INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Koszalin 31 sierpnia 2011 roku

2 Uchwała Nr XIV / 143 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko

3 Zarządzenie Nr 100 / 506 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się następującymi kwotami: A/ Dochody budżetowe ogółem : plan zł, wykonanie zł, z tego: - dochody gminy plan zł, wykonanie zł, - dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) dochody bieżące: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 2) dochody majątkowe: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Dochody na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł,

4 2 b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, bieżące wykonanie zł. B/ Wydatki budżetowe ogółem: plan zł, wykonanie zł, z tego: - wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, - wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) wydatki bieżące plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł,

5 3 2) wydatki majątkowe plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Wydatki na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, c) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu - plan zł, bieżące wykonanie zł.

6 4 C/ Deficyt budżetowy D/ Przychody E/ Rozchody plan wykonanie (nadwyżka) plan wykonanie plan wykonanie zł, zł zł, zł zł, zł. F/ Samorządowy zakład budżetowy przychody: plan zł, wykonanie zł, koszty: plan zł, wykonanie zł. G/ Samorządowe instytucje kultury przychody : plan zł, wykonanie zł, koszty : plan zł, wykonanie zł. 2. Informacja, o której mowa w 1 zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 SPIS TREŚCI strona Wstęp 7 Tabela nr 1 - Realizacja planu budżetowego - Syntetyczne zestawienie budżetu za I półrocze 2011 roku 9 ROZDZIAŁ I-DOCHODY 10 Tabela nr 2 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg źródeł powstawania 11 Tabela nr 3 - dochodów Koszalina wg źródeł powstawania wiatach Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 16 Tabela nr 5 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe 20 Syntetyczne objaśnienia do wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. 23 Tabela nr 6 - planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. 32 ROZDZIAŁ II-WYDATKI 62 Tabela nr 7 - Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 63 Tabela nr 8 - Dynamika wydatków Miasta Koszalina wg działów klsyfikacji budżetowej w latach Tabela nr 9 - Realizacja wydatków na zadania własne gminy, własne powiatu, zlecone gminie i powiatowi w I półroczu 2011 r. w układzie działów z podziałem na wydatki bieżące, i majątkowe 69 Syntetyczne objaśnienia do wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. 81 Tabela nr 10 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 110 Tabela nr 11 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 112 Tabela nr 12 - planu dochodów i wydatków zadań realizowanych

8 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 114 Tabela nr 13 - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r. 115 Tabela nr 14 - Informacja o wysokości i źródłach pokrycia deficytu budżetowego w 2011 r. 116 Tabela nr 15 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 117 Tabela nr 16 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 121 Tabela nr 17 - Dochody i wydatki Miasta Koszalina na projekty realizowane ze środków zewnętrznych za I półrocze 2011 r. 124 planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za I półrocze 2011 r Samorządowy zakład budżetowy Instytucje kultury 135 Tabela nr 18 - planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 139 ROZDZIAŁ III - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Informacja o dokonanych w budżecie Miasta Koszalina w I półroczu 2011 r. 140 Tabela nr 19 - Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w I półroczu 2011 r. 148 Tabela nr 20 - Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 r. 168 Tabela nr 21 - planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej 173 Tabela nr 22 - Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomoniczych Rad Osiedli za I półrocze 2011 r.

9 7 WSTĘP Prezydent Koszalina wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Zaplanowane dochody w kwocie ,5 tys. zł zostały wykonane w wysokości ,8 tys. zł, tj. w 46,8, w tym dochody bieżące w kwocie ,9 tys. zł (53,6 planu), a majątkowe ,9 tys. zł (15,0 planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,4, w tym dochodów bieżących 107,8, a majątkowych 144,7. Zaplanowane wydatki w wysokości ,6 tys. zł zostały wykonane w kwocie ,6 tys. zł, co stanowi 37,7 planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,8 tys. zł (48,9 planu), a wydatki majątkowe w wysokości ,8 tys. zł (13,6 planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,7. Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 16,1 mln zł. wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową, która wynosi 5.200,2 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości ,1 tys. zł. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynosiło ,3 tys. zł, co stanowi 32,8 planowanych dochodów ogółem. W I półroczu spłacono 8.289,5 tys. zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 4,1 uzyskanych wpływów w tym okresie. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 3.072,9 tys. zł (42,8 planu rocznego), w tym 4,2 tys. zł stanowią koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 3.869,1 tys. zł. W I półroczu udzielono pożyczki dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w wysokości 2 mln zł na zakup autobusów. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

10 8 Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, stosownie do zawartych umów oraz harmonogramów ich realizacji. Konieczna jest korekta budżetu uwględniająca zmiany głównie w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych na ich dofinansowanie. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki. W związku z tym należy: - na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, - wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie, - kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych, - skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu.

11 Lp. Treść REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WYKONANIE I półrocze 2010r. pierwotny 2011 rok WYKONANIE I półrocze dynamika 6:3 w złotych planu 6:4 planu 6: I. DOCHODY OGÓŁEM ,4 46,9 46,8 z tego: dochody bieżące ,8 54,7 53,6 dochody majątkowe ,7 14,0 15,0 1. Dochody na zadania własne gminy i powiatu ,2 46,3 46,3 dochody bieżące ,5 54,7 53,6 dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone ,7 14,0 15,1 2. gminie i powiatowi z zakresu administracji ,8 54,5 53,8 rządowej dochody bieżące ,8 55,1 54,3 dochody majątkowe * 0,0 0,0 3. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,0 0,0 dochody bieżące ,2 455,8 92,0 II. WYDATKI OGÓŁEM ,7 38,0 37,7 1. z tego: wydatki bieżące ,0 50,1 48,9 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,6 Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu ,2 37,2 36,9 wydatki bieżące ,3 49,9 48,7 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,7 2. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu ,0 51,4 50,8 administracji rządowej wydatki bieżące ,0 52,0 51,3 wydatki majątkowe * 0,0 0,0 3. Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie ,3 56,2 11,3 porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące ,3 56,2 11,3 III. Deficyt budżetowy bieżące majątkowe IV. Nadwyżka budżetowa bieżące majątkowe

12 ROZDZIAŁ I DOCHODY

13 10 DOCHODY Przyjęty przez Radę Miejską 20 stycznia 2011 roku plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosił ,7 tys. zł. W trakcie I półrocza został zwiększony o 1.201,8 tys. zł do wysokości ,5 tys. zł. Zmiana wielkości planu dochodów w ciągu I półrocza br. wynika głównie z wprowadzenia do planu dochodów dywidend z działalności spółek miejskich za 2010 rok, z otrzymania dotacji celowych na realizację programu z zakresu bezpieczeństwa publicznego (program Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni ), na program Radosna Szkoła ). dochodów ogółem za I półrocze wynosi ,8 tys. zł, co stanowi 46,8 planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą ,9 tys. zł, a dochody bieżące ,9 tys. zł. Za I półrocze wystąpiło wysokie zaawansowanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (55,3 planu), podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (59,4 planu) oraz pozostałych dochodów (62,4 ). Niższe zaawansowanie planu występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (43,1 ) oraz w dochodach ze środków zewnętrznych - 7,9 planu. Za I półrocze br. roczny plan dochodów został wykonany: wpływy na realizację zadań własnych w 46,3, dotacje na zadania zlecone w 53,8, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 92,0. Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 109,4.

14 11 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH A DOCHODY WŁASNE (I - VI) ,1 52, , ,3 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne) ,6 10, ,6 1 Podatek od nieruchomości , ,3 2 Podatek rolny , ,1 3 Podatek leśny , ,1 4 Podatek od środków transportowych , ,3 5 Opłata targowa , ,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne) ,3 3, ,3 1 Podatek od nieruchomości , ,7 2 Podatek rolny , ,7 3 Podatek leśny , ,2 4 Podatek od środków transportowych , ,6 5 Opłata targowa , ,9 PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ III URZĄD SKARBOWY ,4 2, ,4 1 Karta podatkowa , ,7 2 Podatek od spadku i darowizn , ,2 Podatek od czynności 3 cywilnoprawnych (osoby prawe) , ,8 Podatek od czynności 4 cywilnoprawnych (osoby fizyczne) , ,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,5 6, ,5 Wpływy z opłat za zarząd i 1 użytkowanie nieruchomości (osoby , ,2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i 2 najmu , ,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości , ,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń , ,9 5 Pozostałe wpływy , ,1 Tabela nr 2 w złotych wykon.

15 12 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,1 21, , ,5 PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych , , ,8 Podatek dochodowy od osób 2 prawnych , , ,2 VI POZOSTAŁE DOCHODY ,4 9, , ,1 B SUBWENCJE ,8 33, , ,3 1 Część oświatowa , , ,5 2 Część równoważąca , , ,0 3 Część wyrównawcza , ,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE ,9 2, , ,5 D DOTACJE CELOWE NA ZADANIA: ,8 11, , , ,9 1 Własne , , ,5 Zlecone z zakresu administracji 2 rządowej Realizowane na podstawie 3 porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , , , , , , , ,8 100, , ,2 z tego : bieżące ,6 94, , ,4 majątkowe ,0 5, , ,1 wykon. Zadania własne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej , , , , , , , , ,0

16 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA W LATACH wg źródeł ich powstawania stan na 30 czerwca

17 14 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA W LATACH stan na 30 czerwca Tabela nr 3 Lp I półrocze 2010 po I półrocze Dynamika (5 : 3) w złotych A RAZEM DOCHODY WŁASNE (od I do VI) ,2 49,1 bieżące ,6 49,8 majątkowe ,5 40,0 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby prawne ,1 49,6 1 Podatek od nieruchomości ,9 49,3 2 Podatek rolny ,3 41,1 3 Podatek leśny ,3 52,1 4 Podatek od środków transportowych ,3 58,3 5 Opłata targowa ,1 43,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby fizyczne ,1 55,3 1 Podatek od nieruchomości ,0 55,7 2 Podatek rolny ,0 59,7 3 Podatek leśny ,0 44,2 4 Podatek od środków transportowych ,0 46,6 5 Opłata targowa ,6 47,9 III PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY ,6 59,4 1 Wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej ,2 37,7 2 Podatek od spadków i darowizn ,4 66,2 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne ,9 224,8 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne planu (5 : 4) ,5 56,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,9 51,5 1 bieżące ,7 71,3 majątkowe ,4 38,9 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) ,2 70,2 2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu ,6 60,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,0 35,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń ,2 114,9 5 Pozostałe wpływy ,4 89,1 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA 2011 rok ,6 43,1 1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,4 42,8 2 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,6 47,4

18 15 Lp I półrocze 2010 po 2011 rok I półrocze Dynamika (5 : 3) VI POZOSTAŁE DOCHODY ,0 62,4 bieżące ,2 62,1 majątkowe ,9 86,2 B SUBWENCJA ,5 60,8 1 Część na cele oświatowe ,3 61,5 2 Część równoważąca ,0 50,0 3 Część wyrównawcza ,8 50,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE ,9 7,9 bieżące ,3 31,1 majątkowe ,9 6,2 D DOTACJE CELOWE, z tego: , ,3 49,8 bieżące ,2 55,3 majątkowe ,5 25,9 1 na realizację własnych zadań ,4 42,4 2 3 bieżące ,3 58,0 majątkowe ,5 26,8 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu (5 : 4) , ,8 53,8 bieżące ,8 54,3 majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,2 92,0 bieżące ,2 92,0 majątkowe DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , ,00 109,4 46,8 z tego : bieżące , ,8 53,6 majątkowe ,7 15, ,2 46,3 z tego : bieżące ,5 53,6 majątkowe ,7 15, , ,8 53,8 z tego : bieżące , ,8 54,3 majątkowe ,0 96,6 z tego : bieżące ,0 96,6 majątkowe ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

19 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 1 Tabela nr Dział pierwotny po OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po w złotych I półrocze 2011 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, ,0 - zlecone TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4 0, , ,6 - własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3 6, , #### - własne , ,9 - zlecone , ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, , ,0 - własne , , ,9 - zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej , ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 0, , , własne , , ,9 - zlecone , , ,8 - porozumienia z organami , ,0 administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,0 0, ,0 - zlecone OBRONA NARODOWA własne planu

20 Dział pierwotny po 2 OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po I półrocze 2011 r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,5 2, , ,1 PRZECIWPOŻAROWA - własne zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,1 40, , ,2 - własne RÓŻNE ROZLICZENIA ,4 34, , ,8 - własne OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 2, , ,1 - własne OCHRONA ZDROWIA ,2 0, ,0 - własne zlecone , POMOC SPOŁECZNA ,9 6, , ,8 - własne, w tym: , , ,5 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,7 - zlecone , , ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,5 0, , ,2 SPOŁECZNEJ - własne, w tym: , ,3 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 - zlecone , ,2 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA ,7 0, , ,1 - własne planu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo