Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 14/DI/PN/2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (promocja projektu i produktów - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ) I. Opis projektu Projekt - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, zwany dalej projektem, jest przedsięwzięciem realizowanym przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Istotą projektu jest rozbudowa i integracja obecnie funkcjonujących systemów zabezpieczenia społecznego oraz utworzenie platformy komunikacyjnej umoŝliwiającej udostępnianie i świadczenie usług elektronicznych w Internecie dla osób korzystających ze świadczeń: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pieczy zastępczej, związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech oraz niepełnosprawnością. Projekt Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" został zainicjowany w 2008 roku, stanowiąc reakcję na zidentyfikowane problemy dotyczące świadczenia usług w obszarze zabezpieczenia społecznego. Podstawowe problemy jednostek administracji publicznej dotyczyły braku integracji systemów teleinformatycznych, co powodowało brak moŝliwości szybkiego pozyskania informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i monitorowania pracy jednostek administracji, nieefektywny przepływ informacji pomiędzy jednostkami oraz instytucjami współpracującymi (np. GUS, ZUS). Brak współpracy systemów powodował równieŝ trudności w monitorowaniu przydzielania i wydatkowania środków na świadczenia zabezpieczenia społecznego i rodziny (np. pobierania zasiłków przez nieuprawnione osoby bądź kilkukrotnego pobierania zasiłku w róŝnych miejscach przez te same osoby) oraz trudności w monitorowaniu środków wykorzystywanych przez poszczególne jednostki administracji. Dla obywateli i przedsiębiorców brak współpracy systemów informatycznych powodował niewystarczającą dostępność usług świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, niejednolity poziom świadczenia tych usług, wydłuŝał załatwianie sprawy w urzędzie (między innymi przez konieczność przeprowadzania róŝnych spraw w róŝnych miejscach i w ograniczonych godzinach funkcjonowania instytucji, które je świadczą). Aby uzyskać informacje, pobrać i złoŝyć wnioski oraz uzyskać niezbędne zaświadczenia beneficjenci świadczeń muszą kilkakrotnie odwiedzać róŝne urzędy tracąc czas i pieniądze. Mając na uwadze powyŝsze, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło projekt którego załoŝeniem jest: zintegrowanie systemów działających wewnątrz obszaru zabezpieczenia społecznego jak równieŝ przeprowadzenie integracji z innymi systemami nadzorowanymi i utrzymywanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w szczególności z obszarem praca), rozszerzenie obecnej funkcjonalności systemów działających w Jednostkach Samorządu 1

2 Terytorialnego (JST), umoŝliwienie współpracy i wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami (dostosowanie systemów w zakresie integralności i interoperacyjności), udostępnienie i świadczenie usług w Internecie, wdroŝenie obsługi dokumentów elektronicznych, w tym moŝliwości przekazywania oświadczeń o dochodach w formie elektronicznej pomiędzy organem właściwym a urzędem skarbowym, zakup terminali mobilnych dla jednostek terenowych do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych u beneficjentów (bez konieczności przenoszenia danych z formy papierowej na elektroniczną). Głównym przedsięwzięciem projektu jest wykonanie i wdroŝenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, zwanego dalej CSIZS. Obejmuje on w szczególności przeprowadzenie analizy oraz zaprojektowanie, a następnie wykonanie i wdroŝenie głównych elementów projektu (opisanych w Studium Wykonalności projektu Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), tj.: 1. Centralna Baza Beneficjentów (CBB), 2. Platforma Integracyjna (PI), 3. Portal Informacyjno-Usługowy (PIU), 4. Oprogramowanie Terminali Mobilnych (OTM), oraz zintegrowanie ich w ramach realizacji zamówienia z innymi elementami projektu w tym w szczególności ze znajdującymi się w posiadaniu Zamawiającego: Systemami Centralnymi i Systemami Dziedzinowymi, Platformą Analityczno-Raportową. NajwaŜniejszym celem budowy CSIZS jest stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umoŝliwiającej udostępnianie i świadczenie usług wymiany informacji, za pośrednictwem Internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak równieŝ dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego ma być rozwiązaniem otwartym na współpracę i wymianę usług z systemami zewnętrznymi. Efektem będzie zaspokojenie potrzeby zwiększenia dostępności i przyjazności usług, świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, dla obywateli i przedsiębiorców, zmierzające do podniesienia satysfakcji klienta oraz wzrostu efektywności procesów wewnętrznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych produktów zostanie zaspokojona potrzeba podniesienia jakości, wydajności i komfortu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje działania promocyjne projektu w ramach umowy nr 63/DI/PN/2011; przedmiot i warunki realizacji usługi zawarte są w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest dostępna pod adresem: Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: 2

3 II. Ogólne załoŝenia kampanii a. Ogólny opis podejmowanych działań Kampania informacyjno promocyjna produktów i korzyści z realizacji projektu oparta na nośnikach typu telewizja, prasa, media miejskie oraz Internet. Działania medialne wsparte o komunikację PR oraz działania z zakresu BTL (skierowane do konkretnego odbiorcy niebędące reklamą w środkach masowego przekazu) oraz działań niestandardowych. b. Cele kampanii promocyjnej 1) CEL INFORMACYJNY: i) poinformowanie społeczeństwa czym jest projekt jakie spełnia zadania, jakie wynikają korzyści społeczne z realizacji projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ; ii) poinformowanie społeczeństwa o udziale finansowania ze środków Unii Europejskiej i środków budŝetu państwa w realizacji projektu. 2) CEL WIZERUNKOWY: i) budowanie wizerunku projektu jako potrzebnego i koniecznego, słuŝącego usprawnianiu mechanizmów funkcjonowania państwa w zakresie polityki społecznej. Efektem wdroŝenia projektu będzie moŝliwość świadczenia usług o wysokich standardach w ramach omawianego obszaru; ii) zapobieganie negatywnym opiniom na temat zmian wynikających z wdroŝenia projektu; iii) budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku oraz zaufania społecznego do administracji publicznej, wskazując na nowoczesny i efektywny sposób zarządzania zasobami publicznymi; iv) upowszechnienie wiedzy na temat udziału środków finansowych Unii Europejskiej i budŝetu państwa w realizacji projektów wspierających działalność administracji publicznej w zakresie polityki społecznej. c. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje kampanię do dnia 16 grudnia 2013 r. d. Grupy docelowe 1) OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA wszyscy obywatele Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i potencjalnych świadczeniobiorców obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, wśród których znajdują się osoby korzystające ze świadczeń: ponad 1,3 mln rodzin objętych pomocą społeczną, ponad 2,1 mln rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, ponad 219 tys. rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, ponad 4,5 mln osób niepełnosprawnych; 2) PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ w szczególności pracownicy urzędów realizujących zadania: 3

4 udzielania świadczeń rodzinnych, obsługi funduszu alimentacyjnego oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej (JOPS). e. Zasięg kampanii Kampania ma mieć charakter ogólnopolski i ma zapewnić dotarcie do jak największej liczby osób z grupy docelowej. III. Wytyczne do zaprojektowania linii kreacyjnej oraz zaplanowania kampanii promocyjnej produktów i korzyści z realizacji projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego a. Koncepcja przewodnia kampanii Przekaz kampanii powinien w sposób prosty i czytelny poinformować obywateli o efektach i korzyściach, jakie przyniesie wdroŝenie produktów projektu w szczególności CSIZS, tzn.: i) zwiększenie dostępności i przyjazności usług świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego dla obywateli i przedsiębiorców, zmierzające do podniesienia satysfakcji klienta, ii) wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji obszaru zabezpieczenia społecznego, iii) racjonalizacja wydatków administracji obszaru zabezpieczenia społecznego związanych z informatyzacją. Przekaz kampanii powinien uwzględniać czynniki istotne dla osiągnięcia zamierzonych celów kampanii: i) usprawnienie komunikacji między jednostkami administracji publicznej, a co za tym idzie efektywniejsza praca całego obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, ii) dostęp do świadczeń w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny będzie łatwiejszy i bardziej efektywny (e-usługi), iii) wdroŝenie produktów projektu umoŝliwi lepszy, bieŝący monitoring funkcjonowania obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, iv) zwiększenie sprawności wymiany informacji i bezpieczeństwa przechowywanych danych, dzięki rozszerzeniu zakresu obrotu danymi w formie elektronicznej, v) modernizacja infrastruktury informatycznej obszaru zabezpieczenia społecznego wraz z moŝliwością łatwej implementacji kolejnych nowoczesnych rozwiązań ICT, vi) celem przedsięwzięcia jest obalenie uprzedzeń lub złagodzenie ich negatywnych skutków, wobec rozwiązań wdraŝanych w wyniku realizacji projektu vii) multidyscyplinarność projektu CSIZS docelowo będzie agregował dane, pochodzące oraz wykorzystywane przez róŝne instytucje publiczne (trudności w połączeniu systemów, obawy obywateli o to czy ich dane są bezpieczne w systemie), viii) tematyka wraŝliwa społecznie agregowanie danych osobowych o charakterze wraŝliwym (informacje o dochodach, sytuacji Ŝyciowej, itd.), ix) potencjalnie negatywne nastawienie pracowników jednostek wsparcia - jednostek 4

5 organizacyjnych obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, x) duŝy stopień skomplikowania projektu w ramach realizacji CSIZS uruchomionych zostanie wiele produktów opisanych na stronie internetowej projektu b. Elementy przekazu: leksykalne /hasło, claim (slogan marketingowy) kampanii/ semantyczne /czytelny insight (hasło, komunikat ilustrujący potrzeby klienta)/ graficzne /prezentacja logo, kolorystyka, sposób aranŝacji przestrzeni/ typograficzne /kroje i wielkości czcionek, układ tekstu/ poligraficzne /rodzaj i gęstość papieru, rodzaj druku/ c. PoŜądane skojarzenia, które naleŝy wziąć pod uwagę tworząc linię kreacyjną kampanii: sprawna, przyjazna administracja publiczna nowoczesne państwo zarządzane przez kompetentną kadrę informatyzacja jako ułatwienie i uproszczenie dostępu do świadczeń z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny IV. Zakres przedmiotu zamówienia Kampania promocyjna powinna uwzględniać niŝej wymienione zadania: ZADANIE 1 USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI KAMPANII WRAZ Z KREACJĄ WIZUALNĄ Wykonawca opracuje całościowe załoŝenia kampanii oraz linię kreacyjną opartą na zaproponowanym haśle kampanii. Zaproponowana przez Wykonawcę linia kreacyjna kampanii musi nawiązywać do obecnej linii projektów graficznych (systemu identyfikacji wizualnej projektu oraz musi zawierać logo projektu Przykłady obecnie funkcjonującej identyfikacji wizualnej oraz logo projektu stanowią załącznik do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Uszczegółowienie koncepcji kampanii musi zawierać: określenie całościowych załoŝeń kampanii i jej poszczególnych elementów, opis strategii komunikacji, w tym propozycja hasła kampanii, projekt linii kreacyjnej całej kampanii oraz projekty linii graficznej wszystkich rodzajów nośników zaplanowanych w kampanii (m.in. graficzny motyw przewodni - key visual, e- materiały, projekt artykułu sponsorowanego w prasie i Internecie, projekt mailingu, projekt plakatu zamieszczonego w komunikacji miejskiej, itd). Projekty przedstawione przez Wykonawcę będą zgodne z zasadami promocji projektów POIG ujętymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (aktualne na stronie px); harmonogram kampanii uwzględniający dobór narzędzi, grupę docelową, podział budŝetu; harmonogram kampanii musi uwzględniać wszystkie działania promocyjne realizowane 5

6 w ramach projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do zaproponowanego przez Wykonawcę uszczegółowienia koncepcji kampanii oraz kreacji wizualnej. ZADANIE 2 DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS I MEDIA RELATIONS Wykonawca opracuje całościowy scenariusz działań z zakresu public relations oraz media relations, a następnie zrealizuje go na warunkach i w terminie ustalonym z Zamawiającym. Elementy obligatoryjne realizacji zadania to: a) działania PR i MR: opracowanie szczegółowego scenariusza działań public relations oraz media relations określającego m.in. techniki i narzędzia słuŝące realizacji celów kampanii, zapewnienie systematycznego kontaktu z dziennikarzami, reagowanie na ewentualną krytykę projektu, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji prasowych, opracowanie scenariusza działań antykryzysowych, monitoring mediów w zakresie dotyczącym projektu; b) konferencja prasowa: organizacja w siedzibie Zamawiającego konferencji prasowej, współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia niezbędnych narzędzi audiowizualnych do przeprowadzenia prezentacji, w szczególności projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, min. 2 mikrofony, oznakowanie miejsca konferencji, projekt, druk oraz dystrybucja ok. 200 szt. zaproszeń, lista gości zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji, opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu, przygotowanie i produkcja materiałów konferencyjnych (tj. materiałów informacyjnopromocyjnych o projekcie, plakatów i tabliczek informacyjnych o konferencji prasowej oraz osobach w niej uczestniczących), przygotowanie przedstawicieli Zamawiającego do udziału w konferencji, wykonanie dokumentacji fotograficznej konferencji i przekazanie jej razem z raportem z pokonferencyjnego przeglądu mediów (min. 80 zdjęć; zdjęcia muszą być zapisane w formacie RAW oraz JPEG po podstawowej obróbce, wielkość min. 23x30 cm, 300 dpi), catering dla uczestników konferencji w postaci kawy, herbaty, napoi, ciasteczek oraz kanapek/tartinek, obsługa odpowiednia do ilości gości. ZADANIE 3 - MATERIAŁY INFORMACYJNE Wykonawca opracuje merytorycznie oraz projektowo co najmniej dwie broszury informacyjne w wersji elektronicznej, jedną z informacjami dedykowanymi pracownikom urzędów związanych ze świadczeniem usług w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny, drugą dla beneficjentów ostatecznych projektu. Wymagania co do zawartości informacyjnej broszur przedstawione są w poniŝszym zestawieniu: 6

7 Lp. Odbiorcy broszury informacyjnej Zawartość informacyjna broszury 1. Beneficjenci ostateczni projektu korzyści z produktów i projektu informacja o źródłach finansowania projektu 2. Pracownicy urzędów związanych ze świadczeniem usług w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny wykazanie korzyści dla pracowników urzędów z projektu i wdroŝenia produktów projektu informacja o źródłach finansowania projektu Wykonawca przedstawi propozycje dotyczące zawartości broszur oraz sposobu ich dystrybucji, a po akceptacji przez Zamawiającego wykona materiały informacyjne i zapewni ich dystrybucję do odbiorców. Projekty broszur muszą być zgodne z graficznym motywem przewodnim kampanii. ZADANIE 4 MAILING 1. Adaptacja projektu układu graficznego przygotowanego przez Wykonawcę do wymogów technicznych wysyłki listu poczty elektronicznej. 2. Opracowanie treści listu poczty elektronicznej dedykowanej pracownikom urzędów związanych ze świadczeniem usług w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny. 3. Liczba odbiorców: wysyłka do co najmniej 5000 róŝnych adresów mailowych. 4. Lista mailingowa powinna zawierać: nazwę, siedzibę i adres mailowy instytucji. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę mailingową do akceptacji. ZADANIE 5 REKLAMA W PRASIE 1. Adaptacja projektu układu graficznego przygotowanego przez Wykonawcę do wymogów technicznych wydawców. 2. Dobór mediów zapewniający równomierne dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Przygotowanie treści reklamy w prasie; Wykonawca przygotuje treść reklamy i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. 4. Ilość emisji: Wykonawca zapewni co najmniej 16 emisji reklam w wydawnictwach typu dzienniki i tygodniki o zasięgu co najmniej regionalnym; co najmniej jedna emisja powinna się odbyć na terenie kaŝdego z województw. 5. Powierzchnia reklam: ze względu na informacyjny charakter kampanii powierzchnia reklamy powinna stanowić nie mniej niŝ ½ powierzchni prawej strony wydawnictwa, w pełnym kolorze. 6. Przygotowanie do druku zgodnie z wymogami technicznymi wydawcy, dostarczenie reklam do wydawcy, nadzór nad drukiem. 7. Wykonawca zapewni dokumentację wyemitowanych reklam. 7

8 ZADANIE 6 REKLAMA W INTERNECIE 1. Opracowanie treści oraz projektów artykułów sponsorowanych o tematyce związanej z projektem zgodnych z graficznym motywem przewodnim kampanii. 2. Dobór mediów zapewniający dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Zapewnienie ekspozycji artykułów sponsorowanych na co najmniej 3 portalach horyzontalnych i opiniotwórczych o liczbie Real User przekraczającej 6 milionów (dane na podstawie Megapanel PBI/Gemius nie starsze niŝ listopad 2012) oraz w sposób szczególny dedykowanych grupom docelowym. 4. Artykuły sponsorowane zostaną zamieszczone w sekcji strony głównej portalu w postaci linku reklamowego lub zapowiedzi artykułu sponsorowanego, w postaci elementów graficznych z krótką promocją artykułu sponsorowanego wraz z przekierowaniem do treści całego artykułu, umieszczonego na stronach tematycznie powiązanych z tematem kampanii. 5. Treść kaŝdego artykułu i link reklamowy lub zapowiedź artykułu przekierowujące do artykułu będą utrzymane i widoczne na stronie głównej portalu przez okres nie krótszy niŝ 7 dni kalendarzowych. 6. KaŜdy artykuł posiadał będzie nie więcej niŝ znaków tekstu (ze spacjami), zawierał nie mniej niŝ 2 i nie więcej niŝ 5 odnośników hipertekstowych podlinkowujących strony WWW (wskazane przez Zamawiającego). 7. Adaptacja artykułów sponsorowanych przygotowanych przez Wykonawcę do wymogów technicznych nośnika. 8. Przekazanie artykułów do wydawcy, nadzór nad emisją. 9. Liczba artykułów w serwisach internetowych: co najmniej 9 szt. na zaproponowanych przez Wykonawcę portalach. 10. Wykonawca zaproponuje treści, jakie powinny znaleźć się w artykułach dla poszczególnych emisji i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekty artykułów sponsorowanych. ZADANIE 7 REKLAMA W TELEWIZJI 1. Przygotowanie i emisja co najmniej jednego wywiadu lub relacji dziennikarskiej dotyczącej zagadnień związanych z projektem w 1 ogólnopolskiej stacji telewizyjnej, w sobotę lub niedzielę, w godzinach 6:00-11:00, których grupą docelową są beneficjenci projektu. 2. Dobór mediów oraz godzin emisji zapewniający dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Opracowanie scenariusza billboardu sponsorskiego (8 sekund) oraz jego produkcja zgodna z wymogami technicznymi wydawcy. Przekazanie zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji na nośniku CD/DVD. 4. Opracowanie mediaplanu i 30 emisji billboardów sponsorskich (8 sekund) na antenie telewizji ogólnopolskiej. Terminy emisji billboardów zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 5. Do rozpowszechnienia Wykonawca moŝe wykorzystać wyłącznie billboard sponsorski zaakceptowany przez Zamawiającego. 6. Ewentualne inne formy reklamy w telewizji zaproponowane przez Wykonawcę w złoŝonej ofercie. 8

9 ZADANIE 8 KAMPANIA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1. Adaptacja projektu układu graficznego przygotowanego przez Wykonawcę do wymogów technicznych wydawców. 2. Dobór mediów zapewniający dotarcie z przekazem do grupy docelowej oraz osiągnięcie celów kampanii. 3. Przeprowadzenie kampanii z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej. Kampania powinna objąć swoim zasięgiem co najmniej 16 miast powyŝej 200 tys. mieszkańców, po jednym na terenie kaŝdego z województw. 4. Powierzchnia reklam - co najmniej plakat A3. 5. Zasady emisji - miesięczna emisja co najmniej plakatów na terenie 16 miast, po jednym na terenie kaŝdego z województw. 6. Do rozpowszechnienia Wykonawca moŝe wykorzystać wyłącznie projekt plakatu zaakceptowany przez Zamawiającego. ZADANIE 9 DZIAŁANIA NIESTANDARDOWE 1. Opracowanie scenariusza działań niestandardowych. Wykonawca zaproponuje takie działania, które pozwolą zbudować wiedzę oraz przychylność, a takŝe postawę zaangaŝowania wśród grupy docelowej. Propozycja działań niestandardowych musi odpowiadać wyznaczonym celom kampanii oraz wynikać z posiadanej wiedzy analitycznej Wykonawcy. Rekomendowane działania muszą być spójne z linią kreacyjną kampanii oraz efektywne kosztowo. 2. Realizacja zaakceptowanego przez Zmawiającego scenariusza działań niestandardowych. ZADANIE 10 RAPORTOWANIE PRZEBIEGU KAMPANII 1. Opracowanie raportów miesięcznych z zadań, jakie były realizowane przez co najmniej jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Osobę bezrobotną lub młodocianą w celu przygotowania zawodowego (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), b) Osobę niepełnosprawną (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), c) Inne osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Opracowanie raportów z realizacji kampanii po zakończeniu kaŝdego zadania. 3. Raporty powinny zawierać co najmniej następujące informacje: a) w przypadku telewizji - udokumentowaną liczbę emisji, b) w przypadku radia oświadczenia o wykonanej liczbie emisji podpisanej/przygotowanej przez stacje realizujące kampanię, c) w przypadku prasy dane zbiorcze z emisji reklamy prasowej oraz egzemplarze dowodowe, d) w przypadku Internetu - informacje o efektach działań podejmowanych w Internecie 9

10 oraz dane dotyczące osiągniętych wskaźników efektywności kampanii w Internecie takich jak: i) całkowity zasięg kampanii, ii) zasięgi poszczególnych działań, iii) liczba odsłon dla poszczególnych działań, iv) liczba kliknięć dla poszczególnych działań, e) w przypadku pozostałych działań raport wiarygodnie dokumentujący zrealizowane działania, zawierający np. listy lokalizacji z harmonogramem ekspozycji, zdjęcia na płycie CD. 4. Raporty naleŝy przedstawić w formie pisemnej i elektronicznej. Przedstawione wyŝej Zadania zawierają minimalny zakres obowiązków Wykonawcy. 10

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl; e-mail: sekretariat.ba@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Co to jest e m p@tia?

Co to jest e m p@tia? Co to jest e m p@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 12.02.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 26.03.2008 r. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa WIPW/ZP/U-335-25/08 Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ` SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługa przeprowadzenia Kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 na potrzeby Mazowieckiej Jednostki WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU Szczecin, 14 kwietnia 2008 Anna Błeszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Podstawy prawne Narzędzia informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie wartości usługi. Realizacja kampanii planowana jest od dnia podpisania umowy (orientacyjnie) 2014r.

Oszacowanie wartości usługi. Realizacja kampanii planowana jest od dnia podpisania umowy (orientacyjnie) 2014r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budŝetu województwa w ramach pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja działań promujących Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitoringu mediów drukowanych (ogólnopolskich i regionalnych gazet

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów prac: 1/ właściwa identyfikacja grup docelowych i ich potrzeb, opracowanie i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa internetowej kampanii medialnej w ramach projektu pod nazwą Bądź na ptak! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 2, zwana dalej Kampanią Bądź na ptak! Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z Realizacja usług promocyjnych związanych z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w Internecie dla Małopolskiej Nocy Naukowców 2012 oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Czym jest projekt emp@tia?

Czym jest projekt emp@tia? 01 Czym jest projekt emp@tia? Projekt emp@tia to inicjatywa, w wyniku której tworzone są zintegrowane rozwiązania informatyczne razem z portalem internetowym w obszarze zabezpieczenie społeczne i rodzina,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/21/2011. Wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących odpowiedzi (1):

Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/21/2011. Wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących odpowiedzi (1): Szczawno- Zdrój, dn. 07.11.2011r. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-03-03 14:12 Olsztyn: Promocja projektu: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ część II DOA.IV /10

Załącznik nr 1 do SIWZ część II DOA.IV /10 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardziej szczegółowo

Nie ma takiej możliwości. W zapytaniu ofertowym są to dwie odrębne usługi. Publikacje będą potwierdzeniem i wynikiem działań media relations.

Nie ma takiej możliwości. W zapytaniu ofertowym są to dwie odrębne usługi. Publikacje będą potwierdzeniem i wynikiem działań media relations. Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące zapytania ofertowego na usługę Obsługa public relations w ramach projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji i Public Relations dla projektu: Liderzy zmian. Załącznik nr 7 do SIWZ

Strategia komunikacji i Public Relations dla projektu: Liderzy zmian. Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ Strategia komunikacji i Public Relations dla projektu: Liderzy zmian 2 Analiza sytuacji wyjściowej Charakterystyka projektu: "Liderzy zmian" to cykl spotkao informacyjnych na temat

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny: 4/ZP/2011 Numer ogłoszenia: 109778-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

Numer referencyjny: 4/ZP/2011 Numer ogłoszenia: 109778-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Galeria Arsenał w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz realizację wizerunkowej kampanii reklamowej i public relations wystawy Podróż na Wschód realizowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Organizacja cyklu działań informacyjno - edukacyjnych: 1. Stoiska i działania informacyjne podczas imprez masowych i kulturalnych;

Bardziej szczegółowo

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających Miastodzieci.pl to serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka na START. Człowiek najlepsza inwestycja

Przedsiębiorczość Akademicka na START. Człowiek najlepsza inwestycja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na. kampanię informacyjno- promocyjną nt. przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

4.4. Podstawowe minimalne wymagania dotyczące nośników medialnych kampanii: 4.4.1. 4.4.2.

4.4. Podstawowe minimalne wymagania dotyczące nośników medialnych kampanii: 4.4.1. 4.4.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno reklamowej Regionalnego Programu Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na potrzeby Mazowieckiej Jednostki WdraŜania

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Działania informacyjne i promujące do projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Działania informacyjne i promujące do projektu Załącznik nr 7 do uchwały Nr 161/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2010 r. strona do wymiany na stronę z informacją o odpowiadającym zamówieniu źródle jego współfinansowania OPIS

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo