1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący d 24 grudnia 2014 r. dstępny jest w tym miejscu: Pbierz regulamin REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA CZELEJ ORAZ PORTALU MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO Obwiązujący d 25 grudnia 2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetwa działająca p adresem: czelej.cm.pl raz prtal jest prwadzny przez Wydawnictw Czelej Sp. z.. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP , wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS , kapitał zakładwy ,00 zł., reprezentwana przez: Prezesa Zarządu - Drtę Marię Czelej. 2. Zasady przedstawine w regulaminie bwiązują zarówn na strnie Wydawnictwa Czelej raz na prtalu www. magazyn-stmatlgiczny.pl 3. Wydawnictw Czelej raz ptal nazwane są w regulaminie dalej Sprzedawcą. 4. Niniejszy Regulamin jest w frmacie PDF, c umżliwia zapisanie g na trwałym nśniku na urządzeniu Klienta. 5. Sprzedawca pdejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży pprzez strnę pl kształtwały prawa i bwiązki Klienta w spsób zgdny z dbrymi byczajami. 6. Zamawiający na prtalu raz w księgarni internetwej zwany Klientem, pwinien zapznać się z treścią niniejszeg Regulaminu. W tku rejestracji na prtalu raz na strnie lub przy składaniu zamówienia Klient zstanie pprszny zaakceptwanie pstanwień niniejszeg Regulaminu za pśrednictwem udstępninej funkcjnalnści tzw. checkbx. 7. Strna raz prtal umżliwia dknywanie zakupów za pśrednictwem Internetu przez klientów zamawiających na terenie Rzeczpsplitej Plskiej raz pza jej granicami. 8. Sprzedający nie pbiera żadnych płat za kmunikację z nim z wykrzystaniem śrdków przumiewania na dległść, a Klient pniesie jej kszty w wyskści wynikającej z umwy jaką zawarł z sbą trzecią świadczącą na jeg rzecz kreślną usługę umżliwiającą przumiewanie na dległść. 2 INFORMACJE O PRODUKTACH 1. Infrmacje prduktach dstępnych w asrtymencie Sprzedająceg stanwią zaprszenie d zawarcia umwy w rzumieniu art. 71 Kdeksu cywilneg. 2. Ceny książek i innych prduktów znajdujących się w księgarni internetwej Sprzedawcy: a) są pdane w złtych plskich i zawierają pdatek VAT,b) nie zawierają ksztów dstawy. Kszty dstawy zależą d spsbu dstarczenia prduktu, d wartści raz wielkści zamówienia i pdawane są przy wybrze spsbu dstawy prduktu przez Klienta. 3. Infrmacja na temat całkwitej wartści zamówienia jest prezentwana w pdsumwaniu zamówienia p wybraniu przez Klienta frmy dstawy i płatnści. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient pwinien samdzielnie sprawdzić kszt dstawy na strnie. W przypadku książek: Rabaty, kszty - dtyczy wysyłki Pcztą Plską Kwta zakupu d 200 PLN przedpłata płatnść n-line Warunki zakupu Kszty wysyłki Warunki zakupu dla prenumeratrów* Rabat Kszty wysyłki Rabat 12,00 PLN 0% 12,00 PLN 15% d 200 PLN 16,00 PLN 0% 16,00 PLN 15%

2 za pbraniem pwyżej 200 PLN 0,00 PLN 0% 0,00 PLN 15% 4. Rabaty, kszty - dtyczy wysyłki pcztą kurierską Kwta zakupu d 200 PLN przedpłata płatnść n-line d 200 PLN za pbraniem Warunki zakupu Kszty wysyłki Warunki zakupu dla prenumeratrów* Rabat Kszty wysyłki Rabat 13,00 PLN 0% 13,00 PLN 15% 16,00 PLN 0% 16,00 PLN 15% pwyżej 200 PLN 0,00 PLN 0% 0,00 PLN 15% *) dla prenumeratrów czaspism: Dermatlgia Praktyczna Medycyna i pasje Magazyn stmatlgiczny Neurlgia Praktyczna Gastrenterlgia Praktyczna - przypadku czaspism: Przy zakupie pjedynczeg numeru czaspisma kszt wysyłki wynsi 8 zł nett. Przy zakupie prenumeraty czaspisma kszty wysyłki pkrywa Wydawnictw. 5. Sprzedający zastrzega sbie praw d dknywania na bieżąc zmian w cenach prduktów raz d przeprwadzania i dwływania wszelkieg rdzaju akcji prmcyjnych. Przy czym dwłanie akcji prmcyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złżne przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji prmcyjnych lub wyprzedaży. 6. Prmcje w księgarni internetwej raz na prtalu nie pdlegają łączeniu, ile regulamin danej prmcji nie stanwi inaczej. 3 ZASADY ZAMAWIANIA 1. Zamówienia składane za pśrednictwem strny raz adresu mżna składać 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu. Natmiast w przypadku zamówień telefnicznych zamówienia są przyjmwane w dni rbcze w gdzinach 8:00-16: Sprzedający dpuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających księgarnię internetwą z przyjmwania i realizacji zamówień Klientów, na temat których zamieści stswną infrmację na strnie internetwej 3. Sprzedawca nie pnsi dpwiedzialnści za zakłócenia i przerwy w funkcjnwaniu księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej, spwdwane siłą wyższą, niedzwlnym działaniem sób trzecich lub niekmpatybilnść księgarni internetwej Sprzedawcy z prgramwaniem Klienta. 4. Realizacja zamówień następuje w dni rbcze, z wyłączeniem dni zamkniętych magazynu księgarni Sprzedająceg (np. na czas przeprwadzenia inwentaryzacji, przerwy techniczne). 5. Przez złżenie zamówienia za pśrednictwem strny należy rzumieć ddanie d Kszyka prduktów z ferty księgarni internetwej, następnie wypełnienie "Frmularza zamówienia" zgdnie z infrmacjami pdanymi w w/w frmularzu (wybór rdzaju i miejsca

3 dstawy, frmy płatnści) raz kliknięcie przycisku ptwierdzająceg zamówienie i bwiązek płatnści. 6. Zamówienie za pśrednictwem strny mże być dknane w jednej z dwóch frm: a)p zarejestrwaniu się - w przypadku nweg Klienta, lub zalgwaniu - w przypadku Klienta, który ma już knt Klienta w księgarni internetwej Sprzedająceg, b) bez zalgwania (szybkie zakupy). 7. Dpuszcza się również złżenie zamówienia przez Klienta pprzez kntakt ze Sprzedającym za pśrednictwem: adresu kartą pcztwą (gratis) - płacną przez nas, wysłaną na adres WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z.. UL. SKRAJNA LUBLIN telefnicznie: wew faksem: przez SMS, wystarczy wysłać SMS treści "ZAMÓWIENIE" na numer a Przedstawiciel Wydawnictwa zadzwni d Państwa w celu przyjęcia zamówienia. 8. W przypadku złżenia zamówienia w trybie pisanym w pkt. 7 Klient pdaje niezbędne dane d realizacji zamówienia: zamawiane Prdukty wraz z numerem ISBN danej pzycji, ilść zamawianych prduktów: dane d krespndencji: imię, nazwisk lub firma, adres, adres e- mail, numer telefnu, wybrany spsób wysyłki twaru, spsób płatnści. 9. Klient trzymuje ptwierdzenie złżenia zamówienia wraz z numerem zamówienia raz danymi niezbędnymi d dknania płatnści, za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres pdany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku trzymania takiej infrmacji Klient pwinien skntaktwać się ze Sprzedawcą drgą telefniczną lub mailwą (zakładka Kntakt). 10. Pdczas składania zamówienia raz kmunikacji ze Sprzedającym, Klient zbwiązany jest d pdania prawidłwych danych kntaktwych w szczególnści imienia i nazwiska, pełneg adresu raz numeru telefnu. Nieprawidłw pdane dane mgą utrudnić lub uniemżliwić realizację zamówienia, za c Sprzedający nie pnsi dpwiedzialnści. 4 DOSTAWA I FORMA PŁATNOŚCI 1. Płatnść za pbraniem, przy dbirze przesyłki (Pczta Plska, przesyłka kurierska) 2. Płatnść za pśrednictwem systemu PayU.pl (w przypadku anulwania transakcji prsimy kntakt z Działem Sprzedaży) 3. Wpłata bezpśredni na knt Wydawnictwa p trzymaniu faktury lub wcześniejszym uzgdnieniu: Bank Ochrny Śrdwiska S.A. O/Lublin nr rachunku: Dłączamy na życzenie fakturę VAT. 5. Mżliwść zwrtu nieuszkdznej książki w ciągu 7 dni. 6. Wysyłka prenumeraty czaspism gratis wyłącznie za pśrednictwem Pczty Plskiej. 7. Wysyłka egzemplarzy gratiswych czaspism wyłącznie za pśrednictwem Pczty Plskiej. 8. Przy zamówieniach książek dstarczanych przez Pcztę Plską na sumę pniżej 200 zł przy płatnści przelewem na knt lub płatnści n-line - dliczamy 12,00 zł za przesyłkę, przy płatnści za pbraniem - dliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach pwyżej 200 zł przesyła gratis. Rabaty dla prenumeratrów i z tytułu współpracy z wydawnictwem nie sumują się z prezentwanymi na strnach internetwych fertami prmcyjnymi. 9. Przy zamówieniach książek dstarczanych przez pcztę kurierską na sumę pniżej 200 zł przy płatnści przelewem na knt lub płatnści n-line - dliczamy 13 zł za przesyłkę, przy płatnści za pbraniem - dliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach pwyżej 200 zł przesyłka gratis. 10. W przypadku pwtórnej (nieuzasadninej i/lub wynikającej z winy Zamawiająceg) wysyłki Zamawiający pnsi ddatkwe kszty jej zrealizwania: wysyłka przez Pcztę Plską - 25 zł, wysyłka pcztą kurierską - 32 zł. 11. Reklamacje zamówień: 5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 1. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni rbcze (z wyłączeniem dni zamkniętych magazynów księgarni internetwej zgdnie z 3 pkt. 4) i zwyczajw wynsi d jedneg d

4 pięciu dni rbczych tj. dni d pniedziałku d piątku, licznych d mmentu złżenia zamówienia przez Klienta lub w mmencie skmpletwania przez Sprzedająceg wszystkich zamówinych przez Klienta prduktów i/lub zaksięgwanej przez Sprzedająceg pełnej płaty za zamówienie. 2. Realizacja zamówienia Klienta płatneg za pbraniem następuje niezwłcznie p ptwierdzeniu zamówienia, a zamówienia płatneg przelewem lub za pśrednictwem systemu płatnści elektrnicznych p ptwierdzeniu zamówienia i zaksięgwaniu wpłaty Klienta na kncie Sprzedająceg (z zastrzeżeniem 3 pkt. 4 raz 5 pkt.4). 3. Szczegółwa infrmacja terminie wysyłki znajduje się w karcie prduktu, zaś termin dstawy uzależniny d wybraneg spsbu dstawy. 4. Ze względów lgistycznych, zamówienie złżne d gdziny dnia rbczeg traktwane jest jak złżne w danym dniu. W przypadku złżenia zamówienia p gdzinie alb w sbtę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrwane jak złżne najbliższeg następneg dnia rbczeg. 5. W przypadku Prduktów z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż termin realizacji zamówienia pdawany jest przy kreślnym Prdukcie. W przypadku łączneg zamówienia Prduktów z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż i innych działów, termin realizacji zamówienia dpwiada późniejszemu terminwi realizacji z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż. Pdczas składania zamówienia, Klient mże pdjąć decyzję przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla Prduktów z innych działów niż Zapwiedzi lub Przedsprzedaż i skrzystać z pdstawweg terminu dstawy. W tym celu należy złżyć dwa ddzielne zamówienia - jedn zawierające pdstawwe prdukty, drugie zawierające prdukty z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż. 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Zgdnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach knsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., pz. 827), Klient który zawarł umwę na dległść, mże w terminie 14 dni kalendarzwych d niej dstąpić bez pdawania przyczyny i bez pnszenia ksztów. Klient pkrywa wszystkie bezpśrednie kszty zwrtu rzeczy tytułem dstąpienia d umwy tj. kszty pakwania, zabezpieczenia i nadania. 2. D zachwania terminu dstąpienia d umwy wystarczy wysłanie świadczenia przed jeg upływem, przy czym świadczenie takie musi zstać złżne z zachwaniem frmy pisemnej. 3. Oświadczenie dstąpieniu d umwy Klient mże złżyć na frmularzu, któreg wzór stanwi załącznik nr 2 d Ustawy prawach knsumenta lub na frmularzu dstępnym tutaj. 4. Oświadczenie dstąpieniu d umwy mże zstać przekazane Sprzedającemu drgą elektrniczną pprzez wysyłanie scanu świadczenia na adres Odstąpieniu d umwy mże być również wysłane na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z.. UL. SKRAJNA LUBLIN z dpiskiem dstąpienie d umwy. 5. Sprzedający niezwłcznie ptwierdzi Klientwi na adres (pdany przy zawieraniu umwy lub inny jeżeli zstał pdany w złżnym świadczeniu) trzymanie świadczenia dstąpieniu d umwy. 6. W przypadku dstąpienia d umwy, umwa jest uważana za niezawartą. 7. Klient ma bwiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłcznie, nie później niż 14 dni kalendarzwych d dnia, w którym dstąpił d umwy. D zachwania terminu wystarczy desłanie rzeczy przed jeg upływem. 8. Klient dsyła wraz z twarem dwód zakupu, wszystkie dkumenty raz ewentualne gratisy. 9. Klient pnsi dpwiedzialnść za zmniejszenie wartści rzeczy będącej przedmitem umwy a będące wynikiem krzystania z niej w spsób wykraczający pza knieczny d stwierdzenia charakteru, cech i funkcjnwania rzeczy. 10. Sprzedający niezwłcznie, nie później niż w terminie 14 dni d dnia trzymania świadczenia 11. dstąpieniu d umwy złżneg przez Klienta, zwróci Klientwi wszystkie dknane przez nieg płatnści, w tym kszty dstarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Klient wybrał spsób dstawy inny niż najtańszy zwykły spsób dstarczenia ferwany przez Sprzedająceg, Sprzedający nie zwróci Klientwi ddatkwych ksztów zgdnie z art. 33 ustawy prawie knsumenckim. 12. Sprzedający dknuje zwrtu zapłaty przy użyciu takieg sameg spsbu płatnści, jakieg użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgdził się na inny spsób płatnści, który nie wiąże się dla nieg z żadnymi ksztami. 13. Sprzedający mże wstrzymać się ze zwrtem zapłaty trzymanej d Klienta d chwili trzymania rzeczy z pwrtem lub dstarczenia przez Knsumenta dwdu jej desłania, 14. w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 15. Sprzedający nie dbiera kierwanych d nieg przesyłek desłanych za pbraniem i nie dpwiada za kszty związane z takimi przesyłkami.

5 7 REKLAMACJE 1. Sprzedający zbwiązuje się dstarczać Prdukty wlne d wad. 2. Jeżeli p trzymaniu Prduktów Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną (rękjmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgdnść dstarcznych prduktów z umwą, ma praw d reklamacji trzymaneg twaru. 3. Reklamacje należy zgłaszać w frmie pisemnej przesyłając na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z.. UL. SKRAJNA LUBLIN, lub mailem : 4. W zgłszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć następujące infrmacje: imię i nazwisk Kupująceg (nazwa firmy), tytuł reklamwaneg prduktu i jeg ISBN, pis prblemu (wskazać wady twaru itp.), dłączyć kser lub scan dwdu zakupu (faktura VAT lub paragn). 5. Reklamacje uszkdzeń mechanicznych pwstałych pdczas transprtu raz zagubienia przesyłek, będą respektwane tylk dla przesyłek, d których sprządzn prtkół szkdy w becnści sby dręczającej paczkę lub gdy stwierdzn zaginięcie przesyłki. 6. Okres rzpatrywania reklamacji t 14 dni kalendarzwych d daty trzymania zgłszenia reklamacyjneg. Sprzedający zastrzega jednak, iż w przypadku uszkdzeń pwstałych z winy firmy kurierskiej nie gwarantuje n rzpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie (zgdnie z umwą firma kurierska ma 30 dni kalendarzwych na rzpatrzenie reklamacji). 7. Sprzedający zbwiązuje się w przypadku uznania reklamacji przekazać tę infrmację Kupującemu drgą pisemną (na wskazany adres ). 8. W przypadku rzpatrzenia reklamacji na krzyść Klienta Sprzedający niezwłcznie wymieni prdukt wadliwy na wlny d wad alb wadę usunie. Nie wpływa t na mżliwść złżenia przez Klienta świadczenia bniżeniu ceny alb dstąpieniu d umwy zgdnie z bwiązującymi przepisami. W przypadku braku mżliwści wymiany prduktu, usunięcia wady prduktu lub bniżenia ceny Sprzedający zwróci należnść niezwłcznie zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. 9. Przesyłka wysyłana d Sprzedająceg, zawierająca reklamwane prdukty musi zawierać: kmpletny twar będący przedmitem sprzedaży dkument zakupu lub jeg kpię. 10. Twary wysyłane d Sprzedająceg należy starannie zapakwać w spsób gwarantujący ich bezpieczne dtarcie d celu 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Żadne z pstanwień niniejszeg regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupują Nie mże być również w ten spsób interpretwane, gdyż w przypadku niezgdnści jakiejklwiek części regulaminu z bwiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne pdprządkwanie się i stswanie teg prawa w miejsce zakwestinwaneg przepisu Regulaminu. 2. Sprzedający zastrzega sbie praw d zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu bwiązują d daty publikwania ich na strnie Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dstępna dla Klienta w zakładce regulamin : 5.html Zamówienia złżne przed datą wprwadzenia zmian d niniejszeg Regulaminu są realizwane na pdstawie zapisów bwiązujących w mmencie składania zamówienia. 3. W sprawach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem stsuje się dpwiednie bwiązujące przepisy prawne. Kwestie sprne, jeśli Knsument wyrazi taką wlę, rzwiązuje się na drdze pstępwania mediacyjneg lub sądu plubwneg. W statecznści sprawę rzstrzyga sąd właściwy miejscw i rzeczw. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW "COOKIES" 1. W związku z udstępnianiem treści w serwisie stsuje się pliki ckies (tzw. ciasteczka). Są t małe pliki tekstwe, wysyłane i przechwywane na kmputerze, smartfnie czy innych urządzeniach, z których Użytkwnik łączy się z Internetem. Pliki te umżliwiają serwiswi rzpznać urządzenie Użytkwnika by zawartśc serwisu zstała dpwiedni wyświetlna na danym urządzeniu. Serwery mgą dczytać ckies przy każdrazwym płączeniu się z teg urządzenia kńcweg. Ckies zazwyczaj zawierają nazwę dmeny serwisu internetweg, z któreg pchdzą, czas przechwywania ich na urządzeniu kńcwym raz unikalny numer. 2. Pliki ckies wykrzystywane są w celu:

6 dstswania zawartści strn serwisów internetwych d preferencji użytkwnika raz ptymalizacji krzystania ze strn internetwych; w szczególnści pliki te pzwalają rzpznać urządzenie użytkwnika serwisu internetweg i dpwiedni wyświetlić strnę internetwą, dstswaną d jeg indywidualnych ptrzeb, twrzenia statystyk, które pmagają zrzumieć, w jaki spsób użytkwnicy serwisu krzystają ze strn internetwych, c umżliwia ulepszanie ich struktury i zawartści, utrzymania sesji użytkwnika serwisu internetweg (p zalgwaniu), dzięki której użytkwnik nie musi na każdej pdstrnie serwisu pnwnie wpisywać lginu i hasła, dstarczania użytkwnikm treści reklamwych bardziej dstswanych d ich zaintereswań. 3. W ramach serwisu www mgą być stswane następujące rdzaje plików ckies: pliki ckies, umżliwiające krzystanie z usług dstępnych w ramach serwisu internetweg, np. uwierzytelniające pliki ckies wykrzystywane d usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki ckies służące d zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrzystywane d wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki ckies, umżliwiające zbieranie infrmacji spsbie krzystania ze strn internetwych serwisu, pliki ckies, umżliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkwnika ustawień i persnalizację interfejsu użytkwnika, np. w zakresie wybraneg języka lub reginu, z któreg pchdzi użytkwnik, rzmiaru czcinki, wyglądu strny internetwej itp., pliki ckies, umżliwiające dstarczanie użytkwnikm treści reklamwych bardziej dstswanych d ich zaintereswań. 4. Użytkwnicy serwisu mają mżliwść i praw d dknywania w każdym czasie zmiany ustawień dtyczących plików ckies. W przypadku chęci zmiany dmyślnych ustawień mżna t zrbić za pmcą ustawień w przeglądarce. W przypadku prblemów z ustawieniem zmian należy skrzystać z pcji "Pmc w menu używanej przeglądarki. 5. Infrmujemy, iż wiele plików "ckies pzwala na wygdniejsze i efektywniejsze krzystanie z prtalu. Wyłączenie ich mże spwdwać nieprawidłwe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce. USUNIĘCIE KONTA Rzwiązanie umwy świadczenie usług drgą elektrniczną przez Użytkwnika jest dbrwlne i mże nastąpić w każdym czasie za pmcą panelu knta Użytkwnika, pśrednictwem frmularza kntaktu lub za pśrednictwem sby upważninej d bsługi prtalu. Rzwiązanie umwy świadczenie usług drgą elektrniczną skutkuje usunięciem knta. LOGIN I HASŁO Stsujemy śrdki techniczne i rganizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie grmadznych danych sbwych przed nieuprawninym dstępem lub niewłaściwym wykrzystywaniem przez sby nieuprawnine. Stswane śrdki techniczne są unwcześniane wraz z rzwjem technlgii, ptrzeb, jak również dstępnych spsbów zabezpieczeń. Użytkwnik dpwiada za utrzymanie pufnści swich danych w pstaci hasła i lginu. Wpisz hasł, które nie będzie łatwe d dgadnięcia, czyli nie datę urdzin, numer PESEL lub numer telefnu. ZARZĄDZANIE KONTEM Prtal daje swim Użytkwnikm mżliwść wybru, czy i w jakim zakresie chcą krzystać z ferwanych na Prtalu usług i udstępniać sbie infrmacje. Frmularz wypełniany przez Użytkwnika w trakcie zapisywania się i lgwania d witryny, a także sam prces autryzacji (lgwania) d systemu dmyślnie realizwane są za pmcą bezpieczneg prtkłu SSL, który zapewnia najwyższą chrnę transmisji danych w sieci Internet. Infrmacje są przechwywane i przetwarzane przez Wydawnictw Czelej Sp. z.. z zachwaniem dpwiednich śrdków bezpieczeństwa, spełniających wymagania plskieg i eurpejskieg prawa. SSL OCHRONA TRANSMISJI W trsce Twje bezpieczeństw dane szczególnym znaczeniu w szczególnści wszelkieg rdzaju hasła przesyłane są za pśrednictwem prtkłu szyfrwaneg SSL. KONTAKT Z NAMI

7 Użytkwnicy witryny mają mżliwść bezpśrednieg kntaktu mailweg z pracwnikami Działu Obsługi Klienta pprzez adres lub telefnicznie, dstępny na strnie w zakładce Kntakt.

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.DOMIOGROD-TARNOW.PL REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.12.2014 1. Właścicielem sklepu internetweg www.sklep.dmigrd-tarnw.pl jest F.H. Dm i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

Regulamin LITERIA.pl

Regulamin LITERIA.pl Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, zarejestrwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl Regulamin sklepu internetweg bwiązujący d 24.12.2014 prwadzneg pd adresem www.maxlazienki.pl Właścicielem i administratrem sklepu jest firma: Dane rejestrwe: Nazwa firmy: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetweg hallux.pl 1. DEFINICJE: 1. Sklep internetwy pd adresem hallux.pl (dalej również zwany e-sklep, sklepem internetwym) jest własnścią Sftmedix Jan Paradwski z siedzibą w Krakwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU Uprzejmie infrmujemy, że zmianie uległ Regulamin Sklepu. Pniżej znajduje się nwy, aktualny regulamin bwiązujący d dnia 25.12.2014r. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin jest dstępny d pbrania TUTAJ Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg działająceg pd dmeną: www.lalill.pl. Jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetweg Niniejszy regulamin kreśla zasady dknywania zakupów w sklepie internetwym prwadznym przez Sprzedająceg pd adresem www.gnz.cm.pl. Pdmitem dknującym sprzedaży za pśrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA CZELEJ Obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA CZELEJ Obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. dostępny jest w tym miejscu: Pobierz regulamin

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. dostępny jest w tym miejscu: Pobierz regulamin Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. ulega zmianie Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej oraz portalu Dermatologii Praktycznej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej.

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej. Regulamin Prjektu Bazar (pbierz) ZANIM ZACZNIEMY Stwrzyliśmy Regulamin, aby służył jak mżliwie najlepszy drgwskaz dla wszystkich Osób pruszających się p serwisie Prjekt Bazar. Chcemy przybliżyć Państwu

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: Regulamin Przed krzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać pniższy Regulamin. Krzystanie z serwisu jest równznaczne z tym, że Użytkwnik: - Zapznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgdę na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsk-Biała: Świadczenie usług pcztwych dtyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: dstawa materiałów eksplatacyjnych d drukarek - według 2 pakietów Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo