Vademecum stypendysty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum stypendysty"

Transkrypt

1 Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania wnisków na rk szklny 2015/16?... 3 IV. Jakie dkumenty należy załączyć d wnisku? Dkumenty brazujące sytuację rdzinną i zdrwtną kandydata Dkumenty ptwierdzające wyskść dchdu rdziny w pprzednim rku kalendarzwym... 4 V. Na jaki adres należy składać kmpletne wniski?... 7 Warszawa, lipiec 2015 r. 1

2 I. Kt mże ubiegać się stypendium? 1. Stypendium na finanswanie lub dfinanswanie d biadów w szkłach w prgramie Dzwnek na biad w rku szklnym 2015/2016 mże trzymać każdy uczeń uczęszczający d szkły pdstawwej, gimnazjum lub szkły średniej dwlneg typu w Plsce, jeżeli miesięczny średni łączny dchód 1 nett na jedneg człnka jeg gspdarstwa dmweg nie przekracza 1000 zł. 2. Wnisek stypendium mże złżyć każdy, kmu znana jest sytuacja ucznia uzasadniająca ubieganie się stypendium, w szczególnści rdzic, piekun prawny lub faktyczny ucznia, dyrektr szkły, nauczyciel, wychwawca, a także sam uczeń, jeśli jest pełnletni. II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku? 1. Sprawdź czy uczeń spełnia kryterium dla przyznania stypendium biadweg (zb. pkt. I.1.). 2. Sprawdź terminy składania wnisków (zb. pkt. III). 3. Sprawdź jakie infrmacje będą Ci ptrzebne d wypełnienia wnisku i jakie dkumenty będą Ci niezbędne d prawidłweg złżenia wnisku (zb. pkt. IV). Pamiętaj, że t, c wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dłączysz d wnisku. Nieptwierdzne dane nie będą brane pd uwagę. 4. Wypełnij wnisek stypendium biadwe zamieszczny na strnie internetwej Pamiętaj, że wnisek mżesz wypełnić tylk w frmie elektrnicznej. 5. Wydrukuj wypełniny wnisek stypendium biadwe i pdpisz g. Wnisek sób niepełnletnich pwinien być pdpisany przez ich rdziców alb prawnych piekunów (także, gdy jest składany przez sbę inną niż rdzic alb piekun prawny). 6. Zgrmadź dkumenty niezbędne jak załączniki d wnisku (zb. pkt. IV). Wniski z niepełną dkumentacją bligatryjną nie będą rzpatrywane. Jeśli dkumenty, które składasz, będą Ci ptrzebne lub jeśli chcesz je zachwać, nie musisz składać ryginałów. Wystarczą kpie dkumentów ptwierdzne 1 Dchód w rzumieniu ustawy z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych. 2

3 za zgdnść z ryginałem przez rgan wydający lub szkłę, d której uczęszcza uczeń. 7. Wyślij pdpisany wnisek stypendium biadwe, wraz z załącznikami, na adres: Fundacja Być Bardziej, ul. Królwej Aldny 12 lk. 1, Warszawa, z dpiskiem Dzwnek na biad. 8. Pamiętaj, że kmpletny wnisek musi zstać złżny (sbiście lub przesłany drgą pcztwą) w terminie (zb. pkt. III). Wniski złżne p terminie nie będą rzpatrywane. 9. Oczekuj na infrmację zwrtną ze strny Fundacji Być Bardziej decyzji w sprawie przyznania stypendium biadweg. Decyzja ta zstanie przekazana w frmie a. UWAGA: wypełnienie wnisku drgą elektrniczną nie jest jeszcze równważne z prawidłwym złżeniem wnisku. Knieczne jest dręczenie kmpletneg, wydrukwaneg i pdpisaneg wnisku na adres Fundacji Być Bardziej. III. Jakie są terminy składania wnisków na rk szklny 2015/16? Nabór pdstawwy: d 20 września 2015 r. Nabór uzupełniający: termin zstanie głszny w zależnści d dstępnści śrdków finanswych; planwany termin k. kńca rku UWAGA: Za datę wpłynięcia wnisku z załącznikami uznaje się datę stempla pcztweg. IV. Jakie dkumenty należy załączyć d wnisku? 1. Dkumenty brazujące sytuację rdzinną i zdrwtną kandydata w przypadku niepełnletnieg rdzeństwa pbierająceg naukę, wymagane jest zaświadczenie ze szkły/uczelni; w przypadku rdzeństwa, które nie pdjęł jeszcze nauki, wymagany jest skrócny dpis aktu urdzenia; 3

4 w przypadku pełnletnieg rdzeństwa ucząceg się/studiująceg, wymagane jest zaświadczenie ze szkły/uczelni lub świadczenie niewyknywaniu pracy zarbkwej w kresie rzpatrywanym (pamiętaj, że w przypadku rdzeństwa pełnletnieg wymagane jest zawsze zaświadczenie z Urzędu Skarbweg); w przypadku, gdy jeden lub bydwje rdzice kandydata zmarli, wymagane są kpie ich aktów zgnu; w przypadku, gdy zasądzne zstały alimenty na utrzymanie kandydata, wymagana jest kpia dpisu wyrku zasądzająceg alimenty; w przypadku, gdy rdzice kandydata są rzwiedzeni lub w separacji, wymagana jest kpia dpisu prawmcneg wyrku sądu rzekająceg rzwód lub separację; w przypadku, gdy kandydat lub człnkwie rdziny są niepełnsprawni, wymagane jest rzeczenie stpniu niepełnsprawnści kandydata lub człnków rdziny; w przypadku, gdy kandydat ma szczególne trudnści zdrwtne, wymagana jest infrmacja d lekarza, która ptwierdza istnienie tych trudnści; w przypadku, gdy kandydat zstał przyspsbiny lub tczy się w tej sprawie pstępwanie sądwe, wymagany jest prawmcny wyrk sądu rdzinneg stwierdzający przyspsbienie lub infrmacja sądu tczącym się pstępwaniu w sprawie przyspsbienie dziecka (infrmacja sbie faktycznie piekującej się kandydatem). 2. Dkumenty ptwierdzające wyskść dchdu rdziny w pprzednim rku kalendarzwym Dla wszystkich pełnletnich człnków rdziny wymagane jest: zaświadczenie z Urzędu Skarbweg wyskści dchdów 2 uzyskanych przez każdeg z człnków rdziny w pprzednim rku kalendarzwym (tj. rku 2014), jeżeli dchdy te pdlegają pdatkwaniu pdatkiem dchdwym d sób fizycznych na 2 Dchód w rzumieniu ustawy z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych. 4

5 zasadach gólnych lub zaświadczenie niefigurwaniu w rejestrze pdatników pdatku dchdweg; Uwaga: w przypadku, gdy pełnletni człnek rdziny nie uzyskuje dchdu, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbweg braku dchdu! Ddatkw wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbweg raz świadczenie deklarwanych dchdach, gdy człnek rdziny uzyskał: dchód z pzarlniczej działalnści gspdarczej (ryczałt, karta pdatkwa, pdatek liniwy); dchód z dpłatneg zbycia: papierów wartściwych, pżycznych papierów wartściwych, pchdnych instrumentów finanswych raz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających sbwść prawną; dchód z tytułu bjęcia udziałów (akcji) w spółkach mających sbwść prawną alb wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej pstaci niż przedsiębirstw lub jeg zrganizwana część. W przypadku człnków rdziny, którzy prwadzą gspdarstw rlne, wymagane jest: zaświadczenie właściweg rganu gminy wielkści gspdarstwa rlneg wyrażnej w hektarach przeliczeniwych gólnej pwierzchni w rku kalendarzwym pprzedzającym kres ubiegania się stypendium; wyskść dchdu wyznacza się jak ilczyn pwierzchni użytków rlnych w hektarach przeliczeniwych i wyskści przeciętneg dchdu z pracy w indywidualnych gspdarstwach rlnych z 1 ha przeliczeniweg głaszaneg na pdstawie art. 18 ustawy z 15 listpada 1984 r. pdatku rlnym. zaświadczenie z Urzędu Skarbweg nieprwadzeniu pzarlniczej działalnści gspdarczej. W przypadku sób bezrbtnych: zarejestrwanych w Urzędzie Pracy jak bezrbtne z prawem d zasiłku, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy wyskści 5

6 zasiłku pbraneg w ubiegłym rku kalendarzwym raz zaświadczenie lub świadczenie brazujące sytuację bieżącą; zarejestrwanych w Urzędzie Pracy jak sby bezrbtne bez prawa d zasiłku, wymagane jest stswne zaświadczenie z Urzędu Pracy, świadczenie niewyknywaniu pracy zarbkwej w ubiegłym rku kalendarzwym raz świadczenie brazujące sytuację bieżącą; niezarejestrwanych w urzędzie pracy jak sby bezrbtne, a mim t pzstających bez pracy, wymagane jest świadczenie niewyknywaniu pracy zarbkwej w ubiegłym rku kalendarzwym raz dkumenty brazujące sytuację bieżącą. W przypadku wypłacania lub trzymywania alimentów wymagane są: przekazy lub przelewy pieniężne dkumentujące wyskść alimentów, jeżeli człnkwie rdziny są zbwiązani wyrkiem sądu lub ugdą sądwą d ich płacenia na rzecz sby spza rdziny; kpia dpisu wyrku sądu zasądzająceg alimenty na rzecz sób w rdzinie, gdy alimenty uzyskiwane są w kwcie zasądznej przez sąd; kpia dpisu wyrku sądu zasądzająceg alimenty na rzecz sób w rdzinie raz zaświadczenie kmrnika całkwitej lub częściwej bezskutecznści egzekucji alimentów, a także wyskści wyegzekwwanych alimentów, w sytuacji gdy alimenty uzyskiwane są w kwcie niższej niż zasądzne przez sąd; zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Ośrdka Pmcy Spłecznej wyskści zaliczki alimentacyjnej, kpia dpisu wyrku sądu zasądzająceg alimenty na rzecz sób w rdzinie raz zaświadczenie d kmrnika całkwitej lub częściwej bezskutecznści egzekucji alimentów, a także wyskści wyegzekwwanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzne w wyrku, w sytuacji gdy wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. UWAGA: 6

7 W przypadku, gdy zmieniła się sytuacja materialna któregś z człnków Twjej rdziny w stsunku d pprzednieg rku, jesteś zbwiązany d dstarczenia aktualnych zaświadczeń zarbkach. W przypadku, gdy człnek rdziny siąga dchdy pza granicami Rzeczypsplitej Plskiej, dknuje się ich przeliczenia na pdstawie średnieg kursu walut głaszaneg przez Prezesa Nardweg Banku Plskieg, z statnieg dnia rbczeg pprzednieg rku kalendarzweg. W przypadku, gdy klicznści mające wpływ na praw d ubiegania się stypendium w prgramie Dzwnek na biad wymagają ptwierdzenia innym dkumentem niż wymienine, Fundacja Być Bardzie mże dmagać się takieg dkumentu. V. Na jaki adres należy składać kmpletne wniski? Fundacja Być Bardziej Dzwnek na biad ul. Królwej Aldny 12 lk Warszawa 7

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: 222308-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo