Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2"

Transkrypt

1 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW PO KL... 5 ZAŁĄCZNIK 3. DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... 9 ZAŁĄCZNIK 4. DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO DLA OSÓB PRAWNYCH...11 ZAŁĄCZNIK 5. POTWIERDZENIE ZŁOśENIA WEKSLA IN BLANCO...13 ZAŁĄCZNIK 6. POTWIERDZENIE ZWROTU WEKSLA IN BLANCO

2 Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Prawidłowo wystawiony weksel in blanco powinien zawierać następujące elementy: podpisy osób upowaŝnionych do wystawienia weksla złoŝone w prawym, dolnym polu weksla (w przepadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi podpisy składają osoby umocowane do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu podmiotu, który reprezentują), pieczątkę firmową podmiotu, przy czym nazwa firmy powinna być w brzmieniu ujawnionym w KRS (pieczątka firmowa nie jest wymagana w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 2. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu załoŝycielskiego i/lub odpisu z odpowiedniego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentują, w zakresie zarządu mieniem i/lub zaciągania zobowiązań majątkowych. 3. JeŜeli weksel mają podpisać osoby inne niŝ ww., wówczas muszą one otrzymać pełnomocnictwo szczególne do wystawienia weksla na rzecz Województwa Pomorskiego podpisane łącznie przez osoby, o których mowa w pkt. 2 wystawione przed datą wystawienia weksla. 4. Dla waŝności weksla nie wymaga się, aby został wypełniony na urzędowym formularzu. Treść kaŝdego weksla moŝe być wpisana ręcznie, maszynowo, odbita pieczęcią lub uzyskana jakąkolwiek inną techniką poligraficzną na dowolnym podkładzie, za wyjątkiem podpisu, który musi być własnoręczny. 5. Podpis wystawcy powinien być własnoręczny, złoŝony w formie zwykle uŝywanej przez wystawcę, ale jednocześnie umoŝliwiającej jego identyfikację i obejmować imię i nazwisko wystawcy: w przepadku osoby fizycznej własnoręczny podpis powinien znajdować się poniŝej przyrzeczenia zapłaty, w przepadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi własnoręczny podpis składany jest pod pieczęcią firmową, którą odbija się pod przyrzeczeniem zapłaty. 6. Podpisanie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej przez osoby upowaŝnione (na mocy ustawy, dokumentu załoŝycielskiego i/lub odpisu z odpowiedniego rejestru oraz ewentualnie pełnomocnictwa szczególnego) musi nastąpić w obecności pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub notariusza (wówczas uwierzytelnia on podpisy złoŝone na wekslu). 2

3 7. Do kaŝdego egzemplarza weksla musi być dołączona odrębna deklaracja wekslowa. 8. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małŝeńskim, małŝonek wyraŝa zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez współmałŝonka weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy (nie jest wymagane w przypadku rozdzielności majątkowej wtedy naleŝy dostarczyć kopię intercyzy oraz jeśli osoba jest stanu wolnego wtedy naleŝy dostarczyć oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małŝeńskim). 9. Wraz z wekslem i deklaracją wekslową dodatkowo naleŝy dostarczyć aktualny dokument rejestrowy oraz posiadać dowody osobiste. 10. Wszelkie składane dokumenty w postaci kserokopii naleŝy potwierdzić na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez wystawcę weksla (naleŝy umoŝliwić pracownikowi Urzędu Marszałkowskiemu wgląd w oryginały dokumentu poświadczonego za zgodność). Załączniki: 1. Wzór weksla 2. Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów PO KL 3. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych 5. Potwierdzenie złoŝenia weksla in blanco 6. Potwierdzenie zwrotu weksla in blanco 3

4 Załącznik 1. Wzór weksla dnia 20 r. Na zł (miejsce wystawienia) (data wystawienia) zapłac za ten weksel własny (termin płatności) na zlecenie... (remitent) sumę złotych. (suma wekslowa słownie) Płatny w: (miejscowość) Piotr Nowak (podpis wystawcy) Uwaga! Za osoby prawne podpisy składają osoby umocowane do zaciągania zobowiązań wekslowych pod pieczęcią firmową, którą odbijają pod przyrzeczeniem zapłaty (nazwa firmy na pieczątce w brzmieniu ujawnionym w KRS). 4

5 Załącznik 2. Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów PO KL Forma prawna Weksel wymagania formalne Deklaracja wymagania formalne Pozostałe dokumenty Osoba fizyczna prowadząca działalność - podpis właściciela. - podpis właściciela. blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 2. W zaleŝności od stanu faktycznego niŝej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małŝeńskim, - oświadczenie współmałŝonka o wyraŝeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez małŝonka weksla wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 5

6 Spółka cywilna - podpisy wszystkich wspólników. - podpisy wszystkich wspólników, - pieczątka spółki cywilnej. blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka jawna, - podpisy wspólników spółki jawnej uprawnionych do reprezentowania zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, - podpisy wspólników spółki jawnej uprawnionych do reprezentowania zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, blanco dla osób prawnych. 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie kaŝdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej bądź ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 2. Kserokopia umowy spółki potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3. Dla kaŝdego ze wspólników w zaleŝności od stanu faktycznego niŝej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małŝeńskim, - oświadczenie współmałŝonka o wyraŝeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez małŝonka weksla wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. spółka partnerska, - podpisy partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem - podpisy partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z 6

7 spółka komandytowa, i spółka komandytowoakcyjna Sądowym (KRS) i umową spółki, - podpisy komplementariuszy uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, Sp. z o. o. lub S.A. - podpisy członków zarządu spółki uprawnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych. - podpisy komplementariuszy uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, blanco dla osób prawnych. - podpisy członków zarządu spółki upowaŝnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, blanco dla osób prawnych. oryginałem, - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 7

8 Przedsiębiorstwo państwowe - dyrektor przedsiębiorstwa (zastępcy dyrektora i pełnomocnicy przedsiębiorstwa muszą mieć do podpisania weksla pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne), - dyrektor przedsiębiorstwa (zastępcy dyrektora i pełnomocnicy przedsiębiorstwa muszą mieć do podpisania weksla pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne), blanco dla osób prawnych. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Fundacja, Stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) - podpis członków zarządu fundacji lub stowarzyszenia upowaŝnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, - pieczątka fundacji, stowarzyszenia. - podpis członków zarządu fundacji lub stowarzyszenia upowaŝnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, - pieczątka fundacji, stowarzyszenia. blanco dla osób prawnych. Odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym a jeŝeli prowadzi działalność gospodarczą odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Spółdzielnia - podpisy członków zarządu upowaŝnionych do reprezentacji zgodnie z KRS i statutem, - pieczątka spółdzielni. - podpisy członków zarządu upowaŝnionych do reprezentacji zgodnie z KRS i statutem, - pieczątka spółdzielni. blanco dla osób prawnych. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. UWAGA! W przypadku pokrywania się dokumentów wymaganych w kolumnie 4 powyŝszej tabeli z dostarczonymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie bądź podpisania umowy nie naleŝy dostarczyć ich ponownie. 8

9 Załącznik 3. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą... [Miejscowość, data] DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Jako zabezpieczenie naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr... z dnia... o dofinansowanie projektu [Tytuł Projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej w dalszej części deklaracji Umową nr... ja.. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą...., zamieszkały.....zwany w dalszej części deklaracji Wystawcą w załączeniu składam do dyspozycji Województwa Pomorskiego weksel in blanco. Weksel Województwo Pomorskie ma prawo wypełnić w kaŝdym czasie, na sumę odpowiadająca kwocie przyznanego mi w Umowie nr.. dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, oraz innymi naleŝnościami wynikającymi z wyŝej wskazanej Umowy nr...., w przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających z Umowy nr.. oraz we wszystkich innych przypadkach, w których przysługuje Województwu Pomorskiemu prawo Ŝądania zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania. Województwo Pomorskie ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą bez protestu, zawiadamiając Wystawę listem poleconym pod niŝej wskazanym adresem. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla wskazujemy Gdańsk. Jednocześnie zobowiązuję(jemy) się do pisemnego informowania Województwa Pomorskiego, o kaŝdej zmianie adresu lub siedziby. W razie niedopełnienia powyŝszego obowiązku wyraŝam zgodę na wysłanie wezwania do zapłaty z weksla pod adresem ostatnio podanym ze skutkiem doręczenia. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez Województwo Pomorskie, dwukrotnie awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uwaŝa się za doręczone [Nazwa, adres wystawcy weksla] [Czytelne podpisy osób upowaŝnionych do wystawienia weksla, pieczęć podmiotu] Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Wystawcy po ostatecznym rozliczeniu Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lecz nie wcześniej niŝ po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, o czym Wystawca jest niezwłocznie informowany przez Instytucję Pośredniczącą 9

10 ToŜsamość osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla została ustalona na podstawie: [Imię i nazwisko]. [Nazwa, seria i numer dokumentu toŝsamości] Potwierdzam własnoręczność złoŝonego/ych w mojej obecności podpisu/ów Wystawcy na deklaracji i wekslu:.... [Data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego] Oświadczam, Ŝe wyraŝam zgodę na zaciągnięcie przez mojego małŝonka zobowiązania wekslowego na warunkach określonych ww. deklaracji wekslowej i wystawienie przez niego weksla własnego in blanco na zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nr... z dnia... o dofinansowanie projektu [Tytuł Projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. [Imię i nazwisko Seria nr dowodu toŝsamości]. [Podpis małŝonka] 10

11 Załącznik 4. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych... [Miejscowość, data] DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO dla osób prawnych Jako zabezpieczenie naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr... z dnia... o dofinansowanie projektu [Tytuł Projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego... [Pełna nazwa Wystawcy] zwana w dalszej części deklaracji Wystawcą, reprezentowany przez w załączeniu składa do dyspozycji Województwa Pomorskiego weksel in blanco. Weksel Województwo Pomorskie ma prawo wypełnić w kaŝdym czasie, na sumę odpowiadająca kwocie przyznanego nam w Umowie nr dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, oraz innymi naleŝnościami wynikającymi z wyŝej wskazanej Umowy nr...., w przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających z Umowy nr oraz we wszystkich innych przypadkach, w których przysługuje Województwu Pomorskiemu prawo Ŝądania zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania. Województwo Pomorskie ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą bez protestu, zawiadamiając Wystawcę listem poleconym pod niŝej wskazanym adresem. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla wskazujemy Gdańsk. Jednocześnie zobowiązuję(jemy) się do pisemnego informowania Województwa Pomorskiego, o kaŝdej zmianie adresu lub siedziby. W razie niedopełnienia powyŝszego obowiązku wyraŝamy zgodę na wysłanie wezwania do zapłaty z weksla pod adresem ostatnio podanym ze skutkiem doręczenia. Przyjmujemy do wiadomości, Ŝe wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez Województwo Pomorskie, dwukrotnie awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uwaŝa się za doręczone [Nazwa, adres wystawcy weksla] [Czytelne podpisy osób upowaŝnionych do wystawienia weksla, pieczęć podmiotu] Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Wystawcy po ostatecznym rozliczeniu Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lecz nie wcześniej niŝ po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, o czym Beneficjent jest niezwłocznie informowany przez Instytucję Pośredniczącą. 11

12 ToŜsamość osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla została ustalona na podstawie: [Imię i nazwisko]. [Nazwa, seria i numer dokumentu toŝsamości] Potwierdzam własnoręczność złoŝonego/ych w mojej obecności podpisu/ów Wystawcy na deklaracji i wekslu:.. [Data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego] 12

13 Załącznik 5. Potwierdzenie złoŝenia weksla in blanco DEFS / / / /2008 Gdańsk, dnia Nr wniosku: Nr umowy: Tytuł: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Sz.P. Potwierdzenie złoŝenia weksla in blanco W dniu. Beneficjent:..... złoŝył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wykonania umowy nr:... z dnia...o dofinansowanie projektu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weksel został podpisany przez osoby upowaŝnione do jego wystawienia w imieniu Beneficjenta.... (Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). (Beneficjent) 13

14 Załącznik 6. Potwierdzenie zwrotu weksla in blanco DEFS / / / /2008 Gdańsk, dnia Nr wniosku: Nr umowy: Tytuł: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Sz.P. Potwierdzenie zwrotu weksla in blanco W dniu. Urząd Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dokonał zwrotu Beneficjentowi: weksela in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wykonania umowy nr... z dnia...o dofinansowanie projektu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). (Beneficjent) 14

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo