Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ"

Transkrypt

1 Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego - proces JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI% DO PRZEKSZTALCEF y OkreƑlenie obecnej struktury udzielanych Ƒwiadczeŷ y OkreƑlenie planowanej struktury Ƒwiadczeŷ y OkreƑlenie moǐliwoƒci uzyskania kontraktu z NFZ na planowana strukturħ Ƒwiadczeŷ JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI% DO PRZEKSZTALCEF y y y y y OkreƑlenie zapotrzebowania na usųugi medyczne i plan zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych charakterystyka zdrowotna populacji z uwzglħdnieniem czynników majčcych wpųyw na stan zdrowia; potrzeby zdrowotne wynikajčce z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez okreƒlenie liczby Ƒwiadczeŷ zdrowotnych wedųug rodzajów Ƒwiadczeŷ zdrowotnych obliczonych na ubezpieczonych; kierunki dziaųaŷ ze wskazaniem priorytetów majčcych na celu zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli oraz poprawħ stanu ich zdrowia. cele zdrowotne oraz dziaųania, Ƒrodki techniczne i organizacyjne sųuǐčce osičgniħciu tych celów, a takǐe terminy wykonania tych dziaųaŷ. moǐna równieǐ okreƒliđ dųugoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich

2 Joanna Nowak-Kubiak 2 z 10 JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI DO PRZEKSZTALCE Okrelenie struktury wiadcze ze wzgldu na rodzaj udzielanych wiadcze Okrelenie struktury przychodowej z tytuu udzielania wiadcze finansowanych ze rodków publicznych oraz wiadcze komercyjnych z uwzgldnieniem zasad kontraktowania przez NFZ Okrelenie moliwoci pozyskania personelu do udzielania wiadcze wedug zaplanowanej struktury PRZEKSZTACENIA WEDUG USTAWY O ZAKADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Art. 36. Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w drodze [ ] uchway waciwego organu jednostki samorzdu terytorialnego, Art. 36a. Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja publicznego zakadu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzy zakad jest publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego, nastpuje odpowiednio w drodze uchway senatu waciwej publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzcej dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo zarzdzenia dyrektora Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego. Akty powysze jeli w w ich wyniku ma nastpi jego likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dziaalnoci zakadu i udzielanych wiadcze zdrowotnych, wymaga zgody ministra waciwego do spraw zdrowia w formie decyzji. PRZEKSZTACENIA WEDUG USTAWY O ZAKADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Art. 43. Rozporzdzenie lub uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej powinny okrela sposób i form zapewnienia osobom korzystajcym z oznaczonych rodzajowo wiadcze zdrowotnych likwidowanego zakadu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich wiadcze, bez istotnego ograniczenia ich dostpnoci, warunków udzielania i jakoci oraz termin zakoczenia dziaalnoci, nie wczeniej ni 3 miesice od daty wydania rozporzdzenia lub podjcia uchway o likwidacji. Projekt rozporzdzenia lub uchway o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii waciwych organów gminy i powiatu, których ludnoci zakad udziela wiadcze zdrowotnych, a take sejmiku województwa, jeli zasig dziaania zakadu obejmuje województwo lub jego znaczn cz. Powysze przepisy stosuje si odpowiednio przy wydawaniu rozporzdzenia i podejmowaniu uchway o przeksztaceniu zakadu, jeeli w wyniku przeksztacenia ma nastpi likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dziaalnoci zakadu i udzielanych wiadcze zdrowotnych. Rozporzdzenie lub uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej stanowi, po upywie 3 miesicy od daty ich wydania podstaw do skrelenia zakadu z dniem zakoczenia jego dziaalnoci z rejestru zakadów opieki zdrowotnej.

3 Joanna Nowak-Kubiak 3 z 10 Uchwaa Nr 58 /2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm) Rada Ministrów uchwala, co nastpuje: 1. Ustanawia si program wieloletni pod nazw Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia, zwany dalej Programem, stanowicy zacznik do uchway. 2. Program bdzie realizowany w latach Cel gówny Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjnoci regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielajcych wiadcze zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego nieobjtych kontraktami wojewódzkimi. Cel szczegóowy Spata czci zobowiza przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. W ramach Programu jednostki samorzdu terytorialnego bd mogy otrzyma dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne jednostek samorzdu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewódzkich w zwizku z przejciem zobowiza samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pón. zm.). Dziaania finansowane w ramach Programu 1) dotacja celowa z budetu pastwa dla jednostek samorzdu terytorialnego na zadania wasne z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewódzkich udzielana na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w wysokoci: zobowiza publicznoch samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, wedug stanu na dzie zakoczenia likwidacji, jednak nie wikszej ni kwota zobowiza znana na dzie 31 grudnia 2008 r., zobowiza publicznoch samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej wedug stanu na dzie zakoczenia likwidacji, jeeli likwidacja tych zakadów nastpia od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia podjcia uchway Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw: Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia, zwanej dalej Uchwa, wartoci umorzonych w wyniku ugody kwoty gównej i odsetek z tytuu zobowiza cywilnoch, zobowiza cywilnoch wynikajcych z zacignitych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej pozostaych do spaty na dzie 31 grudnia 2008 r., przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, podatku od towarów i usug uiszczonego od wniesionego przez jednostk samorzdu terytorialnego aportu do spóki kapitaowej 2) koszty sporzdzania oceny dokumentów (biznesplanu nowej spóki) przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) koszty sporzdzenia oceny dokumentów (analizy moliwych do uzyskania przez spók przychodów z tytuu udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej piciu lat) przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4 Joanna Nowak-Kubiak 4 z Warunki uczestnictwa w Programie: 1) przyjcie przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze tej jednostki zawierajcego: a) zasady i harmonogram: - likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, wraz z podanym terminem jej zakoczenia, -powoania spóki kapitaowej prowadzcej niepubliczny zakad opieki zdrowotnej w formie projektów uchwa (lub uchwa, jeeli takie zostay podjte) organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego chyba, e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej, analiz moliwych do uzyskania przychodów z tytuu udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej piciu lat od dnia wpisania do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez spók kapitaow, analiz ekonomiczno-finansow (biznesplan) okrelajc moliwoci i niezbdne warunki dla funkcjonowania spóki kapitaowej w okresie co najmniej piciu lat od dnia wpisania do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez spók, chyba, e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej, sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za trzy lata poprzedzajce rok, w którym zoono wniosek wraz z raportami i opiniami biegego rewidenta, bdcymi wynikiem badania sprawozda finansowych Warunki uczestnictwa w Programie c.d. propozycj restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego powstaych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej; propozycja ta moe w szczególnoci przewidywa zawarcie ugód w przedmiocie wierzytelnoci cywilnoch; ugoda lub ugody mog by zawarte ze wszystkimi wierzycielami, grup wierzycieli lub wierzycielem; ugoda lub ugody powinny obejmowa kwot gówn zobowiza cywilnoch samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej i odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody; ugoda moe by zawarta przez jednostk samorzdu terytorialnego albo by ugod wielostronn zawieran przez samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej i jednostk samorzdu terytorialnego, jeeli z jej postanowie bdzie wynika, e w chwili likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej ugoda bdzie nadal wizaa wierzycieli i jednostk samorzdu terytorialnego, która bdzie dokonywaa spaty zobowiza zgodnie z ustaleniami tej ugody; propozycje restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego mog przewidywa zacignicie przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów na spat przyjtych zobowiza, które po rozszerzeniu mechanizmu udzielania porcze, bd mogy by udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we wasnym imieniu i na wasny rachunek na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pón. zm. 5) ); Warunki uczestnictwa w Programie c.d. 2) uzyskanie pozytywnej oceny dyrektora oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia, waciwego ze wzgldu na siedzib likwidowanego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w zakresie moliwoci osignicia przewidywanych przychodów ze wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej; 3) uzyskanie pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie: a) moliwoci realizacji biznesplanu, b) ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego powstaych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej 4) skierowanie do waciwego ze wzgldu na siedzib samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej wojewody wniosku o objcie Programem wraz z opisanymi w uchwale dokumentami;

5 Joanna Nowak-Kubiak 5 z Warunki udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego objtym Programem. Minister waciwy do spraw zdrowia przekazuje dotacj celow jednostce samorzdu terytorialnego, która spenia warunki uczestnictwa w Programie, na podstawie umowy, po spenieniu cznie nastpujcych warunków: 1) uzyskaniu zawiadomienia o objciu Programem; 2) wykreleniu samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej z rejestru zakadów opieki zdrowotnej i Krajowego Rejestru Sdowego i przejciu zobowiza samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej przez jednostk samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu 3) powoaniu spóki kapitaowej, w której jednostka samorzdu terytorialnego obejmie wszystkie udziay (akcje) albo, w przypadku gdy spóka powoywana jest przez wicej ni jedn jednostk samorzdu terytorialnego, jednostki te obejm wszystkie udziay (akcje); przedmiotem dziaalnoci tej spóki jest prowadzenie niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej, chyba e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej. 4) zabezpieczeniu udzielania wiadcze zdrowotnych poprzez przekazanie spóce utworzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego w celu udzielania wiadcze zdrowotnych majtku ruchomego i nieruchomego w sposób okrelony w programie reorganizacji oraz wpisaniu do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej chyba, e powoanie spóki kapitaowej nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej. 5) zawarcie umowy pomidzy ministrem waciwym do spraw zdrowia a jednostk samorzdu terytorialnego oraz uzyskanie pozytywnej oceny ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Art. 4. Dziaalno lecznicz mog wykonywa wpisani do rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz: 1. przedsibiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dziaalnoci gospodarczej, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, 2. samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, 3. jednostki budetowe, w tym pastwowe jednostki budetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra waciwego do spraw wewntrznych, Ministra Sprawiedliwoci lub Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, posiadajce w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izb chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zada w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie dziaalnoci leczniczej, 6. kocioy lub zwizki wyznaniowe zwane dalej podmiotami leczniczymi. Art. 6 Jednostka samorzdu terytorialnego moe utworzy podmiot leczniczy w formie: 1) spóki kapitaowej; 2) jednostki budetowej. Do spóki kapitaowej utworzonej przez JST nie stosuje si przepisów o gospodarce komunalnej. Uczelnia medyczna moe utworzy podmiot leczniczy w formie spóki kapitaowej. W spóce kapitaowej utworzonej przez uczelni medyczn wykonujcej dziaalno lecznicz warto nominalna udziaów lub akcji nalecych cznie do uczelni medycznych nie moe stanowi mniej ni 51 % kapitau zakadowego spóki. Udziay lub akcje w tych spókach poza uczelniami medycznymi mog posiada wycznie Skarb Pastwa, jednostki samorzdu terytorialnego oraz jednoosobowe spóki Skarbu Pastwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pastwa. Skarb Pastwa, JST oraz uczelnie medyczne mog przystpowa do spóki kapitaowej wykonujcej dziaalno lecznicz.

6 Joanna Nowak-Kubiak 6 z 10 Art. 7 Skarb Pastwa, JST i uczelnie medyczne mog prowadzi samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej. Art. 8 Akt zaoycielski, umowa spóki albo statut podmiotu leczniczego w formie spóki kapitaowej nie moe przewidywa postanowie zapewniajcych szczególne upraw-nienia wspólnikom lub akcjonariuszom, w szczególnoci uprzywilejowanie w zakresie prawa gosu oraz w zakresie powoywania i odwoywania organów spóki Art. 13 Podmiot leczniczy moe wykonywa dziaalno gospodarcz inn ni dziaalno lecznicza, z wyjtkiem dziaalnoci polegajcej na wiadczeniu usug pogrzebowych i ich reklamie. W miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych dziaalno gospodarcza inna ni dziaalno lecznicza moe by wykonywana, pod warunkiem e dziaalno ta nie jest uciliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia Art. 15 Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz nie moe odmówi udzielenia wiadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego wiadczenia ze wzgldu na zagroenie ycia lub zdrowia. Art. 16 Dziaalno lecznicza jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Art. 40 Podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc udziela wiadcze zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadcze na podstawie odrbnych przepisów, nieodpatnie, za czciow odpatnoci lub cakowit odpatnoci. Art. 41 Wysoko opat za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym ni uprawnione do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych - ustala kierownik uwzgldniajc rzeczywiste koszty udzielenia wiadczenia zdrowotnego W podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc dziaa rada spoeczna, która jest organem: - inicjujcym i opiniodawczym podmiotu tworzcego; - doradczym kierownika. Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy nie bdcy przedsibiorc) Art. 47 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie. Art. 48 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dziaalnoci i reguluje zobowizania. Podstaw gospodarki samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Art Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpatne uytkowanie nieruchomociami i majtkiem Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz majtkiem wasnym (otrzymanym lub zakupionym). -Czynno prawna majca na celu zmian wierzyciela samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej moe nastpi po wyraeniu zgody przez podmiot tworzcy. Podmiot tworzcy wydaje zgod albo odmawia jej wydania, biorc pod uwag konieczno zapewnienia cigoci udzielania wiadcze zdrowotnych oraz w oparciu o analiz sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgod wydaje si po zasigniciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej.

7 Joanna Nowak-Kubiak 7 z 10 Art. 51 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe uzyskiwarodki finansowe: z odpatnych wiadcze zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej; z wydzielonej dziaalnoci gospodarczej innej ni udzielnie odpatnych wiadcze, jeeli statut przewiduje wykonywanie takiej dziaalnoci; z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej, take pochodzenia zagranicznego; na cele i na zasadach okrelonych w przepisach art to jest: - realizacj zada w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprztu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zada; -remonty; - inne ni okrelone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego; - realizacj projektów finansowanych z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej lub niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie EFTA, lub innych ni wymienione rodków pochodzcych ze róde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi; - cele okrelone w odrbnych przepisach oraz umowach midzynarodowych; - realizacj programów wieloletnich; - pokrycie kosztów ksztacenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujcych zawody medyczne. na realizacj innych zada okrelonych odrbnymi przepisami; na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Umowy, o których mowa na wstpie mog by równie zawierane przez zakad ubezpiecze dziaajcy na podstawie ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej Art. 55 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa we wasnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzcy samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe, w terminie 3 miesicy od upywu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, pokry ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakadu, jeeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma warto ujemn do wysokoci tej wartoci. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotycz roku obrotowego objtego sprawozdaniem finansowym. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzcy w terminie 12 miesicy od upywu 3 m-cy od zatwierdzenia sprawozdania akt o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji SP ZOZ. Art. 56 Likwidacja samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway waciwego organu podmiotu tworzcego., która okrela: -zakadu podlegajcego likwidacji; - oznaczenie dnia zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych, nie wczeniej ni 3 miesice od dnia wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo podjcia uchway; - oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie póniej ni 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2; -okrelenie sposobu i trybu zadysponowania skadnikami materialnymi i niematerialnymi; -oznaczenie dnia zakoczenia likwidacji. i stanowi podstaw do jego wykrelenia z rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz z dniem zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych. Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakoczenia nie moe by duszy ni 12 miesicy. W przypadku wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway o likwidacji nie mona przedua terminu zakoczenia likwidacji. Akt o likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej stanowi podstaw do jego wykrelenia z Krajowego Rejestru Sdowego z dniem zakoczenia likwidacji. Art. 57 Zobowizania i nalenoci oraz mienie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej po jego likwidacji staj si zobowizaniami i nalenociami Skarbu Pastwa albo uczelni medycznej, albo waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. Art. 62 Poczenie si samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej moe by dokonane przez: 1) przeniesienie caego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej (przejmujcy); 2) utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego z co najmniej dwóch czcych si samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. Poczenie to nastpuje bez przeprowadzenia postpowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo czcych si podmiotów Podmioty tworzce samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, mog dokona poczenia tych zakadów: 1) w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway w przypadku zakadów majcych ten sam podmiot tworzcy; 2) w drodze porozumienia w przypadku zakadów majcych róne podmioty tworzce. Akt o poczeniu powinien zawiera w szczególnoci postanowienia o: firmie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego w wyniku poczenia przejciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów czcych si; zasadach odpowiedzialnoci za zobowizania podmiotów czcych si; terminie zoenia wniosku o odpowiednio wykrelenie albo wpis w odpowiednim rejestrze nie wczeniejszym ni trzy miesice od dnia wydania lub przyjcia aktu o poczeniu.

8 Joanna Nowak-Kubiak 8 z 10 Art. 64 W przypadku jednostek samorzdu terytorialnego, które faktycznie wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, odpowiedzialno za jego zobowizania ponosz te jednostki w czciach uamkowych odpowiadajcych wysokoci zobowiza powstaych w okresach, w których wykonyway one uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego. Jednostki samorzdu terytorialnego, które faktycznie wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, mog w inny sposób, ni wskazany w ust. 1 i 2, okreli: - odpowiedzialno za zobowizania, - zasady przejcia nalenoci i mienia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego. Art. 66 Przed sporzdzeniem aktu przeksztacenia podmiot tworzcy, na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, ustala wskanik zaduenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej. Art. 67 Wskanik zaduenia ustala si jako relacj sumy zobowiza dugoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów. Art. 69 Przeksztacenie moe polega na przeksztaceniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej w jedn spók, pod warunkiem e przeksztacane zakady maj ten sam podmiot tworzcy. Przeksztacenie moe polega na przeksztaceniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej majcych róne podmioty tworzce bdce jednostkami samorzdu terytorialnego w jedn spók. Organem dokonujcym przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók kapitaow, zwanym dalej organem dokonujcym przeksztacenia, jest: minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest minister, centralny organ administracji rzdowej albo wojewoda; organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest jednostka samorzdu terytorialnego; rektor w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych; dyrektor Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest to Centrum Art. 73 Organ dokonujcy przeksztacenia sporzdza akt przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók zwany dalej aktem przeksztacenia. Art. 74 Akt przeksztacenia zawiera: akt zaoycielski spóki; imiona i nazwiska czonków organów spóki pierwszej kadencji; pierwszy regulamin organizacyjny. Art. 75 Akt przeksztacenia zastpuje czynnoci okrelone w przepisach ustawy Kodeks spóek handlowych poprzedzajce zoenie wniosku o wpisanie spóki do rejestru przedsibiorców. Niezwocznie po sporzdzeniu aktu przeksztacenia zarzd spóki skada wniosek o wpisanie spóki do rejestru przedsibiorców, a nastpnie do rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz. Art. 76 Dniem przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók jest dzie wpisania tej spóki do rejestru przedsibiorców.

9 Joanna Nowak-Kubiak 9 z 10 Art. 178 Jeeli podmiot tworzcy przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowizania podmiotu tworzcego przejte od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej midzy innymi 1)z tytuu podatków wobec budetu pastwa oraz nalenoci celnych; 2)z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne w czci finansowanej przez patnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjtkiem skadek na ubezpieczenie emerytalne; 3)wobec Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosch; 4)z tytuu: a)opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i ksztatowaniu rodowiska, b)opat za korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska, c)opat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego stanowicych przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budetów powiatów i budetów gmin, niezalenie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opaty te powinny by wpacone przez zakad, 5)z tytuu administracyjnych kar pieninych okrelonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4; 6)z tytuu opat za uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa w czci stanowicej dochód budetu pastwa; 7)z tytuu odsetek za zwok, opaty prolongacyjnej, opaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zalegoci wymienionych w pkt 1 6. umarza si. Art. 180 Umorzeniu podlegaj równie: 1) zobowizania z tytuów wymienionych w art. 179, w stosunku do których do dnia przeksztacenia zostay wydane decyzje rozkadajce ich spat na raty lub odraczajce termin ich patnoci, albo gdy zobowizania te stanowi nalenoci sporne; 2) opaty prolongacyjne ustalone w zwizku z decyzjami, o których mowa w pkt 1; 3) koszty egzekucyjne dotyczce zobowiza z tytuów wymienionych w art Umorzeniu nie podlegaj zobowizania z tytuu: 1) zalegoci podatkowych i celnych okrelonych w decyzji waciwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej, 2) skadek na ubezpieczenia spoeczne i skadek na Fundusz Pracy, 3) wpat do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosch, 4) opat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, budetów powiatów i budetów gmin, 5) opat za uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa okrelone w wyniku postpowania kontrolnego, jeeli zalegoci te okrelone zostay w zwizku z dokonywaniem czynnoci ch majcych na celu obejcie przepisów podatkowych, o nalenociach celnych, o ubezpieczeniach spoecznych lub przepisów dotyczcych wymiaru i poboru tych nalenoci. Art. 182 Przepisy dotyczce umorzenia zobowiza publicznoch stosuje si odpowiednio do nalenoci z tytuu zobowiza podatkowych stanowicych dochody budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz zobowiza publicznoch, w czci dotyczcej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów budetów powiatów i budetów gmin, jeeli organ stanowicy waciwej jednostki samorzdu terytorialnego podejmie uchwa o umorzeniu tych nalenoci. Umorzenie nalenoci jednostek samorzdu terytorialnego z tytuu zobowiza likwidowanych SP ZOZO nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytuu przez budet pastwa.

10 Joanna Nowak-Kubiak 10 z 10 Art. 184 Podmiot tworzcy, który przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow na zasadach okrelonych w ustawie moe ubiega si w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotacj celow z budetu pastwa. Art. 185 Warunkami uzyskania dotacji s: 1) wpisanie spóki powstaej z przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej do rejestru przedsibiorców nie póniej ni w dniu 31 grudnia 2013 r.; 2) spenienie warunku polegajcego na: a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiza cywilnoch podmiotu tworzcego przejtych od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, obejmujcej co najmniej czciowe umorzenie tych zobowiza lub odsetek od nich, lub b) istnieniu w dniu przeksztacenia przejtych przez podmiot tworzcy zobowiza cywilnoch wynikajcych z zacignitych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej, lub c) uiszczeniu przez podmiot tworzcy, który przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow podatku od towarów i usug od wniesionego do tej spóki aportu, lub d) istnieniu w dniu przeksztacenia zobowizania wynikajcego z poyczki, udzielonej przez podmiot tworzcy samodzielnemu publicznemu zakadowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub e) poniesieniu kosztów okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci Art. 192 Od dnia wejcia w ycie ustawy nie mog by tworzone samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, -wyjtek samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej powstae w wyniku czenia na zasadach okrelonych w ustawie. SP ZOZ staj si z dniem wejcia w ycie ustawy podmiotami leczniczymi niebdcymi przedsibiorcami i maj 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy na dostosowanie ich dziaalnoci oraz statutów i regulaminów organizacyjnych do nowych przepisów. Wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy postpowania: 1) w sprawie wpisania, wykrelenia i zmian w rejestrze zakadów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegaj umorzeniu z mocy prawa; 2) w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sdowym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy; 3) w sprawie czasowego zaprzestania dziaalnoci s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy; 4) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej s prowadzone na dotychczasowych zasadach. Art Obowizek podmiotu tworzcego dotyczcy zmiany formy organizacyjno prawnej samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeeli ujemny wynik finansowy tego zakadu nie moe by pokryty w sposób okrelony w art. 55, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczty po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.