STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada nastpujce pracownie: I. Pracownia przetwórstwa spoywczego, II. Pracownia techniki spoywczej, III. Pracownia analizy ywnoci, IV. Pracownia ekonomiczna. I. Pracownia przetwórstwa spoywczego Pracownia przetwórstwa spoywczego powinna si składa z sali wykładowej oraz zaplecza magazynowo-socjalnego. Ponadto w celu osignicia załoonych celów kształcenia zaleca si korzystanie z pomieszcze produkcyjnych, magazynowych, zaplecza sanitarnosocjalnego, zlokalizowanych w budynkach zakładów spoywczych, a take wszelkich profesjonalnych ekspozycji targowych, akademickich i innych z zakresu przetwórstwa spoywczego. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: regulamin pracowni, stanowisko/biurko nauczyciela z krzesłem, stoliki uczniowskie 2-osobowe z kompletem krzeseł, tablica cienna, tablica korkowa lub inna do prezentacji gazetek technologicznych, ekran biały zwijany, rzutnik pisma, foliogramów, telewizor z odtwarzaczem video i CD, zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym oraz graficznym, DVD, drukark, kopiark i skanerem, materiały biurowe: folie, pisaki, segregatory, teczki, meble szkolne regały, tablice, gabloty do prezentacji atrap, próbek, modeli. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wielko dostosowana do umieszczenia stolików uczniowskich i krzeseł dla 30 uczniów, biurka dla nauczyciela, stołu demonstracyjnego oraz regałów i szaf na eksponaty, owietlenie boczne naturalne z moliwoci zaciemnienia i sztuczne górne oraz punktowe dla stołu demonstracyjnego, podłoga zgodnie z normami wymaga bhp dla sal dydaktycznych; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: umywalka do rk z dostpem ciepłej i zimnej wody lub zlewozmywak dwukomorowy stanowicy cało ze stołem demonstracyjnym, instalacja grzewcza, 1

2 instalacja elektryczna, dostp do Internetu. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: sprzt kontrolno-pomiarowy: termometry, wilgotnociomierze, refraktometry, podstawowy sprzt laboratoryjny i odczynniki do prezentacji; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: atrapy, modele, plansze i foliogramy przedstawiajce: maszyny i urzdzenia spoywcze, właciwoci surowców, podstawowe procesy i operacje technologiczne, schematy technologiczne, atrapy i próbki wyrobów spoywczych, próbki, atrapy surowców i dodatków stosowanych do ywnoci, zestawy rodków myjcych i dezynfekujcych w postaci próbek i/lub plansz, prezentacji multimedialnej, zestawy opakowa jednostkowych i transportowych lub ich prezentacje; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: zestawy filmów dydaktycznych wizualizujce procesy technologiczne oraz działanie maszyn i urzdze w rónych branach przemysłu spoywczego w oparciu o prezentacje multimedialne wzorcowych zakładów spoywczych, prospekty/foliogramy lub prezentacje DVD sprztu kontrolno-pomiarowego stosowanego w przetwórstwie spoywczym, normy przedmiotowe (surowcowe i wyrobów gotowych) i czynnociowe (instrukcje technologiczne, receptury produkcyjne), przepisy prawa ywnociowego w postaci zestawu dyrektyw, ustaw, rozporzdze dostpnych w katalogu, internetowych serwisach prawnych, dziennikach ustaw lub innych nonikach informacji, przykładowe normy jakociowe serii ISO, ksigi jakoci, procedury i instrukcje jakociowe, w tym systemu zapewnienia bezpieczestwa zdrowotnego wg HACCP, zestaw podrczników i literatury zawodowej specjalistycznej, czasopisma zawodowe Przemysł Spoywczy, Bezpieczestwo ywnoci, Opakowanie, inne branowe, np. Przegld Mleczarski, Przemysł Owocowo- Fermentacyjny, Gospodarka Misna, katalogi maszyn i urzdze, prospekty, dokumentacja techniczno-ruchowa podstawowych maszyn i urzdze, instrukcje obsługi podstawowego sprztu kontrolno-pomiarowego; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: oznakowana apteczka zawierajca rodki do udzielania pierwszej pomocy z ulotkami nt. ich stosowania i uytkowania; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: ganica pianowa lub proszkowa. 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla zawodu: zaplecze magazynowo-socjalne powinno stanowi pomieszczenie o kubaturze zapewniajcej przechowanie sprztu przenonego, plansz, materiałów biurowych oraz biblioteczki zawodowej. II. Pracownia techniki spoywczej Pracownia techniki spoywczej powinna si składa z sali wykładowej oraz zaplecza magazynowo-socjalnego. Ponadto w celu osignicia załoonych celów kształcenia zaleca 2

3 si korzystanie z pomieszcze produkcyjnych, magazynowych, zaplecza sanitarnosocjalnego, zlokalizowanych w budynkach zakładów spoywczych, a take wszelkich profesjonalnych ekspozycji targowych, akademickich i innych z zakresu przetwórstwa spoywczego. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: regulamin pracowni, stanowisko/biurko nauczyciela z krzesłem, stanowisko demonstracyjne dostosowane do prostych prezentacji materiałów, w tym montau i demontau prostych maszyn, urzdze lub ich modeli z blatem odpornym na cieranie, stoliki uczniowskie 2-osobowe z kompletem krzeseł, tablica cienna, tablica korkowa lub inna do prezentacji gazetek technicznych, nowoci, ekran biały zwijany, rzutnik pisma, foliogramów, telewizor z odtwarzaczem video i CD, zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym oraz graficznym, DVD, drukark, kopiark i skanerem lub stanowiska do symulacji procesów technologicznych pracy maszyn i urzdze, przygotowywania prezentacji multimedialnych, dostpem do Internetu, baz danych i tekstowych ródeł informacji ustaw, norm, doniesie naukowych, materiały biurowe: folie, pisaki, segregatory, teczki, meble szkolne regały, tablice, gabloty do prezentacji atrap, próbek, modeli. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wielko dostosowana do umieszczenia stolików uczniowskich i krzeseł dla 30 uczniów, biurka dla nauczyciela, stołu demonstracyjnego oraz regałów i szaf na eksponaty, owietlenie boczne naturalne z moliwoci zaciemnienia i sztuczne górne oraz punktowe dla stołu demonstracyjnego, podłoga zgodnie z normami wymaga bhp dla sal dydaktycznych; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: umywalka do rk z dostpem ciepłej i zimnej wody lub zlewozmywak dwukomorowy stanowicy cało ze stołem demonstracyjnym, instalacja grzewcza, instalacja elektryczna, dostp do Internetu. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: zestaw podstawowych narzdzi krelarskich; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: sprzt kontrolno-pomiarowy: termometry, wilgotnociomierze, mierniki wielkoci elektrycznych; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: atrapy, modele, plansze i foliogramy przedstawiajce: maszyny i urzdzenia spoywcze, schematy technologiczne, instalacje techniczne, 3

4 próbki, atrapy materiałów opakowaniowych i konstrukcyjnych, zestawy opakowa jednostkowych i transportowych lub ich prezentacje; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: zestawy filmów dydaktycznych wizualizujce procesy technologiczne oraz działanie maszyn i urzdze w rónych branach przemysłu spoywczego w oparciu o prezentacje multimedialne wzorcowych zakładów spoywczych, prospekty/foliogramy lub prezentacje DVD sprztu kontrolno-pomiarowego stosowanego w przetwórstwie spoywczym, normy techniczne dotyczce uytkowania i zapewnienia bezpieczestwa materiałów technicznych oraz maszyn i urzdze, przepisy prawa ywnociowego w postaci zestawu dyrektyw, ustaw, rozporzdze dostpnych w katalogu, internetowych serwisach prawnych, dziennikach ustaw lub innych nonikach informacji, zestaw podrczników i literatury zawodowej specjalistycznej, czasopisma zawodowe Przemysł spoywczy, Opakowanie, inne branowe, np. Przegld Mleczarski, Przemysł Owocowo-Fermentacyjny, Gospodarka Misna, katalogi maszyn i urzdze, prospekty, dokumentacja techniczno-ruchowa podstawowych maszyn i urzdze, instrukcje obsługi sprztu kontrolno-pomiarowego; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: oznakowana apteczka zawierajca rodki do udzielania pierwszej pomocy z ulotkami nt. ich stosowania i uytkowania; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: ganica pianowa lub proszkowa. 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla zawodu: zaplecze magazynowo-socjalne powinno stanowi pomieszczenie o kubaturze zapewniajcej przechowanie sprztu przenonego, plansz, materiałów biurowych oraz biblioteczki zawodowej. III. Pracownia analizy ywnoci Pracownia jest przeznaczona do wicze wykonywanych indywidualnie lub w zespołach kilkuosobowych. Uczniowie odbywajcy wiczenia z analizy ywnoci poszerzaj wiadomoci i doskonal umiejtnoci zdobyte na przedmiotach: chemia, biologia, mikrobiologia. Wykaz niezbdnych pomieszcze właciwych dla pracowni: pomieszczenie do przeprowadzenia analizy składu chemicznego, pomieszczenie do przeprowadzenia analizy sensorycznej, pomieszczenie do przeprowadzenia analizy mikrobiologicznej. Pomieszczenia te powinny si znajdowa w budynku szkoły. Zlokalizowane powinny by w ssiedztwie i połczone przejciem. Powinny spełnia wymogi sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz wymogi bezpieczestwa zgodnie z obowizujcymi przepisami. Pracownia analizy ywnoci powinna posiada pomieszczenia pomocnicze: magazynowe, przeznaczone do przechowywania odczynników i sprztu laboratoryjnego oraz pokój przygotowawczy. 1. Pomieszczenie do przeprowadzenia analizy składu chemicznego Pomieszczenie do przeprowadzenia analizy składu chemicznego przeznaczone jest do wicze wykonywanych przez uczniów metodami fizycznymi, chemicznymi 4

5 i instrumentalnymi. Powinno by wyposaone w stoły laboratoryjne z instalacjami: wodnokanalizacyjn, elektryczn, gazow, dygestorium oraz podstawowy sprzt laboratoryjny, aparatur i odczynniki wynikajce z treci kształcenia w zawodzie technik technologii ywnoci Wyposaenie ogólnodydaktyczne pomieszczenia: stoły laboratoryjne wraz z krzesłami, stół nauczyciela, tablica szkolna, telewizor z magnetowidem, komputer z oprogramowaniem i drukark, rzutnik foliogramów i ekran, stoły pod aparatur, szafy i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych, sprztu, aparatury oraz odczynników chemicznych Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pomieszczenia: stanowisko do analizy wagowej, stanowisko do analizy objtociowej: alkacymetrii, argentometrii, jodometrii, stanowisko do podstawowych pomiarów z wykorzystaniem metod instrumentalnych: pomiary refraktometryczne, densymetryczne, polarymetryczne, potencjometryczne, kolorymetryczne, pomiar zawartoci białek i cukrów Opisy infrastruktury pomieszczenia/stanowisk a. usytuowanie pomieszczenia/stanowisk: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: pomieszczenie jasne owietlenie dzienne i sztuczne, przestronne, umoliwiajce usytuowanie stanowisk dla grupy wiczeniowej (15-osobowej), pomieszczenie wyposaone w stoły laboratoryjne wyspowe i przycienne z nadstawkami oraz z szafkami zabudowanymi, dygestoria; naley równie zorganizowa miejsce na stanowisko mycia szkła i jego suszenia oraz szafy do przechowywania niezbdnego sprztu laboratoryjnego, ciany wyłoone glazur, podłoga łatwo zmywalna, antypolizgowa; c. wyposaenie pomieszczenia/stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja wodno-kanalizacyjna, woda zimna i ciepła, instalacja gazowa, instalacja elektryczna 230V, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, ogrzewanie sali Opisy wyposaenia stanowisk a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: urzdzenia: zmywarka do szkła laboratoryjnego, łanie wodne, suszarki laboratoryjne, piece laboratoryjne, płaszcze grzewcze, chłodziarko-zamraarka, wirówka, destylator, mikser, homogenizator, urzdzenia do pobierania próbek: pobieraki, czerpaki, próbniki, 5

6 naczynia i sprzt laboratoryjny: biurety, pipety, cylindry miarowe, butle, zlewki, kolby (miarowe, okrgłodenne i płaskodenne, stokowe, próniowe), tryskawki, kroplomierze, rozdzielacze, słoje, eksykatory, chłodnice, naczyka wagowe, butyrometry, krystalizatory, tygle, parownice, modzierze, szkiełka zegarkowe, probówki, płytki Petriego, lejki, korki, bagietki, deflegmatory, łyki, łopatki, pincety, szczypce, chwytaki, palniki gazowe, statywy, trójkty z rurkami porcelanowymi, siatki z wkładk ceramiczn, piercienie zamknite, we laboratoryjne, złczki do wy, zawory do wy, zaciski do wy, zestawy: do mineralizacji metod Kjeldahla, do destylacji kwasów lotnych z par wodn, do miareczkowania potencjometrycznego, do oznaczania tłuszczów metod Soxhleta, do destylacji alkoholu, do filtracji; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: areometry, piknometry, refraktometry, termometry, higrometry, polarymetry, wagi analityczne i laboratoryjne, techniczne z kompletami odwaników, wagosuszarki, spektrofotometry; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: kasety VHS prezentujce prac laboratoriów rónych bran przemysłu spoywczego, prawidłowe wykonywanie czynnoci laboratoryjnych, obsług aparatury laboratoryjnej wykorzystywanej w analizie ywnoci, foliogramy z zakresem analiz przy badaniu rónych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, ze schematami urzdze i aparatów wykorzystywanych w analizie ywnoci, tablice z poprawkami do korygowania odczytów areometrycznych, tablice do odczytywania iloci cukrów na podstawie iloci zuytych odczynników przy oznaczaniu cukrów metod Lane-Eynona oraz Luffa-Schoorla; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: odczynniki nieorganiczne i organiczne, w tym wskaniki, próbki surowców spoywczych, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, substancji dodatkowych i pomagajcych w przetwarzaniu ywnoci, opakowania wykorzystywane w przetwórstwie ywnoci, rodki myjce i dezynfekujce; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer z odpowiednim oprogramowaniem i drukark; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: zestaw podrczników z zakresu analizy ywnoci obowizujce w trakcie nauki, instrukcje do wicze oraz obsługi aparatów wykorzystywanych w analizie ywnoci, normy jakociowe, dotyczce wymaga jakociowych dla surowców spoywczych, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, dodatków do ywnoci, wody, opakowa, normy metodyczne dotyczce metodyki bada stosowanych w analizie ywnoci; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, 6

7 instrukcje udzielania pierwszej pomocy; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej: fartuchy, rkawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, sprzt ochrony przeciwpoarowej: koce ganicze, ganice, regulaminy, instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze, przepisy bhp, pojemniki na odpady stałe i ciecze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla zawodu: pomieszczenie magazynowe (zaplecze): instalacja owietleniowa, szafy na sprzt i odczynniki, podłoga łatwo zmywalna, antypolizgowa, powierzchnia ok. 9 m 2 ; pokój przygotowawczy: powierzchnia ok. 12 m 2, podłoga łatwo zmywalna i antypolizgowa, wielko okien dostosowana do kubatury, ciana przy stole przygotowawczym powinna by wyłoona glazur do wysokoci 1,7 m, instalacje: wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, gazowa, elektryczna 230V, owietleniowa i grzewcza, dygestorium, stół przygotowawczy, szafy laboratoryjne, apteczka z podstawowym wyposaeniem, rodki ochrony osobistej, pojemniki na odpady, sprzt ochrony przeciwpoarowej. Wyej wymienione pomieszczenia pomocnicze s wspólne dla całej pracowni analizy ywnoci. 2. Pomieszczenie do przeprowadzenia analizy sensorycznej Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania analizy sensorycznej powinno by odizolowane od hałasów i obcych zapachów, dostatecznie obszerne, temperatura w zakresie o C, wilgotno wzgldna ok. 75%. Stanowiska powinny by usytuowane tak, aby zapewniały optymalne warunki pracy oceniajcym, a jednoczenie uniemoliwiały ich wzajemne kontaktowanie si podczas wykonywania analiz Wyposaenie ogólnodydaktyczne pomieszczenia: stoły do analizy sensorycznej wraz z krzesłami (stoły te powinny by zaopatrzone w osłony boczne oraz ruchom osłon czołow, posiadajce dodatkowe owietlenie z filtrem barwnym, eliminujce rónice odcieni próbek; do stanowiska powinno by doprowadzenie biecej wody wraz z odpływem), szafki na naczynia i sprzt pomocniczy Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pomieszczenia: stanowiska do analizy sensorycznej Opisy infrastruktury pomieszczenia/stanowisk 7

8 a. usytuowanie pomieszczenia/stanowisk: w budynku, w ssiedztwie pozostałych pomieszcze wykorzystywanych w analizie ywnoci; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: pomieszczenie jasne (owietlenie dzienne i sztuczne ok. 250 luksów), przestronne, umoliwiajce usytuowanie stanowisk dla grupy wiczeniowej 15-osobowej, wyposaone w specjalne stoły do analizy sensorycznej, naley zaplanowa miejsce na zmywark, chłodziark, termostat oraz szafki do przechowywania niezbdnych naczy i sprztu pomocniczego, ciany wyłoone glazur (w jasnych kolorach), podłoga łatwo zmywalna, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja wodno-kanalizacyjna, woda zimna i ciepła; instalacja elektryczna 230V; instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna; ogrzewanie sali Opisy wyposaenia stanowisk a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: zmywarka do naczy i sprztu pomocniczego, chłodziarka, termostat, naczynia do degustacji (o jednolitej barwie oraz kształtach, a take wielkociach przystosowanych do badanych produktów), drobny sprzt pomocniczy (widelce, noe, łyki); b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry, higrometry; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: próbki surowców spoywczych, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, substancji dodatkowych i pomagajcych w przetwarzaniu ywnoci; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: instrukcje do wicze wykonywanych w analizie sensorycznej, normy jakociowe, dotyczce wymaga jakociowych dla surowców spoywczych, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, dodatków do ywnoci, wody, normy metodyczne dotyczce metodyki bada stosowanych w analizie ywnoci; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, instrukcje udzielania pierwszej pomocy; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej: fartuchy, rkawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, sprzt ochrony przeciwpoarowej, koce ganicze, ganice, regulaminy, instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze, przepisy bhp, pojemniki na odpady stałe i ciecze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci. 8

9 3. Pomieszczenie do przeprowadzenia analizy mikrobiologicznej Pomieszczenie to bdzie wykorzystywane do wicze mikrobiologicznych zaplanowanych do realizacji treci programowych z przedmiotu analiza ywnoci oraz z przedmiotu mikrobiologia ywnoci Wyposaenie ogólnodydaktyczne pomieszczenia: stoły laboratoryjne wraz z krzesłami, stół nauczyciela, tablica szkolna, telewizor z magnetowidem, komputer z oprogramowaniem i drukark, rzutnik foliogramów i ekran, stoły pod aparatur, szafy i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych, sprztu, aparatury oraz odczynników chemicznych Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pomieszczenia: stanowisko do sporzdzania podłó; stanowisko do wykonywania posiewów; stanowisko do barwienia preparatów; stanowisko do mikroskopowania Opis infrastruktury pomieszczenia/stanowisk a. usytuowanie pomieszczenia/stanowisk: w budynku, w ssiedztwie pozostałych pomieszcze wykorzystywanych w analizie ywnoci; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: pomieszczenie jasne (owietlenie dzienne i sztuczne), przestronne, umoliwiajce usytuowanie stanowisk dla grupy wiczeniowej 15-osobowej, wyposaone w stoły laboratoryjne oraz z szafkami zabudowanymi, dygestorium; naley równie zaplanowa miejsce na stanowisko mycia szkła i jego suszenia oraz szafy do przechowywania niezbdnego sprztu mikrobiologicznego, ciany wyłoone glazur, podłoga łatwo zmywalna, antypolizgowa; c. wyposaenie pomieszczenia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja wodno-kanalizacyjna, woda zimna i ciepła, instalacja gazowa, instalacja elektryczna 230V, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, ogrzewanie sali Opis wyposaenia stanowisk a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: urzdzenia: zmywarka do szkła laboratoryjnego, suszarka do wyjaławiania szkła laboratoryjnego oraz sprztu metalowego, autoklaw oraz aparat Kocha do wyjaławiania poywek i niszczenia drobnoustrojów, cieplarka do hodowli drobnoustrojów, chłodziarka do przechowywania szczepów i poywek, aparat do hodowli w warunkach beztlenowych, 9

10 lampa bakteriologiczna; szkło laboratoryjne: probówki bakteriologiczne, płytki Petriego, pipety bakteriologiczne z podziałk, kolby i butelki do przechowywania poywek, odczynników, kolby i cylindry miarowe, szkiełka podstawowe i nakrywkowe do preparatów, bagietki szklane, łyeczki porcelanowe; drobny sprzt: oprawione druciki proste i ezy, pincety, skalpele, szczypce Corneta, noyczki, palniki, trójnogi, siatki laboratoryjne, statywy do probówek, puszki metalowe do pipet i płytek; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: pehametry, termometry, wagi analityczne i laboratoryjne, techniczne z kompletami odwaników, mikroskopy, licznik kolonii bakterii, lupy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: kasety VHS prezentujce prac laboratoriów mikrobiologicznych rónych bran przemysłu spoywczego, prawidłowe wykonywanie czynnoci laboratoryjnych w analizie mikrobiologicznej, obsług aparatury wykorzystywanej w analizie mikrobiologicznej ywnoci, foliogramy z zakresem analiz mikrobiologicznych przy badaniu rónych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, ze schematami urzdze i aparatów wykorzystywanych w analizie mikrobiologicznej ywnoci; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: odczynniki chemiczne oraz barwniki, gotowe preparaty mikroskopowe, składniki do sporzdzania podłó, próbki surowców spoywczych, półproduktów, wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, substancji dodatkowych i pomagajcych w przetwarzaniu ywnoci; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer z odpowiednim oprogramowaniem i drukark; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: zestaw podrczników z zakresu analizy mikrobiologicznej ywnoci obowizujce w trakcie nauki, instrukcje do wicze oraz obsługi aparatów wykorzystywanych analizie mikrobiologicznej ywnoci, 10

11 normy jakociowe, dotyczce wymaga mikrobiologicznych dla wyrobów gotowych przetwórstwa spoywczego, dodatków do ywnoci, wody, normy metodyczne, dotyczce metodyki bada stosowanych w analizie mikrobiologicznej; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, instrukcje udzielania pierwszej pomocy; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej: fartuchy, rkawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, sprzt ochrony przeciwpoarowej, koce ganicze, ganice, regulaminy, instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze, przepisy bhp, pojemniki na odpady stałe i ciecze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci Inne szczególne wymagania dotyczce pomieszczenia, właciwe dla zawodu: pomieszczenia pomocnicze s wspólne dla całej pracowni analizy ywnoci. IV. Pracownia ekonomiczna Pracownia ekonomiczna powinna si składa z: sali wicze, zaplecza magazynowo-socjalnego. Wyposaenie pracowni powinno umoliwi: opanowanie wiedzy i umiejtnoci właciwych dla zawodu technik technologii ywnoci, sprawne prowadzenie lekcji i wicze z przedmiotów ekonomicznych, rozwizywanie problemów ekonomicznych z zastosowaniem technik informacyjnych, wykonanie zadania egzaminacyjnego w etapie praktycznym egzaminu zawodowego, wykonywanie zada metod projektów. 1. Sala wicze Sala wicze w pracowni ekonomicznej jest miejscem pracy koncepcyjnej dla uczniów, nauczycieli oraz dla egzaminatorów podczas egzaminu zawodowego Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik nauczyciela z zestawem komputerowym i krzesłem, stoliki uczniowskie dwuosobowe i 15 komputerów, komplet krzeseł, tablica cienna, sucho cieralna lub magnetyczna, ekran biały rozwijany, rzutnik pisma ze stolikiem regulowanym, telewizor z odtwarzaczem wideo i DVD, projektor multimedialny radio, drukarka, skaner, kopiarka, oprogramowanie komputerowe słuce do: planowania i rozliczania technologicznego produkcji, strategii marketingowej, 11

12 prowadzenia uproszczonej rachunkowoci i obliczania opłacalnoci produkcji, przebiegu procesu wytwarzania produktów spoywczych, opracowania wyników i ich prezentacji, przygotowania i przedstawienia prezentacji, prezentowania przepisów i najnowszych doniesie naukowych i technicznych, inne materiały dydaktyczne: filmy, foliogramy, rodki techniczne: telefon, faks, kalkulatory, materiały biurowe, plansze Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko dydaktyczne dla nauczyciela, stanowiska dydaktycznych dwuosobowe dla uczniów 15 szt Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych a. usytuowanie stanowisk w budynku (placówka edukacyjna), stanowiska dydaktyczne w sali wicze; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca w którym znajduje si sala wicze: wielko sali pozwalajca na umieszczenie szesnastu stolików z zestawem komputerowym zgodne z normami wymaga dla sal dydaktycznych tego typu, owietlenie naturalne boczne (z moliwoci zaciemnienia) i sztuczne od góry zgodnie z wymaganiami bhp, podłoga wykonana z materiału zgodnie z przepisami bhp; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: zgodna z przepisami bhp; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: ogrzewanie sali, sieciowa instalacja elektryczna: wydzielony obwód zasilajcy, centralny wyłcznik napicia w całej pracowni, dla kadego stanowiska dwa lub trzy gniazda z bolcem ochronnym, łczna moc urzdze na jednym stanowisku około 500W, naley uwzgldni dodatkowe gniazdo dla drukarki sieciowej, gniazda zasilajce powinny by umieszczone na cianach tak, aby odległo do przyporzdkowanych do nich stanowisk komputerowych nie była wiksza ni 1m, wentylacja naturalna, wilgotno wzgldna powietrza nie powinna by mniejsza ni 40% Opisy wyposaenia sali wicze a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stanowisko dydaktyczne dla nauczyciela: stolik, krzesło, zestaw komputerowy; stanowisko dydaktyczne dla ucznia: stolik, 2 krzesła, zestaw komputerowy; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: podrczniki, 12

13 kodeks pacy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego, inne ksiki niezbdnie do kształcenia w zawodzie, czasopisma zawodowe, dokumenty i ksigi rachunkowe, normy jakoci i receptury, instrukcje do wicze, instrukcje technologiczne, katalogi; c. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: sprzt ochrony przeciwpoarowej: ganica proszkowa i piankowa Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska właciwe dla zawodu: wszelkie meble, sprzt i urzdzenia powinny posiada atest. 2. Zaplecze magazynowo-socjalne Sala wicze jest połczona z wyposaonym zapleczem magazynowo-socjalnym. W zapleczu umieszczono przenony sprzt, materiały biurowe, rodki techniczne, plansze tematyczne, foliogramy, filmy, programy komputerowe i biblioteczk zawodow. Ponadto zaplecze magazynowo-socjalne powinno by wyposaone w: szafy, stolik, krzesło, umywalk, rczniki jednorazowe, apteczk zawierajc rodki opatrunkowe i instrukcj udzielania pierwszej pomocy. Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni ekonomicznej wymaga aktualizowania zgodnie z rozwojem naukowym, technicznym i technologicznym, właciwym dla zawodu technik technologii ywnoci. 13

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy: 322 [10] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel /fax OFERTA

Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel /fax OFERTA -05 Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel. 89 59 6 /fax. 89 59 35 zs.olsztynek@zamek.edu.pl www.zamek.edu.pl Dane Wykonawcy: Nazwa: OFERTA Załącznik nr do SIWZ.. Adres:... Numer telefonu:..nr faksu:.. e-mail:....

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik przetwórstwa mleczarskiego Symbol cyfrowy: 321[12] Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej I. Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej Zagadnienia Regulamin bezpieczeństwa i higiena pracy w laboratorium chemicznym Organizacja stanowiska pracy Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator urzdze przemysłu chemicznego Symbol cyfrowy: 815[01] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: dietetyk Symbol cyfrowy: 321 [11] Kształcenie w zawodzie dietetyk powinno si odbywa w odpowiednio przystosowanych do tego pracowniach:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO SYMBOL CYFROWY 321[12] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy:322 [19] Kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja przetwórstwo misa

Specjalizacja przetwórstwo misa Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze przemysłu spoywczego Symbol cyfrowy: 827[01] Zawód

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dentystyczny Symbol cyfrowy: 322 [09] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinna posiada nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej Symbol cyfrowy: 346 [02] Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 311944 Technik ceramik PKZ(AU.b) OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO 818115 1. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hydrolog Symbol cyfrowy: 311[17] Kształcenie w zawodzie technik hydrolog odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik garbarz Symbol cyfrowy: 311[09] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik garbarz powinno polega na kształceniu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w przetargu nieograniczonym na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Lichnowy

Formularz ofertowy. w przetargu nieograniczonym na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Lichnowy ... (pieczątka/imię i nazwisko, adres)... miejscowość, data... (nr telefonu)... (nr fax)... (email) Załącznik nr 4 Formularz ofertowy w przetargu nieograniczonym na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia

Bardziej szczegółowo

LABKOL CENNIK DYDAKTYCZNYCH ZESTAWÓW LABORATORYJNYCH LABKOL

LABKOL CENNIK DYDAKTYCZNYCH ZESTAWÓW LABORATORYJNYCH LABKOL LABKOL CENNIK DYDAKTYCZNYCH ZESTAWÓW LABORATORYJNYCH LABKOL inz. Bogdan Leśniewski 05-200 Wołomin ul. Piaskowa 3A tel 22 787 22 14 fax 222 139 279 biuro@labkol.pl www.labkol.pl CDZL/2016/03/01 CDZL/2016/03/01

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm.

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm. Opis przedmiotu zamówienia wykaz mebli laboratoryjnych - wymiary podano [mm]: (długość x głębokość x wysokość), - blaty stołów laminowane. Pomieszczenie nr 1 1. Stół wyspowy o wymiarach 2400 x 1500 x 900:

Bardziej szczegółowo