Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 974 Nr 79/900/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 r UCHWAŁA NR 79/900/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 r. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) Zarząd Województwa postanawia: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2003 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Kazimierz Krzyżewski Załącznik do uchwały Nr 79/900/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2003 R. Budżet Województwa Podlaskiego na 2003 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 w dniu 24 marca 2003 r., w którym dochody określono na kwotę zł, a wydatki na kwotę zł Deficyt budżetowy w kwocie zł zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości zł

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 126 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji. W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 35 - krotnie zmieniany, w tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 25 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa. Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego w 2003 roku przedstawia załącznik Nr 1. W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę zł tj. 26,31% i wydatki o kwotę zł, tj. 28,38 % w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej. W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie zł, z której planowano spłacić raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości zł i sfinansować wydatki kwotą zł. Budżet po stronie wydatkowej zamknął się kwotą zł. Planowany deficyt w kwocie zł do sfinansowania kredytem bankowym. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2003 r. przedstawiają załączniki Nr 2 i 3. Z przedstawionych zestawień wynika, że: - zrealizowane dochody stanowiły 93,48 % kwoty określonej w planie po zmianach. Planowanych dochodów nie wykonano w zakresie: a) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie zł, w tym: zł na zadania bieżące, b) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa w kwocie zł, w tym: zł na zadania bieżące i zł na zadania inwestycyjne, c) planowanych dotacji na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, d) planowanych dotacji z budżetów innych samorządów wprowadzonych do budżetu na podstawie zawartych porozumień i umów w kwocie zł, e) dochodów własnych w kwocie zł, f) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł, - zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 91,70 % kwoty określonej w planie po zmianach, w tym:

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego określone w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/109/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w kwocie zł, - budżet województwa podlaskiego w 2003 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie zł, wynikającym z różnicy między zrealizowanymi dochodami, a dokonanymi wydatkami. DOCHODY Dochody Województwa Podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę zł, w 2003 r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty zł, tj. o 26,31 % i zostały zrealizowane w kwocie zł tj. w 93,48%. Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane: - w 43,02 % z subwencji, - w 37,59 % z dotacji budżetu państwa, - w 0,20 % z dotacji innych samorządów, - w 0,05 % funduszy celowych, - nie planowano dotacji ze środków specjalnych, - w 19,14 % z dochodów własnych(w tym z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa). W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił odpowiednio: 35,35 %, 41,84 %, 1,12 %, 0,29 %, 0,07 % i 21,33% dochodów województwa, a mianowicie: Dochody własne: plan po zmianach: zł, wykonanie: zł, struktura: 81,93% z tego: 1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: plan po zmianach: zł wykonanie: zł struktura: 128,87% Wyżej wymienione udziały w wysokości 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan po zmianach: zł wykonanie: zł struktura: 92,89% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. 3. Dochody z majątku województwa plan po zmianach: zł wykonanie: zł struktura: 31,89 % Dochody z majątku województwa to: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości Z planowanej kwoty zł wykonano ,38 zł, co stanowi 51,4% planowanej kwoty. Na uzyskaną kwotę składają się następujące wpływy: - z opłat za trwały zarząd kwota ,41 zł, z następujących jednostek: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ,01 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4.274,61 zł, Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku 1.093,47 zł, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 2.972,32 zł; - z opłat za użytkowanie wieczyste kwota ,97 zł, z następujących jednostek: Książnica Podlaska 1.356,72 zł, Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska 831,00zł, Muzeum Podlaskie w Białymstoku 4.410,49 zł,

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 5.121,86 zł, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 4.581,96 zł, Michał Romaniuk - 552,30 zł, Krzysztof Zejer - 766,82 zł, Użytkownicy wieczyści nieruchomości przy ul. Waszyngtona w Białymstoku 1.209,82 zł Uzyskane dochody są niższe od planowanych ponieważ: - w stosunku do dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Waszyngtona 9/11 wszczęto postępowanie egzekucyjne, - do planu ujęto opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Wasilkowie, jednakże opłata ta zacznie wpływać od 2004 r. gdyż procedura jej przekazywania na rzecz Muzeum zakończyła się dopiero w listopadzie b.r., - do planu ujęto również opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Choroszczy. Jednakże trwa jeszcze procedura jej przekazywania, - wygaszono trwały zarząd nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz części nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano zł Zrealizowano dochody w kwocie zł tj. 128,48% kwoty zaplanowanej. Na powyższą kwotę składają się: Dochody realizowane przez urząd w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie zł, a mianowicie: - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży przy ul. Wiewiórczej 65, - wpływy z tytułu najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44, - wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży blaszaków w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1, - wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20, - wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88, - wpływy z wydzierżawienia działki rolnej w Bacikach, - wpływy z wynajęcia 2 garaży w Suwałkach przy ul. 23-go października 20, - wpływy z tytułu współudziału w kosztach utrzymania kotłowni w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20, - korzystania z pomieszczeń w Zaściankach przy ul. Usługowej 6,

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz z tytułu zajmowanych pomieszczeń w budynku laboratorium przy ul. Św. Rocha 3, - współudział jednostek w kosztach utrzymania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży i ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku oraz Kościuszki 88 w Suwałkach, - nieplanowane dochody w kwocie 1.380,20 zł z tytułu wpłaty zaległych opłat za czynsz od dłużników przejętych po zlikwidowanym Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. - tytułu umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa w kwocie zł, Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie zł wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Z planowanej kwoty zł uzyskano dochody w kwocie zł tj. 28,55% planu., z tego: Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Na plan zł uzyskano dochody w kwocie ,88 zł z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości: raty z tytułu sprzedaży mieszkań w Choroszczy ,05 zł, Białystok ul. Akademicka dz. nr 1758/7-687,00 zł, Łomża ul. Zamiejska dz. nr 10184/ ,00 zł, Choroszcz dz. nr 101/ ,00 zł, Łomża ul. Poznańska udziały w dz. nr 23472/34 i 23472/ ,00 zł, Białystok ul. Żurawia dz. nr 761/ ,00 zł, Baciki Średnie dz. nr 63/1 i ,00 zł, Baciki Średnie dz. nr 26,164 i 222/ ,00 zł, Choroszcz dz. nr 6/5 i 6/ ,00 zł, Białystok ul. Wiewiórcza dz. nr 702/ ,00 zł, Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu 1.979,05 zł, Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu 1.741,78 zł,

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Łomża ul. Spokojna 3 z tytułu sprzedaży garażu ,00 zł, Choroszcz dz. nr ,00 zł, Białystok ul. Św. Rocha 14 rata z tytułu zbycia budynku ,00 zł Uzyskane wpływy były mniejsze niż planowano, gdyż: Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 nie znalazła nabywcy mimo, iż po raz kolejny ogłoszono chęć jej zbycia w drodze rokowań. Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 nie znalazła nabywcy ani w pierwszym ani w drugim przetargu i została zbyta w drodze rokowań na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, z przeznaczeniem na jego siedzibę za cenę niższą niż wartość szacunkowa. Nieruchomość położona w Zaściankach przy ul. Usługowej nie znalazła nabywcy ani w pierwszym ani w drugim przetargu. Nie została zakończona procedura zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Łomży przy ul. Spokojnej 3, w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 1 oraz w Suwałkach przy ul. Reja 63 A, gdyż zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Obywatelskich przy sprzedaży najemcom bonifikaty należy udzielać zarówno od ceny gruntu jak i od lokalu, tak więc procedura sprzedaży prowadzona jest na nowo zgodnie z tym zaleceniem. Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych realizowanych w dziale Administracja publiczna Uzyskane dochody w kwocie ,29 zł, stanowiące 103,2 % kwoty zaplanowanej ( ,00 zł), pochodzą z wpłat za sprzedane mienie przejęte po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowane przez jednostki budżetowe podległe samorządowi województwa: - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ,80 zł, - Wojewódzki Urząd Pracy 3.038,85 zł, - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zł, - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 144 zł 4. Pozostałe dochody plan po zmianach: zł

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 wykonanie: zł struktura: 101,55 % Na dochody pozostałe składają się dochody pochodzące z: - odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych zł, - wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe zł Są to przede wszystkim wpływy z usług z tytułu: spłat należności za usługi ( podziały geodezyjne, opracowania map) wykonywane przez zlikwidowane Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zł, wykonania opracowania Analiza Możliwości Inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz baz danych jednostek administracyjnych Województwa Podlaskiego, dotyczących projektu celowego KBN Regionalna Strategia Innowacji Województwa podlaskiego zł, realizowanych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa kwota zł. realizowanych przez Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwota zł - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł, - wpływów z różnych dochodów, a w szczególności z rozliczeń z lat ubiegłych zł Są to przede wszystkim dochody z tytułu: wydatków niewygasających nie wykonanych w określonym terminie ( kwota zł) zwiększających dochody i wydatki budżetu roku bieżącego, należności przejętych po ZNSM SERWMED ,63 zł, należności przejętych po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych ,43 zł, wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (min. wpłaty komornika, refundacje wydatków poniesionych w 2002 r., zwrot kosztów zastępstwa procesowego) ,88 zł, prowizji w kwocie zł, na koszty obsługi w wysokości 2,5% od wykorzystanych środków, na realizacje zadań z art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł zł, a mianowicie: środki z Banku Światowego w kwocie zł na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, środki PHARE: na zadania w zakresie turystyki zł, na Euroregion Niemen zł

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych zł, - wpływów z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób zł, - wpływów z tytułu koordynacji rozkładów jazdy zł, - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł, - wpływy z opłaty produktowej zł, - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne zł, - wpływy z różnych opłat zł Dotacje Dotacje udzielone województwu stanowiły około 43,49% zrealizowanych dochodów, z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 96,36% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym: - dotacje przekazane przez Wojewodę Podlaskiego stanowiły 99,83%, - dotacje przekazane przez Ministra Kultury stanowiły 0,17%. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,75 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,71 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 4. Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych Ministra Kultury stanowiła 0,18 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. Strukturę planowanych i otrzymanych w 2003 roku dotacji przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zm. Stan na Wykonanie wg stanu na Struktura 5: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa ,38% 2. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa 3. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację %

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 inwestycji własnych Samorządu Województwa 4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa ,48% ,41% 5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez ,18% samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami ,45% samorządu terytorialnego 7. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami % samorządu terytorialnego 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań % bieżących 9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań % bieżących i inwestycji 10. Dotacje otrzymane ze środków specjalnych % Ogółem: ,85% Nie zrealizowano dochodów z planowanych dotacji celowych z uwagi na: - niepełne przekazanie dotacji w kwocie zł, w tym: z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego kwota zł, - zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie zł, z tego: do budżetu państwa na rachunek Wojewody Podlaskiego zł, w tym: kwota zł przeznaczona na staże i specjalizacje medyczne, kwota zł przeznaczona na realizację zadania pn. Podlaskie wczoraj i dziś, kwota 209zł przeznaczona na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, kwota 12zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, kwota zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa, kwota zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w SP ZOZ dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, kwota 6 zł przeznaczona na zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zł, w tym: kwota 550 zł Urząd Gminy Jeleniego, kwota 217 zł Urząd Gminy Raczki, kwota zł Urząd Miasta w Suwałkach. Subwencje Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 2003 rok zamknęła się kwotą zł i stanowiła 37,82 % zrealizowanych dochodów, z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3) część drogowa subwencji ogólnej zł WYDATKI Zrealizowane w 2003 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie zł stanowiły 91,70% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były większe o zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów i pokryte zostały z kredytu bankowego. Na wydatki bieżące przeznaczono zł, co stanowiło 78,90% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono zł, co stanowiło 21,10% wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień. Wydatki powyższe w 37,23% sfinansowano środkami subwencji, w 42,81% środkami dotacji, w 1,56 % kredytem bankowym i w 18,40 % z dochodów własnych. Według kryterium przedmiotowego: 1) na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie kwotę zł, z tego: w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, a) w dz. 600 Transport i łączność zł, b) w dz. 630 Turystyka zł, c) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, d) w dz. 710 Działalność usługowa zł, e) w dz. 750 Administracja publiczna zł, f) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 i ochrona przeciwpożarowa zł, h) w dz. 757 Obsługa długu publicznego zł, i) w dz. 801 Oświata i wychowanie zł, j) w dz. 803 Szkolnictwo wyższe zł, k) w dz. 851 Ochrona zdrowia zł, l) w dz. 853 Opieka społeczna zł, ł) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, m) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, n) w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, o) w dz.926 Kultura fizyczna i sport zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym kwotę zł wydatkowano na: Utrzymanie Podlaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę zł Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), które wyniosły 82,21% ogółu zrealizowanych wydatków. Wysokie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych tłumaczy się wypłatą odpraw emerytalnych i odpraw za zwolnienia z przyczyn ekonomicznych 14 osobom na kwotę zł Poważnym obciążeniem jednostki jest też zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę zł Kwotę zł w ramach wydatków inwestycyjnych (pochodzącą z dotacji budżetu państwa) wydatkowano na modernizację budynku po byłym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku. Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych wydatkowano z pozostałej działalności kwotę zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów w konkursach wiedzy rolniczej, wystawach, współfinansowanie imprez rolniczych, w tym min na: - nagrody dla wyróżnionych hodowców na X Regionalnej Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie zł, - częściowe sfinansowanie Święta Dziękczynienia za plony Drohiczyn 2003 r zł, - nagrody rzeczowe dla zwycięzców wystawy IX Międzynarodowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w 2002 r. w Białymstoku 472 zł, - nagrody dla zwycięzców konkursów Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym w Bielsku Podlaskim, Bezpieczne gospodarstwo rolne 901 zł, - puchary dla zwycięzców konkursu Podlaska Agroliga zł,

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz nagroda w postaci zestawu konnej uprzęży z okazji święta Dnia Konia w Turośni Kościelnej zł, - nagrody w konkursie Aktywizacji Społeczności Wiejskiej w Szepietowie w dniu r zł, - nagrody na XLVII Wystawę Polskiego Ogiera Zimnokrwistego w Mońkach zł, - opłata za 2 stoiska promocyjne na targach Polagra Farm w Poznaniu 498zł, - organizację konferencji Produkt Regionalny zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na: krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Środki dotacji budżetu państwa w kwocie zł przeznaczono na: - dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zł Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji PKP Przewozy Regionalne sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym: zł zobowiązania wynikające z umowy z 24 września 2002 r., zł na podstawie umowy z dnia 21 marca 2003 r. - wydatki inwestycyjne zł Kwota zł wydatkowana została na wykonanie i dostawę autobusu szynowego. - działalność Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne kwota zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biura i organizowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich kwota 8.130zł Jednostka została zlikwidowana z dniem 31 marca 2003 r., a realizowane zadania przejął Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska. drogi publiczne wojewódzkie Sprawowanie zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony powierzono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Stan zatrudnienia zarządu dróg na dzień r. wynosił 123 osoby (w przeliczeniu na etaty 120,50) w tym:

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 L.p. Wyszczególnienie osoby etaty średnia w roku w etatach 1. Zarząd Dróg w Białymstoku 37 36,00 35,00 2. Rejon Dróg w Białymstoku 16 16,00 16,00 3. Rejon Dróg w Łomży 22 22,00 25,00 4. Rejon Dróg w Siemiatyczach 16 15,50 15,50 5. Rejon Dróg w Sokółce 16 15,50 15,50 6. Rejon Dróg w Suwałkach 16 15,50 15,50 Ogółem: ,50 122,50 Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach wynosił zł - w tym: a) subwencja ( w tym rezerwa celowa ) zł b) środki z budżetu państwa zł c) środki z samorządu gmin i miast zł Wydatkowane środki ,25 zł Plan wydatków zrealizowano w 99,89 %. W planie po zmianach na 2003 r. na działalność statutową przeznaczono zł tj. 73,05 % ogólnej kwoty wydatków, zaś na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami inwestycyjnymi kwotę ,- zł, tj.26,95 %. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik struktury 1. Działalność statutowa ,29 74,70 2. Utrzymanie jednostki ,96 25,30 Razem: ,25 100,00 Do wydatków na działalność statutową zaliczono koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem, remontami, przebudową i modernizacją dróg i mostów tj.: - zakup materiałów drogowych, które są wykorzystywane przez brygady patrolowe do prowadzenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, - zlecane na zewnątrz roboty remontowe dróg, chodników i mostów, - zlecane na zewnątrz prace utrzymaniowe, - przebudowy i modernizacje dróg i mostów. Wykonanie zadań statutowych przedstawia się następująco: Plan po zmianach Wykonanie 1. Zakup materiałów drogowych ,- zł ,26 zł 2. Remonty dróg i mostów ,- zł ,07 zł 3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów ,- zł ,42 zł 4. Inwestycje drogowe ,- zł ,54 zł Ogółem: ,- zł ,29 zł

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dokonano zakupu znaków pionowych i słupków prowadzących na kwotę ,07 zł, soli drogowej i piasku na kwotę ,- zł, masy na zimno na kwotę ,25 zł, kostki brukowej na kwotę ,- zł, pospółki na kwotę 7.236,31 zł oraz innych, takich jak: farby do odnawiania znaków drogowych i barier mostowych, cement, drut, folia itp. na kwotę ,63 zł Ogółem na materiały drogowe wykorzystane do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego przez własne brygady patrolowe wydatkowano ,26 zł, co stanowi 97,88 % planowanej kwoty wydatków. 2. Na remonty dróg i mostów wydatkowano ogółem ,07 zł, co stanowi 105,52 % planowanej kwoty, pozyskując na ten cel ponad 138 tys. z kwoty zaplanowanej na utrzymanie jednostki. W zał. B przedstawiono sprawozdanie o zrealizowanych zadaniach remontowych. 3. Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów ogółem na kwotę ,42 zł, co stanowi 105,07 % planu. Na ten cel przeznaczono zaoszczędzone na utrzymaniu jednostki środki w kwocie ponad 245 tys. zł W zał. A przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu bieżącego utrzymania wg rodzaju robót. 4. Wydatkowano na inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg i mostów, dokumentacje projektowe oraz wykup gruntów kwotę ,54 zł co stanowi 99,92 % planowanej kwoty. Załącznik C zawiera informację z wykonanych zadań inwestycyjnych. Ogółem wykonanie planu wydatków w zakresie działalności statutowej wynosi ,29 zł, co stanowi 102,14 % planowanej kwoty. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaplanowano kwotę zł, w tym : zł na zakupy inwestycyjne na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki. Do wydatków na utrzymanie jednostki zaliczono koszty związane z obsługą zadań statutowych wykonywaną przez rejony oraz zarząd, tj.: - wydatki związane z BHP wynikające z obowiązku pracodawcy zagwarantowane pracownikom w kodeksie pracy, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, również brygad patrolowych, które w dużym stopniu zajmują się wykonywaniem konkretnych robót utrzymaniowych, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gmin, - koszty paliwa do środków transportu i sprzętu pracującego na drogach, - koszty remontów i przeglądów środków transportu i sprzętu,

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz koszty ubezpieczenia dróg oraz mienia ruchomego i nieruchomości, - koszty utrzymania siedziby zarządu, rejonów i brygad oraz koszty łączności, - koszty podróży, - wydatki na zakup środków trwałych i inwestycje związane z utrzymaniem jednostki. Należy dodać, że w kosztach związanych z utrzymaniem jednostki ujęte są koszty materiałów, sprzętu, robocizny i utrzymania brygad patrolowych, które wykonują we własnym zakresie różne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak: - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno, - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu, - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka, - umocnienie poboczy kruszywem, - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie, - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków, - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików, - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja, - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych, - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp. Wartość wykonanych prac jest znaczna. Taki system pracy pozwala na racjonalne gospodarowanie środkami. Zlecanie tych robót na zewnątrz wpłynęłoby na wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg. Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostki wynosi ,96 zł, tj. 93,79 % planu. Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,06 zł, wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki ,10 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą ,20 zł. W zał. D przedstawiono sprawozdanie z realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki.

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 Załącznik A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZA ROK 2003 Plan Wykonanie Lp. Nazwa zadania (usługi) Uwagi w zł w zł Zimowe utrzymanie dróg , ,30 prognozy pogody, usuwanie śliskości, odśnieżanie dróg 2. Utrzymanie bieżące nawierzchni , ,58 wbudowano 2 957,137 Mg masy min.- asf. na gorąco ( ,98 zł) wypełniono ubytki grysami i emulsją na pow ,2 m 2 ( ,60 zł) 3. Oznakownie poziome , ,10 odnowiono oznakowanie poziome na pow ,03 m 2 4. Pobocza , ,53 uzupełniono pobocza 2 831,0 Mg kruszywa (73 727,53 zł) dokonano ścinki poboczy na pow. 92,9 tys. m2 ( ,85 zł) wyprofilowano 17,09 km poboczy (9 143,15 zł) 5. Odwodnienie , ,77 wykonano naprawę 5,8 m przykanalików (3 069,72 zł) pogłębiono rów odpływowy na długości 1 736,5 mb (19 675,30 zł) przeprowadzono analizę wód opadowych (470,00 zł) wyremontowano 35 szt. studni i kratek ściekowych (12 401,31 zł) oczyszczono 2 separatory (24 811,59 zł) wymieniono 9 mb rur kanału deszczowego (3 210,00 zł) zlikwidowano 1 zastoisko wodne (1 984,85 zł) 6. Zadrzewienie i zieleń , ,84 wycięto 61 szt. drzew (29 710,46 zł) wykoszono pobocza na pow ,72 tys. m2 (24 691,14 zł) dokonano podcinki pielęgnacyjnej 140 szt. drzew (6 741,00 zł) posadzono 138 szt. drzew (2 700,00 zł) wykarczowano 6150 m 2 krzaków (4 262,24 zł) 7. Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich , ,49 1) oczyszczono rów dopływowy i przepust o śred. 80 cm i dług. 11 m w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki w Ogrodniczkach (1 070,00 zł) 2) wykonano znaki żeglowne na mostach w Morgownikach, Nowogrodzie i Augustowie (3 660,00 zł) 3) dokonano naprawy bariery o dł. 6,0 m na przepuście w Jedwabnem w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica - Osowiec w km (792,98 zł) 4) dokonano naprawy bariery o dł. 4,6 m

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 974 na przepuście w Kolnie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Stawiski w km (1 174,97zł) 5) oczyszczono przepust o śr. 100 cm i nawierzchnię w m. Sokółka w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki w km (1 650,00 zł) cd Inne (np. sprzątanie ulic, chodników i pasa drogowego; uzupełnianie korpusu drogowego) 6) oczyszczono 5 przepustów w ciągu drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - N. Dwór - gr.państwa i 2 w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St.Jeżewo - Sokoły (2 568,00 zł) 7) oczyszczono 3 przepusty w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, 1 w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki i 6 w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki (4 870,00 zł) 8) pomalowano poręcze 2-ch mostów: w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka w km i drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki w km (1 712,00 zł) 9) naprawiono przepust w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Krynki - gr. państwa w km (700,00 zł) 10) naprawiono bariery na moście w Karwowie w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica - Przytuły - Osowiec w km (340,16 zł) 11) naprawiono bariery na przepuście w Karwowie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby - Gromadzyn Wykno - Kolno - Stawiski w km (1 315,36 zł) 12) odwodnienie drogi woj. Nr 677 Łomża - Ostrów Maz. w rejonie przepustu w km (12 976,71 zł) 13) naprawiono przepust w m. Bolcie w ciagu drogi woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w km (9 729,31 zł) , ,55 sprzątnięto 292,747 km ulic i chodników ( ,81 zł) sprzątnięto 303,4 km pasa drogowego (8 493,66 zł) wywieziono 141,91 m 3 odpadów (1 883,36zł) usunięto skutki roztopów na pow. 660 m 2 (2 200,00 zł) zasypano zbiornik ppoż. 98 m 3 (3 700,00 zł) wymieniono mb barier betonowych na stalowe ( ,72 zł) naprawiono 42,5 mb barier betonowych (1 819,00 zł)

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uzyskiwanie danych technicznoeksploatacyjnych , ,26 1) opracowano wskaźniki rezultatu i oddziaływania na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim na lata (15 250,00 zł) 2) opracowano dane o warunkach atmosf. w dn r. dla gm.filipów (150,00 zł) 3) wykonano odbitki zdjęć z awarii przepustu w Mieruniszkach (33,00 zł) 4) wykonano przeglądy podst. obiektów most. na terenie RDW w Suwałkach (3 720,00 zł) 5) wykonano przeglądy podst. obiektów most. na terenie RDW w Siemiatyczach (6 790, 00 zł) 6) wykonano przeglądy 5-cio letnie 14- tu obiektów most. na terenie RDW w Suwałkach (18 900,00 zł) 7) wykonano przeglądy podst. obiektów most. na terenie RDW w Łomży (8 793,26 zł) 8) zakupiono 100 mb wtórników map pasów drogowych (29 960,00 zł) Razem: , ,42 Załącznik B SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO W ZAKRESIE REMONTÓW KAPITALNYCH DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZA ROK 2003 Lp. Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie w zł I Zadania finansowane z budżetu województwa 1. Pokrycie zobowiązań za rok , ,02 2. Remont chodnika w Filipowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie - Suwałki (strona prawa) , ,29 3. Remont chodnika w Krasnopolu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (strona lewa) ,81 4. Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa; odcinek Raczki - Augustów ,84 5. Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa; odcinek Augustów - Lipsk ,61

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Remont nawierzchni jezdni na drodze woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, odcinek Szypliszki - Sejwy ,75 7. Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa ,72 8. Remont nawierzchni jezdni w Janowie w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły ,26 9. Remont skrzyżowania ulic Kryńskiej i Wschodniej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki 9 566, Remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej w ciągu drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna (strona prawa) , Remont chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny (strona lewa) , Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (strona prawa) , Remont chodnika w Hajnówce (ul. 3-go Maja) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa , Remont chodnika w Sokółce (ul. Kryńska) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki 5 678, Remont zjazdu i chodnika przy posesji Nr 60B w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Stawiski , Remont zjazdów w Knyszynie (ul. Grodzieńska i ul. Tykocka) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły 9 965, Remont chodnika w Sejnach (ul. Marchlewskiego) w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny , Remont chodnika w Hajnówce (ul. 3-go Maja) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa , Poszerzenie zatoki postojowej przy ul. Zawadzkiego w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny , Remont chodnika w Sejnach (ul. Piłsudskiego) w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny , Remont chodników w Ciechanowcu (Plac 3-go Maja i ul. Łomżyńska) w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze , Remont chodników w Raczkach w ciągu drogi woj. Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak ,19

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R.

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R. TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo