SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki Radziejów tel Przedmiot zamówienia; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Radziejowskiego Tryb postpowania: przetarg nieograniczony poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie publicznych CPV Zatwierdził: Starosta Marian Zieliski Radziejów, 16 wrzesie 2009 roku 1

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) dla postpowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartoci poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Postpowanie bdzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z pón. zm. ) 1.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ). Dokonan zmian specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj oraz udostpnia na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ. 1.3 Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert z uwzgldnieniem czasu niezbdnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajcych z modyfikacji treci SIWZ. Informacj o przedłueniu terminu składania ofert Zamawiajcy przekae niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieci na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ. 1.4 Kady z Wykonawców moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy udzieli wyjanie niezwłocznie, chyba e proba o wyjanienie treci specyfikacji wpłynła do Zamawiajcego na mniej ni 6 dni przed terminem składania ofert. Tre wyjanienia zostanie przekazana jednoczenie wszystkim Wykonawcom, którym dorczono SIWZ, bez ujawniania ródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. 1.5 Zamawiajcy nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjanienia wtpliwoci dotyczcych treci SIWZ. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zlotowego dla Powiatu Radziejowskiego na sfinansowanie inwestycji przebudowy dróg powiatowych : - okres kredytowania 5 lat - kwota kredytu do ,00 zł - spłata odsetek miesiczna odsetki płatne po roku - stawka bazowa kredytu WIGOR 1 M; oprocentowanie kredytu równa si WIGOR 1M + m ( mara banku ). - raty kwartalne I rata roku - termin postawienia do dyspozycji rodków finansowych rok 2

3 - ustala si nastpujce terminy spłaty kredytu: w równych ratach kwartalnych proporcjonalnie do okresu kredytowania. Z moliwoci negocjacji w okresie umowy kredytowej warunków w zakresie terminów i kwot spłat kredytu. - odsetki bd naliczane od faktycznie wykorzystanych rodków. rodki nie wykorzystane powinny by dostpne i pozostawione do wykorzystania, bez pobierania opłaty za niewykorzystane rodki. Postawienie rodków do dyspozycji Zamawiajcego nie bdzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco Uwaga! Wszelkie niezbdne dokumenty potrzebne do sporzdzenia oferty dotyczce budetu Powiatu Radziejowskiego oraz jego wykonania znajduj si w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zamawiajcy przekazuje nastpujce dokumenty: - opinie RIO o wykonaniu budetu za 2008 r. i I półrocze OPIS CZCI ZAMÓWIENIA 3.1. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielenia zamówie uzupełniajcych Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert wariantowych Zamawiajcy nie dopuszcza składanie ofert równowanych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1.Wykonawca zobowizany jest zrealizowa przedmiot zamówienia w terminie: - kredyt zostanie wykorzystany roku. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 5.1 posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie, 5.2 posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 3

4 przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5.3 znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. 5.4 nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych. 5.5 akceptuj warunki i wymagania okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu przez Wykonawców ubiegajcych si o udzielenie zamówienia publicznego bdzie dokonywana na podstawie przedłoonych owiadcze i dokumentów okrelonych w pkt. 6 Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia publicznego bdzie dokonywana odpowiednio indywidualnie w stosunku do kadego z tych Wykonawców ( w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych ) lub łcznie w odniesieniu do wszystkich Wykonawców. 6. WYKAZ OWIADCZE I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu, Wykonawca składa, wraz z ofert ( o treci zgodnej z formularzem ofertowym stanowicym załcznik nr 1 do SIWZ ) nastpujce dokumenty i owiadczenia: W celu potwierdzenia, e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych, Zamawiajcy da nastpujcych dokumentów: a) owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu na opracowanie dokumentacji zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych zgodnie ze wzorem stanowicym załcznik nr 2 do SIWZ. b) aktualny odpis z właciwego rejestru albo aktualne zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika Urzdu Skarbowego, potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie 4

5 w całoci wykonania decyzji właciwego organu, wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. d) aktualne zawiadczenie z właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzajce e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu, wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. e) zezwolenie na prowadzenie działalnoci bankowej na terenie Polski, a take realizacji usług objtych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z póniejszymi zmianami ), a w przypadku okrelonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzajcy rozpoczcie działalnoci przed dniem wejcia w ycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. f) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, g) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, h) dokumenty wymienione w pkt. a, b, c, d, e, f, g, składa kady z Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia publicznego ( np. spółka cywilna, spółka jawna, konsorcjum ). Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właciwego rejestru ( albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej ), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci ( wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert ). Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzajcy, e nie zalega z opłacaniem podatków i opłat albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu. Dokument powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyszego składa dokument 5

6 potwierdzajcy, e nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu. Dokument powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Dokumenty potwierdzajce spełnianie przez Wykonawc warunków udziału w postpowaniu s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego maj obowizek ustanowi pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty naley dołczy stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upowanienie do składania owiadcze woli kadego ze wspólników. Wspólnicy ponosz solidarn odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zamówienia ( art. 366 k.c. ) 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OWIADCZE I DOKUMENTÓW. Wszelkiego rodzaju owiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faksem. 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI 8.1 Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami Pani Anna Brudziska Skarbnik Powiatu tel , godz WADIUM Zamawiajcy nie przewiduje obowizku wniesienia wadium. 6

7 10. TERMIN ZWIZANIA OFERT 10.1 Wykonawca jest zwizany ofert przez 30 dni Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 11.1 Wykonawcy ponosz wszelkie koszty własne zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty, niezalenie od wyniku postpowania. Zamawiajcy nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w zwizku z przygotowaniem i złoeniem oferty. Wykonawcy zobowizuj si nie podnosi jakichkolwiek roszcze z tego tytułu wzgldem Zamawiajcego, z zastrzeeniem art. 93 ust. 4 Prawa zamówie publicznych Oferta powinna by sporzdzona na pimie w jzyku polskim, w formie zapewniajcej pełn czytelno jej treci. Oferta powinna by podpisana przez osob ( osoby ) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z form reprezentacji zawart w aktualnym odpisie z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru. Oferta moe by podpisana równie przez osob umocowan przez osob uprawnion, przy czym umocowanie musi by załczone do oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekcie oferty musz by parafowane i datowane przez osob podpisujc ofert Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert w postaci elektronicznej. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert w jzyku obcym Informacje składane w trakcie postpowania stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, e nie mog by udostpnione innym uczestnikom postpowania, musz by oznaczone klauzul Nie udostpnia innym uczestnikom postpowania. Informacje stanowi tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z pón. zm. ) i załczone jako odrbna cz, nie złczona z ofert w sposób trwały. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, które podaje si podczas otwarcia ofert Wykonawca moe przed upływem terminu do składania ofert zmieni lub wycofa złoon ofert. Wszelkie zmiany oferty powinny by wnoszone w sposób przewidziany dla wnoszenia oferty. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaj formy pisemnej Do owiadcze Wykonawcy dotyczcych zmiany lub wycofania oferty stosuje si odpowiednio punkt 13.8 SIWZ. Na kopercie 7

8 zewntrznej naley dodatkowo umieci zastrzeenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFEERTY Wraz z ofert sporzdzon wg wzoru okrelonego w załczniku nr 1 do SIWZ powinny by złoone nastpujce dokumenty wskazane w punkcie 6 SIWZ Ofert naley umieci w kopercie ( opakowaniu ) wewntrznej oraz nieprzeroczystej kopercie ( opakowaniu ) zewntrznej, Koperta zewntrzna winna by zaadresowana na adres Zamawiajcego oraz powinna by oznaczona napisem: Oferta na Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Radziejowskiego Na wewntrznej kopercie naley poda nazw i adres Wykonawcy, by umoliwi zwrot nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej Zamawiajcemu po terminie. Zamawiajcy nie bierze odpowiedzialnoci za skutki braku zachowania powyszych warunków. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 12.1 Termin składania ofert upływa w dniu 1 padziernika 2009 roku o godz Oferty złoone po tym terminie zostan zwrócone bez otwierania. Decydujce znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiajcego Oferty naley dostarczy do siedziby Zamawiajcego przy ul. Kociuszki 17 w Radziejowie, w sekretariacie, bd przesła na adres Zamawiajcego Publiczne otwarcie ofert nastpi w dniu 1 padziernika 2009 r o godz w siedzibie Zamawiajcego przy ul. Kociuszki 17 w Radziejowie, w sali konferencyjnej Informacje o nazwach ( firmach ) Wykonawców biorcych udział w postpowaniu, cenie i okresie gwarancji zawarte w ofertach, ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostan niezwłocznie przekazane Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert na ich wniosek. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 13.1 Warto oferty na wykonanie zamówienia obejmowa bdzie w sposób kompleksowy wszystkie czynnoci zwizane z udzieleniem kredytu Zamawiajcemu, czyli mar bankow, jednorazow prowizj bankow Przez prowizj naley rozumie sum wszystkich opłat zwizanych z uruchomieniem kredytu, jak równie prowadzeniem i obsług kredytu lub jego rat w przyszłoci ( równie ewentualnych opłat zwizanych z zabezpieczeniem kredytu ) 13.3 Prowizja za uruchomienie kredytu liczona jako - % od całej kwoty. 8

9 13.4 Warto oferty Wykonawca jest zobowizany poda opierajc si na górnej kwocie podanego kredytu, czyli ,00 zł Mara bankowa oraz jednorazowa prowizja bankowa okrelone przez Wykonawc zostan ustalone na okres wanoci umowy i nie bd podlegały zmianom Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i mary, w tym m.in.:, jednak nie mniej ni, jednak nie wicej ni, od do, około itp.; wszystkie wartoci powinny by podane liczbowo oraz słownie; niedopuszczalne jest stawianie znaków, lub pisanie bez opłat, w przypadku, gdy dana warto wynosi zero ( w takim wypadku naley wpisa odpowiednio 0,00% ) 13.7 W przypadku rozbienoci midzy w/w kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wic Zamawiajcy uznawa bdzie warto podan słownie Bank nie bdzie naliczał innych opłat poza opłatami wymienionymi w pkt W ofercie naley przedstawi kwot ( odsetki + prowizja ) za udzielenie i obsług kredytu przy nastpujcych załoeniach: a) naley przyj maksymaln wysoko kredytu, b) wysoko i terminy postawienia rodków do dyspozycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia c) spłata rat kwartalnych w ostatnim dniu kwartału danego roku, d) do oprocentowania kredytu naley przyj stop referencyjn WIBOR 1M oraz poda mar m tak, by oprocentowanie było równe = WIBOR 1M + m e) dla porównania oprocentowania Zamawiajcy ustala dzie, z którego naley przyj stawk WIBOR 1M, tj. : opublikowan w dniu 25 wrzenia 2009 roku ( pitek ) w dzienniku Rzeczypospolita. f) spłata odsetek miesiczna g) przy obliczaniu ceny oferty naley nie uwzgldnia nie wykorzystania czci kredytu i wczeniejszych spłat Cen oferty naley poda w złotych polskich z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, zawiadamiajc o tym wszystkich Wykonawców. Brak pisemnego wyraenia zgody przez Wykonawc na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, przedłoone Zamawiajcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, skutkowa bdzie odrzuceniem oferty. 9

10 14. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 14.1 W wyborze najkorzystniejszej oferty sporód ofert wanych, Komisja Przetargowa kierowa si bdzie nastpujcymi kryteriami: cena oferty 100 % 14.2 Przyjmuje si zasad odniesienia ceny najniszej oferty do ceny ofertowej pozostałych ofert ( najnisza cena otrzymuje 100 pkt ). Kada inna oferta otrzymuje ilo punktów wynikajc z poniszego wzoru: C = ( C n : C x ) x 100 % gdzie: C warto punktowa ceny oferty, C n cena najnisza oferty, C x cena kolejnej badanej oferty. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji dokumentów ofertowych majcych wpływ na ocen Wykonawcy. 15. INFORMACJA O FORMALNOCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 15.1 W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu zawarcia umowy Osoby reprezentujce Wykonawc przy podpisaniu umowy powinny przedłoy dokumenty potwierdzajce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bdzie wynika z dokumentów załczonych do oferty Jeeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, bd oni zobowizani do przedłoenia umowy regulujcej współprac tych Wykonawców, w terminie 3 dni roboczych, liczc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze ich oferty. 16. ZABEZPIECZENIE NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiajcy nie przewiduje konieczno wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TRECI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca przedstawi projekt umowy kredytowej uwzgldniajcy zapisy SIWZ. 10

11 18. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 18.1 Wykonawcom, a take innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy przysługuj rodki ochrony prawnej okrelone w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655 z pón. zm.) Załczniki: 1. wzór formularza oferty. 2. wzór owiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Załcznik nr 1 do SIWZ 11

12 Miejscowo..., dnia Nazwa i adres Wykonawcy ( piecz ) FORMULARZ OFERTY Powiat Radziejwoski 1. Nawizujc do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Radziejowskiego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objtym SIWZ za cen: - warto udzielenia i obsługi kredytu w kwocie do ,00 zł wynosi -... zł słownie:... w tym: - oprocentowanie kredytu : % ( stała mara m wynosi : % ) ( słownie:. ) do wyliczenia przyjto WIBOR 1M opublikowany dnia 25 wrzenia 2009 r. ( pitek) tj.. - jednorazowa prowizja bankowa :. % ( słownie:.. ) 2. Terminy realizacji zamówienia, oraz warunki płatnoci oferujemy zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Owiadczamy, e zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. 4. Owiadczamy, e zapoznalimy si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje, potrzebne do właciwego przygotowania i złoenia oferty. 5. Owiadczamy, e w przypadku wyboru naszej oferty zobowizujemy si do przygotowania projektu umowy uwzgldniajcego zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do zawarcia zaakceptowanej przez Zamawiajcego umowy w miejscu i terminie przez niego wskazanym. 6. Owiadczamy, e uwaamy si za zwizanych niniejsz ofert na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia wykonam bez udziału Podwykonawców. 12

13 lub 7. Przedmiot zamówienia wykonam z udziałem nw. Podwykonawców: a)... który wykona nastpujce czci zamówienia Oferta wraz z załcznikami została złoona na... kolejno ponumerowanych stronach. 9. Załcznikami do niniejszej oferty s: a)... b)... b)... c)... d) ( podpisy osoby/osób uprawnionych do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy ) Załcznik nr 2 do SIWZ 13

14 ... ( piecz adresowa firmy Wykonawcy) Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu na udzielenie i obsług kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Radziejowskiego Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ) Przystpujc do postpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Ja, niej podpisany, reprezentujc firm, której nazwa jest wskazana w pieczci nagłówkowej, jako upowaniony na pimie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy owiadczam, e: 1. spełniamy warunki ubiegania si o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, który brzmi: O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy: a)posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; b)posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; d)nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia; 2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, który brzmi: Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si: 1) wykonawców, którzy wyrzdzili szkod, nie wykonujc zamówienia lub wykonujc je nienaleycie, jeeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sdu wydanym w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło ogłoszono, z wyjtkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłoci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sdu, jeeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj majtku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjtkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 14

15 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarzdu prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzdujcego członka organu zarzdzajcego prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sd orzekł zakaz ubiegania si o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniaj warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si równie wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezporednio czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania lub posługiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci, chyba e udział tych wykonawców w postpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si do wykonawców, którym udziela si zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 2) złoyli nieprawdziwe informacje majce wpływ na wynik prowadzonego postpowania; 15

16 3) nie złoyli owiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu lub dokumentów potwierdzajcych spełnienie tych warunków lub złoone dokumenty zawieraj błdy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieli wadium, w tym równie na przedłuony okres zwizania ofert, lub nie zgodzili si na przedłuenie okresu zwizania ofert. Miejsce i data:... Podpisano ( imi, nazwisko i podpis ) -... Podpisano ( imi, nazwisko i podpis ) -... ( podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właciwym pełnomocnictwie ) 16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

5. Wykonawcy, którzy ubiegaj si wspólnie o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy.

5. Wykonawcy, którzy ubiegaj si wspólnie o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000,00 Euro

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NA-P/ 75 /2009

Sprawa nr NA-P/ 75 /2009 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000,00 Euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

przetarg na projekt sieci komputerowej

przetarg na projekt sieci komputerowej PN -4-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO (dalej zwana SIWZ) Zamawiajcy: WOJEWÓDZTWO LSKIE reprezentowane przez pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 2011 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo