LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00"

Transkrypt

1 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: ,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne alb jednstki rganizacyjne niepsiadające sbwści prawnej, którym ustawy przyznają zdlnść prawną, utwrzne na pdstawie przepisów ustaw, w tym fundacje alb stwarzyszenia, które psiadają siedzibę na bszarze bjętym LSR lub prwadzą działalnść na tym bszarze Czy stwarzyszenia zwykłe mgą ubiegać się dtacje w ramach małych prjektów? Stwarzyszenia zwykłe, czyli nierejestrwe, chć nie są wykluczne z grna beneficjentów mgą mieć trudnści w ubieganiu się przyznanie pmcy ze względu na t, że: + nie mają sbwści prawnej, c uniemżliwia wystąpienie z wniskiem przyznanie pmcy (chyba, że ustawa nadaje im zdlnść d czynnści prawnych), + 42 ustawy Praw stwarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, pz. 855; z 2003 r. Nr 96, pz. 874; z 2004r. Nr 102, pz.1055) stanwi, że takie stwarzyszenie uzyskuje śrdki na działalnść jedynie ze składek człnkwskich i "nie mże przyjmwać darwizn, spadków i zapisów raz dtacji, a także krzystać z fiarnści publicznej". stanwisk MRiRW 4. sby prawne alb jednstki rganizacyjne niepsiadające sbwści prawnej, działająca na pdstawie przepisów stsunku Państwa d Kściła Katlickieg w Rzeczypsplitej Plskiej, stsunku Państwa d innych kściłów i związków wyznaniwych raz gwarancjach wlnści sumienia i wyznania, które psiadają siedzibę na bszarze bjętym LSR lub prwadzą działalnść na tym bszarze 5. jednstki samrządu terytrialneg

2 CEL OGÓLNY: Rzwój turystyki bazującej Ra wajracy trzyrariczycy Rzbudwa Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej i Sprtwej StójRa i atrakcyjra ferta turystyczra bszaru LGD DuRajec-Biała Gruty acejwe: - rjricy -Mikrtrzeasiębirstwa (sektr Rcjegwy i gastrrmiczry) - IRstytucje Kujtury - Kściły i związki wyzrariwe - OrgaRizacje Pzarząawe ( turystyka, kujtura, strt, krzewierie zarweg styju życia) - Gstaarstwa agrturystyczre 4.4 Małe trjekty 4 teracje Organizacja imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sprtwych Budwa małej infrastruktury turystycznej np. punktów widkwych, miejsc wypczynkwych i biwakwych, tras narciarstwa biegweg i zjazdweg, tras rwerwych Zakup strjów, ekspnatów i instrumentów muzycznych dla zespłów artystycznych, zespłów flklrystycznych, rkiestr dętych raz innych grup i zespłów kultywujących miejscwe tradycje i zwyczaje Renwacja, zabezpieczenie i znakwanie przydrżnych kapliczek Remnt miejsc kulturtwórczych (świetlice wiejskie, śrdki kultury, bibliteki) Pprawa stanu techniczneg ZabytkPw i ObiektPw Dziedzictwa uaturaaneg Reginu Zabytki i miejsca yistryczre ważrym czyrrikiem rzwju turystyczreg LGD DuRajec-Biała Gruty acejwe: - IRstytucje Kujtury

3 - Kściły i związki wyzrariwe - OrgaRizacje Pzarząawe ( turystyka, kujtura, strt, cyrra azieazictwa kujturweg) - Właścicieje i zarząacy biektów zabytkwycy i yistryczrycy 4.4 Małe trjekty 4 teracje Organizacja imprez turystycznych i kulturalnych, związanych z biektami zabytkwymi, miejscami histrycznymi i miejscami pamięci Budwa małej infrastruktury turystycznej w tczeniu biektów zabytkwych, miejsc histrycznych i miejsc pamięci Remnt miejsc kulturtwórczych (świetlice wiejskie, śrdki kultury, bibliteki) Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków charakterze zabytkwym raz innych biektów charakterystycznych dla budwnictwa daneg reginu Renwacja, zabezpieczenie i znakwanie przydrżnych kapliczek Aktywna Prmcja WaarPw Turystyczn- uaturwych Reginu ZRaRa marka turystyczra bszar LGD DuRajec-Biała Gruty acejwe: - rjricy -Mikrtrzeasiębirstwa (sektr Rcjegwy i gastrrmiczry) - IRstytucje Kujtury - Kściły i związki wyzrariwe - OrgaRizacje Pzarząawe ( turystyka, kujtura, strt, krzewierie zarweg styju życia) - Gstaarstwa agrturystyczre 4.4 Małe trjekty 4 teracje Prmcja agrturystyki i turystyki na bszarach wiejskich, w tym: utwrzenie elektrnicznej bazy infrmacji turystycznej, strn www Przygtwanie i wydanie flderów, albumów ftgraficznych, filmów prmcyjnych, mngrafii, przewdników i map turystycznych, widkówek i innych publikacji infrmacyjnych prmujących regin Jednlite znakwanie (tablice infrmacyjne, kierunkwskazy) atrakcji turystycznych reginu: punktów widkwych, miejsc wypczynkwych i biwakwych, tras narciarstwa biegweg i zjazdweg, tras rwerwych, biektów zabytkwych, histrycznych i charakterystycznych dla reginu Opracwanie, crczna aktualizacja i upwszechnianie kalendarza imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sprtwych, planwanych w reginie Opracwanie wzrów i prdukcja pamiątek charakterystycznych dla reginu Wymiana turystyczna i udział w targach turystycznych w kraju

4 CEL OGÓLNY: RóżRicwaRie DziałajRści Gstaarczej Obszaru LGD DuRajec-Biała w Otarciu Praukty LkajRe i TraaycyjRe Rzemisł Wzrst DchdPw Lkaanych Gspdarstw Ranych CeRtrum traukcji żywrści wyskiej jakści Ra bszarze LGD DuRajec-Biała Gruty acejwe: - rjricy, Gstaarstwa agrturystyczre -Mikrtrzeasiębirstwa (brót i traukcja żywrści, araaztw w zakresie rzwju bszarów wiejskicy) i IRstytucje Kujtury - OrgaRizacje Pzarząawe ( turystyka, krzewierie zarweg styju życia) 4.4 Małe trjekty 8 teracji Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prwadzenia gspdarstwa eklgiczneg, krewania rynku zbytu, prmcji, pzyskiwania klientów, prwadzenia działalnści, uzyskiwania certyfikatów, zawiązywania przumień prducenckich, itp.; Rzwój lkalnej aktywnści i współpracy gspdarczej pprzez inicjwanie pwstawania, rzwju, przetwarzania, wprwadzenia na rynek raz pdnszenia jakści prduktów i usług bazujących na lkalnych zasbach, w tym naturalnych surwcach i prduktach rlnych i leśnych, tradycyjnych sektrach gspdarki raz lkalnym dziedzictwie kulturwym, histrycznym i przyrdniczym; Rzwój aktywnści spłecznści lkalnej, w tym pprzez prmcję lkalnej prdukcji żywnści wyskiej jakści z wykrzystaniem lkalneg dziedzictwa kulturweg, histryczneg raz przyrdniczeg; Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sprtwych prmujących żywnść wyskiej jakści. Pdnszenie Pzimu waaifikacji RanikPw i PrzedsiębircPw w Zakresie rzystania z Pmcy Zewnętrznej raz Prwadznej Działaanści LkajRy system wstarcia kwajifikacji rjrików i traucertów

5 Gruty acejwe: - rjricy -Mikrtrzeasiębirstwa - JeaRstki i irstytucje araaztwa aja bszarów wiejskicy - Szkły traagimrazjajre - OrgaRizacje Pzarząawe 4.4 Małe trjekty 4 teracje Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prwadzenia gspdarstwa, krewania rynku zbytu, prmcji, pzyskiwania klientów, prwadzenia działalnści, uzyskiwania certyfikatów, zawiązywania przumień prducenckich, itp.; Rzwój lkalnej aktywnści i współpracy gspdarczej pprzez inicjwanie pwstawania, rzwju, przetwarzania, wprwadzenia na rynek raz pdnszenia jakści prduktów i usług bazujących na lkalnych zasbach, w tym naturalnych surwcach i prduktach rlnych i leśnych, tradycyjnych sektrach gspdarki raz lkalnym dziedzictwie kulturwym, histrycznym i przyrdniczym; RzwPj Rzemisła i Przedsiębirczści Pzaraniczej Pwrót a traaycji trmcja rzemisła, rękaziejrictwa i girącycy zawaów Gruty acejwe: -Mikrtrzeasiębirstwa (brót trauktami twórczści juawej) - Szkły traagimrazjajre - Twórcy juawi - OrgaRizacje Pzarząawe ( twórczść jkajra, girące zaway) - Gstaarstwa agrturystyczre 4.4 Małe trjekty 4 teracje Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prwadzenia działalnści rzemieślniczej, krewania rynku zbytu, prmcji, pzyskiwania klientów, prwadzenia działalnści, zawiązywania przumień prducenckich, itp.;

6 Rzwój lkalnej aktywnści i współpracy gspdarczej pprzez inicjwanie pwstawania, rzwju, przetwarzania, wprwadzenia na rynek raz pdnszenia jakści prduktów i usług bazujących na lkalnych zasbach, w tym naturalnych surwcach i prduktach rlnych i leśnych, tradycyjnych sektrach gspdarki raz lkalnym dziedzictwie kulturwym, histrycznym i przyrdniczym; Rzwój aktywnści spłecznści lkalnej, w tym pprzez prmcję lkalnej twórczści rzemieślniczej z wykrzystaniem lkalneg dziedzictwa kulturweg, histryczneg raz przyrdniczeg; Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sprtwych prmujących rzemisł, rękdzielnictw i ginące zawdy. CEL OGÓLNY: Rzwój stłeczrści jkajrej bszaru LGD DuRajec-Biała Wzrst Jakści ZasbPw Pracy Rzwój umiejętrści i kmtetercji mieszkańców bszaru LGD DuRajec-Biała Gruty acejwe: - rjricy - sby młae, sby w wieku kbiety - sby zairteresware rztczęciem aziałajrści gstaarczej raz jkajri trzeasiębircy - Pzstaji mieszkańcy bszaru LGD DuRajec-Biała 4.4 Małe trjekty 8 teracji Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie umiejętnści infrmatycznych, zakładania i prwadzenia działalnści gspdarczej, kształtwania kariery zawdwej, kształcenia reginalneg, kształcenia artystyczneg, zdrweg stylu życia, itp.; Udstępnianie na ptrzeby spłecznści lkalnej urządzeń i sprzętu kmputerweg, w tym urządzeń i sprzętu umżliwiająceg dstęp d Internetu; Prmcję lkalnej twórczści ludwej, kulturalnej i artystycznej, z wykrzystaniem lkalneg dziedzictwa kulturweg, histryczneg raz przyrdniczeg; Kultywwanie tradycyjnych zawdów i rzemisła; Rzwój lkalnej aktywnści i współpracy gspdarczej pprzez inicjwanie pwstawania, rzwju, przetwarzania, wprwadzenia na rynek raz pdnszenia jakści prduktów i usług bazujących na lkalnych zasbach, w tym naturalnych surwcach i prduktach rlnych i leśnych, tradycyjnych sektrach gspdarki raz lkalnym dziedzictwie kulturwym, histrycznym i przyrdniczym.

7 Obszar Integrujący mieszkańcpw Rzwój ferty stęazaria wjreg czasu Gruty acejwe: - mieszkańcy bszaru LGD DuRajec-Biała - awieazający, turysci 4.4 Małe trjekty 12 teracji Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie animacji kulturalnej, itp.; Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sprtwych na bszarze realizacji LSR Lkalnej Grupy Działania Dunajec-Biała ; Rzwój aktywnści spłecznści lkalnej, w tym pprzez prmcję lkalnej twórczści ludwej, kulturalnej i artystycznej z wykrzystaniem lkalneg dziedzictwa kulturweg, histryczneg raz przyrdniczeg raz kultywwanie miejscwych tradycji, brzędów i zwyczajów; Remnt świetlic wiejskich i ich wypsażenie; Rzwój lkalnej aktywnści i współpracy gspdarczej pprzez inicjwanie pwstawania, rzwju, przetwarzania, wprwadzenia na rynek raz pdnszenia jakści usług bazujących na lkalnych zasbach, w tym lkalnym dziedzictwie kulturwym, histrycznym i przyrdniczym. Obszar wyrówrujący mżjiwści samaziejreg rzwju mieszkańców Gruty acejwe: - mieszkańcy bszaru LGD DuRajec-Biała - gruty zagrżre wykjuczeriem stłeczrym - azieci i młazież 4.4 Małe trjekty 12 teracji Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej, integracji spłecznej, itp.; Udstępnianie na ptrzeby grup dewafryzwanych spłecznie urządzeń i sprzętu kmputerweg, w tym urządzeń i sprzętu umżliwiająceg dstęp d Internetu; Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sprtwych zapewniających uczestnictw/integrację grup defawryzwanych spłecznie na bszarze realizacji LSR Lkalnej Grupy Działania Dunajec-Biała ; Remnt świetlic wiejskich i ich wypsażenie.

8 CEL OGÓLNY: ZacywaRie Dzieazictwa PrzyraRiczeg Obszaru LGD DuRajec-Biała Pdnszenie Świadmści Ekagicznej MieszkańcPw StłeczRść trzyjazra śrawisku Gruty acejwe: - azieci, młazież, sby arsłe - szkły, Rauczycieje - trzeasiębircy - OrgaRizacje Pzarząawe i człrkwie grut RiefrmajRycy - Kściły i związki wyzrariwe 4.4 Małe trjekty 12 teracji Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie pdnszenia świadmści eklgicznej różnych grup spłecznych, itp.; Zachwanie lub dtwrzenie, zabezpieczenie i znakwanie cenneg dziedzictwa przyrdniczeg i krajbrazweg, w szczególnści bszarów bjętych pszczególnymi frmami chrny przyrdy, w tym bszarów Natura 2000; Zwiększenie Udziału Odnawiaanych ŹrPdeł Energii ERergia w zgazie z Raturą Gruty acejwe: - rjricy i Gstaarstwa agrturystyczre - trzeasiębirstwa - traucerci trauktów rjr-stżywczycy - mieszkańcy LGD - OrgaRizacje Pzarząawe 4.4 Małe trjekty 8 teracji Organizacja kursów, szkleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie stswania dnawialnych źródeł energii, itp.;

9 RAZEM OPERACJE: 4.4 Małe trjekty 80 (wrisków) Średnia kwta na perację: 4.4 Małe trjekty Wytrzeazające firarswarie WRiskaawcy skłaaający wriski trzyzrarie tmcy w ramacy aziałaria 4.13 WarażaRie LkajRycy Strategii Rzwju Ra Małe trjekty, mgą wriskwać wytrzeazające firarswarie ksztów kwajifikwajrycy teracji maksymajrie a wyskści 20% kwty tmcy. WRisek wytrzeazające firarswarie Rajeży złżyć wraz z wriskiem trzyzrarie tmcy. Pzstałe infrmacje: Przez mały prjekt rzumiemy prjekt któreg kszt całkwity nie jest mniejszy niż zł raz nie jest większy niż zł Dfinanswaniu pdlega 70% pniesinych ksztów kwalifikwanych jednak nie więcej niż zł/prjekt Limit na jedneg beneficjenta wynsi zł Uwaga: Dfinanswanie jest wypłacane p realizacji prjektu. Oznacza t, że na realizację prjektu nalezy zabezpieczyć śrdki samdzielnie. Jedncześnie mżna wystąpić wyprzedzające finanswanie ksztów kwalifikwalnych peracji maksymalnie d wyskści 20% kwty pmcy. Wnisek wyprzedzające finanswanie należy złżyć wraz z wniskiem przyznanie pmcy. Zatem realizując np prjekt za zł: a) występujemy dfinanswanie w wyskści 70% tj zł b) zabezpieczamy śrdki własne w wyskści 20% tj zł c) nasz wkład (praca spłeczna) stanwi d 10% tj 1000 zł Z góry dyspnujemy kwtą: 1400 (finanswanie wyprzedzające) 2000 zł śrdki własne 1000 zł praca własna 4400 zł Musimy pżyczyć 5600 zł.

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo