Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ"

Transkrypt

1 Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego - proces JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI% DO PRZEKSZTALCEF y OkreƑlenie obecnej struktury udzielanych Ƒwiadczeŷ y OkreƑlenie planowanej struktury Ƒwiadczeŷ y OkreƑlenie moǐliwoƒci uzyskania kontraktu z NFZ na planowana strukturħ Ƒwiadczeŷ JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI% DO PRZEKSZTALCEF y y y y y OkreƑlenie zapotrzebowania na usųugi medyczne i plan zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych charakterystyka zdrowotna populacji z uwzglħdnieniem czynników majčcych wpųyw na stan zdrowia; potrzeby zdrowotne wynikajčce z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez okreƒlenie liczby Ƒwiadczeŷ zdrowotnych wedųug rodzajów Ƒwiadczeŷ zdrowotnych obliczonych na ubezpieczonych; kierunki dziaųaŷ ze wskazaniem priorytetów majčcych na celu zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli oraz poprawħ stanu ich zdrowia. cele zdrowotne oraz dziaųania, Ƒrodki techniczne i organizacyjne sųuǐčce osičgniħciu tych celów, a takǐe terminy wykonania tych dziaųaŷ. moǐna równieǐ okreƒliđ dųugoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich

2 Joanna Nowak-Kubiak 2 z 10 JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI DO PRZEKSZTALCE Okrelenie struktury wiadcze ze wzgldu na rodzaj udzielanych wiadcze Okrelenie struktury przychodowej z tytuu udzielania wiadcze finansowanych ze rodków publicznych oraz wiadcze komercyjnych z uwzgldnieniem zasad kontraktowania przez NFZ Okrelenie moliwoci pozyskania personelu do udzielania wiadcze wedug zaplanowanej struktury PRZEKSZTACENIA WEDUG USTAWY O ZAKADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Art. 36. Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w drodze [ ] uchway waciwego organu jednostki samorzdu terytorialnego, Art. 36a. Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja publicznego zakadu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzy zakad jest publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego, nastpuje odpowiednio w drodze uchway senatu waciwej publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzcej dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo zarzdzenia dyrektora Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego. Akty powysze jeli w w ich wyniku ma nastpi jego likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dziaalnoci zakadu i udzielanych wiadcze zdrowotnych, wymaga zgody ministra waciwego do spraw zdrowia w formie decyzji. PRZEKSZTACENIA WEDUG USTAWY O ZAKADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Art. 43. Rozporzdzenie lub uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej powinny okrela sposób i form zapewnienia osobom korzystajcym z oznaczonych rodzajowo wiadcze zdrowotnych likwidowanego zakadu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich wiadcze, bez istotnego ograniczenia ich dostpnoci, warunków udzielania i jakoci oraz termin zakoczenia dziaalnoci, nie wczeniej ni 3 miesice od daty wydania rozporzdzenia lub podjcia uchway o likwidacji. Projekt rozporzdzenia lub uchway o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii waciwych organów gminy i powiatu, których ludnoci zakad udziela wiadcze zdrowotnych, a take sejmiku województwa, jeli zasig dziaania zakadu obejmuje województwo lub jego znaczn cz. Powysze przepisy stosuje si odpowiednio przy wydawaniu rozporzdzenia i podejmowaniu uchway o przeksztaceniu zakadu, jeeli w wyniku przeksztacenia ma nastpi likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dziaalnoci zakadu i udzielanych wiadcze zdrowotnych. Rozporzdzenie lub uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej stanowi, po upywie 3 miesicy od daty ich wydania podstaw do skrelenia zakadu z dniem zakoczenia jego dziaalnoci z rejestru zakadów opieki zdrowotnej.

3 Joanna Nowak-Kubiak 3 z 10 Uchwaa Nr 58 /2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm) Rada Ministrów uchwala, co nastpuje: 1. Ustanawia si program wieloletni pod nazw Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia, zwany dalej Programem, stanowicy zacznik do uchway. 2. Program bdzie realizowany w latach Cel gówny Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjnoci regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielajcych wiadcze zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego nieobjtych kontraktami wojewódzkimi. Cel szczegóowy Spata czci zobowiza przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. W ramach Programu jednostki samorzdu terytorialnego bd mogy otrzyma dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne jednostek samorzdu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewódzkich w zwizku z przejciem zobowiza samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pón. zm.). Dziaania finansowane w ramach Programu 1) dotacja celowa z budetu pastwa dla jednostek samorzdu terytorialnego na zadania wasne z zakresu polityki rozwoju nieujte w kontraktach wojewódzkich udzielana na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w wysokoci: zobowiza publicznoch samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, wedug stanu na dzie zakoczenia likwidacji, jednak nie wikszej ni kwota zobowiza znana na dzie 31 grudnia 2008 r., zobowiza publicznoch samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej wedug stanu na dzie zakoczenia likwidacji, jeeli likwidacja tych zakadów nastpia od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia podjcia uchway Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw: Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia, zwanej dalej Uchwa, wartoci umorzonych w wyniku ugody kwoty gównej i odsetek z tytuu zobowiza cywilnoch, zobowiza cywilnoch wynikajcych z zacignitych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej pozostaych do spaty na dzie 31 grudnia 2008 r., przejtych przez jednostki samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu na podstawie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, podatku od towarów i usug uiszczonego od wniesionego przez jednostk samorzdu terytorialnego aportu do spóki kapitaowej 2) koszty sporzdzania oceny dokumentów (biznesplanu nowej spóki) przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) koszty sporzdzenia oceny dokumentów (analizy moliwych do uzyskania przez spók przychodów z tytuu udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej piciu lat) przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4 Joanna Nowak-Kubiak 4 z Warunki uczestnictwa w Programie: 1) przyjcie przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze tej jednostki zawierajcego: a) zasady i harmonogram: - likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, wraz z podanym terminem jej zakoczenia, -powoania spóki kapitaowej prowadzcej niepubliczny zakad opieki zdrowotnej w formie projektów uchwa (lub uchwa, jeeli takie zostay podjte) organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego chyba, e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej, analiz moliwych do uzyskania przychodów z tytuu udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej piciu lat od dnia wpisania do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez spók kapitaow, analiz ekonomiczno-finansow (biznesplan) okrelajc moliwoci i niezbdne warunki dla funkcjonowania spóki kapitaowej w okresie co najmniej piciu lat od dnia wpisania do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez spók, chyba, e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej, sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za trzy lata poprzedzajce rok, w którym zoono wniosek wraz z raportami i opiniami biegego rewidenta, bdcymi wynikiem badania sprawozda finansowych Warunki uczestnictwa w Programie c.d. propozycj restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego powstaych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej; propozycja ta moe w szczególnoci przewidywa zawarcie ugód w przedmiocie wierzytelnoci cywilnoch; ugoda lub ugody mog by zawarte ze wszystkimi wierzycielami, grup wierzycieli lub wierzycielem; ugoda lub ugody powinny obejmowa kwot gówn zobowiza cywilnoch samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej i odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody; ugoda moe by zawarta przez jednostk samorzdu terytorialnego albo by ugod wielostronn zawieran przez samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej i jednostk samorzdu terytorialnego, jeeli z jej postanowie bdzie wynika, e w chwili likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej ugoda bdzie nadal wizaa wierzycieli i jednostk samorzdu terytorialnego, która bdzie dokonywaa spaty zobowiza zgodnie z ustaleniami tej ugody; propozycje restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego mog przewidywa zacignicie przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów na spat przyjtych zobowiza, które po rozszerzeniu mechanizmu udzielania porcze, bd mogy by udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we wasnym imieniu i na wasny rachunek na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pón. zm. 5) ); Warunki uczestnictwa w Programie c.d. 2) uzyskanie pozytywnej oceny dyrektora oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia, waciwego ze wzgldu na siedzib likwidowanego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w zakresie moliwoci osignicia przewidywanych przychodów ze wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej; 3) uzyskanie pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie: a) moliwoci realizacji biznesplanu, b) ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i spaty zobowiza jednostki samorzdu terytorialnego powstaych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej 4) skierowanie do waciwego ze wzgldu na siedzib samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej wojewody wniosku o objcie Programem wraz z opisanymi w uchwale dokumentami;

5 Joanna Nowak-Kubiak 5 z Warunki udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego objtym Programem. Minister waciwy do spraw zdrowia przekazuje dotacj celow jednostce samorzdu terytorialnego, która spenia warunki uczestnictwa w Programie, na podstawie umowy, po spenieniu cznie nastpujcych warunków: 1) uzyskaniu zawiadomienia o objciu Programem; 2) wykreleniu samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej z rejestru zakadów opieki zdrowotnej i Krajowego Rejestru Sdowego i przejciu zobowiza samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej przez jednostk samorzdu terytorialnego po likwidacji zakadu 3) powoaniu spóki kapitaowej, w której jednostka samorzdu terytorialnego obejmie wszystkie udziay (akcje) albo, w przypadku gdy spóka powoywana jest przez wicej ni jedn jednostk samorzdu terytorialnego, jednostki te obejm wszystkie udziay (akcje); przedmiotem dziaalnoci tej spóki jest prowadzenie niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej, chyba e powoanie takiej spóki nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej. 4) zabezpieczeniu udzielania wiadcze zdrowotnych poprzez przekazanie spóce utworzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego w celu udzielania wiadcze zdrowotnych majtku ruchomego i nieruchomego w sposób okrelony w programie reorganizacji oraz wpisaniu do rejestru zakadów opieki zdrowotnej niepublicznego zakadu opieki zdrowotnej chyba, e powoanie spóki kapitaowej nie byoby konieczne ze wzgldu na moliwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zakadzie opieki zdrowotnej. 5) zawarcie umowy pomidzy ministrem waciwym do spraw zdrowia a jednostk samorzdu terytorialnego oraz uzyskanie pozytywnej oceny ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Art. 4. Dziaalno lecznicz mog wykonywa wpisani do rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz: 1. przedsibiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dziaalnoci gospodarczej, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, 2. samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, 3. jednostki budetowe, w tym pastwowe jednostki budetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra waciwego do spraw wewntrznych, Ministra Sprawiedliwoci lub Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, posiadajce w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izb chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zada w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie dziaalnoci leczniczej, 6. kocioy lub zwizki wyznaniowe zwane dalej podmiotami leczniczymi. Art. 6 Jednostka samorzdu terytorialnego moe utworzy podmiot leczniczy w formie: 1) spóki kapitaowej; 2) jednostki budetowej. Do spóki kapitaowej utworzonej przez JST nie stosuje si przepisów o gospodarce komunalnej. Uczelnia medyczna moe utworzy podmiot leczniczy w formie spóki kapitaowej. W spóce kapitaowej utworzonej przez uczelni medyczn wykonujcej dziaalno lecznicz warto nominalna udziaów lub akcji nalecych cznie do uczelni medycznych nie moe stanowi mniej ni 51 % kapitau zakadowego spóki. Udziay lub akcje w tych spókach poza uczelniami medycznymi mog posiada wycznie Skarb Pastwa, jednostki samorzdu terytorialnego oraz jednoosobowe spóki Skarbu Pastwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pastwa. Skarb Pastwa, JST oraz uczelnie medyczne mog przystpowa do spóki kapitaowej wykonujcej dziaalno lecznicz.

6 Joanna Nowak-Kubiak 6 z 10 Art. 7 Skarb Pastwa, JST i uczelnie medyczne mog prowadzi samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej. Art. 8 Akt zaoycielski, umowa spóki albo statut podmiotu leczniczego w formie spóki kapitaowej nie moe przewidywa postanowie zapewniajcych szczególne upraw-nienia wspólnikom lub akcjonariuszom, w szczególnoci uprzywilejowanie w zakresie prawa gosu oraz w zakresie powoywania i odwoywania organów spóki Art. 13 Podmiot leczniczy moe wykonywa dziaalno gospodarcz inn ni dziaalno lecznicza, z wyjtkiem dziaalnoci polegajcej na wiadczeniu usug pogrzebowych i ich reklamie. W miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych dziaalno gospodarcza inna ni dziaalno lecznicza moe by wykonywana, pod warunkiem e dziaalno ta nie jest uciliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia Art. 15 Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz nie moe odmówi udzielenia wiadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego wiadczenia ze wzgldu na zagroenie ycia lub zdrowia. Art. 16 Dziaalno lecznicza jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Art. 40 Podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc udziela wiadcze zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadcze na podstawie odrbnych przepisów, nieodpatnie, za czciow odpatnoci lub cakowit odpatnoci. Art. 41 Wysoko opat za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym ni uprawnione do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych - ustala kierownik uwzgldniajc rzeczywiste koszty udzielenia wiadczenia zdrowotnego W podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc dziaa rada spoeczna, która jest organem: - inicjujcym i opiniodawczym podmiotu tworzcego; - doradczym kierownika. Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy nie bdcy przedsibiorc) Art. 47 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie. Art. 48 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dziaalnoci i reguluje zobowizania. Podstaw gospodarki samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Art Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpatne uytkowanie nieruchomociami i majtkiem Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz majtkiem wasnym (otrzymanym lub zakupionym). -Czynno prawna majca na celu zmian wierzyciela samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej moe nastpi po wyraeniu zgody przez podmiot tworzcy. Podmiot tworzcy wydaje zgod albo odmawia jej wydania, biorc pod uwag konieczno zapewnienia cigoci udzielania wiadcze zdrowotnych oraz w oparciu o analiz sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgod wydaje si po zasigniciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej.

7 Joanna Nowak-Kubiak 7 z 10 Art. 51 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe uzyskiwarodki finansowe: z odpatnych wiadcze zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej; z wydzielonej dziaalnoci gospodarczej innej ni udzielnie odpatnych wiadcze, jeeli statut przewiduje wykonywanie takiej dziaalnoci; z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej, take pochodzenia zagranicznego; na cele i na zasadach okrelonych w przepisach art to jest: - realizacj zada w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprztu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zada; -remonty; - inne ni okrelone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego; - realizacj projektów finansowanych z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej lub niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie EFTA, lub innych ni wymienione rodków pochodzcych ze róde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi; - cele okrelone w odrbnych przepisach oraz umowach midzynarodowych; - realizacj programów wieloletnich; - pokrycie kosztów ksztacenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujcych zawody medyczne. na realizacj innych zada okrelonych odrbnymi przepisami; na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Umowy, o których mowa na wstpie mog by równie zawierane przez zakad ubezpiecze dziaajcy na podstawie ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej Art. 55 Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa we wasnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzcy samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe, w terminie 3 miesicy od upywu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, pokry ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakadu, jeeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma warto ujemn do wysokoci tej wartoci. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotycz roku obrotowego objtego sprawozdaniem finansowym. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzcy w terminie 12 miesicy od upywu 3 m-cy od zatwierdzenia sprawozdania akt o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji SP ZOZ. Art. 56 Likwidacja samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway waciwego organu podmiotu tworzcego., która okrela: -zakadu podlegajcego likwidacji; - oznaczenie dnia zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych, nie wczeniej ni 3 miesice od dnia wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo podjcia uchway; - oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie póniej ni 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2; -okrelenie sposobu i trybu zadysponowania skadnikami materialnymi i niematerialnymi; -oznaczenie dnia zakoczenia likwidacji. i stanowi podstaw do jego wykrelenia z rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz z dniem zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych. Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakoczenia nie moe by duszy ni 12 miesicy. W przypadku wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway o likwidacji nie mona przedua terminu zakoczenia likwidacji. Akt o likwidacji samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej stanowi podstaw do jego wykrelenia z Krajowego Rejestru Sdowego z dniem zakoczenia likwidacji. Art. 57 Zobowizania i nalenoci oraz mienie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej po jego likwidacji staj si zobowizaniami i nalenociami Skarbu Pastwa albo uczelni medycznej, albo waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. Art. 62 Poczenie si samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej moe by dokonane przez: 1) przeniesienie caego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej (przejmujcy); 2) utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego z co najmniej dwóch czcych si samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej. Poczenie to nastpuje bez przeprowadzenia postpowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo czcych si podmiotów Podmioty tworzce samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, mog dokona poczenia tych zakadów: 1) w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway w przypadku zakadów majcych ten sam podmiot tworzcy; 2) w drodze porozumienia w przypadku zakadów majcych róne podmioty tworzce. Akt o poczeniu powinien zawiera w szczególnoci postanowienia o: firmie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego w wyniku poczenia przejciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów czcych si; zasadach odpowiedzialnoci za zobowizania podmiotów czcych si; terminie zoenia wniosku o odpowiednio wykrelenie albo wpis w odpowiednim rejestrze nie wczeniejszym ni trzy miesice od dnia wydania lub przyjcia aktu o poczeniu.

8 Joanna Nowak-Kubiak 8 z 10 Art. 64 W przypadku jednostek samorzdu terytorialnego, które faktycznie wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, odpowiedzialno za jego zobowizania ponosz te jednostki w czciach uamkowych odpowiadajcych wysokoci zobowiza powstaych w okresach, w których wykonyway one uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego. Jednostki samorzdu terytorialnego, które faktycznie wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, mog w inny sposób, ni wskazany w ust. 1 i 2, okreli: - odpowiedzialno za zobowizania, - zasady przejcia nalenoci i mienia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego. Art. 66 Przed sporzdzeniem aktu przeksztacenia podmiot tworzcy, na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, ustala wskanik zaduenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej. Art. 67 Wskanik zaduenia ustala si jako relacj sumy zobowiza dugoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów. Art. 69 Przeksztacenie moe polega na przeksztaceniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej w jedn spók, pod warunkiem e przeksztacane zakady maj ten sam podmiot tworzcy. Przeksztacenie moe polega na przeksztaceniu samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej majcych róne podmioty tworzce bdce jednostkami samorzdu terytorialnego w jedn spók. Organem dokonujcym przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók kapitaow, zwanym dalej organem dokonujcym przeksztacenia, jest: minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest minister, centralny organ administracji rzdowej albo wojewoda; organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest jednostka samorzdu terytorialnego; rektor w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych; dyrektor Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego w przypadku samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzcym jest to Centrum Art. 73 Organ dokonujcy przeksztacenia sporzdza akt przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók zwany dalej aktem przeksztacenia. Art. 74 Akt przeksztacenia zawiera: akt zaoycielski spóki; imiona i nazwiska czonków organów spóki pierwszej kadencji; pierwszy regulamin organizacyjny. Art. 75 Akt przeksztacenia zastpuje czynnoci okrelone w przepisach ustawy Kodeks spóek handlowych poprzedzajce zoenie wniosku o wpisanie spóki do rejestru przedsibiorców. Niezwocznie po sporzdzeniu aktu przeksztacenia zarzd spóki skada wniosek o wpisanie spóki do rejestru przedsibiorców, a nastpnie do rejestru podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz. Art. 76 Dniem przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spók jest dzie wpisania tej spóki do rejestru przedsibiorców.

9 Joanna Nowak-Kubiak 9 z 10 Art. 178 Jeeli podmiot tworzcy przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowizania podmiotu tworzcego przejte od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej midzy innymi 1)z tytuu podatków wobec budetu pastwa oraz nalenoci celnych; 2)z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne w czci finansowanej przez patnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjtkiem skadek na ubezpieczenie emerytalne; 3)wobec Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosch; 4)z tytuu: a)opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i ksztatowaniu rodowiska, b)opat za korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska, c)opat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego stanowicych przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budetów powiatów i budetów gmin, niezalenie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opaty te powinny by wpacone przez zakad, 5)z tytuu administracyjnych kar pieninych okrelonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4; 6)z tytuu opat za uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa w czci stanowicej dochód budetu pastwa; 7)z tytuu odsetek za zwok, opaty prolongacyjnej, opaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zalegoci wymienionych w pkt 1 6. umarza si. Art. 180 Umorzeniu podlegaj równie: 1) zobowizania z tytuów wymienionych w art. 179, w stosunku do których do dnia przeksztacenia zostay wydane decyzje rozkadajce ich spat na raty lub odraczajce termin ich patnoci, albo gdy zobowizania te stanowi nalenoci sporne; 2) opaty prolongacyjne ustalone w zwizku z decyzjami, o których mowa w pkt 1; 3) koszty egzekucyjne dotyczce zobowiza z tytuów wymienionych w art Umorzeniu nie podlegaj zobowizania z tytuu: 1) zalegoci podatkowych i celnych okrelonych w decyzji waciwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej, 2) skadek na ubezpieczenia spoeczne i skadek na Fundusz Pracy, 3) wpat do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosch, 4) opat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, budetów powiatów i budetów gmin, 5) opat za uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa okrelone w wyniku postpowania kontrolnego, jeeli zalegoci te okrelone zostay w zwizku z dokonywaniem czynnoci ch majcych na celu obejcie przepisów podatkowych, o nalenociach celnych, o ubezpieczeniach spoecznych lub przepisów dotyczcych wymiaru i poboru tych nalenoci. Art. 182 Przepisy dotyczce umorzenia zobowiza publicznoch stosuje si odpowiednio do nalenoci z tytuu zobowiza podatkowych stanowicych dochody budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz zobowiza publicznoch, w czci dotyczcej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów budetów powiatów i budetów gmin, jeeli organ stanowicy waciwej jednostki samorzdu terytorialnego podejmie uchwa o umorzeniu tych nalenoci. Umorzenie nalenoci jednostek samorzdu terytorialnego z tytuu zobowiza likwidowanych SP ZOZO nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytuu przez budet pastwa.

10 Joanna Nowak-Kubiak 10 z 10 Art. 184 Podmiot tworzcy, który przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow na zasadach okrelonych w ustawie moe ubiega si w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotacj celow z budetu pastwa. Art. 185 Warunkami uzyskania dotacji s: 1) wpisanie spóki powstaej z przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej do rejestru przedsibiorców nie póniej ni w dniu 31 grudnia 2013 r.; 2) spenienie warunku polegajcego na: a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiza cywilnoch podmiotu tworzcego przejtych od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, obejmujcej co najmniej czciowe umorzenie tych zobowiza lub odsetek od nich, lub b) istnieniu w dniu przeksztacenia przejtych przez podmiot tworzcy zobowiza cywilnoch wynikajcych z zacignitych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej, lub c) uiszczeniu przez podmiot tworzcy, który przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej w spók kapitaow podatku od towarów i usug od wniesionego do tej spóki aportu, lub d) istnieniu w dniu przeksztacenia zobowizania wynikajcego z poyczki, udzielonej przez podmiot tworzcy samodzielnemu publicznemu zakadowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub e) poniesieniu kosztów okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci Art. 192 Od dnia wejcia w ycie ustawy nie mog by tworzone samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, -wyjtek samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej powstae w wyniku czenia na zasadach okrelonych w ustawie. SP ZOZ staj si z dniem wejcia w ycie ustawy podmiotami leczniczymi niebdcymi przedsibiorcami i maj 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy na dostosowanie ich dziaalnoci oraz statutów i regulaminów organizacyjnych do nowych przepisów. Wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy postpowania: 1) w sprawie wpisania, wykrelenia i zmian w rejestrze zakadów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegaj umorzeniu z mocy prawa; 2) w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sdowym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy; 3) w sprawie czasowego zaprzestania dziaalnoci s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy; 4) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej s prowadzone na dotychczasowych zasadach. Art Obowizek podmiotu tworzcego dotyczcy zmiany formy organizacyjno prawnej samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeeli ujemny wynik finansowy tego zakadu nie moe by pokryty w sposób okrelony w art. 55, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczty po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo: Lista dokumentów przedkadanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu ISPA lub umowy po#yczki na dofinansowanie przedsi%wzi%cia ISPA ze &rodków NFO*iGW A. ZAWARCIE POROZUMIENIA / UMOWY POYCZKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalnoci leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalnoci leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) Dz.U.2011.112.654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalnoci leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa okrela: 1) zasady wykonywania działalnoci leczniczej;

Bardziej szczegółowo

o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pa"stwa wsparcia instytucjom finansowym (druk nr 1327)

o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pastwa wsparcia instytucjom finansowym (druk nr 1327) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1483 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rz!dowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pa"stwa wsparcia instytucjom finansowym

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4345 Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Druk nr 4345 Warszawa, 16 czerwca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-11 Druk nr 4345 Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw 1,2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw 1,2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw 1,2) Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pón. zm. 3) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata 009-0 Barbara Daniel z 6 KIERUNKI RESTRUKTURYZAJI samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

- o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

- o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 382 Warszawa, 1 marca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Poz. 3. z dnia 3 stycznia 2013 r. 3) ),

Poz. 3. z dnia 3 stycznia 2013 r. 3) ), Poz. 3 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. 2) 3) ), - 1) 2) 3) - - - - - - - spoza rodziny, - - - - - - - - - - dzenia. - - - - - - - - - - - - - - - 5) W. Kosiniak-Kamysz 5) WZÓR Nazwa organu waciwego prowadzcego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Wrocaw, 10 sierpnia 2004 roku WK.660/342/K-17/04. Burmistrz Miasta i Gminy Zbkowice lskie. ul. 1 Maja 15 57 200 Zbkowice lskie

Wrocaw, 10 sierpnia 2004 roku WK.660/342/K-17/04. Burmistrz Miasta i Gminy Zbkowice lskie. ul. 1 Maja 15 57 200 Zbkowice lskie Wrocaw, 10 sierpnia 2004 roku WK.660/342/K-17/04 Burmistrz Miasta i Gminy Zbkowice lskie ul. 1 Maja 15 57 200 Zbkowice lskie Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj&c na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2005 r.

z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2005 r. Dz.U.05.161.1359 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych Rzecznik Ubezpieczonych UFG KNF PIU PBUK Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych klient Agent ubezp. /multiagent/ Zakad ubezpiecze ZR Broker reasekuracyjny Broker ubezp. Risk rzeczoznawca Aktuariusz

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

5678958: +!); 7<9=>88:=3=8:=7?>= &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$

5678958: +!); 7<9=>88:=3=8:=7?>= &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 2-34'$ 5678958: +!); 788:=3=8:=7?>=!"# "$%! &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$ @!'/!!!" #!*/ $% &'!' ( ) %$ '!'*)'+')!"# "$%! &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$,,! & -!#%.!%/ 0 11 ='/ # >?!!234

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych.

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. ROZLICZENIA VAT W JEDNOSTKACH SAMORZDOWYCH 4 grudnia 2006 r. skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. przekazanie uczestnikom

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWASKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TRE(CI OPINIA#NIEZALE)NEGO#BIEG EGO#REWIDENTA... 3 RAPORT# Z# BADANIA# SPRAWOZDANIA#

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPE&NIAJ)CY OPINI+ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ&KI CIECH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2004

RAPORT UZUPE&NIAJ)CY OPINI+ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ&KI CIECH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2004 RAPORT UZUPE&NIAJ)CY OPINI+ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ&KI CIECH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2004 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj9ce badan9 jednostk; Spóka dziaa pod firm CIECH Spóka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekaj cych o czasowej niezdolno ci do pracy

Informator dla lekarzy orzekaj cych o czasowej niezdolno ci do pracy Zakad Ubezpiecze Spoecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekajcych o czasowej niezdolnoci do pracy Informator Zakad Ubezpiecze Spoecznych 2011 r. Informator dla lekarzy orzekajcych

Bardziej szczegółowo

Przypadek pierwszy: jeli jest to samochód osobowy, póci(#arówka lub inne podobne rodki trwae to nie mo#na traktowa* tego zakupu jako projektu (celu)

Przypadek pierwszy: jeli jest to samochód osobowy, póci(#arówka lub inne podobne rodki trwae to nie mo#na traktowa* tego zakupu jako projektu (celu) 1. Co jeli beneficjent zawiesi dziaalno gospodarcz po pobraniu dotacji, czy bdzie musia j zwróci, czy jeli w ramach dotacji zakupi sprzt czy musi zwróci kwot dotacji czy te# równowarto wartoci sprztu który

Bardziej szczegółowo

U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4. z dnia 2013 r.

U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4. z dnia 2013 r. Projekt U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4 z dnia 2013 r. Art. 1. 1. Ustala si, zgodnie z załcznikiem nr 1, łczn kwot podatkowych i niepodatkowych dochodów budetu pastwa w wysokoci 276 912 224 tys.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE USTAWA z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa okrela: 1) zadania Krajowej Administracji Skarbowej w tym wyodrbnionej Inspekcji skarbowej; 2) organy

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo