SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki: 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 2; 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2012 roku wg źródeł załącznik nr 2a; 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 3; 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 4; 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2012 roku załącznik nr 5; 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2012 roku załącznik nr 6; 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2012 r. załącznik nr 7; 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2012 r. załącznik nr 8; 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata załącznik nr 9; 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 10; 11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 11; 12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 12; 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 13; Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 1

2 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2012 roku wraz z wykazem tych jednostek załącznik nr 14; 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2012 roku załącznik nr 15; 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 16; 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 17; 18) rozliczenie rezerwy ogólnej w 2012 roku złącznik nr 18; 19) rozliczenie rezerwy celowej w 2012 roku załącznik nr 19; 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2012 roku złącznik nr 20; 21) zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 21; 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2012 roku załącznik nr 22; 23) zatrudnienie w gimnazjach w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 23; 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2012 roku załącznik nr 24; 25) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2012 roku załącznik nr 25; 26) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2012 roku załącznik nr 26; 27) zatrudnienie w przedszkolach w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 27; 28) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 28; 29) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich załącznik nr 29; 30) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi załącznik nr 30. Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 2

3 Część opisowa sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Opola za 2012 r. 1. WSTĘP Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Opola za 2012 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budŝetu miasta, w szczegółowości jak nie mniejszej niŝ w uchwale budŝetowej. Sprawozdanie zawiera równieŝ wykonanie przychodów i rozchodów budŝetu, a takŝe obejmuje wykaz oświatowych jednostek budŝetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2012 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XX/299/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Opola na 2012 rok. W ramach uchwalonego budŝetu ustalono: Dochody zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł Wydatki zł w tym: - wydatki bieŝące zł - wydatki majątkowe zł Przychody Rozchody Deficyt budŝetu zł zł zł W okresie 2012 roku dokonano zmian w planie budŝetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 12) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 83). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły: zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w ilości 31; rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ilości 12; dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu w ilości 40. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniŝsza tabela: Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 3

4 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXII/328/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXIII/344/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXIV/365/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 2 stycznia 2012 r. 13 stycznia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 26 stycznia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 stycznia 2012 r. 30 stycznia 2012 r. 30 stycznia 2012 r. 6 lutego 2012 r. 9 lutego 2012 r. 15 lutego 2012 r. 15 lutego 2012 r. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 23 lutego 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 29 lutego 2012 r. 29 lutego 2012 r. 8 marca 2012 r. 14 marca 2012 r. 19 marca 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 29 marca 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 marca 2012 r. 30 marca 2012 r. 5 kwietnia 2012 r. 12 kwietnia 2012 r. 17 kwietnia 2012 r. 24 kwietnia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania własne Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 4

5 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXV/382/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXVII/398/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXIX/434/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 25 kwietnia 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa 26 kwietnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 26 kwietnia 2012 r. 27 kwietnia 2012 r. 30 kwietnia 2012 r. 16 maja 2012 r. 22 maja 2012 r. 25 maja 2012 r. 28 maja 2012 r. 29 maja 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową zmiany zarządzenia w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w lanie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 31 maja 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 5 czerwca 2012 r. 12 czerwca 2012 r. 15 czerwca 2012 r. 19 czerwca 2012 r. 22 czerwca 2012 r. 28 czerwca 2012 r. 28 czerwca 2012 r. 28 czerwca 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu 5 lipca 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 9 lipca 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 5

6 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXX/458/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXI/479/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 18 lipca 2012 r. 23 lipca 2012 r. 31 lipca 2012 r. 13 sierpnia 2012 r. 22 sierpnia 2012 r. 22 sierpnia 2012 r. 28 sierpnia 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu 30 sierpnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. 5 września 2012 r. 19 września 2012 r. 19 września 2012 r. 19 września 2012 r. 25 września 2012 r. 25 września 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola ba 2012 r. w ramach tego samego działu. 27 września 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 28 września 2012 r. 28 września 2012 r. 8 października 2012 r. 12 października 2012 r. 23 października 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola ba 2012 r. w ramach tego samego działu. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 6

7 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXII/493/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXIV/516/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 23 października 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. 25 października 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 października 2012 r. 30 października 2012 r. 30 października 2012 r. 13 listopada 2012 r. 14 listopada 2012 r. 19 listopada 2012 r. 19 listopada 2012 r. 19 listopada 2012 r. 23 listopada 2012 r. 26 listopada 2012 r. 27 listopada 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu i terytorialnego, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu i terytorialnego, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu i terytorialnego. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa 29 listopada 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 listopada 2012 r. 30 listopada 2012 r. 3 grudnia 2012 r. 5 grudnia 2012 r. p7 grudnia 2012 r. 12 grudnia 2012 r. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 7

8 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXV/550/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXVI/554/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 14 grudnia 2012 r. 17 grudnia 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu 18 grudnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 20 grudnia 2012 r. 20 grudnia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. 28 grudnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 28 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budŝetu podano w załączniku nr 16, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budŝetu podano w załączniku nr 17. W wyniku wprowadzonych zmian, plan budŝetu miasta Opola na dzień r. wynosił: Dochody zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł Wydatki zł w tym: - wydatki bieŝące zł - wydatki majątkowe zł Przychody Rozchody Deficyt budŝetu zł zł zł budŝetu miasta Opola na dzień r. przedstawia się następująco: Dochody ,85 zł w tym: - dochody bieŝące ,68 zł - dochody majątkowe ,17 zł Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 8

9 Wydatki ,43 zł w tym: - wydatki bieŝące ,40 zł - wydatki majątkowe ,03 zł Przychody Rozchody NadwyŜka budŝetu ,99 zł ,08 zł ,42 zł Szczegółowe omówienie powyŝszych pozycji budŝetu omówione zostało w dalszej części sprawozdania. 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH Plan dochodów budŝetowych miasta Opola na 2012 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz z dnia 29 listopada 2003 r.). Plan dochodów budŝetowych miasta Opola na 2012 rok, po zmianach wyniósł zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie ,85 zł, co stanowi 96,3% wykonania planu, w tym: dochody bieŝące w wysokości ,68 zł, tj. 97% planu, dochody majątkowe w wysokości ,17 zł, tj. 91,1% planu. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty ,15 zł. Wielkości wykonanych dochodów budŝetowych za 2012 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budŝetowej w załączniku nr 2. Największa kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,25 zł, co stanowi 44,8% ogółu dochodów. W dziale 758 RóŜne rozliczenia kwotę ,18 zł, tj. 26,2% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budŝetu państwa). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę ,87 zł, tj. 7,6% ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy czynszowe oraz dochody z majątku gminy. Wyszczególnione wyŝej działy 756, 758 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości ,30 zł, co stanowi 78,6% ogółem dochodów pozyskanych w roku budŝetowym W załączniku nr 2 przedstawiono dochody wg działów z podziałem na dochody gminy i powiatu. dochodów gminy ukształtowało się na poziomie ,90 zł, co daje 72,3% ogółem dochodów miasta. NajwaŜniejsze pozycje tych dochodów, bo stanowiące 53,8%, to dochody w dziale 756, zawierające pobierane podatki i opłaty. Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej ,95 zł, co stanowi 27,7% wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów powiatu, bo stanowiącą 58,2% to dochody z tytułu subwencji z budŝetu państwa, które ujęto w dziale 758. Załącznik nr 2a przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, Ŝe 58,2% uzyskanych dochodów to dochody Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 9

10 własne, 26% stanowią subwencje, 7,4% stanowią otrzymane dotacje celowe, a 8,4% środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej. dochodów własnych ogółem w 2012 roku wyniosło łącznie ,53 zł, tj. 93,7% planu i było ono niŝsze od planowanych o kwotę ,47 zł. RównieŜ w porównaniu do wykonania 2011 r. było ono niŝsze o kwotę ,73 zł. Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco: podatki i opłaty 42,1% ogółu dochodów, pozostałe dochody 12,7% ogółu dochodów, dochody z majątku gminy 3,4% ogółu dochodów. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł: udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych ,00 zł, podatek od nieruchomości ,85 zł, dochody ze sprzedaŝy majątku gminy ,37 zł, udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych ,58 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ,41 zł. NajwyŜszy stopień wykonania dochodów własnych w 2012 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niŝej wymienionych źródłach dochodów: wpływy z opłaty produktowej 158,2% wykonania planu, podatek rolny 157,4% wykonania planu, podatek leśny 131,8% wykonania planu, opłata targowa 123,1% wykonania planu, podatki opłacane w formie karty podatkowej 112,5% wykonania planu, dochody z dzierŝawy 103,7% wykonania planu. NajniŜszy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach: podatek od spadków i darowizn 57,7% wykonania planu, opłata eksploatacyjna 60,3% wykonania planu, dochody ze sprzedaŝy 69,5% wykonania planu, podatek od czynności cywilnoprawnych 77,5% wykonania planu. NajniŜsze pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach: podatek leśny ,53 zł, wpływy z opłaty produktowej ,00 zł, opłata eksploatacyjna ,32 zł, podatki opłacane w formie karty podatkowej ,88 zł Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i jedno z najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych miasta Opola i stanowi 21,6% ich wykonania, a w stosunku do dochodów ogółem wynosi 12,6%. Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości ,85 zł, tj. 101,4% planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę ,85 zł. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco: Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 10

11 od osób prawnych, na plan zł, wykonanie wyniosło ,66 zł tj. 101,0% planu, od osób fizycznych, na plan zł, wykonanie wyniosło ,19 zł tj. 103,3%. Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia poniŝsza tabela: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,66 101% 105,5% Z danych przedstawionych w powyŝszej tabeli wynika, Ŝe został przekroczony plan dochodów o kwotę ,66 zł, czyli o 1,0%. RównieŜ w stosunku do wykonania za 2011 r. wystąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę ,5 zł, a więc o 5,5%. W 2012 r. podatkiem od nieruchomości objętych było podmiotów gospodarczych, co stanowiło wzrost o 93 podmioty, w porównaniu do ich liczby w 2011 r. Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzaleŝniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłoŝenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 31 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną zł oraz wydano 13 decyzji na odroczenie terminu i rozłoŝenie na raty płatności na kwotę zł. W 2012 r. ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola skorzystało 90 przedsiębiorców na łączną kwotę ,67 zł, w tym: dot. mienia gminnego na kwotę ,22 zł, sieci kanalizacyjnych wybudowanych przy współfinansowaniu środków pochodzących z budŝetu UE na kwotę ,34 zł, Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na kwotę ,11 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złoŝono 124 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 136 upomnień. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę ,59 zł wpłat na poczet zaległości. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłuŝników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2012 r. wynosi łącznie ,07 zł i zmniejszył się o kwotę ,60 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku. Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przedstawia poniŝsza tabela: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,19 103,3% 109,8% Jak wynika z powyŝszych danych zaplanowane dochody zostały przekroczone o kwotę ,19 zł. W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił równieŝ wzrost jego poboru o ,79 zł, co stanowi 9,8% wzrostu. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 11

12 W 2012 r. wydano decyzji ustalających podatek na kwotę zł, 354 decyzje przypisowe na kwotę ,00 zł i decyzji odpisowych na kwotę ,90 zł. Na wnioski zainteresowanych, wydano 52 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych (dot. kwoty ,75 zł) oraz 1 decyzję na rozłoŝenie płatności na raty na kwotę ,50 zł. W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 615 upomnień oraz wystawiono 437 tytułów wykonawczych, przez co ściągnięto zaległości w kwocie ,26 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły ,17 zł i zwiększyły się o kwotę ,28 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W 2012 roku uzyskano następujące dochody z tej opłaty: 2011r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,47 92,0% 95,1% ww. opłaty stanowiło 92% kwoty planowanej (było mniejsze od zaplanowanej kwoty o ,53 zł), równieŝ w porównaniu do wykonania za 2011 r. było niŝsze o kwotę ,56 zł i stanowiło 95,1% wykonania 2011 r. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, uzaleŝniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty i czynności urzędowe, które okazały się niŝsze od załoŝeń. W 2012 roku wydanych zostało 114 decyzji na umorzenie zaległości w opłacie skarbowej na kwotę zł (m.in. dla studentów obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) Podatek od czynności cywilnoprawnych Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaŝy, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy poŝyczki, itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych. W 2012 roku uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,41 77,5% 78,7% Jak wynika z powyŝszej tabeli, wpływy z ww. podatku nie przekroczyły zaplanowanej wielkości i były niŝsze od planu o kwotę ,59 zł. RównieŜ w porównaniu do wykonania za 2011 r. wpływy z tego podatku były niŝsze o kwotę ,20 zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesłanie na konto Urzędu Miasta Opola. W 2012 roku wydano 1 postanowienie na odroczenie terminu płatności na kwotę zł. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 12

13 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej uzaleŝniony jest od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania. Wpływy z tego podatku wyniosły: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,88 112,5% 107,8% W 2012 roku wpływy z ww. podatku były wyŝsze od kwoty zaplanowanej o ,88 zł, równieŝ w porównaniu do wykonania za 2011 r. były one wyŝsze o kwotę ,59 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, który następnie przekazuje zrealizowane wpływy na rachunek budŝetu Miasta. W okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie na umorzenie zaległości w kwocie 776,00 zł oraz 1 postanowienie na rozłoŝenie płatności na raty na kwotę 439 zł Podatek od środków transportowych Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2012 r. przedstawia się następująco: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,06 94,2% 98,6% podatku od środków transportowych stanowiło 94,2% kwoty zaplanowanej (odchylenie od planu/niewykonanie: ,94 zł), równieŝ w porównaniu do wykonania za 2011 r. uzyskano mniejsze wpływy o kwotę ,39 zł. Jak wynika z powyŝszej tabeli, w 2012 roku osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości ,06 zł, z tego: od osób fizycznych na plan zł wykonano ,58 zł, tj. 92,5% planu, od osób prawnych na plan zł wykonano ,48 zł, tj. 95% planu. W związku z monitorowaniem ściągalności podatku od środków transportowych w 2012 roku, wystawiono łącznie 62 upomnienia oraz 17 tytułów wykonawczych, w tym: w stosunku do osób fizycznych 38 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych, w stosunku do osób prawnych 24 upomnienia. W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie ,92 zł, w tym: od osób fizycznych ,32 zł, od osób prawnych ,60 zł. Ponadto, w 2012 r. na złoŝone wnioski podatników (osoby fizyczne i prawne) wydano 3 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę zł oraz 5 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłoŝenie na raty płatności na kwotę ,00 zł. Podatkiem tym objętych było w 2012 r pojazdy. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 13

14 Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłuŝników tego podatku, stan zaległości na koniec 2012 r. wynosił łącznie ,42 zł, w tym: osoby fizyczne kwota ,42 zł (zmniejszenie o kwotę ,23 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku), osoby prawne kwota zł (zwiększenie o kwotę ,72 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku) Opłata targowa W 2012 roku uzyskano następujące dochody z opłaty targowej: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r ,1% 92,0% Jak wynika z powyŝszej tabeli, wpływy z opłaty targowej przekroczyły wielkości planowane i były wyŝsze o kwotę zł. w 2012 roku w porównaniu do wykonania za 2011 r. było natomiast mniejsze o kwotę zł. W trakcie roku budŝetowego wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości ww. opłacie na kwotę 924 zł Podatek od spadków i darowizn O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny, a takŝe od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W 2012 roku uzyskano następujące dochody z ww. podatku: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,50 57,7% 65,6% W 2012 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były niŝsze od kwoty zaplanowanej o kwotę ,50 zł. RównieŜ były one niŝsze w porównaniu do wykonania za 2011 r. o kwotę ,13 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie zrealizowane dochody zostają przekazane na rachunek budŝetu Miasta. W trakcie roku budŝetowego wydano 20 postanowień, w tym: 18 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę zł oraz 2 na rozłoŝenie na raty płatności na łączną kwotę zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,60 96,0% 94,4% Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 14

15 Dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości ,60 zł i obejmowały wpływy uzyskane z: opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) kwota ,66 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych. opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym kwota ,31 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaŝy biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2012 roku wystawiono wezwania do zapłaty za brak waŝnego biletu parkingowego, z czego wezwań zapłacono, a wezwania reklamowano. Ponadto wystawionych zostało upomnień, z czego zapłacono upomnień oraz tytułów wykonawczych, z czego zapłacono tytułów. opłaty adiacenckiej kwota ,91 zł. Regulacje prawne dotyczące powyŝszej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości. opłaty planistycznej kwota zł. Dochody z tej opłaty pobierane są na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązek zapłaty powstaje w związku ze sprzedaŝą nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i moŝe być stwierdzona w ciągu 5 lat od uchwalenia tego planu. opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeŝonym kwota zł. pozostałych opłat m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy kwota ,72 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa są największym źródłem dochodów budŝetu miasta Opola w grupie podatków i opłat. Obejmują kwotę ,58 zł. Na poszczególne udziały przypadają następujące wartości (plan): w podatku dochodowym od osób prawnych zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych zł. W 2012 roku uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,58 85,3% 94,9% Jak wynika z powyŝszej tabeli, wpływy z tego podatku były niŝsze od zaplanowanych o kwotę ,42 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 85,3% planu. RównieŜ w porównaniu do realizacji za 2011 r. były one niŝsze o 5,1%, tj. o kwotę ,97 zł. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2010 r. oraz na pozyskanych Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 15

16 środkach za trzy kwartały 2011 r. Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł: gmina 6,71%, powiat 1,40%. W 2012 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r ,5% 102,5% ww. podatku stanowiło 94,5% kwoty planowanej (odchylenie wykonania planu: ,00 zł). Natomiast w porównaniu do wykonania za 2011 r. wpływy z tego podatku były wyŝsze o kwotę zł. Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budŝet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosiły w 2012 roku 37,26%, natomiast udział Powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budŝet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu 10,25%. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych Miasta uzaleŝniony jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budŝet państwa od podatników z Opola Dochody z majątku gminy W 2012 roku uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości ,23 zł, co stanowi realizację planu w 74,7%. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty ,77 zł. Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego uŝytkowania i dzierŝawy oraz z jego sprzedaŝy. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco: Dochody z dzierŝawy i najmu Dochody z dzierŝawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości ,39 zł, co przy planie rocznym wynoszącym zł, stanowi wykonanie w 103,7%. RównieŜ w porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę ,05 zł r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,39 103,7% 101% DzierŜawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. W 2012 roku do budŝetu Miasta wpływały dochody z najmu i dzierŝawy: gruntów, kiosków i lokali uŝytkowych kwota ,43 zł. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości ,52 zł. W ramach prowadzonej windykacji naleŝności, wystosowano 211 wezwań na łączną kwotę ,26 zł, Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 16

17 z czego wpłacono ,49 zł oraz skierowano sprawę 15 podmiotów na drogę postępowania sądowego na kwotę ,80 zł. obwodów łowieckich kwota 631,70 zł, pomieszczeń przez miejskie jednostki budŝetowe kwota ,26 zł. Dochody z wieczystego uŝytkowania Na dochody z wieczystego uŝytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w uŝytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedaŝą lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego uŝytkowania nieruchomości gruntowych. Wnoszone są one bez wezwania (do dnia 31 marca kaŝdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub teŝ decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla poszczególnych płatników. W 2012 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości ,47 zł, co daje 97,3% wykonania planu. za 2012 r. jest wyŝsze o ,46 zł w porównaniu do wykonania za 2011 r r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,47 97,3% 101% Na koniec 2012 roku zaległości w opłacie z tytułu wieczystego uŝytkowania, wynosiły ogółem ,19 zł. W celach egzekucyjnych ww. naleŝności wysłano wezwań do zapłaty na kwotę ,44 zł i skierowano sprawę 94 podmiotów na drogę postępowania sądowego na kwotę ,23 zł. Dochody ze sprzedaŝy majątku komunalnego Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaŝy majątku komunalnego. W 2012 roku osiągnięto następujące wielkości sprzedaŝy mienia: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,37 69,5% 64,4% Wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego kształtowały na poziomie niŝszym od wielkości planowanej i wynosiły ,37 zł, w tym ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskano kwotę zł. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty ,63 zł. RównieŜ w porównaniu do roku 2011 nastąpił znaczny spadek dochodów, tj. o kwotę ,46 zł Pozostałe dochody W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach: Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 17

18 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,79 94,8% 104,3% Wpływy do budŝetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach mniejszych niŝ zakładał plan o kwotę ,21 zł. Były one natomiast wyŝsze o ,74 zł w porównaniu do wykonania w 2011 roku. Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budŝetu w 2012 r. obejmują następujące środki finansowe: wpłaty czynszowe ,03 zł (za 2011 r.: ,56 zł), wpłaty za koncesje na sprzedaŝ alkoholu ,06 zł (za 2011 r.: ,20 zł), opłaty komunikacyjne ,37 zł (za 2011 r.: ,22 zł), dywidenda ECO S.A ,74 zł (za 2011 r.: ,96 zł). W 2012 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości ,04 zł, wykonując plan w 183,3%. Z samych lokat na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz nieterminowych wpłat naleŝności niepodatkowych uzyskano ,11 zł, tj.187,2% planu, a z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,93 zł (164,6% planu) Pozostałe źródła dochodów W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budŝetu Miasta Opola. Podatek rolny wykonany został w kwocie ,31 zł, tj. na poziomie 157,4% planu (w porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost o ,59 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę ,93 zł, a osoby prawne ,38 zł. W 2012 roku wydano dla osób fizycznych decyzji określających jego wymiar, 3 decyzje przypisowe na kwotę 192,00 zł oraz 82 decyzje odpisowe na kwotę 6.221,00 zł. W roku 2012 podatkiem rolnym objęto 48 podmiotów gospodarczych na kwotę zł. W 2012 roku wydano 27 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę ,13 zł. W ramach zastosowanej windykacji naleŝności podatku rolnego: od osób fizycznych wystawiono 90 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę ,05 zł z tytułu wpłat na poczet zaległości. od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie. Opłata eksploatacyjna wykonana została w wysokości ,32 zł, tj. 60,3% planu. Była ona równieŝ niŝsza o ,62 zł od uzyskanej opłaty w 2011 roku. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóŝ. Podatek leśny wykonany został w wysokości ,53 zł, tj. 131,8% planu i był on wyŝszy o kwotę 3.968,45 zł od uzyskanego podatku w 2011 r. Dla osób fizycznych wydano 23 decyzje ustalające ten podatek oraz objęto 7 podmiotów tym podatkiem. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 18

19 W trakcie roku budŝetowego wydano 1 decyzję na umorzenie ww. podatku na kwotę 288,00 zł Windykacja naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych W 2012 roku Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych otrzymał łącznie tytułów wykonawczych obejmujących: opłatę parkingową i za zajęcie pasa drogowego tytułów, podatek od nieruchomości tytułów, podatek rolny 259 tytułów, podatek od środków transportu 86 tytułów, nienaleŝnie pobrane świadczenia socjalne 875 tytułów, koncesje na sprzedaŝ alkoholu 7 tytułów oraz opłatę adiacencką 4 tytuły. W 2012 r. zrealizowano całkowicie tytuły (887 tytułów dot. podatku od nieruchomości, tytułów dot. opłaty parkingowej, 153 tytuły dot. podatku rolnego, 36 tytułów dot. podatku od środków transportowych, 6 tytułów dot. opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, 17 tytułów dot. nienaleŝnie pobranych świadczeń socjalnych, 2 tytuły dot. koncesji na sprzedaŝ alkoholu oraz 1 tytuł dot. opłaty adiacenckiej), pobierając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną ,19 zł. Ponadto poborcy dokonali egzekucji naleŝności: z wynagrodzenia na kwotę ,16 zł, z rachunków bankowych na kwotę ,94 zł, ze świadczeń dot. emerytur i rent na kwotę ,01 zł. Tym samym łączna wartość pobranych przez poborców naleŝności wyniosła w 2012 r ,30 zł Subwencje z budŝetu państwa Subwencje z budŝetu państwa zrealizowane zostały w wysokości zł, co stanowiło wykonanie planu w 100,2% i były one wyŝsze o kwotę zł w porównaniu do wykonania w 2011 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze: Część równowaŝąca subwencji ogólnej wykonana została zgodnie z załoŝonym planem w wysokości zł. Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości zł i w porównaniu do wykonania w 2011 r. była ona wyŝsza o zł. Środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł. W związku z tym, iŝ pismo w sprawie przyznania ww. środków wpłynęło do Urzędu po terminie ostatniego posiedzenia Rady Miasta Opola, kwoty te nie zostały wprowadzone do planu budŝetu Miasta Opola na 2012 r Dotacje celowe z budŝetu państwa Dotacje celowe z budŝetu państwa zrealizowane zostały w wysokości ,95 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,1% i były one niŝsze o ,73 zł w porównaniu do wykonania w 2011 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej wysokości ,31 zł, natomiast na zadania własne w kwocie ,64 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszego sprawozdania. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 19

20 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. PowyŜsze środki zostały zaplanowane w budŝecie na 2012 r. w wysokości zł. W 2012 roku uzyskano dochody z ww. tytułów w kwocie ,37 zł, co stanowi realizację planu w 101,1%. Na kwotę wykonania złoŝyły się: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota ,10 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących zadań: Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II kwota zł, Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) kwota ,29 zł, Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu kwota ,52 zł, Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu kwota ,36 zł, Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu kwota ,48 zł, Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu kwota ,53 zł, Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki kwota ,71 zł, Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko kwota ,72 zł, Realizacja projektu pn. Via Regia plus kwota ,86 zł, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry kwota ,09 zł, Opolskie kwitnące muzycznie kwota zł, Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu kwota ,54 zł. Środki z Funduszu Spójności kwota ,85 zł. Dochody te zostały pozyskane w związku z realizacją następujących zadań: Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu kwota ,91 zł, Projekt Funduszu Spójności/ISPA pn. Poprawa jakości wody w Opolu kwota ,94 zł. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota ,70 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów: Inwestycja w pierwszy krok program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola kwota zł, Inwestycja w pierwszy krok program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola II edycja kwota ,74 zł, Zawodowy sukces program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola kwota ,60 zł, Moja praca moja przyszłość kwota ,12 zł, PO KLucz do biznesu 2! kwota ,04 zł, Samodzielne Ŝycie kwota zł, Pośredniczek bis kwota ,75 zł, Czas na pracę kwota ,20 zł, Budujemy swoją przyszłość kwota 9.303,25 zł. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 20

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE... 19 8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 19

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE... 19 8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 19 Spis treści: 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W 2010 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 6 2. 1. Podatek od nieruchomości... 8 2. 2. Opłata skarbowa... 9 2. 3. Podatek od czynności

Bardziej szczegółowo

2. 2. Opłata skarbowa... 10. 2. 6. Opłata targowa... 11. 2. 7. Podatek od spadków i darowizn... 12. 2.10. Pozostałe dochody... 15

2. 2. Opłata skarbowa... 10. 2. 6. Opłata targowa... 11. 2. 7. Podatek od spadków i darowizn... 12. 2.10. Pozostałe dochody... 15 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 7 2. 1. Podatek od nieruchomości... 8 2. 2. Opłata skarbowa... 10 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych... 10 2. 4. Podatek od

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 940 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 100

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 100 1. WSTĘP... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 5 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 6 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 8 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 8 2. 4. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2007 ROK Oprac.U.J. I. BUDśET BudŜet miasta na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 16/V/2007 z dnia 7.02.2007 roku w następujących

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2012r. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2012 r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2016 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2015 r. L.p Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2016 ROK

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2016 ROK załącznik nr 1 do zarządzenia nr K/33/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 stycznia 2016 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2016 ROK REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LESZNA Dział Rozdział Nazwa PLAN 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2014 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2014 roku Plan dochodów został wykonany w 44,08%. Na plan roczny w kwocie 105.599.806,31 zł uzyskano 46.546.432,55 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 100

010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 100 Załącznik nr 1 do uchwały budŝetowej na 2008r. DOCHODY BudŜet na rok 2008 PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2008R. Wydział Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 100 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych źródeł

Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych źródeł Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r. Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo