Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA"

Transkrypt

1 Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych ze rodków NFO!iGW, zwanych dalej poyczkami, zabezpieczenia zwrotu rodków z Funduszu ISPA w kwocie okrelonej w art. 11 Porozumienia o realizacji projektu (tj. w najwyszej planowanej jednorazowo do przekazania kwocie rodków z Funduszu ISPA, zgodnie z Planem Patnoci przedsi0wzi0cia ISPA, cznie z kwotami przekazanymi a nierozliczonymi), zwanych dalej jednorazow kwot rodków z Funduszu ISPA. UWAGA: nie podlegaj zabezpieczeniu patnoci z tytuu preferencyjnych poyczek patniczych, udzielonych przez NFO!iGW w celu zapewnienia cigoci finansowania przedsi0wzi0cia wspieranego z Funduszu ISPA, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Porozumienia o realizacji projektu. Zabezpieczenia spaty poyczek oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA dzieli si0 na: I. Zabezpieczenia podstawowe. Zakres zastosowania zabezpieczenie podstawowe jest stosowane w odniesieniu do spaty kwoty poyczek, odsetek i ewentualnych kar umownych lub kwoty poyczek wraz z odsetkami lub tylko kwoty poyczek oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Stanowi podstawowe 7ródo windykacji nalenoci NFO!iGW. II. Zabezpieczenia uzupeniajce. Zakres zastosowania zabezpieczenie uzupeniaj%ce jest stosowane w odniesieniu do spaty kwoty poyczek, odsetek i ewentualnych kar umownych lub odsetek i ewentualnych kar umownych lub tylko kar umownych oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Jest wymagane w przypadku, gdy zabezpieczenie podstawowe nie zabezpiecza w peni ww. patnoci. Wymagane jest bezwzgl0dnie w odniesieniu do zabezpiecze9 podstawowych w formie gwarancji bankowej cz0ciowej tzw. kroczcej, przewaszczenia maszyn i urzdze9 lub gdy zabezpieczenie podstawowe nie obejmuje cz0ci nalenoci NFO!iGW, np. odsetek od poyczki lub kar umownych i/lub cz0ci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Ad. I. Przyjmuje si0 nast0pujce podstawowe zabezpieczenia spaty poyczek wraz z odsetkami i ewentualnymi karami umownymi oraz zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA: 1. Gwarancja bankowa. 2. Por(czenie bankowe. 3. Por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 4. Gwarancja bankowa cz(ciowa tzw. krocz%ca. 5. Ubezpieczenie. 6. Gwarancja ubezpieczyciela. 7. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy/beneficjenta. 1

2 8. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). 9. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 10. S%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. 11. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 12. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 13. Weksel wasny in blanco beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzul% bez protestu, zabezpieczaj%cy 150% wartoci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 14. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Dla poszczególnych grup poyczkobiorców/beneficjentów stosuje si0 zabezpieczenia podstawowe: nast0pujce A. Zabezpieczenia podstawowe majce zastosowanie wobec wszystkich poyczkobiorców/beneficjentów: 1. Gwarancja bankowa. 2. Por(czenie bankowe. 3. Por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 4. Gwarancja bankowa cz(ciowa tzw. krocz%ca. 5. Ubezpieczenie. 6. Gwarancja ubezpieczyciela. 7. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy/beneficjenta. 8. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). 9. S%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. 10. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 11. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 12. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. A 1. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do beneficjentów Funduszu ISPA, wskazanych przez Departament Przedsi0wzi0= Spójnoci (DS): 1. Weksel wasny in blanco beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzul% bez protestu, zabezpieczaj%cy 150% wartoci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. B. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do osób prawnych z wyczeniem jednostek samorzdu terytorialnego: 1. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 2

3 C. Zabezpieczenia podstawowe stosowane gównie w odniesieniu do jednostek samorzdu terytorialnego: 1. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 2. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 3. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. C 1. Zabezpieczenie podstawowe stosowane gównie wobec przedsi0biorstw komunalnych o statusie spóek kapitaowych prawa handlowego. 1. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(- biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). 2. S%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. 3. Weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. 4. Hipoteka zwyka wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. D. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do osób fizycznych prowadzcych dziaalno= gospodarcz: 1. Gwarancja bankowa. 2. Por(czenie bankowe. 3. Por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 4. Ubezpieczenie. 5. Gwarancja ubezpieczyciela. 6. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy. 7. Por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi(- biorstwa pa7stwowe, spóki prawa handlowego, jednostki samorz%du terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy). Charakterystyka zabezpiecze9 podstawowych. 1. Gwarancja bankowa. Zabezpieczenie w formie jednostronnego, nieodwoalnego zobowi%zania banku, podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów Prawa bankowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu gwaranta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. 3

4 W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci jest stosowana jako jedyne zabezpieczenie spaty nalenoci (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). 2. Por0czenie bankowe. Zabezpieczenie w formie umowy cywilno prawnej. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu por(czyciela do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetki i ewentualne kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci jest stosowane jako jedyne zabezpieczenie spaty nalenoci (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). 3. Por0czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. Zabezpieczenie podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów Prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta i por(czyciela wekslowego do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetki i ewentualne kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci jest stosowane jako jedyne zabezpieczenie spaty nalenoci (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). Zabezpieczenia podstawowe wymienione w punktach od 1 do 3 s równorz0dne i mog by= stosowane zamiennie. 4. Gwarancja cz0ciowa tzw. kroczca. Zabezpieczenie w formie jednostronnego, nieodwoalnego zobowi%zania banku, podlega uregulowaniom szczegóowym jak gwarancja bankowa, o której mowa w pkt.1. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu gwaranta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci, z wyj%tkiem osób fizycznych prowadz%cych dziaalnod gospodarcz%. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. 4

5 Sukcesywnie zabezpiecza spat( kolejnych transz poyczki i/lub zwrot kwot rodków z Funduszu ISPA wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego (obejmuj%cego spat( kwoty poyczki, odsetki i ewent. kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA) bez wzgl(du na zakres zabezpieczenia jaki obejmuje Ubezpieczenie / Gwarancja ubezpieczyciela. Zabezpieczenie w formie polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji tj. zobowi%zania towarzystwa ubezpieczeniowego, której zakres odpowiedzialnoci wynika z wewn(trznych przepisów dot. danego produktu ubezpieczeniowego i z obowi%zuj%cych przepisów prawa w tym zakresie. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. Akceptowane w przypadku zgodnoci oferowanego produktu ubezpieczeniowego z warunkami umowy i oczekiwaniami NFOCiGW. 7. Blokada rodków na rachunku bankowym poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie w formie bankowej dyspozycji poyczkobiorcy/beneficjenta w odniesieniu do jego rachunku bankowego, po uprzednim zaakceptowaniu przez NFOCiGW i okreleniu zakresu penomocnictwa do korzystania ze rodków obj(tych blokad% przez NFOCiGW. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorz%du terytorialnego stosowane na yczenie poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie moliwe do stosowania po uprzednim okreleniu banku, w którym ma zostad dokonana blokada (zaakceptowanego przez NFOCiGW) oraz warunków korzystania z tego rachunku. 8. Por0czenie lub por0czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsi0biorstwa pa9stwowe, spóki prawa handlowego lub jednostki samorzdu terytorialnego niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta). W przypadku umowy por(czenia zabezpieczenie w formie umowy cywilno-prawnej. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu por(czyciela do zapaty. W przypadku awalu na wekslu podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/ beneficjenta i por(czyciela wekslowego do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. 5

6 Zabezpieczenie moliwe do zastosowania po stwierdzeniu zdolnoci kredytowej por(czycieli pozwalaj%cej na udzielenie por(czenia. Wymaga to analizy finansowej kadego z podmiotów por(czaj%cych. Sposób i zakres analizy okrela odr(bna instrukcja. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci nie wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego (w innych przypadkach wymagane s% zabezpieczenia uzupeniaj%ce). 9. Cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie w formie umowy cywilno-prawnej. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu banku prowadz%cego rachunek podstawowy poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Podmioty gospodarcze posiadaj%ce zdolnod kredytow% i przewidywan% dobr% kondycj( finansow% w dugim okresie, jak równie zawieraj%ce dugoterminowe umowy z odbiorcami wyrobów i usug. Zabezpieczenie moliwe do zastosowania po stwierdzeniu zdolnoci kredytowej poyczkobiorcy/beneficjenta, stosowane gównie dla poyczek udzielanych np. elektrowniom i elektrociepowniom w przypadku, gdy poyczkobiorcy zawieraj% dugoterminowe umowy z odbiorcami wyrobów i usug. Elementem niezb(dnym przy tej formie zabezpieczenia jest zawiadomienie dunika (odbiorcy towarów i usug na podstawie umowy) i potwierdzenie dunika przyj(cia do wiadomoci i stosowania umowy cesji. Wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego (obejmuj%cego spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA). 10. Sdowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na udziaach i/lub akcjach nale%cych do udziaowców spóki, korzystaj%cej z pomocy finansowej ze rodków NFOCiGW i/lub rodków z Funduszu ISPA. Warunkiem przyj(cia tej formy zabezpieczenia spat nalenoci jest dysponowanie przez spók( sieci% mediów na zasadzie wasnoci. Jednostki samorz%du terytorialnego, przedsi(biorstwa komunalne o statusie spóek kapita- owych prawa handlowego. WartoD udziaów i akcji winna byd wyceniona przez niezalenego biegego, a wycena zaakceptowana przez stosowne komórki NFOCiGW. WartoD zastawu nie moe byd nisza, ni 200% kwoty poyczki i/lub kwoty rodków z Funduszu ISPA. 11. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie w formie nieodwoalnego zobowi%zania si( poyczkobiorcy/beneficjenta do udost(pnienia jego rodków finansowych. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po 6

7 wezwaniu banku prowadz%cego rachunek podstawowy poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Jednostki samorz%du terytorialnego. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci nie wymaga zabezpiecze7 uzupeniaj%cych (pod warunkiem, e roczna obsuga zaduenia nie przekracza 15% dochodów budetu ogóem). 12. Weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul bez protestu. Zabezpieczenie podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Jednostki samorz%du terytorialnego oraz podmioty gospodarcze uczestnicz%ce w realizacji przedsi(wzi(d ISPA.. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. W przypadku gdy zabezpiecza spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci nie wymaga zabezpiecze7 uzupeniaj%cych. 13. Hipoteka zwyka. Zabezpieczenie w formie hipoteki zwykej ustanawianej na nieruchomociach stanowi%cych wasnod poyczkobiorcy/beneficjenta. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po sprzeday nieruchomoci obci%onej hipotek%. jednostki samorz%du terytorialnego, podmioty gospodarcze w przypadku gdy dysponuj% mieniem o cechach atwej zbywalnoci. Przy zabezpieczeniu w postaci hipoteki zwykej stosuje si( nast(puj%ce zasady: Hipoteka zwyka jest ustanowiona w kwocie równej kwocie poyczki i/lub jednorazowej kwocie rodków z Funduszu ISPA. Kwota poyczki i/lub jednorazowa kwota rodków z Funduszu ISPA nie powinna przekraczad 75% wartoci nieruchomoci wedug operatów szacunkowych (w przypadku, gdy ekspert Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) oceni, e nieruchomoci przeznaczone pod hipotek( s% trudno zbywalne, moe za%dad, aby kwota zabezpieczanej hipotek% poyczki i/lub kwot( rodków z Funduszu ISPA nie przekraczaa 50% wartoci wedug operatów szacunkowych obiektów przeznaczonych pod hipotek(). 7

8 Akt notarialny ustanawiaj%cy hipotek( zawiera owiadczenie o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Nie przyjmuje si( jako zabezpieczenia hipotecznego nieruchomoci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, obiektami wynaj(tymi oraz obiektami, które maj% powstad w wyniku realizacji przedsi(wzi(cia dofinansowanego przedmiotow% poyczk% i/lub dofinansowanego z Funduszu ISPA. Nie przyjmuje si( take jako zabezpieczenia hipotecznego nieruchomoci stanowi%cych obiekty uytecznoci publicznej, takich jak zakady opieki zdrowotnej, domy opieki spoecznej, szkoy, przedszkola, parki i tym podobne. Zabezpieczenie w formie hipoteki zwykej wymaga zabezpieczenia uzupeniaj%cego, przewanie w postaci hipoteki kaucyjnej do wysokoci 50% kwoty poyczki i/lub jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA, zabezpieczaj%cej spat( odsetek i ewent. kar umownych (z zachowaniem zasad jak w przypadku hipoteki zwykej). W przypadku zabezpiecze9 czonych, z których kade obejmuje spt0 cz0ci kwoty poyczki i/lub zwrot cz0ci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w postaci hipoteki i por0czenia lub gwarancji wraz z inn form zabezpieczenia podstawowego wymagane jest zabezpieczenie uzupeniajce obejmujce spat0 kwoty poyczki, odsetki i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Ad. II. Stosuje si0 nast0pujce zabezpieczenia uzupeniajce: 1. Weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu. 2. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. 3. Hipoteka kaucyjna. 4. Owiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu si( poyczkobiorcy/beneficjenta egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Charakterystyka zabezpiecze9 uzupeniajcych. 1. Weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul bez protestu. Zabezpieczenie podlegaj%ce szczegóowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Zabezpieczenie uzupeniaj%ce obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w zalenoci od zakresu nalenoci obj(tego zabezpieczeniem podstawowym. 8

9 2. Nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta, Zabezpieczenie w formie nieodwoalnego zobowi%zania poyczkobiorcy/beneficjenta. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu banku prowadz%cego rachunek podstawowy poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci. Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym owiadczeniem o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Zabezpieczenie uzupeniaj%ce obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w przypadku, gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) kondycja finansowa poyczkobiorcy/ beneficjenta nie pozwala na zastosowanie jedynie zabezpieczenia podstawowego. 3. Hipoteka kaucyjna. Zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej ustanawianej na nieruchomociach stanowi%cych wasnod poyczkobiorcy/beneficjenta. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po sprzeday nieruchomoci obci%onej hipotek%. jednostki samorz%du terytorialnego, podmioty gospodarcze w przypadku gdy dysponuj% mieniem o cechach atwej zbywalnoci. Zabezpieczenie uzupeniaj%ce do wysokoci 50% kwoty poyczki i/lub jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA, stosowane w przypadku zabezpieczenia spaty poyczki i/lub zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA hipotek% zwyk%, obejmuj%ce spat( kwoty odsetek i ewent. kar umownych, w zalenoci od zakresu nalenoci obj(tego zabezpieczeniem podstawowym. Podlega takim samym zasadom jak hipoteka zwyka. 4. Owiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu si0 poyczkobiorcy/ beneficjenta egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. Zabezpieczenie w formie notarialnego owiadczenia woli o poddaniu si( poyczkobiorcy/ beneficjenta dobrowolnej egzekucji z jego maj%tku. Spata nalenoci NFOCiGW nast(puje po wezwaniu poyczkobiorcy/beneficjenta do zapaty. Wszyscy poyczkobiorcy/beneficjenci (ze szczególnym uwzgl(dnieniem jednostek samorz%du terytorialnego ze wzgl(du na wchodz%ce w zakres stosowania tej formy zabezpieczenia podstawowe). 9

10 Zabezpieczenie uzupeniaj%ce stosowane wraz z zabezpieczeniem podstawowym w formie nieodwoalnego penomocnictwa do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta, weksla wasnego in blanco lub hipoteki. Podstawowe konstrukcje schematy zabezpiecze9. I. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek i/lub zwrotu rodków z Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do wszystkich poyczkobiorców/ beneficjentów: 1. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank, ubezpieczenie, gwarancja ubezpieczyciela, blokada rodków na rachunku bankowym dunika obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA w caoci. Zabezpieczenie uzupeniajce: bez zabezpieczenia uzupeniaj%cego. 2. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank, ubezpieczenie, gwarancja ubezpieczyciela, blokada rodków na rachunku bankowym dunika obejmuj%ce spat( tylko kwoty poyczki lub kwoty poyczki wraz z odsetkami i/lub zwrot cz(ci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub pozostae patnoci z tytuu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 3. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa cz(ciowa tzw. krocz%ca sukcesywnie zabezpieczaj%ca spat( kolejnych transz poyczki i/lub zwrot kwot rodków z Funduszu ISPA. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 4. Zabezpieczenie podstawowe: s%dowy zastaw rejestrowy na udziaach i/lub akcjach, por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty, niezalene od poyczkobiorcy/beneficjenta obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub kwoty poyczki wraz z odsetkami lub tylko kwoty poyczki i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA (lub jej cz(d). Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub pozostae patnoci z tytuu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Dopuszcza si( take inne formy zabezpieczenia uzupeniaj%cego, np. w formie hipoteki zwykej lub kaucyjnej (z zachowaniem zasad wymienionych w niniejszej instrukcji). Zabezpieczenie uzupeniaj%ce stosuje si( take, gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) sytuacja finansowa poyczkobiorcy/beneficjenta wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia spaty nalenoci. 10

11 II. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek i/lub zwrotu rodków z Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do osób prawnych z wyczeniem jednostek samorzdu terytorialnego (gównie w energetyce zawodowej). 5. Zabezpieczenie podstawowe: cesja nalenoci z rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy/beneficjenta in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. III. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek i/lub zwrotu rodków z Funduszu ISPA stosowane gównie w odniesieniu do jednostek samorzdu terytorialnego: 6. Zabezpieczenie podstawowe: nieodwoalne penomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów wasnych rachunku podstawowego poyczkobiorcy/beneficjenta. Zabezpieczenie uzupeniajce: notarialne owiadczenie poyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 7. Zabezpieczenie podstawowe: weksel wasny in blanco poyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzul% bez protestu. Zabezpieczenie uzupeniajce: notarialne owiadczenie poyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 8. Zabezpieczenie podstawowe: hipoteka zwyka. Zabezpieczenie uzupeniajce: hipoteka kaucyjna do wysokoci 50% kwoty poyczki i/lub jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA obejmuj%ca spat( odsetek i/lub ewent. kar umownych. notarialne owiadczenie poyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu si( rygorowi egzekucji w myl art pkt 5 k.p.c. obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. IV. Podstawowe schematy zabezpiecze9 spaty poyczek stosowane gównie w odniesieniu do osób fizycznych prowadzcych dziaalno= gospodarcz: 9. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, awal bankowy na wekslu obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie uzupeniajce: bez zabezpieczenia uzupeniaj%cego. 10. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, por(czenie bankowe, por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez bank obejmuj%ce tylko kwot( poyczki lub kwot( poyczki wraz z odsetkami. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych lub 11

12 hipoteka zwyka lub kaucyjna zabezpieczaj%ca spat( odsetek i ewentualnych kar umownych lub ewentualnych kar umownych (z zachowaniem zasad wynikaj%cych z niniejszej instrukcji), lub por(czenie innych podmiotów niezalenych od poyczkobiorcy (po ocenie finansowej przez Departament Analiz i Ryzyka Finansowego DF) obejmuj%ce patnoci jw. 11. Zabezpieczenie podstawowe: por(czenie lub por(czenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty, niezalene od poyczkobiorcy obejmuj%ce spat( kwoty poyczki, odsetek i ewent. kar umownych lub kwoty poyczki wraz z odsetkami lub tylko kwoty poyczki. Zabezpieczenie uzupeniajce: weksel wasny poyczkobiorcy in blanco opatrzony klauzul% bez protestu obejmuj%cy zabezpieczenie spaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych. Dopuszcza si( take inne formy zabezpieczenia uzupeniaj%cego, np. w formie hipoteki zwykej lub kaucyjnej (z zachowaniem zasad wymienionych w niniejszej instrukcji). Zabezpieczenie uzupeniaj%ce stosuje si( take, gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) sytuacja finansowa poyczkobiorcy wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia spaty. V. Podstawowe schematy zabezpiecze9 zwrotu kwot rodków z Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do beneficjentów Funduszu ISPA, wskazanych przez Departament Przedsi0wzi0= Spójnoci (DS): 12. Zabezpieczenie podstawowe: weksel wasny in blanco beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzul% bez protestu, zabezpieczaj%cy 150% wartoci jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. Nie wymaga zoenia zabezpieczenia uzupeniaj%cego. Powysze schematy s podstawowymi konstrukcjami zabezpiecze9 spaty poyczek udzielanych przez NFO!iGW oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA. Dopuszcza si0 inne zestawienia form zabezpiecze9 pozwalajcych na pene zabezpieczenie spaty kwoty poyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrotu jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA po uprzedniej ocenie finansowej przez Departament Analiz i Ryzyka Finansowego (DF). Na wniosek Departamentu Przedsi0wzi0= Spójnoci (DS) odst0puje si0 od przeprowadzenia przez DF oceny sytuacji finansowej beneficjenta Funduszu ISPA, przy zabezpieczeniu 150% jednorazowej kwoty rodków z Funduszu ISPA. 12

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo: Lista dokumentów przedkadanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu ISPA lub umowy po#yczki na dofinansowanie przedsi%wzi%cia ISPA ze &rodków NFO*iGW A. ZAWARCIE POROZUMIENIA / UMOWY POYCZKI

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota u / poyczki wg umowy Kwota u / poyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Warszawa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB IZ K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB IZ K01/16 Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (nr strony) Pkt. 19 Zabezpieczenie umowy, str. 20 Zapis przed zmianą Wnioskodawca, którego

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku 1. Cele Ochrona terenów przed powodzią,

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w Sieradzu włączonych do oferty produktowej

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące ce niektórych

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Jan Musiał Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pa"stwa wsparcia instytucjom finansowym (druk nr 1327)

o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pastwa wsparcia instytucjom finansowym (druk nr 1327) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1483 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pa"stwa wsparcia instytucjom finansowym

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

FINANSOWANIE INWESTYCJI. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14712 Cena netto 1 770,00 zł Cena brutto 1 770,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady ustanawiania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii 1 MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii Zasady udzielania i umarzania poŝyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji /wyciąg/ 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wzór uchwały dla dużych wspólnot mieszkaniowych, bez korekty planu Gospodarczego

Załącznik nr 1 Wzór uchwały dla dużych wspólnot mieszkaniowych, bez korekty planu Gospodarczego Załącznik nr 1 Wzór uchwały dla dużych wspólnot mieszkaniowych, bez korekty planu Gospodarczego UCHWAŁA nr... właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul... w... w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Finansowanie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentuje: Józef Kała Wiceprezes Zarządu Kraków, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie z udziałem rodków publicznych (w tym w ramach Programu CIP) na przykładzie Banku Pekao SA

Preferencyjne finansowanie z udziałem rodków publicznych (w tym w ramach Programu CIP) na przykładzie Banku Pekao SA Preferencyjne finansowanie z udziałem rodków publicznych (w tym w ramach Programu CIP) na przykładzie Banku Pekao SA Instrumenty zwrotne w Banku Pekao 1 Przykłady instrumentów zwrotnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym

wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym Wytyczne dla Beneficjentów LRPO na lata 2007-2013 w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach I, II, III, IV i V Priorytetu LRPO wersja 2.0 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),...

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),... Umowa nr... o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w obrębie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:...(adres),...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Umowy Kredytu DNB SA udzieliło Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 PLN ("Kredyt").

Na podstawie Umowy Kredytu DNB SA udzieliło Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 PLN (Kredyt). 2014-07-08 08:49 MENNICA POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę, zawarcie znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta, obciążenie znaczących aktywów Spółki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr z dnia , tytuł Projektu: realizowanego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Organizacji Pozarządowych. Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013

Oferta dla Organizacji Pozarządowych. Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013 Fundusze poŝyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Oferta dla Organizacji Pozarządowych Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013 MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w roku 1993

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorczych - 6.2 POKL

Pożyczki dla przedsiębiorczych - 6.2 POKL Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. od 1 października 2012r., realizuje projekt pt. Pożyczki dla przedsiębiorczych. Na realizację projektu pozyskano 20 mln PLN, które w formie mikropożyczek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Załącznik do Uchwały Nr 738/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06. 2013r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA "L#SKIEGO. Katowice, dnia 12 czerwca 2009 r. Nr 101

WOJEWÓDZTWA L#SKIEGO. Katowice, dnia 12 czerwca 2009 r. Nr 101 DZIENNIK URZ!DOWY Województwa Œl!skiego Nr 101 7299 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA "L#SKIEGO Katowice, dnia 12 czerwca 2009 r. Nr 101 TRE!": Poz.: U C H W A # Y: 2243 Nr XLI/840/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05. Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego. Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych

Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05. Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego. Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05 Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 1) ż Ą ż ź Liczba stron : 3 Data : 2011-07-26 Nazwa pliku : 96-13.PPN.DOCX 1 VI kadencja/druk nr 4413, 4350 i 4381 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/076/164/11 Legnica, 01 marca 2011 r.

WSzSL/FKZ/076/164/11 Legnica, 01 marca 2011 r. WSzSL/FKZ/076/164/11 Legnica, 01 marca 2011 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego na UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU w konkursach ogłaszanych przez WUP w Krakowie w ramach wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 do Zasad oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych w BOŚ S.A stanowiących Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2010r.

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWASKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TRE(CI OPINIA#NIEZALE)NEGO#BIEG EGO#REWIDENTA... 3 RAPORT# Z# BADANIA# SPRAWOZDANIA#

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK Katowice, 11 czerwca 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

3. Alokacja zostanie ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem naboru programu.

3. Alokacja zostanie ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem naboru programu. PROGRAM Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m 3 /d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2007

Skonsolidowany raport roczny RS 2007 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo