KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:"

Transkrypt

1 UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna będzie obecność współmałżonka osoby uprawnionej, który musi wyrazić pisemną zgodę na udzielenie środków w formie oświadczenia przed pracownikiem UPPK (druk BR-D7). Ustanowienia zabezpieczeń do umowy również dokonują oboje małżonkowie wspólnie. A. Dokumentacja niezbędna w dniu zawarcia umowy: - dowód tożsamości, - potwierdzenie otwarcia/umowa osobistego rachunku bankowego. B. Oświadczenia składane przy podpisywaniu umowy: - oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy publicznej w wysokości 200 tys. euro w okresie ostatnich 3 lat (druk BR-D5), - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk BR-D6), - oświadczenie współmałżonka wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z zawartej umowy (druk BR-D7), C. Oświadczenia składane przez poręczycieli: - oświadczenie poręczyciela (druk BR-D8), - oświadczenie poręczyciela bez małżonka (druk BR-D9), - oświadczenie współmałżonka poręczyciela (druk BR-D10). Wszystkie prawa i obowiązki stron, m.in. terminy wykonywania czynności, dostarczania dokumentów, itp. reguluje POROZUMIENIE stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

2 2. Przelew środków Do przelania środków niezbędne jest dostarczenie wiarygodnego i prawidłowego zabezpieczenia do umowy, określonego wcześniej w Porozumieniu (maksymalnie do 3 dni od dnia podpisania umowy). Data dostarczenia zabezpieczeń jest jednocześnie dniem udzielenia pomocy publicznej, w którym następuje przelew środków na konto osoby uprawnionej. 3. Wpis do ewidencji Wnioskodawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rejestrację firmy wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniu. UWAGA!!!! Wszelkich czynności rejestracyjnych firmy złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można dokonywać dopiero po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu środków!!! 4. Wydatkowanie Wydatkowanie przyznanych środków powinno nastąpić w okresie od dnia ich otrzymania (zawarcie umowy) najpóźniej do dnia określonego w Porozumieniu, jednakże nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 5. Rozliczenie Rozliczenie wydatkowania przyznanych środków powinno nastąpić najpóźniej do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dokumentacja przedstawiana do rozliczenia:

3 - zał. nr 3 do umowy rozliczenie otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej wypełniane przez dotacjobiorcę, weryfikowane następnie przez pracowników UPPK pod kątem zgodności z umową i załącznikami do niej, w związku z czym następuje stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej; - faktury VAT lub rachunki powinny być opatrzone pieczątką firmową sprzedającego z wyraźną nazwą i adresem oraz adnotacją, że zostały zapłacone (wydruk na fakturze bądź pieczątka zapłacono gotówką ; a przy zapłacie przelewem wydruk z konta). Data sprzedaży i zapłaty za fakturę/rachunek powinna być zgodna z kwalifikowalnym okresem wydatkowania środków; - umowy sprzedaży (respektowane jedynie w przypadku złożenia wcześniejszego adekwatnego oświadczenia o dokonywaniu zakupów w tej formie przy kontraktacji umowy) kserokopia + dokładna specyfikacja kupowanej maszyny/urządzenia dołączona do umowy, oświadczenie sprzedającego o otrzymaniu gotówki oraz potwierdzenie odprowadzenia podatku od umowy do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo wraz z rozliczeniem: - nr REGON nadany przez Urząd Statystyczny, - druk ZUA zgłoszenie działalności do ubezpieczeń społecznych w ZUS, 6. Rozliczenie końcowe Dokumentacja przedstawiana do całkowitego rozliczenia po 12 miesiącach prowadzenia działalności: - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej; - zaświadczenie z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. UMOWA konssekwencjje zzawarrci ia umowy i udzzi ielenia śśrrodków

4 ZOBOWIĄZANIA dotacjobiorcy, które muszą znaleźć się w UMOWIE: dokonanie rejestracji działalności zgodnie z oświadczeniami i informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, zawartymi w Porozumieniu (zał. nr 1 do umowy), oraz w toku prowadzonego postępowania; wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z celem określonym w umowie; wydatkowanie otrzymanych środków w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia określonego w Porozumieniu; udokumentowanie i rozliczenie w terminie określonym w umowie wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem; prowadzenie uruchamianej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy (do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego); niezawieszanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; zwrot otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami w razie niedotrzymania warunków umowy. Ponadto dotacjobiorca zobowiązany jest do: powiadomienia Starosty w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności o każdych zmianach, mających wpływ na realizację umowy; każdorazowego stawienia się na wezwanie Starosty oraz udzielania informacji i przedkładania dokumentów niezbędnych do oceny sposobu wykorzystania przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udostępnienia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności

5 gospodarczej, tj. wejścia w obrót gospodarczy w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych; umożliwienia przeprowadzenia pracownikom Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego co najmniej jednej wizyty monitorującej w czasie obowiązywania umowy w celu oceny prawidłowości jej wykonania; przestrzegania postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania; udzielania informacji oraz udostępnienia dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą, przez okres jej przechowywania, na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych. Ponadto dotacjobiorca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: 1) Nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; 2) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. ZWROT ŚRODKÓW NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

6 prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, na inny cel niż określony w umowie; niezgodności przedstawionych dokumentów (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zgłoszenie działalności do ubezpieczenia i inne) ze złożonymi wcześniej oświadczeniami w trakcie postępowania; złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji w trakcie procedury prowadzącej do zawarcia oraz po podpisaniu niniejszej umowy; nie przedłożenia w wyznaczonym przez Starostę terminie żądanych wyjaśnień lub dokumentów; nie uzgodnionej zmiany, rezygnacji, przerwania lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej; uchylania się lub odmowy udzielenia informacji, o których mowa w umowie; nie powiadomienia w terminie 7 dni o każdej zmianie mającej wpływ na realizację umowy; podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; naruszenia innych warunków umowy. FORMY ZABEZPIECZENIA DO UMOWY Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z ustawowymi odsetkami, na wypadek ich wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia składane są już po podpisaniu umowy (w której treści jest zawarta wybrana forma zabezpieczenia) i stanowią podstawę do przelania środków na konto wnioskodawcy. Zgodnie z Rozporządzeniem formami zabezpieczenia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być:

7 poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (awal); gwarancja bankowa; zastaw na prawach lub rzeczach; blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym; akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Zasady ogólne: Wnioskodawca może wskazać jedną z wybranych przez siebie form zabezpieczenia spłaty zwrotu środków. Brak takiej adnotacji we wniosku skutkować będzie wskazaniem formy zabezpieczenia przez urząd. Ponadto forma zabezpieczenia umowy podlega negocjacjom w momencie gdy organ udzielający pomocy uzna, że zaproponowane przez wnioskodawcę zabezpieczenie nie jest wystarczające (zmiana na inne lub wprowadzenie drugiego dodatkowego np. weksla in blanco). Suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewnić ewentualny zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi oraz inne koszty sądowe i egzekucyjne. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przedmiotowych środków, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu umowy, ponosi wnioskodawca. Blokada rachunku bankowego Dokumentacja wymagana przy zabezpieczeniu blokada rachunku: 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego umowa lub adekwatne zaświadczenie; 2. Po podpisaniu umowy Informacja do Banku (druk BR) w celu ustanowienia blokady na rachunku wnioskodawcy; 3. Do przelania środków: Pełnomocnictwo wystawione przez Bank (wzór BR) min zł (przy udzielanych środkach do zł).

8 Akt dobrowolnego poddania się egzekucji Dokumentacja wymagana przy zabezpieczeniu akt notarialny: 1. Dobrowolne poddanie się egzekucji w powołaniu na art pkt 5 i 2 k.p.c. odbywa się w obecności notariusza i jest sporządzane w postaci aktu notarialnego na podstawie zawartej umowy ze Starostą. 2. Do przelania środków: akt notarialny poddanie się egzekucji do ,00 zł (przy udzielanych środkach do zł).!!! Dodatkowym zabezpieczeniem przy tej formie jest WEKSEL IN BLANCO, podpisywany w obecności notariusza. Deklaracja wekslowa podpisywana jest podczas zawierania umowy ze Starostą (zał. nr 2 do umowy).

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej .. 2013

Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej .. 2013 1 Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu.. 2013 roku w Zielonej Górze, pomiędzy: 1. Starostą Zielonogórskim,

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawy Prawne

R E G U L A M I N. Podstawy Prawne R E G U L A M I N Przyznawania Środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na Podjęcie Działalności Gospodarczej Podstawy Prawne 1. Artykuł 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 18.02.2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady i warunki przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach Nr 7/2013 z dnia 18.01.2013r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1) ustawie -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Zasady przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora PUP z dnia 08.02.2013r. w sprawie instrumentów wspierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Na podstawie art. 46 ust. l pkt 2, ust. 3, 5, art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego PODSTAWA PRAWNA

Zasady udzielania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego PODSTAWA PRAWNA Zasady udzielania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Załącznik do zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 13.04.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Środki z FP i EFS na podjęcie działalności gospodarczej zasady ogólne

Środki z FP i EFS na podjęcie działalności gospodarczej zasady ogólne Środki z FP i EFS na podjęcie działalności gospodarczej zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE Kryteria przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo