OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI"

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI W oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okrelenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzeda składników aktywów trwałych przez spółk powstał w wyniku komercjalizacji (Dz. U Nr 27, poz. 177 ze zm.). 1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., Warszawa, ul. Stawki Prowadzcy przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Kraków, ul. Westerplatte Przedmiot sprzeday: Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 prawo własnoci lokalu uytkowego nr 2 o powierzchni uytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego połoonego w miejscowoci Mielec przy ul. Rynek Rzochowski 3, w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, objtego ksig wieczyst KW Nr TB1M/ /5, prowadzon przez Sd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksig Wieczystych, z własnoci którego zwizany jest udział wynoszcy 114/626 czci w prawie własnoci działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1042 obszaru 834 m 2 oraz w czciach wspólnych budynku i urzdze, które nie słu wyłcznie do uytku włacicieli lokali, objtej ksig wieczyst KW Nr TB1M/ /0, prowadzon przez Sd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksig Wieczystych. Cena wywoławcza netto: ,00 zł Minimalne postpienie: 1 200,00 zł Wadium: ,00 zł (sprzeda nieruchomoci zwolniona z podatku VAT) 4. Przetarg w formie ustnej odbdzie si w Rzeszowie ul. Matuszczaka 5, pokój nr 24 w dniu r. Składanie i analiza dokumentów, opisanych w pkt. 8 odbdzie si w godzinach od 9 00 do 11 00, licytacja rozpocznie si o godzinie Wadium wnoszone w gotówce powinno by wpłacone nie póniej ni do dnia r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A. 6. Wadium wnoszone w gotówce, w podanej wyej kwocie naley wpłaci na konto: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta , z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: przetarg Mielec, Rynek Rzochowski Nieruchomo mona oglda po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (17) lub UWAGA wadium: a. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeeli aden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, b. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeeli wygrywajcy przetarg uchyli si od zawarcia umowy sprzeday, c. złoone przez nabywc zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, d. złoone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezporednio po licytacji lub uniewanieniu przetargu. 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a. wniesienie wadium w podany wyej sposób, b. wypełnienie przez oferenta wniosku o udział w przetargu (na miejscu) zawierajcego: dane osobowe, PESEL, NIP, owiadczenie o zapoznaniu si z treci ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu ustnego, przedmiotem przetargu oraz o przyjciu ich bez zastrzee, jak równie złoenie owiadczenia o zapoznaniu si i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu przetargu, c. przedłoenie Komisji Przetargowej nw. dokumentów: - dowodu tosamoci, a w przypadku cudzoziemców przedłoenia w tłumaczeniu przysigłym na jzyk polski dokumentów stwierdzajcych tosamo potwierdzonych przez polski konsulat, - pełnomocnictwa notarialnego, jeeli oferent wystpuje w imieniu współmałonka (dotyczy osób fizycznych nabywajcych nieruchomo w ramach małeskiej wspólnoci majtkowej) lub owiadczenia o nabyciu nieruchomoci przez jednego ze współmałonków ze rodków pochodzcych z majtku osobistego (jeli dotyczy), - w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego (nie starszego ni 3 m-ce) odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego lub Ewidencji Działalnoci Gospodarczej oraz komplet dokumentów upowaniajcych do reprezentowania podmiotu w przetargu, - w przypadku spółek odpis Umowy Spółki i Uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników lub innego właciwego organu o zgodzie na nabycie nieruchomoci,

2 - odpisy decyzji z Urzdu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, - w przypadku osób prawnych majcych siedzib za granic lub jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 33¹ KC (Ustawa z dnia r. Kodeks Cywilny, Dz. U 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), z siedzib za granic, dokumentów potwierdzajcych status prawny i rejestracj. Dokumenty sporzdzone w jzyku innym ni polski powinny by przedłoone wraz z tłumaczeniem przysigłym na jzyk polski. Zagraniczne dokumenty urzdowe powinny by powiadczone przez właciwy konsulat/ambasad RP. d. przedłoenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium, e. przedłoenie Komisji Przetargowej owiadczenia o numerze rachunku bankowego, na który naley dokona zwrotu wadium w przypadku niewygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji, na który naley odesła inne dokumenty zebrane od oferenta zgodnie z ogłoszeniem o przetargu. 9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta. 10. Nabywca, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikajcego z przybicia, jest obowizany zapłaci cen nabycia jednorazowo nie póniej ni na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy sprzeday, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A. 11. Kancelari notarialn wskae wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu prowadzcy przetarg. Niezastosowanie si Nabywcy do tych wskaza oznacza bdzie uchylenie si od zawarcia umowy. 12. Dat zawarcia umowy sprzeday Poczta Polska S.A. wskae pisemnie wyłonionemu Nabywcy, w cigu 7 dni na adres zgodny z podanym w Protokole z przetargu. Niezastosowanie si Nabywcy do tych wskaza oznacza bdzie uchylenie si od zawarcia umowy. 13. Poza cen nabycia wygrywajcy przetarg ponosi koszty sporzdzenia aktów notarialnych, koszt sporzdzenia ostatniego operatu szacunkowego (w kwocie: 1.300,00 zł) na podstawie którego ogłoszono przetarg, koszty pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz odpisu z KW. 14. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzeday nastpi w terminie okrelonym w akcie notarialnym. 15. Blisze informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej mona uzyska na stronie oraz pod numerem telefonu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treci ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu. W przypadku naruszenia przepisów stwierdza si uniewanienie przetargu.

3

4 ! ""#$ % &!!' %!( () ) *+, -".///01 2".3 ) 4)! 5 + *) + ) ' )! ) ""0.1 1 (!! ' "/0 % $0 ( ' % )6 ' ) ) %!(! () ) *+, 7-".////3/./ ) 4)! 5+*)+ 8""2 ///// 9 $ /" /"0

5 !:! < % ""#$ 9! "/0 )!$0 *( + 4)! 5 +*) + ( *+,7-".///01 2".37-".////3/./! 4 = ( 6 (% < %! %)+ 4 ) ) "" >>>>5 %

6 @!%!( ' ) ( ' 9 ) (%! ' ' ) (&! '! A!!( ( ( ( ' ( %,!)! ( B ( 'C 85 4!85

7 A, B C " " "/ 3 " #/3 " 0 "/3 0 " 3 032# 3 " 3 2/ A ( "/ 6 )!! ""#$ 032# ( %! B " $ " $ %C. B" " 3 C & % 1 " 3% ""# # " # #$ $ " # " $ 32/ "/ " $% 12# D =EF ""#$

8 < 6! ) 6!!! % % %(6

9 G ( ) ""0.1 1 (!! ' "/0 % $0 *! ) 9! %! : )) ) / 5 9! %!( + 6 ' <) DDD5!! 3 "" //2! % ' %!!

10 9(:!! '&! (!'! ( * 4! ) + A 1/ &!' & / % ) ( =0 +'& E'!!!!'!'!! F<?&=* >FAF8 7 ) E A!( (%! % - '!! #! ( %!!)! %(% ' 9! 9(% % +!)())

11 ? - )! %!)! ),:!! "#/!2$3 + )!! F<?&=* >FAF8 % G'!! %!! ) (% 6 +' 4( *! HEA& I E ( ) %:!! %! &%&!%J

12 9 ) 4 = + / "&/03*' 3/ /"0 0/J-4 & 3/ /"0 33$J** & B"#C $3$ J =E&*

13 E,! % ) (! 4 '!!! % ' %!( % % % (( : % : % :!! :!! ( (

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo