Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 14/DI/PN/2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (promocja projektu i produktów - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ) I. Opis projektu Projekt - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, zwany dalej projektem, jest przedsięwzięciem realizowanym przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Istotą projektu jest rozbudowa i integracja obecnie funkcjonujących systemów zabezpieczenia społecznego oraz utworzenie platformy komunikacyjnej umoŝliwiającej udostępnianie i świadczenie usług elektronicznych w Internecie dla osób korzystających ze świadczeń: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pieczy zastępczej, związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech oraz niepełnosprawnością. Projekt Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" został zainicjowany w 2008 roku, stanowiąc reakcję na zidentyfikowane problemy dotyczące świadczenia usług w obszarze zabezpieczenia społecznego. Podstawowe problemy jednostek administracji publicznej dotyczyły braku integracji systemów teleinformatycznych, co powodowało brak moŝliwości szybkiego pozyskania informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i monitorowania pracy jednostek administracji, nieefektywny przepływ informacji pomiędzy jednostkami oraz instytucjami współpracującymi (np. GUS, ZUS). Brak współpracy systemów powodował równieŝ trudności w monitorowaniu przydzielania i wydatkowania środków na świadczenia zabezpieczenia społecznego i rodziny (np. pobierania zasiłków przez nieuprawnione osoby bądź kilkukrotnego pobierania zasiłku w róŝnych miejscach przez te same osoby) oraz trudności w monitorowaniu środków wykorzystywanych przez poszczególne jednostki administracji. Dla obywateli i przedsiębiorców brak współpracy systemów informatycznych powodował niewystarczającą dostępność usług świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, niejednolity poziom świadczenia tych usług, wydłuŝał załatwianie sprawy w urzędzie (między innymi przez konieczność przeprowadzania róŝnych spraw w róŝnych miejscach i w ograniczonych godzinach funkcjonowania instytucji, które je świadczą). Aby uzyskać informacje, pobrać i złoŝyć wnioski oraz uzyskać niezbędne zaświadczenia beneficjenci świadczeń muszą kilkakrotnie odwiedzać róŝne urzędy tracąc czas i pieniądze. Mając na uwadze powyŝsze, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło projekt którego załoŝeniem jest: zintegrowanie systemów działających wewnątrz obszaru zabezpieczenia społecznego jak równieŝ przeprowadzenie integracji z innymi systemami nadzorowanymi i utrzymywanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w szczególności z obszarem praca), rozszerzenie obecnej funkcjonalności systemów działających w Jednostkach Samorządu 1

2 Terytorialnego (JST), umoŝliwienie współpracy i wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami (dostosowanie systemów w zakresie integralności i interoperacyjności), udostępnienie i świadczenie usług w Internecie, wdroŝenie obsługi dokumentów elektronicznych, w tym moŝliwości przekazywania oświadczeń o dochodach w formie elektronicznej pomiędzy organem właściwym a urzędem skarbowym, zakup terminali mobilnych dla jednostek terenowych do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych u beneficjentów (bez konieczności przenoszenia danych z formy papierowej na elektroniczną). Głównym przedsięwzięciem projektu jest wykonanie i wdroŝenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, zwanego dalej CSIZS. Obejmuje on w szczególności przeprowadzenie analizy oraz zaprojektowanie, a następnie wykonanie i wdroŝenie głównych elementów projektu (opisanych w Studium Wykonalności projektu Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), tj.: 1. Centralna Baza Beneficjentów (CBB), 2. Platforma Integracyjna (PI), 3. Portal Informacyjno-Usługowy (PIU), 4. Oprogramowanie Terminali Mobilnych (OTM), oraz zintegrowanie ich w ramach realizacji zamówienia z innymi elementami projektu w tym w szczególności ze znajdującymi się w posiadaniu Zamawiającego: Systemami Centralnymi i Systemami Dziedzinowymi, Platformą Analityczno-Raportową. NajwaŜniejszym celem budowy CSIZS jest stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umoŝliwiającej udostępnianie i świadczenie usług wymiany informacji, za pośrednictwem Internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak równieŝ dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego ma być rozwiązaniem otwartym na współpracę i wymianę usług z systemami zewnętrznymi. Efektem będzie zaspokojenie potrzeby zwiększenia dostępności i przyjazności usług, świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, dla obywateli i przedsiębiorców, zmierzające do podniesienia satysfakcji klienta oraz wzrostu efektywności procesów wewnętrznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych produktów zostanie zaspokojona potrzeba podniesienia jakości, wydajności i komfortu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje działania promocyjne projektu w ramach umowy nr 63/DI/PN/2011; przedmiot i warunki realizacji usługi zawarte są w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest dostępna pod adresem: Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: 2

3 II. Ogólne załoŝenia kampanii a. Ogólny opis podejmowanych działań Kampania informacyjno promocyjna produktów i korzyści z realizacji projektu oparta na nośnikach typu telewizja, prasa, media miejskie oraz Internet. Działania medialne wsparte o komunikację PR oraz działania z zakresu BTL (skierowane do konkretnego odbiorcy niebędące reklamą w środkach masowego przekazu) oraz działań niestandardowych. b. Cele kampanii promocyjnej 1) CEL INFORMACYJNY: i) poinformowanie społeczeństwa czym jest projekt jakie spełnia zadania, jakie wynikają korzyści społeczne z realizacji projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ; ii) poinformowanie społeczeństwa o udziale finansowania ze środków Unii Europejskiej i środków budŝetu państwa w realizacji projektu. 2) CEL WIZERUNKOWY: i) budowanie wizerunku projektu jako potrzebnego i koniecznego, słuŝącego usprawnianiu mechanizmów funkcjonowania państwa w zakresie polityki społecznej. Efektem wdroŝenia projektu będzie moŝliwość świadczenia usług o wysokich standardach w ramach omawianego obszaru; ii) zapobieganie negatywnym opiniom na temat zmian wynikających z wdroŝenia projektu; iii) budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku oraz zaufania społecznego do administracji publicznej, wskazując na nowoczesny i efektywny sposób zarządzania zasobami publicznymi; iv) upowszechnienie wiedzy na temat udziału środków finansowych Unii Europejskiej i budŝetu państwa w realizacji projektów wspierających działalność administracji publicznej w zakresie polityki społecznej. c. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje kampanię do dnia 16 grudnia 2013 r. d. Grupy docelowe 1) OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA wszyscy obywatele Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i potencjalnych świadczeniobiorców obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, wśród których znajdują się osoby korzystające ze świadczeń: ponad 1,3 mln rodzin objętych pomocą społeczną, ponad 2,1 mln rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, ponad 219 tys. rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, ponad 4,5 mln osób niepełnosprawnych; 2) PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ w szczególności pracownicy urzędów realizujących zadania: 3

4 udzielania świadczeń rodzinnych, obsługi funduszu alimentacyjnego oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej (JOPS). e. Zasięg kampanii Kampania ma mieć charakter ogólnopolski i ma zapewnić dotarcie do jak największej liczby osób z grupy docelowej. III. Wytyczne do zaprojektowania linii kreacyjnej oraz zaplanowania kampanii promocyjnej produktów i korzyści z realizacji projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego a. Koncepcja przewodnia kampanii Przekaz kampanii powinien w sposób prosty i czytelny poinformować obywateli o efektach i korzyściach, jakie przyniesie wdroŝenie produktów projektu w szczególności CSIZS, tzn.: i) zwiększenie dostępności i przyjazności usług świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego dla obywateli i przedsiębiorców, zmierzające do podniesienia satysfakcji klienta, ii) wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji obszaru zabezpieczenia społecznego, iii) racjonalizacja wydatków administracji obszaru zabezpieczenia społecznego związanych z informatyzacją. Przekaz kampanii powinien uwzględniać czynniki istotne dla osiągnięcia zamierzonych celów kampanii: i) usprawnienie komunikacji między jednostkami administracji publicznej, a co za tym idzie efektywniejsza praca całego obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, ii) dostęp do świadczeń w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny będzie łatwiejszy i bardziej efektywny (e-usługi), iii) wdroŝenie produktów projektu umoŝliwi lepszy, bieŝący monitoring funkcjonowania obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, iv) zwiększenie sprawności wymiany informacji i bezpieczeństwa przechowywanych danych, dzięki rozszerzeniu zakresu obrotu danymi w formie elektronicznej, v) modernizacja infrastruktury informatycznej obszaru zabezpieczenia społecznego wraz z moŝliwością łatwej implementacji kolejnych nowoczesnych rozwiązań ICT, vi) celem przedsięwzięcia jest obalenie uprzedzeń lub złagodzenie ich negatywnych skutków, wobec rozwiązań wdraŝanych w wyniku realizacji projektu vii) multidyscyplinarność projektu CSIZS docelowo będzie agregował dane, pochodzące oraz wykorzystywane przez róŝne instytucje publiczne (trudności w połączeniu systemów, obawy obywateli o to czy ich dane są bezpieczne w systemie), viii) tematyka wraŝliwa społecznie agregowanie danych osobowych o charakterze wraŝliwym (informacje o dochodach, sytuacji Ŝyciowej, itd.), ix) potencjalnie negatywne nastawienie pracowników jednostek wsparcia - jednostek 4

5 organizacyjnych obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, x) duŝy stopień skomplikowania projektu w ramach realizacji CSIZS uruchomionych zostanie wiele produktów opisanych na stronie internetowej projektu b. Elementy przekazu: leksykalne /hasło, claim (slogan marketingowy) kampanii/ semantyczne /czytelny insight (hasło, komunikat ilustrujący potrzeby klienta)/ graficzne /prezentacja logo, kolorystyka, sposób aranŝacji przestrzeni/ typograficzne /kroje i wielkości czcionek, układ tekstu/ poligraficzne /rodzaj i gęstość papieru, rodzaj druku/ c. PoŜądane skojarzenia, które naleŝy wziąć pod uwagę tworząc linię kreacyjną kampanii: sprawna, przyjazna administracja publiczna nowoczesne państwo zarządzane przez kompetentną kadrę informatyzacja jako ułatwienie i uproszczenie dostępu do świadczeń z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny IV. Zakres przedmiotu zamówienia Kampania promocyjna powinna uwzględniać niŝej wymienione zadania: ZADANIE 1 USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI KAMPANII WRAZ Z KREACJĄ WIZUALNĄ Wykonawca opracuje całościowe załoŝenia kampanii oraz linię kreacyjną opartą na zaproponowanym haśle kampanii. Zaproponowana przez Wykonawcę linia kreacyjna kampanii musi nawiązywać do obecnej linii projektów graficznych (systemu identyfikacji wizualnej projektu oraz musi zawierać logo projektu Przykłady obecnie funkcjonującej identyfikacji wizualnej oraz logo projektu stanowią załącznik do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Uszczegółowienie koncepcji kampanii musi zawierać: określenie całościowych załoŝeń kampanii i jej poszczególnych elementów, opis strategii komunikacji, w tym propozycja hasła kampanii, projekt linii kreacyjnej całej kampanii oraz projekty linii graficznej wszystkich rodzajów nośników zaplanowanych w kampanii (m.in. graficzny motyw przewodni - key visual, e- materiały, projekt artykułu sponsorowanego w prasie i Internecie, projekt mailingu, projekt plakatu zamieszczonego w komunikacji miejskiej, itd). Projekty przedstawione przez Wykonawcę będą zgodne z zasadami promocji projektów POIG ujętymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (aktualne na stronie px); harmonogram kampanii uwzględniający dobór narzędzi, grupę docelową, podział budŝetu; harmonogram kampanii musi uwzględniać wszystkie działania promocyjne realizowane 5

6 w ramach projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do zaproponowanego przez Wykonawcę uszczegółowienia koncepcji kampanii oraz kreacji wizualnej. ZADANIE 2 DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS I MEDIA RELATIONS Wykonawca opracuje całościowy scenariusz działań z zakresu public relations oraz media relations, a następnie zrealizuje go na warunkach i w terminie ustalonym z Zamawiającym. Elementy obligatoryjne realizacji zadania to: a) działania PR i MR: opracowanie szczegółowego scenariusza działań public relations oraz media relations określającego m.in. techniki i narzędzia słuŝące realizacji celów kampanii, zapewnienie systematycznego kontaktu z dziennikarzami, reagowanie na ewentualną krytykę projektu, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji prasowych, opracowanie scenariusza działań antykryzysowych, monitoring mediów w zakresie dotyczącym projektu; b) konferencja prasowa: organizacja w siedzibie Zamawiającego konferencji prasowej, współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia niezbędnych narzędzi audiowizualnych do przeprowadzenia prezentacji, w szczególności projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, min. 2 mikrofony, oznakowanie miejsca konferencji, projekt, druk oraz dystrybucja ok. 200 szt. zaproszeń, lista gości zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji, opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu, przygotowanie i produkcja materiałów konferencyjnych (tj. materiałów informacyjnopromocyjnych o projekcie, plakatów i tabliczek informacyjnych o konferencji prasowej oraz osobach w niej uczestniczących), przygotowanie przedstawicieli Zamawiającego do udziału w konferencji, wykonanie dokumentacji fotograficznej konferencji i przekazanie jej razem z raportem z pokonferencyjnego przeglądu mediów (min. 80 zdjęć; zdjęcia muszą być zapisane w formacie RAW oraz JPEG po podstawowej obróbce, wielkość min. 23x30 cm, 300 dpi), catering dla uczestników konferencji w postaci kawy, herbaty, napoi, ciasteczek oraz kanapek/tartinek, obsługa odpowiednia do ilości gości. ZADANIE 3 - MATERIAŁY INFORMACYJNE Wykonawca opracuje merytorycznie oraz projektowo co najmniej dwie broszury informacyjne w wersji elektronicznej, jedną z informacjami dedykowanymi pracownikom urzędów związanych ze świadczeniem usług w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, drugą dla beneficjentów ostatecznych projektu. Wymagania co do zawartości informacyjnej broszur przedstawione są w poniŝszym zestawieniu: 6

7 Lp. Odbiorcy broszury informacyjnej Zawartość informacyjna broszury 1. Beneficjenci ostateczni projektu korzyści z produktów i projektu informacja o źródłach finansowania projektu 2. Pracownicy urzędów związanych ze świadczeniem usług w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny wykazanie korzyści dla pracowników urzędów z projektu i wdroŝenia produktów projektu informacja o źródłach finansowania projektu Wykonawca przedstawi propozycje dotyczące zawartości broszur oraz sposobu ich dystrybucji, a po akceptacji przez Zamawiającego wykona materiały informacyjne i zapewni ich dystrybucję do odbiorców. Projekty broszur muszą być zgodne z graficznym motywem przewodnim kampanii. ZADANIE 4 MAILING 1. Adaptacja projektu układu graficznego przygotowanego przez Wykonawcę do wymogów technicznych wysyłki listu poczty elektronicznej. 2. Opracowanie treści listu poczty elektronicznej dedykowanej pracownikom urzędów związanych ze świadczeniem usług w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny. 3. Liczba odbiorców: wysyłka do co najmniej 5000 róŝnych adresów mailowych. 4. Lista mailingowa powinna zawierać: nazwę, siedzibę i adres mailowy instytucji. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę mailingową do akceptacji. ZADANIE 5 REKLAMA W PRASIE 1. Adaptacja projektu układu graficznego przygotowanego przez Wykonawcę do wymogów technicznych wydawców. 2. Dobór mediów zapewniający równomierne dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Przygotowanie treści reklamy w prasie; Wykonawca przygotuje treść reklamy i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. 4. Ilość emisji: Wykonawca zapewni co najmniej 16 emisji reklam w wydawnictwach typu dzienniki i tygodniki o zasięgu co najmniej regionalnym; co najmniej jedna emisja powinna się odbyć na terenie kaŝdego z województw. 5. Powierzchnia reklam: ze względu na informacyjny charakter kampanii powierzchnia reklamy powinna stanowić nie mniej niŝ ½ powierzchni prawej strony wydawnictwa, w pełnym kolorze. 6. Przygotowanie do druku zgodnie z wymogami technicznymi wydawcy, dostarczenie reklam do wydawcy, nadzór nad drukiem. 7. Wykonawca zapewni dokumentację wyemitowanych reklam. 7

8 ZADANIE 6 REKLAMA W INTERNECIE 1. Opracowanie treści oraz projektów artykułów sponsorowanych o tematyce związanej z projektem zgodnych z graficznym motywem przewodnim kampanii. 2. Dobór mediów zapewniający dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Zapewnienie ekspozycji artykułów sponsorowanych na co najmniej 3 portalach horyzontalnych i opiniotwórczych o liczbie Real User przekraczającej 6 milionów (dane na podstawie Megapanel PBI/Gemius nie starsze niŝ listopad 2012) oraz w sposób szczególny dedykowanych grupom docelowym. 4. Artykuły sponsorowane zostaną zamieszczone w sekcji strony głównej portalu w postaci linku reklamowego lub zapowiedzi artykułu sponsorowanego, w postaci elementów graficznych z krótką promocją artykułu sponsorowanego wraz z przekierowaniem do treści całego artykułu, umieszczonego na stronach tematycznie powiązanych z tematem kampanii. 5. Treść kaŝdego artykułu i link reklamowy lub zapowiedź artykułu przekierowujące do artykułu będą utrzymane i widoczne na stronie głównej portalu przez okres nie krótszy niŝ 7 dni kalendarzowych. 6. KaŜdy artykuł posiadał będzie nie więcej niŝ znaków tekstu (ze spacjami), zawierał nie mniej niŝ 2 i nie więcej niŝ 5 odnośników hipertekstowych podlinkowujących strony WWW (wskazane przez Zamawiającego). 7. Adaptacja artykułów sponsorowanych przygotowanych przez Wykonawcę do wymogów technicznych nośnika. 8. Przekazanie artykułów do wydawcy, nadzór nad emisją. 9. Liczba artykułów w serwisach internetowych: co najmniej 9 szt. na zaproponowanych przez Wykonawcę portalach. 10. Wykonawca zaproponuje treści, jakie powinny znaleźć się w artykułach dla poszczególnych emisji i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekty artykułów sponsorowanych. ZADANIE 7 REKLAMA W TELEWIZJI 1. Przygotowanie i emisja co najmniej jednego wywiadu lub relacji dziennikarskiej dotyczącej zagadnień związanych z projektem w 1 ogólnopolskiej stacji telewizyjnej, w sobotę lub niedzielę, w godzinach 6:00-11:00, których grupą docelową są beneficjenci projektu. 2. Dobór mediów oraz godzin emisji zapewniający dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Opracowanie scenariusza billboardu sponsorskiego (8 sekund) oraz jego produkcja zgodna z wymogami technicznymi wydawcy. Przekazanie zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji na nośniku CD/DVD. 4. Opracowanie mediaplanu i 30 emisji billboardów sponsorskich (8 sekund) na antenie telewizji ogólnopolskiej. Terminy emisji billboardów zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 5. Do rozpowszechnienia Wykonawca moŝe wykorzystać wyłącznie billboard sponsorski zaakceptowany przez Zamawiającego. 6. Ewentualne inne formy reklamy w telewizji zaproponowane przez Wykonawcę w złoŝonej ofercie. 8

9 ZADANIE 8 KAMPANIA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1. Adaptacja projektu układu graficznego przygotowanego przez Wykonawcę do wymogów technicznych wydawców. 2. Dobór mediów zapewniający dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Przeprowadzenie kampanii z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej. Kampania powinna objąć swoim zasięgiem co najmniej 16 miast powyŝej 200 tys. mieszkańców, po jednym na terenie kaŝdego z województw. 4. Powierzchnia reklam - co najmniej plakat A3. 5. Zasady emisji - miesięczna emisja co najmniej plakatów na terenie 16 miast, po jednym na terenie kaŝdego z województw. 6. Do rozpowszechnienia Wykonawca moŝe wykorzystać wyłącznie projekt plakatu zaakceptowany przez Zamawiającego. ZADANIE 9 DZIAŁANIA NIESTANDARDOWE 1. Opracowanie scenariusza działań niestandardowych. Wykonawca zaproponuje takie działania, które pozwolą zbudować wiedzę oraz przychylność, a takŝe postawę zaangaŝowania wśród grupy docelowej. Propozycja działań niestandardowych musi odpowiadać wyznaczonym celom kampanii oraz wynikać z posiadanej wiedzy analitycznej Wykonawcy. Rekomendowane działania muszą być spójne z linią kreacyjną kampanii oraz efektywne kosztowo. 2. Realizacja zaakceptowanego przez Zmawiającego scenariusza działań niestandardowych. ZADANIE 10 RAPORTOWANIE PRZEBIEGU KAMPANII 1. Opracowanie raportów miesięcznych z zadań, jakie były realizowane przez co najmniej jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Osobę bezrobotną lub młodocianą w celu przygotowania zawodowego (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), b) Osobę niepełnosprawną (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), c) Inne osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Opracowanie raportów z realizacji kampanii po zakończeniu kaŝdego zadania. 3. Raporty powinny zawierać co najmniej następujące informacje: a) w przypadku telewizji - udokumentowaną liczbę emisji, b) w przypadku radia oświadczenia o wykonanej liczbie emisji podpisanej/przygotowanej przez stacje realizujące kampanię, c) w przypadku prasy dane zbiorcze z emisji reklamy prasowej oraz egzemplarze dowodowe, d) w przypadku Internetu - informacje o efektach działań podejmowanych w Internecie 9

10 oraz dane dotyczące osiągniętych wskaźników efektywności kampanii w Internecie takich jak: i) całkowity zasięg kampanii, ii) zasięgi poszczególnych działań, iii) liczba odsłon dla poszczególnych działań, iv) liczba kliknięć dla poszczególnych działań, e) w przypadku pozostałych działań raport wiarygodnie dokumentujący zrealizowane działania, zawierający np. listy lokalizacji z harmonogramem ekspozycji, zdjęcia na płycie CD. 4. Raporty naleŝy przedstawić w formie pisemnej i elektronicznej. Przedstawione wyŝej Zadania zawierają minimalny zakres obowiązków Wykonawcy. 10

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 010101 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć... 5 2. Wstęp... 8 3. Sytuacja aktualna... 9 3.1. Wykaz aktów prawnych... 9 3.1.1. Informacja o aktach

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce

Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego rozpoznania cenowego jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo