SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki: 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 2; 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2012 roku wg źródeł załącznik nr 2a; 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 3; 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 4; 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2012 roku załącznik nr 5; 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2012 roku załącznik nr 6; 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2012 r. załącznik nr 7; 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2012 r. załącznik nr 8; 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata załącznik nr 9; 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 10; 11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 11; 12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 12; 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 13; Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 1

2 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2012 roku wraz z wykazem tych jednostek załącznik nr 14; 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2012 roku załącznik nr 15; 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 16; 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2012 roku załącznik nr 17; 18) rozliczenie rezerwy ogólnej w 2012 roku złącznik nr 18; 19) rozliczenie rezerwy celowej w 2012 roku załącznik nr 19; 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2012 roku złącznik nr 20; 21) zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 21; 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2012 roku załącznik nr 22; 23) zatrudnienie w gimnazjach w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 23; 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2012 roku załącznik nr 24; 25) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2012 roku załącznik nr 25; 26) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2012 roku załącznik nr 26; 27) zatrudnienie w przedszkolach w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 27; 28) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2012 roku (w etatach) załącznik nr 28; 29) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich załącznik nr 29; 30) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi załącznik nr 30. Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 2

3 Część opisowa sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Opola za 2012 r. 1. WSTĘP Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Opola za 2012 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budŝetu miasta, w szczegółowości jak nie mniejszej niŝ w uchwale budŝetowej. Sprawozdanie zawiera równieŝ wykonanie przychodów i rozchodów budŝetu, a takŝe obejmuje wykaz oświatowych jednostek budŝetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2012 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XX/299/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Opola na 2012 rok. W ramach uchwalonego budŝetu ustalono: Dochody zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł Wydatki zł w tym: - wydatki bieŝące zł - wydatki majątkowe zł Przychody Rozchody Deficyt budŝetu zł zł zł W okresie 2012 roku dokonano zmian w planie budŝetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 12) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 83). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły: zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w ilości 31; rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ilości 12; dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu w ilości 40. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniŝsza tabela: Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 3

4 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXII/328/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXIII/344/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXIV/365/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 2 stycznia 2012 r. 13 stycznia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 26 stycznia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 stycznia 2012 r. 30 stycznia 2012 r. 30 stycznia 2012 r. 6 lutego 2012 r. 9 lutego 2012 r. 15 lutego 2012 r. 15 lutego 2012 r. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 23 lutego 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 29 lutego 2012 r. 29 lutego 2012 r. 8 marca 2012 r. 14 marca 2012 r. 19 marca 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 29 marca 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 marca 2012 r. 30 marca 2012 r. 5 kwietnia 2012 r. 12 kwietnia 2012 r. 17 kwietnia 2012 r. 24 kwietnia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania własne Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 4

5 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXV/382/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXVII/398/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXIX/434/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 25 kwietnia 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa 26 kwietnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 26 kwietnia 2012 r. 27 kwietnia 2012 r. 30 kwietnia 2012 r. 16 maja 2012 r. 22 maja 2012 r. 25 maja 2012 r. 28 maja 2012 r. 29 maja 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową zmiany zarządzenia w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w lanie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu 31 maja 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 5 czerwca 2012 r. 12 czerwca 2012 r. 15 czerwca 2012 r. 19 czerwca 2012 r. 22 czerwca 2012 r. 28 czerwca 2012 r. 28 czerwca 2012 r. 28 czerwca 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu 5 lipca 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 9 lipca 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 5

6 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXX/458/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXI/479/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 18 lipca 2012 r. 23 lipca 2012 r. 31 lipca 2012 r. 13 sierpnia 2012 r. 22 sierpnia 2012 r. 22 sierpnia 2012 r. 28 sierpnia 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu 30 sierpnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. 5 września 2012 r. 19 września 2012 r. 19 września 2012 r. 19 września 2012 r. 25 września 2012 r. 25 września 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola ba 2012 r. w ramach tego samego działu. 27 września 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 28 września 2012 r. 28 września 2012 r. 8 października 2012 r. 12 października 2012 r. 23 października 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola ba 2012 r. w ramach tego samego działu. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 6

7 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXII/493/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXIV/516/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 23 października 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. 25 października 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 października 2012 r. 30 października 2012 r. 30 października 2012 r. 13 listopada 2012 r. 14 listopada 2012 r. 19 listopada 2012 r. 19 listopada 2012 r. 19 listopada 2012 r. 23 listopada 2012 r. 26 listopada 2012 r. 27 listopada 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu i terytorialnego, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu i terytorialnego, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu i terytorialnego. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa 29 listopada 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 30 listopada 2012 r. 30 listopada 2012 r. 3 grudnia 2012 r. 5 grudnia 2012 r. p7 grudnia 2012 r. 12 grudnia 2012 r. rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 7

8 L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXV/550/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Uchwała Nr XXXVI/554/12 Rady Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola 14 grudnia 2012 r. 17 grudnia 2012 r. zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu 18 grudnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 20 grudnia 2012 r. 20 grudnia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu rozdysponowania rezerwy budŝetowej w planie budŝetu miasta Opola na 2012 r. 28 grudnia 2012 r. korekty budŝetu miasta Opola na 2012 r. 28 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2012 r. dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową dokonania zmian w planie wydatków budŝetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budŝetu podano w załączniku nr 16, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budŝetu podano w załączniku nr 17. W wyniku wprowadzonych zmian, plan budŝetu miasta Opola na dzień r. wynosił: Dochody zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł Wydatki zł w tym: - wydatki bieŝące zł - wydatki majątkowe zł Przychody Rozchody Deficyt budŝetu zł zł zł budŝetu miasta Opola na dzień r. przedstawia się następująco: Dochody ,85 zł w tym: - dochody bieŝące ,68 zł - dochody majątkowe ,17 zł Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 8

9 Wydatki ,43 zł w tym: - wydatki bieŝące ,40 zł - wydatki majątkowe ,03 zł Przychody Rozchody NadwyŜka budŝetu ,99 zł ,08 zł ,42 zł Szczegółowe omówienie powyŝszych pozycji budŝetu omówione zostało w dalszej części sprawozdania. 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH Plan dochodów budŝetowych miasta Opola na 2012 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz z dnia 29 listopada 2003 r.). Plan dochodów budŝetowych miasta Opola na 2012 rok, po zmianach wyniósł zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie ,85 zł, co stanowi 96,3% wykonania planu, w tym: dochody bieŝące w wysokości ,68 zł, tj. 97% planu, dochody majątkowe w wysokości ,17 zł, tj. 91,1% planu. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty ,15 zł. Wielkości wykonanych dochodów budŝetowych za 2012 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budŝetowej w załączniku nr 2. Największa kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,25 zł, co stanowi 44,8% ogółu dochodów. W dziale 758 RóŜne rozliczenia kwotę ,18 zł, tj. 26,2% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budŝetu państwa). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę ,87 zł, tj. 7,6% ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy czynszowe oraz dochody z majątku gminy. Wyszczególnione wyŝej działy 756, 758 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości ,30 zł, co stanowi 78,6% ogółem dochodów pozyskanych w roku budŝetowym W załączniku nr 2 przedstawiono dochody wg działów z podziałem na dochody gminy i powiatu. dochodów gminy ukształtowało się na poziomie ,90 zł, co daje 72,3% ogółem dochodów miasta. NajwaŜniejsze pozycje tych dochodów, bo stanowiące 53,8%, to dochody w dziale 756, zawierające pobierane podatki i opłaty. Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej ,95 zł, co stanowi 27,7% wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów powiatu, bo stanowiącą 58,2% to dochody z tytułu subwencji z budŝetu państwa, które ujęto w dziale 758. Załącznik nr 2a przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, Ŝe 58,2% uzyskanych dochodów to dochody Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 9

10 własne, 26% stanowią subwencje, 7,4% stanowią otrzymane dotacje celowe, a 8,4% środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej. dochodów własnych ogółem w 2012 roku wyniosło łącznie ,53 zł, tj. 93,7% planu i było ono niŝsze od planowanych o kwotę ,47 zł. RównieŜ w porównaniu do wykonania 2011 r. było ono niŝsze o kwotę ,73 zł. Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco: podatki i opłaty 42,1% ogółu dochodów, pozostałe dochody 12,7% ogółu dochodów, dochody z majątku gminy 3,4% ogółu dochodów. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł: udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych ,00 zł, podatek od nieruchomości ,85 zł, dochody ze sprzedaŝy majątku gminy ,37 zł, udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych ,58 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ,41 zł. NajwyŜszy stopień wykonania dochodów własnych w 2012 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niŝej wymienionych źródłach dochodów: wpływy z opłaty produktowej 158,2% wykonania planu, podatek rolny 157,4% wykonania planu, podatek leśny 131,8% wykonania planu, opłata targowa 123,1% wykonania planu, podatki opłacane w formie karty podatkowej 112,5% wykonania planu, dochody z dzierŝawy 103,7% wykonania planu. NajniŜszy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach: podatek od spadków i darowizn 57,7% wykonania planu, opłata eksploatacyjna 60,3% wykonania planu, dochody ze sprzedaŝy 69,5% wykonania planu, podatek od czynności cywilnoprawnych 77,5% wykonania planu. NajniŜsze pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach: podatek leśny ,53 zł, wpływy z opłaty produktowej ,00 zł, opłata eksploatacyjna ,32 zł, podatki opłacane w formie karty podatkowej ,88 zł Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i jedno z najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych miasta Opola i stanowi 21,6% ich wykonania, a w stosunku do dochodów ogółem wynosi 12,6%. Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości ,85 zł, tj. 101,4% planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę ,85 zł. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco: Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 10

11 od osób prawnych, na plan zł, wykonanie wyniosło ,66 zł tj. 101,0% planu, od osób fizycznych, na plan zł, wykonanie wyniosło ,19 zł tj. 103,3%. Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia poniŝsza tabela: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,66 101% 105,5% Z danych przedstawionych w powyŝszej tabeli wynika, Ŝe został przekroczony plan dochodów o kwotę ,66 zł, czyli o 1,0%. RównieŜ w stosunku do wykonania za 2011 r. wystąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę ,5 zł, a więc o 5,5%. W 2012 r. podatkiem od nieruchomości objętych było podmiotów gospodarczych, co stanowiło wzrost o 93 podmioty, w porównaniu do ich liczby w 2011 r. Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzaleŝniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłoŝenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 31 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną zł oraz wydano 13 decyzji na odroczenie terminu i rozłoŝenie na raty płatności na kwotę zł. W 2012 r. ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola skorzystało 90 przedsiębiorców na łączną kwotę ,67 zł, w tym: dot. mienia gminnego na kwotę ,22 zł, sieci kanalizacyjnych wybudowanych przy współfinansowaniu środków pochodzących z budŝetu UE na kwotę ,34 zł, Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na kwotę ,11 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złoŝono 124 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 136 upomnień. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę ,59 zł wpłat na poczet zaległości. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłuŝników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2012 r. wynosi łącznie ,07 zł i zmniejszył się o kwotę ,60 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku. Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przedstawia poniŝsza tabela: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,19 103,3% 109,8% Jak wynika z powyŝszych danych zaplanowane dochody zostały przekroczone o kwotę ,19 zł. W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił równieŝ wzrost jego poboru o ,79 zł, co stanowi 9,8% wzrostu. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 11

12 W 2012 r. wydano decyzji ustalających podatek na kwotę zł, 354 decyzje przypisowe na kwotę ,00 zł i decyzji odpisowych na kwotę ,90 zł. Na wnioski zainteresowanych, wydano 52 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych (dot. kwoty ,75 zł) oraz 1 decyzję na rozłoŝenie płatności na raty na kwotę ,50 zł. W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 615 upomnień oraz wystawiono 437 tytułów wykonawczych, przez co ściągnięto zaległości w kwocie ,26 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2012 r. wyniosły ,17 zł i zwiększyły się o kwotę ,28 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W 2012 roku uzyskano następujące dochody z tej opłaty: 2011r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,47 92,0% 95,1% ww. opłaty stanowiło 92% kwoty planowanej (było mniejsze od zaplanowanej kwoty o ,53 zł), równieŝ w porównaniu do wykonania za 2011 r. było niŝsze o kwotę ,56 zł i stanowiło 95,1% wykonania 2011 r. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, uzaleŝniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty i czynności urzędowe, które okazały się niŝsze od załoŝeń. W 2012 roku wydanych zostało 114 decyzji na umorzenie zaległości w opłacie skarbowej na kwotę zł (m.in. dla studentów obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) Podatek od czynności cywilnoprawnych Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaŝy, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy poŝyczki, itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych. W 2012 roku uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,41 77,5% 78,7% Jak wynika z powyŝszej tabeli, wpływy z ww. podatku nie przekroczyły zaplanowanej wielkości i były niŝsze od planu o kwotę ,59 zł. RównieŜ w porównaniu do wykonania za 2011 r. wpływy z tego podatku były niŝsze o kwotę ,20 zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesłanie na konto Urzędu Miasta Opola. W 2012 roku wydano 1 postanowienie na odroczenie terminu płatności na kwotę zł. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 12

13 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej uzaleŝniony jest od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania. Wpływy z tego podatku wyniosły: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,88 112,5% 107,8% W 2012 roku wpływy z ww. podatku były wyŝsze od kwoty zaplanowanej o ,88 zł, równieŝ w porównaniu do wykonania za 2011 r. były one wyŝsze o kwotę ,59 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, który następnie przekazuje zrealizowane wpływy na rachunek budŝetu Miasta. W okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie na umorzenie zaległości w kwocie 776,00 zł oraz 1 postanowienie na rozłoŝenie płatności na raty na kwotę 439 zł Podatek od środków transportowych Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2012 r. przedstawia się następująco: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,06 94,2% 98,6% podatku od środków transportowych stanowiło 94,2% kwoty zaplanowanej (odchylenie od planu/niewykonanie: ,94 zł), równieŝ w porównaniu do wykonania za 2011 r. uzyskano mniejsze wpływy o kwotę ,39 zł. Jak wynika z powyŝszej tabeli, w 2012 roku osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości ,06 zł, z tego: od osób fizycznych na plan zł wykonano ,58 zł, tj. 92,5% planu, od osób prawnych na plan zł wykonano ,48 zł, tj. 95% planu. W związku z monitorowaniem ściągalności podatku od środków transportowych w 2012 roku, wystawiono łącznie 62 upomnienia oraz 17 tytułów wykonawczych, w tym: w stosunku do osób fizycznych 38 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych, w stosunku do osób prawnych 24 upomnienia. W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie ,92 zł, w tym: od osób fizycznych ,32 zł, od osób prawnych ,60 zł. Ponadto, w 2012 r. na złoŝone wnioski podatników (osoby fizyczne i prawne) wydano 3 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę zł oraz 5 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłoŝenie na raty płatności na kwotę ,00 zł. Podatkiem tym objętych było w 2012 r pojazdy. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 13

14 Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłuŝników tego podatku, stan zaległości na koniec 2012 r. wynosił łącznie ,42 zł, w tym: osoby fizyczne kwota ,42 zł (zmniejszenie o kwotę ,23 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku), osoby prawne kwota zł (zwiększenie o kwotę ,72 zł w stosunku do stanu na koniec 2011 roku) Opłata targowa W 2012 roku uzyskano następujące dochody z opłaty targowej: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r ,1% 92,0% Jak wynika z powyŝszej tabeli, wpływy z opłaty targowej przekroczyły wielkości planowane i były wyŝsze o kwotę zł. w 2012 roku w porównaniu do wykonania za 2011 r. było natomiast mniejsze o kwotę zł. W trakcie roku budŝetowego wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości ww. opłacie na kwotę 924 zł Podatek od spadków i darowizn O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny, a takŝe od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W 2012 roku uzyskano następujące dochody z ww. podatku: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,50 57,7% 65,6% W 2012 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były niŝsze od kwoty zaplanowanej o kwotę ,50 zł. RównieŜ były one niŝsze w porównaniu do wykonania za 2011 r. o kwotę ,13 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie zrealizowane dochody zostają przekazane na rachunek budŝetu Miasta. W trakcie roku budŝetowego wydano 20 postanowień, w tym: 18 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę zł oraz 2 na rozłoŝenie na raty płatności na łączną kwotę zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,60 96,0% 94,4% Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 14

15 Dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości ,60 zł i obejmowały wpływy uzyskane z: opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) kwota ,66 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych. opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym kwota ,31 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaŝy biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2012 roku wystawiono wezwania do zapłaty za brak waŝnego biletu parkingowego, z czego wezwań zapłacono, a wezwania reklamowano. Ponadto wystawionych zostało upomnień, z czego zapłacono upomnień oraz tytułów wykonawczych, z czego zapłacono tytułów. opłaty adiacenckiej kwota ,91 zł. Regulacje prawne dotyczące powyŝszej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości. opłaty planistycznej kwota zł. Dochody z tej opłaty pobierane są na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązek zapłaty powstaje w związku ze sprzedaŝą nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i moŝe być stwierdzona w ciągu 5 lat od uchwalenia tego planu. opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeŝonym kwota zł. pozostałych opłat m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy kwota ,72 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa są największym źródłem dochodów budŝetu miasta Opola w grupie podatków i opłat. Obejmują kwotę ,58 zł. Na poszczególne udziały przypadają następujące wartości (plan): w podatku dochodowym od osób prawnych zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych zł. W 2012 roku uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,58 85,3% 94,9% Jak wynika z powyŝszej tabeli, wpływy z tego podatku były niŝsze od zaplanowanych o kwotę ,42 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 85,3% planu. RównieŜ w porównaniu do realizacji za 2011 r. były one niŝsze o 5,1%, tj. o kwotę ,97 zł. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2010 r. oraz na pozyskanych Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 15

16 środkach za trzy kwartały 2011 r. Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł: gmina 6,71%, powiat 1,40%. W 2012 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r ,5% 102,5% ww. podatku stanowiło 94,5% kwoty planowanej (odchylenie wykonania planu: ,00 zł). Natomiast w porównaniu do wykonania za 2011 r. wpływy z tego podatku były wyŝsze o kwotę zł. Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budŝet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosiły w 2012 roku 37,26%, natomiast udział Powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budŝet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu 10,25%. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych Miasta uzaleŝniony jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budŝet państwa od podatników z Opola Dochody z majątku gminy W 2012 roku uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości ,23 zł, co stanowi realizację planu w 74,7%. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty ,77 zł. Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego uŝytkowania i dzierŝawy oraz z jego sprzedaŝy. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco: Dochody z dzierŝawy i najmu Dochody z dzierŝawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości ,39 zł, co przy planie rocznym wynoszącym zł, stanowi wykonanie w 103,7%. RównieŜ w porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę ,05 zł r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,39 103,7% 101% DzierŜawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. W 2012 roku do budŝetu Miasta wpływały dochody z najmu i dzierŝawy: gruntów, kiosków i lokali uŝytkowych kwota ,43 zł. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości ,52 zł. W ramach prowadzonej windykacji naleŝności, wystosowano 211 wezwań na łączną kwotę ,26 zł, Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 16

17 z czego wpłacono ,49 zł oraz skierowano sprawę 15 podmiotów na drogę postępowania sądowego na kwotę ,80 zł. obwodów łowieckich kwota 631,70 zł, pomieszczeń przez miejskie jednostki budŝetowe kwota ,26 zł. Dochody z wieczystego uŝytkowania Na dochody z wieczystego uŝytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w uŝytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedaŝą lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego uŝytkowania nieruchomości gruntowych. Wnoszone są one bez wezwania (do dnia 31 marca kaŝdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub teŝ decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla poszczególnych płatników. W 2012 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości ,47 zł, co daje 97,3% wykonania planu. za 2012 r. jest wyŝsze o ,46 zł w porównaniu do wykonania za 2011 r r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,47 97,3% 101% Na koniec 2012 roku zaległości w opłacie z tytułu wieczystego uŝytkowania, wynosiły ogółem ,19 zł. W celach egzekucyjnych ww. naleŝności wysłano wezwań do zapłaty na kwotę ,44 zł i skierowano sprawę 94 podmiotów na drogę postępowania sądowego na kwotę ,23 zł. Dochody ze sprzedaŝy majątku komunalnego Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaŝy majątku komunalnego. W 2012 roku osiągnięto następujące wielkości sprzedaŝy mienia: 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,37 69,5% 64,4% Wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego kształtowały na poziomie niŝszym od wielkości planowanej i wynosiły ,37 zł, w tym ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskano kwotę zł. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty ,63 zł. RównieŜ w porównaniu do roku 2011 nastąpił znaczny spadek dochodów, tj. o kwotę ,46 zł Pozostałe dochody W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach: Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 17

18 2011 r. Plan 2012 r r. % wykonania w stosunku do planu 2012 r. Dynamika wykonania 2012r./ 2011r , ,79 94,8% 104,3% Wpływy do budŝetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach mniejszych niŝ zakładał plan o kwotę ,21 zł. Były one natomiast wyŝsze o ,74 zł w porównaniu do wykonania w 2011 roku. Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budŝetu w 2012 r. obejmują następujące środki finansowe: wpłaty czynszowe ,03 zł (za 2011 r.: ,56 zł), wpłaty za koncesje na sprzedaŝ alkoholu ,06 zł (za 2011 r.: ,20 zł), opłaty komunikacyjne ,37 zł (za 2011 r.: ,22 zł), dywidenda ECO S.A ,74 zł (za 2011 r.: ,96 zł). W 2012 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości ,04 zł, wykonując plan w 183,3%. Z samych lokat na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz nieterminowych wpłat naleŝności niepodatkowych uzyskano ,11 zł, tj.187,2% planu, a z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,93 zł (164,6% planu) Pozostałe źródła dochodów W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budŝetu Miasta Opola. Podatek rolny wykonany został w kwocie ,31 zł, tj. na poziomie 157,4% planu (w porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost o ,59 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę ,93 zł, a osoby prawne ,38 zł. W 2012 roku wydano dla osób fizycznych decyzji określających jego wymiar, 3 decyzje przypisowe na kwotę 192,00 zł oraz 82 decyzje odpisowe na kwotę 6.221,00 zł. W roku 2012 podatkiem rolnym objęto 48 podmiotów gospodarczych na kwotę zł. W 2012 roku wydano 27 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę ,13 zł. W ramach zastosowanej windykacji naleŝności podatku rolnego: od osób fizycznych wystawiono 90 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę ,05 zł z tytułu wpłat na poczet zaległości. od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie. Opłata eksploatacyjna wykonana została w wysokości ,32 zł, tj. 60,3% planu. Była ona równieŝ niŝsza o ,62 zł od uzyskanej opłaty w 2011 roku. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóŝ. Podatek leśny wykonany został w wysokości ,53 zł, tj. 131,8% planu i był on wyŝszy o kwotę 3.968,45 zł od uzyskanego podatku w 2011 r. Dla osób fizycznych wydano 23 decyzje ustalające ten podatek oraz objęto 7 podmiotów tym podatkiem. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 18

19 W trakcie roku budŝetowego wydano 1 decyzję na umorzenie ww. podatku na kwotę 288,00 zł Windykacja naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych W 2012 roku Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych otrzymał łącznie tytułów wykonawczych obejmujących: opłatę parkingową i za zajęcie pasa drogowego tytułów, podatek od nieruchomości tytułów, podatek rolny 259 tytułów, podatek od środków transportu 86 tytułów, nienaleŝnie pobrane świadczenia socjalne 875 tytułów, koncesje na sprzedaŝ alkoholu 7 tytułów oraz opłatę adiacencką 4 tytuły. W 2012 r. zrealizowano całkowicie tytuły (887 tytułów dot. podatku od nieruchomości, tytułów dot. opłaty parkingowej, 153 tytuły dot. podatku rolnego, 36 tytułów dot. podatku od środków transportowych, 6 tytułów dot. opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, 17 tytułów dot. nienaleŝnie pobranych świadczeń socjalnych, 2 tytuły dot. koncesji na sprzedaŝ alkoholu oraz 1 tytuł dot. opłaty adiacenckiej), pobierając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną ,19 zł. Ponadto poborcy dokonali egzekucji naleŝności: z wynagrodzenia na kwotę ,16 zł, z rachunków bankowych na kwotę ,94 zł, ze świadczeń dot. emerytur i rent na kwotę ,01 zł. Tym samym łączna wartość pobranych przez poborców naleŝności wyniosła w 2012 r ,30 zł Subwencje z budŝetu państwa Subwencje z budŝetu państwa zrealizowane zostały w wysokości zł, co stanowiło wykonanie planu w 100,2% i były one wyŝsze o kwotę zł w porównaniu do wykonania w 2011 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze: Część równowaŝąca subwencji ogólnej wykonana została zgodnie z załoŝonym planem w wysokości zł. Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości zł i w porównaniu do wykonania w 2011 r. była ona wyŝsza o zł. Środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł. W związku z tym, iŝ pismo w sprawie przyznania ww. środków wpłynęło do Urzędu po terminie ostatniego posiedzenia Rady Miasta Opola, kwoty te nie zostały wprowadzone do planu budŝetu Miasta Opola na 2012 r Dotacje celowe z budŝetu państwa Dotacje celowe z budŝetu państwa zrealizowane zostały w wysokości ,95 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,1% i były one niŝsze o ,73 zł w porównaniu do wykonania w 2011 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej wysokości ,31 zł, natomiast na zadania własne w kwocie ,64 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszego sprawozdania. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 19

20 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. PowyŜsze środki zostały zaplanowane w budŝecie na 2012 r. w wysokości zł. W 2012 roku uzyskano dochody z ww. tytułów w kwocie ,37 zł, co stanowi realizację planu w 101,1%. Na kwotę wykonania złoŝyły się: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota ,10 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących zadań: Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II kwota zł, Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) kwota ,29 zł, Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu kwota ,52 zł, Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu kwota ,36 zł, Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu kwota ,48 zł, Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu kwota ,53 zł, Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki kwota ,71 zł, Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko kwota ,72 zł, Realizacja projektu pn. Via Regia plus kwota ,86 zł, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry kwota ,09 zł, Opolskie kwitnące muzycznie kwota zł, Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu kwota ,54 zł. Środki z Funduszu Spójności kwota ,85 zł. Dochody te zostały pozyskane w związku z realizacją następujących zadań: Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu kwota ,91 zł, Projekt Funduszu Spójności/ISPA pn. Poprawa jakości wody w Opolu kwota ,94 zł. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota ,70 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów: Inwestycja w pierwszy krok program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola kwota zł, Inwestycja w pierwszy krok program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola II edycja kwota ,74 zł, Zawodowy sukces program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola kwota ,60 zł, Moja praca moja przyszłość kwota ,12 zł, PO KLucz do biznesu 2! kwota ,04 zł, Samodzielne Ŝycie kwota zł, Pośredniczek bis kwota ,75 zł, Czas na pracę kwota ,20 zł, Budujemy swoją przyszłość kwota 9.303,25 zł. Id: BEFB0529-FC97-4BB0-9F93-A2E668F Przyjety Strona 20

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA... 10 - Informacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2010 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 2771 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budŋetu za 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW 58.071.868 złotych 18.989.403 złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku. 2.083.658 złotych, 5,6 %

PLAN DOCHODÓW 58.071.868 złotych 18.989.403 złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku. 2.083.658 złotych, 5,6 % . Projekt budżetu Miasta Marki na 2005 rok został przygotowany z uwzględnieniem zasad prawa budżetowego oraz w oparciu o wskaźniki ekonomiczne mające bezpośredni wpływ na finanse gminy. Przy opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006. Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp 2. Dochody budżetowe. 2.1. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo