STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada kształcenie szerokoprofilowe, a absolwenci uzyskaj kwalifikacje zawodowe umoliwiajce podjcie pracy w rónych dziedzinach działalnoci gospodarczej. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki asortyment maszyn i urzdze wystpujcych w poszczególnych miejscach pracy, specyfika rónych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika bezpieczestwa i higieny pracy wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalnoci. Zdobyta w toku nauki wiedza podstawowa ma mu umoliwi szybkie dostosowanie si do zmieniajcej si sytuacji. Absolwent w swej przyszłej pracy, bez wzgldu na rodzaj zakładu, w którym bdzie pracował, zetknie si z problematyk budowlan, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi oraz problematyk ochrony naturalnego rodowiska i ochrony przeciwpoarowej. Aby dobrze przygotowa absolwenta szkoły policealnej kształccej w zawodzie technik bezpieczestwa i higieny pracy do wykonywania zada zawodowych okrelonych w podstawie programowej, naley zadba o przygotowanie odpowiednio wyposaonych pracowni kształcenia zawodowego. Zgromadzone tam rodki techniczne i pomoce dydaktyczne powinny umoliwi realizacj celów kształcenia oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego. Baza materialna szkół powinna zapewni realizacj zakładanych treci nauczania. W zwizku z tym istniejce w szkole pracownie powinny by wyposaone w specjalistyczne rodki dydaktyczne słuce celom kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy. Szkoła kształcca w tym zawodzie powinna posiada nastpujce pracownie: I. Pracownia bezpieczestwa i higieny pracy, II. Pracownia techniki, III. Pracownia komputerowa, IV. Warsztaty mechaniczne. I. Pracownia bezpieczestwa i higieny pracy Pracownia bezpieczestwa i higieny pracy powinna umoliwi uczniom nabycie wiedzy i umiejtnoci oceniania i kontrolowania stanu bezpieczestwa i higieny pracy w zakładzie, prowadzenia doradztwa w zakresie obowizujcych zasad i przepisów, oceniania ryzyka zawodowego oraz ustalania okolicznoci i przyczyn wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych, ustalania zgodnoci z wymaganiami ergonomii, bezpieczestwa i higieny pracy obiektów i urzdze technicznych oraz prowadzenia działalnoci popularyzatorskiej i edukacyjnej z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Pracownia powinna si składa z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. Jej wyposaenie obejmuje: stoliki uczniowskie (pojedyncze lub podwójne) 36 miejsc siedzcych, tablica szkolna biała (tryptyk) 1 szt., flipchart 1 szt., 1

2 rodki techniczne (technodydaktyczne): kamera cyfrowa, rzutnik pisma, zestaw komputerowy (laptop) z rzutnikiem multimedialnym i oprogramowaniem lub telewizor z magnetowidem, stolik nauczyciela 1 szt., szafa metalowa antywłamaniowa na sprzt technodydaktyczny, szafka-regał na pomoce dydaktyczne 5 szt. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkolnym na dowolnej kondygnacji; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wysoko pomieszczenia minimum 3 m, maksymalna długo 9,6 m, zalecany kształt pomieszczenia do nauki prostoktny (wymiary 5,75 x 8,60 m), podłoga równa, nie liska, odporna na cieranie, łatwa w utrzymaniu czystoci, nie pylca, ciany szczelne, okna zapewniajce odpowiednie owietlenie naturalne, białe z moliwoci całkowitego zaciemnienia, drzwi o wymiarach 0,9 x 2 m, owietlenie naturalne (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi 1:5 lub 1:4) i elektryczne zgodnie z PN; na oknach aluzje; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230 V z wyłcznikiem rónicowo-prdowym, wentylacja naturalna grawitacyjna, zorganizowana (przewody i kratki wentylacyjne), ogrzewanie centralne zapewniajce temperatur wewntrz 18 o C. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: przykładowe stanowisko pracy wyposaone w urzdzenia zabezpieczajce i sygnalizacyjne, np. wyłcznik rónicowo-prdowy, schematy układów sieci TN-C, TN-S, TN-S-C,TT, IT, Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, tablice Mendelejewa; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przyrzdy pomiarowe do badania: hałasu, owietlenia, stenia tlenku wgla, szczelnoci instalacji gazowych, mikroklimatu; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele lub tablice urzdze zabezpieczajcych i sygnalizacyjnych, wyposaenie apteczki do nauki udzielania pomocy przedlekarskiej, manekin; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni, instrukcje stanowiskowe bhp, apteczka pierwszej pomocy, podrczny sprzt ganiczy, zestaw filmów dydaktycznych DVD (CIOP Warszawa, ODDK Gdask, PROERGO Warszawa), foliogramy, fazogramy, plansze, programy komputerowe do oceny ryzyka zawodowego, sporzdzania dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenia dokumentacji spraw bhp, przykładowe dokumentacje eksploatacyjne maszyn (DTR), instrukcje, normy, 2

3 podrczniki zawodowe, poradniki, czasopisma (Atest Ochrona Pracy, Bezpieczestwo Pracy, Przyjaciel przy Pracy), wzory dokumentów dotyczce procedur ustalania okolicznoci i przyczyn wypadków, chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego i innych niezbdnych dla pracy słuby bhp w zakładzie pracy; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: zestaw rodków ochrony indywidualnej, przykładowy sprzt do gaszenia poarów (ganice proszkowe, pianowe, niegowe). II. Pracownia techniki Pracownia techniki powinna umoliwi uczniom nabycie wiedzy i umiejtnoci oceny poprawnoci eksploatacyjnej maszyn i urzdze, co jest istotne przy kontroli przestrzegania przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. Oznacza to opanowanie umiejtnoci oceny rodzaju obcie i napre wystpujcych sił, biegłe odczytywanie dokumentacji technicznej poprzez wyrobienie umiejtnoci szkicowania, poznania zalet i wad czci maszyn, poznania podstawowych materiałów stosowanych w przemyle maszynowym, ich właciwoci, kryteriów klasyfikacji i oceny ich jakoci, sposobów przetwarzania tych materiałów na gotowe wyroby oraz eksploatacji maszyn i urzdze zwizanych z wytwarzaniem tych wyrobów, korzystania z rónych ródeł informacji zawodowych takich jak PN, czasopisma techniczne, dokumentacja techniczno-ruchowa i inne. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Pracownia powinna si składa z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. Jej wyposaenie obejmuje: stoliki uczniowskie umoliwiajce sporzdzenie notatek z wicze, tablica szkolna czarna 1 szt., tablica szkolna biała 1 szt., rodki techniczne: telewizor, magnetowid, rzutnik pisma, rzutnik przeroczy, zestaw komputerowy z rzutnikiem multimedialnym i oprogramowaniem, stolik nauczyciela 1 szt., szafka-regał na pomoce dydaktyczne 3 szt. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkolnym na dowolnej kondygnacji; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wysoko pomieszczenia minimum 3 m, maksymalna długo 9,6 m, zalecany kształt pomieszczenia do nauki prostoktny (wymiary 5,75 x 8,60 m), podłoga równa, nie liska, odporna na cieranie, łatwa w utrzymaniu czystoci, nie pylca, ciany szczelne, okna zapewniajce odpowiednie owietlenie naturalne, białe z moliwoci całkowitego zaciemnienia, drzwi o wymiarach 0,9 x 2 m, owietlenie naturalne (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi 1:5 lub 1:4) i elektryczne zgodnie z PN; na oknach aluzje; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230 V z wyłcznikiem rónicowo-prdowym, 3

4 wentylacja naturalna grawitacyjna, zorganizowana (przewody i kratki wentylacyjne), ogrzewanie centralne zapewniajce temperatur wewntrz 18 o C. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: zgłady metalograficzne, narzdzia do trasowania, typowe narzdzia do obróbki rcznej i mechanicznej; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: twardociomierz, przyrzdy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze o rónym noniuszu oraz z odczytem elektronicznym), mikroskop metalograficzny; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: zestaw modeli do rysunku technicznego wspomagajcych kształtowanie wyobrani przestrzennej, modele lub plansze z rysunkami maszyn i urzdze, próbki materiałów konstrukcyjnych, typowe eksponaty półwyrobów takich jak: odkuwki, odlewy, wypraski, modele urzdze do obróbki plastycznej, eksponaty zuytych i uszkodzonych czci maszyn, schematy układów sieci TN-C, TN-S, TN-S-C,TT, IT, schematy urzdze elektrycznych z zastosowanymi rodkami ochrony przeciwporaeniowej, tablice przedstawiajce procesy technologiczne i gabloty z próbkami rónych materiałów stosowanych w budowie maszyn, gabloty lub tablice przedstawiajce rodzaje przekładni, eksponaty i modele czci maszyn; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, przykładowe dokumentacje konstrukcyjne i technologiczne, normy: PN, PN-EN, PN-ISO,, PN-EN ISO, podrczna biblioteczka z literatur zawodow dotyczc podstaw mechaniki, budowy maszyn, rysunku technicznego, materiałoznawstwa i czci maszyn, regulamin pracowni, instrukcje stanowiskowe bhp, apteczka pierwszej pomocy, podrczny sprzt ganiczy. III. Pracownia komputerowa Pracownia komputerowa powinna umoliwi utrwalenie podstawowych wiadomoci i umiejtnoci dotyczcych obsługi komputerów, nabytych w czasie nauki w szkołach stanowicych podbudow programow oraz kształtowanie umiejtnoci z zakresu metod i narzdzi współczesnej techniki informacyjnej wykorzystywanej w zawodzie technik bezpieczestwa i higieny pracy. Kształcenie informatyczne powinno by ukierunkowane na praktyczne poznanie budowy i działania komputera oraz posługiwanie si nim w charakterze narzdzia w przyszłej pracy uczcego si. Kształtowanie wiedzy z zakresu budowy, zasady działania oraz uytkowania i wykorzystania komputera powinno by realizowane w pracowni wyposaonej w odpowiedni liczb stanowisk komputerowych przeznaczonych do wykonywania wicze. 4

5 Takie załoenie wskazuje, e praktycznie kada jednostka metodyczna w tej pracowni stanowi wiczenia na temat, np. poznania i umiejtnoci wykorzystania systemu operacyjnego, sprawnego posługiwania si edytorem tekstu dla potrzeb pisania sprawozda i dokumentacji powypadkowej, umiejtnoci tworzenia baz danych dla potrzeb prowadzenia rejestru wypadków, rejestru szkole, rejestru chorób zawodowych oraz umiejtno wyszukiwania i organizowania informacji tam zgromadzonej dla swoich potrzeb, opanowanie umiejtnoci niezbdnych do zastosowania arkusza kalkulacyjnego na potrzeby analizy statystycznej zdarze oraz oceny ryzyka zawodowego, umiejtnoci stosowania arkusza kalkulacyjnego do celów graficznej reprezentacji zdarze oraz rejestru wypadków, przygotowywania i wykorzystania stosowania multimedialnych rodków dydaktycznych w trakcie prowadzonych szkole. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczcych si, tablica szkolna trójskrzydłowa biała, ekran, tablice magnetyczne, telewizor z odtwarzaczem video i CD, rzutnik pisma i foliogramów, regały, szafy i gabloty do przechowywania rodków dydaktycznych i sprztu, gabloty tematyczne i plansze, biblioteczka zawodowa pracowni, tablice ostrzegawcze i instrukcje dotyczce bezpieczestwa pracy z urzdzeniami elektrycznymi. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkolnym na dowolnej kondygnacji; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: pomieszczenie klimatyzowane, aluzje na oknach, nagłonienie sali, wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia zgodne z aktualn regulacj prawn w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaonych w monitory ekranowe. 3. Opis wyposaenia pracowni a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z urzdzeniami peryferyjnymi oraz programami właciwymi dla pracowni informatycznej, stanowiska komputerowe dla uczcych si (jeden komputer na jednego uczcego si, monitor ciekłokrystaliczny), regulowane krzesło. skaner, drukarka sieciowa, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne dotyczce oceny ryzyka zawodowego, np. STER, programy do prowadzenia dokumentacji zwizanej z działalnoci zawodow uczcego si; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: instrukcje stanowiskowe, literatura zawodowa (ksiki, czasopisma), poradniki, katalogi; c. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: 5

6 ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: podrczny sprzt ganiczy w pomieszczeniu, regulamin pracowni. IV. Warsztaty mechaniczne Zajcia powinny by organizowane na bazie istniejcych szkolnych warsztatów mechanicznych lub w orodkach kształcenia praktycznego (szczególnie zalecane). Warsztaty powinny by zorganizowane w kilku pomieszczeniach. Oprócz pomieszcze ze stanowiskami dydaktycznymi powinny tam si znajdowa równie: pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania instruktau, pomieszczenie stanowice zaplecze dla instruktorów, magazyn materiałów technologicznych, narzdzi itp., szatnia dla uczniów, pomieszczenia sanitarne. W ramach kształcenia w zawodzie uczniowie powinni mie zagwarantowan moliwo praktycznego zapoznania z problematyk wymaga energetycznych (poddozorowych), jak: urzdzenia do transportu bliskiego (UTB) wózki, suwnice, urawiki, urzdzenia pracujce pod cinieniem (sprarki, napełnianie zbiorników, butle), urzdzenia energetyki cieplnej (kotły grzewcze na paliwo stałe, gazowe i olejowe), urzdzenia wentylacyjne, dmuchawy, ssawy, instalacje i odbiorniki gazu oraz urzdzenia pod cinieniem (rurocigi technologiczne i przesyłowe) podlegajce pod UDT (Urzd Dozoru Technicznego). 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne warsztatów: tekstowe ródła informacji: podrczniki, inne ksiki niezbdne do kształcenia w zawodzie, czasopisma zawodowe, instrukcje do wicze, biurko nauczyciela, stoliki i krzesełka dla uczniów, tablica szkolna trójskrzydłowa (najlepiej biała), gabloty tematyczne i plansze, regały, szafy i gabloty do przechowywania rodków dydaktycznych i sprztu, regulamin pracowni. 2. Opis infrastruktury warsztatów a. usytuowanie pracowni: w budynku (najlepiej na parterze); b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: wysoko pomieszczenia minimum 3m, przy stanowisku spawania i cicia minimum 3,75m, owietlenie naturalne, owietlenie sztuczne ogólne i miejscowe, posadzka równa, antypolizgowa, łatwo zmywalna, ciany pokryte lamperi do wysokoci 2m, drzwi pełne dwuskrzydłowe o wysokoci minimum 2m, wyznaczone drogi dla przejcia oraz drogi transportowe zgodnie z przepisami oraz drogi ewakuacyjne, ganice powinny by rozstawione w widocznym miejscu i właciwie oznakowane; 6

7 c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: powierzchnia stanowisk powinna by zgodna z zaleceniami DTR poszczególnych maszyn i urzdze przeznaczonych do zaj praktycznych i z przepisami bhp; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V/400V, instalacja wody ciepłej i zimnej, instalacja wentylacji: wywiewna i nawiewna, ogrzewanie pomieszczenia: grzejniki wodne przycienne, instalacja spronego powietrza, urzdzenia zapewniajce odpowiednie warunki bezpieczestwa i higieny pracy oraz przeciwpoarowe, rodki ochrony indywidualnej zapewniajce przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy. 3. Opis wyposaenia warsztatów a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stanowiska do obróbki rcznej z pełnym zestawem przyrzdów i narzdzi do podstawowych operacji lusarskich z moliwoci wykonywania operacji traserskich oraz korzystania z wiertarki stołowej, szlifierki tarczowej (ostrzałki) i noyc dwignicowych rcznych, stanowiska do obróbki mechanicznej tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, dłutownice, szlifierki, gilotyny, piły mechaniczne, urzdzenia do obróbki plastycznej metali, w tym zestaw urzdze i narzdzi do kształtowania metali na zimno i na gorco, jak: tłoczenie, zaginanie, łobienie, kucie rczne, kucie mechaniczne, urzdzenia i sprzt pomocniczy do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, jak: hartowanie, odpuszczanie, wyarzanie, nawglanie, azotowanie itp., urzdzenia i sprzt pomocniczy do spawania metali w metodach: łukowe elektrod otulon (E), półautomatyczne w osłonie CO 2 (MAG), rczne w osłonie argonu (TIG), gazowe (G), urzdzenia i sprzt pomocniczy do powierzchniowej obróbki metali prace w galwanizerniach, malarniach-lakierniach, zabezpieczenia metali przed korozj, urzdzenia i sprzt do zgrzewania i spawania termoplastycznych tworzyw sztucznych w metodach: zgrzewanie elementami grzejnymi doczołowe (HS), zgrzewanie elektrooporowe (HM), spawanie gorcym gazem dysz do szybkiego spawania (WZ), spawanie ekstruzyjne (WE) gorcym powietrzem, urzdzenia do cicia termicznego metali za pomoc palnika acetylenowo-tlenowego i za pomoc palnika plazmowego, urzdzenia mechatroniczne: automaty przemysłowe, obrabiarki numeryczne, układy mechaniki samochodowej i aparatury medycznej. 7

8 Załcznik 1 Proponowany wykaz wyposaenia Pracowni BHP Lp. Specyfikacja Ilo Uwagi 1. Stanowisko dydaktyczne: Badania psychotechniczne I: Aparat Krzyowy M-1 2. Stanowisko dydaktyczne: Badania psychotechniczne II: Aparat Piórkowski 3. Stanowisko dydaktyczne: Pomiary hałasu: Miernik 3 zestawy Niezbdna legalizacja poziomu hałasu SM-I miernika 4. Stanowisko dydaktyczne: Pomiary owietlenia: Niezbdna legalizacja 3 zestawy Miernik natenia owietlenia LX-204 miernika 5. Stanowisko dydaktyczne: Ocena narae Niezbdna legalizacja gazowych: Wykrywacz jednogazowy T-80 (tlenek 3 zestawy miernika wgla) Stanowisko dydaktyczne: Ocena parametrów stanu rodowiska termicznego: Miernik mikroklimatu MM-O1 Stanowisko dydaktyczne: Sprzt przeciwpoarowy zasady i sposób uycia Stanowisko dydaktyczne: Pomiar wydatku energetycznego MWE-1 Stanowisko dydaktyczne: rodki ochrony indywidualnej - zasady i sposób uycia. Odzie ochronna i robocza - zasady i sposób uycia Stanowisko dydaktyczne: Sprzt ratowniczy - aparat ucieczkowy RAT-2/60 - zasady i sposób uycia Stanowisko dydaktyczne: Udzielanie pierwszej pomocy. Stanowisko dydaktyczne audio-video (dokumentacja stanowiska racy): zagroenia czynnikami chemicznymi i ochrona przed zagroeniami, zagroenia w rodowisku pracy (hałas, wibracje, mikroklimat, owietlenie, zapylenie, stenie toksyczne), zagroenia wystpujce w laboratoriach chemicznych placówek szkolnych i naukowych, BHP przy składowaniu i magazynowaniu towaru, BHP przy spawaniu, BHP przy pracy na wysokociach, ergonomia pracy, BHP, treci i zasady szkolenia wstpnego. 2 zestawy Niezbdna legalizacja miernika Niezbdna legalizacja miernika, zakup dodatkowych półmasek i rodków do dezynfekcji półmasek 8

9 Stanowisko dydaktyczne: Posługiwanie si aktami prawnymi dotyczcymi BHP, posługiwanie si polskimi normami dot. BHP Stanowisko dydaktyczne: Badania czynników szkodliwych. Zasady, karty bada, wnioski z bada, wykorzystanie wyników bada. Stanowisko dydaktyczne: System rejestracji zagroe i oceny ryzyka zawodowego w tym 4 zestawy multimedialne komputerów podłczone do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy Niezbdne uzupełnienie norm dla wszystkich zdajcych egzamin ok. 32 komplety Niezbdne oprogramowanie STER wersja wielostanowiskowa (koszt ok ,00 zł) 9

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Ergonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ergonomia Kod przedmiotu ZIP S 04 4-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze do obróbki plastycznej Symbol cyfrowy: 812 [01]

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: lusarz Symbol cyfrowy: 722 [03] W szkole kształccej w zawodzie lusarz niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 8 I. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.....................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 311 [18] Zawód technik instrumentów muzycznych jest zawodem szerokoprofilowym, umoliwiajcym

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2)

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2) DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 80, poz. 860) Na podstawie art. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo