Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych"

Transkrypt

1 WOA.I.ZZP/WPW/U /09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa dotycząca przeprowadzenia kampanii reklamowej w Internecie w ramach promocji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 1

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługę przeprowadzenia Kampanii reklamowej w Internecie w ramach promocji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Symbol CPV: Usługi reklamowe i marketingowe. 1. Przedmiot zamówienia: Kampania reklamowa w Internecie w ramach promocji komponentu regionalnego PO KL Do zadań Wykonawcy będzie należało: - opracowanie przekazu kampanii, - opracowanie kreacji (z wykorzystaniem np. rysunków, zdjęć wykonanych przez Wykonawcę) w różnych formatach dostosowanych do wybranych nośników, - opracowanie harmonogramu działań, - opracowanie szczegółowych media planów wraz z rekomendacjami (w oparciu o aktualne badania marketingowe) oraz z podaniem wszystkich wskaźników, - zakup powierzchni reklamowej w Internecie na czas trwania całej kampanii, - produkcja reklam, - obsługa techniczna, - ewaluacja kampanii (badania ilościowe przed i po pozwalające ocenić kampanię), - raport końcowy zawierający podsumowanie dot. efektywności kampanii wraz z rekomendacjami na kolejną kampanię. 2. Cele oraz kluczowe założenia kampanii internetowej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawowym celem jest podniesienie poziomu świadomości na temat komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także Europejskiego Funduszu Społecznego oraz korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej. Cel szczegółowy kampanii - aktywizacja beneficjentów w celu zwiększenia liczby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Mazowieckim, które pozwolą w pełni wykorzystać dostępną pomoc. Kampania internetowa w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie może być sprzeczna z założeniami kampanii Narodowej Strategii Spójności na lata

3 Ponadto powinna koncentrować się na dwóch sektorach (rozwój inicjatyw lokalnych i integracja społeczna oraz przedsiębiorczość) oraz promować Program poprzez wskazanie na rozwój Mazowsza. 3. Grupa docelowa: Kampania skierowana jest do mieszkańców Mazowsza tj. do wszystkich w wieku lat (szeroka grupa docelowa), z geotargetowaniem na woj. mazowieckie. 4. Główne założenia kampanii, które muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę na każdym z etapów realizacji. Zasięg kampanii: województwo mazowieckie. Czas trwania: 4 tygodnie. Kampania powinna zostać zakończona wraz z raportowaniem i ewaluacją przed r. Faktura wystawiona najpóźniej również tego dnia. Wszystkie przekazy na wszystkich nośnikach kampanii muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z zakresu informacji i promocji: Obligatoryjnie musi być wkomponowane w projekt logo PO KL: w kolorze: lub w wersji czarno-białej: ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo MJWPU, to do stosowania będzie: 3

4 ilekroć będzie mowa o źródłach finansowania to do zastosowania będzie poniższy zapis: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Podstawowe minimalne wymagania dotyczące nośników kampanii: Preferowane formy reklamy: Nieintruzyjne np.: naviboxy, boxy, billboardy, bannery, double billboardy, rectangle, expand y (expand billboard). Wszystkie bannery zlinkowane ze stroną internetową Zamawiającego: Emisja: Capping = 3 na unikalnego użytkownika. Emisja na ROS (w ramach wszystkich stron każdego portalu). Emisja w ramach 5-ciu największych portali horyzontalnych z geotargetowaniem na woj. Mazowieckie. Zadania do wykonania: 1. Koncepcja kreacyjna kampanii (minimum 2 różne koncepcje - opis + projekty graficzne) do przygotowania na etapie składania oferty w Zamówieniach Publicznych: - koncepcja kreacyjna przekazu (opracowanie strategii komunikacji), linia kreacyjna (wymyślenie konceptu i opis głównych założeń), hasło, projekty - całość spójna wizerunkowo na każdym portalu i dla każdej formy reklamy, - hasło kampanii musi zachęcać do skorzystania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wykorzystania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej (EFS). W kreacji ważną rolę musi odegrać źródło uzyskania informacji o dostępności funduszy w ramach PO KL, czyli np. strona internetowa, infolinia, stopka teleadresowa MJWPU, - Wykonawca przedstawi minimum 2 projekty graficzne (forma reklamy, układ, kolorystyka, opis głównych założeń koncepcji kreacyjnej/linii kreacyjnej wraz z uzasadnieniem) celem oceny ich jakości przed uruchomieniem kampanii reklamowej w Internecie. 2. Dokładny media plan - do przygotowania na etapie składania oferty w Zamówieniach Publicznych - uwzględniający: - wybór portali wraz z ilością odsłon dla każdego portalu osobno i uzasadnieniem na podstawie najbardziej aktualnych badań marketingowych (najpóźniej z I połowy 2009 r.), 4

5 - formy reklamy wraz z ich opisem, wybrane na podstawie jak największej popularności wśród użytkowników poszczególnych portali, - harmonogram emisji, - media plan z zaznaczeniem czasu trwania emisji, - wyliczenie wskaźników jakie kampania może osiągnąć w zaproponowanej formie. 3. Produkcja: - przed przygotowaniem projektów reklamy internetowej Wykonawca musi wziąć pod uwagę rozwiązania techniczne oraz parametry, które umożliwią Zamawiającemu pełne wykorzystanie reklamy internetowej. Ponadto Wykonawca musi wziąć pod uwagę możliwość zmiany projektu reklamy i jej rozmiaru bez utraty jakości i czytelności przekazu, - opracowanie harmonogramu produkcji (w tym zwłaszcza spotkań przedprodukcyjnych, zdjęć i sesji fotograficznych, sesji/etapów postprodukcyjnych jeśli będzie tego wymagała kreacja kampanii) i emisji wszystkich nośników kampanii, - podczas trwania produkcji Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia, zgodnie z sugestiami Zamawiającego, projektów reklam internetowych przed uruchomieniem kampanii do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego w terminie 5 dni od przekazania uwag Zamawiającego, - Wykonawca skieruje do emisji/publikacji/dystrybucji materiały reklamowe zaakceptowane przez Zamawiającego w formatach wymaganych przez media. Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad emisją/publikacją/dystrybucją materiałów reklamowych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego planem medialnym i harmonogramem produkcji (Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał Zamawiającego o wszelkich odstępstwach od planu medialnego podczas emisji, publikacji czy dystrybucji materiałów reklamowych). 4. Zakup powierzchni w Internecie zgodnie z zaakceptowanymi media planami, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (w ciągu 7 dni od podpisania umowy). 5. Ewaluacja kampanii badanie ilościowe przed i po pozwalające ocenić całą kampanię na jednorazowej próbie min. 400 osób na każdym etapie ewaluacji kampanii (dopuszczalna granica błędu 3%). 6. Raport końcowy kampanii zawierający podsumowanie dotyczące efektywności kampanii, wnioski i rekomendacje na kolejną kampanię (2 egz.). 5

6 7. Archiwizacja - po zakończonej kampanii (w ciągu 5 dni od zakończenia) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na odpowiednich nośnikach komplet wszystkich materiałów w wersjach ostatecznych przeznaczonych do emisji/publikacji/dystrybucji. Uwagi końcowe: Reklama w Internecie obligatoryjnie: Wykonawca przygotuje wszystkie materiały reklamowe do emisji/publikacji w formatach wymaganych przez media. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad emisją/publikacją/dystrybucją produktów kampanii reklamowej w Internecie zgodnie z przedstawionymi/ zaakceptowanymi przez Zamawiającego media planami/harmonogramami działań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności na planach zdjęciowych i na sesjach fotograficznych (jeśli kreacja kampanii będzie tego wymagała) oraz możliwość zgłaszania bieżących uwag do realizowanego materiału. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełne majątkowe prawa autorskie bez ograniczeń co do miejsca i czasu używania projektów. Wykonawca zgadza się na ewentualne późniejsze zmiany w projekcie, które może wykonywać inny Wykonawca na zlecenie MJWPU. 6. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy i zakończenia ich realizacji do r. przy czym Wykonawca zobowiązany będzie Wykonywać wszystkie działania według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem, z uwzględnieniem terminów na poszczególne etapy. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest w zakresie merytorycznym: 1. Agnieszka Łopieńska Tel.(0-22)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo