Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Pwiat Staszwski - Starstw Pwiatwe, ul. Świerczewskieg 7, Staszów, wj. świętkrzyskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samrządwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg wraz z jednstkami rganizacyjnymi. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: 1.Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg wraz z jednstkami rganizacyjnymi. Zakres zamówienia bejmuje: 1) ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, 2) ubezpieczenie mienia d kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmitów szklanych d stłuczenia, 4) ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektrniczneg. 2. Pstępwanie prwadzne jest przy udziale brkera ubezpieczeniweg, Inter Brker Sp. z.. z siedzibą w Truniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jak pśrednik ubezpieczeniwy działa w imieniu i na rzecz Zamawiająceg. Brker będzie pśredniczył przy zawarciu umwy, a następnie będzie nadzrwał jej realizację przez Wyknawcę, przy współpracy z Mentr S.A. Oddział w Rzeszwie. 3. Szczegółwy pis przedmitu zamówienia zawiera załącznik nr 1 d niniejszej specyfikacji, który bejmuje: Zał. nr 1a: Szczegółwy pis przedmitu zamówienia, zawierający warunki bligatryjne raz klauzule ddatkwe i inne

2 pstanwienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg wraz z jednstkami rganizacyjnymi, Zał. nr 1b: Warunki bligatryjne - definicje pjęć i bligatryjna treść klauzul ddatkwych, Zał. nr 1c: Klauzule ddatkwe i inne pstanwienia szczególne fakultatywne, Zał. nr 1d: Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżwych i przeciwpżarwych, Zał. nr 1e: Dtychczaswy przebieg ubezpieczeń (wypłacne dszkdwania, ustanwine rezerwy) W załączniku nr 1a d niniejszej SIWZ zstał przedstawiny majątek wg stanu na dzień r. Wyknawca jest zbwiązany d bjęcia chrną ubezpieczeniwą d dnia r. mienia wg stanu na dzień r., w tym nw zakupineg i wcześniej nie wykazaneg, wg stawek jednstkwych i składek zgdnych ze złżną fertą. Zaktualizwaną ilść i wartść przedmitu ubezpieczenia zawierać będą wniski wystawienie dkumentów ubezpieczeniwych złżne p rzstrzygnięciu niniejszeg pstępwania. 4. Usługi bjęte przedmitem zamówienia muszą być wyknane zgdnie z bwiązującymi przepisami raz warunkami zawartymi w SIWZ. 5. Opis przedmitu zamówienia według kdów CPV: (usługi ubezpieczenia d gnia), (usługi ubezpieczenia d skutków żywiłów), (usługi ubezpieczenia d uszkdzenia lub utraty), (usługi ubezpieczenia d gólnej dpwiedzialnści cywilnej), (usługi ubezpieczenia d dpwiedzialnści cywilnej).. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje mżliwść udzielenia zamówień uzupełniających, których mwa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Praw zamówień publicznych, w kresie 3 lat d udzielenia zamówienia pdstawweg, dtychczaswemu Wyknawcy usług, stanwiących nie więcej niż 10% wartści zamówienia pdstawweg i plegających na pwtórzeniu tych samych rdzajów ubezpieczeń, które są bjęte zakresem niniejszeg zamówienia. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

3 III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający uzna za spełniny warunek, którym mwa: 1/ w pkt XII. 1. a) SIWZ - w zakresie warunku dtycząceg psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, Zamawiający wymaga, aby Wyknawca wykazał, że psiada uprawnienia d prwadzenia działalnści ubezpieczeniwej, w szczególnści zezwlenie właściweg rganu na prwadzenie działalnści ubezpieczeniwej bejmującej przedmit zamówienia lub gdy zezwlenie nie jest wymagane na pdstawie drębnych przepisów - zaświadczenie właściweg rganu państwweg, że Wyknawca prwadzi działalnść ubezpieczeniwą bejmującą przedmit zamówienia. Na ptwierdzenie spełniania niniejszeg warunku Wyknawcy złżą kreślne w głszeniu i SIWZ świadczenia lub dkumenty. Wyknawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie ceniany na pdstawie złżnych świadczeń lub dkumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg frmuły spełnia lub nie spełnia, III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie kreśla szczegółw warunku w zakresie psiadania wiedzy i dświadczenia. Zamawiający dkna ceny spełniania warunku na pdstawie świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu, którym mwa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg frmuły spełnia lub nie spełnia III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie kreśla szczegółw warunku w zakresie dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym. Zamawiający dkna ceny spełniania warunku na pdstawie świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu, którym mwa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg frmuły spełnia lub nie spełnia III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia

4 Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie kreśla szczegółw warunku w zakresie sób zdlnych d wyknania zamówienia. Zamawiający dkna ceny spełniania warunku na pdstawie świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu, którym mwa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg frmuły spełnia lub nie spełnia III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie kreśla szczegółw warunku w zakresie sytuacji eknmicznej i finanswej. Zamawiający dkna ceny spełniania warunku na pdstawie świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu, którym mwa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust.3 ustawy, wg frmuły spełnia lub nie spełnia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: ptwierdzenie psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, w szczególnści kncesje, zezwlenia lub licencje; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na zasby innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części

5 zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2. III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) a) frmularz fertwy wg załącznika nr 2 d SIWZ wraz z frmularzem cenwym, - załącznik nr 2a d frmularza ferty, b) pełnmcnictw, kreślające jeg zakres w przypadku, gdy Wyknawcę reprezentuje pełnmcnik (jeżeli dtyczy), c) pełnmcnictw d reprezentwania w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg Wyknawców występujących wspólnie w przypadku wspólneg ubiegania się udzielenie niniejszeg zamówienia (jeżeli dtyczy). Każdy z Wyknawców występujących wspólnie musi złżyć ddzielnie dkumenty wskazane w pkt III.6. lit. b). Każdy z Wyknawców występujących wspólnie musi złżyć łącznie dkumenty wskazane w pkt III.6) lit. a), c). Jeżeli Wyknawca wykazując spełnienie warunków udziału w pstępwaniu, którym mwa w art. 22 ust 1 ustawy plega na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów, na zasadach kreślnych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, składa wraz z fertą pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania z nich przy wyknywaniu zamówienia Wyknawcy występujący wspólnie a) Wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania ferty przez Wyknawców występujących wspólnie, Wyknawcy ustanwią pełnmcnika d reprezentwania ich w

6 pstępwaniu udzielenie zamówienia alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. Pełnmcnictw mże być przedłżne wyłącznie w frmie ryginału lub kpii pświadcznej przez ntariusza. c) Przepisy dtyczące Wyknawcy stsuje się dpwiedni d Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. d) Jeżeli ferta Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia zstała wybrana Zamawiający mże żądać przed zawarciem umwy w sprawie zamówienia publiczneg, umwy regulującej współpracę tych Wyknawców. e) Wyknawcy występujący wspólnie pnszą slidarną dpwiedzialnść za wyknanie umwy i wniesienie zabezpieczenia należyteg wyknania umwy (jeżeli jest wymagane). f) Każdy ddzielnie z Wyknawców występujących wspólnie nie mże pdlegać wykluczeniu z pstępwania na pdstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. g) Wyknawcy występujący wspólnie mgą łącznie spełniać warunki, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena klauzule ddatkwe i inne pstanwienia szczególne fakultatywne - 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian 1. Zamawiający dpuszcza mżliwść dknania isttnych zmian pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru Wyknawcy, w przypadku wystąpienia n/w klicznści, z uwzględnieniem pdanych warunków ich wprwadzenia: a) wyknanie zamówienia lub jeg części w kreślnym pierwtnie terminie nie leży w interesie Zamawiająceg, b) zmiana treści umwy wynikać będzie z kniecznści dstswania d bezwzględnie bwiązujących przepisów prawa, znwelizwaneg bądź wprwadzneg w trakcie wyknywania zamówienia, c) w danym rdzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, bjęteg zakresem zamówienia, nastąpi wzrst lub spadek ilści alb wartści przedmitu ubezpieczenia, d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w bjętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszeg ryzyka, 2.

7 Warunkiem dknania zmian, których mwa w pkt. 1, jest złżenie wnisku przez strnę inicjującą zmianę, zawierająceg: a) pis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) bliczenie ksztów zmiany zgdnie z zasadami kreślnymi w 11 umwy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrdzenie wyknawcy. 3. Zmiana pstanwień umwy mże nastąpić wyłącznie za zgdą bu strn wyrażna w frmie pisemneg aneksu pd rygrem nieważnści 4. Zmiany umwy, których mwa w pkt. 1, muszą być dknywane z zachwaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Praw zamówień publicznych, stanwiąceg, że umwa jest nieważna w części wykraczającej pza kreślenie przedmitu zamówienia zawarte w specyfikacji IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Starstw Pwiatwe w Staszwie, ul. Świerczewskieg 7, Staszów, pk. A 218. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:00, miejsce: Starstw Pwiatwe w Staszwie ul. Świerczewskieg 7, Staszów kancelaria nr 15. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, zamiast dkumentów, których mwa w pkt XIII ppkt 2: lit. b) SIWZ - składa dkument lub dkumenty wystawine w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ptwierdzające dpwiedni, że nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści. Dkumenty, których mwa pwyżej pwinny być wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania sby lub w kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dkumentów, których mwa pwyżej, zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie, w którym kreśla się także sby uprawnine d reprezentacji wyknawcy, złżne przed właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni kraju miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed ntariuszem. Dkumenty pwinny być wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. W przypadku wątpliwści c d treści dkumentu złżneg przez wyknawcę mająceg siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, zamawiający mże zwrócić się d właściwych rganów dpwiedni kraju miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub

8 miejsce zamieszkania, z wniskiem udzielenie niezbędnych infrmacji dtyczących przedłżneg dkumentu.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Dstawa dczynników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo