Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013"

Transkrypt

1 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/ Poznań NIP: KRS: REGON: Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa i udostępnienie e-usługi zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa realizowanego w ramach działania 8.1-Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wstęp Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez naszą Firmę projektu w ramach w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonany zostanie w oparciu o najbardziej korzystną ofertę spełniająca przedstawione wymagania, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Nasza Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszym postępowaniem w związku z jej realizacją. 2. Przedmiot Przedmiotem zamówienia będzie: Zakup usług i działań w zakresie marketingu i promocji na rynku polskim i francuskim e-usługi zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zamówienie obejmie w szczególności takie działania jak: 1. Zakup usług promocyjnych w zakresie działań PR dotarcie do mediów tradycyjnych i wirtualnych (w tym blogów internetowych i menadżerskich związanych z zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem w biznesie) z informacją o wprowadzeniu na rynek nowej e-usługi, promowanie serwisu na konferencjach związanych z zarządzaniem ryzykiem w biznesie i inne działania, 2. Zakup usług promocyjnych w zakresie marketingu w Internecie (reklama w Internecie i pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, w tym prowadzenie kampanii linków sponsorowanych oraz reklam kontekstowych na słowa kluczowe związane z zarządzaniem Innowacyjna Gospodarka

2 ryzykiem biznesowym, reklamę banerową na stronach branżowych poświęconej tematyce zarządzania i inne) 3. Zakup usług promocyjnych w zakresie marketingu w mediach społecznościowych (reklama i szeroko rozumiana promocja w mediach społecznościowych np. linkedin/ Goldenline/facebook/ itp.) 4. Zakup usług promocyjnych w zakresie działań BTL przygotowanie i dystrybucja ulotek oraz plakatów (m. in. Podczas uczestnictwa w wydarzeniach w ramach działań PR), opracowanie koncepcji i wdrożenie konkursów mających na celu zachęcenie odbiorców do wypróbowanie e-usługi, itp. 5. Zakup usług promocyjnych Mailing do potencjonalnych reklamodawców. Oczekiwania: 1. analiza i właściwy dobór metod i narzędzi promocji wraz z opracowaniem planu działań promocyjnych 2. określenie grup docelowych odbiorców, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie 3. opracowanie tekstowe, graficzne i wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych (np. tekstów reklamowych, banerów, boksów, linków sponsorowanych, artykułów, konkursów) w zależności od zdiagnozowanych potrzeb 4. dystrybucja opracowanych materiałów w sieci (kampania mailingowa) 5. monitorowanie i analizowanie przebiegu kampanii reklamowej 6. sporządzanie okresowych raportów z prowadzonej kampanii reklamowej. 7. dokumentacja prowadzonej kampanii po przez zdjęcia, wydruki itp. 8. stosowanie odpowiednich oznaczeń i informacji o współfinansowaniu kampanii reklamowej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. a/wymagania: Warunki udziału Oferenta w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia prawne do wykonywania określonej działalności. - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna pozwala na realizację przedmiotu zapytania (nie są w stanie likwidacji lub upadłości), b/wymogi oferty: - Oferta winna być sporządzona w języku polskim. - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. - Cena usługi podana w ofercie podlega zmianie wraz ze zmianą intensywności działań i nie wymaga nowej umowy. - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni 2

3 Uwagi: Przy ocenie i wyborze ofert Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jego sytuacji finansowej, prawnej. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć do dnia roku do godz następujące dokumenty: 1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 2.a. 2) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (Załącznik 1) Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przesłane faxem, listem poleconym lub mailem. c) Określenie okresu i zakresu zamówienia: -Planowany okres współpracy: Od r d) Wymagania względem usługi: Gwarancja (pod rygorem odszkodowania dla Zlecającego): - nie stosowania nieuczciwych metod. - korzystanie wyłącznie z metod zgodnych z prawem, kodeksami etycznego postępowania. 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: TAK 5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK 6. Kryteria wyboru: Przy wyborze Oferenta stosowane będą następujące kryteria oceny: 1) Cena -proponowane wynagrodzenie podane w kwocie netto w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym. Wymagane jest wystawianie faktur VAT. Cena -Waga: 100% Termin wyboru oferty: Wybór ofert nastąpi do dnia r. (termin może zostać przedłużony bez podania przyczyn) 3

4 6. Forma składania ofert 1.Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz zgłoszenia oferty należy złożyć osobiście, lub podpisany skan dokumentu należy przesłać mailem na adres: 2. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną uwzględnione. 7. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec niniejszego postępowania, prosimy przesyłać zapytania drogą mailową do Kierownika Projektu Hanny Padlikowskiej tel Załączniki 1/ Wzór oferty 4

5 Zał. 1 wzór Oferta Cenowa (Pieczątka firmowa ) lub Nazwa firmy: Adres: Nip.:... Niniejszym, potwierdzamy udział w postępowaniu ofertowym organizowanym przez Zamawiającego: POLIXEL Sp. z o.o. i akceptujemy jego warunki. Oświadczamy, iż spełniamy wszystkie wymagane warunki niezbędne do wykonania usługi zamawianej przez Zamawiającego Proponowana cena za świadczenie usług objętych przedmiotem zapytania z wyszczególnieniem cen na poszczególne działania: 1. Zakup usług promocyjnych w zakresie działań PR 2. Zakup usług promocyjnych w zakresie marketingu w Internecie 3. Zakup usług promocyjnych w zakresie marketingu w mediach społecznościowych 4. Zakup usług promocyjnych w zakresie działań BTL 5

6 5. Zakup usług promocyjnych Mailing do potencjonalnych reklamodawców Oświadczamy, że : Firma nie pełni wobec Zamawiającego funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. Firma nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i akceptujemy bez zastrzeżeń jego treść. Oferta ważna przez 60 dni. Faktura Vat za wykonanie usługi będzie wystawiana za cykl 6-miesięczny. Podpis osoby reprezentującej Oferenta.. 6

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 01.06.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Spółka Fresh Innovations Sp. z o.o. realizując projekt pt. Social Capital Networking (SCN) Aplikacja WEBowa do tworzenia map sieci kapitałów społecznych wewnątrz

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA WARUNKI POSTĘPOWANIA Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zak.24/19.08 Celem postepowania jest wybór wykonawcy: Systemu zarządzania transportem TMS (Transport Management System) w ramach projektu: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo