STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia rysunku technicznego, II. Pracownia budownictwa inynieryjnego, III. Pracownia hydrologii i hydrauliki, IV. Pracownia melioracji wodnych, V. Pracownia techniki sanitarnej, VI. Pracownia geodezji, VII. Pracownia sozologii, VIII. Pracownia ekonomiczna, IX. Warsztaty szkolne praktyczna nauka zawodu. I. Pracownia rysunku technicznego Pracownia powinna umoliwia zastosowanie zasad sporzdzania rysunku budowlanego, a take odpowiednich technik zapisu w czasie wykonywania rysunków stanowicych czci składowe dokumentacji technicznej stosowanej w inynierii rodowiska. Pracownia rysunku technicznego powinna take umoliwia kształtowanie umiejtnoci uczniów w zakresie tworzenia, krelenia i czytania rozwiza projektowych urzdze i budowli wodnomelioracyjnych, wodocigowych i kanalizacyjnych z zastosowaniem komputerowego wspomagania programem AutoCAD oraz wykonywania i czytania szkiców. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna, przybory do tablic szkolnych, tablica ekspozycyjna cienna (gablota), rzutnik pisma, ekran, projektor multimedialny, stolik na sprzt multimedialny, zestaw przyborów krelarskich, zestaw arkuszy wiczeniowych z rysunku technicznego, zestaw rysunków wzorcowych, zestaw norm z rysunku technicznego i stosowanych oznacze graficznych, zbiory projektów typowych budowli wodnomelioracyjnych i wodocigowokanalizacyjnych, przykładowe dokumentacje projektowe, mapy warstwicowe i sytuacyjno-wysokociowe, zestaw foliogramów, plików i programów komputerowych z zakresu inynierii rodowiska, szafa do przechowywania rodków dydaktycznych. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni stanowiska krelarskie dla uczniów (jedno stanowisko na ucznia) w iloci dostosowanej do liczebnoci grupy wiczeniowej, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko na ucznia) w iloci dostosowanej do liczebnoci grupy, stanowisko pracy nauczyciela. 1

2 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia, w którym znajduj si stanowiska: sala dua umoliwiajca ustawienie stanowisk komputerowych wzdłu cian a stolików krelarskich w systemie ławek szkolnych po rodku, o wysokoci minimum 3m, owietlenie wiatłem dziennym najlepiej z lewej strony dla stanowisk krelarskich i równomiernym owietleniem sztucznym, spełniajce wymagania warunków technicznych dla pomieszcze do nauki, okna due z moliwoci zaciemnienia roletami, podłoga powinna by równa, nie liska, nie pylca, odporna na cieranie i łatwa w utrzymaniu czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: zgodnie z obowizujcymi normami dla sal lekcyjnych; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media: instalacja elektryczna 230V wyposaona w gniazda dla przewidzianej iloci komputerów, instalacja sieci lokalnej i internetowej. 4. Opis wyposaenia stanowiska: 4.1. Stanowisko krelarskie dla ucznia stolik krelarski pojedynczy A2, krzesło, przybory krelarskie Stanowisko komputerowe dla ucznia komputer podłczony do sieci lokalnej, drukarki sieciowej i Internetu, stolik komputerowy, krzesło, oprogramowanie: AutoCAD, pakiet biurowy, program do prezentacji Stanowisko pracy nauczyciela biurko wyposaone w komputer podłczony do sieci lokalnej i Internetu, drukarka sieciowa, skaner, oprogramowanie: AutoCAD, pakiet biurowy, program do prezentacji, krzesło obrotowe. II. Pracownia budownictwa inynieryjnego 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie sztuk, krzesła sztuk, szafy oszklone, tablica szkolna, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, projektor multimedialny, ekran stojcy lub cienny, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark. 2

3 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, minimum 3 metry wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja wody zimnej jeden punkt, instalacja grzewcza. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy i typowe projekty budowli ziemnych i wodno-inynieryjnych (jaz, przepust, zapora), modele nasypów i wykopów, modele sposobów umocnie skarp, plansze klasyfikacji gruntów, wykres krzywej uziarnienia, trójkt Fereta, zestaw sit do bada frakcji gruntu, schemat profilu podłunego poprzecznego cieku, modele wałów przeciwpowodziowych, schemat pompowni i przykładowy model pompy, schematy urzdze słucych do wytwarzania energii odnawialnej, schematy obliczeniowe konstrukcji budowlanych, profil podłuny i poprzeczny drogi rolniczej, przekroje, modele i katalogi maszyn i urzdze cieplnych, wentylacyjnych i gazowych; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: próbki materiałów budowlanych; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, program komputerowy do oblicze statycznych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: prawo budowlane, prawo wodne, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, normy budowlane, wykaz prac dyplomowych, katalogi materiałów budowlanych, przepisy bhp, dokumentacja projektowa budowli wodnych, zestaw filmów dydaktycznych i foliogramów dotyczcych: wykonawstwa robót ziemnych, sposobów ochrony skarp przed osuwaniem, ochrony przeciwpowodziowej, ródeł energii odnawialnej, 3

4 zabudowy technicznej rzek, literatura i czasopisma zawodowe, materiały multimedialne, instrukcje obsługi maszyn i urzdze do robót ziemnych i prac melioracyjnych. III. Pracownia hydrologii i hydrauliki 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: rzutnik pisma foliogramów, telewizor monitor, magnetowid, projektor multimedialny, komputer przenony laptop, tablice i gabloty pogldowe, szafy oszklone i stelae na modele maszyn i urzdze, stoliki uczniowskie dwuosobowe szt., krzesła uczniowskie szt., stół nauczycielski (demonstracyjny) z krzesłem dla nauczyciela. 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem (zaplecze pracowni z biurkiem dla nauczyciela, szafami i regałami słucymi do magazynowania rodków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pracowni (sali) pozwalajca na umieszczenie w niej: stolików uczniowskich dwuosobowych, krzeseł uczniowskich, jednego stołu nauczycielskiego (demonstracyjnego) z krzesłem dla nauczyciela, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej czarnej/białej, ekranu; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: dobrze owietlona, wyposaona w prd elektryczny, ogrzewanie, instalacja wody zimnej jeden punkt, zasłony zaciemniajce okna. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele przelewów i koryt pomiarowych, modele budowli wodnych takich jak jaz, zastawka, przepust; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry do pomiaru temperatury powietrza, gleby, wody, barometr (barograf), wiatromierz, higrometr, deszczomierz zainstalowane w ogródku meteorologicznym, urzdzenia pomiarowe: łata wodowskazowa, pływak, młynki hydrometryczne, zwka Venturiego, rurka Pilota do pokazu cigłoci ruchu cieczy, wyporu hydrostatycznego, spadku cinie, planimetr; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, 4

5 program komputerowy do koryt otwartych i zamknitych, program komputerowy do zarzdzania ferm trzody chlewnej i bydła, program komputerowy do planowania nawoenia pól; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: plansze, np.: schemat przekroju atmosfery ziemskiej, schematy układów barycznych, plansze, np.: elementy cieku, rodzaje ródeł, klasyfikacja wód, plansze dotyczce pomiarów i obliczania przepływów w ciekach, krzywej konsumpcyjnej, oblicze prawdopodobnych przepływów maksymalnych metod statystyczn, atlasy hydrograficzne, atlasy opadów, roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych, roczniki hydrologiczne, przykładowe dane dotyczce obliczania bilansów wodnych, odpływów jednostkowych, wskaników i współczynników odpływu, akty prawne: prawo wodne, normy dopuszczalnych zanieczyszcze wód powierzchniowych, przepisy techniczne, którym powinny odpowiada obiekty inynierskie, filmy popularno-naukowe, nomogramy, tabele i wykresy do oblicze hydraulicznych. IV. Pracownia melioracji wodnych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski demonstracyjny z siedziskiem, stoliki uczniowskie dwuosobowe szt., krzesła uczniowskie szt., tablice szkolne czarne lub białe, ekran biały, rzutnik pisma foliogramów, rzutnik przeroczy, telewizor, magnetowid do odtwarzania filmów nagranych w systemie VHS lub DVD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, projektor multimedialny, tablice i gabloty pogldowe, szafy oszklone i stelae na modele. 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownie z zapleczem (zaplecze słuy do magazynowania rodków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym najlepiej w pobliu innych pracowni do przedmiotów zawodowych; znajduje si pracownia: wielko pozwala na ustawienie stolików uczniowskich, krzeseł, 1 stołu nauczycielskiego z krzesłem, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, stelay na modele, podłoga zmywalna pokryta wykładzin, wysoko minimum 3m, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna, 5

6 minimalna powierzchnia zaplecza 10 m 2 z szafami i regałami na rodki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230 V, gniazdka elektryczne z uziemieniem, wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja wodocigowo-kanalizacyjna, 1 umywalka, instalacja CO. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: okazy naturalne: dreny ceramiczne i z tworzyw sztucznych, połczenia sczków ze zbieraczami, narzdzia do układania sczków, elementy instalacji deszczownianej (rury, kształtki, zraszacze), aparaty wylgowe dla ryb; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: poziomica; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: okazy naturalne: materiały zabezpieczajce przed zamulaniem sczków, geowłókniny, geokraty, trójkt skarpiarski, łata celownicza, profile gleby; d. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model umocnienia skarp i dna rowów, plansza maszyny do kopania rowów, plansza maszyny i urzdze do konserwacji rowów, model budowli na sieci rowów (przepusty, stopnie, bystrotoki, zastawki), model budowli na sieci drenarskiej (studzienki, wyloty drenarskie, zabezpieczenia rurocigów przed zamulaniem i zarastaniem), plansza odwodnienia inynieryjnego obiektów budowlanych, plansza systemu nawodnienia podsikowego, plansza systemu nawodnienia deszczownianego, plansza systemu nawodnienia kroplowego, plansze pompy i pompowni deszczownianych, model budowli na terenach depresyjnych (przepusty, klapy zwrotne, przelewy, luzy wałowe, przejazdy, pompownie), model budowli na stawach rybnych (doprowadzalniki, mnichy, przepławki dla ryb), plansza systemów nawodnie ciekami, plansza systemów melioracji lenych; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z podłczeniem do Internatu oraz urzdzeniami peryferyjnymi z oprogramowaniem: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, program AutoCAD, programy specjalistyczne, f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: filmy video, CD, DVD i przerocza dotyczce technologii, wykonania rowów i budowli na sieci odwadniajcej, regulacja stosunków wodnych, technologia prac 6

7 konserwacyjnych na rowach, technologia wykonania i konserwacji sieci drenarskiej, eksploatacji systemów nawodnienia podsikowego, deszczownianego i kroplowego, technologia wykonania odwodnienia inynieryjnego, technologia wykonania budowli na sieci melioracyjnej, eksploatacja systemów odwadniajconawadniajcych na terenach polderowych, wały i budowle przeciwpowodziowe, warunki ycia karpia i pstrga, stawy karpiowe i pstrgowe, technologia nawodnie ciekami, wzorcowy projekt budowlany dotyczcy odwodnienia uytków zielonych rowami otwartymi, odwodnienia gruntów ornych drenami, odwodnienia zagrody wiejskiej, nawodnienia podsikowego i deszczownianego, gospodarstwa rybnego i nawodnienia ciekami, normy pastwowe i branowe dotyczce przedmiotu, poradnik majstra, podrczna biblioteczka zawierajca podrczniki dotyczce melioracji wodnych, literatura zawodowa (wiadomoci melioracyjne i łkarskie, gospodarka wodna); g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka ze standardowym wyposaeniem; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowiskach. V. Pracownia techniki sanitarnej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski demonstracyjny z siedziskiem, stoliki uczniowskie dwuosobowe szt., krzesła uczniowskie szt., tablice szkolne czarne lub białe, ekran biały, rzutnik pisma foliogramów, rzutnik przeroczy, telewizor, magnetowid do odtwarzania filmów nagranych w systemie VHS lub DVD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, projektor multimedialny, tablice i gabloty pogldowe, szafy oszklone i stelae na modele. 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni pracownie z zapleczem (zaplecze słuy do magazynowania rodków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym najlepiej w pobliu innych pracowni do przedmiotów zawodowych; znajduje si pracownia wielko pozwala na ustawienie: stolików uczniowskich, krzeseł, 1 stołu nauczycielskiego z krzesłem, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, stelay na modele, podłoga zmywalna pokryta wykładzin, 7

8 wysoko minimum 3 m, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna, minimalna powierzchnia zaplecza 10 m 2 z szafami i regałami na rodki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne z uziemieniem, wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja wodocigowo-kanalizacyjna 1 umywalka, instalacja CO. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: okazy naturalne: pomp odrodkowych z osi poziom i pionow, elementów uzbrojenia sieci wodocigowej (hydrant, zasuwa, przyłcze wodocigowe), sprztu i urzdze do czyszczenia kanałów; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: okazy naturalne: urzdze do pomiaru głbokoci wody metod akustyczn i pneumatyczn; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: plansza systemu wodocigowego, plansza zbiornika wodocigowego, modele konstrukcji studzien wierconych i kopanych, model filtrów studziennych, plansze pomp wodocigowych, plansze urzdze do uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych (krata, sita, osadniki, odelaziacze, filtry, chloratory), próbki materiałów do budowy sieci wodocigowej, makieta elementów uzbrojenia sieci wodocigowej, plansza umocnienia wykopów, plansza urzdze do odwadniania wykopów, model hydroforu, schematy sieci kanalizacyjnej, próbki materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej, plansze pomp do cieków i osadów, makieta elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, plansza przedstawiajca sprzt i urzdzenia do badania konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej, schematy technologiczne oczyszczalni cieków, schematy technologiczne zagospodarowania osadów, model złoa biologiczne, model komory osadu czynnego, plansza przedstawiajca urzdzenia do przeróbki osadów i zagszczenia osadów, model przydomowej oczyszczalni cieków z wykorzystaniem gruntu, rolinnoci i rozwiza kontenerowych, plansza urzdze sanitarnych w gospodarstwie (gnojownia, silos), plansza systemu gospodarki odpadami wiejskimi i miejskimi, plansza lub makieta rozwizania wysypiska odpadów komunalnych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: okazy naturalne: materiałów do budowy biologicznych oczyszczalni cieków, próbki materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych; 8

9 e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: filmy video, CD, DVD i przerocza dotyczce technologii, wykonania i eksploatacji uj wodnych, stacji pomp, zbiorników wodnych, urzdze do uzdatniania wody, sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, pompowni kanalizacyjnych, oczyszczalni cieków z zastosowaniem rónych rozwiza, urzdze do przeróbki i zagospodarowania osadów ciekowych, urzdze sanitarnych w gospodarstwie wiejskim, wysypisk mieci, plansze i tablice graficzne z zakresu wodocigów i kanalizacji, katalogi typowych projektów sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, urzdze do gromadzenia i uzdatniania wody, pomp i pompowni, rozwiza oczyszczalni cieków, materiałów i uzbrojenia sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej, urzdze do przeróbki i unieszkodliwienia osadów, urzdze sanitarnych w gospodarstwach wiejskich, sortowni mieci, wysypisk mieci, normy pastwowe i normy branowe dotyczce przedmiotu, rozporzdzenia w sprawie zuycia i jakoci wody, jakoci i iloci cieków, oczyszczenia cieków i odprowadzenia do odbiorników, gospodarki odpadami, zagospodarowania przestrzennego, poradnik majstra, literatura zawodowa (gospodarka wodna, gaz, woda, powietrze), instrukcje obsługi maszyn i urzdze wodno-kanalizacyjnych; f. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, program AutoCAD, program do oblicze instalacji wodocigowej, program doboru pomp, program oblicze urzdze do uzdatniania wody i oczyszczania cieków, program gospodarki odpadami; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka ze standardowym wyposaeniem; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowiskach. VI. Pracownia geodezji 1. Wyposaenia ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie szt., krzesła szt., szafy oszklone, tablica szkolna, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, projektor multimedialny, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym (najlepiej na parterze); 9

10 znajduje si pracownia: owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, minimum 3m wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich, 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, pracownia musi mie zaplecze minimum 10m² z szaf pancern; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja wody zimnej jeden punkt, instalacja grzewcza. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: ruletki (25 30 m) 10 szt., wgielnice pryzmatyczne podwójne 10 szt., ramki formatu A-4 do rysowania w terenie 20 szt., G.P.S 3 szt., nanoniki tachymetryczne zwykłe 20 szt.; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: tamy stalowe geodezyjne do bezporedniego pomiaru długoci (50 lub 20 m) 15 szt., tyczki geodezyjne 30 szt., niwelatory samopoziomujce komplet. (Niwelator łata, statyw) 10 szt., tachymetr elektroniczny - komplet (łata, teodolit, statyw) 5 szt., planimetry biegunowe 20 szt., teodolity (tachymetry) komplet 7 szt.; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model przekroju niwelatora samopoziomujcego, plansza przedstawiajca przekrój teodolitu libelowego (tradycyjnego), tablica wyjaniajca zasady niwelacji cigu zamknitego, tablica wyjaniajca zasady niwelacji cigu otwartego, tablica wyjaniajca zasady niwelacji profilu podłunego i przekrojów poprzecznych z wykrelonymi profilami, tablice wietlne wyjaniajce zasady niwelacji w przód i ze rodka ; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowiska komputerowe z podłczeniem do Internetu oraz urzdze peryferyjnych z oprogramowaniem: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy oblicze dzienników geodezyjnych, programy opracowania pomiarów terenowych, programy interpolacji warstwic i kartowania, filmy video i DVD oraz slajdy o tematyce geodezyjnej; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj i instrukcje geodezyjne, szczegółowe przepisy: instrukcje geodezyjne, zestawy plansz geometrycznych tematycznych i foliogramów, 10

11 literatura zawodowa, katalogi i normy geodezyjne, podrczniki geodezyjne, wzorcowe opracowanie pomiarów (operaty). VII. Pracownia sozologii 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski demonstracyjny z siedziskiem, stoliki uczniowskie dwuosobowe szt., krzesła uczniowskie szt., tablice szkolne czarne lub białe, ekran biały, rzutnik pisma foliogramów, rzutnik przeroczy, telewizor, magnetowid do odtwarzania filmów nagranych w systemie VHS lub DVD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, projektor multimedialny, tablice i gabloty pogldowe, szafy oszklone i stelae na modele. 2. Opis infrastruktury sali dydaktycznej: a. usytuowanie pracowni: pracownie z zapleczem (zaplecze słuy do magazynowania rodków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym najlepiej w pobliu innych pracowni do przedmiotów zawodowych; znajduje si pracownia: podłoga zmywalna pokryta wykładzin, wysoko minimum 3m, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie: stolików uczniowskich, krzeseł, 1 stołu nauczycielskiego z krzesłem, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, stelay na modele, minimalna powierzchnia zaplecza 10 m 2 z szafami i regałami na rodki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230 V, gniazdka elektryczne z uziemieniem, wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja wodocigowo-kanalizacyjna 1 umywalka, instalacja CO. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry do pomiaru temperatury powietrza, gleby i wody, termograf, barometr, barograf, wiatromierz, higrometr, 11

12 higrograf, tensjometr, ewaporometr, lizymetr, deszczomierz, pluwiograf, młynek hydrometryczny, łata wodowskazowa, planimetry, b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: plansze, np.: bilans wody Polski, elementy cieku, rodzaje ródeł, klasyfikacja wód, metody podziału stanów wody na strefy, pomiary i obliczenie przepływów w ciekach, krzywa wodowskazowa, krzywa konsumpcyjna, plansze zawierajce przykładowe obliczenia hydrologiczne, np.: obliczenia prawdopodobnych przepływów maksymalnych metod statystyczn, schemat przekroju atmosfery ziemskiej, schemat układów barycznych, elementy cieku, rodzaje ródeł, klasyfikacja wód, plansze łacuchów, sieci i piramid troficznych, skala porostowa, profil glebowy; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: wydawnictwa IMGW, filmy na temat: słub meteorologicznych, cieków i retencji wody, akty prawne: Prawo wodne, Normy dopuszczalnych zanieczyszcze ródldowych i wód powierzchniowych, ustawa o ochronie rodowiska, roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych, atlasy hydrograficzne, atlasy opadów, atlasy rolin, zielniki rolin pochodzcych z rónych ekosystemów, atlas ekologii, normy z zakresu ochrony rodowiska. VIII. Pracownia ekonomiczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie szt., krzesła szt., szafy oszklone, tablica szkolna, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, komputer stacjonarny z drukark, kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, minimum 3m wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; 12

13 c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja wody zimnej jeden punkt, instalacja grzewcza. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: faks, telefon, kalkulatory, materiały biurowe; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: plansze, tablice: prawo popytu i poday; podział rynków; fazy cyklu koniunkturalnego; struktura budetu pastwa; rodzaje bezrobocia; struktura i rodzaj przedsibiorstw; cele i funkcje przedsibiorstwa; klasyfikacja kosztów firmy wg rónych kryteriów; bilans majtkowy przedsibiorstwa; biznesplan firmy; klasyfikacja składników majtkowych firmy i ródeł ich pochodzenia; etapy podjcia działalnoci gospodarczej; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: kodeks pracy oraz wybrane przepisy prawa gospodarczego i finansowego, dokumenty ksigowe, filmy wideo, CD i DVD oraz przerocza dotyczce zagadnie makroekonomicznych: bezrobocie, inflacja, cykl koniunkturalny, budet pastwa, procesy integracyjne w Europie oraz gospodarki rynkowej, marketingu, literatura ekonomiczna: słowniki ekonomiczne, czasopisma i materiały multimedialne. IX. Warsztaty szkolne praktyczna nauka zawodu W szkole kształccej w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji niezbdna jest pracownia zaj praktycznych wyposaona w: IX.1. Sala dydaktyczna, IX.2. Otwarty poligon dowiadczalny na roboty ziemne i umocnieniowe oraz roboty drenarskie, IX.3. Stanowiska do obróbki drewna, IX.4. Stanowiska do robót instalatorskich, IX.5. Stanowiska do robót budowlano-konstrukcyjnych, IX.6. Magazyn narzdzi, sprztu i materiałów budowlanych. IX.1. Sala dydaktyczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne sali: stół nauczyciela, tablica szkolna, tablice pogldowe, makiety, modele, sprzt audiowizualny: telewizor, magnetowid, grafoskop, ekran, zestaw kaset, biblioteczka zawierajca literatur zawodow, normy i katalogi. 2. Opis infrastruktury sali: a. usytuowanie sali: w budynku w pobliu poligonu i stanowisk do obróbki drewna, robót instalacyjnych i budowlanych; znajduje si sala: sala ze stanowiskami dla 15 uczniów; 13

14 c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej sali: 40 m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V, sanitariaty, pojemniki na odpady, wentylacja. IX.2. Otwarty poligon dowiadczalny na roboty ziemne i umocnieniowe oraz roboty drenarskie 1. Opis infrastruktury poligonu: a. usytuowanie poligonu: w pobliu budynku warsztatów szkolnych; znajduje si poligon: powierzchnia poligonu 400m 2 ; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 25m 2 ; d. wyposaenie poligonu w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: sanitariaty. 2. Opis wyposaenia poligonu: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: roboty ziemne i umocnieniowe: niwelator, łata niwelacyjna, tama i szpilki, tyczki, kołki (reperki i wiadki), łata wana, trójkty do skarpowania, łopaty i grabie, młotek sznurek i kołki, warsztat do wizania kiszki faszynowej, faszyna wiklinowa, drut, ciski (krpacze), kafar rczny (dobnia), nó do cicia darniny, roboty drenarskie: niwelator, łata niwelacyjna, tama i szpilki, tyczki, kołki (repery i wiadki), łata wana, młotek, kołeczki i sznurek, łopata i grabie, łopaty drenarskie (sztychówki), pobierki (łyki drenarskie), ubijak, krzye niwelacyjne, młotek drenarski, hak do układania drenów, dreny ceramiczne i PVC; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: 14

15 roboty ziemne i umocnieniowe: poziomica, łata wana, miara składana, trójkty do skarpowania, niwelator, łata niwelacyjna, rednicomierz, roboty drenarskie: poziomica, łata wana, miara składana, krzye niwelacyjne, niwelator, łata niwelacyjna, sznurek, łata z poziomic; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: kiszka faszynowa, paliki, geowłóknina, dreny ceramiczne i PCV; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka z podstawowym wyposaeniem; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: ubranie robocze i buty, dobrze osadzone i naostrzone narzdzia. IX.3. Stanowiska do obróbki drewna 1. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowisk: w budynku warsztatów szkolnych; znajduj si stanowiska: 50 m 2 ; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4,5m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V, wentylacja, sanitariaty, pojemniki na odpady, instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna). 2. Opis wyposaenia stanowisk: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: strugnice stolarskie, piły: ramowe, rozpłatnice, grzbietnice, otwornice, poprzeczne, kabłkowe, strugi: zdzierak, równiak, gładzik, spust, korba stolarska, wiertła do drewna, widry rczne, dłuta ciesielskie i stolarskie, pobijaki, siekiery i topory, tarniki i pilniki, ołówki stolarskie, piła tarczowa do drewna, wyrzynarka elektryczna, szlifierka ktowa, wiertarka elektryczna, obcgi i drki do wycigania gwodzi; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: ktowniki, miary składane i zwijane, cyrkle, poziomica, suwmiarka; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: tarcica, sklejka, płyty pilniowe, farby i rodki impregnujce drewno; 15

16 d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka z podstawowym wyposaeniem; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: ubranie robocze i buty, dobrze osadzone i naostrzone narzdzia do obróbki drewna. IX.4. Stanowiska do robót instalacyjnych 1. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowisk: w budynku warsztatów szkolnych; znajduj si stanowiska: 30m 2 ; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V, wentylacja, sanitariaty, pojemniki na odpady, instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna). 2. Opis wyposaenia stanowisk: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stoły lusarskie z imadłami, piłki rczne do metali, komplet kluczy: płaskich, nasadowych, oczkowych, fajkowych, szczypce uniwersalne, klucz francuski, klucz szwedzki, rysiki i cyrkle, narnica, piła rozpłatnica, pilniki: zdzieraki i gładziki, szczotki druciane, gwintownica uniwersalna, gwintownica zapadkowa, zestaw do gwintowania, imadło typu pionier, wiertarka stołowa, rczna wiertarka piersiowa, wiertarka elektryczna, wiertła rónych rednic, sznury, młotek i uszczelniak; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: miary składane i zwijane, suwmiarki, ktowniki metalowe, rysiki, cyrkle; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: rury, kształtki wodocigowe PCV, rury i kształtki stalowe i eliwne o rónych rednicach; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka z podstawowym wyposaeniem; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: ubranie robocze i buty, 16

17 dobrze osadzone narzdzia w oprawach, dostosowanie narzdzi do odpowiednich operacji. IX.5. Stanowiska do robót budowlano- konstrukcyjnych 1. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowisk: w budynku warsztatów szkolnych; znajduj si stanowiska: betoniarnia 60m 2, pomieszczenie do obróbki metali 30m 2, pomieszczenie do badania kruszywa 25m 2 ; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: betoniarnia 15m 2, pomieszczenie do obróbki metali 3m 2, pomieszczenie badania kruszywa 5m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 380/230V, wentylacja, sanitariaty, pojemniki na odpady, instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna). 2. Opis wyposaenia stanowisk: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół laboratoryjny obity blach, zestaw sit do przesiewania kruszywa, szufle, betoniarka 50-litrowa, formy do trylinki, krawników, płyt chodnikowych, rczne ubijaki, stół wibracyjny, wibrator przyczepny, stół zbrojarski, noyce do cicia stali zbrojeniowej, klucze do gicia stali zbrojeniowej, kozły, drut wizałkowy, szczypce do cicia drutu; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga, miary składane i zwijane, suwmiarka; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: kruszywo, stal zbrojeniowa, formol, cement; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: norma i krzywe przesiewu; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka z podstawowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: właciwe ubranie robocze i rkawice, zapoznanie z obsług betoniarki i wibratorów. 17

18 IX.6. Magazyn narzdzi, sprztu i materiałów 1. Opis infrastruktury magazynu: a. usytuowanie magazynu: w pobliu poligonu i stanowiska do obróbki drewna, robót instalacyjnych i robót budowlanych; znajduje si magazyn: ogólna powierzchnia magazynów ok. 40m 2 ; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego magazynu: powierzchnia magazynu na: cement 2m 2, kruszywo 6m 2, tarcica 10m 2, cegła 2m 2 ; d. wyposaenie magazynu w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: w narzdziowni odpowiednia ilo regałów. 2. Opis wyposaenia magazynu: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: deski i krawdziaki o rónych grubociach i przekrojach, gwodzie, ruby i nakrtki rónych rozmiarów, papier cierny o rónej granulacji, rury i kształtki wodocigowe z PVC, rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, rury i kształtki eliwne, rury stalowe i łczniki, rurki drenarskie ceramiczne i z PVC, faszyna wiklinowa; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: cement, kruszywo, cegła, tarcica, dreny ceramiczne i PCV, faszyna, rury i kształtki wodocigowo-kanalizacyjne z PCV, drut, rury i kształtki eliwne i stalowe. c. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki myjce i sprzt do utrzymania czystoci na stanowiskach. 18

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hydrolog Symbol cyfrowy: 311[17] Kształcenie w zawodzie technik hydrolog odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO SYMBOL CYFROWY 712[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego zatwierdzony na zebraniu Komisji ds. Jakoci Kształcenia na Wydziale Inynierii rodowiska w dniu 28.11.2008 r. 1.1 Podstawowe rónice w układach technologicznych uzdatniania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ogrodnik Symbol cyfrowy: 321 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy: 321[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowanie uczniów do samodzielnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji i urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 713 [02] W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Technik budowy dróg

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Technik budowy dróg BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Operator maszyn i 834209 urządzeń do robót ziemnych i drogowych 311216 Technik budowy dróg PKZ(BD.a) OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto (PLN) Jednostka miary

Cena jednostkowa netto (PLN) Jednostka miary \ Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposaŝenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr do SIWZ Lp Nazwa towaru Wymiary Cena netto Szt. Wartość netto Wartość brutto Szafy do pokoju Szafa z 0 schowkami do pokoju nauczycielskiego kolor buk Szafa z ośmioma

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 424 Przystąpiło łącznie: 367 przystąpiło: 346 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 290 (83,8%) zdało:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik lenik Symbol cyfrowy: 321[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik lenik powinna posiada nastpujce pracownie:

Bardziej szczegółowo