kolejnym etapie kształcenia i na rynku pracy. Z wypowiedzi Dyrektora, partnerów szkoły oraz samych słuchaczy wynika, że szkoła pozwala im uzyskać wykształcenie średnie, które jest im niezbędne w pracy. Słuchacze mówili również o zaspokojeniu ich ambicji edukacyjnych. Wynik matury miał już dla nich mniejsze znaczenie, chodziło przede wszystkim o osiągnięcie założonego poziomu wykształcenia. Słuchacze, mając świadomość swoich ograniczeń wynikających chociażby z przerwy w nauce, planują zdawanie egzaminów maturalnych w kilku sesjach. Ich zdaniem, szkoła wspiera ich w takich projektach. Słuchacze dodali także, że dzięki uzyskaniu wykształcenia, będą mogli uzyskać lepsze oferty pracy, awansować, kontynuować naukę i spełnić swoje ambicje. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 13/20

14 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole poprzez obserwacje, rozmowy i analizy prac rozpoznaje się potrzeby i możliwości słuchaczy. Stanowi to podstawę do indywidualizacji zajęć i skutecznego motywowania słuchaczy do aktywnego udziału w zajęciach. Słuchacze są skutecznie wspierani w pokonywaniu trudności i mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Podejmowane działania antydyskryminacyjne mają charakter profilaktyczny i dotyczą realizowanej tematyki zajęć, rozmów ze słuchaczami oraz podejmowanych działań integrujących społeczność słuchaczy. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza Nauczyciele rozpoznają możliwości, potrzeby i osiągnięcia słuchaczy głównie poprzez obserwacje, rozmowy ze słuchaczami, analizy prac kontrolnych i wyników egzaminów semestralnych. Określono na tej podstawie potrzeby edukacyjne oraz społeczne słuchaczy. Najczęstsze problemy słuchaczy wynikają z podejmowania nauki po dłuższej przerwie, trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Wszyscy słuchacze, których rozpoznano jako potrzebujących wsparcia, zostali nim objęci. Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić, że rozpoznanie potrzeb i możliwości słuchaczy prowadzone jest systemowo. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego słuchacza W ramach wspierania słuchaczy z różnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia konsultacyjne, wskazują słuchaczom dodatkową literaturę oraz dostosowują do ich możliwości zakresy tematyczne prac kontrolnych. Także organizacja pracy w trakcie zajęć wynika z wniosków płynących z prowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości słuchaczy. W trakcie obserwowanych zajęć można było zauważyć, że nauczyciele różnicują zadania i ćwiczenia, odpowiednio dobierają zespoły do pracy w grupach, poświęcają więcej uwagi osobom mającym problemy z danym zakresem materiału. Biorąc pod uwagę zebrane dane można stwierdzić adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb słuchaczy. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 14/20

15 Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki Podejmowane działania antydyskryminacyjne mają charakter profilaktyczny i dotyczą podejmowania przez nauczycieli tematyki tolerancji i równości podczas zajęć, rozmów z słuchaczami oraz podejmowania działań integrujących społeczność słuchaczy. W szkole nie dostrzega się przypadków dyskryminacji, a sami słuchacze mają poczucie równego traktowania. Można więc stwierdzić, że działania antydyskryminacyjne są adekwatne do specyfiki szkoły. Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc słuchaczom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła reagując na potrzeby i sytuację społeczną słuchaczy, najczęściej wynikające z sytuacji życiowych, udziela im w miarę możliwości wsparcia. W tym celu współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego słuchacza W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele indywidualizowali proces nauczania poprzez różnicowanie zadań do pracy w grupach i udzielanie indywidualnej pomocy (np.: udzielanie dodatkowych wyjaśnień, wsparcie w wykonywaniu zadań, wskazywanie błędów, zadawanie pytań). Nauczyciele skutecznie motywowali słuchaczy do angażowanie się w proces uczenia się. W tym celu wykorzystywali metody i formy wymagające aktywności (praca w grupach, dyskusja, ćwiczenia praktyczne), wzmacniali słuchaczy pochwałami i wspierali w razie problemów. Słuchacze (60 z 66) dostrzegają wsparcie w nauce udzielane im przez przez większość nauczycieli, w przypadku, gdy mają z czymś trudność (wykres 1j). Na podstawie wyników obserwacji lekcji i opinii słuchaczy można stwierdzić, że wsparcie udzielane słuchaczom przez nauczycieli jest wystarczające i adekwatne do ich potrzeb. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 15/20

16 Wykres 1j Obszar badania: W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Słuchacze w ankietach stwierdzili, że wszyscy lub większość nauczycieli okazuje wiarę w ich możliwości (wykres 1j). Nauczyciele udzielają słuchaczom wsparcia potrzebnego w pokonywaniu trudności (wykresy 2j i 3j) oraz w rozwijaniu zainteresowań (wykres 4j). Uznać należy wsparcie udzielane słuchaczom za adekwatne do ich potrzeb. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 16/20

17 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 17/20

18 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom spełnienia wymagania: C Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W badaniach wewnętrznych kładzie się nacisk na działania związane z dostosowaniem metod pracy do możliwości i potrzeb słuchaczy oraz działania motywacyjne. Istotnymi wnioskami są te, które określają zakresy braków z poprzednich etapów kształcenia lub wynikających z przerwy w nauce. Podstawowe zmiany wprowadzane na tej podstawie to organizacja konsultacji w sposób najbardziej efektywny w kontekście zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Nauczyciele nie wykorzystują zewnętrznych badań edukacyjnych, wewnętrzne prowadzone są w oparciu o ewaluację wewnętrzną, testy diagnostyczne przy rozpoczęciu nauki (I semestr) oraz prace kontrolne i egzaminy semestralne. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania Szkoła nie przeprowadzała jeszcze dla swoich absolwentów egzaminu maturalnego, dlatego podstawą wniosków niezbędnych do realizacji procesów kształcenia są: ewaluacja prowadzona na poziomie całej szkoły oraz ewaluacja prowadzona przez zespoły nauczycieli. Są to najczęściej działania związane z dostosowaniem metod pracy do możliwości i potrzeb słuchaczy oraz działania motywacyjne. Istotnymi wnioskami były również te dotyczące konieczności wyrównywania braków z poprzednich etapów kształcenia lub wynikających z przerwy w nauce. Wnioski wpłynęły na podjęcie decyzji o zróżnicowaniu form pracy na zajęciach konsultacyjnych, prowadzeniu próby egzaminacyjnej z wybranych przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, zwiększaniu intensywności działań budujących umiejętności komunikowania się w języku ojczystym oraz rozwijaniu umiejętności uczenia się. Prawie wszyscy nauczyciele napisali o wykorzystywaniu wniosków, a opisy działań były adekwatne do wniosków. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 18/20

19 Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Z analizy wniosków z monitorowania wynika, że w grupie słuchaczy: brak umiejętności współdziałania w grupie, występują trudności w formułowaniu logicznych wypowiedzi w oparciu o rozumienie matematyczne, brak umiejętności systematycznego samokształcenia. Wykorzystano te wnioski do: zwiększenia liczby zagadnień do pracy samokształceniowej, stworzenia słuchaczom możliwości korzystania z autentycznych tekstów obcojęzycznych, zaangażowania słuchaczy do podsumowań zajęć i ćwiczeń. W wyniku monitorowania został zmodyfikowany również przedmiotowy system oceniana słuchaczy na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wypracowano inne metody pracy na konsultacjach, usprawniono sposoby komunikacji i przepływu informacji pomiędzy nauczycielami. Wyniki monitorowania - już na poziomie konkretnych przedmiotów nauczania wpływają na zakres i sposób realizowanych treści (np. zwiększenie liczby zadań z geometrii, która jest słabym punktem słuchaczy). Biorąc pod uwagę potrzeby słuchaczy oraz wymieniane działania, proces monitorowania uznać można za użyteczny. Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Nauczyciele nie wskazywali zewnętrznych badań, które mogliby wykorzystywać w planowaniu procesów edukacyjnych. Wymieniali przede wszystkim własne badania osiągnięć słuchaczy (np. analizy wyników egzaminów semestralnych, określanie trudności edukacyjnych słuchaczy). Ich wpływ na procesy edukacyjne był ewidentny (np. dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, monitorowanie realizacji podstawy programowej), ale nie były to badania zewnętrzne i z tego powodu nie można uznać tego obszaru badania za spełniony. Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć słuchaczy i losów absolwentów W szkole prowadzi się szereg badań wewnętrznych, są to: ewaluacja wewnętrzna, testy diagnostyczne przy rozpoczęciu nauki (I semestr), prace kontrolne śródsemestralne, analiza wyników egzaminów semestralnych. Wynika to również z organizacji pracy szkoły zaocznej, która narzuca pewien rytm pracy oraz zakłada powtarzalność badań osiągnięć słuchaczy. Ich wykorzystanie to przede wszystkim działania związane z dostosowywaniem procesów do specyficznych trudności słuchaczy w tego typu szkole. Szkoła jeszcze nie miała absolwentów, ale system zbierania informacji o losach absolwentów jest wspólny w całym Zespole. Tak więc słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są raczej obecnie beneficjentami badania losów absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 19/20

20 Raport sporządzili Andrzej Janczy Danuta Strzelczyk Kwiędacz Kurator Oświaty:... Data sporządzenia raportu: II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie 20/20

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ Lipnica Wielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym Gliczarów Górny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum dla Dorosłych Trzebinia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIKU Jastrzębik Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI IM. KS. PROF. JÓZEFA Wodzisław Śląski Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Olszynach Olszyny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Bieczu Biecz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ""BARBARA"" AK W PAWĘZOWIE" Pawęzów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIERTOWICACH Biertowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 Stryszawa Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE ""PROFIL"" W KIELCACH" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Starachowice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu Biecz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej Kalwaria Zebrzydowska Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zespół Szkół w Żarkach-Gimnazjum w Żarkach Żarki Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej Mszana Górna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" dla Dorosłych Zaoczna Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 5 Zakopane Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych Świątniki Górne Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum w Bulowicach Bulowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska Nr 3 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Libiążu Libiąż Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBCZU Łebcz Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU Kamieniec Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Ryglice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej Lipnica Mała Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ANTONIEGO KUCHARCZYKA W PASZKÓWCE Paszkówka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 Bochnia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum Skrzydlna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Owczarach Owczary Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach Pieniążkowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ III Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Lipsku Lipsk Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo