..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci 817.000 zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do:"

Transkrypt

1 RADA\GM"Y ul. Szklna MYSLAKOW C tel Uchwala nr 196D(XV/08 Rady Gminy Myslakwice z dnia29 grudnia 2008 rku w sprawie: budzetu gminy Myslakwice na rk 2009 apdstawie art. 18 ust.2pkt4, pkt 9lit.,d" i,,e", pkt 10 ustawy zdntas marca 1990 r. samrz4dzie gminnym (Dz. U r. r 142, pz.759l ze zm.) rcz art. 165, art.77, arr. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia0 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz.U. r 249, pz.2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, c nastppuje: $1 Dchdy budzetu gminy w wyskci zl, w tym: dchdy bieíqce dchdy maj4tkwe szczególwy p dzial dchdów wedlug 2r ódel zawier a zalqcznik nr 7 s2 1. Wydatki bud2etu gminy w wyskéci , w tym wydatki bieíqce wydatki maj4tkwe szczególwy pdzial wydatków w ukladzie dzialów i rzüialów klasyfikacji budzetwej zawiera zalqczn\k nr 2. 2.Limiry wydatków na wielletnie prgramy inwestycyjne w latach szczególw kreéla zalcznlk nr.. Ustala siq wydatki inwestycyjne w wysksci , wykaz zadaít inwestycyjnych przyjgtych d realizacji kreéla zalqczniknr Wydatki na prgramy i prjekty realizwane ze Érdków pchdz4cych z funduszy strukturalnych szczegüw kreéla zalqcznlk nr 5. $ l.adwyzk budzetu gminy w wyskéci zlprzeznacza si na splat rat p2yczek d: ardweg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wyskéci zl. Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wyskéci z,1. \ ^ 2. Rzchdy budzetu w wysksci z, zgdnie z zalqcznikiemnr 6...\Qy'\ ü \ \ Strna z

2 $4 1. Dchdy i wydatki zwiqzane z realizaclq zadaá z zakresu administracji rz4dwej i innych zadafr zlecnych drgbnymi ustawami w wyskéci lzl. zgdnie z zalqcznlkiem w Dchdy i wydatki zwiqzane z rcalizacjq zadai z zakresu administracji rz4dwej wyknywanych na pdstawie przumiei z rganami administracji rz4dwej w wyskéci zgdnie zzalqcznikiemnr 8.. Dchdy i wydatki zwiqzane zrealizacjqzadan wyknywanych na pdstawie przumieú migdzy j ednstkami samrzqdu terytrialneg w wyskéci zl.zgdnie z zalqcznikiem rn 9. $s Ustala siq dchdy w kwcie z tytulu wydawania zezwlei na sprzeda napjów alkhlwych raz wydatki w kwcie zl na realizacjg zadai kreélnych w gminnym prgramie prfilaktyki i rzwiqzywania prblemów alkhlwych i narkmanii. s6 Plan dchdów i wydatków dla dchdów wlasnychjednstek budzetwych: dchdy wwyskéci wydatki w wyskici zgdnie z zalqcznikiemnr 10. $7 Dtacje pdmitwe dla gminnej instytucji kultury na kwtg zl, raz dtacj e celwe na zadanla wlasne gminy realizwane pízez pdmity nalelqce i nienalez4ce d sektra finansów publicznych na lqcznq kwtg ' zgdnie zalqcznikiem nr 7. s8 Ustala sig plan przychdów i wydatków Gminneg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej: przychdy w wyskéci wydatki w wyskéci , zgdnie z zalqcznikiemnr 72. se W budzecie twrzy si rezerw gó1n4 w wysksci raz rezeíwe celw4 w wyskéci na realizacjp zadaí wlasnych z zakresu zar zqdzania kryzy s we g. Strna 2 z J

3 s10 Upwainia sig Wójta d: 1) zaci4gania kredytów i plyczek raz emisji papierów wartéciwych na pkrycie wystqpuj4ceg w ci4gu rku przejéciweg deficytu budzetu d wyskéci zt. 2) zaciryania zbwiqzai na finanswanie wydatków na wielletnie prgramy inwestycyjne, na prgramy i prj ekty realizwane ze érdków Unii urpejskiej lub bezzwrtnych irdków zagranícznych raz Ía zadania wynikaj 4ce z kntraktów wjewódzkich d wyskéci kreélnej w zalqcznikach nr i nr 5. ) zaci4gania zbwiqzai z tytttll umów, których realizacja w rku nastqpnym jest niezbgdna d zapewnienia ci4glsci dzialaria gminy, których rerminzaplaty uplywa w rku nastqpnym d kwty ) dknywania zmian w planie wydatków z v'rylqczeniem przeniesieó wydatków mipdzy dzialami, 5) przekazania kierwnikm jednstek budzetwych uprawnieri d dknywania przeniesieú w planie wydatków raz w planie dchdów wlasnvch i wvdatków nimi finanswanvch. s11 Prgnzg lqcznel kwty dlugu na kniec rku i lata nastqpne k eéla zalqczniknr 7. s12 Wyknanie Uchwaty pwierza sig Wójtwi Gminy. s1 Uchwala wchdzi z dniem pdjqcia z mcqbwi4zuj4cq d stycznia 2009 rku i pdlega publikacji w Dzienniku Urzpdwym Wjewództwa Dlnil4skieg raz na tablicy glszeú Urzgdu Gminy. )QZAL, Mysláku'ice SÍna z

4 $ F ü > á' < r.r C,r 1!!/ ( ) ( t, f É d T.1 ). { ( ) t, ( 9 { ñ! aiq l ul i< 5.d É l R s< ar! óf + 2S l x.< { x q g fil O f '! lñ ñi ñ (, É: ñ gr gx' É.J, l (t t ) ) (Jr.1 ) ) q).t ),.J ) { ) ) ) ).) _ É g q, É d. ) ñ f )!l 9 É l ó, q) :s. g. q g fl) q. p..4. ) g. g. É!t l ( g. { g É ) qt.q.!) q). ) 6 É. l ). ( ) ( O ) É q_ ft 0) f 0) ñ.a ) ) É 0, f l,. ) O) 0). 0t : É 5 l ). ) ( 0). t t f, É.1 ) ),.J ) ) 0) ó f.j, r 0t l ( Ot ) \, O) ) l ) ) 0) ) ) ) 0) 0) q?. J, q) 5 x {., n t,.. F!,lr:\ F*B K O,.. rd 9._ l _l 5 CL T CL. G ' q, ( f CL ct... r < ( ( ) ) ) ( l * F:i R é, (t ñ* T t z \) ( É n. { ) ) ) P q 9 x a fl) 2. di B

5 :R q ). X l' (,t ) t ),. (\ 0 t ( c (0! :' r, a! F ) r C\J c!.g É.. rg : L 'F <t. r ) r <t s(\ r 0 ( ( ( ( ( ) r C\ c! F ^c ' i. c s c r ú... (5 G c c i q.) r ñ r t l É. B. (,. ' 't lé ::..>.ñ > > ñ ) :, uj É.. ll, ).q.9 (..q (5 B. (d ñ.a >\ c 9 ad c. (! O a 9. l d) (5(Ú s ñ! : >.q.ñtr) e 'rf ñf.ñ _.j. tri f 9 ñ ( >'!'_(5 > 5É tr r.9 c ( '.g c (') c) ( 9.q d 1' ) l > t l É. (l) 7 (u í.> e G '9 ] (} (5 (5 (0 ( 0' () f (5 t, É. (q ñ rat ( ( ( ra) C\ ( ( lr) f l' f ( (. t tr) t. c! r t ) c! F. < \ ry_ J

6 :R FÑ g_ ) (Ú x x( r t r ) t ) ( ( c f. 0t F (D 9. F. ( ( C! v ct z g 9 ' x.9 ó t c (0 C\ ) ( ( r ) l. a F' < UJ É c, q, l5 i! ( d). LJ..c O (}.s ( ct) 9 (R c ó ñ n.:.é ñ 'ü9 f l v É O u)? Q' 6.q! ( C ) a.p.s ñ. (R.:> tñ _ (! : (l'). : >, c ( 9 h 6.q O ( 5 O 'd q)".5 ) R.:. (50 _ ñ.ñ : > J v ) ()ñ ]? ót ñ.ñ 6.e ñ e O ar. ó' ). T s. 9 c ó \.' (5C) (! d J t t u r > f (/) l2 ó.ñ 6.q O 'd q..! ñ q ) x G.:.É (tr Q. :.: (). : u) (D l ñ.ñ 6.q.c O q>. ó' f! ). 9. P.:.É (50 " d ). :+! >, 1 (' 12 < 'd ó. f q 6.q O g q6' h.. T e.: ( O 'F 9 F (! P Ñ.c _ 6 b +{d a! ó (! r c 'ñ (> c G {} (.! c.c 6 ' f. >\ < (.) $ ' xq) O G 1 0 c' (l'. ñ q) (l' c (lt l q). l.g >\tr c ct) t (tt x( C)(Ú ' c, (tr.! ñ c l! (' f ' _. >\tr ) < (q : ' ü.9 _ O G t4, a! C! c! c\ l' C\ c{ C! rf) r, c\ r, c\ ra, (0 l' f a C\ c{ c{ ra, f c{ tr, (\ ) _+,.,)

7 ra) :R jr ).q r x ó ó i,.. t ( (t) ( r ( c{ c\ c\ (' c. (, É. (rt (\ z J eg 9_V H.g H.9 ó.. ) ( ) ( ( ( r ) F' c\ c\ ó ( ' a É.! c ( ('! d.! (s (5 b f C ñ >.F i: cd tt) (ú ' X O (5 O 6) C\l (t g uj É. ' xlt.s9 tr>i t!!r ñ' 'i á. Y F >!9. x : t: x. 9 S F. 9s 66', s c.l: C ué.(d! : (c h 9 ñct.g C ts Q ó x6 Á á c! uj É. () '. c (Ú, 9, ñ ó. h 5 C C e. É 6' *> b bó. ü út :.P lt l t 5 rú(/' ( ( ( t* c! (. t c. '. ) ( ( (É) c{ ( r, ( (5 c '.> B ) ( ( (l) Ñ 5ca)., f. ( c '9 ' (0.5 (),q () _q.9 ), ra, ( (0 ( ( r ) ( ) ( f (t a{,! c.. ' _b t ) ( r t l'r.. 's,..c, ' '9 t r

8 :R g,. rf) (s Y X ) É. ñ a F!

9 c g '. (r.' (l, e x É, lé ) l.. ttl. tt 5 lt.v, ( lt > Í'ás Í* id lrs <O, ndi <9 t y

10 ^i : a ' ' c{ e c X x ( É.

11 Ñ J c)q e ñ (D X x t

12 (\ ^i : ' " iiru x ó r l gé C\ a\ ( Y ' r B :J r.l b g.fr'n f f. c{ t ( \ c! t at ( i, c{ t 9t ü'ñ,.:d f. ( C\ c! c.l i é ) c! t t a\ c\ c! C\ ( c! ( (\ t. q '9i_ g y.g 5 i : } Ft g ó.g H,6 Ñ.!.9 i {' F P ñr:üu a ül É. g!).g! ñ 6 ób! É : f! ' ü ñ..q g.g! d U).q g í í ' _q c) > O ñ,.i...q (.q.q t & fl. 8.ó (\, 2O <t) g.g g () a.q b rtl (Úd! a c! t l. l r t 4

13 c. c.i j cq gé, c\ ñ e x t i ó tilr. i _l,,t l 'a: P! 91 g B!l x ri c ó : ( ñt { O z F tt t í P 9'C 5!l it. Bt6 C\ ñl (\ c\ C\.{ r t\ c4., ffi ({ C\ C ' F z v e ó ) '.9 'dl :: l U _9. 'ó',g 'ó l fl g (D.! 6 q) s (\ í).g d).q,q! g. t J a : t!!, {.v x at.: 6 0 c).!. '.q ) g.9 q) ó,,' U) q q) (1,.,d6 s) t! B. 6ñ 't :: i.g g.9.9 C ^. i r 6 f Y É e!, 't (, a :: 'ñ d) i q att 'ñ e V.q.g. Ñ H 6 ñ fl l 7: l!4. r, t::::l ) r c\ ), C. c{ ) ) { (\.

14 RADA GMY ul. Szklna 5 5a5!{YSLAKOWf C tel zelqenl nr d uchwaly Rady Gminy nr 19rqvr/0 z dnia r * Wybraé dpüednie znaczenie ródlá finanswan'a: A. Dtacje i Srdki z budzetu paisrwa (np. d wjewdy, M, UK is,... ) B. Srdki i dlácje tr yma e d innychjst raz innychjednstek zalicz nych d sktra finansów publicznych C. nne tródla PRZ Ra t

15 RADA GMY ul Szklna MYSLAKOW(C tel zaqenik nr 4 d uchwat RadYGminy nr 1960üVl/08 z d ir r Zadania irwestvcvine w 2009 rk Lp. PlaDw ne wyda ki z teg ród 6rdki w rl, 5 ust l0 u ó0016ó050 Rewitalizacja ul. Daszyúskieg w.az z 2 placan]j w Myslakwicach B. c U 4d Grniny t Zabudwa pl cu ibudwa parkingu u zbiegu ul. Szklnej iwiejskiej!v Budwcu ll B. C Urz4d Gminy Budwa drgi d palacu d bud),nku nrl wraz ze stweniem kmpleksu rekreacyjnes na dzialce nr4l/ó w Bbrwje 167 8ó B, C Uiz4d Gniny ó00 ó Odbudwa drsid.jazdwei ul Dlna, Psre Ple w M'cach i ul Swierczewskieg!v L c) B. c. Uz4d cminy razem dzial600 6 t Budwa cmentarz kmunaheg!v i Myslakwicach, etap l l B c. Urz4d Gminy nzen.lzi^l 7lO ó Zalup sprz(tu kmpuler$ets Urz4d Gminy B. C. Urzqd Gminy r zem dz al r ' rermmdernizacja budynkórv szklnych B. c. ó25000 Uzqd Gminy raze'n dzial , ó25000 Budwa Publiczneg Zakladu Opieki Zdrwtnej w Myslakwicach ]6000 B, c Urz 4d cminy r zem dzi l t9 Budwa Gminneg 6050 OSrdka Pmcy Splccznej w Myslakwicach l42t)6 421).6 B, C Ulzad cminy r zem zial Bud v nlf ch pu któw í!iedeni\f ch l r56050 w Gninie Mlslakwice 9000ú B. C Urz qd cminy azem dzial RewalryzacJa zal enia parkw ll przy letnim palacu rv 6050grdweg Myslakwicach prjekty wyknawcze i B. C. Un4d Gminy Mderniz cja (wiellicy w Lmnicyp acwanie prjekru B. c. Ur qd Gminy l 9)l 92 t09 ó050 Mdmizacja budynku Cminnes OSrdka Kulturu rv Myslakwlcach t25000 B. c Urz4d cminy ftzeri lzi^l gólen wyd tki ,t Planwane Érdki w kwcie lzl.zstan4 wprlvadzne d budztu p pzylywnym rzpatrzeniu Misków. CZACA t\4yslákuwice

16 1.g! lr]^ñ B a < É<x J.É'aa <,0: 1:c. & q P g i P g :

17 J L (ñ ü :R ' (" ft (tr t, X x ( O) c G t ñ '.c * B :< r r q) <4, r) (9, <, rc) ) t l) <'), r \c, ) t. (, ra (9 ( a, ) ),. aq. tt), Q, F t ) (\ (.). tt. > zi' F4TfJO) > X* O!6 <>( ni4 Én lt (,.: t'r.. t.. (, (r trj 5r >.f,!u. t f. (! Pc (tf a! : _! c ct 9 :r ñ. c!g c x.ñ 8 5 L L _9.c) f n). b a ié '' D 'ó' (5 f ) q) c).. z 'ó' 0) '6.9 f.6 q) '9. c l). a) ú. a (5 q. (t) d (5 a ñ r tu 6 5 g!v (ú Jr F X t ñ.b 9 F t i< ll 6 c)! (g J. É p.g (5 0) Y c J c{ (f) f, ( (f) \t t.

18 .Ñ e.q x ( (,, t! É. ( c ( :: (q : Hí i:. r) ñ r' dr (5 5 ' G T O f > zá HrOO > Íá ()96 <1>: ^c.) < T efr. ( 't., G.

19 t' j L O 'ñ ñj ( ñ.d 9 x X ( ) t f Y O C\

20 F. L O :a! C\ F R ': q (u P x ( f' t d '. ( B!.:*:,r. r! (1,.. q ' (f ' ' d) t, (,....

21 L O : q +ñ.q.q 6') ',.:..!. :r.. O:.. x X (Ó c c É. () i< a, ':ir ñ tl. g ' r G ''tt q,. d) (trñli n ñ 9 ñ ñ'pgef g!! :gh$ x.+: :Y i ü?.y s É a s6 g. ój!.ñeü i. z>,u t..c F É ' ia. tsi: É.9 f. Y J (t tr. C C (Ú(5 g) v F^ T? 5áé G e (l, > zi. HnO á* ()d tí.. < "al ú..,,o. f. F ' 4 H ró.l <T* Én

22 >\O i ñr f d s>.> x f X nt tú J 0).sf, '. ' g65 'p : ó á Ag*>, X!+áPe HÉ fr:gé f 'd ó* 6 g 9.ü ó F! l >.! O OC, O. c').19 c ) i i: ñl...ñ 16 ) qt (,.:y {>r a c.yt >(y } t(lt 15l, rf. * a 5 0, q) aa, 9. xx' > zi. rrú)o Í* ()d <1>: ar c.j: <T* Éfr (5. tg 't Y f5. ' ( '.':!,: C! ( (!r,.

23 ñ :a> X ñx.g É c\ O q z, c,j J ) rg B i 9A ñ!! a: >l 'lt.. \ 9ü ó 9 t. tt.c (, tr> ( ú f. f. c\l 9. t zi. F<rJ)O) ÉÍ* i6ó <1:: i'acf, <Y* Éfr. () ' ',. ó,r: r>.. Y. a. ' ) fl a 6 {t \ ' ) \! ).e. 9,.s t. s i, s x i 6*É d ó tf tt r

24 RADA GMY ul. Szklna MYSLAKOWT C tel zalqcznik 11 d uchwaly Rady Gm ny nr '196/XXV/08 z dn t.. Dtacje celwe na zadania wasne gminyrealizwane przez pdmity nale2qce i nienale2ace d sektra finansówpublicznvch w 2009 r. Lp. Dzial Rzdzial s azwa zadania Urzd Jelenia Góra Miejsk e Zaklady Kmun kacyjne w zltych Zapewnienie przadku i bezp eczeñstwa publiczneg 2820 na tern e gm ny Upwszechnianie sprtu w parciu gminq 2820 infrastruktur? sprtwe na terenie gminy e? Zrganizwanie i prwadzenie ligi tenisa slweg qq0q Zrganizwanie i prwadzenie walk wschdnich Upwszechnianie gry w tenisa stlweg wóród mldz e y rganizacja twartych mistrzstw gminy 2820 lmyslakwice Upwszechnianie sprtów z mwych w6ród dzieci mldz ezv z terenu qminv rqan zacia ferii zimwvch 5000 Ogólem Dtacje pdmitwe w 2009 r. Gminny Oérdek Kultury w Myslakwicach lc 4cA Myslakwlce K

25 RA)A GMiY,t i. Szklna 5 5 J 5} MYSLAKOWC rcl Zalqcznik nr 12 d uchwaly Rady Gm ny nr1 96/XXV/08 z dnia OO8t. Plan przychdów wydatków Gminneg Funduszu Ochrny Srdwiska igspdarki Wdnej rk 2 O O 9 Dz al Rzdz al s. Wyszczególnienie Przewid.wyknanie Plan na 2009 r. q99 90!11 Stan Srdków brtwych na pcztek rku PrzJchdy O59O 9r1w!y i kary pieniszne d sób prawnych i innych jednstek rganizacyjnych wplywy z róznych plat Wydatki gólem przychdy dukacja eklgiczna dfinan. prgramów edukacyjnych e6e5 i zakup materialów 4210 iwypsazenia nagrdy rzeczwe, knkursy, festyny Utnymañié ierenów z eleni raz parków zadrzewiania rry ty 1:,nnn zakup materialów i wypsazenia utrzymanie terenów 4 tv ztelnvcn na terente qmtnv zakup materialów iwypsazenia inne zakupy migdzy 4210 innymi / knkurs " najladniejsza psesja"/ 400 zakup uslug pzstalych wykaszanie traw 400 zakup uslug pzstaluch wycinka drzew,.^^ zakup uslug pzstalych usuwanie asbestu na terente 4JUU gmrny 400 zakup uslug pzstalych uslugi weterynaryjne UtzJmanie przdku w gm nie w tym: 4214 zakup materialów i wypsazenia zakup pjemników l0 ió 1s Tnnn zakup uslug pzstalychsprztanie éwiata 2.OOOzl. 400 prózn anie kszy u cznych i przystanków ,.likwidacja dz kich wysypis nne zadan a ustalne przez Radg Gm ny, slu ace chrnie érdw ska i gspdarce wdnej, wyn kajce z zasady zrównwazpnegp rzwju,ukrp uslug pzstalych uslugi melracyjne na 00 terenie qmrnv gólem wydatki Stan órdków brtwych na kniec rku 't CZ4CA

26 :l <l ñi'l 6 ñ O O l, t! { ru l J.:É > ' f io z.^ ts rt O < d}d < É < 9úr) <>( a\t') :, J

27 r BUDZT GMY MYS,AKOWC A 2OO9ROK Wójt Gminy Myslakwice dzialajqc na pdstawie z arf.l8t ustawy z dnia 0 czerwca2005 rku finansach publicznych Dz. U. r 249, pz.2l04 z póin. znianarni przedstawia Radzie Gminy prjekt budzetu na k 2009 wraz z infrmacjq stanie mienia kmunalneg. Prjekt budzetu gminy zstal pracwany na pdstawie pdjptych przez Radg Gminy uchwal keslaj4cych glówne kierunki dzialai przyjgtych w pszczególnych dziedzinach dzialalnéci jednstki samrz4du terltrialneg a mianwicie : 1/uchwaly nr 72lXl07 z dnia r. w sprawie przyjqcia r realizacji prgramu rzwju turystyki w gminie Myslakwice nalata , 2l uchwa y nr 166,XX/04 z dnia r. w sprawie ustalenia ptrzeb w zakresie naprawy i mdemizacji dróg, mstów i éwietlenia na terenie gminy Myslakwice w latach , / uchwaly nr 00,XXXV12005 z dnia r. w sprawie zatv terdzenia planu rzwju lkalneg dla gminy Myslakwice, 4/ uchwaly n 296/XXXV12005 z dnia r.w sprawie zmian w funkcjnwaniu sluzby zdrwia w gminie Myslakwice w latach raz 4/ uchwaly nr 16lXLXl2006 z dnia r. w sprawie prcedury uchwalania budzetu raz rdza}u i szczególwéci materialów infrmacyjnych twarzysz1cych prjektwi budzetu. Minister Finansów pismem nr 5T48202i z dnia r. pinfrmwal gming wielksciach rcznych planwanych pszczególnych czgsci subwencji gólnej i planwanej kwcie dchdów z tltulu udzialu we wplywach z pdatku dchdwegd sób fizycznych raz kre5lil wskaznik wzrstu w stsunku d rku ubiegleg a/ prgnzwany érednirczny wskaznik cen twarów i uslug knsumpcyjnych w wysksci r029%, b) érednirczny wska2nik wzstu wynagrdzeú w paástwwej sferze budzetwej w wysksci nie nizszej niz 0,9A, c) wyskéó bwi4zkwych skiadek na Fundusz Pracy w v'yskéci nie ulega zmianie i wynsió bdzie 2,45A pdstawy ich wymiaru. Prj ekt budzetu paístwa na rk 2009, przyjqty przez Rade Ministrów 24 wrzeínia 2008r. zal<lada wzrst subwencji gólnej czesó Süatwa bejmuj4cej wzrst wynagrdzeri nauczycieli 5% d stycznia i 5% d wrze5nia 2009r., stawki pdatkwe lsv i 204, realny wzrst inflacji l0%, realny wzrst plac.604. Dchdy Dchdy gminy zstaly kreslne w kwcie kai kulacja dchdów zstala pracwana na pdstawie infrmacji z Ministerstwa Finansów, Wjewdy Dlnél4skieg w zakresie zadaí zlecnych, aczelnika Urzgdu Skarbweg raz szacunków przy kreélaniu wielkéci wplywów z plaf, pdatków lkalnych i innych dchdów gminy. W rku 2009 wielkéó udzialu gminy we wplywach z pdatku dchdweg d sób {rzycznych/pt/ wyniesie 6,72% i stanwi wzrst w stsunku d rku ubiegleg 0,2 punktu prc./ byl 6,49%l, przyjfy szacunek na rk 2009 wynsi aczelnik Urzgdu Skarbweg w Jeleniej Górze pismem nr GK 072/6/080 z r. pinfrmwal przewidywanym wyknaniu dchdów gminy realizwanych przez Urzqd raz przedstawil prgnzq dchdów budzetwych na rk 2009 z fyt:ulów:' udzialu w pdatku dchdwym d sób prawnych, platy w frmie karty pdatkwej, pdatku d spdków i \.. darwizn i pdatku d czynnéci cywilnprawnych. ri#/ \

28 Rczna planwana kwta subwencji gólnej dla gminy na rk 2009 wyniesie zt ipism Ministra Finansów z dnia r. n nr ST / i w pdziale na pszczególne czgsci przedstawia sig nastqpuj 4c: czp5ó wyrównawcza z teg: kwta pdstawwa zl. kwta uzupelniaj 4ca zl. czgéó wyównawcza subwencji gólnej dla gminy sklada siq z kwty pdstawwej i kwty uzupelniaj4cej. KwtQ pdstaww4 trzymuje gmina, w której dchód pdatkwy na 1 mieszkarica jest niíszy d 92Y srednieg dchdu pdatkweg na 1 mieszkarica kaju. Wska2nik dchdów pdatkwych gminy d liczby mieszkaúców gminy wyniósl 992,5621. natmiast wska2nik dchdów pdatkwych w kaju d liczby mieszkaiców kraju wyniósl 1.119, ,20 x 92Y: 1.029,60 /.Gmina ma riaszy wskaznik niz 92A w rwirykt z pwyzszym kwalifikuje sig d trzymania kwty pdstawwej w wyskéci Kwtg uzupelniaj4c4 trzymuje gmina, w której gqstéó zaludnienia jest nizsza d éredniej gqstéci zaludnienia w kraju i dchód pdatkwy na 1 mieszkaúca gminy jest nie wyzszy ni2 150% Srednieg dchdu pdatkweg na 1 mieszkaica kraju, / Srednia gstsó zaludnienia na 1km2 w irl:aju 122, natmiast ggstéó zaludnienia w gminie na km 2 wynsi 114, naleina kwta uzupelniaj4ca dla gminy wynisla /. Czgéó równwú4ca subwencji gólnej zstala rzdzielna dla gmin wiej skich i miejskich, w których suma dchdów za rk pprzedzaj4cy rk bazwy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sób fizycznych raz dchdów z t1'tulu pdatku rlneg i leéneg w przeliczeniu na 1 mieszkaúca gminy jest nizsza d 80A Érednich dchdów z tych samych ty.tulów za rk pprzedzajqcy rk bazwy we wszystkich gminach wiejskich i miejskwiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkaúca tych gmin, /érednia kraiwa w/w dchdów dla gmin w kraju na 1 mieszkañca 75, zl, irednia kwta w/w dchdów na 1 mieszkaúca w gminie 6, % Sredniej kraj wej w dchdów dla gmin w kraju 00,2621./ Gmina w rku 2009 nie trzymuj e czéci równwaz4cej subwencji gólnej. czpóó ówiatwa ü. D naliczenia statecznych kwt czici Swiatwej subwencji gólnej na 2O09r..wykrzystane zstan4 dane liczbie uczniów i wychwanków grmadzne w ramach systemu infrmacji éwiatwej wedlug stanu na dziei 0 wrzeénia 2007r. raz dane statystycme ujpte w sprawzdaniu stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 wrzeénia 2007r.(rk szklny 2007/2008). W planwanej czqsci 5wiatwej subwencj i gólnej dla gminy uwzglpdnin wzrst wynagrdzeñ dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r 5% raz ddatkw d 1 wrzeénia nastppne 5Y, a takze uwzglqdnin skutki zmiat w strukturze awansu zawdweg nauczycieli w placówkach éwiatwych ptwadznych przez jednstki samrzqdu terytrialneg. Wjewda DlnÉl4ski w pismie nr FB..KS. 0101/08 z dnia r. kreé1il wyskéó dtacji celwych w kwcie t. na rk 2009 ujgtych w prjekcie ustawy bud2etwej: na realizacjg zadai z zabesu administracj i rzqdwej raz innych zadaí zlecny ch gminie ustawami w kwcie na realizacj zadañ wlasnych, które na pdstawie bwi4zujqcych przepisów s4 finanswane lub dfinanswane z budzetu paóstwa w kwcie na zadania realizwane na pdstawie przumien z rganami administracji rz4dwe. n w kwcie l.000zl \,),'\ ( t\ j \

29 L V\ Zstaly keélne dchdy nalezne bud2etwi paústwa, s4t wpl)$y za dwdy sbiste w wysksci i wplywy z fytri:u zaliczek alimentacyjnych w kwcie 20002t. lqcznie które gmina wyknuj e w ramach zadai zlecnych ustawami. Krajwe Biur Wybrcze w piémie nr DJG1011/082 dnia.10.07r k eslil érdki na fina swanie ksztów prwadzenia i aktualizacji rejestru wybrców i na ten cel dtacja na rk 2009 wyniesie dla gminy Pdstaw4 wyliczenia wyskéci érdków byla liczba sób uprawninych d glswania ujptych w rejestrze wybrców na dzieú 0 wrzeénia 2008r, raz wspólczymik 206,00 zi na jeden tysi4c qrybrców. W pdatkach i platach lkalnych zstal y przedstawine Radzie Gminy prpzycje nwych stawek pdatkwych tylk w pdatku d nieruchméci pzsta.le piaty b9d4 bwiqzywaó na pzimie rku ubiegleg. W rku 2009 na temie gminy nie bqdzie bwi4zywala plafa d psiadania psów. W pdatku rlnym na terenie gminy bgdzie bwi4zywala stawka 55,8021. która stanwi równwartéó pieniin4 2jq Zyla za 7 ha przeliczeniwy bliczn4 wedlug éredniej ceny skupu Zyta za kres pierwszych trzech kwarlalów pprzedzajqcy rk pdatkwy na pdstawie kmunikatu Prezesa Glówneg Urzgdu Statystyczneg lm.p z 2008 rku r 81 pz. 7171, wyliczna ceny Zyta d pdatku rlneg dla rlników za tha przeliczeniwy 55,8021.x2,519,5021. / w rku ,721./ dla pzstalych zal hafrzyczny 55,80x5279,0021. lw rku W pdatku le5nym przyjt równwartsó pienizn4 0,220m bliczn4 wedlug éredniej ceny drewna tzyskanq przez nadleénictw za pierwsze trzy kwarlaly w 2008 r. i wynsz4c4 152,521. za lm tl MP z 2008, r 81, pz. 718 i, stawka pdatku leéneg na rk 2009 bliczna wg górnej stawki sprzedu2y drewna wyniesie 1,52,52Lx0,220:,5566 za t ha lasu w rku 2008 wynsila 2, Wydatki Planwane wydatki t kwta w tym: wydatki biezqce i wydatki maj4tkwe 2, ,, wydatki maj4tkwe stanwi4 11% gólnych wydatków gminy. Planuj4c wydatki przyjt nastpuj4ce wskalniki: wskaznik wzrstu cen twarów i uslug knsumpcyjnych % wzrst \ ynagrdzeú dla nauczycieli we wszystkich placówkach éwiatwych 5% d stycznia d sietpnia i 50% d wrzeénia d grudnia wzrst wynagrdzeú dla wszystkich pracwników jednstek rgrizacyjnych 5Y Zgdnie z ustaw4 zatzqdzaniu kryzyswym w budzecie gminy utwrzna zstala rezerwa celwa w kwcie na realizacj zadaú wlasnych z zak:esl zarzqdzania kryzysweg. Zgdnie z uchwal4 nr 72lXl01 Rady Gminy z dnia 27 pu2dzíernika 2007 w sprawie pnyjcia i rcalizacji,, prgramu rzwju turystyki w gminie Myslakwice na laía " w celu sprawneg i efektywneg zatzqdzania turystyk4 naleiy crcznre rwigkszaó érdki na t4 dzialalnéó. W rku 2008 úrdki na ten cel wynisly na rk 2009 przewidywana kwta wzrst wydatków 52V, szczególwy pdzial érdków na realizacj zadai z zakresu turystki i prmcji dknany bgdzie prry udziale wlaéciwej kmisji Rady Gminy. Planwane wydatki w placówkach Swiatwych wynis zt.w tym na funkcjnwanie przedszkli , na dwóz uczniów d szkól i., ' na utrzymanie szkól samrzdwych

30 Zródla frnanswania zadaú éwiatwych t subwencja Swiatwa i dchdy wlasne \. w prównaniu d rku pprzednieg nastqpil wzrst wydatków bie2qcych kwf ale2y zwróció szczególnquwagq na zmniejszaj4ca sig liczbg uczniów uczqszczajqcych d szkól na terenie gminy, która wedlug stanu na dz r. wynisla 990 w tym: w zesple szkól w Mcach 42 uczniów, w zesple szkól w Lcy 420 ucmiów, w szkle pdstawwej w Kstrzycy 90 ucmiów, w szkle pdstawwej w Karpnikach 5Tuczniów, dla prównana d 2 przedszkli publicznych luczeszcza i4cznie 1 dzieci: d przedszkla w trmnicy 40 dzieci a d Myslakwic 9 dziecl'. Od miesi4ca wrze ínia biez4ceg rku dwzy uczniów d szkól zstaly przejgte przez Miejski Zaklad Kmunikacyjny w Jelenie Górze w ramach kmunikacji lkalnej w zwiryktt z pwyzszym nast4pil wzrst dtacji d kwty Gmina zapewnia Srdki w wyskéci na dwóz uczniów niepelnsprawnych z terenu gminy d szkól na terenie Jeleniej Góry. W ramach zadaú inwestycyjnych planuje siq rczpczqé w rku 2009 zadanie,, termmdernizacj a budynków szklnych w trmnicy i w Kstrzycy,, na gólne wartóó d. przy udziale Srdków z Unii urpejskiej w kwcie , planwany termin zakáczenia rk a prace remntwe w rku 2009 przeztacza sig kwtg w tym: w dziale 600 na remnty dróg i mstów w dziale 700 na remnt dachu w Bukwcu ul. Wiej ska i na remnt c. w Karpnikach ul. Rudawska 8 / sala gimnasty cznal w dziale 801 na remnt sanitariató w szkle pdstawwej w Mcach pzstale remnty w szkle pdstaw. i gimnazjum w Mcach kwta pzstale remnty w szkle pdstaw. i gimnazjum w trcy kwta pzstale remnty w szkle pdstaw. w Karpnikach kwta pzstale remnty w szkle pdstaw. w Kstrzycy kwta zl. pzstale remnty w przedszklu w trcy kwta zl. pzstale remnty w przedszklu w Mcach kwta z. BudZet gminy na rk 2009 zamknie si nadwyzk4 w wyskéci 8l' kfór4ptzeznacza sig na splaty pzyczek'. d Wjewódzkieg Funduszu Ochrny S dwiska z,1. i ardweg Funduszu Ochrny Srduiska Przewiduje si,2e dlug gminy na kniec 2009 rku wyniesie Wniski 1. Gmina bgdzie wystpwaó érdki na zadania z zal esu 5wiaty, kuitury i budwg dróg w ramach dlugfalwych prgramów z Unii urpejskiej. 2.W zwizku ze zmniejszajqc4 sig liczbdzieci uczgszczajcych d szkól pdstawwych nalezy pdj4ó dzialania zmierzaj 4ce d pl4czenia malych szkól bqdl d7lyó d pwierzenia ich prwadzenia fundacji, stwarzyszeniu lub sbie prawnej. },RZW Rady rcz.aca

31 RADA GMY ul. Szklna 5 5B5 MYSLAKOW C tel ,FOR MACJA O SA' MA KOMUA GO A DZ r. L.p. Wyszczególnienie Stan i przewidywany stan na ( ha) l,12.09r. r. Planwane Zw + zm Stan w rku Bud2etwym Spsób zagspdarwania W bezpór. w dzier awa Zarzqdzie zarzqdzie Gminy Jednstki U ytkwa nie wieczyste 1. Grunty gólem (ha) w tym: ll l8 Gruntv zabudwane l 4 5 Grunty 6 5 l 6 niezalrudwane Gruntv rlne tl l0 Uáytki leéne raz 11 ll grunty zadrzewine tl Tereny przemyslwe 2 2 Wdy 17 l7 t7 Uzytki kpalne 1 Tereny kmunikacyine 14 Tereny rekreadne 2 2l 2 Tereny ró2ne 1 l 1 ieurytki, Stan skmunalizwanych. budynków w tvm: budynki w 1007 kmunalne w zarzadzie gminy bcy zarzqd 78 4 l Budynki szklne Budynki 2 2 przedszklne Budynki sluiby zdrwia 6. Budynek GOK i 2 2 t GOPS 1 Budvnki OSP! f, 5 8. Budynek urzgdu gminy 9. Obiekty czyszczalni 2 2 ) Scieków 10. Dm pgrzebwy 11. Schrnisk,, Skalnik",, w Bukwcu l0 ó +l J 5

32 RAD A GMY ul. S2klna MYSLAKO W C tel ' FORMACJA sfnie iwrlíci gruntów kmunlnych n dzieñ r. Ogótem grunly kmunqlne 07 h wrlíé zl. wtym: ilió hq wrtsó zt. grunty zbudwne grunty niezbudwqne grunty rlne u2ylki lesne rz grunty zdzew. tereny pzemystwe wdy u2ytki kplne tereny kmunikcyjne lereny rekrecyjnwypczynkwe lereny ró2ne nieu2ytki JU 6 ó0 ll 2 t/ 14 2 J zl zt zt. ló5.000 zt zf zt. ó.000 zt zl zt zt. ó.000 zt. ODCZACA

33 r ra?gr c c.l ci \ r: \ c.. f c. 00 \ cl \ Fr \ t c c.l \ v.) \, a? \, 9 c c. AJAO)V?SAW,{ulurg ptzr AJA\O)V?SAW,{rn n epr96,(uururg c\ c q c c q C\ Fr!q c..l cq (\ cl c Ol 9., {.7 :.{z US { a. (& :,L C\á '.i* \ a' s _ 'i a a.l \ a.z!,ao)vtsa] leuzcaldg,{cru laprgg,{uulurg alrt\)v?s^n euzcrlqnd ellzspezrd \ \ t...1 a.l 4.. v') z z Fl z qcecr.trrjels,{,rg tt797,4uuztqqn,{u erzpue5 VJJ^trOT euzrrjqnd sllzspezrd \ 00 \ (\..i \ t c..l c\ c f r z VJ^O? nu,{u lác r?elu ru?lslzpp z w zs gdséz..) l \ \ \ v1 ' \ \ l*: 9 (\.Q.u) F F AJ,TO)V?SAA runfzeururg t 79 p zg 9dse7 VC ZUSO) e^\^l?lspd?pzs <\ c.j c.l c \ Fr \ c...l tr c \ a.l f (. c \ ct a. \9 c1 \ a c.. c.l cr c.. z z' r z > t O z.^ *6 t< dgá <, c<x,,rtji \ : a < D>( nii,,á" 4 Q D TVX e,r,r,re spd e >Jz g z h (a i c\ c >,4g' Y d eút U F J! \ at c.. }U >.,t & : 5 G ' f tr9. vl X ^ *.s >. > i, í t B Á ( Ú ñ 6 ii qd c.l. i).!',r.: Ér >r 'i Ü ñ.9 vax </ á>a a ü f t. d *. q'\ qly x tr X (r,>r \ \ c B gy edrug c\ \ c

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE PRO JEKT Nr UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dhia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawic zmiany Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Grdkw na lata 2015-2020 Na pdstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi S~ Warszawa, dnia 15.04.2013 r. 24.0'-1. WI/.3

tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi S~ Warszawa, dnia 15.04.2013 r. 24.0'-1. WI/.3 \ Reginalna Izba Obrachunkwa w Warszawie ul. Kszykwa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.ri.gv.pi Biur tel. (22) 621 49 37; 625 20 97 KI.0011.181.2013 S~ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

zmniejszyla siq takze liczba os6b, otrzymujqcych zasilki celowe i pomoc w naturze: z 279 w roku ZOOS ao tgt w roku 200728. V.

zmniejszyla siq takze liczba os6b, otrzymujqcych zasilki celowe i pomoc w naturze: z 279 w roku ZOOS ao tgt w roku 200728. V. zmniejszyla siq takze liczba s6b, trzymujqcych zasilki celwe i pmc w naturze: z 279 w rku ZOOS a tgt w rku 200728. V.2 Uzale2nienia Wedlug danych Gminnej Kmisji Rzwiqzywania Prblem6w Alkhlwych, na terenie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11 BURMISTR.Z GMIY i MIASTA Crerwinka-Leszzyny Zarzqdzenie r 503/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrinka-Leszzyny z dnia 30 grudnia 20'11 w sprawte ustalenia zasad prawywania bilansu sknslidwaneg Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Truri 20.09.2013 rku StwarryszenieBadar{nad Zrildłamii Funkcjami Prawa'Fntes" Z siedzibw Rzeszwie (35.225) Ul. Sucharskieg2D26 RA KRS 0000436773 Regn 180912721 D Waln egzgr madzenia CzłnkÓw Stwarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Spraw ozdanie z dzialalnosci w 2007 roku Fundacji,,Ku M4droSci" im. dr Anny Dux w Sokolowie Podlaskim

Spraw ozdanie z dzialalnosci w 2007 roku Fundacji,,Ku M4droSci im. dr Anny Dux w Sokolowie Podlaskim Fundacja Ku Mqdrlci im. dr Anny Düx 0&300 Stót r pd sii. ul. Ks. Bsk 1 rcr. +.t8 2s7877S3, fax +48 2S7877$4 NrP 82915-30,(11 REGON 712538348 Spraw zdanie z dzialalnsci w 2007 rku Fundacji,,Ku M4drSci"

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/124/13 RADY GMINY SLUPIA 7. dnia 31 stycznia 20)3 roku

UCHWALA Nr XXV/124/13 RADY GMINY SLUPIA 7. dnia 31 stycznia 20)3 roku UCHWALA Nr V/124/13 RADY GMINY SLUPIA 7. dnia 31 stycznia 20)3 rku w sprawie uchwalenia Wiclletniej Prgn/y Finanswej Gminy Slupia na lata 2013-2016 Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1"{{-jj :lr;b.t(

z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1{{-jj :lr;b.t( t?) A i Zarzqdzenie Nr... ll'.*.2. I.61. Burmistrza Miasta i Gm{ny Sztum z dma. L?. i:q'

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 014

R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 014 R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 014 Knkurs Inicjatywy Obywatelskie ma na celu wzmcnienie działań spłecznści lkalnej w zakresie chrny śrdwiska i zrównważneg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jablonna

Uchwala Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jablonna RADA GMINY ~; n JABŁONNA Wój. mazwieckie Uchwala Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jablnna z dnia 28 stycznia 2015 rku Uchwala budżetwa Gminy Jabłuna na 2015 rk Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Infrmacja stanie mienia kmunalneg Pwiatu Krśnieńskieg Zgdnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych Zarząd Pwiatu Krśnieńskieg przedstawia infrmację stanie mienia Pwiatu Krśnieńskieg

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 listpada 2013 r. w sprawie wyskści stawek pdatku d nieruchmści na terenie miasta Świętchłwice w 2014 r. Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) 2. Numer telefnu kntaktweg Załącznik Nr 2 d uchwały Nr XXX/937/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 grudnia 2009r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1.634.178.00 700.00042,81. t9.346 144,61 r 0.500 95,45 38.000 4,55

1.634.178.00 700.00042,81. t9.346 144,61 r 0.500 95,45 38.000 4,55 Zalqcznik Nr 2 d Zarz4dzeniaNr 87.214 W6jta Gminy Sniadw z dnia 12 listpada214rku OBJASNIENIA d prjektu bud LetuGminy Sniadwna 215rk I. - - pri ektb hqdietu Oq6lnacharakte-rystvka D pracwaniaprjektubudzetuna2l5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu D ARiMR p wsparcie na psadzenie lasu Jak c rku w czerwcu Agencja Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa rzpcznie przyjmwanie wnisków przyznanie pmcy w ramach działania "Zalesianie gruntów rlnych i zalesianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

s2 Wmy6l $2 pkt.4regulaminu okt6rym mowaw$ 1 niniejszej uchwalypowola6 Druhng Barbarg Lewenti na Koordynatora Akcji w roku 2008.

s2 Wmy6l $2 pkt.4regulaminu okt6rym mowaw$ 1 niniejszej uchwalypowola6 Druhng Barbarg Lewenti na Koordynatora Akcji w roku 2008. Uchwala r 20 412008 Prezydium Zarzqdu Gl6wneg Zwiqzku Ochtniczych Stra2y P2arnych Rzeczypsplitej Plskiej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: regulaminu,,akcji 1 prcent dla Zwiqzku Ochtniczych Stra2y P2arnych

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

***************************************************************************

*************************************************************************** *************************************************************************** REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI SPÓŁDZIELNI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI ***************************************************************************

Bardziej szczegółowo

» Wnoszelwnosimy 0 zastosowanie ulgi podatkowej w formie ( wlasciwe podkreslie):

» Wnoszelwnosimy 0 zastosowanie ulgi podatkowej w formie ( wlasciwe podkreslie): WNIOSEK DOTYCZACY ZASTOSOWANIA ULGI PODATKOWEJ OSOBIE/OSOBOM FIZYCZNEJ/FIZYCZNYM 1. Nazwa rganu d ktreg zstaje zlzny wnisek: Dane wnszaceg/wnszacych, adresu ( miejsca zamieszkania, pbytu, tel. kntaktweg)

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039. (objaśnienia)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039. (objaśnienia) Załącznik Nr 3 d Uchwały Nr 210/14 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 3 listpada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2039 WIELOLETNIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2005-10-11 ST3-4820-46/2005 Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000 Kwta przed zmianami Kwta zmian Kwta zmianach p Rewitalizacja ul. Chłdnej - zadanie 1 620000 620000 Zgdnie z zapisem w WPI zadanie jest realizwana w latach 2005-2011. Z uwagi na graniczne śrdki finanswe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI - NASZYJNIK PÓŁNOCY

FUNDACJI - NASZYJNIK PÓŁNOCY SPRAWOZDAIE FIASOWE FUDACJI LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY ZA ROK 2007 IFORMACJA DODATKOWA DO BILASU ZA ROK 2007 FUDACJA LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY DEBRZO 14.03.2008 R. I. WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

uclrwar,a NR xvi. 129.201 1 RADY C M]NY ZIELONA GORA

uclrwar,a NR xvi. 129.201 1 RADY C M]NY ZIELONA GORA uclrwar,a NR xvi. 129.201 1 RADY C M]NY ZIELONA GORA z dnia 30 listopada 2011 r. ry sprawie okreglenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji podatkorych rv celu ustalenia podatku od nieruchomosci,

Bardziej szczegółowo

MA TERIAŁ INFORMA CYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

MA TERIAŁ INFORMA CYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU Załącznik nr 2 d Uchwały nr 643/2013 Zarządu Pwiatu we Wrześni z dnia 13 listpada 2013 rku (AA/* w i a ł., f. MA TERIAŁ INFRMA CYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU PWIATU WRZESIŃSKIEG NA 2014 RK Września,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie uwag do ww. projektxi rozporz^dzenia rowniez na adres elektroniczny: uwagi.uzdrowiska@mz.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie uwag do ww. projektxi rozporz^dzenia rowniez na adres elektroniczny: uwagi.uzdrowiska@mz.gov.pl. MINISTER ZDROWIA Warszawa, -05= 2 7 MZ-OZG-0210-3 5 85 7-3/MS/l 4 Wedtug rzdzielnika ( Stswnie d pstanwien 35 ust. 1 raz 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

13 'fr -nr. mo2liwo56 skorzystania z kilkunastu pol4czeri autobusowych z Gnieznem, kilka z Wrze6ni4 i 2 z P oznaniem.

13 'fr -nr. mo2liwo56 skorzystania z kilkunastu pol4czeri autobusowych z Gnieznem, kilka z Wrze6ni4 i 2 z P oznaniem. m2liw56 skrzystania z kilkunastu pl4czeri autbuswych z Gnieznem, kilka z Wrze6ni4 i 2 z P znaniem. Obszar gminy liczy 112 km', c daje jej si6dme pd wzglgdem wielk6ci miejsce w pwiecie gniezniefiskim i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych Finanswanie przedsięwzięć w zakresie gspdarwania dpadami i rekultywacji terenów zdegradwanych Departament Ochrny Ziemi Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Warszawa, listpad 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol

z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol ( RADA GMINY Fredropol u C H W A L A nr IX/62/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27 Szklenie dla Gminnych Krdynatrów Stwarzyszenia LGD Qwsi Stwarzyszenie LGD Qwsi: Stwarzyszenie LGD Qwsi, pwstał w celu realizacji 4 si prirytetwej PROW 2007-2013. Głównym celem Leadera jest budwanie kapitału

Bardziej szczegółowo

EKO-GEO SUWALKI ul. Kosciuszki 110 16-400 Suwalki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Elk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.

EKO-GEO SUWALKI ul. Kosciuszki 110 16-400 Suwalki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Elk 604184561 e-mail m.podgorski@vp. PRZEDSI^BIRSTW GELGICZE EK-GE SUWALKI ul. Ksciuszki 110 16-400 Suwalki e-mail ek-ge@pr.net.pl ul. Grajewska 17A 19-00 Elk 604184561 e-mail m.pdgrski@vp.pl PIIA GETECHICZA z adari gruntw-wdnych w zwi^zku

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo