INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r."

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d d r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury prwadzn4 przez Grrinq Kbylnica. GCKiP prwadzi dzialalnsi na pdstawic ustawy z dnia 25 pazdziemika l99lr. rganizwaniu i prwadzcniu dzialalnsci kulturalnej (Dz. U. z 20ll r. Nr 20'7 pz z p6in. zm..), przepis6w rryknawczych wydanych na pdstawie ww. ustawy raz statutu nadaneg Uchwalq IIV28/2010 Przedmitcm dzialalnici GCKiP w rku 2013 r, zgdnic ze Statutem byl :. Organizwanie r(r2nrdnych lbrm edukacji L-ulturalnej i urychwania przcz sztuke. r r Stwarzanie warunk6w dla amatrskieg raz prfesjnalneg ruchu artystyczneg, kl i klub6w zaintcrcswai. sekcji, zespl6w i innych. Pnrwadzenieimpresariatuaftystyczneg. Wspmaganic merytryczne i finanswe amatnkich zespl6w, k6l zaintereswati dzialajqcych na tcrcnrc gmlny.. Organizacia spektakli, kncert6w, f'cstiwali, wystaw, dcz)'t6w, imprez artystycznych, rzrywkwych. turystycznych i innych. Dzialalnii instruktazw-metdyczna.. Prwadzenie dzialaln3ci wydawniczej i prmcyinej. r Krdynacja dzialalnici na terenie gminy Kbylnica w zakresie rganizacji imprez kulturalnych. Wsptildzialanic z instytucjami, rganizacjami splccznymi rrz stwa rzyszen iu m i w zakrcsie rzwijania i zaspkajania ptrzeb cdukacyjnych i kulturalrych spleczeist$'a. Nadzrwanie i rganizacja dzialaln.(ci rzrywkw-rekreacyinei. Pnrwadzenic wspcilpracy kulturalnej z zagranicq, zwlaszcza z gminami partnerskimi Gminy Kbylnrca.. Wynajem sal kncertwych, knlirrencyjnych i Swietlic.. Organizwanie knfbrencji i targ6u'. GCKiP prwadzi rachunkwsc zgdnie z ustaw4 rachunkwsci z dnia 29 wrzesnia 199,1r., (tckst jcdnlity Dz.U. Nr. 7 6 pz. 694 z 2002r.. z, p62n. zm.). I. Numer statystyczny w systemie REGON Numer idcntyfikacji pdatkwej nadany przez Urz.qd Skarbwy w Slupsku Sprawzdanie linanswe sprzildzne zstal przy zalzeniu dalszej kntynuacji dzialalnsci. 4. PrzyjEty zstal rk brtwy d d l3 bejmuj 4cy I 2 klejnych rniesiecy. 5. Zysk za clany tk zwigkszy fundusz instltuc-ii.. Przyjqtczasady rlchun uici: - Rzeczwe Srdki trwale raz wartsci nicmatrialne i prawne wycenia sig wedlug ccn nabycia lub ksztu w)'twrzenia. waftsi pczqtkw4 stanwi4c4 ceng nabycia pwiqkszai4 kszty jeg ulepszenia mdemizacji. Od wartsci pczqtkwei rzeczwych aktywi)w trwalych raz wart3ci nicmatcrialnych i prawnych dknuje sie dpis6w amrtyzacyjnych wg planu amrtyzac-ji zauicraj4ccg stawki prcentwe w stsunku rcznym. Kszty amdyzacji

2 16wnwazy zapis umerzcil. Wlpsa2cnie niskccnne ksjqgwanc jest bezpsrcdni w kszty zutycia materia16w i pdlega ewiclenc.iil6cirvc-i. Zakupinc materialy wydawanc bezpsredni d zu2ycia. ksieguje siq w cigzar kszlw zu2ycia materialw w cenie nabycia Nic twrzy siq rczer$y na Swtadczenla pracwnlczc Srdki pienipzne raz pzstale aktywa wycenin wedtug wart3ci nminalnej. Na dzien 3 L rku przeprwadzn inwcntaryzacjq kasy Salda Srdkciw trwalych ksiggi 916wnej s4 zgdnc z ksiqgami inwentarz$tmr Uzgdnin salda naleznsci i zbwlqzail Jcdnstka sprzqdza rachunek zysk(rw i strat w wariancie pr(rwnawczym, zgdnie z art.50 usl. 2. bihns /r,slll spr/adz,,ny $ \\er5ji uprst(/('nlj. CZESC II DODATKOWE INFORMACJtr I OBJASNIENIA l. W-vja5nienia d bilansu. - Rzeczwe aktywa trwale: 0r.0l.t0ll ILlt..20il II Rzeczlnvc eklyra trwalc 11t6 44t I IJ2 890.'10 7 uqq 6.10,27 Srdkitrwale 72t l004.lli t,1 r ,1111,43 b grunry (w tym pruw utytkwunia sic!/. sruntu) I 09209:t.00 I budynki. lkale ibiekty 'nzyn. lqdwcj i urladlenix technic/rrc i maszvrrv r4 I l l0 60ll.5l ]] d 1187, t t t ,80 2 Srdki tnvale *, budwie -l() a- I ,00 zmniejszcnia przekazanic nieruchmsci d ewidcncji Gminy na pdstawie decyz,ji wygaszcnie trwaleg zarz4du, przejecie nicrucltm6ci na pdstawie umwy u2yczenia' b ,84 zmniejszenia - przekazanie nieruchmsci d ewidencji Gminy na pdstawie decyz,ji wygaszenie trwaleg zarzqdu, przejqcic nieruchm3ci na pdstawie umwy uzyczenia. c- l0 347,93 zwiekszenia - zakup Srdkirw trwalych ze Srdkw wla5nych e ,4593 zwigkszenia - zakup wypsazenia d Swietlic wiejskich i CCKiP - Aktywa brtwe: Nale2nici ,02 nalezn3ci d kntrahcnt6w Srdki pienigznc kasa, Rzliczeniamiqdzykresvc ,78 rachunek biez4cy. - 36,45 rachunck ZFSS Fundusz pdstawwy l5li 216,25 Zbwi4zania z tytulu dstaw i uslug I

3 2. ZbwiqTania 7, tt'tulu Pl'14. ZUS. VAT Z tltufu wynagrdzeh Fundusze spccjalne ZFSS Rzliczenia miedzykreswe przychd6w Wyja3nienia d rachunku zysku i strat ,1',7 100,00 26,', ,83 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Plan p zmianach wyknanie na kniec kresu sprawzdawczeg /' wskainik wyknania (kl.4/kl.3) 2 J 4 J t. PRZYCHODY OGOT-EM ,56 100,0% l DOTACJA C\4 INA KOBYLNICA t s01,00 100,0% DOTACJE Z INNYCH ZRODET l 991,76 99,5h - PO RYBA ,80 98,800 - Mi9dzynardwy Fundusz Wyszehradzki ,96 99,8% - PROW 2s ,00 PRZYCIIODY Z DZIAI,AI,NOSCI ,80 99,8 - sprzcda.z uslug ,04 99,8% - sprzcdaz bwar6w handlwych i wydawnictu, - pzstale przychdy i 64384,76 99,9% zyski nadzwyczainc II. KOSZTY DZIALALNOSCI 2 6r s ,3h I WYNAGRODZENIA ,00 8t6919,76 95,0" J% - bqzsbwe ,79 9R POCHODNE OD WYNACRODZEN l2l ,49 92,90. ZUS ,1'% - Fundusz Pracy rs 000 l3 688,01 9t3% POZ-OSTAT,E I ,07 98,8% - amrtyzac.j a r q0,40 99,9% matenaty ,73 99,90/ - cncrgra S06,85 91,Oy - uslugt remntwc t6 000 l5 2l1, % - innc uslugi bce 8l() l.1q,q6 99,8% - Swiadczenia dla pracwnik6w , " - pzstalc kszty (pdatki i platy) t.94 91,2" - pzstale kszty s4 817,18 97,9% - straty nadzwyczajne t. WYNIK FINANSOWY 7O'704,24 ZATRUDNIENIE I PLACA Srednie zatrudnienie (w ctatach, d dwch miejsc p nrzecinku) 20,00 19,83 99,2% Srednia placa miesipczna (na etat, w pelnych zl) 2 520,00 2.r58, %

4 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOT-EM w tv'm: l inwestycje jednrczne: 3. inwestycje wielletnie: 4. inwestycie i zakupy inwcstycyjne z innych Zr6del (wrnicnii) Snrt pnzvznann, INNYM PDMlrM WYSZCZEGOLNIENIE Stan na pcz4tek kresu sprawzdartczeg Stan na kniec kresu sprawzdawczeg Zmiana (+/- ) NALEZNOSC I 25000, ,02 11,7" t lfm \wdgaln! ZOBOW14ZANIA , s2,67 27,r" tn rym \r!'nag^lne SRODKT PtENIEzNE 7 r33,s ,88 92,gh Kbylnica r ;;l.:fi. _A -.-! fi:.,,",,,. ;,,, r,,1ri;..,i,. - (nnit. m^isk ipdpis sby. ktnrq \.) (inrie. nt lwisl i pdpis kiersriki i i iri, l"i ld,r.'tll',;'!'1i{.i 4,-i 11,1,.ri..,1 r. l;l'i. ;i:i,11:l',j{.ii".i}.\, i:; i1';,.i'1"_?' lll-2i1 ir )i. ri r, -,^:.,',1 jitiii,?i-r.ri..1.r,. ji,1.i1i,,r,., 1._i,:14!l r\tit.tj.i, rrrl.t t.r... rr;_.;irl_

5 strat - wariant Obliczne ) nett ze sdrzedazv i zrwnane z nett ze srzedazv twarw i material6w ,33 strata) / dzialalnsci peracyinei (C+D-E zdatzei nadzwyczainvch (J.l - J.l SpzAdzn dn a r (ime nazwisk ipdps sby, klrei ( mie, nazwisk ipdpis kierwnika

6 i;ivt i.t'jl\i t1 ( : d.r. l'l'i-iti, ii l{-u{-'il ; Ilf i I}tiri}liIOt(^} I -!\. Ki:r,_r't i i ; 1 i-l t l6,2lil KOf::1il rli. Lri :.\,Ii'{rii.20:' lel. :r9 :ir:/ 1,:(li i. 1, r:,!l :i ll:j :'!r '11 r.r lp g39''r l 4 ': / lf tl'. r,l:'l r i,: rr:- Bilans na dzief 31 ia 2013 rku Uednstka bliczeniwa zt) w kasie I na achunkach str.1

7 li IV , ,75 Kapital (f undusz) wlasny , ,49 Kap tal (fundusz) pdstawwy ,46 15a 216,25 F.t"z"e.pi",y n. t rp trl pdsl. (we ksc - '_ ndl Uaz,aty latclel wtasne lwre hsa u emna) Kapital (fund usz) za Paswy Kapital z aktualizacji wyceny Pzstale kapitaty (fundusze) rezemwe l Zysk (strata) z lat ubieglych VIII ZvsL (strata) nett 2a1249, ,24 X Odplsvz zysku neti w rku btt. (wie k ujemna) 3 Zbwiqzania teze.wy na zbwqzanta , ,26 Rezer\ /y na zl'w qzan La Rezerwa z tytulu drczneg pdatku dchdweg Rezerua na Swadczenia ememalne rpdbne Zbwiazan a dlugtermrnwe Wbec jednstek pwrqzanych Wbec pzstalych jednsiek z t!,tulu em slidluznych papier6w wartscrwych nne zbwiazanla finanswe Zbwiazania k6tkterminwe 101 4a9, ,43 Wbec iednslek pw azanych. rrarl, a"t-a*'"q. kresie wy.aqdl,lsc d 12 miesiecy wvze 12 m es ecy Wbec pzstalych iednstek 96860, ,71 kredf,ty pz)czk z lltulu emisji dluznychlg!e1l1ff!!9il9y4! nne zbwiazan a fnanswe r IFU,L ds w I Jslug "rc-e wvmaga nsci 50616, , , ,54 wvzei 12 miesiecy zaliczki tzymane na dstawy zbwiazania wekslwe 7rl.r.,t" p.a"u*. *i.,oerp. I nrych swidczen , ,17 z ty,tlriu v!rynagrdzen 2 957,36 100, Fundusze specialne l 26,72 Rzl czenla m edzykresw 160 r3, Ujenna wart66 firmy Inne rzliczenia miedzykreswe 16013, ,83.l-^n^,-rni.,)A n? \,,',, " -A l(;"1",',,'1,t1 : 'r'1"i; "ir' (imie, nazwisk ipdpis sby. kt6rej ksiqg rachunkwych) d\ \ \ t:i (imi9, nazwisk i pdpis kierwnika jednstki)

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w. stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly' UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art'

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 , STO'IVARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGOOSRODKASZKOlNO.WYCHOWA~ZEGO Zukowo, dn. 9 marca 009 r., 83-330 Lukowo. ul. Gdynska NIP 589186393, Regon 193081419 t I 058/681

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo