INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Koszalin 31 sierpnia 2011 roku

2 Uchwała Nr XIV / 143 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko

3 Zarządzenie Nr 100 / 506 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się następującymi kwotami: A/ Dochody budżetowe ogółem : plan zł, wykonanie zł, z tego: - dochody gminy plan zł, wykonanie zł, - dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) dochody bieżące: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 2) dochody majątkowe: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Dochody na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł,

4 2 b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, bieżące wykonanie zł. B/ Wydatki budżetowe ogółem: plan zł, wykonanie zł, z tego: - wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, - wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) wydatki bieżące plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł,

5 3 2) wydatki majątkowe plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Wydatki na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, c) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu - plan zł, bieżące wykonanie zł.

6 4 C/ Deficyt budżetowy D/ Przychody E/ Rozchody plan wykonanie (nadwyżka) plan wykonanie plan wykonanie zł, zł zł, zł zł, zł. F/ Samorządowy zakład budżetowy przychody: plan zł, wykonanie zł, koszty: plan zł, wykonanie zł. G/ Samorządowe instytucje kultury przychody : plan zł, wykonanie zł, koszty : plan zł, wykonanie zł. 2. Informacja, o której mowa w 1 zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 SPIS TREŚCI strona Wstęp 7 Tabela nr 1 - Realizacja planu budżetowego - Syntetyczne zestawienie budżetu za I półrocze 2011 roku 9 ROZDZIAŁ I-DOCHODY 10 Tabela nr 2 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg źródeł powstawania 11 Tabela nr 3 - dochodów Koszalina wg źródeł powstawania wiatach Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 16 Tabela nr 5 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe 20 Syntetyczne objaśnienia do wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. 23 Tabela nr 6 - planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. 32 ROZDZIAŁ II-WYDATKI 62 Tabela nr 7 - Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 63 Tabela nr 8 - Dynamika wydatków Miasta Koszalina wg działów klsyfikacji budżetowej w latach Tabela nr 9 - Realizacja wydatków na zadania własne gminy, własne powiatu, zlecone gminie i powiatowi w I półroczu 2011 r. w układzie działów z podziałem na wydatki bieżące, i majątkowe 69 Syntetyczne objaśnienia do wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. 81 Tabela nr 10 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 110 Tabela nr 11 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 112 Tabela nr 12 - planu dochodów i wydatków zadań realizowanych

8 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 114 Tabela nr 13 - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r. 115 Tabela nr 14 - Informacja o wysokości i źródłach pokrycia deficytu budżetowego w 2011 r. 116 Tabela nr 15 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 117 Tabela nr 16 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 121 Tabela nr 17 - Dochody i wydatki Miasta Koszalina na projekty realizowane ze środków zewnętrznych za I półrocze 2011 r. 124 planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za I półrocze 2011 r Samorządowy zakład budżetowy Instytucje kultury 135 Tabela nr 18 - planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 139 ROZDZIAŁ III - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Informacja o dokonanych w budżecie Miasta Koszalina w I półroczu 2011 r. 140 Tabela nr 19 - Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w I półroczu 2011 r. 148 Tabela nr 20 - Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 r. 168 Tabela nr 21 - planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej 173 Tabela nr 22 - Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomoniczych Rad Osiedli za I półrocze 2011 r.

9 7 WSTĘP Prezydent Koszalina wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Zaplanowane dochody w kwocie ,5 tys. zł zostały wykonane w wysokości ,8 tys. zł, tj. w 46,8, w tym dochody bieżące w kwocie ,9 tys. zł (53,6 planu), a majątkowe ,9 tys. zł (15,0 planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,4, w tym dochodów bieżących 107,8, a majątkowych 144,7. Zaplanowane wydatki w wysokości ,6 tys. zł zostały wykonane w kwocie ,6 tys. zł, co stanowi 37,7 planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,8 tys. zł (48,9 planu), a wydatki majątkowe w wysokości ,8 tys. zł (13,6 planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,7. Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 16,1 mln zł. wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową, która wynosi 5.200,2 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości ,1 tys. zł. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynosiło ,3 tys. zł, co stanowi 32,8 planowanych dochodów ogółem. W I półroczu spłacono 8.289,5 tys. zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 4,1 uzyskanych wpływów w tym okresie. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 3.072,9 tys. zł (42,8 planu rocznego), w tym 4,2 tys. zł stanowią koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 3.869,1 tys. zł. W I półroczu udzielono pożyczki dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w wysokości 2 mln zł na zakup autobusów. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

10 8 Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, stosownie do zawartych umów oraz harmonogramów ich realizacji. Konieczna jest korekta budżetu uwględniająca zmiany głównie w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych na ich dofinansowanie. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki. W związku z tym należy: - na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, - wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie, - kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych, - skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu.

11 Lp. Treść REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WYKONANIE I półrocze 2010r. pierwotny 2011 rok WYKONANIE I półrocze dynamika 6:3 w złotych planu 6:4 planu 6: I. DOCHODY OGÓŁEM ,4 46,9 46,8 z tego: dochody bieżące ,8 54,7 53,6 dochody majątkowe ,7 14,0 15,0 1. Dochody na zadania własne gminy i powiatu ,2 46,3 46,3 dochody bieżące ,5 54,7 53,6 dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone ,7 14,0 15,1 2. gminie i powiatowi z zakresu administracji ,8 54,5 53,8 rządowej dochody bieżące ,8 55,1 54,3 dochody majątkowe * 0,0 0,0 3. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,0 0,0 dochody bieżące ,2 455,8 92,0 II. WYDATKI OGÓŁEM ,7 38,0 37,7 1. z tego: wydatki bieżące ,0 50,1 48,9 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,6 Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu ,2 37,2 36,9 wydatki bieżące ,3 49,9 48,7 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,7 2. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu ,0 51,4 50,8 administracji rządowej wydatki bieżące ,0 52,0 51,3 wydatki majątkowe * 0,0 0,0 3. Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie ,3 56,2 11,3 porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące ,3 56,2 11,3 III. Deficyt budżetowy bieżące majątkowe IV. Nadwyżka budżetowa bieżące majątkowe

12 ROZDZIAŁ I DOCHODY

13 10 DOCHODY Przyjęty przez Radę Miejską 20 stycznia 2011 roku plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosił ,7 tys. zł. W trakcie I półrocza został zwiększony o 1.201,8 tys. zł do wysokości ,5 tys. zł. Zmiana wielkości planu dochodów w ciągu I półrocza br. wynika głównie z wprowadzenia do planu dochodów dywidend z działalności spółek miejskich za 2010 rok, z otrzymania dotacji celowych na realizację programu z zakresu bezpieczeństwa publicznego (program Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni ), na program Radosna Szkoła ). dochodów ogółem za I półrocze wynosi ,8 tys. zł, co stanowi 46,8 planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą ,9 tys. zł, a dochody bieżące ,9 tys. zł. Za I półrocze wystąpiło wysokie zaawansowanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (55,3 planu), podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (59,4 planu) oraz pozostałych dochodów (62,4 ). Niższe zaawansowanie planu występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (43,1 ) oraz w dochodach ze środków zewnętrznych - 7,9 planu. Za I półrocze br. roczny plan dochodów został wykonany: wpływy na realizację zadań własnych w 46,3, dotacje na zadania zlecone w 53,8, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 92,0. Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 109,4.

14 11 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH A DOCHODY WŁASNE (I - VI) ,1 52, , ,3 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne) ,6 10, ,6 1 Podatek od nieruchomości , ,3 2 Podatek rolny , ,1 3 Podatek leśny , ,1 4 Podatek od środków transportowych , ,3 5 Opłata targowa , ,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne) ,3 3, ,3 1 Podatek od nieruchomości , ,7 2 Podatek rolny , ,7 3 Podatek leśny , ,2 4 Podatek od środków transportowych , ,6 5 Opłata targowa , ,9 PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ III URZĄD SKARBOWY ,4 2, ,4 1 Karta podatkowa , ,7 2 Podatek od spadku i darowizn , ,2 Podatek od czynności 3 cywilnoprawnych (osoby prawe) , ,8 Podatek od czynności 4 cywilnoprawnych (osoby fizyczne) , ,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,5 6, ,5 Wpływy z opłat za zarząd i 1 użytkowanie nieruchomości (osoby , ,2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i 2 najmu , ,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości , ,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń , ,9 5 Pozostałe wpływy , ,1 Tabela nr 2 w złotych wykon.

15 12 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,1 21, , ,5 PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych , , ,8 Podatek dochodowy od osób 2 prawnych , , ,2 VI POZOSTAŁE DOCHODY ,4 9, , ,1 B SUBWENCJE ,8 33, , ,3 1 Część oświatowa , , ,5 2 Część równoważąca , , ,0 3 Część wyrównawcza , ,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE ,9 2, , ,5 D DOTACJE CELOWE NA ZADANIA: ,8 11, , , ,9 1 Własne , , ,5 Zlecone z zakresu administracji 2 rządowej Realizowane na podstawie 3 porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , , , , , , , ,8 100, , ,2 z tego : bieżące ,6 94, , ,4 majątkowe ,0 5, , ,1 wykon. Zadania własne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej , , , , , , , , ,0

16 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA W LATACH wg źródeł ich powstawania stan na 30 czerwca

17 14 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA W LATACH stan na 30 czerwca Tabela nr 3 Lp I półrocze 2010 po I półrocze Dynamika (5 : 3) w złotych A RAZEM DOCHODY WŁASNE (od I do VI) ,2 49,1 bieżące ,6 49,8 majątkowe ,5 40,0 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby prawne ,1 49,6 1 Podatek od nieruchomości ,9 49,3 2 Podatek rolny ,3 41,1 3 Podatek leśny ,3 52,1 4 Podatek od środków transportowych ,3 58,3 5 Opłata targowa ,1 43,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby fizyczne ,1 55,3 1 Podatek od nieruchomości ,0 55,7 2 Podatek rolny ,0 59,7 3 Podatek leśny ,0 44,2 4 Podatek od środków transportowych ,0 46,6 5 Opłata targowa ,6 47,9 III PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY ,6 59,4 1 Wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej ,2 37,7 2 Podatek od spadków i darowizn ,4 66,2 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne ,9 224,8 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne planu (5 : 4) ,5 56,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,9 51,5 1 bieżące ,7 71,3 majątkowe ,4 38,9 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) ,2 70,2 2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu ,6 60,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,0 35,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń ,2 114,9 5 Pozostałe wpływy ,4 89,1 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA 2011 rok ,6 43,1 1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,4 42,8 2 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,6 47,4

18 15 Lp I półrocze 2010 po 2011 rok I półrocze Dynamika (5 : 3) VI POZOSTAŁE DOCHODY ,0 62,4 bieżące ,2 62,1 majątkowe ,9 86,2 B SUBWENCJA ,5 60,8 1 Część na cele oświatowe ,3 61,5 2 Część równoważąca ,0 50,0 3 Część wyrównawcza ,8 50,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE ,9 7,9 bieżące ,3 31,1 majątkowe ,9 6,2 D DOTACJE CELOWE, z tego: , ,3 49,8 bieżące ,2 55,3 majątkowe ,5 25,9 1 na realizację własnych zadań ,4 42,4 2 3 bieżące ,3 58,0 majątkowe ,5 26,8 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu (5 : 4) , ,8 53,8 bieżące ,8 54,3 majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,2 92,0 bieżące ,2 92,0 majątkowe DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , ,00 109,4 46,8 z tego : bieżące , ,8 53,6 majątkowe ,7 15, ,2 46,3 z tego : bieżące ,5 53,6 majątkowe ,7 15, , ,8 53,8 z tego : bieżące , ,8 54,3 majątkowe ,0 96,6 z tego : bieżące ,0 96,6 majątkowe ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

19 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 1 Tabela nr Dział pierwotny po OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po w złotych I półrocze 2011 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, ,0 - zlecone TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4 0, , ,6 - własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3 6, , #### - własne , ,9 - zlecone , ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, , ,0 - własne , , ,9 - zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej , ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 0, , , własne , , ,9 - zlecone , , ,8 - porozumienia z organami , ,0 administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,0 0, ,0 - zlecone OBRONA NARODOWA własne planu

20 Dział pierwotny po 2 OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po I półrocze 2011 r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,5 2, , ,1 PRZECIWPOŻAROWA - własne zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,1 40, , ,2 - własne RÓŻNE ROZLICZENIA ,4 34, , ,8 - własne OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 2, , ,1 - własne OCHRONA ZDROWIA ,2 0, ,0 - własne zlecone , POMOC SPOŁECZNA ,9 6, , ,8 - własne, w tym: , , ,5 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,7 - zlecone , , ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,5 0, , ,2 SPOŁECZNEJ - własne, w tym: , ,3 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 - zlecone , ,2 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA ,7 0, , ,1 - własne planu

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo