STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy: 311[06] Aby zapewni właciw i efektywn realizacj celów kształcenia, zajcia powinny si odbywa w salach wyposaonych w rodki dydaktyczne niezbdne do wykonywania wicze, pokazów i realizowania zaj w grupach. Ze wzgldu na unikalny charakter kształcenia w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych, w standardzie zawarto poszerzony wykaz bibliografii zawodowej, która moe by potrzebna do odtworzenia kształcenia w tym zawodzie. W szkole kształccej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia rysunku i kosztorysowania, II. Pracownia budowlana (spełniajca rol laboratorium techniki drogowej i mostowej, pracowni geodezyjnej i drogowo-mostowej), III. Pracownia maszyn i urzdze do robót torowych. I. Pracownia rysunku i kosztorysowania Pracownia rysunku technicznego powinna umoliwia kształtowanie u uczniów umiejtnoci wykonywania szkiców i czytania rysunków technicznych oraz posługiwania si dokumentacj techniczn oraz normami rysunku technicznego. Powinna take umoliwi uczniom nauk czytania dokumentacji i uzyskanie informacji dotyczcych technologii wykonania i zastosowanych materiałów. Uczniowie powinni take pozna zastosowanie techniki informatycznej do wspomagania wykonywania rysunków i kosztorysowania. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, tablica szkolna, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie zdj na ekranie), wideoprojektor wraz z ekranem 1 szt., telewizor z magnetowidem, komputery z oprogramowaniem 16 zestawów, serwer wraz monitorem i systemem sieciowym, połczenie z Internetem, komputer przenony, skaner, drukarka sieciowa i ploter, urzdzenia sieciowe, oprogramowanie edukacyjne 1 komplet, kserokopiarka. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych: stoliki krelarskie z lampk oraz krzesła obrotowe na kółkach, przybory krelarskie (jeden komplet na jednego ucznia), stanowiska komputerowe dla uczniów wraz z oprogramowaniem podstawowym (dla kadego ucznia), drukarka sieciowa i ploter. 3. Opisy infrastruktury i wyposaenia stanowisk: 1

2 3.1. Opis infrastruktury stanowisk: a) usytuowanie stanowisk: w budynku, sala powinna by jasnym przestronnym pomieszczeniem wyposaonym w schowki lub szafy mieszczce wyposaenie pracowni; b) wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: pracownia powinna by wyposaona w co najmniej 16 stolików krelarskich, 16 stanowisk komputerowych; c) minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2,0m 2 na osob; d) wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania komputerów, drukarki i plotera, urzdze audiowizualnych oraz owietlenia. Przy budowie sieci zasilajcej komputery musz by spełnione nastpujce warunki: - obwód zasilajcy musi by wydzielony, - pracownia musi posiada centralny wyłcznik napicia, - dla kadego stanowiska uczniowskiego naley przewidzie 3 gniazda z bolcem ochronnym (dwa do zasilania komputera i monitora oraz jedno do owietlenia poza systemem podtrzymania zasilania), - łczna moc urzdze na jednym stanowisku uczniowskim ok. 500W, a do lampy owietleniowej max 60W, - dla komputera serwera 4 gniazda zasilajce, - wydzielone zasilanie dla serwera z podtrzymaniem napicia (zasilacz), - jedno gniazdo do zasilania przełcznika (switch) umieszczone w szafce z krosownic, - gniazdo sieciowe dla drukarki sieciowej i plotera, - dodatkowe dwa gniazda sieciowe dla odkurzacza, - gniazda zasilajce powinny by umieszczone tak, aby odległo do przyporzdkowanych do nich stanowisk komputerowych nie była wiksza ni 1m; jeli okablowanie sieciowe 1 to wykonane w standardzie UTP KAT.5 lub wyszym, prowadzone w listwach; gniazda RJ45; kable połczeniowe gniazdokomputer; przełcznik sieciowy, co najmniej 32 portowy 10/100Mb/s przełczany na kadym porcie niezalenie i odpowiadajca mu krosownica (posiadajca tyle portów, co przełcznik) wraz z kablami krosujcymi (w iloci zgodnej z liczb portów przełcznika); przy podłczeniu karty sieciowej pracujcej z prdkoci 10Mbps musi cigle umoliwia poprawn prac pozostałych kart na poziomie 100Mbps; oba te elementy umieszczone w szafce umoliwiajcej systemowe połczenie całego okablowania sieciowego pracowni; klimatyzator utrzymujcy temperatur w lecie na poziomie o C; sprawne ogrzewanie zaopatrzone w termostaty Opis wyposaenia stanowisk: a) wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stoliki krelarskie wyposaone w sprzt krelarski i niezbdne przybory krelarskie; stoliki komputerowe wyposaone w jednostk komputerow, klawiatur, komplet słuchawek, mysz, fotel obrotowy na kółkach; licencjonowane oprogramowanie: - programy do tworzenia i przetwarzania rysunków technicznych, - programy do kosztorysowania; b) wykaz sprztu i urzdze pomiarowych, diagnostycznych: 1 Opis nie dotyczy rozwiza bezprzewodowych, które równie dobrze moe by zastosowane. 2

3 nie dotyczy; c) wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model trzech rzutni do rzutowania prostoktnego, plansze figur płaskich i modele brył geometrycznych, modele i tablice pogldowe typowych mostów kolejowych, modele i tablice pogldowe z zakresu typowych przekrojów dróg kolejowych, typowych skrzyowa i wzłów, wzorce rysunków technicznych, rysunki brył citych i przenikajcych si, projekty typowych dróg kolejowych, budynków, budowli i obiektów mostowych, zestawy map w skalach umoliwiajcych projektowanie dróg kolejowych; d) wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: nie przewiduje si; e) biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: zbiór polskich norm dotyczcych rysunku technicznego, Katalogi Nakładów Rzeczowych i Scalonych Nakładów Rzeczowych w zakresie robót drogowych i mostowych (jeden katalog dla jednego ucznia), czasopisma zawodowe, podstawowy ksigozbiór, a w szczególnoci: - Batko M.: Drogi Kolejowe. WKiŁ 1986, lub nowsze; - Samujłłowie H. i J.: Rysunek techniczny i odrczny w budownictwie. Arkady Warszawa, 1987, - Wojciechowski L.: Zawodowy rysunek budowlany. WSiP Warszawa, 1994 lub nowszy, f) wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: nie przewiduje si; g) wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bhp: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, pojemniki na mieci, ganice. II. Pracownia budowlana (spełniajca rol laboratorium techniki drogowej i mostowej, pracowni geodezyjnej i drogowo-mostowej) Aby zapewni realizacj celów kształcenia, zajcia powinny si odbywa w sali wyposaonej w rodki dydaktyczne niezbdne do wykonywania wicze, pokazów i realizowania zaj w grupach. W pracowni budowlanej powinny si odbywa zajcia z nastpujcych przedmiotów: mechanik budowli, konstrukcje elbetowe, zarys miernictwa, wiczenia z miernictwa, podstawy budownictwa, drogi kolejowe, mosty kolejowe, pracownia robót budowlanych, podstawy prawa budowlanego, transport kolejowy. Pracownia powinna umoliwi uczniom kształtowanie umiejtnoci wynikajcych z programów nauczania tych przedmiotów. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, tablica szkolna, zestaw komputerowy podłczony do Internetu, drukarka, stolik komputerowy, obrotowy fotel, stanowisko do prezentacji (stolik pod telewizor, magnetowid i wizualizer, wideoprojektor (umocowany do sufitu) wraz z ekranem, 3

4 wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie zdj na ekranie, ekranie telewizora), telewizor z magnetowidem. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych: 16 dwuosobowych stolików wraz z krzesłami, stanowisko laboratoryjne 2, stanowisko geodezyjne, stanowisko drogowe, stanowisko budowlano-mostowe. 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk: 3.1. Opis infrastruktury stanowisk: a) usytuowanie stanowisk: w budynku, sala powinna by jasnym przestronnym pomieszczeniem wyposaonym w schowki i szafy mieszczce wyposaenie pracowni, sala powinna posiada zaplecze magazynowe słuce do przechowywania sprztu bdcego na wyposaeniu pracowni; w pobliu sali powinno si znajdowa pomieszczenie o powierzchni co najmniej 20m 2, przeznaczone na magazyn podrczny na sprzt i pomoce do nauki; b) wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: pracownia powinna by wyposaona w co najmniej 16 dwuosobowych stolików uczniowskich wraz z krzesłami, 2 stołów laboratoryjnych z taboretami; c) minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2,0m 2 na osob; d) wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania komputerów, drukarki i plotera, urzdze audiowizualnych, prasy, wstrzsarki oraz owietlenia; instalacja wodocigowa z ciepł i zimn wod; wentylacja grawitacyjna; sprawne ogrzewanie Opis wyposaenia stanowisk: a) wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: 16 szt. stolików uczniowskich wraz z krzesłami, 2 stoliki komputerowe wyposaone w jednostk komputerow, klawiatur, komplet słuchawek, mysz, 2 fotele obrotowe na kółkach, skaner, ploter, drukarka laserowa, licencjonowane oprogramowanie: - programy do tworzenia i przetwarzania rysunków technicznych, - programy do kosztorysowania, - programy wspomagajce prace geodezyjne (do oblicze i do kartowania), - systemy eksperckie wspomagania decyzji (UNIP, SMOK, itd.); b) wykaz sprztu i urzdze pomiarowych, diagnostycznych: piec elektryczny do suszenia próbek gruntu do 150 o C, przyrzd Vicata, piercie Le Chateliera, prasa hydrauliczna do ciskania próbek betonu, wstrzsarka do zagszczania, kuchenka elektryczna lub gazowa (jedno lub dwupalnikowa) do podgrzewania próbek, przyrzdy do kartowania oraz obliczania powierzchni, mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne oraz profile dróg kolejowych, dzienniki pomiarowe, wzorcowe dokumentacje pomiarowe i robocze, 4

5 2 teodolity, 2 niwelatory, tamy pomiarowe ze szpilkami o długoci 30 50m 2 szt., ruletki o długoci 30m 2 szt., wgielnice pryzmatyczne z pionem 3 szt., dalmierz laserowy, odbiornik GPS, 4 łaty niwelacyjne 4m, tyczki miernicze 20 szt., stojaki do tyczek 6 szt., toromierz uniwersalny 2 szt., przyrzd do pomiaru zuycia szyn, suwmiarka Schulza do pomiaru wielkoci ziaren kruszywa, lupa z podziałk Fresnela, przyrzd Stokesa do oznaczania zawartoci pyłów mineralnych w kruszywie, przyrzd do badania wytrzymałoci ziaren kruszywa, cylinder do pomiaru gstoci pozornej mieszanki betonowej ø210mm h=300mm wraz z wyposaeniem do pomiaru objtoci), aparat VeBe składajcy si ze stolika wibracyjnego o czstotliwoci drga 50±5Hz i redniej amplitudzie 0,5mm, naczynia cylindrycznego o rednicy 230mm i wysokoci 200mm oraz ruchomego urzdzenia zaopatrzonego z jednej strony we wsyp (lej zsypowy), a z drugiej w przesuwny prt zakoczony krkiem z przeroczystego tworzywa o rednicy 225mm i łcznej masie 2,8kg, stoek Abramska z kompletem liniałów do pomiaru, komplet sit do analizy sitowej gruntu i kruszywa (kwadratowe o boku 0,0; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2; 4; 8; 16; 32; 63mm) i cementu (sito z tkaniny fosforowobrzowej o wymiarach boku oka kwadratowego 0,08mm i 0,20mm), szkło laboratoryjne, naczynie metalowe z pokrywk o wymiarach 45x16x15cm, z siatk metalow i uchwytami do jej wyjmowania, wanna bez przykrywy z rusztem na dnie, do przechowywania piercienia Le Chateliera z zaczynem cementowym w wodzie, przyrzd Michaelisa, przyrzd Graf-Kaufmana wraz ze wzorcem beleczki oraz łania wodna z termoregulacj do ich przechowywania, formy do wykonywania próbek betonowych, pojemnik na kruszywo do waenia na wadze przystosowanej do waenia hydrostatycznego, pojemnik szklany o wielkoci umoliwiajcej włoenie pojemnika na kruszywo jw., cylindry pomiarowe (250cm 3, 500cm 3 i 1000cm 3 ) po 2 szt., płytki szklane o wymiarach 4x4, 5x5 cm (po 4 szt.), mieszarka do zapraw z przystawk programow i urzdzeniem do sterowania szybkoci obrotów, zestaw przyrzdów do oznaczania gstoci pozornej (objtociowej), areometry do bada gruntu, aparat do badania kapilarnoci biernej gruntu, cylinder z ruchom podstaw do badania zawartoci pyłów mineralnych w kruszywie, forma trójdzielna do wykonywania beleczek, wagi laboratoryjne mechaniczne lub elektroniczne (zakres nonoci do 2000g dokładno 0,01g) 2 szt., edometr, termometr elektroniczny o zakresie pomiarów o C, mostek Whinstona, 5

6 tensometry rónego rodzaju, piknometr o pojemnoci kolby cm 3, pipeta 4 szt., eksykator 4 szt. o rónej pojemnoci (do 500cm 3 ), modzierz laboratoryjny do kruszenia próbek gruntu, kolby o rónej pojemnoci (od cm 3 ) po 2 szt., aparat Casagrande a wraz z kompletem rylców, parowniczki o rónej pojemnoci, naczynia szklane o rednicy 20 30cm po 2 szt., lejki szklane o rednicy rurki 5 10mm i wysokoci 50mm, rurki plastikowe o rednicy 14mm długoci 10m, stojak do wieszania lejka, liniał stalowy długoci powyej 2m ze skal o działce elementarnej 1cm, stoper (sekundomierz) 2 szt., wzory dokumentów budowy: dziennik budowy, ksika obmiarów robót, pozwolenie na budow, dokumentacja techniczna; c) wykaz modeli, symulatorów: uniwersalna rama do mechaniki, przyrzd do pewnoci równowagi, przyrzd do demonstracji prawa Hooke a przy rozciganiu, dokumentacja utrzymania dróg, mostów i maszyn, foliogramy: - ilustrujce rodzaje belek, ram, łuków i kratownic, ich schematy statyczne oraz wykresy wielkoci statycznych w tych konstrukcjach dla prostych przypadków obcienia, - tablic profili walcowanych, - obrazujce rónego rodzaje zbrojenia elementów, - ilustrujce fazy pracy zginanej belki elbetowej z zaznaczonym rozkładem napre, - obrazujce fazy pracy konstrukcji spronych w rónych stadiach obcie, - przedstawiajce rysunki szczegółów połcze elementów elbetowych: wzłów, przegubów i łoysk, - przedstawiajce kształty prtów zbrojenia głównego i strzemion, - z rysunkami zbrojenia sprajcego i zakotwie, schematy technologii nacigu strun i kabli, - przedstawiajce rozwój konstrukcji nawierzchni kolejowej, - typowych przekrojów drogi kolejowej, - przekrojów poprzecznych podtorza w przekopach i nasypach, - rodzajów budowli inynierskich dróg kolejowych, - typów i rodzajów podkładów, - ustroju toru kolejowego na prostej i w łukach, - skrajni budowli i taboru, - konstrukcji rozjazdów i skrzyowa torów, - urzdze nastawczych hakowych i suwakowych, - rodzajów połcze torów i dróg zwrotnicowych, - schematów stacji kolejowych, - wagonów pomiarowych, - analizy wydruków komputerowych toromierza mikroprocesorowego i wagonu do diagnostyki toru kolejowego, - przejazdów kolejowych i ich urzdze, - technologii wymiany nawierzchni automatycznym pocigiem, - technologii wzmacniania podtorza pocigiem AHM, - technologii wzmacniania podtorza, - z zakresu konstrukcji budynków i ich elementów, - budynków i ich elementów konstrukcyjnych, 6

7 - rozwoju konstrukcji nawierzchni kolejowej na mostach, - typowych przekrojów elementów konstrukcyjnych mostu, - typowego wyposaenia mostów kolejowych, - rónych typów wagonów kolejowych i taboru trakcyjnego, - czci taboru, zestawów kołowych, łoysk tocznych, elementów układów spronych wagonów, - wózków wagonowych, urzdze cigłowych i zderznych, - sieci trakcyjnych, - samoczynnego hamulca zespolonego, - elementów grzejnych taboru; zdjcia: - odkształce podtorza, - budowli inynierskich, - składowania materiałów nawierzchniowych, - rónych typów rozjazdów i czci rozjazdowych, - przejazdów kolejowych rónych kategorii, - nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych, - pknitych szyn; modele: - rusztowa i deskowa, - mostów i ich elementów konstrukcyjnych, - połcze elementów konstrukcji drewnianych, - ilustrujce przypadki wyboczenia prtów prostych, - rónych rodzajów belek i słupów; eksponaty: - eksponaty materiałów budowlanych; d) opisy materiałów, surowców, prefabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia/egzaminowania: zestaw przekrojów rónych typów szyn, zestaw rónych rodzajów łubków, zestaw szynowych podkładek stalowych, zestaw wkrtów, rub i piercieni stalowych stosowanych w torach i rozjazdach, zestaw przekładek instalacyjno-amortyzacyjnych, zestaw dybli do podkładów i podrozjazdnic spronych, zestaw elementów do przytwierdzenia sprystego SB3, zestaw opórek przeciwpełznych, zestaw próbek rónych rodzajów podsypki, zestaw próbek rónych materiałów nawierzchni drogowej; e) biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: zbiór norm i przepisów dotyczcych zagadnie budownictwa, kolejnictwa, a w szczególnoci: - Aktualne normy do wymiarowania konstrukcji elbetowych - Aktualne normy obcie - Bałuch H., Czubaczyski J., Pelc S.: Monta i wymiana rozjazdów. WKiŁ Warszawa, Bałuch H.: Diagnostyka nawierzchni kolejowej. WKiŁ Warszawa, Bałuch H.: Układy geometryczne połcze torów. WKiŁ Warszawa, Bana J.: Drogi elazne. WKiŁ Warszawa, Basiewicz T., Rudziski L.: Linie kolejowe. OWPW Warszawa, Batko M.: Budowa i utrzymanie dróg kolejowych cz. I i II. WKiŁ Warszawa, Batko M.: Drogi kolejowe. WKiŁ Warszawa,

8 - Bodzony B.: Nowe Prawo Budowlane z komentarzem. Orodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Bogdaniuk B.: Modernizacja dróg kolejowych przy ich elektryfikacji. WKiŁ Warszawa, Cholewo J., Sznurowski M.: Mosty kolejowe i fundamentowanie. WKiŁ Warszawa, Cholewo J., Sznurowski M.: Mosty kolejowe. WK Warszawa, Chweciuk K., Zalewski P.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Ciechowicz B.: Prawo budowlane w praktyce. INFOR Cielikowski J.: Stacje kolejowe. WKiŁ Warszawa, Cyunel B., Kulczycki B.: Kolejowe budowle ziemne t. II. WKiŁ Warszawa, Fijałkowski T.: Prawo Budowlane. Zagospodarowanie przestrzenne. Zamówienia publiczne. Fotoskład Pracownia Poligraficzna, Friszman M. A.: Tor kolejowy i jego współpraca z pojazdami. WKiŁ Warszawa, Gajda B.: Technika ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Godwod J., Kowalski E., Nowosielski L.: Zarys kolejnictwa. WKiŁ Warszawa, Gogogoliski W., Jamka M., Zielina L.: Miernictwo kolejowe tom 1 i 2. WKiŁ Gołaszewski A., Sancewicz S.: Tor bezstykowy. WKiŁ Warszawa, Goryszewski J., widerski F.: Eksploatacja handlowa kolei. WKiŁ Warszawa, Gruszczyski J.: Eksploatacja taboru kolejowego. WKiŁ Warszawa, Hydzik J.: Mosty kolejowe. WKiŁ Warszawa, Iwanczewska A., Włodarczyk W.: Konstrukcje budowlane. WSiP Warszawa, - Iwanczewska A.: Mechanika budowli. WSiP Warszawa, 1989, - Kalinowski A., Orlik A.: Wagony kolejowe i hamulce. WKiŁ Warszawa, Kara S.: Urzdzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Karczewski B.: Pracownia technologiczna w budownictwie drogowym; WSiP 1982 lub nowsze - Kietliska Z., Walczak S.: Miernictwo w budownictwie ldowym i wodnym. WSiP Warszawa, Kiewlicz S., Łczyski J., Pelc S.: Nawierzchnia kolejowa typu S60, S49, S42. WKiŁ Warszawa, Kowalski E.: Pojazdy trakcyjne. WKiŁ Warszawa, Kouchowski K., Nowosielski L.: Organizacja ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Kubiak J., Stachurski W.: Konstrukcje elbetowe. Arkady Liberadzki B.: Ekonomika transportu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Liberadzki B.: Planowanie operatywne przewozów ładunków kolej. WKiŁ Warszawa, Linder F.: Budowa mostów cz. I. WSiP Warszawa, Łczyski J.: Rozjazdy kolejowe. WKiŁ Warszawa, Ło M.: Wpływ temperatury na prac toru kolejowego. WKiŁ Warszawa, Madaj A., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ Warszawa, Masikowski Cz., Perenc J.: Gospodarka wagonami towarowymi. WKiŁ Warszawa, Miklin A., Sawicki M.: Mosty kolejowe. WKiŁ Warszawa - Mikulski A.: Mechaniczne urzdzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Miszkinie W.: Mechanika budowli. WSiP

9 - Nowakowski J.: Odwadnianie stacji i linii kolejowych. WKiŁ Warszawa, Nowe Prawo Budowlane komentarz, akty prawne. Noermeks Gdask, Praca zbiorowa pod redakcj H. Bałucha: Zastosowanie informatyki w drogach kolejowych. WKiŁ Warszawa, Praca zbiorowa pod redakcj J. Sysaka: Drogi kolejowe. PWN Warszawa, Praca zbiorowa: Mechanizacja budowy mostów. WKiŁ Warszawa, Praca zbiorowa: Odbudowa mostów kolejowych t. I i II. WKiŁ Warszawa, Prawo Budowlane zbiór ujednoliconych przepisów. A.D. Drgowski Pyrak S., Tatar J.: Konstrukcje z betonu. WSiP Rajchel W.: Budowa mostów cz. II. WSiP Warszawa, Rolla S.: Badania materiałów i nawierzchni drogowych. WKiŁ 1979 lub nowsze - Rozporzdzenia i zarzdzenia wykonawcze cile zwizane z prawem budowlanym - Rybak M.: Przebudowa i wzmacnianie mostów. WKiŁ Warszawa, Sankowski K.: Organizacja ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, Semrau A.: Biece utrzymanie nawierzchni kolejowej. WKiŁ Warszawa, Sieczkowski J.: Obliczenia konstrukcji elbetowych przykłady. WSiP Szajer R.: Drogi kolejowe. WKiŁ Warszawa, Sznurowski M.: Utrzymanie mostów kolejowych, przepustów i tuneli. WKiŁ Warszawa, Sznurowski M.: Utrzymanie mostów kolejowych. WKiŁ Warszawa, Sznurowski M.: Utrzymanie podtorza kolejowego. WKiŁ Warszawa, Tablice do oblicze statycznych - Tablice do wymiarowania konstrukcji elbetowych - Titow W.: Wzmacnianie podtorza długo eksploatowanych linii kolejowych. WKiŁ Warszawa, Tylman: Technologia materiałów drogowych. WKiŁ 1981 lub nowsze - Urban L.: Konstrukcje budowlane. WSiP Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa, urowski A.: Pomiary geodezyjne w budowie dróg, lotnisk i mostów. WKiŁ Warszawa, urowski: Pomiary geodezyjne w budowie dróg, lotnisk i mostów. WKiŁ Warszawa, Instrukcje wewntrzne obowizujce w przedsibiorstwie PKP SA: - Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych uytku publicznego D1 - Przepisy techniczne utrzymania budowli inynieryjnych dróg kolejowych D2 - Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego D4 - Instrukcja o ogldzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów D6 - Instrukcja o zapewnieniu sprawnoci kolei w zimie D17 - Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej D19 - Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inynieryjnych D83 - Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, bada i oceny stanu torów D75 - Wytyczne utrzymania torów bezstykowych filmy instruktaowe prezentujce wykonawstwo robót, filmy dydaktyczne z zakresu prowadzenia pracy przewozowej, demonstracyjne programy komputerowe, czasopisma zawodowe aktualnie dostpne; f) wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: nie przewiduje si. 9

10 g) wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bhp: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, pojemniki na mieci, ganice. III. Pracownia maszyn i urzdze do naprawy nawierzchni kolejowej Pracownia powinna umoliwia kształtowanie u uczniów podstawowych wiadomoci i umiejtnoci z zakresu budowy maszyn i urzdze do robót torowych oraz mostowych, podstawowych zespołów roboczych tych maszyn, zasad ich działania, specyficznej organizacji pracy kolejowych maszyn drogowych, gospodarki remontowej oraz zasad utrzymania i naprawy tych maszyn. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, stanowisko komputerowe wraz z drukark oraz oprogramowaniem niezbdnym do diagnostyki toru, stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, szafy i gabloty do przechowywania sprztu i pomocy dydaktycznych, tablica szkolna, rzutnik pisma i przeroczy wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie zdj na ekranie), telewizor z magnetowidem. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych: 16 szt. stolików uczniowskich wraz z krzesłami. 3. Opisy infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych zawierajce: 3.1. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowisk ) : w budynku; b) wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: min 24 miejsca dla uczniów, 2m 2 na osob, podłogi łatwo zmywalne antypolizgowe; c) minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jw., d) wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 400/230V do zasilania urzdze oraz owietlenie, wentylacja nawiewno-wywiewna, ogrzewanie Opis wyposaenia stanowisk: a) wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu: zestaw narzdzi do wiercenia szyn, zestaw narzdzi do wiercenia podkładów, zestaw narzdzi do cicia szyn; b) wykaz sprztu i urzdze pomiarowych, diagnostycznych: uniwersalny toromierz mikroprocesorowy wraz z oprzyrzdowaniem, toromierz uniwersalny rczny, falistociomierz torowy, suwmiarka do kół, ) moliwe jest korzystanie ze stanowisk w zakładzie pracy 10

11 defektoskop ultradwikowy; c) wykaz modeli, symulatorów, fantomów: nie przewiduje si; d) tablice pogldowe: fazogramy, foliogramy tematycznie zwizane z programem, zdjcia (do pokazów na ekranie): - rónych maszyn i sprztu ogólnobudowlanego, - rodków transportowych, - maszyn do robót ziemnych, - zmechanizowanych narzdzi do robót torowych, - maszyn i urzdze dwigowy do zrywania i układania przseł torowych, - urawi kolejowych, - maszyn oraz wagonów do robót podsypkowych, - maszyn i urzdze do zagszczania podsypki, - maszyn i urzdze do budowy i utrzymania podtorza, - oczyszczarek, podbijarek, dynamicznych stabilizatorów, - maszyn do kompleksowej wymiany toru, - maszyn do naprawy głównej podtorza, - maszyn i urzdze do kontroli stanu toru, - maszyn i urzdze do odnieania torów; e) wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: w zalenoci od potrzeb zgodnie z programem; f) biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: zbiór norm i przepisów dotyczcych zagadnie budownictwa, kolejnictwa, a w szczególnoci: - Batko M.: Budowa i utrzymanie dróg kolejowych cz. I i II. WKiŁ Warszawa, Berna M., B. Koktysz: Maszyny i urzdzenia do robót torowych t 1. WKiŁ Warszawa, Berna M., B. Koktysz: Maszyny i urzdzenia do robót torowych t 2. WKiŁ Warszawa, Fijałkowski K.: Maszynoznawstwo dla ZSZ. WSiP Janiak W.: Zasady smarowania maszyn do robót torowych. WKiŁ. Warszawa, Koktysza B.: Podbijarki torowe. WKiŁ. Warszawa, Kania Z.: Naprawa maszyn torowych. WKiŁ. Warszawa, Lipski J.: Hydrauliczne urzdzenia robocze i sterownicze. WKiŁ. Warszawa, Praca zbiorowa: Zmechanizowane utrzymanie nawierzchni kolejowej. WKiŁ. Warszawa, Instrukcje wewntrzne obowizujce w przedsibiorstwie PKP SA czasopisma zawodowe aktualnie dostpne w brany, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn torowych, filmy dydaktyczne prezentujce maszyny i urzdzenia do robót torowych, instrukcje obsługi poszczególnych rodzajów maszyn, wzory dokumentacji niezbdnych przy eksploatacji maszyn i urzdze; g) wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: nie przewiduje si; h) wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bhp: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, pojemniki na mieci. 11

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.4.1. STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Projekt wykonawczy Sterowanie ruchem kolejowym str. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 712[05]/ZSZ/SP/MENiS/2003.. PROGRAM NAUCZANIA MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ SYMBOL CYFROWY 712 [05] Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2003

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik awionik Symbol cyfrowy: 314 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik awionik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 311 [18] Zawód technik instrumentów muzycznych jest zawodem szerokoprofilowym, umoliwiajcym

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hydrolog Symbol cyfrowy: 311[17] Kształcenie w zawodzie technik hydrolog odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy: 331 [15] W szkole kształccej w zawodzie technik górnictwa podziemnego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik poarnictwa Symbol cyfrowy: 515 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik poarnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK!"# $ % & SPIS TRECI: I REALIZACJA PROJEKTU... 3 I.1. GŁÓWNE CELE PROJEKTU... 3 I.2. ZAKRES PROJEKTU I CZAS JEGO TRWANIA... 3 II CHARAKTERYSTYKA WYPOSAENIA BIBLIOTEK...

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo