STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie wyposaenia dydaktycznego pracowni (klaso-pracowni i pracowni zaj praktycznych), wg okrelonych standardów. W pracowniach dydaktycznych naley dy do optymalizacji standardów wyposaenia, aby umoliwi prowadzenie procesu kształcenia na poziomie techników i w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego w danym zawodzie. Ponadto placówka owiatowa, która podejmie si przeprowadzenia egzaminu zewntrznego powinna posiada pracownie spełniajce standardy wyposaenia, okrelone przez CKE w szczególnoci dla etapu praktycznego egzaminu. Realizacja treci kształcenia i egzaminowania w zawodzie technika geodety wymaga, aby placówka owiatowa posiadała nastpujce pomieszczenia dydaktyczne: I. Pracowni geodezyjn, II. Pracowni informatyki geodezyjnej i kartograficznej, III. Pracowni kartograficzn, IV. Pracowni fotogrametryczn, V. Laboratorium instrumentów geodezyjnych, VI. VII. Pracownia działalnoci zawodowej-przedsibiorczoci, Warsztaty (zajcia praktyczne prowadzone na poligonach placówki owiatowej, lub w zakładach produkcyjnych). Pracownie powinny si składa z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej naley zapewni stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiedni liczb stanowisk dla uczniów. I. Pracownia geodezyjna 1. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w budynku szkoły lub warsztatów na dowolnej kondygnacji, z dogodnym dostpem do szatni i WC; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: owietlenie dzienne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min. 2 m²; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V (gniazdo czterowtykowe na stanowisko komputerowe), ogrzewanie co., wentylacja grawitacyjna. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowiska uczniowskie, stanowisko nauczyciela. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stanowiska uczniowskie (stoliki uczniowskie z miejscem na komputer, krzesła 1

2 obrotowe) umoliwiajce stosowanie rónych form organizacyjnych pracy uczniów (praca zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zrónicowana, indywidualna jednolita i zrónicowana), kserokopiarka (format kopiowania A3), tablica biała suchocieralna, ekran rozwijany, wyposaenie audiowizualne: rzutnik do folii, telewizor min. 28, odtwarzacz video z DVD, projektor multimedialny (jasno wiecenia min ANSI lumenów, z wbudowanym głonikiem, moliwo sterowania pilotem, wejcie Audio i Video oraz komputerowe), wskanik laserowy; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele i przekroje instrumentów geodezyjnych (teodolity, niwelatory), plansze i modele ilustrujce profile podłune i poprzeczne tras drogowych i kolejowych, plansze i modele ilustrujce typy rozjazdów kolejowych, plansze i modele ilustrujce projekt regulacji torów kolejowych, plansze i modele ilustrujce geodezyjn obsług budownictwa mieszkaniowego; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowisko nauczycielskie wyposaone w: multimedialny zestaw komputerowy (z dostpem do internetu) wyposaony w komputer zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2500 MHz, 512 MB RAM, wydajna karta graficzna niezintegrowana z min. 128 MB RAM, napd DVD-RW, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głoniki z wbudowanym zasilaczem, monitor kolorowy LCD 19, zasilacz UPS z AVR min. 600W, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do nagrywania CD/DVD, odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), drukarka laserowa kolorowa min. formatu A4, 1port USB 2.0, 1 port równoległy zgodny z norm IEEE, komputery uczniowskie (zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2000 MHz, 512 MB RAM, napd DVD-ROM, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB karta sieciowa, klawiatura, mysz, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), monitor CRT minimum 17, dostp do Internetu (jeden dla dwóch uczniów), switch sieciowy 10/100 24portowy, programy (dla kadego komputera): oprogramowanie umoliwiajce edycj tekstu i tabel oraz grafiki, tworzenie prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie obliczeniowo-graficzne, programy do kartowania itd., specjalistyczne oprogramowanie geodezyjne do wykonywania oblicze, foliogramy, fazogramy; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: zbiór filmów dydaktycznych w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w wersji magnetycznej, plansze (wzorów oblicze geodezyjnych, przekrojów instrumentów geodezyjnych), instrukcje obsługi instrumentów geodezyjnych, 2

3 instrukcje i wytyczne techniczne wykonywania prac geodezyjnych, normy PN-ISO, ISO oraz przepisy prawne z zakresu geodezji i kartografii, dokumentacje geodezyjno-kartograficzne (wzorcowa dokumentacja opracowa geodezyjno-kartograficznych), dzienniki pomiarowe, formularze szkiców i opisów topograficznych punktów oraz formularze oblicze, pogldowe arkusze mapy zasadniczej, map tematycznych, ewidencyjnych i topograficznych, wzory i symbole oraz objanienia znaków kartograficznych, literatura zawodowa z zakresu rónych działów geodezji, tablice astronomiczne, instrumenty i sprzt zabytkowy, zbiór obowizujcych ustaw i rozporzdze z dziedziny geodezji urzdzenioworolnej, druki geodezyjne zwizane z geodezj urzdzeniowo-roln (rejestry, dokumentacja ewidencji gruntów, mapy scaleniowe, mapy gleboznawczej klasyfikacji gruntów, mapy glebowo-rolnicze), przykładowa dokumentacja zwizana z geodezyjn obsług budownictwa, przykładowa dokumentacja zwizana z geodezyjnym opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przykładowa dokumentacja zwizana z opracowaniem geodezyjnym osnowy realizacyjnej, przykładowa dokumentacja zwizana z opracowaniem geodezyjnym elementów pomiarów realizacyjnych, przykładowa dokumentacja geodezyjna zwizana z metodyk tyczenia tras, przykładowa dokumentacja zwizana z geodezyjn obsług w budownictwie drogowym i kolejowym, przykładowa dokumentacja zwizana z geodezyjn obsług w budownictwie wodnym, przykładowa dokumentacja zwizana z geodezyjnym projektowaniem lokalizacji przewodów podziemnych i nadziemnych w miecie i geodezyjn inwentaryzacj uzbrojenia nadziemnego, naziemnego i podziemnego, przykładowa dokumentacja zwizana z geodezyjn obsług budownictwa przemysłowego, przykładowa dokumentacja zwizana z geodezj górnicz, morsk i obsług portów morskich, mapy zasadnicze i tematyczne jako podkłady do realizacji wicze praktycznych, mapy z elementami planów zagospodarowania przestrzennego, plansze przedstawiajce typy osnów geodezyjnych stosowanych w budownictwie drogowym, kolejowym, wodnym, przemysłowym, miejskim, tunelowym, podziemnym i morskim, prospekty urzdze pomiarowo-kontrolnych do pomiaru przemieszcze budowli, instrukcje i wytyczne techniczne dotyczce geodezyjnych pomiarów i dokumentacji geodezyjnej, typowa dokumentacja pomiarów geodezyjnych, katalogi znaków umownych, opisów rysunków geodezyjnych i kartograficznych, wzory i objanienia danych topograficznych, tablice do tyczenia łuków kołowych, klotoidy itp., mapy, materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod niektóre z w/w pozycji w biblioteczce mog wystpowa w wersji drukowanej, w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w obu wersjach równoczenie. 3

4 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla zawodu: stanowiska do ustawiania i obsługi instrumentów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów (kadorazowo montowane i demontowane po zakoczonych wiczeniach). II. Pracownia informatyki geodezyjnej i kartograficznej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: kserokopiarka (format kopiowania A3), skaner, tablica biała suchocieralna, ekran rozwijany, wyposaenie audiowizualne: rzutnik do folii, telewizor min. 28, odtwarzacz video z DVD, projektor multimedialny (jasno wiecenia min ANSI lumenów, z wbudowanym głonikiem, moliwo sterowania pilotem, wejcie Audio i Video oraz komputerowe), wskanik laserowy, materiały i przybory pimienne, kalkulatory wielofunkcyjne, digitizery 2 szt. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w budynku szkoły lub warsztatów na dowolnej kondygnacji, z dogodnym dostpem do szatni i WC; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: owietlenie dzienne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min. 2 m²; d. wyposaenie pracowni w media wraz z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V (gniazdo czterowtykowe na stanowisko komputerowe), ogrzewanie co., wentylacja grawitacyjna. 3. Opis wyposaenia pracowni a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowiska uczniowskie (stoliki uczniowskie z miejscem na komputer, krzesła obrotowe) umoliwiajce stosowanie rónych form organizacyjnych pracy uczniów (praca zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zrónicowana, indywidualna jednolita i zrónicowana), stanowisko nauczycielskie wyposaone w: multimedialny zestaw komputerowy (z dostpem do internetu) wyposaony w komputer zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2500 MHz, 512 MB RAM, wydajna karta graficzna niezintegrowana z min. 128 MB RAM, napd DVD-RW, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głoniki z wbudowanym zasilaczem, monitor kolorowy LCD 19, zasilacz UPS z AVR min. 600W, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do nagrywania CD/DVD, odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), drukarka laserowa kolorowa min. formatu A4, 1port USB 2.0, 1 port równoległy 4

5 zgodny z norm IEEE, komputery uczniowskie (zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2000 MHz, 512 MB RAM, napd DVD-ROM, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB karta sieciowa, klawiatura, mysz, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), monitor CRT minimum 17, dostp do Internetu (jeden dla dwóch uczniów), ploter sieciowy min.a2 (z kart sieciow 10/100MBit) 1 stanowisko, drukarka laserowa sieciowa czarno-biała, formatua3, posiadajca 1port USB 2.0, 1port równoległy zgodny z norm IEEE, port LAN 1 szt., switch sieciowy 10/100 24portowy, programy (dla kadego komputera): oprogramowanie umoliwiajce edycj tekstu i tabel oraz grafiki, tworzenie prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny, specjalistyczne oprogramowanie geodezyjne do wykonywania oblicze geodezyjnych, opracowa graficznych oraz tworzenia baz danych w systemach geoinformacyjnych i programem do kartowania, podstawowe oprogramowanie do opracowa fotogrametrycznych; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: foliogramy, fazogramy, mapy, szkice, dokumentacja geodezyjna, dokumentacje systemów i programów komputerowych, publikacje z zakresu informatyki geodezyjnej i kartograficznej, fragment dokumentacji budowlanej, drogowej, kolejowej, wodnej, uzbrojenie terenu budownictwa przemysłowego, budownictwa podziemnego, górnictwa i geodezji morskiej, zestaw norm PN-ISO, ISO oraz przepisy prawne z zakresu geodezji i kartografii w wersji drukowanej i elektronicznej (na CD-Rom, lub DVD-Rom), materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod niektóre z w/w pozycji w biblioteczce mog wystpowa w wersji drukowanej, w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w obu wersjach równoczenie. III. Pracownia kartograficzna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: kserokopiarka (format kopiowania A3), tablica biała suchocieralna, ekran rozwijany, wyposaenie audiowizualne: rzutnik do folii, telewizor min. 28, odtwarzacz video z DVD, projektor multimedialny (jasno wiecenia min ANSI lumenów, z wbudowanym głonikiem, moliwo sterowania pilotem, wejcie Audio i Video oraz komputerowe), wskanik laserowy. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w budynku szkoły lub warsztatów na dowolnej kondygnacji, 5

6 z dogodnym dostpem do szatni i WC; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: owietlenie dzienne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min. 2 m²; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V (gniazdo czterowtykowe na stanowisko komputerowe), ogrzewanie co, wentylacja grawitacyjna. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: podstawowe materiały i sprzt do rysowania i rytowania: papiery rysunkowe, plansze kartograficzne, kalki, folie z tworzyw sztucznych, warstwy rytownicze na foliach, ołówki, pióra, pisaki, tusze wodne i trawice, farby, przyrzdy rysunkowe, szablony do pisania i szablony z figurami geometrycznymi, mapy wielkoskalowe (zasadnicze i mapy topograficzne), przykłady w skalach 1:500 do 1:10 000, mapy topograficzne w skalach 1: do 1: , mapy tematyczne w rónych skalach, przykłady pierworysów i czystorysów, materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod materiały i przybory pimienne, kalkulatory wielofunkcyjne, stół podwietleniowy; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowiska uczniowskie (stoliki uczniowskie z miejscem na komputer, krzesła obrotowe) umoliwiajce stosowanie rónych form organizacyjnych pracy uczniów (praca zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zrónicowana, indywidualna jednolita i zrónicowana), stanowisko nauczycielskie wyposaone w: multimedialny zestaw komputerowy (z dostpem do internetu) wyposaony w komputer zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2500 MHz, 512 MB RAM, wydajna karta graficzna niezintegrowana z min. 128 MB RAM, napd DVD-RW, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głoniki z wbudowanym zasilaczem, monitor kolorowy LCD 19, zasilacz UPS z AVR min. 600W, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do nagrywania CD/DVD, odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), drukarka laserowa kolorowa min. formatu A4, 1port USB 2.0, 1 port równoległy zgodny z norm IEEE, komputery uczniowskie (zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach 6

7 procesor 2000 MHz, 512 MB RAM, napd DVD-ROM, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB karta sieciowa, klawiatura, mysz, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), monitor CRT minimum 17, dostp do Internetu (jeden dla dwóch uczniów), drukarka laserowa sieciowa czarno-biała, formatua3, posiadajca 1port USB 2.0, 1port równoległy zgodny z norm IEEE, port LAN -1 szt., switch sieciowy 10/ portowy, programy (dla kadego komputera): oprogramowanie umoliwiajce edycj tekstu i tabel oraz grafiki, tworzenie prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny, specjalistyczne oprogramowanie do numerycznego opracowywania map oraz obsługi systemów informacji o terenie; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: instrukcje i wytyczne techniczne wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, wzory i objanienia znaków kartograficznych, foliogramy, fazogramy i plansze kartograficzne, zestawy arkuszy mapy zasadniczej, map topograficznych i tematycznych, literatura zawodowa z zakresu kartografii, materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod pierworysy i czystorysy map, dokumenty geodezyjne zwizane z ewidencj gruntów: rejestry, dokumentacja ewidencji gruntów, mapy scaleniowe, wzory pism, postanowie i decyzji administracyjnych, obowizujce druki, druk ksigi wieczystej, obowizujce przepisy techniczne w zakresie pisma technicznego i techniki pism, niektóre z w/w pozycji w biblioteczce mog wystpowa w wersji drukowanej, w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w obu wersjach równoczenie; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczki pierwszej pomocy (wyposaenie niezbdne do przeprowadzenia egzaminu). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: do przeprowadzenia egzaminu, pracowni wyposaamy w niezbdny sprzt oraz instrumenty geodezyjne (przeniesione z laboratorium instrumentów geodezyjnych). Tak wyposaona pracownia kartograficzna spełnia standardy, do przeprowadzenia egzaminu w czci praktycznej przez OKE w zawodzie technika geodety. IV. Pracownia fotogrametryczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: kserokopiarka (format kopiowania A3); podstawowy sprzt fotogrametryczny: stereoskopy, naziemne kamery fotogrametryczne, stereokomparator, analityczny autograf cyfrowy, 7

8 cyfrowy aparat fotograficzny; tablica biała suchocieralna; ekran rozwijany; wyposaenie audiowizualne: rzutnik do folii; telewizor min. 28 ; odtwarzacz video z DVD; projektor multimedialny (jasno wiecenia min ANSI lumenów, z wbudowanym głonikiem, moliwo sterowania pilotem, wejcie Audio i Video oraz komputerowe); wskanik laserowy. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w budynku szkoły lub warsztatów na dowolnej kondygnacji, z dogodnym dostpem do szatni i WC; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: owietlenie dzienne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min. 2 m²; d. wyposaenie pracowni w media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V (gniazdo czterowtykowe na stanowisko komputerowe), ogrzewanie co, wentylacja grawitacyjna. 3. Opis wyposaenia pracowni a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowiska uczniowskie (stoliki uczniowskie z miejscem na komputer, krzesła obrotowe) umoliwiajce stosowanie rónych form organizacyjnych pracy uczniów (praca zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zrónicowana, indywidualna jednolita i zrónicowana), stanowisko nauczycielskie wyposaone w: multimedialny zestaw komputerowy (z dostpem do internetu) wyposaony w komputer zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2500 MHz, 512 MB RAM, wydajna karta graficzna niezintegrowana z min. 128 MB RAM, napd DVD-RW, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głoniki z wbudowanym zasilaczem, monitor kolorowy LCD 19, zasilacz UPS z AVR min. 600W, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do nagrywania CD/DVD, odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), drukarka laserowa kolorowa min. formatu A4, 1port USB 2.0, 1 port równoległy zgodny z norm IEEE, komputery uczniowskie (zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2000 MHz, 512 MB RAM, napd DVD-ROM, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB karta sieciowa, klawiatura, mysz, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), monitor CRT minimum 17, dostp do Internetu (jeden dla dwóch uczniów), specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji i modyfikacji obrazów cyfrowych, drukarka laserowa sieciowa czarno-biała, formatua3, posiadajca 1port USB 2.0, 1port równoległy zgodny z norm IEEE, port LAN -1 szt., switch sieciowy 10/100 24portowy, programy (dla kadego komputera): 8

9 oprogramowanie umoliwiajce edycj tekstu i tabel oraz grafiki, tworzenie prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: foliogramy, fazogramy, diapozytywy, odbitki stykowe oraz powikszenia zdj lotniczych i obrazów satelitarnych, zestawy stereogramów naziemnych i lotniczych, zestawy zdj wykonanych rónymi technikami teledetekcyjnymi, fotomapy i ortofotomapy, instrukcje i wytyczne techniczne do wykonywania prac fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, literatura zawodowa z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod niektóre z w/w pozycji w biblioteczce mog wystpowa w wersji drukowanej, w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w obu wersjach równoczenie. V. Laboratorium instrumentów geodezyjnych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne laboratorium: tablica biała suchocieralna, ekran rozwijany, wyposaenie audiowizualne: rzutnik do folii, telewizor min. 28, odtwarzacz video z DVD, projektor multimedialny (jasno wiecenia min ANSI lumenów, z wbudowanym głonikiem, moliwo sterowania pilotem, wejcie Audio i Video oraz komputerowe), wskanik laserowy. 2. Opis infrastruktury laboratorium a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w budynku szkoły lub warsztatów na dowolnej kondygnacji, z dogodnym dostpem do szatni i WC; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: owietlenie dzienne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min. 2 m² wolnej przestrzeni; d. wyposaenie laboratorium w media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V (gniazdo czterowtykowe na stanowisko komputerowe), ogrzewanie co, wentylacja grawitacyjna. 2. Opis wyposaenia laboratorium a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: optyczne teodolity techniczne jeden teodolit dla piciu uczniów, elektroniczne teodolity techniczne jeden teodolit dla dziesiciu uczniów, tachimetry elektroniczne jeden tachimetr dla 10 uczniów, 9

10 dalmierze elektrooptyczne jeden dalmierz dla dziesiciu uczniów, pionowniki optyczne, odbiornik GPS, niwelatory cyfrowe z kompletem łat kodowych jeden niwelator dla dziesiciu uczniów, optyczne niwelatory automatyczne (techniczne i precyzyjne) wraz z kompletami łat jeden niwelator dla piciu uczniów, lokalizatory urzdze podziemnych jeden lokalizator dla 20 uczniów, statywy geodezyjne, lustra do instrumentów elektronicznych, tamy geodezyjne ze szpilkami (20m, 50m), ruletki geodezyjne stalowe (25m, 50m), tyczki geodezyjne ze stojakami, szkicowniki, wgielnice dwupryzmatyczne, piony optyczne, piony sznurkowe, abki niwelacyjne, podziałki transwersalne, kalkulatory wielofunkcyjne, tablice astronomiczne, pionowniki optyczne, słupy betonowe (wzory), paliki drewniane, bolce metalowe, repery (wzory), tarcze sygnałowe; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowiska uczniowskie (stoliki, krzesła) umoliwiajce stosowanie rónych form organizacyjnych pracy uczniów (praca zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zrónicowana, indywidualna jednolita i zrónicowana), stanowisko nauczycielskie wyposaone w: multimedialny zestaw komputerowy (z dostpem do internetu) wyposaony w komputer zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2500 MHz, 512 MB RAM, wydajna karta graficzna niezintegrowana z min. 128 MB RAM, napd DVD-RW, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głoniki z wbudowanym zasilaczem, monitor kolorowy LCD 19, zasilacz UPS z AVR min. 600W, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do nagrywania CD/DVD, odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), drukarka laserowa kolorowa min. formatu A4, 1port USB 2.0, 1 port równoległy zgodny z norm IEEE, programy (dla kadego komputera): oprogramowanie umoliwiajce edycj tekstu i tabel oraz grafiki, tworzenie prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: zbiór filmów dydaktycznych w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w wersji magnetycznej, materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod instrukcje obsługi instrumentów geodezyjnych (na CD-Rom lub DVD-Rom), instrukcje obsługi i eksploatacji instrumentów, prospekty instrumentów i sprztu geodezyjnego; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczki pierwszej pomocy; 10

11 e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: kamizelki ostrzegawcze. VI. Pracownia działalnoci zawodowej przedsibiorczoci Pracownia działalnoci zawodowej przedsibiorczoci wyposaona jest w pomoce dydaktyczne pozwalajce przygotowa absolwenta szkoły do poruszania si na trudnym rynku pracy przez zdobycie wiedzy na temat prawa pracy, zasad prowadzenia działalnoci gospodarczej, przepisów bhp itp. Pracownia powinna umoliwia kształtowanie u uczniów (słuchaczy) umiejtnoci wynikajcych z celów kształcenia okrelonych w podstawie programowej. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica biała suchocieralna, ekran rozwijany, wyposaenie audiowizualne: rzutnik do folii, telewizor min. 28, odtwarzacz video z DVD, projektor multimedialny (jasno wiecenia min ANSI lumenów, z wbudowanym głonikiem, moliwo sterowania pilotem, wejcie Audio i Video oraz komputerowe), wskanik laserowy. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w budynku szkoły lub warsztatów na dowolnej kondygnacji, z dogodnym dostpem do szatni i WC; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: owietlenie dzienne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min. 2 m²; d. wyposaenie pracowni w media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V (gniazdo czterowtykowe na stanowisko komputerowe), ogrzewanie co., wentylacja grawitacyjna. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: wyposaenia specjalistyczne pracowni: materiały ilustrujce przepisy z zakresu ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, materiały ilustrujce zasady stosowania elementów ergonomii w pracy, plansze i modele z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy, materiały ilustrujce zagroenia i profilaktyk w rodowisku pracy, wzory dokumentów stosowane w działalnoci gospodarczej, wzory dokumentów stosowanych w zwizku z zatrudnieniem, zbiór filmów dydaktycznych o zasadach i metodach komunikowania si (na CD-Rom lub DVD-Rom), zbiór filmów dydaktycznych o metodach poszukiwania pracy (na CD-Rom lub DVD-Rom), 11

12 foliogramy, fazogramy; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowiska uczniowskie(stoliki, krzesła) umoliwiajce stosowanie rónych form organizacyjnych pracy uczniów (praca zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zrónicowana, indywidualna jednolita i zrónicowana), stanowisko nauczycielskie wyposaone w: multimedialny zestaw komputerowy (z dostpem do internetu) wyposaony w komputer zgodny ze standardem IBM PC o min. parametrach procesor 2500 MHz, 512 MB RAM, wydajna karta graficzna niezintegrowana z min. 128 MB RAM, napd DVD-RW, napd FDD, dysk HDD min. 80 GB, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głoniki z wbudowanym zasilaczem, monitor kolorowy LCD 19, zasilacz UPS z AVR min. 600W, system operacyjny, z pełnym oprogramowaniem (program do nagrywania CD/DVD, odtwarzania DVDvideo, sterowniki do płyty głównej, karty graficznej itp.), drukarka laserowa kolorowa min. formatu A4, 1port USB 2.0, 1 port równoległy zgodny z norm IEEE, programy (dla kadego komputera): oprogramowanie umoliwiajce edycj tekstu i tabel oraz grafiki, tworzenie prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: publikacje z zakresu gospodarki rynkowej, opracowania na temat form organizacyjno-prawnych przedsibiorstw produkcyjnych i usługowych oraz analizy ekonomicznej w przedsibiorstwie, opracowania na temat struktury budetu, opracowania na temat planu rozwoju przedsibiorstwa, publikacje na temat strategii marketingowych, publikacje na temat zasad etycznych w biznesie, zestaw aktów prawnych prawa pracy i prawa o działalnoci gospodarczej, publikacje z zakresu socjologii i psychologii pracy, informatory z zakresu form doskonalenia zawodowego, informatory z zakresu ródeł informacji zawodowej, czasopisma specjalistyczne (Przegld Geodezyjny, Geodeta i inne), kodeks cywilny i Kodeks postpowania cywilnego, kodeks postpowania administracyjnego, obowizujce druki umów, zlece itd., przepisy prawne zwizane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalno gospodarczej, zatrudnianiem pracowników i rozliczaniem prowadzonej działalnoci gospodarczej, podatkowa ksiga przychodów i rozchodów, wzór ewidencji przychodów i rozchodów, schematy organizacji administracji i produkcji geodezyjnej, zbiór norm PN i BN obowizujcych w geodezji, niektóre z w/w pozycji w biblioteczce mog wystpowa w wersji drukowanej, w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w obu wersjach równoczenie; d. wykaz rodków dydaktycznych nt. udzielania pierwszej pomocy: instrukcje BHP na stanowisku pracy, przykłady rodków ochrony indywidualnej pracowników, zasady udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku podczas wykonywania prac geodezyjnych, materiały wiczeniowe opracowane przez nauczyciela dla rónych metod niektóre z w/w pozycji w biblioteczce mog wystpowa w wersji drukowanej, 12

13 w wersji elektronicznej (na CD-Rom lub DVD-Rom) lub w obu wersjach równoczenie. VII. Warsztaty (zajcia praktyczne prowadzone na poligonach placówki owiatowej, lub w zakładach produkcyjnych) Proces kształcenia praktycznego powinien przebiega w warunkach zblionych do naturalnych i polega na uporzdkowanym i systematycznym wykonywaniu prac, w wyniku których ucze (słuchacz) zdobywa umiejtnoci zawodowe wytwarzajc okrelony projekt oraz nabywa umiejtnoci wynikajce z celów i treci kształcenia okrelonych w podstawie programowej. Praktyczna nauka zawodu powinna si odbywa w pracowniach dydaktycznych, na szkolnym poligonie geodezyjnym* oraz w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i administracji geodezyjnej. W placówce owiatowej, prowadzcy praktyki wykorzystuj urzdzenia, narzdzia i materiały, które znajduj si na wyposaeniu poszczególnych pracowni. Ze wzgldu na dynamiczne postpy w technice i technologii w brany informatycznej, geodezyjnej oraz budowlanej naley zakłada weryfikacj przedstawionego standardu wyposaenia dydaktycznego pracowni. * szkolny poligon geodezyjny jest to teren placówki owiatowej lub teren w ssiedztwie tej placówki o powierzchni minimalnej ok m 2 (o regularnym kształcie), umoliwiajcy swoim pionowym ukształtowaniem prowadzenie pomiarów sytuacyjnych i wysokociowych w celu sporzdzania map i prowadzenia wicze praktycznych z zakresu geodezji inynieryjnej i przemysłowej. Kada placówka owiatowa kształcca w tym zawodzie powinna posiada lub mie moliwoci korzystania z takiego terenu. 13

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać metody i narzędzia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci.

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Ryszard Staniszewski Wstp W społeczestwie informacyjnym przygotowanie do zawodu wystarcza na okres 6-8 lat.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej.

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Budowa komputera Budowa i peryferia Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... KOMPUTER jaki jest, każdy widzi. urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Komputer - budowa i

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Alicja Kulka Alicja Dorzak Stanisław Zaremba

Alicja Kulka Alicja Dorzak Stanisław Zaremba Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty Zadanie 1 Zestawienie oferty Pozycja: 1 Zestaw komputerowy typ 1 (jednostka centralna z monitorem 19 LCD) 2 Zestaw komputerowy typ 2 (jednostka centralna z Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 311[39] W celu przeprowadzenia procesu kształcenia i egzaminu w zawodzie technik urzdze

Bardziej szczegółowo

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik geodeta

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik geodeta Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik geodeta opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 Warszawa 2013 Autorzy: Jarosław Dawidowicz,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowskotrzcianeckiego i wągrowieckiego Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Technik budowy dróg

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Technik budowy dróg BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Operator maszyn i 834209 urządzeń do robót ziemnych i drogowych 311216 Technik budowy dróg PKZ(BD.a) OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY Zał. nr 4.

ARKUSZ KALKULACYJNY Zał. nr 4. ARKUSZ KALKULACYJNY Zał. nr 4. Opis przedmiotu zamówienia: usługi serwisu sprztu komputerowego - NA -P /92/08 LP. Nazwa podzespołu Zamawiany towar lub usługa Oferowany towar nazwa typ i model wraz z uslug

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Szkoa Podstawowa nr 1 w Miechowie ą ą ś ą Stworzenie jednolitego systemu informatycznego. Zatrudnienie w szkole administratora sieci i zasobów IT. Wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik budownictwa Symbol cyfrowy: 311[04] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik budownictwa niezbdne jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostaw i instalacj sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Systemu Wspomagania Zarzdzania Edukacj w Tarnowie EduNet oraz innych potrzeb urzdu Zacznik nr do SIWZ Formularz oferty (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00 ROBOTY POMIAROWE PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIESZKOWICE Opracował: inŝ. Andrzej Pierścionek 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014 Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta - zna i stosuje zasady BHP pracy geodety zarówno w terenie jak i w biurze, - zna warunki geometryczne

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem Lp. Nazwa Specyfikacja Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo