B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:"

Transkrypt

1 Lista dokumentów przedkadanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu ISPA lub umowy po#yczki na dofinansowanie przedsi%wzi%cia ISPA ze &rodków NFO*iGW A. ZAWARCIE POROZUMIENIA / UMOWY POYCZKI 1. Dokumenty przedkadane przez samorzd gminy: a) W przypadku porozumienia - uchwa'a rady gminy stwierdzaj,ca przyj-cie dotacji ze.rodków funduszu ISPA oraz upowa2niaj,ca organ wykonawczy gminy (prezydent, burmistrz, wójt) do zabezpieczenia zwrotu.rodków z funduszu ISPA, zaci,gni-cia zobowi,za6 wekslowych i/lub ustanowienia hipoteki (w oryginale). b) W przypadku umowy po2yczki - uchwa'a rady gminy upowa2niaj,ca organ wykonawczy gminy (prezydent, burmistrz, wójt) do zaci,gni-cia po2yczki z NFO9iGW oraz zaci,gni-cia zobowi,za6 wekslowych i/lub ustanowienia hipoteki (w oryginale). c) Za.wiadczenie gminnej komisji wyborczej o wyborze prezydenta / burmistrza / wójta (orygina' lub kopia po.wiadczona za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). d) Wyci,g z protoko'u posiedzenia nowo ukonstytuowanej rady gminy, stwierdzaj,cy odebranie.lubowania od wybranego prezydenta / burmistrza / wójta (po.wiadczony za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). e) Uchwa'y rady gminy o powo'aniu skarbnika oraz sekretarza (kopie po.wiadczone za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). f) Statut gminy (kopia po.wiadczona jw.). g) W przypadku po2yczki oraz na etapie zabezpieczenia zwrotu.rodków z funduszu ISPA - uchwa'a bud2etowa rady gminy na rok bie2,cy wraz z za',cznikami i zmianami (kopie po.wiadczone za zgodno.; przez skarbnika). h) Opinia w'a.ciwej Regionalnej Izby Obrachunkowej o mo2liwo.ci sp'aty po2yczki zaci,gni-tej przez jednostk- samorz,du terytorialnego z oprocentowaniem i innymi nale2no.ciami w terminach ustalonych w umowie (w oryginale). Pozytywna opinia jest warunkiem wyp'aty.rodków. 2. Dokumenty przedkadane przez zwizek mi%dzygminny: a) Statut zwi,zku (kopia po.wiadczona za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). b) Wypis z rejestru zwi,zków mi-dzygminnych, prowadzonego przez ministra w'a.ciwego do spraw administracji publicznej (orygina' lub kopia po.wiadczona za zgodno.; przez upowa2nion, osob-) lub kopia rejestracji, po.wiadczona za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego. c) Uchwa'y zgromadzenia powo'uj,ce cz'onków zarz,du zwi,zku mi-dzygminnego (kopie po.wiadczone za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). d) Pozosta'e dokumenty odpowiednio jak w pk.t 1 lit. a, b, e, g oraz h. 3. Dokumenty przedkadane przez spók% handlow lub przedsi%biorstwo pa3stwowe: a) Aktualny wypis z rejestru s,dowego lub Krajowego Rejestru S,dowego, w zale2no.ci od tego, w którym z tych rejestrów podmiot jest wpisany. Dokument ten powinien by; wydany nie wcze.niej ni2 na 3 miesi,ce przed dat, jego z'o2enia w NFO9iGW i powinien wskazywa; osoby upowa2nione do dokonywania czynno.ci prawnych w imieniu spó'ki lub przedsi-biorstwa. Je2eli w ww. wypisie istnieje adnotacja o upowa2nieniu do wykonywania czynno.ci prawnych w ramach pe'nomocnictwa, spó'ka lub przedsi-biorstwo zobowi,zane s, do dostarczenia pe'nomocnictwa lub 1/5

2 uchwa'y udzielaj,cej prokury. Ww. dokumenty powinny by; dostarczone w oryginale lub jako kopie po.wiadczone za zgodno.; przez sekretariat s,du rejestrowego. b) Statut lub umowa spó'ki albo statut przedsi-biorstwa (orygina'y lub kopie potwierdzone za zgodno.; przez sekretariat s,du rejestrowego lub radc- prawnego). W przypadku spó'ki pomo2e to ustali;, czy zaci,gni-cie zobowi,zania nie wymaga zgody zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej). c) Uchwa'a wspólników, akcjonariuszy lub rady nadzorczej (w oryginale), wyra2aj,ca zgod- na zaci,gni-cie przez spó'k- zobowi,zania, którego warto.; dwukrotnie przewy2sza wysoko.; kapita'u zak'adowego spó'ki, chyba 2e umowa spó'ki stanowi inaczej. Dodatkowo, w przypadku umowy po2yczki oraz na etapie zabezpieczenia zwrotu.rodków z funduszu ISPA: d) Za.wiadczenie w'a.ciwego urz-du skarbowego o wywi,zywaniu si- w terminach z zobowi,za6 podatkowych. e) Za.wiadczenie w'a.ciwego oddzia'u ZUS o niezaleganiu z tytu'u sk'adek na ubezpieczenie spo'eczne. B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo: a) Uchwa'a rady gminy / powiatu / sejmiku województwa upowa2niaj,ca organ wykonawczy gminy / powiatu / województwa do udzielenia por-czenia beneficjentowi Funduszu ISPA lub po2yczkobiorcy wnioskuj,cemu o po2yczk- z NFO9iGW (w oryginale). b) Uchwa'a rady gminy / powiatu / województwa upowa2niaj,ca organ wykonawczy gminy / powiatu / województwa do zaci,gania zobowi,za6 wekslowych. c) W przypadku gminy dokumenty jak w pkt. 1 b-c, w pozosta'ych przypadkach uchwa'y rady powiatu / sejmiku województwa, powo'uj,ce cz'onków zarz,du powiatu / województwa (kopie po.wiadczone za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). d) Uchwa'y rady gminy / powiatu / województwa o powo'aniu skarbnika oraz sekretarza (kopie po.wiadczone za zgodno.; przez sekretarza lub radc- prawnego). e) Statut gminy / powiatu / województwa (kopia po.wiadczona j.w.). f) Uchwa'a bud2etowa rady gminy / powiatu / sejmiku województwa na rok bie2,cy wraz z za',cznikami i zmianami (kopie po.wiadczone za zgodno.; przez skarbnika). g) Opinia w'a.ciwej Regionalnej Izby Obrachunkowej o mo2liwo.ci sp'aty po2yczki przez por-czyciela zamiast d'u2nika (w oryginale). 5. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez spók% handlow lub przedsi%biorstwo pa3stwowe: a) Dokumenty wymienione w pkt 3 lit. a, b i c. b) Za.wiadczenie o niefigurowaniu w rejestrze d'u2ników niewyp'acalnych (wg uznania DF). c) Opinia bankowa o zdolno.ci kredytowej (w oryginale). d) Za.wiadczenie w'a.ciwego urz-du skarbowego o wywi,zywaniu si- w terminach z zobowi,za6 podatkowych. e) Za.wiadczenie w'a.ciwego oddzia'u ZUS o niezaleganiu z tytu'u sk'adek na ubezpieczenie spo'eczne 2/5

3 f) Sprawozdanie na formularzu F-02 za rok poprzedni oraz bie2,cy F-01, podpisane przez g'ównego ksi-gowego. g) Opinia i raport bieg'ego rewidenta w oryginale do wgl,du, z kserokopi, do akt NFO9iGW. 6. Zabezpieczenie po#yczki / zwrotu &rodków z Funduszu ISPA wekslem: a) Podmiot zabezpieczaj,cy wystawia weksel na druku urz-dowym w formie weksla w'asnego in blanco z klauzul, bez protestu. b) Wekslowi towarzyszy deklaracja wekslowa na odr-bnym blankiecie, stosowanym w NFO9iGW. c) Weksel i deklaracj- podpisuj, osoby upowa2nione do zaci,gania zobowi,za6 wekslowych, zgodnie z podj-tymi uchwa'ami albo zgodnie z wypisem z rejestru s,dowego lub Krajowego Rejestru S,dowego, pod piecz-ci, osoby prawnej, któr, reprezentuj,. Osoby dzia'aj,ce jako pe'nomocnicy przedk'adaj, pe'nomocnictwo szczególne, upowa2niaj,ce do zaci,gania zobowi,za6 wekslowych w imieniu okre.lonej osoby prawnej (nie dotyczy prokurentów). d) Weksel in blanco podpisuje wystawca weksla i ewentualny por-czyciel (na odwrocie weksla pod klauzul, por-czam ). e) Weksle podpisywane s, w siedzibie NFO9iGW lub w'asnor-czno.; podpisów osób umocowanych stwierdza notariusz. f) Weksle wraz z deklaracjami s, przedk'adane do akceptacji w Departamencie Finansowym NFO9iGW i deponowane w Departamencie Ksi-gowo.ci. 7. Zabezpieczenie zwrotu &rodków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie po#yczki w formie aktu notarialnego o poddaniu si% egzekucji w my&l art pkt. 5 k.p.c.: O.wiadczenie o poddaniu si- rygorowi egzekucji z zobowi,za6 wynikaj,cych z porozumienia o realizacji projektu ISPA / umowy po2yczki na podstawie art pkt. 5 k.p.c., sporz,dzone w formie aktu notarialnego, powinno zawiera; nast-puj,ce ustalenia: a) podstaw- prawn, roszczenia wierzyciela, któr, jest zawarte z NFO9iGW porozumienie o realizacji projektu ISPA / zawarta z NFO9iGW umowa po2yczki, b) wysoko.; sumy pieni-2nej poddanej egzekucji, wyra2onej w PLN, wynikaj,cej z porozumienia lub wynikaj,cej z umowy po2yczki (suma kapita'u, kar umownych i odsetek z tytu'u oprocentowania w skali roku), c) stwierdzenie, 2e wierzyciel b-dzie upowa2niony do prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego w razie nieuiszczenia nale2no.ci w terminie okre.lonym w porozumieniu / umowie po2yczki, po up'ywie terminu zap'aty wskazanego w wezwaniu do zap'aty, d) termin, do którego wierzyciel mo2e wyst,pi; o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalno.ci. 8. Zabezpieczenie zwrotu &rodków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie po#yczki w formie nieodwoalnego penomocnictwa: a) Gmina / powiat / województwo, których roczny bud2et wielokrotnie przekracza kwotzabezpieczenia, wystawia nieodwo'alne pe'nomocnictwo do korzystania ze swego rachunku bankowego (podpisane notarialnie lub w siedzibie NFO9iGW przez osoby reprezentuj,ce organ wykonawczy gminy / powiatu / województwa w zakresie ich umocowania). W tym przypadku organ wykonawczy gminy / powiatu / województwa wykonuje czynno.; zwyk'ego zarz,du i nie jest wymagana uchwa'a o udzieleniu nie- 3/5

4 odwo'alnego pe'nomocnictwa do korzystania z rachunku bankowego rady gminy / powiatu / województwa. Nieodwo'alne pe'nomocnictwo mo2e wystawi; tak2e inny podmiot. b) O.wiadczenie banku, 2e b-dzie dzia'a' zgodnie z udzielonym pe'nomocnictwem, a w szczególno.ci b-dzie przekazywa' na rachunek NFO9iGW kwoty przypadaj,ce do zwrotu na podstawie porozumienia o realizacji projektu ISPA b,dl zaleg'e p'atno.ci, wynikaj,ce z umowy po2yczki. O.wiadczenie powinno by; podpisane przez osoby upowa2nione do dokonywania czynno.ci prawnych w imieniu banku i opatrzone piecz-ci, firmow,. W'asnor-czno.; podpisów potwierdza notariusz. c) Aktualny wypis z rejestru s,dowego banku (orygina' lub kopia po.wiadczona za zgodno.; przez sekretarza s,du) i/lub inne dokumenty formalno prawne, potwierdzaj,ce umocowania osób podpisuj,cych ww. o.wiadczenie w imieniu Banku. 9. Zabezpieczenie zwrotu &rodków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie po#yczki w formie gwarancji bankowej lub por%czenia bankowego : a) Aktualny wypis z rejestru s,dowego banku lub Krajowego Rejestru S,dowego orygina' lub kopia po.wiadczona za zgodno.; przez sekretarza s,du rejestrowego. Nie dotyczy to banków pa6stwowych, które nie s, rejestrowane i dzia'aj, na podstawie opublikowanych statutów, w których okre.lone s, osoby reprezentuj,ce dany bank. W takim przypadku beneficjent / po2yczkobiorca sk'ada w NFO9iGW dokumenty potwierdzaj,ce umocowanie osób reprezentuj,cych bank. b) Orygina' udzielonej gwarancji lub por-czenia. c) W'asnor-czno.; podpisów z'o2onych przez osoby upowa2nione do dokonywania w imieniu banku czynno.ci prawnych powinna by; potwierdzona przez notariusza. Dopuszczalne jest równie2, w razie braku mo2liwo.ci uzyskania notarialnego po-.wiadczenia podpisów lub, w przypadku gdy dokumenty formalno-prawne nie okre.- laj, jednoznacznie reprezentacji banku, potwierdzenie przez komórk- kontroli wewn-trznej banku prawid'owo.ci wystawienia gwarancji lub por-czenia. 10. Zabezpieczenie zwrotu &rodków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie po#yczki w formie hipoteki: W przypadku umowy po2yczki po2yczkobiorca dostarczy nast-puj,ce dokumenty przed sporzdzeniem umowy po#yczki: a) Orygina' s,dowego odpisu z ksi-gi wieczystej nieruchomo.ci, na której ma by; ustanowiona hipoteka. Nieruchomo.; nie mo2e by; obci,2ona wpisem innej hipoteki. b) Wyci,g z planu zagospodarowania przestrzennego z informacj, o przeznaczeniu ww. nieruchomo.ci. c) Operat szacunkowy nieruchomo.ci, stanowi,cej zabezpieczenie hipoteczne wraz z wycen, budynków, sporz,dzony przez bieg'ego rzeczoznawc- (bieg'y z listy wojewody, bieg'y s,dowy, bieg'y z listy Ministra Gospodarki). Wycena maszyn, urz,dze6 i innych.rodków trwa'ych powinna by; sporz,dzona przez bieg'ego rzeczoznawc- z listy NOT lub SIMP. d) Opis nieruchomo.ci wraz z map, i wyrysem nieruchomo.ci zabezpieczonej hipotek,. po sporzdzeniu umowy po#yczki: e) Akt notarialny ustanawiaj,cy hipotek- (w oryginale), zawieraj,cy nast-puj,ce stwierdzenie Hipoteka (...) na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony 9rodowiska i Gospodarki Wodnej z pierwsze6stwem przed innymi hipotekami. f) Zawiadomienie s,du rejestrowego o dokonaniu wpisu do ksi-gi wieczystej hipoteki na rzecz NFO9iGW. 4/5

5 g) Orygina' s,dowego odpisu z ksi-gi wieczystej nieruchomo.ci stanowi,cej przedmiot hipoteki z wpisan, w dziale IV hipotek, ustanowion, na rzecz NFO9iGW na podstawie prawomocnego postanowienia o wpisie. Wymagane jest to samo oznaczenie dzia'ek wchodz,cych w sk'ad nieruchomo.ci przeznaczonej do obci,2ania hipotek, w operacie szacunkowym nieruchomo.ci, akcie notarialnym o ustanowieniu hipoteki oraz w wypisie z ksi-gi wieczystej nieruchomo.ci z hipotek, ustanowion, na rzecz NFO9iGW, a tak2e zgodno.; numerów i oznaczenia ksi-gi wieczystej we wszystkich wymienionych dokumentach. W przypadku porozumienia o realizacji projektu ISPA nale2y przed'o2y; dokumenty wymagane jak przy umowie po2yczki, przy czym terminy dostarczenia ww. dokumentów nie s, uwarunkowane terminem sporz,dzenia porozumienia. Uwagi ogólne: 1. Nadto po2yczkobiorca / podmiot zabezpieczaj,cy sk'ada dokumenty i za.wiadczenia wymagane przy z'o2eniu wniosku o dofinansowanie ze.rodków NFO9iGW. 2. Kopi- dokumentu, po.wiadczanego za zgodno.; z orygina'em, nale2y opatrzy; dat,. Przyj-ty w NFO9iGW termin wa2no.ci po.wiadczenia dokumentu za zgodno.; z orygina'em 3 miesi,ce. Równie2 trzymiesi-czny termin wa2no.ci licz,c od daty wystawienia posiadaj, takie dokumenty jak odpis z KRS, za.wiadczenia ZUS i US oraz opinia banku. 3. Podpisy z'o2one na porozumieniach / umowach powinny by; potwierdzone notarialnie lub z'o2one w obecno.ci pracownika NFO9iGW. Pracownik ma obowi,zek potwierdzi; w formie pisemnej, 2e podpis zosta' z'o2ony w jego obecno.ci. 5/5

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. L.p. Dokumenty do analizy wniosku przed podpisaniem umowy DOKUMENTY APLIKACYJNE Wniosek o udzielenie Pożyczki JESSICA DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych A01bp/02/1.5 Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (podana poniej tematyka okrela minimalny zakres informacji, jaki powinien obj biznes-plan.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo