Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2"

Transkrypt

1 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW PO KL... 5 ZAŁĄCZNIK 3. DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... 9 ZAŁĄCZNIK 4. DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO DLA OSÓB PRAWNYCH...11 ZAŁĄCZNIK 5. POTWIERDZENIE ZŁOśENIA WEKSLA IN BLANCO...13 ZAŁĄCZNIK 6. POTWIERDZENIE ZWROTU WEKSLA IN BLANCO

2 Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Prawidłowo wystawiony weksel in blanco powinien zawierać następujące elementy: podpisy osób upowaŝnionych do wystawienia weksla złoŝone w prawym, dolnym polu weksla (w przepadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi podpisy składają osoby umocowane do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu podmiotu, który reprezentują), pieczątkę firmową podmiotu, przy czym nazwa firmy powinna być w brzmieniu ujawnionym w KRS (pieczątka firmowa nie jest wymagana w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 2. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu załoŝycielskiego i/lub odpisu z odpowiedniego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentują, w zakresie zarządu mieniem i/lub zaciągania zobowiązań majątkowych. 3. JeŜeli weksel mają podpisać osoby inne niŝ ww., wówczas muszą one otrzymać pełnomocnictwo szczególne do wystawienia weksla na rzecz Województwa Pomorskiego podpisane łącznie przez osoby, o których mowa w pkt. 2 wystawione przed datą wystawienia weksla. 4. Dla waŝności weksla nie wymaga się, aby został wypełniony na urzędowym formularzu. Treść kaŝdego weksla moŝe być wpisana ręcznie, maszynowo, odbita pieczęcią lub uzyskana jakąkolwiek inną techniką poligraficzną na dowolnym podkładzie, za wyjątkiem podpisu, który musi być własnoręczny. 5. Podpis wystawcy powinien być własnoręczny, złoŝony w formie zwykle uŝywanej przez wystawcę, ale jednocześnie umoŝliwiającej jego identyfikację i obejmować imię i nazwisko wystawcy: w przepadku osoby fizycznej własnoręczny podpis powinien znajdować się poniŝej przyrzeczenia zapłaty, w przepadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi własnoręczny podpis składany jest pod pieczęcią firmową, którą odbija się pod przyrzeczeniem zapłaty. 6. Podpisanie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej przez osoby upowaŝnione (na mocy ustawy, dokumentu załoŝycielskiego i/lub odpisu z odpowiedniego rejestru oraz ewentualnie pełnomocnictwa szczególnego) musi nastąpić w obecności pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub notariusza (wówczas uwierzytelnia on podpisy złoŝone na wekslu). 2

3 7. Do kaŝdego egzemplarza weksla musi być dołączona odrębna deklaracja wekslowa. 8. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małŝeńskim, małŝonek wyraŝa zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez współmałŝonka weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy (nie jest wymagane w przypadku rozdzielności majątkowej wtedy naleŝy dostarczyć kopię intercyzy oraz jeśli osoba jest stanu wolnego wtedy naleŝy dostarczyć oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małŝeńskim). 9. Wraz z wekslem i deklaracją wekslową dodatkowo naleŝy dostarczyć aktualny dokument rejestrowy oraz posiadać dowody osobiste. 10. Wszelkie składane dokumenty w postaci kserokopii naleŝy potwierdzić na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez wystawcę weksla (naleŝy umoŝliwić pracownikowi Urzędu Marszałkowskiemu wgląd w oryginały dokumentu poświadczonego za zgodność). Załączniki: 1. Wzór weksla 2. Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów PO KL 3. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych 5. Potwierdzenie złoŝenia weksla in blanco 6. Potwierdzenie zwrotu weksla in blanco 3

4 Załącznik 1. Wzór weksla dnia 20 r. Na zł (miejsce wystawienia) (data wystawienia) zapłac za ten weksel własny (termin płatności) na zlecenie... (remitent) sumę złotych. (suma wekslowa słownie) Płatny w: (miejscowość) Piotr Nowak (podpis wystawcy) Uwaga! Za osoby prawne podpisy składają osoby umocowane do zaciągania zobowiązań wekslowych pod pieczęcią firmową, którą odbijają pod przyrzeczeniem zapłaty (nazwa firmy na pieczątce w brzmieniu ujawnionym w KRS). 4

5 Załącznik 2. Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów PO KL Forma prawna Weksel wymagania formalne Deklaracja wymagania formalne Pozostałe dokumenty Osoba fizyczna prowadząca działalność - podpis właściciela. - podpis właściciela. blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 2. W zaleŝności od stanu faktycznego niŝej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małŝeńskim, - oświadczenie współmałŝonka o wyraŝeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez małŝonka weksla wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 5

6 Spółka cywilna - podpisy wszystkich wspólników. - podpisy wszystkich wspólników, - pieczątka spółki cywilnej. blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka jawna, - podpisy wspólników spółki jawnej uprawnionych do reprezentowania zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, - podpisy wspólników spółki jawnej uprawnionych do reprezentowania zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, blanco dla osób prawnych. 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie kaŝdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej bądź ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 2. Kserokopia umowy spółki potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3. Dla kaŝdego ze wspólników w zaleŝności od stanu faktycznego niŝej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małŝeńskim, - oświadczenie współmałŝonka o wyraŝeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez małŝonka weksla wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. spółka partnerska, - podpisy partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem - podpisy partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z 6

7 spółka komandytowa, i spółka komandytowoakcyjna Sądowym (KRS) i umową spółki, - podpisy komplementariuszy uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, Sp. z o. o. lub S.A. - podpisy członków zarządu spółki uprawnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych. - podpisy komplementariuszy uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i umową spółki, blanco dla osób prawnych. - podpisy członków zarządu spółki upowaŝnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, blanco dla osób prawnych. oryginałem, - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 7

8 Przedsiębiorstwo państwowe - dyrektor przedsiębiorstwa (zastępcy dyrektora i pełnomocnicy przedsiębiorstwa muszą mieć do podpisania weksla pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne), - dyrektor przedsiębiorstwa (zastępcy dyrektora i pełnomocnicy przedsiębiorstwa muszą mieć do podpisania weksla pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne), blanco dla osób prawnych. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Fundacja, Stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) - podpis członków zarządu fundacji lub stowarzyszenia upowaŝnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, - pieczątka fundacji, stowarzyszenia. - podpis członków zarządu fundacji lub stowarzyszenia upowaŝnionych do reprezentowania zgodnie z KRS, - pieczątka fundacji, stowarzyszenia. blanco dla osób prawnych. Odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym a jeŝeli prowadzi działalność gospodarczą odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Spółdzielnia - podpisy członków zarządu upowaŝnionych do reprezentacji zgodnie z KRS i statutem, - pieczątka spółdzielni. - podpisy członków zarządu upowaŝnionych do reprezentacji zgodnie z KRS i statutem, - pieczątka spółdzielni. blanco dla osób prawnych. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. UWAGA! W przypadku pokrywania się dokumentów wymaganych w kolumnie 4 powyŝszej tabeli z dostarczonymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie bądź podpisania umowy nie naleŝy dostarczyć ich ponownie. 8

9 Załącznik 3. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą... [Miejscowość, data] DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Jako zabezpieczenie naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr... z dnia... o dofinansowanie projektu [Tytuł Projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej w dalszej części deklaracji Umową nr... ja.. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą...., zamieszkały.....zwany w dalszej części deklaracji Wystawcą w załączeniu składam do dyspozycji Województwa Pomorskiego weksel in blanco. Weksel Województwo Pomorskie ma prawo wypełnić w kaŝdym czasie, na sumę odpowiadająca kwocie przyznanego mi w Umowie nr.. dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, oraz innymi naleŝnościami wynikającymi z wyŝej wskazanej Umowy nr...., w przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających z Umowy nr.. oraz we wszystkich innych przypadkach, w których przysługuje Województwu Pomorskiemu prawo Ŝądania zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania. Województwo Pomorskie ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą bez protestu, zawiadamiając Wystawę listem poleconym pod niŝej wskazanym adresem. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla wskazujemy Gdańsk. Jednocześnie zobowiązuję(jemy) się do pisemnego informowania Województwa Pomorskiego, o kaŝdej zmianie adresu lub siedziby. W razie niedopełnienia powyŝszego obowiązku wyraŝam zgodę na wysłanie wezwania do zapłaty z weksla pod adresem ostatnio podanym ze skutkiem doręczenia. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez Województwo Pomorskie, dwukrotnie awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uwaŝa się za doręczone [Nazwa, adres wystawcy weksla] [Czytelne podpisy osób upowaŝnionych do wystawienia weksla, pieczęć podmiotu] Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Wystawcy po ostatecznym rozliczeniu Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lecz nie wcześniej niŝ po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, o czym Wystawca jest niezwłocznie informowany przez Instytucję Pośredniczącą 9

10 ToŜsamość osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla została ustalona na podstawie: [Imię i nazwisko]. [Nazwa, seria i numer dokumentu toŝsamości] Potwierdzam własnoręczność złoŝonego/ych w mojej obecności podpisu/ów Wystawcy na deklaracji i wekslu:.... [Data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego] Oświadczam, Ŝe wyraŝam zgodę na zaciągnięcie przez mojego małŝonka zobowiązania wekslowego na warunkach określonych ww. deklaracji wekslowej i wystawienie przez niego weksla własnego in blanco na zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nr... z dnia... o dofinansowanie projektu [Tytuł Projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. [Imię i nazwisko Seria nr dowodu toŝsamości]. [Podpis małŝonka] 10

11 Załącznik 4. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych... [Miejscowość, data] DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO dla osób prawnych Jako zabezpieczenie naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr... z dnia... o dofinansowanie projektu [Tytuł Projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego... [Pełna nazwa Wystawcy] zwana w dalszej części deklaracji Wystawcą, reprezentowany przez w załączeniu składa do dyspozycji Województwa Pomorskiego weksel in blanco. Weksel Województwo Pomorskie ma prawo wypełnić w kaŝdym czasie, na sumę odpowiadająca kwocie przyznanego nam w Umowie nr dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, oraz innymi naleŝnościami wynikającymi z wyŝej wskazanej Umowy nr...., w przypadku nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań wynikających z Umowy nr oraz we wszystkich innych przypadkach, w których przysługuje Województwu Pomorskiemu prawo Ŝądania zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania. Województwo Pomorskie ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą bez protestu, zawiadamiając Wystawcę listem poleconym pod niŝej wskazanym adresem. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla wskazujemy Gdańsk. Jednocześnie zobowiązuję(jemy) się do pisemnego informowania Województwa Pomorskiego, o kaŝdej zmianie adresu lub siedziby. W razie niedopełnienia powyŝszego obowiązku wyraŝamy zgodę na wysłanie wezwania do zapłaty z weksla pod adresem ostatnio podanym ze skutkiem doręczenia. Przyjmujemy do wiadomości, Ŝe wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez Województwo Pomorskie, dwukrotnie awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uwaŝa się za doręczone [Nazwa, adres wystawcy weksla] [Czytelne podpisy osób upowaŝnionych do wystawienia weksla, pieczęć podmiotu] Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Wystawcy po ostatecznym rozliczeniu Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lecz nie wcześniej niŝ po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, o czym Beneficjent jest niezwłocznie informowany przez Instytucję Pośredniczącą. 11

12 ToŜsamość osób upowaŝnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla została ustalona na podstawie: [Imię i nazwisko]. [Nazwa, seria i numer dokumentu toŝsamości] Potwierdzam własnoręczność złoŝonego/ych w mojej obecności podpisu/ów Wystawcy na deklaracji i wekslu:.. [Data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego] 12

13 Załącznik 5. Potwierdzenie złoŝenia weksla in blanco DEFS / / / /2008 Gdańsk, dnia Nr wniosku: Nr umowy: Tytuł: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Sz.P. Potwierdzenie złoŝenia weksla in blanco W dniu. Beneficjent:..... złoŝył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wykonania umowy nr:... z dnia...o dofinansowanie projektu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weksel został podpisany przez osoby upowaŝnione do jego wystawienia w imieniu Beneficjenta.... (Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). (Beneficjent) 13

14 Załącznik 6. Potwierdzenie zwrotu weksla in blanco DEFS / / / /2008 Gdańsk, dnia Nr wniosku: Nr umowy: Tytuł: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Sz.P. Potwierdzenie zwrotu weksla in blanco W dniu. Urząd Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dokonał zwrotu Beneficjentowi: weksela in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wykonania umowy nr... z dnia...o dofinansowanie projektu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). (Beneficjent) 14

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO) Jako zabezpieczenia wykonania umowy nr. z dnia.../ /20 r. o przyznanie pomocy na operację pn..

DEKLARACJA DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO) Jako zabezpieczenia wykonania umowy nr. z dnia.../ /20 r. o przyznanie pomocy na operację pn.. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 664/220/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 02 czerwca 2009 roku. nazwa Beneficjenta... adres.., dnia / /20.r. miejscowość NIP:. REGON:.. DEKLARACJA DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3 RPO WP Instrukcja przygotowania załączników

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3 RPO WP Instrukcja przygotowania załączników Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3 RPO WP Instrukcja przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1270/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 marca 2016r.

UCHWAŁA NR 1270/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 marca 2016r. UCHWAŁA NR 1270/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 marca 2016r. W SPRAWIE: Przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy

Bardziej szczegółowo

Część A : Informacje o Wnioskodawcy : Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr...

Część A : Informacje o Wnioskodawcy : Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Wnioskodawcy (podmiotu): Siedziba i adres:. 3. Nr telefonu/fax./ Nr NIP: Nr REGON:...

1. Nazwa Wnioskodawcy (podmiotu): Siedziba i adres:. 3. Nr telefonu/fax./ Nr NIP: Nr REGON:... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Przemysłowa 4 59-800 Lubań Tel. 75 64-61-170 wew. 31 nr wniosku data wpływu... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU GRANTOBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI INDYWIDUALNYMI

W PRZYPADKU GRANTOBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI INDYWIDUALNYMI Załącznik nr 9 do Procedur realizacji Projektu grantowego: Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczeń w formie weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco Weksel in blanco wraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej...............

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej............... Zał. 1 Nazwa i stempel firmowy SKOK WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.. I. Dane Posiadacza Rachunku: 1. Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar B

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar B Załącznik nr 5 do Procedur Wniosek złoŝono w Starostwie Powiatowym w dniu... Nr sprawy: Wypełnia Starostwo Powiatowe WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania załączników

Instrukcja przygotowania załączników Instrukcja przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim 20/01/2014 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem",

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem, WZÓR ANEKSU NR (Nr U-POIG.05.02.00-00-0 /08-0...) DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR U-POIG.05.02.00-00-0 /08-00 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złoŝenia

Bardziej szczegółowo

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Bartosz Wietrzykowski Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 26.08.2010 r. Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013. w zakresie

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013. w zakresie Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 w zakresie zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO KRS-W1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym

wersja 2.0 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym Wytyczne dla Beneficjentów LRPO na lata 2007-2013 w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach I, II, III, IV i V Priorytetu LRPO wersja 2.0 Instytucja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ

REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania zabezpieczeń wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego uczestnikom projektu realizowanego przez LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR ...

Data wpływu do PCPR ... ... Data wpływu do PCPR Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji I. Część

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr z dnia , tytuł Projektu: realizowanego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ...... /pieczęć Wnioskodawcy/ data wpływu...... nr kolejny wniosku /pieczęć PCPR/ W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl Świnoujście, dnia... (pieczątka Pracodawcy/Przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn:

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/72/2011. z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr X/72/2011. z dnia 29 sierpnia 2011 r. Załącznik Nr 12 do protokołu z X sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr X/72/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Powiat: Województwo: Nr tel. Nr faxu ... Czy Wnioskodawca zalega z wpłatami na rzecz PFRON tak nie

WNIOSEK. Powiat: Województwo: Nr tel. Nr faxu ... Czy Wnioskodawca zalega z wpłatami na rzecz PFRON tak nie (pieczątka wnioskodawcy) Nr sprawy :... Data wpływu wniosku: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów. Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy

Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy 1 Statut lub inny dokument, np. wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, ewentualnie regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Wypełnia PCPR. Część A: Dane i informacje o Wnioskodawcy. I. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa:

Nr sprawy: Wypełnia PCPR. Część A: Dane i informacje o Wnioskodawcy. I. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa: Nr sprawy: Wypełnia PCPR (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka PCPR ) W N I O S E K o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Numer rejestru Ministerstwa:... Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 Data wpływu do Departamentu zarządzającego: Decyzja Ministra: kwota:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Nr dowodu osobistego. Zamieszkałym pod adresem.. 1 Przedmiot umowy

UMOWA NR. Nr dowodu osobistego. Zamieszkałym pod adresem.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu w Kutnie pomiędzy: Miastem Kutno, z siedzibą 99-300 Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, NIP: 775-00-24-735, zwanym dalej MIASTO KUTNO, w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 zawarta w dniu. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zwanym dalej FRDL MISTiA, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Nr identyfikacyjny NIP

Nr identyfikacyjny NIP WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar B likwidacja barier w zakładach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko... Data urodzenia:... miejscowość... ul...nr domu/lokalu... kod... -... poczta... 3. Numer telefonu:...

1. Imię i nazwisko... Data urodzenia:... miejscowość... ul...nr domu/lokalu... kod... -... poczta... 3. Numer telefonu:... Nr akt: PCPR.8215.B...-.../09/D... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH W KOMUNIKOWANIU SIĘ I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B

PROJEKT. O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B Wniosek złoŝono... PROJEKT O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B Część 1 PROJEKTU: Dane i informacje o projektodawcy 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.... pieczęć firmowa Wnioskodawcy...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.... pieczęć firmowa Wnioskodawcy... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej... pieczęć firmowa Wnioskodawcy... ( nr akt i data wpływu kompletnego wniosku ) W N I O S E K O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar A

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar A Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w Starostwie Powiatowym w dniu... Nr sprawy: Wypełnia Starostwo Powiatowe WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),...

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),... Umowa nr... o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w obrębie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:...(adres),...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR E - DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE O PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE O PROJEKCIE Data i godzina wpływu formularza... Podpis osoby przyjmującej... NUMER W REJESTRZE... ( Nr kolejny/nr typu szkolenia/nr grupy/rok ) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Zawód z przyszłością Barman Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe B na potrzeby własne osób rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)... Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UMOśLIWIENIA OSOBOM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR D - LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH ADRES KORESPONDENCYJNY PROJEKTODAWCY: Nazwa... miejscowość... województwo...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nr konkursu: Tytuł projektu: Numer projektu: Nazwa Wnioskodawcy: Data wpływu poprawek (jeśli

Bardziej szczegółowo

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Krzysztof Kazyaka Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 28.07.2011 r. Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pieczątka Wnioskodawcy) roku Zał. do Uchwały Nr 5/84/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczątka Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Nr akt: PCPR.8213.SR-.../10/D... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II Załącznik nr 5 do uchwały nr 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r. Wniosek złożono Nr sprawy: w...pfron w dniu... Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pieczątka Wnioskodawcy... Numer sprawy Wniosek przyjęto w dniu... nr... Wypełnia PCPR w Ostrołęce W N I O S E K O DOFINANSOWA ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (niepotrzebne skreślić) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU w konkursach ogłaszanych przez WUP w Krakowie w ramach wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo