..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci 817.000 zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do:"

Transkrypt

1 RADA\GM"Y ul. Szklna MYSLAKOW C tel Uchwala nr 196D(XV/08 Rady Gminy Myslakwice z dnia29 grudnia 2008 rku w sprawie: budzetu gminy Myslakwice na rk 2009 apdstawie art. 18 ust.2pkt4, pkt 9lit.,d" i,,e", pkt 10 ustawy zdntas marca 1990 r. samrz4dzie gminnym (Dz. U r. r 142, pz.759l ze zm.) rcz art. 165, art.77, arr. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia0 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz.U. r 249, pz.2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, c nastppuje: $1 Dchdy budzetu gminy w wyskci zl, w tym: dchdy bieíqce dchdy maj4tkwe szczególwy p dzial dchdów wedlug 2r ódel zawier a zalqcznik nr 7 s2 1. Wydatki bud2etu gminy w wyskéci , w tym wydatki bieíqce wydatki maj4tkwe szczególwy pdzial wydatków w ukladzie dzialów i rzüialów klasyfikacji budzetwej zawiera zalqczn\k nr 2. 2.Limiry wydatków na wielletnie prgramy inwestycyjne w latach szczególw kreéla zalcznlk nr.. Ustala siq wydatki inwestycyjne w wysksci , wykaz zadaít inwestycyjnych przyjgtych d realizacji kreéla zalqczniknr Wydatki na prgramy i prjekty realizwane ze Érdków pchdz4cych z funduszy strukturalnych szczegüw kreéla zalqcznlk nr 5. $ l.adwyzk budzetu gminy w wyskéci zlprzeznacza si na splat rat p2yczek d: ardweg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wyskéci zl. Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wyskéci z,1. \ ^ 2. Rzchdy budzetu w wysksci z, zgdnie z zalqcznikiemnr 6...\Qy'\ ü \ \ Strna z

2 $4 1. Dchdy i wydatki zwiqzane z realizaclq zadaá z zakresu administracji rz4dwej i innych zadafr zlecnych drgbnymi ustawami w wyskéci lzl. zgdnie z zalqcznlkiem w Dchdy i wydatki zwiqzane z rcalizacjq zadai z zakresu administracji rz4dwej wyknywanych na pdstawie przumiei z rganami administracji rz4dwej w wyskéci zgdnie zzalqcznikiemnr 8.. Dchdy i wydatki zwiqzane zrealizacjqzadan wyknywanych na pdstawie przumieú migdzy j ednstkami samrzqdu terytrialneg w wyskéci zl.zgdnie z zalqcznikiem rn 9. $s Ustala siq dchdy w kwcie z tytulu wydawania zezwlei na sprzeda napjów alkhlwych raz wydatki w kwcie zl na realizacjg zadai kreélnych w gminnym prgramie prfilaktyki i rzwiqzywania prblemów alkhlwych i narkmanii. s6 Plan dchdów i wydatków dla dchdów wlasnychjednstek budzetwych: dchdy wwyskéci wydatki w wyskici zgdnie z zalqcznikiemnr 10. $7 Dtacje pdmitwe dla gminnej instytucji kultury na kwtg zl, raz dtacj e celwe na zadanla wlasne gminy realizwane pízez pdmity nalelqce i nienalez4ce d sektra finansów publicznych na lqcznq kwtg ' zgdnie zalqcznikiem nr 7. s8 Ustala sig plan przychdów i wydatków Gminneg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej: przychdy w wyskéci wydatki w wyskéci , zgdnie z zalqcznikiemnr 72. se W budzecie twrzy si rezerw gó1n4 w wysksci raz rezeíwe celw4 w wyskéci na realizacjp zadaí wlasnych z zakresu zar zqdzania kryzy s we g. Strna 2 z J

3 s10 Upwainia sig Wójta d: 1) zaci4gania kredytów i plyczek raz emisji papierów wartéciwych na pkrycie wystqpuj4ceg w ci4gu rku przejéciweg deficytu budzetu d wyskéci zt. 2) zaciryania zbwiqzai na finanswanie wydatków na wielletnie prgramy inwestycyjne, na prgramy i prj ekty realizwane ze érdków Unii urpejskiej lub bezzwrtnych irdków zagranícznych raz Ía zadania wynikaj 4ce z kntraktów wjewódzkich d wyskéci kreélnej w zalqcznikach nr i nr 5. ) zaci4gania zbwiqzai z tytttll umów, których realizacja w rku nastqpnym jest niezbgdna d zapewnienia ci4glsci dzialaria gminy, których rerminzaplaty uplywa w rku nastqpnym d kwty ) dknywania zmian w planie wydatków z v'rylqczeniem przeniesieó wydatków mipdzy dzialami, 5) przekazania kierwnikm jednstek budzetwych uprawnieri d dknywania przeniesieú w planie wydatków raz w planie dchdów wlasnvch i wvdatków nimi finanswanvch. s11 Prgnzg lqcznel kwty dlugu na kniec rku i lata nastqpne k eéla zalqczniknr 7. s12 Wyknanie Uchwaty pwierza sig Wójtwi Gminy. s1 Uchwala wchdzi z dniem pdjqcia z mcqbwi4zuj4cq d stycznia 2009 rku i pdlega publikacji w Dzienniku Urzpdwym Wjewództwa Dlnil4skieg raz na tablicy glszeú Urzgdu Gminy. )QZAL, Mysláku'ice SÍna z

4 $ F ü > á' < r.r C,r 1!!/ ( ) ( t, f É d T.1 ). { ( ) t, ( 9 { ñ! aiq l ul i< 5.d É l R s< ar! óf + 2S l x.< { x q g fil O f '! lñ ñi ñ (, É: ñ gr gx' É.J, l (t t ) ) (Jr.1 ) ) q).t ),.J ) { ) ) ) ).) _ É g q, É d. ) ñ f )!l 9 É l ó, q) :s. g. q g fl) q. p..4. ) g. g. É!t l ( g. { g É ) qt.q.!) q). ) 6 É. l ). ( ) ( O ) É q_ ft 0) f 0) ñ.a ) ) É 0, f l,. ) O) 0). 0t : É 5 l ). ) ( 0). t t f, É.1 ) ),.J ) ) 0) ó f.j, r 0t l ( Ot ) \, O) ) l ) ) 0) ) ) ) 0) 0) q?. J, q) 5 x {., n t,.. F!,lr:\ F*B K O,.. rd 9._ l _l 5 CL T CL. G ' q, ( f CL ct... r < ( ( ) ) ) ( l * F:i R é, (t ñ* T t z \) ( É n. { ) ) ) P q 9 x a fl) 2. di B

5 :R q ). X l' (,t ) t ),. (\ 0 t ( c (0! :' r, a! F ) r C\J c!.g É.. rg : L 'F <t. r ) r <t s(\ r 0 ( ( ( ( ( ) r C\ c! F ^c ' i. c s c r ú... (5 G c c i q.) r ñ r t l É. B. (,. ' 't lé ::..>.ñ > > ñ ) :, uj É.. ll, ).q.9 (..q (5 B. (d ñ.a >\ c 9 ad c. (! O a 9. l d) (5(Ú s ñ! : >.q.ñtr) e 'rf ñf.ñ _.j. tri f 9 ñ ( >'!'_(5 > 5É tr r.9 c ( '.g c (') c) ( 9.q d 1' ) l > t l É. (l) 7 (u í.> e G '9 ] (} (5 (5 (0 ( 0' () f (5 t, É. (q ñ rat ( ( ( ra) C\ ( ( lr) f l' f ( (. t tr) t. c! r t ) c! F. < \ ry_ J

6 :R FÑ g_ ) (Ú x x( r t r ) t ) ( ( c f. 0t F (D 9. F. ( ( C! v ct z g 9 ' x.9 ó t c (0 C\ ) ( ( r ) l. a F' < UJ É c, q, l5 i! ( d). LJ..c O (}.s ( ct) 9 (R c ó ñ n.:.é ñ 'ü9 f l v É O u)? Q' 6.q! ( C ) a.p.s ñ. (R.:> tñ _ (! : (l'). : >, c ( 9 h 6.q O ( 5 O 'd q)".5 ) R.:. (50 _ ñ.ñ : > J v ) ()ñ ]? ót ñ.ñ 6.e ñ e O ar. ó' ). T s. 9 c ó \.' (5C) (! d J t t u r > f (/) l2 ó.ñ 6.q O 'd q..! ñ q ) x G.:.É (tr Q. :.: (). : u) (D l ñ.ñ 6.q.c O q>. ó' f! ). 9. P.:.É (50 " d ). :+! >, 1 (' 12 < 'd ó. f q 6.q O g q6' h.. T e.: ( O 'F 9 F (! P Ñ.c _ 6 b +{d a! ó (! r c 'ñ (> c G {} (.! c.c 6 ' f. >\ < (.) $ ' xq) O G 1 0 c' (l'. ñ q) (l' c (lt l q). l.g >\tr c ct) t (tt x( C)(Ú ' c, (tr.! ñ c l! (' f ' _. >\tr ) < (q : ' ü.9 _ O G t4, a! C! c! c\ l' C\ c{ C! rf) r, c\ r, c\ ra, (0 l' f a C\ c{ c{ ra, f c{ tr, (\ ) _+,.,)

7 ra) :R jr ).q r x ó ó i,.. t ( (t) ( r ( c{ c\ c\ (' c. (, É. (rt (\ z J eg 9_V H.g H.9 ó.. ) ( ) ( ( ( r ) F' c\ c\ ó ( ' a É.! c ( ('! d.! (s (5 b f C ñ >.F i: cd tt) (ú ' X O (5 O 6) C\l (t g uj É. ' xlt.s9 tr>i t!!r ñ' 'i á. Y F >!9. x : t: x. 9 S F. 9s 66', s c.l: C ué.(d! : (c h 9 ñct.g C ts Q ó x6 Á á c! uj É. () '. c (Ú, 9, ñ ó. h 5 C C e. É 6' *> b bó. ü út :.P lt l t 5 rú(/' ( ( ( t* c! (. t c. '. ) ( ( (É) c{ ( r, ( (5 c '.> B ) ( ( (l) Ñ 5ca)., f. ( c '9 ' (0.5 (),q () _q.9 ), ra, ( (0 ( ( r ) ( ) ( f (t a{,! c.. ' _b t ) ( r t l'r.. 's,..c, ' '9 t r

8 :R g,. rf) (s Y X ) É. ñ a F!

9 c g '. (r.' (l, e x É, lé ) l.. ttl. tt 5 lt.v, ( lt > Í'ás Í* id lrs <O, ndi <9 t y

10 ^i : a ' ' c{ e c X x ( É.

11 Ñ J c)q e ñ (D X x t

12 (\ ^i : ' " iiru x ó r l gé C\ a\ ( Y ' r B :J r.l b g.fr'n f f. c{ t ( \ c! t at ( i, c{ t 9t ü'ñ,.:d f. ( C\ c! c.l i é ) c! t t a\ c\ c! C\ ( c! ( (\ t. q '9i_ g y.g 5 i : } Ft g ó.g H,6 Ñ.!.9 i {' F P ñr:üu a ül É. g!).g! ñ 6 ób! É : f! ' ü ñ..q g.g! d U).q g í í ' _q c) > O ñ,.i...q (.q.q t & fl. 8.ó (\, 2O <t) g.g g () a.q b rtl (Úd! a c! t l. l r t 4

13 c. c.i j cq gé, c\ ñ e x t i ó tilr. i _l,,t l 'a: P! 91 g B!l x ri c ó : ( ñt { O z F tt t í P 9'C 5!l it. Bt6 C\ ñl (\ c\ C\.{ r t\ c4., ffi ({ C\ C ' F z v e ó ) '.9 'dl :: l U _9. 'ó',g 'ó l fl g (D.! 6 q) s (\ í).g d).q,q! g. t J a : t!!, {.v x at.: 6 0 c).!. '.q ) g.9 q) ó,,' U) q q) (1,.,d6 s) t! B. 6ñ 't :: i.g g.9.9 C ^. i r 6 f Y É e!, 't (, a :: 'ñ d) i q att 'ñ e V.q.g. Ñ H 6 ñ fl l 7: l!4. r, t::::l ) r c\ ), C. c{ ) ) { (\.

14 RADA GMY ul. Szklna 5 5a5!{YSLAKOWf C tel zelqenl nr d uchwaly Rady Gminy nr 19rqvr/0 z dnia r * Wybraé dpüednie znaczenie ródlá finanswan'a: A. Dtacje i Srdki z budzetu paisrwa (np. d wjewdy, M, UK is,... ) B. Srdki i dlácje tr yma e d innychjst raz innychjednstek zalicz nych d sktra finansów publicznych C. nne tródla PRZ Ra t

15 RADA GMY ul Szklna MYSLAKOW(C tel zaqenik nr 4 d uchwat RadYGminy nr 1960üVl/08 z d ir r Zadania irwestvcvine w 2009 rk Lp. PlaDw ne wyda ki z teg ród 6rdki w rl, 5 ust l0 u ó0016ó050 Rewitalizacja ul. Daszyúskieg w.az z 2 placan]j w Myslakwicach B. c U 4d Grniny t Zabudwa pl cu ibudwa parkingu u zbiegu ul. Szklnej iwiejskiej!v Budwcu ll B. C Urz4d Gminy Budwa drgi d palacu d bud),nku nrl wraz ze stweniem kmpleksu rekreacyjnes na dzialce nr4l/ó w Bbrwje 167 8ó B, C Uiz4d Gniny ó00 ó Odbudwa drsid.jazdwei ul Dlna, Psre Ple w M'cach i ul Swierczewskieg!v L c) B. c. Uz4d cminy razem dzial600 6 t Budwa cmentarz kmunaheg!v i Myslakwicach, etap l l B c. Urz4d Gminy nzen.lzi^l 7lO ó Zalup sprz(tu kmpuler$ets Urz4d Gminy B. C. Urzqd Gminy r zem dz al r ' rermmdernizacja budynkórv szklnych B. c. ó25000 Uzqd Gminy raze'n dzial , ó25000 Budwa Publiczneg Zakladu Opieki Zdrwtnej w Myslakwicach ]6000 B, c Urz 4d cminy r zem dzi l t9 Budwa Gminneg 6050 OSrdka Pmcy Splccznej w Myslakwicach l42t)6 421).6 B, C Ulzad cminy r zem zial Bud v nlf ch pu któw í!iedeni\f ch l r56050 w Gninie Mlslakwice 9000ú B. C Urz qd cminy azem dzial RewalryzacJa zal enia parkw ll przy letnim palacu rv 6050grdweg Myslakwicach prjekty wyknawcze i B. C. Un4d Gminy Mderniz cja (wiellicy w Lmnicyp acwanie prjekru B. c. Ur qd Gminy l 9)l 92 t09 ó050 Mdmizacja budynku Cminnes OSrdka Kulturu rv Myslakwlcach t25000 B. c Urz4d cminy ftzeri lzi^l gólen wyd tki ,t Planwane Érdki w kwcie lzl.zstan4 wprlvadzne d budztu p pzylywnym rzpatrzeniu Misków. CZACA t\4yslákuwice

16 1.g! lr]^ñ B a < É<x J.É'aa <,0: 1:c. & q P g i P g :

17 J L (ñ ü :R ' (" ft (tr t, X x ( O) c G t ñ '.c * B :< r r q) <4, r) (9, <, rc) ) t l) <'), r \c, ) t. (, ra (9 ( a, ) ),. aq. tt), Q, F t ) (\ (.). tt. > zi' F4TfJO) > X* O!6 <>( ni4 Én lt (,.: t'r.. t.. (, (r trj 5r >.f,!u. t f. (! Pc (tf a! : _! c ct 9 :r ñ. c!g c x.ñ 8 5 L L _9.c) f n). b a ié '' D 'ó' (5 f ) q) c).. z 'ó' 0) '6.9 f.6 q) '9. c l). a) ú. a (5 q. (t) d (5 a ñ r tu 6 5 g!v (ú Jr F X t ñ.b 9 F t i< ll 6 c)! (g J. É p.g (5 0) Y c J c{ (f) f, ( (f) \t t.

18 .Ñ e.q x ( (,, t! É. ( c ( :: (q : Hí i:. r) ñ r' dr (5 5 ' G T O f > zá HrOO > Íá ()96 <1>: ^c.) < T efr. ( 't., G.

19 t' j L O 'ñ ñj ( ñ.d 9 x X ( ) t f Y O C\

20 F. L O :a! C\ F R ': q (u P x ( f' t d '. ( B!.:*:,r. r! (1,.. q ' (f ' ' d) t, (,....

21 L O : q +ñ.q.q 6') ',.:..!. :r.. O:.. x X (Ó c c É. () i< a, ':ir ñ tl. g ' r G ''tt q,. d) (trñli n ñ 9 ñ ñ'pgef g!! :gh$ x.+: :Y i ü?.y s É a s6 g. ój!.ñeü i. z>,u t..c F É ' ia. tsi: É.9 f. Y J (t tr. C C (Ú(5 g) v F^ T? 5áé G e (l, > zi. HnO á* ()d tí.. < "al ú..,,o. f. F ' 4 H ró.l <T* Én

22 >\O i ñr f d s>.> x f X nt tú J 0).sf, '. ' g65 'p : ó á Ag*>, X!+áPe HÉ fr:gé f 'd ó* 6 g 9.ü ó F! l >.! O OC, O. c').19 c ) i i: ñl...ñ 16 ) qt (,.:y {>r a c.yt >(y } t(lt 15l, rf. * a 5 0, q) aa, 9. xx' > zi. rrú)o Í* ()d <1>: ar c.j: <T* Éfr (5. tg 't Y f5. ' ( '.':!,: C! ( (!r,.

23 ñ :a> X ñx.g É c\ O q z, c,j J ) rg B i 9A ñ!! a: >l 'lt.. \ 9ü ó 9 t. tt.c (, tr> ( ú f. f. c\l 9. t zi. F<rJ)O) ÉÍ* i6ó <1:: i'acf, <Y* Éfr. () ' ',. ó,r: r>.. Y. a. ' ) fl a 6 {t \ ' ) \! ).e. 9,.s t. s i, s x i 6*É d ó tf tt r

24 RADA GMY ul. Szklna MYSLAKOWT C tel zalqcznik 11 d uchwaly Rady Gm ny nr '196/XXV/08 z dn t.. Dtacje celwe na zadania wasne gminyrealizwane przez pdmity nale2qce i nienale2ace d sektra finansówpublicznvch w 2009 r. Lp. Dzial Rzdzial s azwa zadania Urzd Jelenia Góra Miejsk e Zaklady Kmun kacyjne w zltych Zapewnienie przadku i bezp eczeñstwa publiczneg 2820 na tern e gm ny Upwszechnianie sprtu w parciu gminq 2820 infrastruktur? sprtwe na terenie gminy e? Zrganizwanie i prwadzenie ligi tenisa slweg qq0q Zrganizwanie i prwadzenie walk wschdnich Upwszechnianie gry w tenisa stlweg wóród mldz e y rganizacja twartych mistrzstw gminy 2820 lmyslakwice Upwszechnianie sprtów z mwych w6ród dzieci mldz ezv z terenu qminv rqan zacia ferii zimwvch 5000 Ogólem Dtacje pdmitwe w 2009 r. Gminny Oérdek Kultury w Myslakwicach lc 4cA Myslakwlce K

25 RA)A GMiY,t i. Szklna 5 5 J 5} MYSLAKOWC rcl Zalqcznik nr 12 d uchwaly Rady Gm ny nr1 96/XXV/08 z dnia OO8t. Plan przychdów wydatków Gminneg Funduszu Ochrny Srdwiska igspdarki Wdnej rk 2 O O 9 Dz al Rzdz al s. Wyszczególnienie Przewid.wyknanie Plan na 2009 r. q99 90!11 Stan Srdków brtwych na pcztek rku PrzJchdy O59O 9r1w!y i kary pieniszne d sób prawnych i innych jednstek rganizacyjnych wplywy z róznych plat Wydatki gólem przychdy dukacja eklgiczna dfinan. prgramów edukacyjnych e6e5 i zakup materialów 4210 iwypsazenia nagrdy rzeczwe, knkursy, festyny Utnymañié ierenów z eleni raz parków zadrzewiania rry ty 1:,nnn zakup materialów i wypsazenia utrzymanie terenów 4 tv ztelnvcn na terente qmtnv zakup materialów iwypsazenia inne zakupy migdzy 4210 innymi / knkurs " najladniejsza psesja"/ 400 zakup uslug pzstalych wykaszanie traw 400 zakup uslug pzstaluch wycinka drzew,.^^ zakup uslug pzstalych usuwanie asbestu na terente 4JUU gmrny 400 zakup uslug pzstalych uslugi weterynaryjne UtzJmanie przdku w gm nie w tym: 4214 zakup materialów i wypsazenia zakup pjemników l0 ió 1s Tnnn zakup uslug pzstalychsprztanie éwiata 2.OOOzl. 400 prózn anie kszy u cznych i przystanków ,.likwidacja dz kich wysypis nne zadan a ustalne przez Radg Gm ny, slu ace chrnie érdw ska i gspdarce wdnej, wyn kajce z zasady zrównwazpnegp rzwju,ukrp uslug pzstalych uslugi melracyjne na 00 terenie qmrnv gólem wydatki Stan órdków brtwych na kniec rku 't CZ4CA

26 :l <l ñi'l 6 ñ O O l, t! { ru l J.:É > ' f io z.^ ts rt O < d}d < É < 9úr) <>( a\t') :, J

27 r BUDZT GMY MYS,AKOWC A 2OO9ROK Wójt Gminy Myslakwice dzialajqc na pdstawie z arf.l8t ustawy z dnia 0 czerwca2005 rku finansach publicznych Dz. U. r 249, pz.2l04 z póin. znianarni przedstawia Radzie Gminy prjekt budzetu na k 2009 wraz z infrmacjq stanie mienia kmunalneg. Prjekt budzetu gminy zstal pracwany na pdstawie pdjptych przez Radg Gminy uchwal keslaj4cych glówne kierunki dzialai przyjgtych w pszczególnych dziedzinach dzialalnéci jednstki samrz4du terltrialneg a mianwicie : 1/uchwaly nr 72lXl07 z dnia r. w sprawie przyjqcia r realizacji prgramu rzwju turystyki w gminie Myslakwice nalata , 2l uchwa y nr 166,XX/04 z dnia r. w sprawie ustalenia ptrzeb w zakresie naprawy i mdemizacji dróg, mstów i éwietlenia na terenie gminy Myslakwice w latach , / uchwaly nr 00,XXXV12005 z dnia r. w sprawie zatv terdzenia planu rzwju lkalneg dla gminy Myslakwice, 4/ uchwaly n 296/XXXV12005 z dnia r.w sprawie zmian w funkcjnwaniu sluzby zdrwia w gminie Myslakwice w latach raz 4/ uchwaly nr 16lXLXl2006 z dnia r. w sprawie prcedury uchwalania budzetu raz rdza}u i szczególwéci materialów infrmacyjnych twarzysz1cych prjektwi budzetu. Minister Finansów pismem nr 5T48202i z dnia r. pinfrmwal gming wielksciach rcznych planwanych pszczególnych czgsci subwencji gólnej i planwanej kwcie dchdów z tltulu udzialu we wplywach z pdatku dchdwegd sób fizycznych raz kre5lil wskaznik wzrstu w stsunku d rku ubiegleg a/ prgnzwany érednirczny wskaznik cen twarów i uslug knsumpcyjnych w wysksci r029%, b) érednirczny wska2nik wzstu wynagrdzeú w paástwwej sferze budzetwej w wysksci nie nizszej niz 0,9A, c) wyskéó bwi4zkwych skiadek na Fundusz Pracy w v'yskéci nie ulega zmianie i wynsió bdzie 2,45A pdstawy ich wymiaru. Prj ekt budzetu paístwa na rk 2009, przyjqty przez Rade Ministrów 24 wrzeínia 2008r. zal<lada wzrst subwencji gólnej czesó Süatwa bejmuj4cej wzrst wynagrdzeri nauczycieli 5% d stycznia i 5% d wrze5nia 2009r., stawki pdatkwe lsv i 204, realny wzrst inflacji l0%, realny wzrst plac.604. Dchdy Dchdy gminy zstaly kreslne w kwcie kai kulacja dchdów zstala pracwana na pdstawie infrmacji z Ministerstwa Finansów, Wjewdy Dlnél4skieg w zakresie zadaí zlecnych, aczelnika Urzgdu Skarbweg raz szacunków przy kreélaniu wielkéci wplywów z plaf, pdatków lkalnych i innych dchdów gminy. W rku 2009 wielkéó udzialu gminy we wplywach z pdatku dchdweg d sób {rzycznych/pt/ wyniesie 6,72% i stanwi wzrst w stsunku d rku ubiegleg 0,2 punktu prc./ byl 6,49%l, przyjfy szacunek na rk 2009 wynsi aczelnik Urzgdu Skarbweg w Jeleniej Górze pismem nr GK 072/6/080 z r. pinfrmwal przewidywanym wyknaniu dchdów gminy realizwanych przez Urzqd raz przedstawil prgnzq dchdów budzetwych na rk 2009 z fyt:ulów:' udzialu w pdatku dchdwym d sób prawnych, platy w frmie karty pdatkwej, pdatku d spdków i \.. darwizn i pdatku d czynnéci cywilnprawnych. ri#/ \

28 Rczna planwana kwta subwencji gólnej dla gminy na rk 2009 wyniesie zt ipism Ministra Finansów z dnia r. n nr ST / i w pdziale na pszczególne czgsci przedstawia sig nastqpuj 4c: czp5ó wyrównawcza z teg: kwta pdstawwa zl. kwta uzupelniaj 4ca zl. czgéó wyównawcza subwencji gólnej dla gminy sklada siq z kwty pdstawwej i kwty uzupelniaj4cej. KwtQ pdstaww4 trzymuje gmina, w której dchód pdatkwy na 1 mieszkarica jest niíszy d 92Y srednieg dchdu pdatkweg na 1 mieszkarica kaju. Wska2nik dchdów pdatkwych gminy d liczby mieszkaúców gminy wyniósl 992,5621. natmiast wska2nik dchdów pdatkwych w kaju d liczby mieszkaiców kraju wyniósl 1.119, ,20 x 92Y: 1.029,60 /.Gmina ma riaszy wskaznik niz 92A w rwirykt z pwyzszym kwalifikuje sig d trzymania kwty pdstawwej w wyskéci Kwtg uzupelniaj4c4 trzymuje gmina, w której gqstéó zaludnienia jest nizsza d éredniej gqstéci zaludnienia w kraju i dchód pdatkwy na 1 mieszkaúca gminy jest nie wyzszy ni2 150% Srednieg dchdu pdatkweg na 1 mieszkaica kraju, / Srednia gstsó zaludnienia na 1km2 w irl:aju 122, natmiast ggstéó zaludnienia w gminie na km 2 wynsi 114, naleina kwta uzupelniaj4ca dla gminy wynisla /. Czgéó równwú4ca subwencji gólnej zstala rzdzielna dla gmin wiej skich i miejskich, w których suma dchdów za rk pprzedzaj4cy rk bazwy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sób fizycznych raz dchdów z t1'tulu pdatku rlneg i leéneg w przeliczeniu na 1 mieszkaúca gminy jest nizsza d 80A Érednich dchdów z tych samych ty.tulów za rk pprzedzajqcy rk bazwy we wszystkich gminach wiejskich i miejskwiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkaúca tych gmin, /érednia kraiwa w/w dchdów dla gmin w kraju na 1 mieszkañca 75, zl, irednia kwta w/w dchdów na 1 mieszkaúca w gminie 6, % Sredniej kraj wej w dchdów dla gmin w kraju 00,2621./ Gmina w rku 2009 nie trzymuj e czéci równwaz4cej subwencji gólnej. czpóó ówiatwa ü. D naliczenia statecznych kwt czici Swiatwej subwencji gólnej na 2O09r..wykrzystane zstan4 dane liczbie uczniów i wychwanków grmadzne w ramach systemu infrmacji éwiatwej wedlug stanu na dziei 0 wrzeénia 2007r. raz dane statystycme ujpte w sprawzdaniu stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 wrzeénia 2007r.(rk szklny 2007/2008). W planwanej czqsci 5wiatwej subwencj i gólnej dla gminy uwzglpdnin wzrst wynagrdzeñ dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r 5% raz ddatkw d 1 wrzeénia nastppne 5Y, a takze uwzglqdnin skutki zmiat w strukturze awansu zawdweg nauczycieli w placówkach éwiatwych ptwadznych przez jednstki samrzqdu terytrialneg. Wjewda DlnÉl4ski w pismie nr FB..KS. 0101/08 z dnia r. kreé1il wyskéó dtacji celwych w kwcie t. na rk 2009 ujgtych w prjekcie ustawy bud2etwej: na realizacjg zadai z zabesu administracj i rzqdwej raz innych zadaí zlecny ch gminie ustawami w kwcie na realizacj zadañ wlasnych, które na pdstawie bwi4zujqcych przepisów s4 finanswane lub dfinanswane z budzetu paóstwa w kwcie na zadania realizwane na pdstawie przumien z rganami administracji rz4dwe. n w kwcie l.000zl \,),'\ ( t\ j \

29 L V\ Zstaly keélne dchdy nalezne bud2etwi paústwa, s4t wpl)$y za dwdy sbiste w wysksci i wplywy z fytri:u zaliczek alimentacyjnych w kwcie 20002t. lqcznie które gmina wyknuj e w ramach zadai zlecnych ustawami. Krajwe Biur Wybrcze w piémie nr DJG1011/082 dnia.10.07r k eslil érdki na fina swanie ksztów prwadzenia i aktualizacji rejestru wybrców i na ten cel dtacja na rk 2009 wyniesie dla gminy Pdstaw4 wyliczenia wyskéci érdków byla liczba sób uprawninych d glswania ujptych w rejestrze wybrców na dzieú 0 wrzeénia 2008r, raz wspólczymik 206,00 zi na jeden tysi4c qrybrców. W pdatkach i platach lkalnych zstal y przedstawine Radzie Gminy prpzycje nwych stawek pdatkwych tylk w pdatku d nieruchméci pzsta.le piaty b9d4 bwiqzywaó na pzimie rku ubiegleg. W rku 2009 na temie gminy nie bqdzie bwi4zywala plafa d psiadania psów. W pdatku rlnym na terenie gminy bgdzie bwi4zywala stawka 55,8021. która stanwi równwartéó pieniin4 2jq Zyla za 7 ha przeliczeniwy bliczn4 wedlug éredniej ceny skupu Zyta za kres pierwszych trzech kwarlalów pprzedzajqcy rk pdatkwy na pdstawie kmunikatu Prezesa Glówneg Urzgdu Statystyczneg lm.p z 2008 rku r 81 pz. 7171, wyliczna ceny Zyta d pdatku rlneg dla rlników za tha przeliczeniwy 55,8021.x2,519,5021. / w rku ,721./ dla pzstalych zal hafrzyczny 55,80x5279,0021. lw rku W pdatku le5nym przyjt równwartsó pienizn4 0,220m bliczn4 wedlug éredniej ceny drewna tzyskanq przez nadleénictw za pierwsze trzy kwarlaly w 2008 r. i wynsz4c4 152,521. za lm tl MP z 2008, r 81, pz. 718 i, stawka pdatku leéneg na rk 2009 bliczna wg górnej stawki sprzedu2y drewna wyniesie 1,52,52Lx0,220:,5566 za t ha lasu w rku 2008 wynsila 2, Wydatki Planwane wydatki t kwta w tym: wydatki biezqce i wydatki maj4tkwe 2, ,, wydatki maj4tkwe stanwi4 11% gólnych wydatków gminy. Planuj4c wydatki przyjt nastpuj4ce wskalniki: wskaznik wzrstu cen twarów i uslug knsumpcyjnych % wzrst \ ynagrdzeú dla nauczycieli we wszystkich placówkach éwiatwych 5% d stycznia d sietpnia i 50% d wrzeénia d grudnia wzrst wynagrdzeú dla wszystkich pracwników jednstek rgrizacyjnych 5Y Zgdnie z ustaw4 zatzqdzaniu kryzyswym w budzecie gminy utwrzna zstala rezerwa celwa w kwcie na realizacj zadaú wlasnych z zak:esl zarzqdzania kryzysweg. Zgdnie z uchwal4 nr 72lXl01 Rady Gminy z dnia 27 pu2dzíernika 2007 w sprawie pnyjcia i rcalizacji,, prgramu rzwju turystyki w gminie Myslakwice na laía " w celu sprawneg i efektywneg zatzqdzania turystyk4 naleiy crcznre rwigkszaó érdki na t4 dzialalnéó. W rku 2008 úrdki na ten cel wynisly na rk 2009 przewidywana kwta wzrst wydatków 52V, szczególwy pdzial érdków na realizacj zadai z zakresu turystki i prmcji dknany bgdzie prry udziale wlaéciwej kmisji Rady Gminy. Planwane wydatki w placówkach Swiatwych wynis zt.w tym na funkcjnwanie przedszkli , na dwóz uczniów d szkól i., ' na utrzymanie szkól samrzdwych

30 Zródla frnanswania zadaú éwiatwych t subwencja Swiatwa i dchdy wlasne \. w prównaniu d rku pprzednieg nastqpil wzrst wydatków bie2qcych kwf ale2y zwróció szczególnquwagq na zmniejszaj4ca sig liczbg uczniów uczqszczajqcych d szkól na terenie gminy, która wedlug stanu na dz r. wynisla 990 w tym: w zesple szkól w Mcach 42 uczniów, w zesple szkól w Lcy 420 ucmiów, w szkle pdstawwej w Kstrzycy 90 ucmiów, w szkle pdstawwej w Karpnikach 5Tuczniów, dla prównana d 2 przedszkli publicznych luczeszcza i4cznie 1 dzieci: d przedszkla w trmnicy 40 dzieci a d Myslakwic 9 dziecl'. Od miesi4ca wrze ínia biez4ceg rku dwzy uczniów d szkól zstaly przejgte przez Miejski Zaklad Kmunikacyjny w Jelenie Górze w ramach kmunikacji lkalnej w zwiryktt z pwyzszym nast4pil wzrst dtacji d kwty Gmina zapewnia Srdki w wyskéci na dwóz uczniów niepelnsprawnych z terenu gminy d szkól na terenie Jeleniej Góry. W ramach zadaú inwestycyjnych planuje siq rczpczqé w rku 2009 zadanie,, termmdernizacj a budynków szklnych w trmnicy i w Kstrzycy,, na gólne wartóó d. przy udziale Srdków z Unii urpejskiej w kwcie , planwany termin zakáczenia rk a prace remntwe w rku 2009 przeztacza sig kwtg w tym: w dziale 600 na remnty dróg i mstów w dziale 700 na remnt dachu w Bukwcu ul. Wiej ska i na remnt c. w Karpnikach ul. Rudawska 8 / sala gimnasty cznal w dziale 801 na remnt sanitariató w szkle pdstawwej w Mcach pzstale remnty w szkle pdstaw. i gimnazjum w Mcach kwta pzstale remnty w szkle pdstaw. i gimnazjum w trcy kwta pzstale remnty w szkle pdstaw. w Karpnikach kwta pzstale remnty w szkle pdstaw. w Kstrzycy kwta zl. pzstale remnty w przedszklu w trcy kwta zl. pzstale remnty w przedszklu w Mcach kwta z. BudZet gminy na rk 2009 zamknie si nadwyzk4 w wyskéci 8l' kfór4ptzeznacza sig na splaty pzyczek'. d Wjewódzkieg Funduszu Ochrny S dwiska z,1. i ardweg Funduszu Ochrny Srduiska Przewiduje si,2e dlug gminy na kniec 2009 rku wyniesie Wniski 1. Gmina bgdzie wystpwaó érdki na zadania z zal esu 5wiaty, kuitury i budwg dróg w ramach dlugfalwych prgramów z Unii urpejskiej. 2.W zwizku ze zmniejszajqc4 sig liczbdzieci uczgszczajcych d szkól pdstawwych nalezy pdj4ó dzialania zmierzaj 4ce d pl4czenia malych szkól bqdl d7lyó d pwierzenia ich prwadzenia fundacji, stwarzyszeniu lub sbie prawnej. },RZW Rady rcz.aca

31 RADA GMY ul. Szklna 5 5B5 MYSLAKOW C tel ,FOR MACJA O SA' MA KOMUA GO A DZ r. L.p. Wyszczególnienie Stan i przewidywany stan na ( ha) l,12.09r. r. Planwane Zw + zm Stan w rku Bud2etwym Spsób zagspdarwania W bezpór. w dzier awa Zarzqdzie zarzqdzie Gminy Jednstki U ytkwa nie wieczyste 1. Grunty gólem (ha) w tym: ll l8 Gruntv zabudwane l 4 5 Grunty 6 5 l 6 niezalrudwane Gruntv rlne tl l0 Uáytki leéne raz 11 ll grunty zadrzewine tl Tereny przemyslwe 2 2 Wdy 17 l7 t7 Uzytki kpalne 1 Tereny kmunikacyine 14 Tereny rekreadne 2 2l 2 Tereny ró2ne 1 l 1 ieurytki, Stan skmunalizwanych. budynków w tvm: budynki w 1007 kmunalne w zarzadzie gminy bcy zarzqd 78 4 l Budynki szklne Budynki 2 2 przedszklne Budynki sluiby zdrwia 6. Budynek GOK i 2 2 t GOPS 1 Budvnki OSP! f, 5 8. Budynek urzgdu gminy 9. Obiekty czyszczalni 2 2 ) Scieków 10. Dm pgrzebwy 11. Schrnisk,, Skalnik",, w Bukwcu l0 ó +l J 5

32 RAD A GMY ul. S2klna MYSLAKO W C tel ' FORMACJA sfnie iwrlíci gruntów kmunlnych n dzieñ r. Ogótem grunly kmunqlne 07 h wrlíé zl. wtym: ilió hq wrtsó zt. grunty zbudwne grunty niezbudwqne grunty rlne u2ylki lesne rz grunty zdzew. tereny pzemystwe wdy u2ytki kplne tereny kmunikcyjne lereny rekrecyjnwypczynkwe lereny ró2ne nieu2ytki JU 6 ó0 ll 2 t/ 14 2 J zl zt zt. ló5.000 zt zf zt. ó.000 zt zl zt zt. ó.000 zt. ODCZACA

33 r ra?gr c c.l ci \ r: \ c.. f c. 00 \ cl \ Fr \ t c c.l \ v.) \, a? \, 9 c c. AJAO)V?SAW,{ulurg ptzr AJA\O)V?SAW,{rn n epr96,(uururg c\ c q c c q C\ Fr!q c..l cq (\ cl c Ol 9., {.7 :.{z US { a. (& :,L C\á '.i* \ a' s _ 'i a a.l \ a.z!,ao)vtsa] leuzcaldg,{cru laprgg,{uulurg alrt\)v?s^n euzcrlqnd ellzspezrd \ \ t...1 a.l 4.. v') z z Fl z qcecr.trrjels,{,rg tt797,4uuztqqn,{u erzpue5 VJJ^trOT euzrrjqnd sllzspezrd \ 00 \ (\..i \ t c..l c\ c f r z VJ^O? nu,{u lác r?elu ru?lslzpp z w zs gdséz..) l \ \ \ v1 ' \ \ l*: 9 (\.Q.u) F F AJ,TO)V?SAA runfzeururg t 79 p zg 9dse7 VC ZUSO) e^\^l?lspd?pzs <\ c.j c.l c \ Fr \ c...l tr c \ a.l f (. c \ ct a. \9 c1 \ a c.. c.l cr c.. z z' r z > t O z.^ *6 t< dgá <, c<x,,rtji \ : a < D>( nii,,á" 4 Q D TVX e,r,r,re spd e >Jz g z h (a i c\ c >,4g' Y d eút U F J! \ at c.. }U >.,t & : 5 G ' f tr9. vl X ^ *.s >. > i, í t B Á ( Ú ñ 6 ii qd c.l. i).!',r.: Ér >r 'i Ü ñ.9 vax </ á>a a ü f t. d *. q'\ qly x tr X (r,>r \ \ c B gy edrug c\ \ c

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w. stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly' UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art'

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=..

OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=.. 41-200Ssnwiec,ul.KilinskiegS4/lll/3,tel.: 32-266-94-21, telefax:32-266-84'14 http://www. rafin.cm.pl e-mail:biurrafin.cm.pl IP 644-326 - 26-18 Bank Przemyshw - Handlwy S.A. I O/Ssnwiec 51106000760000320001096469

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

'"s PL 43-190 MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer

's PL 43-190 MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer Telefn Fax (02) 248 (02) 248400 ljrz4d Miata Miklwa Rvnek 16 U t PL 4190 MK,'W. 4rlP r6t 114 t2tr} Miklw. 0?. 06, l n U zetn iy PtPPwania: Kd CPV, t 10005 Utugi udzielania kredytu Udzielenie kredyu dlugterminweg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych i słtysów z pprzedniej sesji: Odpwiadam na kilka najbardziej zasadnych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku

Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 21.08.2009 rku Druk nr 569 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 24.11.2008 r. zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 . PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 Łmża maj 2004 rk PLAN ROZWOJU LOKALNEGOMIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004 2006 1 . Spis treści I. Obszar i czas realizacji Planu Rzwju Lkalneg...3 2. Aktualna

Bardziej szczegółowo