Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 974 Nr 79/900/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 r UCHWAŁA NR 79/900/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 r. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) Zarząd Województwa postanawia: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2003 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Kazimierz Krzyżewski Załącznik do uchwały Nr 79/900/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2003 R. Budżet Województwa Podlaskiego na 2003 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 w dniu 24 marca 2003 r., w którym dochody określono na kwotę zł, a wydatki na kwotę zł Deficyt budżetowy w kwocie zł zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości zł

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 126 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji. W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 35 - krotnie zmieniany, w tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 25 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa. Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego w 2003 roku przedstawia załącznik Nr 1. W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę zł tj. 26,31% i wydatki o kwotę zł, tj. 28,38 % w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej. W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie zł, z której planowano spłacić raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości zł i sfinansować wydatki kwotą zł. Budżet po stronie wydatkowej zamknął się kwotą zł. Planowany deficyt w kwocie zł do sfinansowania kredytem bankowym. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2003 r. przedstawiają załączniki Nr 2 i 3. Z przedstawionych zestawień wynika, że: - zrealizowane dochody stanowiły 93,48 % kwoty określonej w planie po zmianach. Planowanych dochodów nie wykonano w zakresie: a) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie zł, w tym: zł na zadania bieżące, b) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa w kwocie zł, w tym: zł na zadania bieżące i zł na zadania inwestycyjne, c) planowanych dotacji na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, d) planowanych dotacji z budżetów innych samorządów wprowadzonych do budżetu na podstawie zawartych porozumień i umów w kwocie zł, e) dochodów własnych w kwocie zł, f) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł, - zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 91,70 % kwoty określonej w planie po zmianach, w tym:

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego określone w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/109/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w kwocie zł, - budżet województwa podlaskiego w 2003 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie zł, wynikającym z różnicy między zrealizowanymi dochodami, a dokonanymi wydatkami. DOCHODY Dochody Województwa Podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę zł, w 2003 r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty zł, tj. o 26,31 % i zostały zrealizowane w kwocie zł tj. w 93,48%. Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane: - w 43,02 % z subwencji, - w 37,59 % z dotacji budżetu państwa, - w 0,20 % z dotacji innych samorządów, - w 0,05 % funduszy celowych, - nie planowano dotacji ze środków specjalnych, - w 19,14 % z dochodów własnych(w tym z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa). W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił odpowiednio: 35,35 %, 41,84 %, 1,12 %, 0,29 %, 0,07 % i 21,33% dochodów województwa, a mianowicie: Dochody własne: plan po zmianach: zł, wykonanie: zł, struktura: 81,93% z tego: 1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: plan po zmianach: zł wykonanie: zł struktura: 128,87% Wyżej wymienione udziały w wysokości 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan po zmianach: zł wykonanie: zł struktura: 92,89% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. 3. Dochody z majątku województwa plan po zmianach: zł wykonanie: zł struktura: 31,89 % Dochody z majątku województwa to: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości Z planowanej kwoty zł wykonano ,38 zł, co stanowi 51,4% planowanej kwoty. Na uzyskaną kwotę składają się następujące wpływy: - z opłat za trwały zarząd kwota ,41 zł, z następujących jednostek: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ,01 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4.274,61 zł, Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku 1.093,47 zł, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 2.972,32 zł; - z opłat za użytkowanie wieczyste kwota ,97 zł, z następujących jednostek: Książnica Podlaska 1.356,72 zł, Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska 831,00zł, Muzeum Podlaskie w Białymstoku 4.410,49 zł,

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 5.121,86 zł, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 4.581,96 zł, Michał Romaniuk - 552,30 zł, Krzysztof Zejer - 766,82 zł, Użytkownicy wieczyści nieruchomości przy ul. Waszyngtona w Białymstoku 1.209,82 zł Uzyskane dochody są niższe od planowanych ponieważ: - w stosunku do dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Waszyngtona 9/11 wszczęto postępowanie egzekucyjne, - do planu ujęto opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Wasilkowie, jednakże opłata ta zacznie wpływać od 2004 r. gdyż procedura jej przekazywania na rzecz Muzeum zakończyła się dopiero w listopadzie b.r., - do planu ujęto również opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Choroszczy. Jednakże trwa jeszcze procedura jej przekazywania, - wygaszono trwały zarząd nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz części nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano zł Zrealizowano dochody w kwocie zł tj. 128,48% kwoty zaplanowanej. Na powyższą kwotę składają się: Dochody realizowane przez urząd w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie zł, a mianowicie: - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży przy ul. Wiewiórczej 65, - wpływy z tytułu najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44, - wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży blaszaków w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1, - wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20, - wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88, - wpływy z wydzierżawienia działki rolnej w Bacikach, - wpływy z wynajęcia 2 garaży w Suwałkach przy ul. 23-go października 20, - wpływy z tytułu współudziału w kosztach utrzymania kotłowni w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20, - korzystania z pomieszczeń w Zaściankach przy ul. Usługowej 6,

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz z tytułu zajmowanych pomieszczeń w budynku laboratorium przy ul. Św. Rocha 3, - współudział jednostek w kosztach utrzymania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży i ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku oraz Kościuszki 88 w Suwałkach, - nieplanowane dochody w kwocie 1.380,20 zł z tytułu wpłaty zaległych opłat za czynsz od dłużników przejętych po zlikwidowanym Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. - tytułu umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa w kwocie zł, Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie zł wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Z planowanej kwoty zł uzyskano dochody w kwocie zł tj. 28,55% planu., z tego: Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Na plan zł uzyskano dochody w kwocie ,88 zł z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości: raty z tytułu sprzedaży mieszkań w Choroszczy ,05 zł, Białystok ul. Akademicka dz. nr 1758/7-687,00 zł, Łomża ul. Zamiejska dz. nr 10184/ ,00 zł, Choroszcz dz. nr 101/ ,00 zł, Łomża ul. Poznańska udziały w dz. nr 23472/34 i 23472/ ,00 zł, Białystok ul. Żurawia dz. nr 761/ ,00 zł, Baciki Średnie dz. nr 63/1 i ,00 zł, Baciki Średnie dz. nr 26,164 i 222/ ,00 zł, Choroszcz dz. nr 6/5 i 6/ ,00 zł, Białystok ul. Wiewiórcza dz. nr 702/ ,00 zł, Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu 1.979,05 zł, Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu 1.741,78 zł,

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Łomża ul. Spokojna 3 z tytułu sprzedaży garażu ,00 zł, Choroszcz dz. nr ,00 zł, Białystok ul. Św. Rocha 14 rata z tytułu zbycia budynku ,00 zł Uzyskane wpływy były mniejsze niż planowano, gdyż: Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 nie znalazła nabywcy mimo, iż po raz kolejny ogłoszono chęć jej zbycia w drodze rokowań. Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 nie znalazła nabywcy ani w pierwszym ani w drugim przetargu i została zbyta w drodze rokowań na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, z przeznaczeniem na jego siedzibę za cenę niższą niż wartość szacunkowa. Nieruchomość położona w Zaściankach przy ul. Usługowej nie znalazła nabywcy ani w pierwszym ani w drugim przetargu. Nie została zakończona procedura zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Łomży przy ul. Spokojnej 3, w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 1 oraz w Suwałkach przy ul. Reja 63 A, gdyż zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Obywatelskich przy sprzedaży najemcom bonifikaty należy udzielać zarówno od ceny gruntu jak i od lokalu, tak więc procedura sprzedaży prowadzona jest na nowo zgodnie z tym zaleceniem. Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych realizowanych w dziale Administracja publiczna Uzyskane dochody w kwocie ,29 zł, stanowiące 103,2 % kwoty zaplanowanej ( ,00 zł), pochodzą z wpłat za sprzedane mienie przejęte po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowane przez jednostki budżetowe podległe samorządowi województwa: - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ,80 zł, - Wojewódzki Urząd Pracy 3.038,85 zł, - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zł, - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 144 zł 4. Pozostałe dochody plan po zmianach: zł

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 wykonanie: zł struktura: 101,55 % Na dochody pozostałe składają się dochody pochodzące z: - odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych zł, - wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe zł Są to przede wszystkim wpływy z usług z tytułu: spłat należności za usługi ( podziały geodezyjne, opracowania map) wykonywane przez zlikwidowane Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zł, wykonania opracowania Analiza Możliwości Inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz baz danych jednostek administracyjnych Województwa Podlaskiego, dotyczących projektu celowego KBN Regionalna Strategia Innowacji Województwa podlaskiego zł, realizowanych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa kwota zł. realizowanych przez Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwota zł - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł, - wpływów z różnych dochodów, a w szczególności z rozliczeń z lat ubiegłych zł Są to przede wszystkim dochody z tytułu: wydatków niewygasających nie wykonanych w określonym terminie ( kwota zł) zwiększających dochody i wydatki budżetu roku bieżącego, należności przejętych po ZNSM SERWMED ,63 zł, należności przejętych po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych ,43 zł, wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (min. wpłaty komornika, refundacje wydatków poniesionych w 2002 r., zwrot kosztów zastępstwa procesowego) ,88 zł, prowizji w kwocie zł, na koszty obsługi w wysokości 2,5% od wykorzystanych środków, na realizacje zadań z art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł zł, a mianowicie: środki z Banku Światowego w kwocie zł na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, środki PHARE: na zadania w zakresie turystyki zł, na Euroregion Niemen zł

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych zł, - wpływów z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób zł, - wpływów z tytułu koordynacji rozkładów jazdy zł, - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł, - wpływy z opłaty produktowej zł, - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne zł, - wpływy z różnych opłat zł Dotacje Dotacje udzielone województwu stanowiły około 43,49% zrealizowanych dochodów, z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 96,36% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym: - dotacje przekazane przez Wojewodę Podlaskiego stanowiły 99,83%, - dotacje przekazane przez Ministra Kultury stanowiły 0,17%. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,75 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,71 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 4. Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych Ministra Kultury stanowiła 0,18 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. Strukturę planowanych i otrzymanych w 2003 roku dotacji przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zm. Stan na Wykonanie wg stanu na Struktura 5: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa ,38% 2. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa 3. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację %

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 inwestycji własnych Samorządu Województwa 4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa ,48% ,41% 5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez ,18% samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami ,45% samorządu terytorialnego 7. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami % samorządu terytorialnego 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań % bieżących 9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań % bieżących i inwestycji 10. Dotacje otrzymane ze środków specjalnych % Ogółem: ,85% Nie zrealizowano dochodów z planowanych dotacji celowych z uwagi na: - niepełne przekazanie dotacji w kwocie zł, w tym: z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego kwota zł, - zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie zł, z tego: do budżetu państwa na rachunek Wojewody Podlaskiego zł, w tym: kwota zł przeznaczona na staże i specjalizacje medyczne, kwota zł przeznaczona na realizację zadania pn. Podlaskie wczoraj i dziś, kwota 209zł przeznaczona na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, kwota 12zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, kwota zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa, kwota zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w SP ZOZ dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, kwota 6 zł przeznaczona na zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zł, w tym: kwota 550 zł Urząd Gminy Jeleniego, kwota 217 zł Urząd Gminy Raczki, kwota zł Urząd Miasta w Suwałkach. Subwencje Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 2003 rok zamknęła się kwotą zł i stanowiła 37,82 % zrealizowanych dochodów, z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3) część drogowa subwencji ogólnej zł WYDATKI Zrealizowane w 2003 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie zł stanowiły 91,70% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były większe o zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów i pokryte zostały z kredytu bankowego. Na wydatki bieżące przeznaczono zł, co stanowiło 78,90% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono zł, co stanowiło 21,10% wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień. Wydatki powyższe w 37,23% sfinansowano środkami subwencji, w 42,81% środkami dotacji, w 1,56 % kredytem bankowym i w 18,40 % z dochodów własnych. Według kryterium przedmiotowego: 1) na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie kwotę zł, z tego: w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, a) w dz. 600 Transport i łączność zł, b) w dz. 630 Turystyka zł, c) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, d) w dz. 710 Działalność usługowa zł, e) w dz. 750 Administracja publiczna zł, f) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 i ochrona przeciwpożarowa zł, h) w dz. 757 Obsługa długu publicznego zł, i) w dz. 801 Oświata i wychowanie zł, j) w dz. 803 Szkolnictwo wyższe zł, k) w dz. 851 Ochrona zdrowia zł, l) w dz. 853 Opieka społeczna zł, ł) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, m) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, n) w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, o) w dz.926 Kultura fizyczna i sport zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym kwotę zł wydatkowano na: Utrzymanie Podlaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę zł Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), które wyniosły 82,21% ogółu zrealizowanych wydatków. Wysokie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych tłumaczy się wypłatą odpraw emerytalnych i odpraw za zwolnienia z przyczyn ekonomicznych 14 osobom na kwotę zł Poważnym obciążeniem jednostki jest też zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę zł Kwotę zł w ramach wydatków inwestycyjnych (pochodzącą z dotacji budżetu państwa) wydatkowano na modernizację budynku po byłym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku. Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych wydatkowano z pozostałej działalności kwotę zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów w konkursach wiedzy rolniczej, wystawach, współfinansowanie imprez rolniczych, w tym min na: - nagrody dla wyróżnionych hodowców na X Regionalnej Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie zł, - częściowe sfinansowanie Święta Dziękczynienia za plony Drohiczyn 2003 r zł, - nagrody rzeczowe dla zwycięzców wystawy IX Międzynarodowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w 2002 r. w Białymstoku 472 zł, - nagrody dla zwycięzców konkursów Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym w Bielsku Podlaskim, Bezpieczne gospodarstwo rolne 901 zł, - puchary dla zwycięzców konkursu Podlaska Agroliga zł,

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz nagroda w postaci zestawu konnej uprzęży z okazji święta Dnia Konia w Turośni Kościelnej zł, - nagrody w konkursie Aktywizacji Społeczności Wiejskiej w Szepietowie w dniu r zł, - nagrody na XLVII Wystawę Polskiego Ogiera Zimnokrwistego w Mońkach zł, - opłata za 2 stoiska promocyjne na targach Polagra Farm w Poznaniu 498zł, - organizację konferencji Produkt Regionalny zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na: krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Środki dotacji budżetu państwa w kwocie zł przeznaczono na: - dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zł Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji PKP Przewozy Regionalne sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym: zł zobowiązania wynikające z umowy z 24 września 2002 r., zł na podstawie umowy z dnia 21 marca 2003 r. - wydatki inwestycyjne zł Kwota zł wydatkowana została na wykonanie i dostawę autobusu szynowego. - działalność Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne kwota zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biura i organizowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich kwota 8.130zł Jednostka została zlikwidowana z dniem 31 marca 2003 r., a realizowane zadania przejął Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska. drogi publiczne wojewódzkie Sprawowanie zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony powierzono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Stan zatrudnienia zarządu dróg na dzień r. wynosił 123 osoby (w przeliczeniu na etaty 120,50) w tym:

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 L.p. Wyszczególnienie osoby etaty średnia w roku w etatach 1. Zarząd Dróg w Białymstoku 37 36,00 35,00 2. Rejon Dróg w Białymstoku 16 16,00 16,00 3. Rejon Dróg w Łomży 22 22,00 25,00 4. Rejon Dróg w Siemiatyczach 16 15,50 15,50 5. Rejon Dróg w Sokółce 16 15,50 15,50 6. Rejon Dróg w Suwałkach 16 15,50 15,50 Ogółem: ,50 122,50 Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach wynosił zł - w tym: a) subwencja ( w tym rezerwa celowa ) zł b) środki z budżetu państwa zł c) środki z samorządu gmin i miast zł Wydatkowane środki ,25 zł Plan wydatków zrealizowano w 99,89 %. W planie po zmianach na 2003 r. na działalność statutową przeznaczono zł tj. 73,05 % ogólnej kwoty wydatków, zaś na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami inwestycyjnymi kwotę ,- zł, tj.26,95 %. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik struktury 1. Działalność statutowa ,29 74,70 2. Utrzymanie jednostki ,96 25,30 Razem: ,25 100,00 Do wydatków na działalność statutową zaliczono koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem, remontami, przebudową i modernizacją dróg i mostów tj.: - zakup materiałów drogowych, które są wykorzystywane przez brygady patrolowe do prowadzenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, - zlecane na zewnątrz roboty remontowe dróg, chodników i mostów, - zlecane na zewnątrz prace utrzymaniowe, - przebudowy i modernizacje dróg i mostów. Wykonanie zadań statutowych przedstawia się następująco: Plan po zmianach Wykonanie 1. Zakup materiałów drogowych ,- zł ,26 zł 2. Remonty dróg i mostów ,- zł ,07 zł 3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów ,- zł ,42 zł 4. Inwestycje drogowe ,- zł ,54 zł Ogółem: ,- zł ,29 zł

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dokonano zakupu znaków pionowych i słupków prowadzących na kwotę ,07 zł, soli drogowej i piasku na kwotę ,- zł, masy na zimno na kwotę ,25 zł, kostki brukowej na kwotę ,- zł, pospółki na kwotę 7.236,31 zł oraz innych, takich jak: farby do odnawiania znaków drogowych i barier mostowych, cement, drut, folia itp. na kwotę ,63 zł Ogółem na materiały drogowe wykorzystane do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego przez własne brygady patrolowe wydatkowano ,26 zł, co stanowi 97,88 % planowanej kwoty wydatków. 2. Na remonty dróg i mostów wydatkowano ogółem ,07 zł, co stanowi 105,52 % planowanej kwoty, pozyskując na ten cel ponad 138 tys. z kwoty zaplanowanej na utrzymanie jednostki. W zał. B przedstawiono sprawozdanie o zrealizowanych zadaniach remontowych. 3. Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów ogółem na kwotę ,42 zł, co stanowi 105,07 % planu. Na ten cel przeznaczono zaoszczędzone na utrzymaniu jednostki środki w kwocie ponad 245 tys. zł W zał. A przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu bieżącego utrzymania wg rodzaju robót. 4. Wydatkowano na inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg i mostów, dokumentacje projektowe oraz wykup gruntów kwotę ,54 zł co stanowi 99,92 % planowanej kwoty. Załącznik C zawiera informację z wykonanych zadań inwestycyjnych. Ogółem wykonanie planu wydatków w zakresie działalności statutowej wynosi ,29 zł, co stanowi 102,14 % planowanej kwoty. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaplanowano kwotę zł, w tym : zł na zakupy inwestycyjne na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki. Do wydatków na utrzymanie jednostki zaliczono koszty związane z obsługą zadań statutowych wykonywaną przez rejony oraz zarząd, tj.: - wydatki związane z BHP wynikające z obowiązku pracodawcy zagwarantowane pracownikom w kodeksie pracy, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, również brygad patrolowych, które w dużym stopniu zajmują się wykonywaniem konkretnych robót utrzymaniowych, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gmin, - koszty paliwa do środków transportu i sprzętu pracującego na drogach, - koszty remontów i przeglądów środków transportu i sprzętu,

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz koszty ubezpieczenia dróg oraz mienia ruchomego i nieruchomości, - koszty utrzymania siedziby zarządu, rejonów i brygad oraz koszty łączności, - koszty podróży, - wydatki na zakup środków trwałych i inwestycje związane z utrzymaniem jednostki. Należy dodać, że w kosztach związanych z utrzymaniem jednostki ujęte są koszty materiałów, sprzętu, robocizny i utrzymania brygad patrolowych, które wykonują we własnym zakresie różne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak: - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno, - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu, - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka, - umocnienie poboczy kruszywem, - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie, - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków, - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików, - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja, - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych, - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp. Wartość wykonanych prac jest znaczna. Taki system pracy pozwala na racjonalne gospodarowanie środkami. Zlecanie tych robót na zewnątrz wpłynęłoby na wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg. Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostki wynosi ,96 zł, tj. 93,79 % planu. Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,06 zł, wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki ,10 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą ,20 zł. W zał. D przedstawiono sprawozdanie z realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo