S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3"

Transkrypt

1 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem, dzia!a na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 poz. 104 z pó,niejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu. 2. Towarzystwo jest towarzystwem zarejestrowanym i posiada osobowo/0 prawn1. 3. Towarzystwo powo!uje si3 na czas nieokre/lony. & 2 Siedzib1 jego w!adz jest miasto sto!eczne Warszawy. & 3 Towarzystwo mo5e u5ywa0 odznak i piecz3ci na zasadach okre/lonych w przepisach szczegó!owych. & 4 Towarzystwo mo5e by0 cz!onkiem krajowych i mi3dzynarodowych organizacji o podobnym profilu dzia!alno/ci. & 5 Towarzystwo swoim dzia!aniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polski. Dla w!a/ciwego realizowania swoich celów Towarzystwa mo5e prowadzi0 dzia!ania poza granicami Rzeczpospolitej Polski. & 6 Towarzystwo samodzielnie okre/la swoje cele, program dzia!ania i struktur3 organizacyjn1 Cele i sposoby dzia0ania ROZDZIA DRUGI 1

2 Celem Towarzystwa jest: & 7 1. wspó!praca i wzajemne kontakty pomi3dzy osobami narodowo/ci chiskiej i polskiej 2. upowszechnianie wiedzy o polskim systemie prawnym w/ród chiczyków przebywaj1cych na terenie Polski 3. wspieranie i organizowanie inicjatyw zmierzaj1cych do wzajemnego poznania j3zyka, historii oraz kultury polskiej i chiskiej 4. pomoc socjalna i prawna osobom narodowo/ci chiskiej, przebywaj1cym, studiuj1cym lub pracuj1cym na obszarze Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z celami Stowarzyszenia 5. rozwijanie wspó!pracy gospodarczej pomi3dzy firmami chiskimi i polskimi dzia!aj1cymi na terenie Polski jak równie5 firmami polskimi i chiskimi prowadz1cymi dzia!alno/0 gospodarcz1 w Chinach. & 8 Towarzystwo realizuje swoje cele poprze: 1. tworzenie sieci informacyjnych na potrzeby ma!ych i /rednich przedsi3biorstw 2. prowadzenie bada marketingowych w Chinach i Polsce 3. organizowanie spotka i seminariów dzia!aczy gospodarczych i ludzi biznesu 4. systematyczne wydawanie wiadomo/ci w internecie i biuletynie 5. inicjowanie spotka turystycznych i sportowych 6. nauk3 j3zyka polskiego obywateli chiskich a obywateli polskich j3zyka chiskiego raz w tygodniu w siedzibie Towarzystwa. 7. pomoc socjalna realizowana b3dzie ze /rodków Towarzystwa a porady prawne udzielane b3d1 na zorganizowanych spotkaniach przy udziale prawników. & 9 Towarzystwo dla realizacji celów statutowych mo5e prowadzi0 dzia!alno/0 gospodarcz1 na ogólnych zasadach okre/lonych w odr3bnych przepisach. Dochód z dzia!alno/ci gospodarczej Towarzystwa s!u5y realizacji celów Statutowych i nie mo5e by0 przeznaczony do podzia!u mi3dzy jego cz!onków & 10 Towarzystwo mo5e wspó!pracowa0 z wszystkimi instytucjami rz1dowymi, samorz1dowymi oraz pozarz1dowymi w dzia!aniach przyczyniaj1cych si3 do realizacji celów statutowych. & 11 Realizuj1c swoje cele Towarzystwo opiera si3 na spo!ecznej pracy cz!onków. Mo5e jednak zatrudnia0 pracowników do prowadzenia swoich spraw. ROZDZIA TRZECI Cz0onkowie Towarzystwa, ich praca i obowi:zki 2

3 & Cz!onkami Towarzystwa mog1 by0 osoby fizyczne i prawne. 2. Osoba prawna mo5e by0 jedynie cz!onkiem wspieraj1cym Towarzystwa. & 13 Cz!onkowie Towarzystwa dziel1 si3 na: 1 zwyczajnych 2 wspieraj1cych 3 honorowych & Cz!onkiem zwyczajnym mo5e by0 osoba fizyczna posiadaj1ca pe!n1 zdolno/0 do czynno/ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, cudzoziemiec nie maj1cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Cz!onkiem wspieraj1cym mo5e by0 osoba prawna zainteresowana dzia!alno/ci1 Towarzystwa, która zadeklarowa!a na jego rzecz pomoc finansow1 lub rzeczow1. Osoba prawna dzia!a w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. 3. Cz!onkiem honorowym mo5e by0 osoba fizyczna szczególnie zas!u5ona dla Towarzystwa, która wnios!a wk!ad w rozwój idei i realizacj3 Towarzystwa lub inny szczególny sposób wnios!a zas!ugi dla Towarzystwa. 4. Cz!onków zwyczajnych, wspieraj1cych i honorowych przyjmuje si3 w drodze uchwa!y Rady Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji 5. Tytu! cz!onka honorowego nadaje Walne Zebranie Cz!onków na wniosek Rady Towarzystwa. & 15 1 Cz!onkowie zwyczajni Towarzystwa maj1 prawo do: a) biernego i czynnego prawa wyborczego do w!adz Towarzystwa b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i tym podobnych okre/lanych przez w!adze Towarzystwa c) korzystanie ze wszystkich urz1dze, /wiadcze i pomocy Towarzystwa w kraju i za granic1. d) zg!aszania opinii, wniosków pod adresem w!adz Towarzystwa & 16 Cz!onkowie Towarzystwa zobowi1zani s1 do: 1 aktywnego udzia!u w pracach i realizacji celów statutowych Towarzystwa 2 przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa! w!adz Towarzystwa 2 udzia!u w zebraniach i konferencjach. 4 regularnego op!acania sk!adek cz!onkowskich i spe!niania innych /wiadcze ustalonych przez Walne Zebranie Cz!onków 3

4 & 17 1 Cz!onkowie wspieraj1cy i cz!onkowie honorowi z wyj1tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiadaj1 prawo okre/lone w & 15 1 b, c, d Cz!onek honorowy jest zwolniony od op!acania sk!adek cz!onkowskich Cz!onkostwo w Towarzystwie ustaje przez: & 18 1 dobrowolnej rezygnacji z przynale5no/ci do Towarzystwa, zg!oszonej na pi/mie Radzie Towarzystwa, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi1za odno/nie Towarzystwa. 1 wykluczenie przez Rad3 a) za dzia!alno/0 sprzeczn1 ze statutem oraz uchwa!ami Towarzystwa a) za nieusprawiedliwione nie branie udzia!u w pracach Towarzystwa a) za zaleganie z op!acaniem sk!adek cz!onkowskich lub innych zobowi1za za okres ponad sze/ciu miesi3cy (pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia) a) w wyniku prawomocnego orzeczenia S1du Powszechnego, orzekaj1cego kar3 w postaci pozbawienia praw publicznych a) osoba która utraci!a cz!onkostwo nie ma prawa 51dania zwrotu wp!aconych sk!adek & 19 Od uchwa!y w przedmiocie wykluczenia, cz!onkowi przys!uguje odwo!ani e do Walnego Zebrania na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwa!a Walnego Zebrania jest ostateczna. ROZDZIA CZWARTY W0adze Towarzystwa W!adzami Towarzystwa s1: & 20 1 Walne Zebranie Cz!onków Towarzystwa 2 Rada Towarzystwa 3 Komisja Rewizyjna 4 S1d Kole5eski 5 Kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata a ich wybór odbywa si3 w g!osowaniu jawnym, bezwzgl3dn1 wi3kszo/ci1 g!osów obecnych cz!onków Walnego Zebrania Cz!onków. 6 Cz!onkowie wybrani do w!adz Towarzystwa mog1 t3 funkcj3 pe!ni0 nie d!u5ej ni5 przez dwie kadencje 7 W przypadku ust1pienia, wykluczenia lub /mierci cz!onka w!adz Towarzystwa w trakcie kadencji, sk!ad osobowy w!adz jest uzupe!niany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko z tym 5e liczba dokooptowanych cz!onków nie mo5e przekroczy0 1/3 liczby cz!onków pochodz1cych z wyboru 4

5 & 21 1 Uchwa!y Walnego Zebrania Towarzystwa, podejmowane s1 w g!osowaniu jawnym, zwyk!1 wi3kszo/ci1 g!osów, przy obecno/ci co najmniej po!owy ogólnej liczby uprawnionych cz!onków (kworum), chyba, 5e statut stanowi inaczej. 2 Uchwa!y Komisji Rewizyjnej podejmowane s1 w g!osowaniu jawnym, bezwzgl3dn1 wi3kszo/ci1 g!osów, przy obecno/ci co najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych cz!onków (kworum), chyba, 5e statut stanowi inaczej. Na podstawie pe!nego sk!adu Komisja Rewizyjna mo5e podejmowa0 uchwa!y w g!osowaniu tajnym. 3 Przy obliczaniu wymaganej wi3kszo/ci liczy si3 tylko g!osy oddane za i przeciw uchwale, która ma by0 podj3ta. W razie równowagi g!osów, rozstrzyga g!os przewodnicz1cego posiedzenia (nie dotyczy g!osowania tajnego) Walne Zebranie Cz!onków Towarzystwa & 22 1 Walne Zebranie Cz!onków Towarzystwa jest najwy5sz1 W!adz1 Towarzystwa 2 W Walnym Zebraniu Cz!onków bior1 udzia!: 1) z g!osem stanowi1cym cz!onkowie zwyczajni, 2) z g!osem doradczym cz!onkowie wspieraj1cy & 23 1 Walne Zebranie cz!onków mo5e by0 zwyczajne lub nadzwyczajne. 2 Zwyczajne Walne Zebranie Cz!onków zwo!uje si3 raz w roku z tym 5e, co trzy lata Zwyczajne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym 3 Termin, miejsce i porz1dek obrad Walnego Zebrania ustala Rada Towarzystwa, podaj1c te dane do wiadomo/ci cz!onkom nie pó,niej ni5 na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania. 4 Walne Zebranie obraduje nad sprawami uj3tymi w porz1dku tylko w tych sprawach mo5e podejmowa0 uchwa!y. 5 Porz1dek obrad Walnego Zebrania, ustalony przez Rad3, zostanie z!o5ony pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 cz!onków zwyczajnych lub Komisj3 Rewizyjn1. 6 Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz!onków zwo!uje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 1) Rada Towarzystwa z w!asnej inicjatywy, na 51danie Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 cz!onków zwyczajnych. 2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Rada winna zwo!a0 w ci1gu dwóch miesi3cy od daty wp!yni3cia wniosku o którym mowa w ust3pie powy5szej uchwa!y lub uchwa!y Komisji Rewizyjnej. 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwa!y w sprawach dla których zosta!o powo!ane. 5

6 & 24 Do wy!1cznej kompetencji Walnego Zebrania nale5y: 1 uchwalenie statutu i jego zmian 2 uchwalanie wytycznych programowych dzia!alno/ci Towarzystwa 3 rozpatrywanie sprawozda z dzia!alno/ci Rady i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, wniosków zg!aszanych przez Rad3 i Komisj3 Rewizyjn1 4 udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie za minion1 kadencj3 5 wybór cz!onków w!adz Towarzystwa oraz ich odwo!ywanie 6 podejmowanie uchwa!y o rozwi1zaniu Towarzystwa i przeznaczeniu maj1tku po rozwi1zaniu 7 rozpatrywanie odwo!a cz!onków od uchwa! Rady w sprawach cz!onkowskich ich dotycz1cych Rada Towarzystwa & 25 1 Rada Stowarzyszenia sk!ada si3 z 3-6 cz!onków. 2 Rozpoczyna si3 z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdawczo- -wyborczym i koczy si3 z chwil1 odbycia nast3pnego Walnego Zebrania sprawozdawczo- -wyborczego po up!ywie trzech lat. 3 Na pierwszym posiedzeniu Rada wybierze spo/ród cz!onków Prezesa. & 26 1 Rada podejmuje uchwa!y na posiedzeniach zwyk!1 wi3kszo/ci1 g!osów przy obecno/ci co najmniej po!owy cz!onków Rady. 2 Uchwa!y Rady s1 protoko!owane. & 27 1 Do wy!1cznej kompetencji Rady nale5y w szczególno/ci: a) kierowanie dzia!alno/ci1 Towarzystwa b) wybór delegatów do organizacji, których Towarzystwa jest cz!onkiem c) ustalenie sk!adek cz!onkowskich i wpisowego d) nadawanie godno/ci cz!onka honorowego e) uchwalanie bud5etu Towarzystwa f) uchwalanie regulaminów obowi1zuj1cych w Towarzystwa g) zatwierdzanie sprawozda i bilansów h) powo!ywanie wszelkiego rodzaju dora,nych komisji, uchwalanie ich regulaminu dzia!ania i powo!ywanie sk!adu osobowego i) podejmowanie wszelkich uchwa! w sprawach cz!onkowskich j)) uchwalanie szczegó!owych wytycznych dzia!alno/ci programowo statutowej i gospodarczej Towarzystwa k) uchwalanie struktury wewn3trznej Towarzystwa 6

7 2 Rada realizuje swe zadania poprzez podejmowanie stosownych uchwa! na posiedzeniach, które odbywaj1 si3 w miar3 potrzeb, nie rzadziej jednak ni5 raz na trzy miesi1ce 3 Posiedzenie Rady zwo!uje Prezes lub z jego upowa5nienia Wiceprezes podaj1c do wiadomo/ci porz1dek obrad 4 W posiedzeniach Rady, maj1 prawo uczestniczy0 cz!onkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o ka5dym posiedzeniu winni by0 powiadomieni. 5 Z posiedze Rady sporz1dza si3 protokó!, który podpisuje Prezes lub Wiceprezes przewodnicz1cy posiedzenia. Na najbli5szym posiedzeniu Rady protokó! winien by0 odczytany i mog1 by0 do niego wnoszone uwagi lub sprostowania. & 28 Szczegó!owy tryb odbywania posiedze Rady, sposób sporz1dzania protoko!ów okre/la regulamin Rady Komisja Rewizyjna & 29 1 Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powo!anym do sprawowania kontroli nad jego dzia!alno/ci1. 2 Komisja Rewizyjna nie mo5e!1czy0 cz!onka Rady i Komisji Rewizyjnej. 3 Komisja Rewizyjna sk!ada si3 z 3 cz!onków, spo/ród których wybiera si3 Przewodnicz1cego i Sekretarza 4 Uchwa!y Komisji Rewizyjnej zapadaj1 wi3kszo/ci1 g!osów & 30 Do zakresu dzia!ania Komisji Rewizyjnej nale5y: 1 kontrolowanie ca!okszta!tu dzia!alno/ci Towarzystwa, 2 wyst3powanie do Rady z wnioskami wynikaj1cymi z przeprowadzonych kontroli, 3 prawo 51dania zwo!ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków w razie stwierdzenia niewywi1zywania si3 przez Rad3 z jego statutowych obowi1zków, a tak5e prawo 51dania zwo!ania posiedzenia Rady, 4 zwo!anie Walnego Zebrania Cz!onków, w razie nie zwo!ania go przez Rad3 w terminie ustalonym statutem, 5 sk!adanie na Walnym Zebraniu Cz!onków wniosków o udzielenie ( lub odmow3 udzielenia) absolutorium naczelnym w!adzom Towarzystwa, 6 sk!adania sprawozda ze swojej dzia!alno/ci na Walnym Zebraniu Cz!onków 7 Cz!onkowie Komisji Rewizyjnej mog1 bra0 udzia! w posiedzeniach Rady towarzystwa z g!osem doradczym. 8 Komisja Rewizyjna ma prawo badania zgodno/ci uchwa!y Rady ze statutem & 31 Szczegó!owy zakres dzia!alno/ci Komisji Rewizyjnej okre/la regulamin zatwierdzony 7

8 przez Walne Zebranie Towarzystwa. & 32 Mandat cz!onka Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa: 1 z chwil1 z!o5enia pisemnej rezygnacji 2 odwo!anie przez Walne Zebranie zwo!ane w tym celu S:d kole=e>ski & 33 1 S1d kole5eski sk!ada si3 z 3 osób cz!onków, spo/ród których wybiera Przewodnicz1cego i jego Zast3pc3. 2 Uchwa!y S1du Kole5eskiego zapadaj1 bezwzgl3dn1 wi3kszo/ci1 g!osów, przy obecno/ci co najmniej 3 cz!onków. S1d kole5eski orzeka w sprawach: & 34 1 sporów pomi3dzy cz!onkami w obr3bie Towarzystwa 2 dzia!alno/ci na szkod3 Towarzystwa & 35 S1d kole5eski mo5e orzeka0 kary: 1 upomnienia 2 nagany 3 zawieszenia w prawach cz!onka na okres od 3 miesi3cy do 1 roku 4 wykluczenie ze Towarzystwa & 36 Od orzeczenia S1du kole5eskiego przys!uguje prawo odwo!ania w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Towarzystwa, którego uchwa!a jest ostateczna. & 37 Szczegó!owy tryb post3powania S1du Kole5eskiego okre/la regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Towarzystwa. ROZDZIA PI?TY Maj:tek i fundusze Towarzystwa 8

9 & 38 Maj1tek Towarzystwa stanowi1 nieruchomo/ci, ruchomo/ci i fundusze & 39 1 Eród!ami powstania maj1tku towarzystwa s1: a) wpisowe i sk!adki cz!onkowskie b) darowizny, zapisy i spadki c) wp!ywy z dzia!alno/ci statutowej Towarzystwa (dochody z w!asnej dzia!alno/ci, dochody z maj1tku Towarzystwa) d) dotacje 2 Sk!adki cz!onkowskie powinny by0 wp!acane do koca I kwarta!u ka5dego roku. nowo przyj3ci cz!onkowie wp!acaj1 wpisowe i sk!adki, wg zasad okre/lonych przez Rad3, w ci1gu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyj3ciu na cz!onka Towarzystwa. & 40 1 Funduszem i maj1tkiem Towarzystwa zarz1dza Rada Towarzystwa. 2 Do reprezentowania Towarzystwa we wszystkich sprawach maj1tkowych i niemaj1tkowych jest upowa5niony Prezes, V-ce Prezes dzia!aj1cy samodzielnie lub dwóch cz!onków Rady Towarzystwa dzia!aj1cych!1cznie. ROZDZIA SZÓSTY Zmiana statutu i rozwi:zanie stowarzyszenia & 41 1 Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podj3cie uchwa!y o rozwi1zaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Cz!onków wymaga kwalifikowanej wi3kszo/ci 2/3 g!osów, przy obecno/ci co najmniej po!owy uprawnionych do g!osowania. 2 Podejmuj1c uchwa!3 o rozwi1zaniu Towarzystwa Walne Zebranie Cz!onków okre/la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj1tku Towarzystwa. 3 W sprawach dotycz1cych rozwi1zania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, maj1 odpowiednie zastosowanie przepisy rozdzia!u 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989r. Nr 20 poz.104 z pó,niejszymi zmianami, 4 W sprawach dotycz1cych rozwi1zania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, maj1 odpowiednie zastosowanie przepisy rozdzia!u 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. 9

10 Komitet Za!o5ycielski. 1 Hongyun Chai 2 Alicja Pieczywek 10

11

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego Tekst ujednolicony z dnia 28.09.2005 STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w Gdyni w dniu 21 lipca 2005 r. wraz z póniejszymi poprawkami ROZDZIAŁ I Nazwa,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Społeczno

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Statut Stowarzyszenia Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Człuchowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STATUT Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ (zwane dalej Stowarzyszeniem). 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI ROZDZIAŁ I 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. Rozdział I. Przepisy ogólne

(tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. Rozdział I. Przepisy ogólne (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Klub Wysokogórski w Toruniu i zwane jest w dalszym cigu Klubem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Muszynka zwana dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy zwane dalej jest Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom STATUT STOWARZYSZENIA Prom Rozdział I Postanowienia ogólne. l Stowarzyszenie Prom zwane dalej Stowarzyszeniem '' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok prawo o stowarzyszeniach { dziennik ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

PŁOCKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU S T A T U T

PŁOCKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU S T A T U T PŁOCKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU S T A T U T PŁOCK 1968-2010 PŁOCKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU S T A T U T ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Płockie Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK"

STATUT Stowarzyszenia PIERWSZY KROK Wrocław, dnia 01 lutego 2004 r. STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK" 1 Stowarzyszenie "PIERWSZY KROK" zwanym w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE

S T A T U T. STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE S T A T U T STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE STATUT Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Chrzanów, 19.07.2010 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU HODOWCÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI KHRON

STATUT KLUBU HODOWCÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI KHRON 1. Rodowody wydaje Zarzd KHRON po nadesaniu odpowiedniej dokumentacji. Czas oczekiwania na rodowody szczenit wynosi 14 dni od zo enia dokumentacji w Zarzdzie KHRON 21 Ka d zmian! wa"ciciela psa i suki

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 3.12.2006 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ M ROZÓW

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 3.12.2006 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ M ROZÓW Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 3.12.2006 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ M ROZÓW 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo