URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z"

Transkrypt

1 PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U. z 1969 r. Nr 33 poz. 282); 2. Konwencja o pomierzaniu pojemności statków, 1969 (Dz. U. z 1983 r Nr 56 poz. 247); 3. Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, 1972 (Dz. U. z 1977 r. Nr 15 poz. 61); 4. Konwencja o bezpiecznych kontenerach, 1972 (Dz. U. z 1984 r. Nr 24 poz. 118); 5. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 1973/1978 ( MARPOL ) (Dz. U. z 1987 r. Nr 17 poz. 101); 1) Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 202 poz. 1679); 6. Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 ( SOLAS ) (Dz. U. z 1984 r. Nr 61 poz. 318): 1) Protokół z 1988 r. do Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 191 poz i 1174); 2) Poprawki z 2002 r. do Konwencji SOLAS o bezpieczeństwie życia na morzu ( Dz. U. z 2005 r. Nr 120 poz i 1017); 7. Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 (Dz. U. z 1987 r. Nr 18 poz. 108); 8. Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW) (Dz. U. z 1984 r. Nr 39 poz. 201) ze zmianami z Manili (Dz. U nr 00 poz. 1093) 9. Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, 1979 (Dz. U. z 1988 r. Nr 27 poz.184); 10. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 1982 (Montego Bay) (Dz. U. z 2002 r. Nr 59 poz. 543 ). 11. Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136 poz. 1527); 12. Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 148 poz. 939); 13. Konwencja o pracy na morzu, 2006 (MLC) (Dz. U poz. 845) 14. Kodeksy: FTP, FSS, HSC oraz inne rezolucje przyjęte przez IMO. 15. Przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). II. PRZEPISY KRAJOWE INSPEKCJA FLAGI (FSI) 1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz.131; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 934; ze zm.): PS9.W01 page 1 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

2 1) Rozporządzenie MTiGM z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. Nr 98 poz.438; ze zm.) a) Zarządzenie Nr 12 MI z dnia r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MI Nr 3 poz.16 ): - Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego w Szczecinie wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Morskiemu w Szczecinie; ze zmianami. 2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Dz. U. nr 75 poz. 850); 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej (Dz. U. nr 37 poz. 193); 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską (Dz. U. nr 0 poz. 1073) 2. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. Nr 138 poz. 1545; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 758; ze zm.): 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego (Dz. U. nr 47 poz. 400); 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. nr 83 poz. 769); 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. nr 102 poz. 1074); 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego (Dz. U. nr 118 poz. 1237); 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru statków morskich (Dz. U. nr 119 poz. 1248); 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności (Dz. U. nr 162 poz. 1696); 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów (Dz. U nr 6 poz. 43); 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania kapitana statku wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (Dz. U. nr 42 poz. 405); PS9.W01 page 2 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

3 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (Dz. U. Nr 122 poz.1012); 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku (Dz. U. Nr 122 poz.1013); 11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa, (Dz. U. poz. 1408). 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. poz. 1014). 4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228 poz. 1368; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U poz. 611): 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenie Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) (Dz. U. Nr 268 poz.1590; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 651); 2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery (Dz. U. Nr 0 poz.60); 3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m. (Dz. U. Nr 0 poz.79); 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS) (Dz. U. Nr 0 poz.111); 5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży (Dz. U. Nr 0 poz.120), 6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności (Dz. U. Nr 0 poz. 168); 7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu (Dz. U. Nr 0 poz. 180); 8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT). (Dz. U. Nr 0 poz.241); PS9.W01 page 3 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

4 9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku. (Dz. U. Nr 0 poz. 296); 10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. (Dz. U. poz. 326; ze zm.); 11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich. (Dz. U. Nr 0 poz. 679); 12) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro. (Dz. U. Nr 0 poz. 955); 13) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej. (Dz. U. Nr 0 poz. 1044); 14) Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku (Dz. U. Nr 0 poz. 1165); 15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego (Dz. U. Nr 0 poz. 1313); 16) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 57); 17) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 132); 18) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów, prób i uznawania kontenerów (Dz. U. nr 0 poz. 497); 19) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS (Dz. U. nr 0 poz. 798); 20) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. nr 0 poz. 937; zm. Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1349); 21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej (Dz. U. nr 0 poz. 1334); PS9.W01 page 4 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

5 22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi (Dz. U. nr 0 poz. 1335); 23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie (Dz. U. nr 0 poz. 1378); 24) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz.U poz. 48); 25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego (Dz.U poz. 51); 5. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61 poz. 258; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 430); : 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz. U. nr 17 poz. 80); 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz. U. nr 65 poz. 604); 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów (Dz. U. nr 89 poz. 833); 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 116 poz. 109); 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 194 poz. 1895); 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia poziomu leczenia na jednostkach pływających (Dz. U. nr 194 poz. 1904); 7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich (Dz. U. nr 52 poz. 522; ze zm.); 6. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171 poz. 1055): PS9.W01 page 5 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

6 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) (Dz.U. nr 28 poz. 177); 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego (Dz. U. nr 34 poz. 268); 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego (Dz. U. nr 34 poz. 269); 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz portów zawinięć statku (Dz. U. Nr 39 poz.314); 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony (Dz. U. nr 39 poz. 315); 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktów odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu (Dz. U. Nr 102 poz.843); 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów (Dz. U. nr 137 poz. 915); 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów (Dz. U. nr 217 poz. 1431); 9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. nr 93 poz. 539); 10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego (Dz. U poz. 467); 7. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47 poz. 243; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2015 nr 0 poz. 434): 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki (Dz. U. Nr 225 poz.1493); 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz. U poz. 1553); 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93 poz. 899; ze zm.): PS9.W01 page 6 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

7 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. nr 0 poz. 1385; zm. Dz. U. z 2014 poz. 1711); 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2014 Nr 0 poz. 1645): 1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz ); 10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 43; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 1458); 1) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. nr 0 poz. 460); 2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie (Dz. U. nr 0 poz. 599); 3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. nr 0 poz. 749); 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. nr 0 poz. 1366); 11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380; ze zm.); 12. Ustawa z dnia 29 lutego 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926; ze zm.); 13. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 o państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068); 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30 poz. 168; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 267; ze zm.). 15. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1966 r. Nr 24 poz.151; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 1015; ze zm.). 16. Zarządzenia i Komunikaty wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (Prawo miejscowe): a) Zarządzenie Porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków udających się w podróże próbne.(dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45 poz.755); b) Zarządzenie Porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 28 luty 2008 r. - w sprawie bezpieczeństwa doków pływających (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 574); PS9.W01 page 7 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

8 c) Zarządzenie Porządkowe Nr 1 Dyrektora urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów potwierdzających warunki pracy i życia na statku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2637); - zmiana - Zarządzenie Porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie dokumentów potwierdzających warunki pracy i życia na statku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2665); - zmiana - Zarządzenie Porządkowe Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego Szczecinie z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie dokumentów potwierdzających warunki pracy i życia na statku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3027); d) Zarządzenie NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2932; ze zm.). III. PRZEPISY KRAJOWE NADZÓR RYNKU (NR) 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2014 Nr 0 poz. 1645): 1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258 poz. 2584); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów (Dz. U. Nr 230 poz. 1540); 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami (Dz. U. Nr 0, poz. 385); 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275; ze zm.): 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. Nr 71, poz. 644); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 87 poz. 814); 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93 poz. 899; ze zm.). 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U poz. 1385; zm. Dz. U. z 2014 poz. 1711); PS9.W01 page 8 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

9 4. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131; ze zm). 5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228 poz. 1368; ze zm.). 6. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. Nr 138 poz. 1545; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 758; ze zm.). 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30 poz. 168; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 267; ze zm.). 8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1966 r. Nr 24 poz.151; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 1015; ze zm.). 9. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47 poz. 243; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 1244). 10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380; ze zm.). 11. Ustawa z dnia 29 lutego 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926; ze zm.). 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 672; ze zm.). 13. Inne Przepisy: 1) Przepisy IMO m. innymi Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Dz. U. z 1984 r. Nr 61 poz.318 ), Kodeksy (np. FTP, FSS, HSC) oraz inne rezolucje; 14. Przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), np.: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93; 2) Dyrektywa 96/98/WE (ze zm.) ; Dyrektywa 2011/75/WE zmieniająca 96/98/WE; 3) Dyrektywa 94/25/WE (ze zm.); 15. Zalecenia ITU; 16. Normy: ISO, EN oraz IEC; 17. Porozumienie o Współpracy pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, wraz z aneksem nr 1. PS9.W01 page 9 / 9 edycja:1.29 (1152) uaktualniono:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja Informatora i zakończenie jego opracowywania 31 grudnia 2011 r. Słowo wstępne Intensywny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji 2) Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia 1), 2) o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje organizację i działanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu realizacji polityki morskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. w 2010 roku

Raport. z przebiegu realizacji polityki morskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. w 2010 roku Międzyresortowy Zespół do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Akceptuję: Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku Warszawa, lipiec 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/624822

http://localhost:12130/akty/tresc/624822 Page 1 of 47 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 1),2) (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2)

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829, 914. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE

ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo