PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU OKRESOWEGO III KWARTAŁ 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU OKRESOWEGO III KWARTAŁ 2018"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU OKRESOWEGO III KWARTAŁ 2018 Wrocław, dnia r.

2 Zarząd Spółki DataWalk S.A. niniejszym przedstawia wykaz zmian w treści raportu okresowego za III kwartał 2018 r. Emitent dokonał korekt w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta związane z: zmianą sposobu rozliczenia programu motywacyjnego w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z MSSF 2; zmianą wartości bilansowej pozycji Wartość firmy w pozycji Wartości niematerialne i prawne w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF, zgodnie z MSSF 1; korektą wartości bilansowej pozycji "Prace rozwojowe w trakcie realizacji" w pozycji Wartości niematerialne i prawne, zgodnie z MSR 38; korektą w ramach Zobowiązań krótkoterminowych polegającą na wykazaniu w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług części zobowiązań handlowych, które omyłkowo zostały ujęte w pozycji Pozostałe zobowiązania w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana ta nie wpływa na sumaryczną wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta; korektą wykazanych przez Emitenta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych kosztów na kwotę 1.587,76 zł. Poniżej zaprezentowano wykaz zmian w raportowanym okresie. Zmiana nr 1 Pkt 6, str. 8 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Aktywa trwałe , ,71 II. Aktywa niematerialne , ,12 B Aktywa obrotowe , ,57 VI. Rozliczenia międzyokresowe , ,11 AKTYWA RAZEM , ,28 PASYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Kapitał własny , ,59 III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , ,73 IV. Wynik finansowy bieżącego roku , ,88 V. Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym , ,00 I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,21 III. Pozostałe zobowiązania , ,21 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA , ,28 Wartość aktywów netto na jedną akcję IIIQ 2018 IIIQ 2017 Wartość aktywów netto , ,59 Wartość aktywów netto na jedną akcję 4,95 7,88 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję 4,72 6,26

3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Aktywa trwałe , ,88 II. Aktywa niematerialne , ,29 B Aktywa obrotowe , ,57 VI. Rozliczenia międzyokresowe , ,11 AKTYWA RAZEM , ,45 PASYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Kapitał własny , ,76 III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , ,74 IV. Wynik finansowy bieżącego roku , ,70 V. Kapitał rezerwowy , ,00 I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,21 III. Pozostałe zobowiązania , ,21 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA , ,45 Wartość aktywów netto na jedną akcję IIIQ 2018 IIIQ 2017 Wartość aktywów netto , ,76 Wartość aktywów netto na jedną akcję 2,79 3,17 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję 2,66 2,52 Zmiana nr 2 Pkt 6, str Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT B Koszt operacyjne razem , , , ,62 IV. Usługi obce , , , ,80 C Wynik brutto ze sprzedaży , , , ,34 II. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,94 D Wynik operacyjny , , , ,31 E Wynik przed opodatkowaniem , , , ,88 F Zysk (strata) netto , , , ,88 ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY /A NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,88

4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW A Zysk (strata) netto , , , ,88 C Łączne całkowite dochody , , , ,06 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,06 ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ - Zysk (strata) netto na jedną akcję -1,24-1,3-3,62-2,73 - Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -1,18-1,03-3,45-2,17 Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT B Koszt operacyjne razem , , , ,44 IV. Usługi obce , , , ,62 C Wynik brutto ze sprzedaży , , , ,16 II. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,94 D Wynik operacyjny , , , ,13 E Wynik przed opodatkowaniem , , , ,70 F Zysk (strata) netto , , , ,70 ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY /A NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,70 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW A Zysk (strata) netto , , , ,70 C Łączne całkowite dochody , , , ,88 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,88 ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ - Zysk (strata) netto na jedną akcję -1,01-1,3-2,93-2,74 - Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0,96-1,04-2,79-2,18

5 Zmiana nr 3 Pkt 6, str Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH operacyjnej Zysk (strata) netto , , , ,88 Korekty o pozycje: , , , ,70 Pozostałe pozycje netto , ,00 operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego , , , ,82 Zmiana stanu kapitału obrotowego , , , ,84 Zmiana stanu pozostałych aktywów , , , ,88 operacyjnej inwestycyjnej Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych inwestycyjnej finansowej , , , , , , , , , , , ,49 Pozostałe pozycje netto 0, ,87 351,65-1,11 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,72 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH operacyjnej Zysk (strata) netto , , , ,70 Korekty o pozycje: , , , ,70 Pozostałe pozycje netto , , , ,00 operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego , , , ,00 Zmiana stanu kapitału obrotowego , , , ,84 Zmiana stanu pozostałych aktywów , , , ,88 operacyjnej inwestycyjnej Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych inwestycyjnej finansowej , , , , , , , , , , , ,31 Pozostałe pozycje netto 0,00-1,11 351,65-1,11 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,72

6 Zmiana nr 4 Pkt 6, str. 13 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta Zestawienie zmian w kapitale własnym Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,61 Stan na początek okresu skorygowany , , , ,61 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,82 Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0, , ,42 0,00 Stan na koniec okresu , , , ,60 Zestawienie zmian w kapitale własnym Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,65 Stan na początek okresu skorygowany 0, , , ,65 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,88 Podwyższenie kapitału zakładowego ,00 0,00 0, ,00 Stan na koniec okresu , , , ,59 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,09 Stan na początek okresu skorygowany 0, , , ,09 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,23 Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2 Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały ,00 0,00 0, , , ,93 0,00 Stan na koniec okresu , , , ,67 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,64 Stan na początek okresu skorygowany 0, , , ,64 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,70 Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF ,00 0,00 0, ,00 Stan na koniec okresu , , , ,76

7 Zmiana nr 5 Pkt 7, str. 14 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Aktywa trwałe , ,53 II. Aktywa niematerialne , ,12 B Aktywa obrotowe , ,64 VI. Rozliczenia międzyokresowe , ,72 AKTYWA RAZEM , ,17 PASYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Kapitał własny , ,78 III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , ,32 IV. Wynik finansowy bieżącego roku , ,88 V. Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym , ,00 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA , ,17 Wartość aktywów netto na jedną akcję IIIQ 2018 IIIQ 2017 Wartość aktywów netto , ,78 Wartość aktywów netto na jedną akcję 4,9 7,84 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję 4,68 6,23 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Aktywa trwałe , ,70 II. Aktywa niematerialne , ,29 B Aktywa obrotowe , ,64 VI. Rozliczenia międzyokresowe , ,72 AKTYWA RAZEM , ,34 PASYWA IIIQ 2018 IIIQ 2017 A Kapitał własny , ,95 III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , ,33 IV. Wynik finansowy bieżącego roku , ,70 V. Kapitał rezerwowy , ,00 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA , ,34

8 Wartość aktywów netto na jedną akcję IIIQ 2018 IIIQ 2017 Wartość aktywów netto , ,95 Wartość aktywów netto na jedną akcję 2,75 3,13 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję 2,62 2,49 Zmiana nr 6 Pkt 7, str Jednostkowy rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT B Koszt operacyjne razem , , , ,82 IV. Usługi obce , , , ,93 C Wynik brutto ze sprzedaży , , , ,54 II. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,74 D Wynik operacyjny , , , ,31 E Wynik przed opodatkowaniem , , , ,88 F Zysk (strata) netto , , , ,88 ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY /A NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,88 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW A Zysk (strata) netto , , , ,88 C Łączne całkowite dochody , , , ,88 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,88 ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ - Zysk (strata) netto na jedną akcję -1,25-1,31-3,62-2,76 - Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -1,19-1,04-3,46-2,19 Jednostkowy rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT B Koszt operacyjne razem , , , ,64 IV. Usługi obce , , , ,75 C Wynik brutto ze sprzedaży , , , ,36 II. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,74 D Wynik operacyjny , , , ,13

9 E Wynik przed opodatkowaniem , , , ,70 F Zysk (strata) netto , , , ,70 ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY /A NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,70 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW A Zysk (strata) netto , , , ,70 C Łączne całkowite dochody , , , ,70 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: - akcjonariuszy jednostki dominującej , , , ,70 ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ - Zysk (strata) netto na jedną akcję -1,02-1,32-2,93-2,77 - Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0,97-1,05-2,8-2,2 Zmiana nr 7 Pkt 7, str Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH operacyjnej Zysk (strata) netto , , , ,88 Korekty o pozycje: , , , ,70 Pozostałe pozycje netto 0, ,00 0, ,00 operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego , , , ,82 Zmiana stanu kapitału obrotowego , , , ,64 Zmiana stanu pozostałych aktywów , , , ,31 operacyjnej inwestycyjnej Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych inwestycyjnej , , , , , , , , , , , ,67

10 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH operacyjnej Zysk (strata) netto , , , ,70 Korekty o pozycje: , , , ,70 Pozostałe pozycje netto , , , ,00 operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego , , , ,00 Zmiana stanu kapitału obrotowego , , , ,64 Zmiana stanu pozostałych aktywów ,53 307, , ,69 operacyjnej inwestycyjnej Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych inwestycyjnej , , , , , , , , , , , ,49 Zmiana nr 8 Pkt 7, str. 19 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta Zestawienie zmian w kapitale własnym Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,70 Stan na początek okresu skorygowany , , , ,70 Wynik okresu 0,00 0, , ,14 Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0, , ,96 0,00 Stan na koniec okresu , , , ,56 Zestawienie zmian w kapitale własnym Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,84 Stan na początek okresu skorygowany 0, , , ,84 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,88 Podwyższenie kapitału zakładowego ,00 0,00 0, ,00 Stan na koniec okresu , , , ,78

11 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,18 Stan na początek okresu skorygowany 0, , , ,18 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,55 Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF ,00 0,00 0, ,00 Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0, , ,47 0,00 Stan na koniec okresu , , , ,63 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem Stan na początek okresu , , , ,83 Stan na początek okresu skorygowany 0, , , ,83 Zysk (strata) netto 0,00 0, , ,70 Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF ,00 0,00 0, ,00 Stan na koniec okresu , , , ,95 Zmiana nr 9 Pkt 8, str Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa na dzień POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Aktywa niematerialne, w tym: , , ,75 Wartość firmy , , ,00 Aktywa obrotowe, w tym: , , ,74 Rozliczenia międzyokresowe , , ,81 Pasywa na dzień POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Kapitał własny, w tym: , , ,56 Kapitał podstawowy ,00 0, ,00 Pozostałe kapitały , , ,98 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , , ,28 Wynik finansowy bieżącego roku , , ,14 Udziały niedające kontroli zaprezentowane w kapitale własnym 0, , ,00

12 Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od do POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Pozostałe koszty operacyjne , , ,39 Zysk (strata) netto , , ,14 Łączne całkowite dochody , , ,14 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od do POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Zysk (strata) netto , , ,14 Amortyzacja , , ,05 Zmiana stanu pozostałych aktywów , , ,58 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa na dzień POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Aktywa niematerialne, w tym: , , ,82 Wartość firmy , , ,99 Prace rozwojowe w trakcie realizacji , , ,66 Pasywa na dzień POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Kapitał własny, w tym: ,05 530, ,63 Kapitał podstawowy ,00 0, ,00 Pozostałe kapitały , , ,98 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , , ,80 Wynik finansowy bieżącego roku , , ,55 Kapitał rezerwowy 0, , ,00

13 Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od do POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Usługi obce , , ,56 Pozostałe koszty operacyjne , , ,39 Zysk (strata) netto , , ,55 Łączne całkowite dochody , , ,55 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od do POZYCJA POPRZEDNIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKUTKI PRZEJŚCIA NA MSSF MSSF Zysk (strata) netto , , ,55 Amortyzacja , , ,05 Pozostałe pozycje netto 0, , ,00 Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych , , ,71 Zmiana nr 10 Pkt 8, str. 24 Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Rozliczenia międzyokresowe Grupa w czynnych rozliczeniach międzyokresowych ujmuje koszty, które zostały poniesione z góry, natomiast w całości lub części dotyczą kolejnych okresów. Do rozliczeń międzyokresowych jednostka zalicza kwoty związane z programem motywacyjnym, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Grupa rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów sprawozdawczych, w momencie kiedy przychody te zostaną zrealizowane. Bierne rozliczenia międzyokresowe są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. Grupa prowadzi ewidencję rozliczeń międzyokresowych w układzie krótko- i długoterminowych.

14 Grupa w czynnych rozliczeniach międzyokresowych ujmuje koszty, które zostały poniesione z góry, natomiast w całości lub części dotyczą kolejnych okresów. Grupa rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów sprawozdawczych, w momencie, kiedy przychody te zostaną zrealizowane. Bierne rozliczenia międzyokresowe są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. Grupa prowadzi ewidencję rozliczeń międzyokresowych w układzie krótko- i długoterminowych. Zmiana nr 11 Pkt 8, str Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Kapitał własny Na kapitał własny Grupy składają się: Kapitał podstawowy, Pozostałe kapitały, Niepodzielony wynik z lat ubiegłych, Wynik finansowy bieżącego okresu, Udziały niedające kontroli zaprezentowane w sprawozdaniu, Różnice kursowe z przeliczenia. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozostałe kapitały tworzone są z: z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Koszty emisji akcji poniesione przy powstawaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, z tytułu przeszacowań wartości aktywów, z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych nie przeniesione w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty dywidendy. Udziały niedające kontroli zaprezentowane w sprawozdaniu to kapitały mniejszości oraz kapitał własny związany z uchwalonym programem motywacyjnym dla kluczowego personelu. Różnice kursowe z przeliczenia stanowi kapitał wynikający z przeliczenia kapitałów własnych spółki zależnej z siedziba poza terytorium kraju.

15 Kapitał własny Na kapitał własny Grupy składają się: Kapitał podstawowy, Pozostałe kapitały, Niepodzielony wynik z lat ubiegłych, Wynik finansowy bieżącego okresu, Kapitał rezerwowy, Różnice kursowe z przeliczenia. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozostałe kapitały tworzone są z: z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Koszty emisji akcji poniesione przy powstawaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, z tytułu przeszacowań wartości aktywów, z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych nie przeniesione w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty dywidendy. Kapitał rezerwowy zgodnie z MSSF 2 płatności w formie akcji własnych jednostka ujawnia w tej pozycji wzrost kapitałów związany z uchwalonym programem motywacyjnym dla kluczowego personelu. W przypadku, w którym nabycie uprawnień do określonej puli instrumentów kapitałowych nie następuje aż do momentu, gdy upłynie ustalony czas osiągania określonych zadań przez uczestników programu motywacyjnego, Grupa zakłada, że zadania, które mają być osiągnięte (warunek konieczny) w zamian za instrumenty kapitałowe, będą otrzymywane w przyszłości w okresie nabywania uprawnień. Grupa traktuje wskazane zadania jako usługi świadczone przez uczestników programu motywacyjnego w okresie nabywania uprawnień, wraz z odpowiadającym im wzrostem w kapitałach. W celu rozliczenia programu motywacyjnego Grupa w każdym okresie jego trwania zalicza w ciężar kosztów proporcjonalną część jego wartości godziwej, zwiększając jednocześnie kapitał rezerwowy. Z chwilą, gdy zostaną spełnione określone warunki konieczne dla objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego kapitał rezerwowy zostanie rozliczony poprzez zwiększenie kapitału podstawowego oraz przeniesienia ewentualnego agio na kapitał zapasowy w momencie podwyższenia kapitału podstawowego w związku z emisją akcji skierowaną do jego uczestników. Różnice kursowe z przeliczenia stanowi kapitał wynikający z przeliczenia kapitałów własnych spółki zależnej z siedziba poza terytorium kraju.

16 Zmiana nr 12 Pkt 9, str. 28 W III kwartale 2018 r. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości ,62, tj. o 16,93% większą w porównaniu z trzecim kwartałem roku poprzedniego. Strata netto Grupy w ujęciu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. wynosi ,82 zł, jest tym samym wyższa o 62,55% r/r od straty netto wykazanej w analogicznym okresie 2017 r. W ujęciu jednostkowym, DataWalk S.A. osiągnął stratę netto na poziomie ,82 zł, która jest o 16,60% wyższa od straty wykazanej za okres III kwartału 2017 r. Przekłada się to na ,14 zł jednostkowej straty netto za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która jest o 61,05% r/r wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Poniesione koszty związane z realizacją głównych celów biznesowych oraz zmianą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (przejście na MSSF) miały istotne znaczenie dla wyniku finansowego (straty netto) zarówno Grupy Kapitałowej DataWalk S.A., jak i Emitenta w omawianym okresie. Poza wzrostem kosztów działalności operacyjnej, znaczący wpływ na poziom straty netto miało ujęcie kosztu programu motywacyjnego zaliczanego do rozliczeń międzyokresowych, którego wartość stanowiąca koszt okresu w omawianym przedziale czasowym wyniosła ,00 zł, podczas gdy w III kwartałach 2017 r. była to kwota ,00 zł. Wszelkie wydatki poniesione przez DataWalk S.A. oraz DataWalk Inc. w omawianym okresie były kontrolowane i mieściły się w przewidywanym zakresie, a odnotowanie straty związane jest z aktualnym etapem rozwoju. W III kwartale 2018 r. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości ,90 zł, tj. o 5,29% mniejszą w porównaniu z trzecim kwartałem roku poprzedniego. Strata netto Grupy w ujęciu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. wynosi ,23 zł, jest tym samym wyższa o 30,82% r/r od straty netto wykazanej w analogicznym okresie 2017 r. W ujęciu jednostkowym, DataWalk S.A. osiągnął stratę netto na poziomie ,10 zł, która jest o 5,35% mniejsza od straty wykazanej za okres III kwartału 2017 r. Przekłada się to na ,55 zł jednostkowej straty netto za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która jest o 29,67% r/r wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Poniesione koszty związane z realizacją głównych celów biznesowych oraz zmianą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (przejście na MSSF) miały istotne znaczenie dla wyniku finansowego (straty netto) zarówno Grupy Kapitałowej DataWalk S.A., jak i Emitenta w omawianym okresie. Poza wzrostem kosztów działalności operacyjnej, znaczący wpływ na poziom straty netto miało ujęcie kosztu programu motywacyjnego, którego wartość stanowiąca koszt okresu w omawianym przedziale czasowym wyniosła ,00 zł, podczas gdy w III kwartałach 2017 r. była to kwota ,00 zł. Wszelkie wydatki poniesione przez DataWalk S.A. oraz DataWalk Inc. w omawianym okresie były kontrolowane i mieściły się w przewidywanym zakresie, a odnotowanie straty związane jest z aktualnym etapem rozwoju.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2018 I 30 WRZEŚNIA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2010 I 31 MARCA 2009 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2016 I 31 MARCA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2016 I 30 WRZEŚNIA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 ORAZ OD 01 KWIETNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Załącznik nr.1 2 I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2017 I 31 MARCA 2016 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 I 31 MARCA 2010 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 I 31 GRUDNIA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2014 I 31 MARCA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01102001 do 31122001 w tys. zł od 01012001 do 31122001 od 01102001 do 31122001 w tys. EURO od 01012001 do 31122001 I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2014 roku Mysłowice, 6 listopada 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU - 1 - JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W tysiącach złotych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa 1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu 1.1.1 Aktywa 2018-03-31 2017-03-31 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 32 155 288,65 1 811 421,75 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 11 sierpnia 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r. w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01- do 30-09- narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01-

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2014 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2015 roku Mysłowice, 8 maja 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się:

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się: ASM GROUP S.A. (ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl ANEKS

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo