BEZPIECZESTWO W JACHTINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZESTWO W JACHTINGU"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Okrgowy Zwizek eglarski w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA BEZPIECZESTWO W JACHTINGU Szczecin, 24 kwietnia 2004

2 PATRONAT HONOROWY Prorektor ds. nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie dr in. Andrzej Stefanowski prof. zw. dr kpt..w. Aleksander Walczak prof. zw. dr hab. Bernard Winiewski prof. AM dr hab. Wojciech Piszczek dr in. kpt..w. Jdrzej Porada Przewodniczcy: dr in. Zbigniew Zalewski prezes ZOZ Członkowie: mgr in. Marek Hermach kpt.j. instr. PZ in. Leszek Sołtysik kpt.j. instr. PZ Redaktor dr in. kpt..w. Jdrzej Porada kpt.j. instr. PZ mgr in. Jadwiga Wdzinska, mgr Maria Drogosz Za tre merytoryczn referatów odpowiadaj Autorzy ISBN Druk i oprawa: Szczecin, ul. Felczaka 17 tel./fax (91)

3 Spis treci Od Redakcji... 5 Jerzy Waligóra, Kazimierz witała Nowe oblicze ratownictwa morskiego w Polsce... 9 Jdrzej Porada Problemy ratownictwa w jachtingu morskim na tle zmian w wiatowym i Polskim Systemie SAR Jerzy Pyrchla, Marek Piotrowski Manewrowanie szybk łodzi ratownicz przy współpracy ze migłowcem Zdzisław Doskocz Prawo drogi jachtów na obszarach intensywnego ruchu morskiego Marian Makowski Manewry ostatniej chwili małego statku aglowego Marek Narkiewicz Organizacja kontroli ruchu statków na wodach wewntrznych i terytorialnych Aleksander Walczak eglarstwo w dobie piractwa i terroryzmu Janusz Narkiewicz, Mariusz Andrzejczak Zintegrowane Systemy Nawigacyjne (ZSN) Paweł Zalewski Interpretacja parametrów nawigacyjnych uzyskanych z GNSS w jachtingu Dariusz Malski, Wojciech Piszczek Wykrywalno małych jednostek i jachtów na radarze nawigacyjnym Piotr Majzner Radiokomunikacja w egludze jachtowej...127

4 Bernard Winiewski Osłona pogodowa eglarstwa w polskiej morskiej strefie brzegowej Jdrzej Porada Elementy hydrodynamiki w morskiej strefie brzegowej dla eglarzy Jerzy Pyrchla Charakterystyka dokładnoci wzrokowych obserwacji nawigacyjnych prowadzonych przez załogi jachtów aglowych.177 Wacław Petryski Fizyczne aspekty bezpieczestwa jachtu na morzu Adam Wo niak Dzielno morska załogi czynnik pomijany? Materiały dodatkowe Aleksander Walczak Ochrona statków i portów przed terroryzmem Jerzy Waligóra Zanieczyszczenie rodowiska morskiego zadania Morskiej Słuby Poszukiwania i Ratownictwa Ryszard Wawruch System monitorowania jednostek pływajcych Andrzej Królikowski VTS a bezpieczestwo w jachtingu Tadeusz Wojtasik Bezpieczestwo jachtów morskich (głos w dyskusji)...271

5 Sytuacja w egludze wiatowej w ostatnich latach ulega szybkim zmianom, które charakteryzuj si midzy innymi: narastajc intensywnoci i planowanym dalszym wzrostem przewozów morskich w strefie brzegowej; wzrostem przewozów ładunków niebezpiecznych (chemicznych, ropopochodnych, odpadów nuklearnych itp.); wzrostem ruchu pasaerskiego (w egludze promowej, wycieczkowej, liniowej itp.); wzrostem ruchu jednostek rekreacyjnych (sportowoturystycznych, wdkarskich, itp.); wzrostem napadów rabunkowo-terrorystycznych, przemytu narkotyków i broni oraz nielegalnej emigracji ludzi droga morsk. Zjawiska te zmusiły do wprowadzenia z inicjatywy IMO nowych globalnych systemów: łcznoci i ratownictwa (GMDSS); kontroli, regulacji i zarzdzania ruchem statków (VTS i AIS); bezpieczestwa statków, portów i ładunków (ISPS ); jednolitego systemu wymogów kwalifikacyjnych załóg pływajcych (STCW). Moliwoci wprowadzenia tych koniecznych i kosztownych systemów na ok. 46 tys. statkach wiatowej floty komercyjnej, zaistniały po zastosowaniu nowej technologii opartej na technice cyfrowej i satelitarnej. Jednoczenie opracowano standardy wyposaenia i kwalifikacji załóg obowizujce na statkach konwencyjnych, tj. podlegajcych wymogom Konwencji SOLAS 74. Jednak wymogom tym, dajcym moliwo uczestniczenia w w/w systemach globalnych i lokalnych, nie podlega wiksza od komercyjnej flota małych jednostek niekonwencyjnych, a w szczególnoci jachtów, których drobnych włacicieli nie zawsze sta na pokrycie kosztów dodatkowego

6 wyposaenia. Brak jest te motywacji i kwalifikacji. Mona stwierdzi, e kapitanowie jachtów aglowych i motorowych, nie maj pełnej wiadomoci zachodzcych zmian w organizacji ruchu i bezpieczestwa na szlakach morskich wokół kontynentu europejskiego i północnoamerykaskiego. Niewiadome uczestnictwo w tym ruchu, moe sta si przyczyn zakłóce i zagroenia bezpieczestwa dla wszystkich uczestników wodnostrady morskiej. Ponadto otwarcie w Polsce podobnie jak w innych krajach tzw. cruisingu, a wic moliwoci eglugi rekreacyjno-sportowej jachtów ródldowych w pasie morskich wód przybrzenych i na morskich wodach wewntrznych, wymaga od kapitanów i sterników wikszych kwalifikacji. Zaproponowana tematyka tej Konferencji Bezpieczestwo w Jachtingu, odbiega nieco od poprzednich, mniej bdzie tematów zwizanych ze sztuk i warsztatem eglarskim, natomiast wicej o współczesnych, zewntrznych uwarunkowaniach bezpieczestwa w jachtingu morskim. Przedstawiamy wypowiedzi głównie zawodowych marynarzy i osób profesjonalnie zajmujcych si bezpieczestwem eglugi, ratownictwem morskim i eglarstwem. Spodziewamy si, e przedstawione referaty i dyskusja przyczyni si do opracowania materiałów szkoleniowych, wniosków i wymogów, dotyczcych bezpiecznego uczestnictwa małych jednostek sportoworekreacyjnych w wiatowym i lokalnym systemie organizacji ruchu statków morskich i ratownictwa. Jednoczenie pragniemy zasygnalizowa narastanie nowego powanego problemu zwizanego z moliwoci zagroenia atakami terrorystycznymi na morzu, skierowanymi przeciwko komunikacji morskiej (np. statkom pasaerskim czy handlowym z ładunkiem niebezpiecznym) i jednostkom MW. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, e do działa takich mog by uyte niewielkie popularne jednostki turystyczno-sportowe, nabyte w normalnym obrocie handlowym, lub jednostki uprzednio skradzione na przystaniach. Obecnie realne zagroenie bezpieczestwa na morzu ze strony terrorystów istnieje równie na Bałtyku. Do rodków zapobiegawczych ograniczajcych ewentualne skutki takich działa, nale midzy innymi: monitorowanie jednostek handlowych o wysokim stopniu ryzyka zagroenia (np. statków wycieczkowych, LNG, LPG, zbiornikowców i jednostek przewocych odpady nuklearne); ustanawianie stref zamknitych wokół potencjalnych celów ataku (np. ww. statków) w portach i na redach;

7 wzmocnienie obserwacji i operacji boardingowych w strategicznie wanych punktach i na podejciach do portów. Z wszystkimi w/w realiami i spodziewanymi działaniami zapobiegawczokontrolnymi ze strony Administracji Morskiej, Stray Granicznej i Marynarki Wojennej, musi liczy si jachting polski i europejski. Mamy nadziej, e na Konferencji powstanie moliwo przedstawienia koniecznych informacji i wzajemnych oczekiwa. W imieniu Zachodniopomorskiego Okrgowego Zwizku eglarskiego w Szczecinie, pragniemy w tym miejscu szczególnie podzikowa współorganizatorowi Konferencji, tj. Akademii Morskiej w Szczecinie, której Prorektor ds. nauczania dr in. Andrzej Stefanowski, zgodził si na objcie patronatu nad Konferencj, i bardzo skutecznie wspierał działania organizacyjne. Dzikujemy przede wszystkim autorom referatów, w wikszoci dowiadczonym wykładowcom AM w Szczecinie, oraz tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do czynnego uczestnictwa, oraz wymiany myli naukowej i dowiadcze praktycznych. Dzikujemy za przybycie wystawcom, producentom i ubezpieczycielom, przedstawicielom administracji morskiej, uczelni morskich, władz Polskiego Zwizku eglarskiego i Motorowodnego, oraz Klubu Kapitanów Jachtowych i Bractwa Wybrzea. Dzikujemy za pomoc medialn Redakcji miesicznika agle oraz Koledze Kapitanowi Jerzemu Kuliskiemu twórcy najpopularniejszej internetowej strony eglarskiej w Polsce. Dzikujemy pracownikom i Zarzdowi ZOZ, Administracji AM, oraz Wam Drodzy Koledzy Kapitanowie, bo dziki Waszemu zainteresowaniu, yczliwemu wspieraniu i uczestnictwu, mogła ukaza si ta publikacja powstała w trosce o Tych co na morzu.

8 Bezpieczestwo w Jachtingu Jerzy Waligóra, Kazimierz witała Nowe oblicze ratownictwa morskiego w Polsce Streszczenie W artykule przedstawiono nowe zasady (od 2002 r.) funkcjonowania polskiej Słuby SAR, podstawy prawne, zadania, organizacj oraz jednostki ratownicze. Podano parametry techniczne tych jednostek i migłowców wykorzystywanych w ratownictwie jachtów, oraz rozmieszczenie jednostek Słuby SAR. Z eglug morsk zawsze zwizane było niebezpieczestwo. Wpływ na to maj przede wszystkim złe warunki meteorologiczne i hydrologiczne. Nie mniejsze znaczenie ma równie stan techniczny sprztu pływajcego oraz wyszkolenie pływajcych na nim ludzi. I jeszcze jedno, rozsdek i pokora do morza, czy te włanie jej brak. Wypadki na morzu to nie tylko akweny otwartego morza. Czsto zdarzaj si one równie w strefie przybrzenej. Dotyczy to akwenów, gdzie ze wzgldu na piaszczyste dno, przybój powoduje spłycenia zwane potocznie refkami, które czsto stanowi powane niebezpieczestwo dla jachtów.

9 W celu zminimalizowania skutków wypadków morskich, ratowania ycia ludzkiego, a take zagroe rodowiska morskiego, powołane zostały nowe struktury ratownictwa morskiego. 1. Pocztki ratownictwa morskiego w Polsce Wraz z przyjciem w 1919 roku wybrzea morskiego przez odradzajc si Rzeczpospolit Polsk, zapocztkowano proces tworzenia zrbów ratownictwa morskiego. W maju 1920 roku powołano na wybrzeu pomorskim Urzd Marynarki Handlowej (UMH) z siedzib w Wejherowie, który pó niej przeniesiono do Gdyni. Swoimi kompetencjami objł on sprawy ratownictwa morskiego na polskich wodach terytorialnych i wewntrznych. Na potrzeby działa ratowniczych na morzu wyznaczono tabor holowniczy UMH, przedsibiorstw prywatnych oraz holowniki Marynarki Wojennej. Wraz z rozbudow portu w Gdyni oraz rosncym ruchem statków, w marcu 1928 roku, nastpiła reorganizacja władz administracji morskiej. W miejsce UMH powołano Urzd Morski, podporzdkowujc mu sprawy ratownictwa morskiego. W 1923 roku w ramach dalszych zmian, Urzdowi Morskiemu w Gdyni powierzono zarzdzanie brzegowymi stacjami ratowniczymi, rozmieszczonymi głównie w przystaniach rybackich. Pozostałe zadania zwizane z ratownictwem weszły w zakres obowizków specjalnie powołanego Wydziału Holowniczo Ratowniczego w egludze Polskiej S.A. w Gdyni. Stan taki pozostawał do 1939 roku. W czasie II wojny wiatowej działalno ratownicz polskiej bandery na morzu prowadziły polskie załogi w składzie flot alianckich. Po zakoczeniu wojny rozpoczto szybk odbudow ratownictwa morskiego w Polsce. W kwietniu 1946 roku wznowiono działalno Wydziału Holowniczo-Ratowniczego w egludze Polskiej S.A. w Gdyni. Najwiksze zasługi w jego reaktywowaniu wnieli kapitan Witold Poinc, kapitan Stanisław Jaworski oraz skierowany w 1947 roku do Polski, jako konsultant, kapitan Hans Hansson ze Szwecji. Dalszy rozwój Ratownictwa to powołanie w 1951 roku Przedsibiorstwa Pastwowego Polskie Ratownictwo Okrtowe (PRO) z siedzib w Gdyni, któremu powierzono zadania ratowania ycia ludzkiego i mienia na morzu. W poszczególnych portach polskiego wybrzea rozmieszczono

10 12 statków ratowniczych i 8 stacji Ratownictwa brzegowego. Stan taki istniał do koca 2001 roku. 2. Powołanie nowej struktury ratownictwa morskiego w Polsce Dnia 9 listopada 2000 roku weszła w ycie nowa Ustawa o bezpieczestwie morskim (Dz.U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1156), która w celu zapewnienia realizacji zada poszukiwania i ratowania ycia ludzkiego na morzu, zgodnie z postanowieniami Midzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporzdzonej w Hamburgu w 1979 roku, powołała z dniem 01 stycznia 2002 roku, Morsk Słub Poszukiwania i Ratownictwa, zwan dalej Słub SAR. Podstaw tej decyzji była potrzeba przeprowadzenia zmian strukturalnych dostosowujcych polskie prawo i gospodark do zasad obowizujcych w Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady i sposoby wykonywania zada przez Słub SAR okrela dodatkowo Ustawa z dnia 16 marca 1995 roku o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (Dz.U. z 1995 r., Nr 47, poz. 243) oraz niej wymienione rozporzdzenia: rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 25 wrzenia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zada poszukiwania i ratowania ycia na morzu oraz uprawnie członków ochotniczych druyn ratowniczych (Dz.U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1253); rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 roku w sprawie organizacji i sposobów zwalczania zanieczyszcze na morzu (Dz.U. z 1997 r. Nr 53, poz. 337); rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 25 wrzenia 2001 roku w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Słuby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1252); rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 25 wrzenia 2001 roku w sprawie zasad i sposobu zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Słuby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1252); rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Słuby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 157, poz.1845).

11 Zadania Morskiej Słuby Poszukiwania i Ratownictwa 1. Utrzymanie cigłej gotowoci do przyjmowania i analizowania zawiadomie o zagroeniu ycia na morzu. 2. Planowanie, prowadzenie oraz koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 3. Utrzymywanie w gotowoci sił i rodków do ratowania ycia na morzu. 4. Współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi działajcymi na obszarze kraju. 5. Współdziałanie z odpowiednimi słubami innych pastw podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 6. Zadania zwizane ze zwalczaniem zagroe i zanieczyszcze rodowiska morskiego oraz inne zadania z zakresu bezpieczestwa morskiego, okrelone przepisami odrbnych ustaw. Organizacja Morska Słuba Poszukiwania i Ratownictwa jest pastwow jednostk budetow, podległ ministrowi właciwemu do spraw gospodarki morskiej. Na jej czele stoi dyrektor powoływany przez ministra. Pion operacyjny Dyrektor Słuby SAR Pion ogólny Sekretariat Zespół ds. Zamówie publicznych Zastpca dyrektora ds. operacyjnych Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Wydział Zwalczania Zagroe i Zanieczyszcze na Morzu Główny ksigowy Biuro słub Pracowniczych Biuro techniki i Zaopatrzenia Biuro Administracyjne Biuro Rachunkowoci Finansowej

12 3. Jednostki przeznaczone do ratownictwa ycia na morzu 3.1. Statki ratownicze typu SAR 1500 Dane techniczne: kadłub wykonany z aluminium, długo 15,20 m, szeroko 5,60 m, zanurzenie 0,90 m, prdko max. 30 wzłów, pojemno 23,81 BRT czas operacyjny 6 godzin, załoga 4 osoby, silniki 2 x MAN D 2848 LE 401, napd strugowodny WATERJETS HAMILTON 362. Statek moe zabra na pokład jednorazowo do 75 rozbitków Statki ratownicze typu R-17 Dane techniczne: kadłub wykonany ze stali, długo 21,09 m, szeroko 5,64 m, zanurzenie 1,60 m,

13 prdko max. 9 wzłów, pojemno 54,90 BRT czas operacyjny 2 3 dni, załoga 5 osób ucig holowniczy 4 T, silniki 2 x 155 kw HENSCHEL, napd stanowi dwie ruby stałe, gaszenie poarów wydajno pompy 25 m 3 / h, dwie pompy spalinowe typu Honda o wydajnoci 75 m 3 /h, jedna pompa elektryczna typu FLYGHT o wydajnoci 70 m 3 /h, Statek moe jednorazowo zabra do 50 rozbitków statek ratowniczy typu R-27 Dane techniczne: kadłub wykonany ze stali, długo 29,96 m, szeroko 8,07 m, zanurzenie 3,01 m, prdko max. 12 wzłów, pojemno 196 BRT czas operacyjny 8 10 dni, załoga 7 osób,

14 ucig holowniczy 12 T, silniki 2 x 441 kw 5 AR/25/HCP Cegielski, napd stanowi jedna ruba nastawna, gaszenie poarów wydajno pompy 150 m 3 / h, dwie pompy spalinowe typu Honda o wydajnoci 75 m 3 /h, dwie pompy elektryczne typu FLYGHT o wydajnoci 70 m 3 /h, łód ratownicza typu Ł-4800 (RIB) 50 KM. Statek moe jednorazowo zabra do 150 rozbitków.

15 3.4. Brzegowe Stacje Ratownicze (BSR) Załog BSR stanowi 5 ratowników zawodowych oraz w zalenoci od stacji od 8 do12 ratowników ochotników, posiadajcych na wyposaeniu łodzie ratownicze typu Ł-4800 RIB). Dane techniczne: kadłub wykonany z laminatu w połczeniu z pneumatycznymi burtami łodzi, długo 4,80 m, szeroko 2,25 m, zanurzenie 0,40 m, prdko max. 25 wzłów, czas operacyjny 3 4 godz., załoga 3 osoby, silnik YAMAHA 50 KM lub 60 km, łód ratownicza typu Ł-4800 (RIB) 50 KM. Łód ratownicza typu Ł-4800 moe jednorazowo zabra 2 4 rozbitków. Gotowo załogi zawodowej BSR do akcji ratowniczej wynosi 15 minut, natomiast załogi składajcej si z ratowników ochotników 30 minut.

16 3.5. migłowce ratownicze Marynarki Wojennej (pozostajce w dyspozycji Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego MRCK) Dane techniczne: prdko max. 230 km/h, zasig max. 620 km, załoga 4 osoby, w tym lekarz. migłowiec moe zabra jednorazowo na pokład do 8 rozbitków, w zalenoci od warunków atmosferycznych bdc w zawisie lub wodujc na powierzchni morza. Dane techniczne: prdko max. 220 km/h, zasig max. 900 km, załoga 5 osób, w tym lekarz.

17 migłowiec moe zabra jednorazowo na pokład do 19 rozbitków, w zalenoci od warunków atmosferycznych bdc w zawisie lub wodujc na powierzchni morza. 4. Rozmieszczenie jednostek słuby SAR: L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres Tel./fax. 1. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne Gdynia 2. Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w winoujciu 3. Stacja Ratownictwa Morskiego w Tolkmicku (statek ratowniczy) 4. Stacja Ratownictwa Morskiego w Sztutowie (BSR) 5. Stacja Ratownictwa Morskiego w wibnie (BSR) 6. Stacja Ratownictwa Morskiego w Górkach Zachodnich (statek ratowniczy) Stacja Ratownictwa Morskiego 7. we Władysławowie (statek ratowniczy + BSR) 8. Stacja Ratownictwa Morskiego w Łebie (statek ratowniczy + BSR) Hryniewickiego Gdynia Władysława IV/ winoujcie Parkowa Tolkmicko Obozowa Sztutowo wibnieska 9 (Bosmanat Portu) Gdask Stogi Gdask Hryniewickiego 2 (na terenie portu) Władysławowo Kociuszki 1 (na terenie portu)

18 9. Stacja Ratownictwa Morskiego w Ustce (statek ratowniczy + BSR) 10. Stacja Ratownictwa Morskiego w Darłowie (statek ratowniczy) 11. Stacja Ratownictwa Morskiego w Darłowie (BSR) 12. Stacja Ratownictwa Morskiego w Kołobrzegu (statek ratowniczy + BSR) 13. Stacja Ratownictwa Morskiego w Dziwnowie (statek ratowniczy + BSR) 14. Stacja Ratownictwa Morskiego w Trzebiey (statek ratowniczy) 15. Stacja Ratownictwa Morskiego w winoujciu (statek ratowniczy) Łeba Marynarki Polskiej Ustka Wilków Morskich Darłówko Kotwiczna Darłówko Warzelnicza 7 (Wyspa Solna) Kołobrzeg Osiedle Rybackie Dziwnów Rybacka Trzebie Daszyskiego winoujcie Powiadamianie o niebezpieczestwie i wzywanie pomocy Morska Słuba Poszukiwania i Ratownictwa działa w oparciu o dwa centra koordynacyjne: Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne (MRCK) w Gdyni; Morskie Pomocnicze Centrum Ratownicze (MRPK) w winoujciu. Centra pełni całodobowe dyury ratownicze z zadaniem kierowania akcjami ratowniczymi. Statki ratownicze oraz migłowce pozostaj w dyspozycji oficera operacyjnego MRCK. W przypadku zauwaenia midzynarodowych sygnałów wzywania pomocy naley niezwłocznie alarmowa MRCK lub MRPK. Jerzy Waligóra Morska Słuba SAR w Gdyni Kazimierz witała Morska Słuba SAR w Gdyni

19 Bezpieczestwo w Jachtingu Jdrzej Porada Problemy ratownictwa w jachtingu morskim na tle zmian w wiatowym i Polskim Systemie SAR Streszczenie Od piciu lat w wiatowej egludze morskiej funkcjonuje globalny system ratowania ycia na morzu, natomiast od 2002 roku nowa organizacja polskiej słuby SAR.. Obowizuj równie szczegółowe wymogi w zakresie kontroli i bezpieczestwa eglugi i statków, które powinny by znane wszystkim jednostkom morskim. Wynikaj z tego okrelone konsekwencje dla jachtingu. W artykule poddano analizie zagroenia dla bezpieczestwa jachtów i oczekiwania w stosunku do polskiej słuby SAR w zakresie usług ratowniczych. Wstp Minło ju 14 lat od chwili ukazania si w Polsce dobrego podrcznika eglarskiego na temat ratownictwa morskiego 1. W tym okresie wiele zmieniło si w wiatowym i polskim systemie ratowania ycia i mienia na morzu. Cz tych nowoci i zmian przedstawiano w kolejnych 1 Drogosiewicz M., Komorawski A.: Ratownictwo. Poradnik dla eglarzy, Gdynia 1990.

20 Konferencjach Bezpieczestwo w Jachtingu 2. Niestety, wpłynło to w niewielkim stopniu na popraw rzeczywistego poziomu bezpieczestwa małych jednostek na morzu. Zmianie uległy w Polsce równie stosunki własnociowe w jachtingu. Jeszcze 10 lat temu, gdy wikszo jachtów stanowiła własno społeczn (pastwow), ubezpieczyciel i ratownictwo morskie było równie pastwowe wzajemne stosunki i rozliczenia były prostsze. Obecnie w okresie popiesznej komercjalizacji, zagubiono sens wyszych wartoci społecznych i obywatelskich jakie niesie eglarstwo, widzc w nim głównie ródło dobrych interesów. Wystarczy popatrze na internetowe oferty szkoleniowe i czarterowe beztroskich menagerów, na ceny stawek ubezpieczeniowych, usług ratowniczych i innych. Z drugiej strony przewidywany wzrost uczestnictwa jachtów w dalece zorganizowanym, kontrolowanym i zdyscyplinowanym ruchu morskim statków komercyjnych, nie moe pozostawa bez konsekwencji dla jachtingu morskiego. Problemy bezpieczestwa eglugi małych morskich jednostek niekonwencyjnych (o tonau < 300 GT) w szczególnoci jachtów, w skali globalnej i lokalnej na wszystkich akwenach wiatowych wci istniej pomimo postpu technicznego i technologicznego. wiadczy o tym wzrastajca ilo akcji SAR 3 w ok. 90% wypadków dotyczcych jednostek niekonwencyjnych, równie na wybrzeu polskim Zagroenia bezpieczestwa i wypadki morskie jachtów Zagroenia bezpieczestwa jachtów zwizane s nie tylko ze wzrostem ruchu w morskiej strefie brzegowej tych jednostek, lecz i z ogólnym wzrostem natenia ruchu kabotaowego wzdłu wybrzey morskich, oraz zmianami w organizacji ruchu statków konwencyjnych. Nowe systemy: meldunkowe, rozgraniczenia i kontroli ruchu oraz systemy łcznoci, ostrzee nawigacyjnych i alarmowania o niebezpieczestwie, Na Konferencji Bezpieczestwa 2000 r. Szczecin Trzebie oraz na ostatniej Konferencji Bezpieczestwo w Jachtingu, Gdynia SAR Search and Rescue (poszukiwanie i ratowanie), Midzynarodowa nazwa wiatowego i lokalnego systemu bezpłatnego ratowania ycia ludzkiego na morzu. Porada J.: Perspektywy usług SAR w morskiej strefie Przybrzene, Materiały z VII Konferencji Naukowo-Technicznej Bezpieczestwo Morskie i Ochrona Naturalnego rodowiska, rodowiskowa Rada NOT i Polska Słuba SAR. Kołobrzeg r., str. 165.

21 stwarzaj podstawy do poprawy bezpieczestwa ruchu floty komercyjnej. Efekty takich działa mona ju zauway. Niestety te wszystkie wysiłki i wymogi Midzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zdefiniowane m.in. w Midzynarodowych Konwencjach SOLAS 5 i SAR 6, egzekwowane przez administracje morskie i portowe (Port State Control), nie obowizuj małych jednostek, których armatorzy najczciej nie s w stanie sprosta wysokim kosztom instalacji technicznych zwizanych z ww. wymogami. Jednak nie tylko to jest powodem do niepokoju. Do głównych problemów bezpieczestwa, a wic i ratownictwa jachtów w polskiej strefie brzegowej zdaniem autora naley: 1. Brak u kapitanów tych jednostek wiadomoci konsekwencji wynikajcych z uczestnictwa w wiatowym systemie organizacji ruchu i ratownictwa morskiego. 2. Słaba znajomo obowizujcych przepisów lokalnych na morskich wodach wewntrznych i MPDM (Midzynarodowego Prawa Drogi Morskiej), oraz nie uwzgldnianie rzeczywistych moliwoci nawigacyjnych i manewrowych duych statków napotykanych na akwenach ograniczonych. 3. Słabe wyposaenie techniczne i nieumiejtne wykorzystanie posiadanych skromnych rodków technicznych, w zakresie łcznoci operacyjnej w sytuacji nadmiernego zblienia, szczególnie w warunkach ograniczonej widzialnoci przy uyciu Midzynarodowego Morskiego Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego W odrónieniu od bezpieczestwa prawnego w eglarstwie, wynikajcego z wymogów PZ, PRS i administracji morskiej, brak w programach szkoleniowych wyodrbnionego przedmiotu bezpieczestwo jachtu. Od wielu lat wymóg takich przedmiotów jak bezpieczestwo nawigacji i bezpieczestwo statku, obejmujcych kompendium wiedzy o moliwych zagroeniach, Konwencja SOLAS 74 Safety of Life at Sea, Midzynarodowa Konwencja Bezpieczestwa ycia na Morzu, Londyn 1974 r. wraz z cigłymi uzupełnieniami. Konwencja SAR Search and Rescue, Midzynarodowa Konwencja o Poszukiwaniu i Ratowaniu na Morzu, Londyn Rezolucja IMO A. 380 (10) oraz A. 918 (22) (1) Morski Nawigacyjny Słownik Frazeologiczny, Wyd. Morskie, Gdask 1990 r.; (2) Standardowe zwroty porozumiewania si na morzu, Wyd. WSM Szczecin, Szczecin 1997.

22 sytuacjach awaryjnych i algorytmach postpowania, obowizuje w standardach szkoleniowych oficerów floty komercyjnej. 5. Obecnie brak w Polsce przyjaznego zaplecza ratowniczego w zakresie prostych usług technicznych, medycznych, holowniczych itp. oraz właciwego systemu ubezpiecze i asekuracji w jachtingu morskim. Do lat 90-tych dziki inicjatywie grupy dowiadczonych kapitanów jachtowych i działaczy eglarskich, wród których mona wymieni: Andrzeja Rociszewskiego, Antoniego Komorowskiego, Bogdana Matowskiego, Władysława Dbrowskiego, Adama Wo niaka, wypadki morskie jachtów aglowych były szczegółowo analizowane, a wyniki tych analiz publikowane i powszechnie dostpne 8. Obecnie zaniechano tej inicjatywy, natomiast kapitanowie jachtowi spotykaj si w bardzo wskim gronie na organizowanych co kilka lat Konferencjach Bezpieczestwa, gdzie omawia si te sprawy. Dziki A. Wo niakowi powstała komputerowa baza danych o wypadkach polskich jachtów aglowych w latach r., s cenne materiały analityczne i wnioski, które niestety nie s znane ogółowi braci eglarskiej, nie popularyzowane i nie uwzgldniane w oficjalnych programach szkoleniowych. Czciowo luk w tym zakresie wypełniaj ksiki oraz ciekawa strona internetowa Jurka Kuliskiego, zasłuony miesicznik agle i Rejsy. Naley oczekiwa, e popularyzacja wiedzy o rónych uwarunkowaniach bezpieczestwa jachtów na morzu, oraz inicjatywa szkolenia doskonalcego w tym zakresie bdzie podstawowym zadaniem PZ i PZMW, ich oddziałów terenowych i klubów. Tak si nie dzieje, std wynikła potrzeba szerszej formuły tej Konferencji Bezpieczestwo w Jachtingu jako konferencji szkoleniowej. Z uwagi na ograniczon objto tego opracowania, przedstawione zostały tylko wybrane sporód ww. problemy wymagajce szerszej popularyzacji wród kapitanów i oficerów jachtów aglowych i motorowych wyruszajcych na morze. 2.Uczestnictwo w wiatowym systemie SAR Kapitan i załoga jednostki poruszajcej si na wodach morskich (tj. na morskich wodach wewntrznych, morzu terytorialnym w pasie wód 8 wiat agli: Roczniki PZ z lat

23 przybrzenych i na otwartym morzu), powinni zdawa sobie spraw ze sposobu funkcjonowania wiatowego i lokalnego systemu ratowania ycia tzw. słuby SAR. Kady członek załogi w sytuacji zagroenia ycia na morzu, lub wiedzc o takim zagroeniu, w chwili wzywania pomocy, moe uruchomi (czsto niewiadomie) lokalny, krajowy, a nawet wiatowy system SAR, i niezalenie od wyposaenia oraz wyszkolenia, staje si uczestnikiem tego systemu. Odbiorca takiego wezwania na morzu ma obowizek moralny i prawny (jeli tylko ma tak moliwo), natychmiast włczy si do akcji SAR. Podstaw wiatowego oraz lokalnego morskiego systemu SAR obowizujcego od piciu lat stały si trzy filary: 1. GMDSS 9 (wiatowy Morski System Łcznoci Alarmowej i Bezpieczestwa) obowizujcy od r. we flocie handlowej (statki konwencyjne), wykorzystujcy systemy radiokomunikacyjne oparte na technice cyfrowej i satelitarnej. 2. AMVER 10 (Automatyczny System Ratowniczy Wzajemnej Pomocy Statków) dla statków o tonau > 1000 DWT, wyruszajcych w podró dłusz od 24 godzin. 3. IAMSAR (Midzynarodowy Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwania i Ratowania) opracowany przez IMO w 1998 r. 11 Przed ustanowieniem w/w filarów, wszystkie wody morskie i oceany musiały zosta podzielone na tzw. regiony odpowiedzialnoci ratowniczej (SRR) czego przykładem moe by podział wód Bałtyku (rys. 1). Na dokładnie okrelonych obszarach SRR, pastwo nadbrzene sprawuje kontrol, oraz poprzez swoje słuby SAR na kade wezwanie jest gotowe do wyruszenia na ratunek osób znajdujcych si w niebezpieczestwie na statku, w samolocie, na jachcie, desce windsurfingowej, innym rodku pływajcym, lub w wodzie. 9 GMDSS Global Maritime Distress and Safety System. 10 AMVER Automated Mutual assistance Vessel Rescue. 11 IAMSAR MANUAL International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. Poradnik IAMSAR, Tom III rodki mobilne, Wyd. Trademar, Gdynia 2001.

24 Rys. 1. Strefy odpowiedzialnoci ratowniczej SAR na Bałtyku W rzeczywistoci organizacja wiatowego, regionalnego i krajowego systemu SAR opiera si na cile okrelonych standardach zwizanych z wyposaeniem ratowniczym statków, osobistym wyposaeniem ratunkowym członków załóg, oraz standardach łcznoci i koordynacji w czasie akcji SAR. Standardy te maj podstawowy wpływ na skuteczno akcji SAR i jej koszty, jednak wymóg spełnienia ich mógł by zastosowany tylko w stosunku do duych jednostek komercyjnych tj. statków podlegajcych Konwencji SOLAS, a wic 300 GR (ton rejestrowych).

25 Równolegle z doskonaleniem rodków technicznych, organizacji i koordynacji SAR zarówno na szczeblu globalnym przy pomocy segmentów satelitarnych, jak i krajowym - poprzez Morskie, Lotnicze i Wojskowe Centra Koordynacyjne (MRCC, ARCC), przygotowane zostały jednolite standardy wyszkolenia i pełnienia słuby na morzu dla członków załóg okrelone w Konwencji STCW 12. Rys. 2. Schemat łcznoci GMDSS w czasie akcji SAR Standardy szkoleniowe i wymogi kwalifikacyjne dotycz nie tylko prewencji unikania wypadków morskich np. poprzez doskonał znajomo MPDM, obowizkowego indywidualnego wyszkolenia kadego członka załogi w zakresie ITR (Indywidualnych Technik Ratowniczych), lecz i znajomoci procedur awaryjnych oraz procedur koordynacyjnych SAR (cile okrelonych w Poradniku IAMSAR), obowizujcych wszystkie statki w przypadku uczestnictwa w akcji SAR. Dobrodziejstw tych pozbawione s załogi małych jednostek, dysponujce minimalnym obowizkowym wyposaeniem ratunkowym i sygnalizacyjnym, okrelonym przez lokaln administracj morsk. To jednak nie zwalnia załogi tych jednostek z moralnego i prawnego 12 Konwencja STCW Standards on Training Certification, and Watcheeping for Seafarers. Midzynarodowa Konwencja o wyszkoleniu marynarzy, wydawaniu wiadectw i pełnieniu wacht. Londyn 1978 z poprawkami 1995 r.

WSPÓCZESNE PROBLEMY RATOWNICTWA MORSKIEGO MAYCH JEDNOSTEK Cz. I

WSPÓCZESNE PROBLEMY RATOWNICTWA MORSKIEGO MAYCH JEDNOSTEK Cz. I 1 Jdrzej Porada WSPÓCZESNE PROBLEMY RATOWNICTWA MORSKIEGO MAYCH JEDNOSTEK Cz. I Problemy bezpieczestwa eglugi maych morskich jednostek niekonwencyjnych, w szczególnoci rekreacyjnych ( o tonau < 300 GT)

Bardziej szczegółowo

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie Wykład 1 RATOWNICTWO RATOWNICTWO POSUKIWANIE I RATOWANIE MIENIA RATOWANIE ŻYCIA SAR SALVAGE Search and Rescue RATOWANIE I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: RATOWNICTWO MORSKIE. Kod przedmiotu: Xr. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU NA STOPIE STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

PROGRAM KURSU NA STOPIE STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PROGRAM KURSU NA STOPIE STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPIS TRECI I. Wstp II. Cel szkolenia III. Załoenia organizacyjne IV. Wymagania formalne V. Program kursu VI. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania. powania w oczekiwaniu na pomoc

Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania. powania w oczekiwaniu na pomoc Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania powania w oczekiwaniu na pomoc WYPADEK NA MORZU ZASADY POSTĘPOWANIA W OCZEKIWANIU NA POMOC DziałalnośćMorskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Marek Długosz. SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich

Marek Długosz. SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich Marek Długosz SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich I MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA INFORMACJE OGÓLNE MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA JEST PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDZETOWĄ PODLEGŁĄ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ZWROTY RATOWNICZE MAYCH STATKÓW MORSKICH, KUTRÓW I JACHTÓW Z POMOCNICZYM NAPDEM MOTOROWYM. Streszczenie

ZWROTY RATOWNICZE MAYCH STATKÓW MORSKICH, KUTRÓW I JACHTÓW Z POMOCNICZYM NAPDEM MOTOROWYM. Streszczenie Jdrzej Porada ZWROTY RATOWNICZE MAYCH STATKÓW MORSKICH, KUTRÓW I JACHTÓW Z POMOCNICZYM NAPDEM MOTOROWYM Streszczenie W morskiej literaturze technicznej dotyczcej problematyki ratownictwa, funkcjonuje pojcie

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty)

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Mgr in. Marian Maka MINISTERSTWO TRANSPORTU Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Arystoteles stwierdził pastwo jest wspólnot równych, majc

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Katarzyna Domańska Komisja Szkolenia PZŻ Gdynia 25 marca 2017 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 2 (185) 2011 Zdzisł aw Kopacz Wacł aw Morgaś Akademia Marynarki Wojennej KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka środków technicznych SAR

Charakterystyka środków technicznych SAR Charakterystyka środków technicznych SAR Środki techniczne SAR, podział ogólny: Brzegowe Stacje Ratownicze (BSR); Jednostki pływające; Jednostki powietrzne; Centra koordynacji; Brzegowe Stacje Ratownicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. Projekt z dnia 11.12.2003 r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. Dz.U.03.168.1640 2005.10.25 zm. Dz.U.05.197.1638 1 2007.02.22 zm. Dz.U.07.18.111 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA Zarzdzenie Nr 6 / 05 W sprawie: wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Ochrony Przeciwpoarowej na terenie Zarzdu Morskich Portów

Bardziej szczegółowo