Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA"

Transkrypt

1 Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych ze rodków NFO!iGW, zwanych dalej poyczkami, zabezpieczenia zwrotu rodków z Funduszu ISPA w kwocie okrelonej w art. 11 Porozumienia o realizacji projektu (tj. w najwyszej planowanej jednorazowo do przekazania kwocie rodków z Funduszu ISPA, zgodnie z Planem Patnoci przedsi0wzi0cia ISPA, cznie z kwotami przekazanymi a nierozliczonymi), zwanych dalej jednorazow kwot rodków z Funduszu ISPA. UWAGA: nie podlegaj zabezpieczeniu patnoci z tytuu preferencyjnych poyczek patniczych, udzielonych przez NFO!iGW w celu zapewnienia cigoci finansowania przedsi0wzi0cia wspieranego z Funduszu ISPA, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Porozumienia o realizacji projektu. Zabezpieczenia spaty poyczek oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA dzieli si0 na: I. Zabezpieczenia podstawowe. Zakres zastosowania zabezpieczenie podstawowe jest stosowane w odniesieniu do spaty kwoty poyczek, odsetek i ewentualnych kar umownych lub kwoty poyczek wraz z odsetkami lub tylko kwoty poyczek oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Stanowi podstawowe 7ródo windykacji nalenoci NFO!iGW. II. Zabezpieczenia uzupeniajce. Zakres zastosowania zabezpieczenie uzupeniaj%ce jest stosowane w odniesieniu do spaty kwoty poyczek, odsetek i ewentualnych kar umownych lub odsetek i ewentualnych kar umownych lub tylko kar umownych oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Jest wymagane w przypadku, gdy zabezpieczenie podstawowe nie zabezpiecza w peni ww. patnoci. Wymagane jest bezwzgl0dnie w odniesieniu do zabezpiecze9 podstawowych w formie gwarancji bankowej cz0ciowej tzw. kroczcej, przewaszczenia maszyn i urzdze9 lub gdy zabezpieczenie podstawowe nie obejmuje cz0ci nalenoci NFO!iGW, np. odsetek od poyczki lub kar umownych i/lub cz0ci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Ad. I. Przyjmuje si0 nast0pujce podstawowe zabezpieczenia spaty poyczek wraz z odsetkami i ewentualnymi karami umownymi oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA: 1. Gwarancja bankowa. 2. Por(czenie bankowe. 3. Por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 4. Gwarancja bankowa cz(ciowa tzw. krocz%ca. 5. Ubezpieczenie. 6. Gwarancja ubezpieczyciela. 7. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy/beneficjenta. 1

2 8. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). 9. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 10. S%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. 11. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 12. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 13. Weksel wasny in blanco beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzul% bez protestu, zabezpieczaj%cy 150% wartoci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 14. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Dla poszczególnych grup poyczkobiorców/beneficjentów stosuje si0 zabezpieczenia podstawowe: nast0pujce A. Zabezpieczenia podstawowe majce zastosowanie wobec wszystkich poyczkobiorców/beneficjentów: 1. Gwarancja bankowa. 2. Por(czenie bankowe. 3. Por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 4. Gwarancja bankowa cz(ciowa tzw. krocz%ca. 5. Ubezpieczenie. 6. Gwarancja ubezpieczyciela. 7. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy/beneficjenta. 8. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). 9. S%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. 10. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 11. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 12. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. A 1. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do beneficjentów Funduszu ISPA, wskazanych przez Departament Przedsi0wzi0= Spójnoci (DS): 1. Weksel wasny in blanco beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzul% bez protestu, zabezpieczaj%cy 150% wartoci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. B. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do osób prawnych z wyczeniem jednostek samorzdu terytorialnego: 1. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 2

3 C. Zabezpieczenia podstawowe stosowane gównie w odniesieniu do jednostek samorzdu terytorialnego: 1. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 2. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 3. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. C 1. Zabezpieczenie podstawowe stosowane gównie wobec przedsi0biorstw komunalnych o statusie spóek kapitaowych prawa handlowego. 1. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(- biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). 2. S%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. 3. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 4. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. D. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do osób fizycznych prowadzcych dziaalno= gospodarcz: 1. Gwarancja bankowa. 2. Por(czenie bankowe. 3. Por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 4. Ubezpieczenie. 5. Gwarancja ubezpieczyciela. 6. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy. 7. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(- biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy). Charakterystyka zabezpiecze9 podstawowych. 1. Gwarancja bankowa. Zabezpieczenie w formie jednostronnego, nieodwoalnego zobowi%zania banku, podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów Prawa bankowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu gwaranta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. 3

4 W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci jest stosowana jako jedyne zabezpieczenie spaty nalenoci (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). 2. Por0czenie bankowe. Zabezpieczenie w formie umowy cywilno prawnej. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu por(czyciela do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetki i ewentualne kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci jest stosowane jako jedyne zabezpieczenie spaty nalenoci (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). 3. Por0czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. Zabezpieczenie podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów Prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta i por(czyciela wekslowego do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetki i ewentualne kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci jest stosowane jako jedyne zabezpieczenie spaty nalenoci (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). Zabezpieczenia podstawowe wymienione w punktach od 1 do 3 s równorz0dne i mog by= stosowane zamiennie. 4. Gwarancja cz0ciowa tzw. kroczca. Zabezpieczenie w formie jednostronnego, nieodwoalnego zobowi%zania banku, podlega uregulowaniom szczegóowym jak gwarancja bankowa, o której mowa w pkt.1. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu gwaranta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci, z wyj%tkiem osób fizycznych prowadz%cych dziaalnod gospodarcz%. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. 4

5 Sukcesywnie zabezpiecza spat( kolejnych transz poyczki i/lub zwrot kwot rodków z Funduszu ISPA wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego (obejmuj%cego spat( kwoty poyczki, odsetki i ewent. kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA) bez wzgl(du na zakres zabezpieczenia jaki obejmuje Ubezpieczenie / Gwarancja ubezpieczyciela. Zabezpieczenie w formie polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji tj. zobowi%zania towarzystwa ubezpieczeniowego, której zakres odpowiedzialnoci wynika z wewn(trznych przepisów dot. danego produktu ubezpieczeniowego i z obowi%zuj%cych przepisów prawa w tym zakresie. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. Akceptowane w przypadku zgodnoci oferowanego produktu ubezpieczeniowego z warunkami umowy i oczekiwaniami NFOCiGW. 7. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie w formie bankowej dyspozycji poyczkobiorcy/beneficjenta w odniesieniu do jego rachunku bankowego, po uprzednim zaakceptowaniu przez NFOCiGW i okreleniu zakresu penomocnictwa do korzystania ze rodków obj(tych blokad% przez NFOCiGW. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie moliwe do stosowania po uprzednim okreleniu banku, w którym ma zostad dokonana blokada (zaakceptowanego przez NFOCiGW) oraz warunków korzystania z tego rachunku. 8. Por0czenie lub por0czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi0biorstwa pa9stwowe, spóki prawa handlowego lub jednostki samorzdu terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). W przypadku umowy por(czenia zabezpieczenie w formie umowy cywilno-prawnej. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu por(czyciela do zapaty. W przypadku awalu na wekslu podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/ beneficjenta i por(czyciela wekslowego do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. 5

6 Zabezpieczenie moliwe do zastosowania po stwierdzeniu zdolnoci kredytowej por(czycieli pozwalaj%cej na udzielenie por(czenia. Wymaga to analizy finansowej kadego z podmiotów por(czaj%cych. Sposób i zakres analizy okrela odr(bna instrukcja. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci nie wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). 9. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie w formie umowy cywilno-prawnej. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu banku prowadz%cego rachunek podstawowy poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Podmioty gospodarcze posiadaj%ce zdolnod kredytow% i przewidywan% dobr% kondycj( finansow% w dugim okresie, jak równie zawieraj%ce dugoterminowe umowy z odbiorcami wyrobów i usug. Zabezpieczenie moliwe do zastosowania po stwierdzeniu zdolnoci kredytowej poyczkobiorcy/beneficjenta, stosowane gównie dla poyczek udzielanych np. elektrowniom i elektrociepowniom w przypadku, gdy poyczkobiorcy zawieraj% dugoterminowe umowy z odbiorcami wyrobów i usug. Elementem niezb(dnym przy tej formie zabezpieczenia jest zawiadomienie dunika (odbiorcy towarów i usug na podstawie umowy) i potwierdzenie dunika przyj(cia do wiadomoci i stosowania umowy cesji. Wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego (obejmuj%cego spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA). 10. Sdowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na udziaach i/lub akcjach nale%cych do udziaowców spóki, korzystaj%cej z pomocy finansowej ze rodków NFOCiGW i/lub rodków z Funduszu ISPA. Warunkiem przyj(cia tej formy zabezpieczenia spat nalenoci jest dysponowanie przez spók( sieci% mediów na zasadzie wasnoci. Jednostki samorz%du terytorialnego, przedsi(biorstwa komunalne o statusie spóek kapita- owych prawa handlowego. WartoD udziaów i akcji winna byd wyceniona przez niezalenego biegego, a wycena zaakceptowana przez stosowne komórki NFOCiGW. WartoD zastawu nie moe byd nisza, ni 200% kwoty poyczki i/lub kwoty rodków z Funduszu ISPA. 11. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie w formie nieodwoalnego zobowi%zania si( poyczkobiorcy/beneficjenta do udost(pnienia jego rodków finansowych. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po 6

7 wezwaniu banku prowadz%cego rachunek podstawowy poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Jednostki samorz%du terytorialnego. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci nie wymaga zabezpiecze7 uzupeniaj%cych (pod warunkiem, e roczna obsuga zaduenia nie przekracza 15% dochodów budetu ogóem). 12. Weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul bez protestu. Zabezpieczenie podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Jednostki samorz%du terytorialnego oraz podmioty gospodarcze uczestnicz%ce w realizacji przedsi(wzi(d ISPA.. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci nie wymaga zabezpiecze7 uzupeniaj%cych. 13. Hipoteka zwyka. Zabezpieczenie w formie hipoteki zwykej ustanawianej na nieruchomociach stanowi%cych wasnod poyczkobiorcy/beneficjenta. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po sprzeday nieruchomoci obci%onej hipotek%. jednostki samorz%du terytorialnego, podmioty gospodarcze w przypadku gdy dysponuj% mieniem o cechach atwej zbywalnoci. Przy zabezpieczeniu w postaci hipoteki zwykej stosuje si( nast(puj%ce zasady: Hipoteka zwyka jest ustanowiona w kwocie równej kwocie poyczki i/lub jednorazowej kwocie rodków z Funduszu ISPA. Kwota poyczki i/lub jednorazowa kwota rodków z Funduszu ISPA nie powinna przekraczad 75% wartoci nieruchomoci wedug operatów szacunkowych (w przypadku, gdy ekspert Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) oceni, e nieruchomoci przeznaczone pod hipotek( s% trudno zbywalne, moe za%dad, aby kwota zabezpieczanej hipotek% poyczki i/lub kwot( rodków z Funduszu ISPA nie przekraczaa 50% wartoci wedug operatów szacunkowych obiektów przeznaczonych pod hipotek(). 7

8 Akt notarialny ustanawiaj%cy hipotek( zawiera owiadczenie o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Nie przyjmuje si( jako zabezpieczenia hipotecznego nieruchomoci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, obiektami wynaj(tymi oraz obiektami, które maj% powstad w wyniku realizacji przedsi(wzi(cia dofinansowanego przedmiotow% poyczk% i/lub dofinansowanego z Funduszu ISPA. Nie przyjmuje si( take jako zabezpieczenia hipotecznego nieruchomoci stanowi%cych obiekty uytecznoci publicznej, takich jak zakady opieki zdrowotnej, domy opieki spoecznej, szkoy, przedszkola, parki i tym podobne. Zabezpieczenie w formie hipoteki zwykej wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego, przewanie w postaci hipoteki kaucyjnej do wysokoci 50% kwoty poyczki i/lub jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA, zabezpieczaj%cej spat( odsetek i ewent. kar umownych (z zachowaniem zasad jak w przypadku hipoteki zwykej). W przypadku zabezpiecze9 czonych, z których kade obejmuje spt0 cz0ci kwoty poyczki i/lub zwrot cz0ci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w postaci hipoteki i por0czenia lub gwarancji wraz z inn form zabezpieczenia podstawowego wymagane jest zabezpieczenie uzupeniajce obejmujce spat0 kwoty poyczki, odsetki i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Ad. II. Stosuje si0 nast0pujce zabezpieczenia uzupeniajce: 1. Weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu. 2. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 3. Hipoteka kaucyjna. 4. Owiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu si( poyczkobiorcy/beneficjenta egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Charakterystyka zabezpiecze9 uzupeniajcych. 1. Weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul bez protestu. Zabezpieczenie podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Zabezpieczenie uzupeniaj%ce obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w zalenoci od zakresu nalenoci obj(tego zabezpieczeniem podstawowym. 8

9 2. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta, Zabezpieczenie w formie nieodwoalnego zobowi%zania poyczkobiorcy/beneficjenta. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu banku prowadz%cego rachunek podstawowy poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Zabezpieczenie uzupeniaj%ce obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w przypadku, gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) kondycja finansowa poyczkobiorcy/ beneficjenta nie pozwala na zastosowanie jedynie zabezpieczenia podstawowego. 3. Hipoteka kaucyjna. Zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej ustanawianej na nieruchomociach stanowi%cych wasnod poyczkobiorcy/beneficjenta. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po sprzeday nieruchomoci obci%onej hipotek%. jednostki samorz%du terytorialnego, podmioty gospodarcze w przypadku gdy dysponuj% mieniem o cechach atwej zbywalnoci. Zabezpieczenie uzupeniaj%ce do wysokoci 50% kwoty poyczki i/lub jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA, stosowane w przypadku zabezpieczenia spaty poyczki i/lub zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA hipotek% zwyk%, obejmuj%ce spat( kwoty odsetek i ewent. kar umownych, w zalenoci od zakresu nalenoci obj(tego zabezpieczeniem podstawowym. Podlega takim samym zasadom jak hipoteka zwyka. 4. Owiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu si0 poyczkobiorcy/ beneficjenta egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Zabezpieczenie w formie notarialnego owiadczenia woli o poddaniu si( poyczkobiorcy/ beneficjenta dobrowolnej egzekucji z jego maj%tku. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci (ze szczególnym uwzgl(dnieniem jednostek samorz%du terytorialnego ze wzgl(du na wchodz%ce w zakres stosowania tej formy zabezpieczenia podstawowe). 9

10 Zabezpieczenie uzupeniaj%ce stosowane wraz z zabezpieczeniem podstawowym w formie nieodwoalnego penomocnictwa do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta, weksla wasnego in blanco lub hipoteki. Podstawowe konstrukcje schematy zabezpiecze9. I. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek i/lub zwrotu rodków z Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do wszystkich poyczkobiorców/ beneficjentów: 1. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank, ubezpieczenie, gwarancja ubezpieczyciela, blokada rodków na rachunku bankowym dunika obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci. Zabezpieczenie uzupeniajce: bez zabezpieczenia uzupeniaj%cego. 2. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank, ubezpieczenie, gwarancja ubezpieczyciela, blokada rodków na rachunku bankowym dunika obejmuj%ce spat( tylko kwoty poyczki lub kwoty poyczki wraz z odsetkami i/lub zwrot cz(ci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub pozostae patnoci z tytuu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 3. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa cz(ciowa tzw. krocz%ca sukcesywnie zabezpieczaj%ca spat( kolejnych transz poyczki i/lub zwrot kwot rodków z Funduszu ISPA. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 4. Zabezpieczenie podstawowe: s%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach, por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty, niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub kwoty poyczki wraz z odsetkami lub tylko kwoty poyczki i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA (lub jej cz(d). Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub pozostae patnoci z tytuu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Dopuszcza si( take inne formy zabezpieczenia uzupeniaj%cego, np. w formie hipoteki zwykej lub kaucyjnej (z zachowaniem zasad wymienionych w niniejszej instrukcji). Zabezpieczenie uzupeniaj%ce stosuje si( take, gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) sytuacja finansowa poyczkobiorcy/beneficjenta wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia spaty nalenoci. 10

11 II. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek i/lub zwrotu rodków z Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do osób prawnych z wyczeniem jednostek samorzdu terytorialnego (gównie w energetyce zawodowej). 5. Zabezpieczenie podstawowe: cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. III. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek i/lub zwrotu rodków z Funduszu ISPA stosowane gównie w odniesieniu do jednostek samorzdu terytorialnego: 6. Zabezpieczenie podstawowe: nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie uzupeniajce: notarialne owiadczenie poyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 7. Zabezpieczenie podstawowe: weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu. Zabezpieczenie uzupeniajce: notarialne owiadczenie poyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 8. Zabezpieczenie podstawowe: hipoteka zwyka. Zabezpieczenie uzupeniajce: hipoteka kaucyjna do wysokoci 50% kwoty poyczki i/lub jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA obejmuj%ca spat( odsetek i/lub ewent. kar umownych. notarialne owiadczenie poyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. IV. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek stosowane gównie w odniesieniu do osób fizycznych prowadzcych dziaalno= gospodarcz: 9. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, awal bankowy na wekslu obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie uzupeniajce: bez zabezpieczenia uzupeniaj%cego. 10. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank obejmuj%ce tylko kwot( poyczki lub kwot( poyczki wraz z odsetkami. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych lub 11

12 hipoteka zwyka lub kaucyjna zabezpieczaj%ca spat( odsetek i ewentualnych kar umownych lub ewentualnych kar umownych (z zachowaniem zasad wynikaj%cych z niniejszej instrukcji), lub por(czenie innych podmiotów niezalenych od poyczkobiorcy (po ocenie finansowej przez Departament Analiz i Ryzyka Finansowego DF) obejmuj%ce patnoci jw. 11. Zabezpieczenie podstawowe: por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty, niezalene od poyczkobiorcy obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub kwoty poyczki wraz z odsetkami lub tylko kwoty poyczki. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych. Dopuszcza si( take inne formy zabezpieczenia uzupeniaj%cego, np. w formie hipoteki zwykej lub kaucyjnej (z zachowaniem zasad wymienionych w niniejszej instrukcji). Zabezpieczenie uzupeniaj%ce stosuje si( take, gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) sytuacja finansowa poyczkobiorcy wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia spaty. V. Podstawowe schematy zabezpiecze9 zwrotu kwot rodków z Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do beneficjentów Funduszu ISPA, wskazanych przez Departament Przedsi0wzi0= Spójnoci (DS): 12. Zabezpieczenie podstawowe: weksel wasny in blanco beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzul% bez protestu, zabezpieczaj%cy 150% wartoci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Nie wymaga zoenia zabezpieczenia uzupeniaj%cego. Powysze schematy s podstawowymi konstrukcjami zabezpiecze9 spaty poyczek udzielanych przez NFO!iGW oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA. Dopuszcza si0 inne zestawienia form zabezpiecze9 pozwalajcych na pene zabezpieczenie spaty kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA po uprzedniej ocenie finansowej przez Departament Analiz i Ryzyka Finansowego (DF). Na wniosek Departamentu Przedsi0wzi0= Spójnoci (DS) odst0puje si0 od przeprowadzenia przez DF oceny sytuacji finansowej beneficjenta Funduszu ISPA, przy zabezpieczeniu 150% jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 12

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych Rzecznik Ubezpieczonych UFG KNF PIU PBUK Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych klient Agent ubezp. /multiagent/ Zakad ubezpiecze ZR Broker reasekuracyjny Broker ubezp. Risk rzeczoznawca Aktuariusz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2010 mgr Monika Wakua Akademia Podlaska w Siedlcach Wybrane aspekty zaduania si gmin Chosen issues of run up the

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo