1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący d 24 grudnia 2014 r. dstępny jest w tym miejscu: Pbierz regulamin REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA CZELEJ ORAZ PORTALU MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO Obwiązujący d 25 grudnia 2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetwa działająca p adresem: czelej.cm.pl raz prtal jest prwadzny przez Wydawnictw Czelej Sp. z.. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP , wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS , kapitał zakładwy ,00 zł., reprezentwana przez: Prezesa Zarządu - Drtę Marię Czelej. 2. Zasady przedstawine w regulaminie bwiązują zarówn na strnie Wydawnictwa Czelej raz na prtalu www. magazyn-stmatlgiczny.pl 3. Wydawnictw Czelej raz ptal nazwane są w regulaminie dalej Sprzedawcą. 4. Niniejszy Regulamin jest w frmacie PDF, c umżliwia zapisanie g na trwałym nśniku na urządzeniu Klienta. 5. Sprzedawca pdejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży pprzez strnę pl kształtwały prawa i bwiązki Klienta w spsób zgdny z dbrymi byczajami. 6. Zamawiający na prtalu raz w księgarni internetwej zwany Klientem, pwinien zapznać się z treścią niniejszeg Regulaminu. W tku rejestracji na prtalu raz na strnie lub przy składaniu zamówienia Klient zstanie pprszny zaakceptwanie pstanwień niniejszeg Regulaminu za pśrednictwem udstępninej funkcjnalnści tzw. checkbx. 7. Strna raz prtal umżliwia dknywanie zakupów za pśrednictwem Internetu przez klientów zamawiających na terenie Rzeczpsplitej Plskiej raz pza jej granicami. 8. Sprzedający nie pbiera żadnych płat za kmunikację z nim z wykrzystaniem śrdków przumiewania na dległść, a Klient pniesie jej kszty w wyskści wynikającej z umwy jaką zawarł z sbą trzecią świadczącą na jeg rzecz kreślną usługę umżliwiającą przumiewanie na dległść. 2 INFORMACJE O PRODUKTACH 1. Infrmacje prduktach dstępnych w asrtymencie Sprzedająceg stanwią zaprszenie d zawarcia umwy w rzumieniu art. 71 Kdeksu cywilneg. 2. Ceny książek i innych prduktów znajdujących się w księgarni internetwej Sprzedawcy: a) są pdane w złtych plskich i zawierają pdatek VAT,b) nie zawierają ksztów dstawy. Kszty dstawy zależą d spsbu dstarczenia prduktu, d wartści raz wielkści zamówienia i pdawane są przy wybrze spsbu dstawy prduktu przez Klienta. 3. Infrmacja na temat całkwitej wartści zamówienia jest prezentwana w pdsumwaniu zamówienia p wybraniu przez Klienta frmy dstawy i płatnści. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient pwinien samdzielnie sprawdzić kszt dstawy na strnie. W przypadku książek: Rabaty, kszty - dtyczy wysyłki Pcztą Plską Kwta zakupu d 200 PLN przedpłata płatnść n-line Warunki zakupu Kszty wysyłki Warunki zakupu dla prenumeratrów* Rabat Kszty wysyłki Rabat 12,00 PLN 0% 12,00 PLN 15% d 200 PLN 16,00 PLN 0% 16,00 PLN 15%

2 za pbraniem pwyżej 200 PLN 0,00 PLN 0% 0,00 PLN 15% 4. Rabaty, kszty - dtyczy wysyłki pcztą kurierską Kwta zakupu d 200 PLN przedpłata płatnść n-line d 200 PLN za pbraniem Warunki zakupu Kszty wysyłki Warunki zakupu dla prenumeratrów* Rabat Kszty wysyłki Rabat 13,00 PLN 0% 13,00 PLN 15% 16,00 PLN 0% 16,00 PLN 15% pwyżej 200 PLN 0,00 PLN 0% 0,00 PLN 15% *) dla prenumeratrów czaspism: Dermatlgia Praktyczna Medycyna i pasje Magazyn stmatlgiczny Neurlgia Praktyczna Gastrenterlgia Praktyczna - przypadku czaspism: Przy zakupie pjedynczeg numeru czaspisma kszt wysyłki wynsi 8 zł nett. Przy zakupie prenumeraty czaspisma kszty wysyłki pkrywa Wydawnictw. 5. Sprzedający zastrzega sbie praw d dknywania na bieżąc zmian w cenach prduktów raz d przeprwadzania i dwływania wszelkieg rdzaju akcji prmcyjnych. Przy czym dwłanie akcji prmcyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złżne przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji prmcyjnych lub wyprzedaży. 6. Prmcje w księgarni internetwej raz na prtalu nie pdlegają łączeniu, ile regulamin danej prmcji nie stanwi inaczej. 3 ZASADY ZAMAWIANIA 1. Zamówienia składane za pśrednictwem strny raz adresu mżna składać 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu. Natmiast w przypadku zamówień telefnicznych zamówienia są przyjmwane w dni rbcze w gdzinach 8:00-16: Sprzedający dpuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających księgarnię internetwą z przyjmwania i realizacji zamówień Klientów, na temat których zamieści stswną infrmację na strnie internetwej 3. Sprzedawca nie pnsi dpwiedzialnści za zakłócenia i przerwy w funkcjnwaniu księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej, spwdwane siłą wyższą, niedzwlnym działaniem sób trzecich lub niekmpatybilnść księgarni internetwej Sprzedawcy z prgramwaniem Klienta. 4. Realizacja zamówień następuje w dni rbcze, z wyłączeniem dni zamkniętych magazynu księgarni Sprzedająceg (np. na czas przeprwadzenia inwentaryzacji, przerwy techniczne). 5. Przez złżenie zamówienia za pśrednictwem strny należy rzumieć ddanie d Kszyka prduktów z ferty księgarni internetwej, następnie wypełnienie "Frmularza zamówienia" zgdnie z infrmacjami pdanymi w w/w frmularzu (wybór rdzaju i miejsca

3 dstawy, frmy płatnści) raz kliknięcie przycisku ptwierdzająceg zamówienie i bwiązek płatnści. 6. Zamówienie za pśrednictwem strny mże być dknane w jednej z dwóch frm: a)p zarejestrwaniu się - w przypadku nweg Klienta, lub zalgwaniu - w przypadku Klienta, który ma już knt Klienta w księgarni internetwej Sprzedająceg, b) bez zalgwania (szybkie zakupy). 7. Dpuszcza się również złżenie zamówienia przez Klienta pprzez kntakt ze Sprzedającym za pśrednictwem: adresu kartą pcztwą (gratis) - płacną przez nas, wysłaną na adres WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z.. UL. SKRAJNA LUBLIN telefnicznie: wew faksem: przez SMS, wystarczy wysłać SMS treści "ZAMÓWIENIE" na numer a Przedstawiciel Wydawnictwa zadzwni d Państwa w celu przyjęcia zamówienia. 8. W przypadku złżenia zamówienia w trybie pisanym w pkt. 7 Klient pdaje niezbędne dane d realizacji zamówienia: zamawiane Prdukty wraz z numerem ISBN danej pzycji, ilść zamawianych prduktów: dane d krespndencji: imię, nazwisk lub firma, adres, adres e- mail, numer telefnu, wybrany spsób wysyłki twaru, spsób płatnści. 9. Klient trzymuje ptwierdzenie złżenia zamówienia wraz z numerem zamówienia raz danymi niezbędnymi d dknania płatnści, za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres pdany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku trzymania takiej infrmacji Klient pwinien skntaktwać się ze Sprzedawcą drgą telefniczną lub mailwą (zakładka Kntakt). 10. Pdczas składania zamówienia raz kmunikacji ze Sprzedającym, Klient zbwiązany jest d pdania prawidłwych danych kntaktwych w szczególnści imienia i nazwiska, pełneg adresu raz numeru telefnu. Nieprawidłw pdane dane mgą utrudnić lub uniemżliwić realizację zamówienia, za c Sprzedający nie pnsi dpwiedzialnści. 4 DOSTAWA I FORMA PŁATNOŚCI 1. Płatnść za pbraniem, przy dbirze przesyłki (Pczta Plska, przesyłka kurierska) 2. Płatnść za pśrednictwem systemu PayU.pl (w przypadku anulwania transakcji prsimy kntakt z Działem Sprzedaży) 3. Wpłata bezpśredni na knt Wydawnictwa p trzymaniu faktury lub wcześniejszym uzgdnieniu: Bank Ochrny Śrdwiska S.A. O/Lublin nr rachunku: Dłączamy na życzenie fakturę VAT. 5. Mżliwść zwrtu nieuszkdznej książki w ciągu 7 dni. 6. Wysyłka prenumeraty czaspism gratis wyłącznie za pśrednictwem Pczty Plskiej. 7. Wysyłka egzemplarzy gratiswych czaspism wyłącznie za pśrednictwem Pczty Plskiej. 8. Przy zamówieniach książek dstarczanych przez Pcztę Plską na sumę pniżej 200 zł przy płatnści przelewem na knt lub płatnści n-line - dliczamy 12,00 zł za przesyłkę, przy płatnści za pbraniem - dliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach pwyżej 200 zł przesyła gratis. Rabaty dla prenumeratrów i z tytułu współpracy z wydawnictwem nie sumują się z prezentwanymi na strnach internetwych fertami prmcyjnymi. 9. Przy zamówieniach książek dstarczanych przez pcztę kurierską na sumę pniżej 200 zł przy płatnści przelewem na knt lub płatnści n-line - dliczamy 13 zł za przesyłkę, przy płatnści za pbraniem - dliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach pwyżej 200 zł przesyłka gratis. 10. W przypadku pwtórnej (nieuzasadninej i/lub wynikającej z winy Zamawiająceg) wysyłki Zamawiający pnsi ddatkwe kszty jej zrealizwania: wysyłka przez Pcztę Plską - 25 zł, wysyłka pcztą kurierską - 32 zł. 11. Reklamacje zamówień: 5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 1. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni rbcze (z wyłączeniem dni zamkniętych magazynów księgarni internetwej zgdnie z 3 pkt. 4) i zwyczajw wynsi d jedneg d

4 pięciu dni rbczych tj. dni d pniedziałku d piątku, licznych d mmentu złżenia zamówienia przez Klienta lub w mmencie skmpletwania przez Sprzedająceg wszystkich zamówinych przez Klienta prduktów i/lub zaksięgwanej przez Sprzedająceg pełnej płaty za zamówienie. 2. Realizacja zamówienia Klienta płatneg za pbraniem następuje niezwłcznie p ptwierdzeniu zamówienia, a zamówienia płatneg przelewem lub za pśrednictwem systemu płatnści elektrnicznych p ptwierdzeniu zamówienia i zaksięgwaniu wpłaty Klienta na kncie Sprzedająceg (z zastrzeżeniem 3 pkt. 4 raz 5 pkt.4). 3. Szczegółwa infrmacja terminie wysyłki znajduje się w karcie prduktu, zaś termin dstawy uzależniny d wybraneg spsbu dstawy. 4. Ze względów lgistycznych, zamówienie złżne d gdziny dnia rbczeg traktwane jest jak złżne w danym dniu. W przypadku złżenia zamówienia p gdzinie alb w sbtę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrwane jak złżne najbliższeg następneg dnia rbczeg. 5. W przypadku Prduktów z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż termin realizacji zamówienia pdawany jest przy kreślnym Prdukcie. W przypadku łączneg zamówienia Prduktów z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż i innych działów, termin realizacji zamówienia dpwiada późniejszemu terminwi realizacji z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż. Pdczas składania zamówienia, Klient mże pdjąć decyzję przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla Prduktów z innych działów niż Zapwiedzi lub Przedsprzedaż i skrzystać z pdstawweg terminu dstawy. W tym celu należy złżyć dwa ddzielne zamówienia - jedn zawierające pdstawwe prdukty, drugie zawierające prdukty z działu Zapwiedzi lub Przedsprzedaż. 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Zgdnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach knsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., pz. 827), Klient który zawarł umwę na dległść, mże w terminie 14 dni kalendarzwych d niej dstąpić bez pdawania przyczyny i bez pnszenia ksztów. Klient pkrywa wszystkie bezpśrednie kszty zwrtu rzeczy tytułem dstąpienia d umwy tj. kszty pakwania, zabezpieczenia i nadania. 2. D zachwania terminu dstąpienia d umwy wystarczy wysłanie świadczenia przed jeg upływem, przy czym świadczenie takie musi zstać złżne z zachwaniem frmy pisemnej. 3. Oświadczenie dstąpieniu d umwy Klient mże złżyć na frmularzu, któreg wzór stanwi załącznik nr 2 d Ustawy prawach knsumenta lub na frmularzu dstępnym tutaj. 4. Oświadczenie dstąpieniu d umwy mże zstać przekazane Sprzedającemu drgą elektrniczną pprzez wysyłanie scanu świadczenia na adres Odstąpieniu d umwy mże być również wysłane na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z.. UL. SKRAJNA LUBLIN z dpiskiem dstąpienie d umwy. 5. Sprzedający niezwłcznie ptwierdzi Klientwi na adres (pdany przy zawieraniu umwy lub inny jeżeli zstał pdany w złżnym świadczeniu) trzymanie świadczenia dstąpieniu d umwy. 6. W przypadku dstąpienia d umwy, umwa jest uważana za niezawartą. 7. Klient ma bwiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłcznie, nie później niż 14 dni kalendarzwych d dnia, w którym dstąpił d umwy. D zachwania terminu wystarczy desłanie rzeczy przed jeg upływem. 8. Klient dsyła wraz z twarem dwód zakupu, wszystkie dkumenty raz ewentualne gratisy. 9. Klient pnsi dpwiedzialnść za zmniejszenie wartści rzeczy będącej przedmitem umwy a będące wynikiem krzystania z niej w spsób wykraczający pza knieczny d stwierdzenia charakteru, cech i funkcjnwania rzeczy. 10. Sprzedający niezwłcznie, nie później niż w terminie 14 dni d dnia trzymania świadczenia 11. dstąpieniu d umwy złżneg przez Klienta, zwróci Klientwi wszystkie dknane przez nieg płatnści, w tym kszty dstarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Klient wybrał spsób dstawy inny niż najtańszy zwykły spsób dstarczenia ferwany przez Sprzedająceg, Sprzedający nie zwróci Klientwi ddatkwych ksztów zgdnie z art. 33 ustawy prawie knsumenckim. 12. Sprzedający dknuje zwrtu zapłaty przy użyciu takieg sameg spsbu płatnści, jakieg użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgdził się na inny spsób płatnści, który nie wiąże się dla nieg z żadnymi ksztami. 13. Sprzedający mże wstrzymać się ze zwrtem zapłaty trzymanej d Klienta d chwili trzymania rzeczy z pwrtem lub dstarczenia przez Knsumenta dwdu jej desłania, 14. w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 15. Sprzedający nie dbiera kierwanych d nieg przesyłek desłanych za pbraniem i nie dpwiada za kszty związane z takimi przesyłkami.

5 7 REKLAMACJE 1. Sprzedający zbwiązuje się dstarczać Prdukty wlne d wad. 2. Jeżeli p trzymaniu Prduktów Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną (rękjmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgdnść dstarcznych prduktów z umwą, ma praw d reklamacji trzymaneg twaru. 3. Reklamacje należy zgłaszać w frmie pisemnej przesyłając na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z.. UL. SKRAJNA LUBLIN, lub mailem : 4. W zgłszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć następujące infrmacje: imię i nazwisk Kupująceg (nazwa firmy), tytuł reklamwaneg prduktu i jeg ISBN, pis prblemu (wskazać wady twaru itp.), dłączyć kser lub scan dwdu zakupu (faktura VAT lub paragn). 5. Reklamacje uszkdzeń mechanicznych pwstałych pdczas transprtu raz zagubienia przesyłek, będą respektwane tylk dla przesyłek, d których sprządzn prtkół szkdy w becnści sby dręczającej paczkę lub gdy stwierdzn zaginięcie przesyłki. 6. Okres rzpatrywania reklamacji t 14 dni kalendarzwych d daty trzymania zgłszenia reklamacyjneg. Sprzedający zastrzega jednak, iż w przypadku uszkdzeń pwstałych z winy firmy kurierskiej nie gwarantuje n rzpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie (zgdnie z umwą firma kurierska ma 30 dni kalendarzwych na rzpatrzenie reklamacji). 7. Sprzedający zbwiązuje się w przypadku uznania reklamacji przekazać tę infrmację Kupującemu drgą pisemną (na wskazany adres ). 8. W przypadku rzpatrzenia reklamacji na krzyść Klienta Sprzedający niezwłcznie wymieni prdukt wadliwy na wlny d wad alb wadę usunie. Nie wpływa t na mżliwść złżenia przez Klienta świadczenia bniżeniu ceny alb dstąpieniu d umwy zgdnie z bwiązującymi przepisami. W przypadku braku mżliwści wymiany prduktu, usunięcia wady prduktu lub bniżenia ceny Sprzedający zwróci należnść niezwłcznie zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. 9. Przesyłka wysyłana d Sprzedająceg, zawierająca reklamwane prdukty musi zawierać: kmpletny twar będący przedmitem sprzedaży dkument zakupu lub jeg kpię. 10. Twary wysyłane d Sprzedająceg należy starannie zapakwać w spsób gwarantujący ich bezpieczne dtarcie d celu 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Żadne z pstanwień niniejszeg regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupują Nie mże być również w ten spsób interpretwane, gdyż w przypadku niezgdnści jakiejklwiek części regulaminu z bwiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne pdprządkwanie się i stswanie teg prawa w miejsce zakwestinwaneg przepisu Regulaminu. 2. Sprzedający zastrzega sbie praw d zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu bwiązują d daty publikwania ich na strnie Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dstępna dla Klienta w zakładce regulamin : 5.html Zamówienia złżne przed datą wprwadzenia zmian d niniejszeg Regulaminu są realizwane na pdstawie zapisów bwiązujących w mmencie składania zamówienia. 3. W sprawach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem stsuje się dpwiednie bwiązujące przepisy prawne. Kwestie sprne, jeśli Knsument wyrazi taką wlę, rzwiązuje się na drdze pstępwania mediacyjneg lub sądu plubwneg. W statecznści sprawę rzstrzyga sąd właściwy miejscw i rzeczw. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW "COOKIES" 1. W związku z udstępnianiem treści w serwisie stsuje się pliki ckies (tzw. ciasteczka). Są t małe pliki tekstwe, wysyłane i przechwywane na kmputerze, smartfnie czy innych urządzeniach, z których Użytkwnik łączy się z Internetem. Pliki te umżliwiają serwiswi rzpznać urządzenie Użytkwnika by zawartśc serwisu zstała dpwiedni wyświetlna na danym urządzeniu. Serwery mgą dczytać ckies przy każdrazwym płączeniu się z teg urządzenia kńcweg. Ckies zazwyczaj zawierają nazwę dmeny serwisu internetweg, z któreg pchdzą, czas przechwywania ich na urządzeniu kńcwym raz unikalny numer. 2. Pliki ckies wykrzystywane są w celu:

6 dstswania zawartści strn serwisów internetwych d preferencji użytkwnika raz ptymalizacji krzystania ze strn internetwych; w szczególnści pliki te pzwalają rzpznać urządzenie użytkwnika serwisu internetweg i dpwiedni wyświetlić strnę internetwą, dstswaną d jeg indywidualnych ptrzeb, twrzenia statystyk, które pmagają zrzumieć, w jaki spsób użytkwnicy serwisu krzystają ze strn internetwych, c umżliwia ulepszanie ich struktury i zawartści, utrzymania sesji użytkwnika serwisu internetweg (p zalgwaniu), dzięki której użytkwnik nie musi na każdej pdstrnie serwisu pnwnie wpisywać lginu i hasła, dstarczania użytkwnikm treści reklamwych bardziej dstswanych d ich zaintereswań. 3. W ramach serwisu www mgą być stswane następujące rdzaje plików ckies: pliki ckies, umżliwiające krzystanie z usług dstępnych w ramach serwisu internetweg, np. uwierzytelniające pliki ckies wykrzystywane d usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki ckies służące d zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrzystywane d wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki ckies, umżliwiające zbieranie infrmacji spsbie krzystania ze strn internetwych serwisu, pliki ckies, umżliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkwnika ustawień i persnalizację interfejsu użytkwnika, np. w zakresie wybraneg języka lub reginu, z któreg pchdzi użytkwnik, rzmiaru czcinki, wyglądu strny internetwej itp., pliki ckies, umżliwiające dstarczanie użytkwnikm treści reklamwych bardziej dstswanych d ich zaintereswań. 4. Użytkwnicy serwisu mają mżliwść i praw d dknywania w każdym czasie zmiany ustawień dtyczących plików ckies. W przypadku chęci zmiany dmyślnych ustawień mżna t zrbić za pmcą ustawień w przeglądarce. W przypadku prblemów z ustawieniem zmian należy skrzystać z pcji "Pmc w menu używanej przeglądarki. 5. Infrmujemy, iż wiele plików "ckies pzwala na wygdniejsze i efektywniejsze krzystanie z prtalu. Wyłączenie ich mże spwdwać nieprawidłwe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce. USUNIĘCIE KONTA Rzwiązanie umwy świadczenie usług drgą elektrniczną przez Użytkwnika jest dbrwlne i mże nastąpić w każdym czasie za pmcą panelu knta Użytkwnika, pśrednictwem frmularza kntaktu lub za pśrednictwem sby upważninej d bsługi prtalu. Rzwiązanie umwy świadczenie usług drgą elektrniczną skutkuje usunięciem knta. LOGIN I HASŁO Stsujemy śrdki techniczne i rganizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie grmadznych danych sbwych przed nieuprawninym dstępem lub niewłaściwym wykrzystywaniem przez sby nieuprawnine. Stswane śrdki techniczne są unwcześniane wraz z rzwjem technlgii, ptrzeb, jak również dstępnych spsbów zabezpieczeń. Użytkwnik dpwiada za utrzymanie pufnści swich danych w pstaci hasła i lginu. Wpisz hasł, które nie będzie łatwe d dgadnięcia, czyli nie datę urdzin, numer PESEL lub numer telefnu. ZARZĄDZANIE KONTEM Prtal daje swim Użytkwnikm mżliwść wybru, czy i w jakim zakresie chcą krzystać z ferwanych na Prtalu usług i udstępniać sbie infrmacje. Frmularz wypełniany przez Użytkwnika w trakcie zapisywania się i lgwania d witryny, a także sam prces autryzacji (lgwania) d systemu dmyślnie realizwane są za pmcą bezpieczneg prtkłu SSL, który zapewnia najwyższą chrnę transmisji danych w sieci Internet. Infrmacje są przechwywane i przetwarzane przez Wydawnictw Czelej Sp. z.. z zachwaniem dpwiednich śrdków bezpieczeństwa, spełniających wymagania plskieg i eurpejskieg prawa. SSL OCHRONA TRANSMISJI W trsce Twje bezpieczeństw dane szczególnym znaczeniu w szczególnści wszelkieg rdzaju hasła przesyłane są za pśrednictwem prtkłu szyfrwaneg SSL. KONTAKT Z NAMI

7 Użytkwnicy witryny mają mżliwść bezpśrednieg kntaktu mailweg z pracwnikami Działu Obsługi Klienta pprzez adres lub telefnicznie, dstępny na strnie w zakładce Kntakt.

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo