Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ"

Transkrypt

1 Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego - proces JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI% DO PRZEKSZTALCEF y OkreƑlenie obecnej struktury udzielanych Ƒwiadczeŷ y OkreƑlenie planowanej struktury Ƒwiadczeŷ y OkreƑlenie moǐliwoƒci uzyskania kontraktu z NFZ na planowana strukturħ Ƒwiadczeŷ JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI% DO PRZEKSZTALCEF y y y y y OkreƑlenie zapotrzebowania na usųugi medyczne i plan zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych charakterystyka zdrowotna populacji z uwzglħdnieniem czynników majčcych wpųyw na stan zdrowia; potrzeby zdrowotne wynikajčce z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez okreƒlenie liczby Ƒwiadczeŷ zdrowotnych wedųug rodzajów Ƒwiadczeŷ zdrowotnych obliczonych na ubezpieczonych; kierunki dziaųaŷ ze wskazaniem priorytetów majčcych na celu zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli oraz poprawħ stanu ich zdrowia. cele zdrowotne oraz dziaųania, Ƒrodki techniczne i organizacyjne sųuǐčce osičgniħciu tych celów, a takǐe terminy wykonania tych dziaųaŷ. moǐna równieǐ okreƒliđ dųugoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich

2 Joanna Nowak-Kubiak 2 z 10 JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI DO PRZEKSZTALCE Okrelenie struktury wiadcze ze wzgldu na rodzaj udzielanych wiadcze Okrelenie struktury przychodowej z tytuu udzielania wiadcze finansowanych ze rodków publicznych oraz wiadcze komercyjnych z uwzgldnieniem zasad kontraktowania przez NFZ Okrelenie moliwoci pozyskania personelu do udzielania wiadcze wedug zaplanowanej struktury PRZEKSZTACENIA WEDUG USTAWY O ZAKADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Art. 36. Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w drodze [ ] uchway waciwego organu jednostki samorzdu terytorialnego, Art. 36a. Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja publicznego zakadu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzy zakad jest publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego, nastpuje odpowiednio w drodze uchway senatu waciwej publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzcej dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo zarzdzenia dyrektora Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego. Akty powysze jeli w w ich wyniku ma nastpi jego likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dziaalnoci zakadu i udzielanych wiadcze zdrowotnych, wymaga zgody ministra waciwego do spraw zdrowia w formie decyzji. PRZEKSZTACENIA WEDUG USTAWY O ZAKADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Art. 43. Rozporzdzenie lub uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej powinny okrela sposób i form zapewnienia osobom korzystajcym z oznaczonych rodzajowo wiadcze zdrowotnych likwidowanego zakadu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich wiadcze, bez istotnego ograniczenia ich dostpnoci, warunków udzielania i jakoci oraz termin zakoczenia dziaalnoci, nie wczeniej ni 3 miesice od daty wydania rozporzdzenia lub podjcia uchway o likwidacji. Projekt rozporzdzenia lub uchway o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii waciwych organów gminy i powiatu, których ludnoci zakad udziela wiadcze zdrowotnych, a take sejmiku województwa, jeli zasig dziaania zakadu obejmuje województwo lub jego znaczn cz. Powysze przepisy stosuje si odpowiednio przy wydawaniu rozporzdzenia i podejmowaniu uchway o przeksztaceniu zakadu, jeeli w wyniku przeksztacenia ma nastpi likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dziaalnoci zakadu i udzielanych wiadcze zdrowotnych. Rozporzdzenie lub uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej stanowi, po upywie 3 miesicy od daty ich wydania podstaw do skrelenia zakadu z dniem zakoczenia jego dziaalnoci z rejestru zakadów opieki zdrowotnej.

3 Joanna Nowak-Kubiak 3 z 10 Uchwaa Nr 58 /2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm) Rada Ministrów uchwala, co nastpuje: 1. Ustanawia si program wieloletni pod nazw Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia, zwany dalej Programem, stanowicy zacznik do uchway. 2. Program bdzie realizowany w latach Cel gówny Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjnoci regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielajcych wiadcze zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego nieobjtych kontraktami wojewódzkimi. Cel szczegóowy Spata czci zobowiza przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. W ramach Programu jednostki samorzdu terytorialnego bd mogy otrzyma dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne jednostek samorzdu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewódzkich w zwizku z przejciem zobowiza samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pón. zm.). Dziaania finansowane w ramach Programu 1) dotacja celowa z budetu pastwa dla jednostek samorzdu terytorialnego na zadania wasne z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewódzkich udzielana na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w wysokoci: zobowiza publicznoch samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, wedug stanu na dzie zakoczenia likwidacji, jednak nie wikszej ni kwota zobowiza znana na dzie 31 grudnia 2008 r., zobowiza publicznoch samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej wedug stanu na dzie zakoczenia likwidacji, jeeli likwidacja tych zakadów nastpia od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia podjcia uchway Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw: Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia, zwanej dalej Uchwa, wartoci umorzonych w wyniku ugody kwoty gównej i odsetek z tytuu zobowiza cywilnoch, zobowiza cywilnoch wynikajcych z zacignitych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej pozostaych do spaty na dzie 31 grudnia 2008 r., przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, podatku od towarów i usug uiszczonego od wniesionego przez jednostk samorzdu terytorialnego aportu do spóki kapitaowej 2) koszty sporzdzania oceny dokumentów (biznesplanu nowej spóki) przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) koszty sporzdzenia oceny dokumentów (analizy moliwych do uzyskania przez spók przychodów z tytuu udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej piciu lat) przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4 Joanna Nowak-Kubiak 4 z Warunki uczestnictwa w Programie: 1) przyjcie przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze tej jednostki zawierajcego: a) zasady i harmonogram: - likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, wraz z podanym terminem jej zakoczenia, -powoania spóki kapitaowej prowadzcej niepubliczny zakad opieki zdrowotnej w formie projektów uchwa (lub uchwa, jeeli takie zostay podjte) organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego chyba, e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej, analiz moliwych do uzyskania przychodów z tytuu udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej piciu lat od dnia wpisania do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez spók kapitaow, analiz ekonomiczno-finansow (biznesplan) okrelajc moliwoci i niezbdne warunki dla funkcjonowania spóki kapitaowej w okresie co najmniej piciu lat od dnia wpisania do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez spók, chyba, e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej, sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za trzy lata poprzedzajce rok, w którym zoono wniosek wraz z raportami i opiniami biegego rewidenta, bdcymi wynikiem badania sprawozda finansowych Warunki uczestnictwa w Programie c.d. propozycj restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego powstaych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej; propozycja ta moe w szczególnoci przewidywa zawarcie ugód w przedmiocie wierzytelnoci cywilnoch; ugoda lub ugody mog by zawarte ze wszystkimi wierzycielami, grup wierzycieli lub wierzycielem; ugoda lub ugody powinny obejmowa kwot gówn zobowiza cywilnoch samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej i odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody; ugoda moe by zawarta przez jednostk samorzdu terytorialnego albo by ugod wielostronn zawieran przez samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej i jednostk samorzdu terytorialnego, jeeli z jej postanowie bdzie wynika, e w chwili likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej ugoda bdzie nadal wizaa wierzycieli i jednostk samorzdu terytorialnego, która bdzie dokonywaa spaty zobowiza zgodnie z ustaleniami tej ugody; propozycje restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego mog przewidywa zacignicie przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów na spat przyjtych zobowiza, które po rozszerzeniu mechanizmu udzielania porcze, bd mogy by udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we wasnym imieniu i na wasny rachunek na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pón. zm. 5) ); Warunki uczestnictwa w Programie c.d. 2) uzyskanie pozytywnej oceny dyrektora oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia, waciwego ze wzgldu na siedzib likwidowanego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w zakresie moliwoci osignicia przewidywanych przychodów ze wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej; 3) uzyskanie pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie: a) moliwoci realizacji biznesplanu, b) ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego powstaych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej 4) skierowanie do waciwego ze wzgldu na siedzib samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej wojewody wniosku o objcie Programem wraz z opisanymi w uchwale dokumentami;

5 Joanna Nowak-Kubiak 5 z Warunki udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego objtym Programem. Minister waciwy do spraw zdrowia przekazuje dotacj celow jednostce samorzdu terytorialnego, która spenia warunki uczestnictwa w Programie, na podstawie umowy, po spenieniu cznie nastpujcych warunków: 1) uzyskaniu zawiadomienia o objciu Programem; 2) wykreleniu samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej z rejestru zakadów opieki zdrowotnej i Krajowego Rejestru Sdowego i przejciu zobowiza samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej przez jednostk samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu 3) powoaniu spóki kapitaowej, w której jednostka samorzdu terytorialnego obejmie wszystkie udziay (akcje) albo, w przypadku gdy spóka powoywana jest przez wicej ni jedn jednostk samorzdu terytorialnego, jednostki te obejm wszystkie udziay (akcje); przedmiotem dziaalnoci tej spóki jest prowadzenie niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej, chyba e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej. 4) zabezpieczeniu udzielania wiadcze zdrowotnych poprzez przekazanie spóce utworzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego w celu udzielania wiadcze zdrowotnych majtku ruchomego i nieruchomego w sposób okrelony w programie reorganizacji oraz wpisaniu do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej chyba, e powoanie spóki kapitaowej nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej. 5) zawarcie umowy pomidzy ministrem waciwym do spraw zdrowia a jednostk samorzdu terytorialnego oraz uzyskanie pozytywnej oceny ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Art. 4. Dziaalno lecznicz mog wykonywa wpisani do rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz: 1. przedsibiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dziaalnoci gospodarczej, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, 2. samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, 3. jednostki budetowe, w tym pastwowe jednostki budetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra waciwego do spraw wewntrznych, Ministra Sprawiedliwoci lub Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, posiadajce w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izb chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zada w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie dziaalnoci leczniczej, 6. kocioy lub zwizki wyznaniowe zwane dalej podmiotami leczniczymi. Art. 6 Jednostka samorzdu terytorialnego moe utworzy podmiot leczniczy w formie: 1) spóki kapitaowej; 2) jednostki budetowej. Do spóki kapitaowej utworzonej przez JST nie stosuje si przepisów o gospodarce komunalnej. Uczelnia medyczna moe utworzy podmiot leczniczy w formie spóki kapitaowej. W spóce kapitaowej utworzonej przez uczelni medyczn wykonujcej dziaalno lecznicz warto nominalna udziaów lub akcji nalecych cznie do uczelni medycznych nie moe stanowi mniej ni 51 % kapitau zakadowego spóki. Udziay lub akcje w tych spókach poza uczelniami medycznymi mog posiada wycznie Skarb Pastwa, jednostki samorzdu terytorialnego oraz jednoosobowe spóki Skarbu Pastwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pastwa. Skarb Pastwa, JST oraz uczelnie medyczne mog przystpowa do spóki kapitaowej wykonujcej dziaalno lecznicz.

6 Joanna Nowak-Kubiak 6 z 10 Art. 7 Skarb Pastwa, JST i uczelnie medyczne mog prowadzi samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej. Art. 8 Akt zaoycielski, umowa spóki albo statut podmiotu leczniczego w formie spóki kapitaowej nie moe przewidywa postanowie zapewniajcych szczególne upraw-nienia wspólnikom lub akcjonariuszom, w szczególnoci uprzywilejowanie w zakresie prawa gosu oraz w zakresie powoywania i odwoywania organów spóki Art. 13 Podmiot leczniczy moe wykonywa dziaalno gospodarcz inn ni dziaalno lecznicza, z wyjtkiem dziaalnoci polegajcej na wiadczeniu usug pogrzebowych i ich reklamie. W miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych dziaalno gospodarcza inna ni dziaalno lecznicza moe by wykonywana, pod warunkiem e dziaalno ta nie jest uciliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia Art. 15 Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz nie moe odmówi udzielenia wiadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego wiadczenia ze wzgldu na zagroenie ycia lub zdrowia. Art. 16 Dziaalno lecznicza jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Art. 40 Podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc udziela wiadcze zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadcze na podstawie odrbnych przepisów, nieodpatnie, za czciow odpatnoci lub cakowit odpatnoci. Art. 41 Wysoko opat za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym ni uprawnione do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych - ustala kierownik uwzgldniajc rzeczywiste koszty udzielenia wiadczenia zdrowotnego W podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc dziaa rada spoeczna, która jest organem: - inicjujcym i opiniodawczym podmiotu tworzcego; - doradczym kierownika. Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy nie bdcy przedsibiorc) Art. 47 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie. Art. 48 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dziaalnoci i reguluje zobowizania. Podstaw gospodarki samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Art Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpatne uytkowanie nieruchomociami i majtkiem Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz majtkiem wasnym (otrzymanym lub zakupionym). -Czynno prawna majca na celu zmian wierzyciela samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej moe nastpi po wyraeniu zgody przez podmiot tworzcy. Podmiot tworzcy wydaje zgod albo odmawia jej wydania, biorc pod uwag konieczno zapewnienia cigoci udzielania wiadcze zdrowotnych oraz w oparciu o analiz sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgod wydaje si po zasigniciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej.

7 Joanna Nowak-Kubiak 7 z 10 Art. 51 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe uzyskiwarodki finansowe: z odpatnych wiadcze zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej; z wydzielonej dziaalnoci gospodarczej innej ni udzielnie odpatnych wiadcze, jeeli statut przewiduje wykonywanie takiej dziaalnoci; z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej, take pochodzenia zagranicznego; na cele i na zasadach okrelonych w przepisach art to jest: - realizacj zada w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprztu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zada; -remonty; - inne ni okrelone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego; - realizacj projektów finansowanych z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej lub niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie EFTA, lub innych ni wymienione rodków pochodzcych ze róde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi; - cele okrelone w odrbnych przepisach oraz umowach midzynarodowych; - realizacj programów wieloletnich; - pokrycie kosztów ksztacenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujcych zawody medyczne. na realizacj innych zada okrelonych odrbnymi przepisami; na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Umowy, o których mowa na wstpie mog by równie zawierane przez zakad ubezpiecze dziaajcy na podstawie ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej Art. 55 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa we wasnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzcy samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe, w terminie 3 miesicy od upywu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, pokry ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakadu, jeeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma warto ujemn do wysokoci tej wartoci. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotycz roku obrotowego objtego sprawozdaniem finansowym. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzcy w terminie 12 miesicy od upywu 3 m-cy od zatwierdzenia sprawozdania akt o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji SP ZOZ. Art. 56 Likwidacja samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway waciwego organu podmiotu tworzcego., która okrela: -zakadu podlegajcego likwidacji; - oznaczenie dnia zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych, nie wczeniej ni 3 miesice od dnia wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo podjcia uchway; - oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie póniej ni 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2; -okrelenie sposobu i trybu zadysponowania skadnikami materialnymi i niematerialnymi; -oznaczenie dnia zakoczenia likwidacji. i stanowi podstaw do jego wykrelenia z rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz z dniem zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych. Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakoczenia nie moe by duszy ni 12 miesicy. W przypadku wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway o likwidacji nie mona przedua terminu zakoczenia likwidacji. Akt o likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej stanowi podstaw do jego wykrelenia z Krajowego Rejestru Sdowego z dniem zakoczenia likwidacji. Art. 57 Zobowizania i nalenoci oraz mienie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej po jego likwidacji staj si zobowizaniami i nalenociami Skarbu Pastwa albo uczelni medycznej, albo waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. Art. 62 Poczenie si samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej moe by dokonane przez: 1) przeniesienie caego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej (przejmujcy); 2) utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego z co najmniej dwóch czcych si samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. Poczenie to nastpuje bez przeprowadzenia postpowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo czcych si podmiotów Podmioty tworzce samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, mog dokona poczenia tych zakadów: 1) w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway w przypadku zakadów majcych ten sam podmiot tworzcy; 2) w drodze porozumienia w przypadku zakadów majcych róne podmioty tworzce. Akt o poczeniu powinien zawiera w szczególnoci postanowienia o: firmie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego w wyniku poczenia przejciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów czcych si; zasadach odpowiedzialnoci za zobowizania podmiotów czcych si; terminie zoenia wniosku o odpowiednio wykrelenie albo wpis w odpowiednim rejestrze nie wczeniejszym ni trzy miesice od dnia wydania lub przyjcia aktu o poczeniu.

8 Joanna Nowak-Kubiak 8 z 10 Art. 64 W przypadku jednostek samorzdu terytorialnego, które faktycznie wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, odpowiedzialno za jego zobowizania ponosz te jednostki w czciach uamkowych odpowiadajcych wysokoci zobowiza powstaych w okresach, w których wykonyway one uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego. Jednostki samorzdu terytorialnego, które faktycznie wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, mog w inny sposób, ni wskazany w ust. 1 i 2, okreli: - odpowiedzialno za zobowizania, - zasady przejcia nalenoci i mienia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego. Art. 66 Przed sporzdzeniem aktu przeksztacenia podmiot tworzcy, na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, ustala wskanik zaduenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej. Art. 67 Wskanik zaduenia ustala si jako relacj sumy zobowiza dugoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów. Art. 69 Przeksztacenie moe polega na przeksztaceniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej w jedn spók, pod warunkiem e przeksztacane zakady maj ten sam podmiot tworzcy. Przeksztacenie moe polega na przeksztaceniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej majcych róne podmioty tworzce bdce jednostkami samorzdu terytorialnego w jedn spók. Organem dokonujcym przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók kapitaow, zwanym dalej organem dokonujcym przeksztacenia, jest: minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest minister, centralny organ administracji rzdowej albo wojewoda; organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest jednostka samorzdu terytorialnego; rektor w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych; dyrektor Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest to Centrum Art. 73 Organ dokonujcy przeksztacenia sporzdza akt przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók zwany dalej aktem przeksztacenia. Art. 74 Akt przeksztacenia zawiera: akt zaoycielski spóki; imiona i nazwiska czonków organów spóki pierwszej kadencji; pierwszy regulamin organizacyjny. Art. 75 Akt przeksztacenia zastpuje czynnoci okrelone w przepisach ustawy Kodeks spóek handlowych poprzedzajce zoenie wniosku o wpisanie spóki do rejestru przedsibiorców. Niezwocznie po sporzdzeniu aktu przeksztacenia zarzd spóki skada wniosek o wpisanie spóki do rejestru przedsibiorców, a nastpnie do rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz. Art. 76 Dniem przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók jest dzie wpisania tej spóki do rejestru przedsibiorców.

9 Joanna Nowak-Kubiak 9 z 10 Art. 178 Jeeli podmiot tworzcy przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowizania podmiotu tworzcego przejte od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej midzy innymi 1)z tytuu podatków wobec budetu pastwa oraz nalenoci celnych; 2)z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne w czci finansowanej przez patnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjtkiem skadek na ubezpieczenie emerytalne; 3)wobec Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosch; 4)z tytuu: a)opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i ksztatowaniu rodowiska, b)opat za korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska, c)opat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego stanowicych przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budetów powiatów i budetów gmin, niezalenie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opaty te powinny by wpacone przez zakad, 5)z tytuu administracyjnych kar pieninych okrelonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4; 6)z tytuu opat za uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa w czci stanowicej dochód budetu pastwa; 7)z tytuu odsetek za zwok, opaty prolongacyjnej, opaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zalegoci wymienionych w pkt 1 6. umarza si. Art. 180 Umorzeniu podlegaj równie: 1) zobowizania z tytuów wymienionych w art. 179, w stosunku do których do dnia przeksztacenia zostay wydane decyzje rozkadajce ich spat na raty lub odraczajce termin ich patnoci, albo gdy zobowizania te stanowi nalenoci sporne; 2) opaty prolongacyjne ustalone w zwizku z decyzjami, o których mowa w pkt 1; 3) koszty egzekucyjne dotyczce zobowiza z tytuów wymienionych w art Umorzeniu nie podlegaj zobowizania z tytuu: 1) zalegoci podatkowych i celnych okrelonych w decyzji waciwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej, 2) skadek na ubezpieczenia spoeczne i skadek na Fundusz Pracy, 3) wpat do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosch, 4) opat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, budetów powiatów i budetów gmin, 5) opat za uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa okrelone w wyniku postpowania kontrolnego, jeeli zalegoci te okrelone zostay w zwizku z dokonywaniem czynnoci ch majcych na celu obejcie przepisów podatkowych, o nalenociach celnych, o ubezpieczeniach spoecznych lub przepisów dotyczcych wymiaru i poboru tych nalenoci. Art. 182 Przepisy dotyczce umorzenia zobowiza publicznoch stosuje si odpowiednio do nalenoci z tytuu zobowiza podatkowych stanowicych dochody budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz zobowiza publicznoch, w czci dotyczcej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów budetów powiatów i budetów gmin, jeeli organ stanowicy waciwej jednostki samorzdu terytorialnego podejmie uchwa o umorzeniu tych nalenoci. Umorzenie nalenoci jednostek samorzdu terytorialnego z tytuu zobowiza likwidowanych SP ZOZO nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytuu przez budet pastwa.

10 Joanna Nowak-Kubiak 10 z 10 Art. 184 Podmiot tworzcy, który przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow na zasadach okrelonych w ustawie moe ubiega si w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotacj celow z budetu pastwa. Art. 185 Warunkami uzyskania dotacji s: 1) wpisanie spóki powstaej z przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej do rejestru przedsibiorców nie póniej ni w dniu 31 grudnia 2013 r.; 2) spenienie warunku polegajcego na: a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiza cywilnoch podmiotu tworzcego przejtych od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, obejmujcej co najmniej czciowe umorzenie tych zobowiza lub odsetek od nich, lub b) istnieniu w dniu przeksztacenia przejtych przez podmiot tworzcy zobowiza cywilnoch wynikajcych z zacignitych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej, lub c) uiszczeniu przez podmiot tworzcy, który przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow podatku od towarów i usug od wniesionego do tej spóki aportu, lub d) istnieniu w dniu przeksztacenia zobowizania wynikajcego z poyczki, udzielonej przez podmiot tworzcy samodzielnemu publicznemu zakadowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub e) poniesieniu kosztów okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci Art. 192 Od dnia wejcia w ycie ustawy nie mog by tworzone samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, -wyjtek samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej powstae w wyniku czenia na zasadach okrelonych w ustawie. SP ZOZ staj si z dniem wejcia w ycie ustawy podmiotami leczniczymi niebdcymi przedsibiorcami i maj 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy na dostosowanie ich dziaalnoci oraz statutów i regulaminów organizacyjnych do nowych przepisów. Wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy postpowania: 1) w sprawie wpisania, wykrelenia i zmian w rejestrze zakadów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegaj umorzeniu z mocy prawa; 2) w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sdowym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy; 3) w sprawie czasowego zaprzestania dziaalnoci s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy; 4) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej s prowadzone na dotychczasowych zasadach. Art Obowizek podmiotu tworzcego dotyczcy zmiany formy organizacyjno prawnej samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeeli ujemny wynik finansowy tego zakadu nie moe by pokryty w sposób okrelony w art. 55, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczty po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Adres strony internetowej zamawiaj cego: Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin w Cieszynie obeskim w terminie 08-10.08.2014r Numer ogoszenia: 233590-2014; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo: Lista dokumentów przedkadanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu ISPA lub umowy po#yczki na dofinansowanie przedsi%wzi%cia ISPA ze &rodków NFO*iGW A. ZAWARCIE POROZUMIENIA / UMOWY POYCZKI

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alnoci w 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pa"stwa wsparcia instytucjom finansowym (druk nr 1327)

o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pastwa wsparcia instytucjom finansowym (druk nr 1327) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1483 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pa"stwa wsparcia instytucjom finansowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r.

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r. Uchwała Nr /2009 Rady Ministrów z dnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Na

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazw Tenis stoowy w Policach lub Trzebiey w terminie 26-28.09. 2014 r. dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin Numer

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalnoci leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalnoci leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) Dz.U.2011.112.654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalnoci leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa okrela: 1) zasady wykonywania działalnoci leczniczej;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwa!a Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta sto!ecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci" ania nieruchomo#ci m.st. Warszawy oraz ich wydzier awiania lub najmu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata 009-0 Barbara Daniel z 6 KIERUNKI RESTRUKTURYZAJI samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PA STWA W SP ACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PA STWA W SP ACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia... ( poz. ) Zacznik nr 1 WZÓR... Miejscowo i data... piecz organu przyjmujcego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PASTWA W SPACIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4345 Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Druk nr 4345 Warszawa, 16 czerwca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-11 Druk nr 4345 Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 roku

Uchwała Nr 23/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 roku Uchwała Nr 23/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica Centrum Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05. Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego. Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych

Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05. Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego. Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych Wrocaw, 5 sierpnia 2005 roku WK.660/P-21/K-27/05 Pan Bogusaw Dyszkiewicz Starosta Powiatu Wabrzyskiego Aleja Wyzwolenia 24 58 300 Wabrzych Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

- o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

- o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 382 Warszawa, 1 marca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw 1,2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw 1,2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw 1,2) Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pón. zm. 3) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu i przebudowy pomieszcze? w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA OPINIA NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzdu FAM Grupa Kapitaowa Spóka Akcyjna Przeprowadzilimy badanie zaczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo