Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla"

Transkrypt

1 Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

2 Spis treści 1. Wstęp Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy Działania informacyjno-promocyjne projektu Instrumenty przekazu informacji i promocji Tablice reklamowe i tablice pamiątkowe Strona internetowa Plakat Materiały informacyjne Wydarzenia informacyjne Dodatkowe działania...6 2

3 1. Wstęp Działania informacyjne i promocyjne, dotyczące pomocy udzielanej w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, zwanego dalej Programem Współpracy, mają na celu podniesienie świadomości opinii publicznej dotyczącej jego realizacji. W ramach podejmowanych działań zakłada się informowanie zarówno o moŝliwościach uzyskania wsparcia, jak i o efektach wdraŝania Programu Współpracy. Informacja powinna być skierowana zarówno do szerokiego kręgu odbiorców oraz do poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów. WyróŜnia się dwa rodzaje działań informacyjno-promocyjnych: ogólne działania prowadzone przez Krajową Instytucję Koordynującą (KIK) i Instytucje Pośredniczące (IP) oraz działania promocyjne projektu, prowadzone przez Instytucje Realizujące. Krajowa Instytucja Koordynująca i Instytucje Pośredniczące, są odpowiedzialne za podniesienie świadomości opinii publicznej na temat istnienia i funkcjonowania Programu Współpracy, jak teŝ dostępności środków w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Dodatkowo Instytucja Realizująca jest odpowiedzialna za wzrost świadomości społeczeństwa na temat udziału otrzymanych środków finansowych w realizowanych projektach. 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy KIK/IP zapewnią, aby informacje dotyczące Programu Współpracy były przekazywane potencjalnym Instytucjom Realizującym i szeroko rozumianej opinii publicznej. Strony internetowe prowadzone przez KIK i IP, poświęcone Programowi Współpracy, powinny dostarczać zaktualizowanych i szczegółowych informacji na temat moŝliwości korzystania z Programu Współpracy przez potencjalne Instytucje Realizujące, przyznanych dotacji i postępie w realizacji Programu Współpracy. Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej dla poszczególnych obszarów tematycznych, w tym dla wytypowanych w porozumieniu z KIK projektów dofinansowanych ze środków Programu Współpracy. Instytucja Pośrednicząca prowadzi stronę internetową dotyczącą podlegających jej obszarów tematycznych w ramach Programu Współpracy. Oprócz strony internetowej, będącej podstawową formą przekazu informacji, mogą mieć zastosowanie następujące działania: materiały drukowane, takie jak broszury, foldery, ulotki, dostępne na Ŝądanie; konferencje, równieŝ prasowe, spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, inne wydarzenia artykuły, informacje prasowe, wywiady itp., zamieszczane w krajowych, regionalnych i lokalnych mediach ogłoszenia w prasie dotyczące ogłoszeń o naborze wniosków Ogólne działania informacyjno-promocyjne powinny być traktowane jako odrębne zagadnienie tematyczne w raporcie rocznym, sporządzanym przez KIK, i prezentowanym na spotkaniu rocznym.

4 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu Cel promocji Celem działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Realizującą jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Programu Współpracy w realizowanym projekcie. Instytucja Realizująca powinna zadbać, aby informacja o projekcie dotarła zarówno do otoczenia projektu, tj. społeczności lokalnej, pracowników Instytucji, lokalnego sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego, lokalnych mediów, itp., jak i beneficjentów końcowych (np. uczestników szkoleń, dofinansowanych w ramach Programu Współpracy). Promocja we wniosku aplikacyjnym Przygotowując wniosek o dofinansowanie naleŝy pamiętać o przedstawieniu planowanych działań informacyjno-promocyjnych projektu. Instytucja Realizująca, która przygotowuje Zarys Projektu zobowiązana jest do przedstawienia zwięzłego opisu planowanych działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu. Instytucja Realizująca, która opracowuje Kompletną Propozycję Projektu musi przygotować plan informacji i promocji Projektu, który będzie wdraŝać i załączyć do wniosku aplikacyjnego. Plan informacji i promocji musi zawierać wskazanie celów i grupę docelową, przedsięwzięcia i planowane metody wdraŝania, planowany budŝet, informacje dotyczące odpowiedzialności za wdraŝanie planu. Koszty działań informacyjnych i promocyjnych są kwalifikowalne i powinny zostać uwzględnione w budŝecie. Prosimy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy budŝetem na działania informacyjno-promocyjne projektu a całkowitą wartością projektu. Formy promocji oraz kwota przeznaczona na promocję projektu powinny odpowiadać jego wielkości, rodzajowi i celom. Wizualizacja (logo) Wszelkie materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, broszury, plakaty, billboardy, informacje prasowe, strona internetowa itp.) powinny zawierać logotyp Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz formułę informującą o wsparciu. MoŜliwe jest zamieszczenie równieŝ informacji o współfinansowaniu projektu z innych źródeł oraz zastosowanie emblematu Instytucji Realizującej, partnera projektu, symboli narodowych lub regionalnych, itp. WyróŜnia się dwa rodzaje logotypów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Logotyp zawierający cztery oficjalne nazwy Konfederacji Szwajcarskiej, powinien być stosowany jako główny na stronie internetowej, oficjalnych materiałach drukowanych, tablicach informacyjnych, przy organizacji imprez promocyjnych, spotkań itp. Logotyp zawierający jedynie nazwę Programu Współpracy powinien być stosowany wtedy, gdy zastosowanie logotypu głównego nie jest moŝliwe, tj. w przypadku gdy wielkość lub projekt graficzny produkowanego materiału promocyjnego nie pozwala na zastosowanie logotypu głównego, np. na ulotkach, gadŝetach, materiałach do wielokrotnego powielania, itp. Logotypów nie naleŝy stosować jednocześnie, tzn. nie powinno się umieszczać dwóch róŝnych logotypów na tym samym materiale promocyjnym. 4

5 1. Logotyp główny 2. Logotyp uproszczony Rodzaje działań promocyjnych Działania informacyjno-promocyjne powinny jasno potwierdzać otrzymaną pomoc na wszystkich dokumentach związanych z projektem oraz na kaŝdym materiale promocyjnym (np. materiały konferencyjne, szkoleniowe, broszury, ulotki, plakaty). Wybór konkretnych narzędzi promocji określonego projektu naleŝy do Instytucji Realizującej. Dla inwestycji infrastrukturalnych, wymagana jest tablica informacyjna i tablica pamiątkowa w miejscu powszechnie dostępnym. 4. Instrumenty przekazu informacji i promocji 4.1 Tablice reklamowe i tablice pamiątkowe W miejscu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w momencie rozpoczęcia prac, muszą zostać umieszczone tablice informacyjne. W ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych tablice te powinny być zastąpione przez stałe tablice pamiątkowe, umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym. NaleŜy pamiętać, iŝ w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana w kilku miejscach, naleŝy zastosować odpowiednią liczbę tablic informacyjnych i pamiątkowych. Wytyczne dla tworzenia i zamieszczania tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych zostaną opublikowane, jak tylko będą dostępne. 4.2 Strona internetowa Aby umoŝliwić dotarcie z informacją do szerokiego kręgu podmiotów, Instytucja Realizująca, w przypadku posiadania strony internetowej, powinna zamieścić na niej informacje o projekcie, wraz z logotypem głównym Programu Współpracy oraz formułą informującą o wsparciu. Instytucja Realizująca moŝe równieŝ utworzyć oddzielną stronę internetową poświęconą realizowanemu projektowi. Informacja na stronie internetowej powinna być w miarę moŝliwości aktualizowana. 4.3 Plakat W zakresie przedsięwzięć nieinwestycyjnych sugerowaną formą informacji i promocji 5

6 są plakaty informujące. Plakaty te winny być umieszczone w miejscu realizacji projektu oraz siedzibie Instytucji Realizującej. 4.4 Materiały informacyjne Publikacje (np. broszury, ulotki, newslettery) na temat projektu powinny zawierać informację o dofinansowaniu oraz emblemat. W przypadku materiałów informacyjnych udostępnianych drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe, elektroniczne bazy danych dla potencjalnych beneficjentów), lub materiałów audio-wizualnych, zasady podane powyŝej równieŝ powinny mieć zastosowanie. 4.5 Wydarzenia informacyjne Wydarzenia informacyjne, takie jak konferencje, seminaria, inauguracje projektu, targi i wystawy, organizowane w związku z wdraŝaniem projektów powinny mieć charakter moŝliwie otwarty. Z kaŝdego wydarzenia na stronie internetowej powinna znaleźć się odpowiednia relacja. Organizatorzy powinni informować instytucje Państwa-Darczyńcy o wydarzeniach informacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby było moŝliwe zorganizowanie stosownego udziału, jeŝeli będzie to uznane za konieczne. 4.6 Dodatkowe działania Instytucja Realizująca moŝe uruchomić dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, jeŝeli uzna je za potrzebne. NaleŜy jednak pamiętać o tym, iŝ środki przeznaczone na promocję projektu powinny odpowiadać jego wielkości, rodzajowi i celom. 6

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo