SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko"

Transkrypt

1 SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko

2 Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

3 Kalendarium grudzień 2003 r. - utworzenie roboczego zespołu samorządowego ds. społeczeństwa informacyjnego, lipiec 2005 r. złoŝenie wniosku o dofinansowanie Projektu SEKAP kwiecień 2006 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu SEKAP pomiędzy WojewodąŚląskim a Województwem Śląskim - Liderem Projektu, maj 2006 r. wyłonienie w przetargu Doradcy Technologicznego, sierpień 2006 r. ogłoszenie przetargu na wykonawcę Projektu SEKAP, kwiecień 2007 r. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację Projektu SEKAP, czerwiec 2007 r. rozpoczęcie realizacji Projektu SEKAP, czerwiec 2008 r. zakończenie rzeczowo finansowej realizacji Projektu SEKAP,

4 Zaczęło się 16 grudnia 2003 na konferencji w ramach projektu PRELUDE. Samorządy przedstawiły swoje projekty przewidziane do dofinansowania z funduszy europejskich. Projekty samorządów były zbliŝone do siebie w treści, ale o skali lokalnej. Po konferencji przedstawiciele samorządów postanowili pracować razem, tworząc zespół roboczy. Wynikiem prac jest przedstawiany projekt.

5 W ramach projektu naukowo badawczego realizowanego pod patronatem Komisji Europejskiej PRELUDE w 2004 r. przeprowadzono pierwsze w Województwie Śląskim badanie dotyczące zaawansowania procesów informatyzacji w urzędach gmin, miast i powiatów. Jego celem była diagnoza stopnia informatyzacji w samorządach lokalnych, zarówno w znaczeniu infrastruktury teleinformatycznej, jak i funkcjonującego oprogramowania oraz planów rozwoju. Wnioski: bardzo mała ilości Partnerów posiadających elektroniczny system obiegu dokumentów, bardzo ograniczony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną nikła analiza procesów administracyjnych która mogła by prowadzić do zmian organizacyjnych urzędów brak warunków do podpisywania dokumentów urzędowych podpisem elektronicznym brak moŝliwości dokonywania płatności droga elektroniczna za usługi publiczne ograniczone środowisko teleinformatyczne.

6 Projekt SEKAP to inicjatywa samorządów Co chciano osiągnąć? Dostosować urzędy do wymagań stawianych przez prawo. Uruchomić elektroniczny kanał załatwiania spraw przez obywateli i firmy. Stworzyć przyjazną, przejrzystą, nowoczesną administrację a w efekcie stworzyć w regionie śląskim bazy do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

7 Zidentyfikowane problemy Trudności z przygotowaniem wspólnego porozumienia. RozbieŜności w potrzebach oraz moŝliwościach jednostek duŝych i małych. Brak dostatecznej wiedzy jak zarządzać tego typu projektem. Trudności z przygotowaniem przetargów na zarządzanie projektem i wykonanie dokumentacji.

8 Ostateczne uzgodnienia Uzgodniono zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu (zakres projektu SEKAP). Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o pokryciu kosztów studium wykonalności z budŝetu województwa. Uruchomiono system wymiany informacji w sieci. Przy pomocy ankiet zebrano informacje o potrzebach samorządów i oszacowano koszty projektu.

9 54 Partnerów rozproszonych terytorialnie, Partnerzy reprezentują środowiska wielkomiejskie i wiejskie, kaŝdy z Partnerów jest autonomiczny - samodzielnie odpowiada za uzyskane korzyści ( kaŝdy z Partnerów niezaleŝnie wdraŝał Projekt u siebie, sposób realizacji Projektu przez Partnera wpłynie na ocenę urzędu przez mieszkańców)

10 Platforma e-usług Publicznych (PeUP)

11 Platforma e-usług Publicznych (PeUP) skrzynka kontaktowa

12 Centrum Certyfikacji (CC SEKAP) rejestracja wniosku o wydanie certyfikatu

13 Karta usług a karta własna Urzędu Ogólna karta usługi, do której podłączają się Partnerzy:

14 Karta własna Urzędu z informacjami które są wyróŝnione zieloną czcionką:

15 Budowa karty informacyjnej Karta informacyjna składa się z poszczególnych działów, których kolejność jest stała np: Opis ogólny (OO) Wymagane dokumenty (WD) Sposób dostarczania dokumentów (SD) Wpisy do poszczególnych działów nie są wprowadzanie dowolnie, lecz metodą słownikową.

16 Elementy potrzebne mieszkańcowi do kontaktów z urzędami skrzynka kontaktowa (główna funkcjonalność: przesyłanie i odbieranie pism, magazyn dokumentów, UPO, śledzenie stanu załatwienia sprawy), karty usług (informacja o usłudze), formularze, certyfikat kwalifikowany (karta, komórka), certyfikat CC SEKAP (nośnik np. karta z centrum certyfikacji, rybnicka elektroniczna karta miejska, PenDrive, śląska karta usług publicznych).

17 Największe czynniki ryzyka w realizacji Projektu projekt nowatorski pod względem technicznym i organizacyjnym, bardzo krótki czas na realizację, przeszkody techniczne i organizacyjne, przepisy prawne, czy partnerzy się podporządkują rygorom projektu i czy zaakceptują wybrane rozwiązanie? jak szybko urzędnicy zaakceptują nowy sposób pracy?

18 Działania podejmowane podczas wdraŝania projektu konferencje, spotkania robocze, spotkania z pracownikami archiwów państwowych, przeglądy jakości (merytoryczne osoby, doświadczony Partner, konstruktywnie krytyczni), spotkania z osobami merytorycznymi w celu ustalenia katalogu e-usług, uczestnictwo w pracach nad rozwojem platformy epuap, dzielenie się doświadczeniami z innymi regionami. działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.

19 BieŜąca eksploatacja administrowanie platformą SEKAP, wsparcie Partnerów, mieszkańców przez Help Desk, administrowanie Platformą e-usług Publicznych PeUP, aktualizacja kart usług i formularzy, wydawanie certyfikatów, przyłączanie nowych Partnerów, informowanie mieszkańców o platformie SEKAP. Utrzymanie systemu pod względem technicznym, zgodności z przepisami prawa oraz wprowadzanie usprawnień dla uŝytkowników.

20 Rozwój systemu SEKAP Projekt SEKAP2 Projekt Eden Projekt OSCAR Spotkania i konferencja np. obywatel w sercu urzędnika ( konferencja dla administracji samorządowej i rządowej na temat usług i ich jakości) Projekty gmin i powiatów Realizacja Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2015

21 Projekt SEKAP2 Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. Rozbudowa katalogu usług publicznych udostępnianych przez Platformę e-usług Publicznych (PeUP) oraz Platformy Formularzy Elektronicznych (PFE) (ok. 400 usług dla obywateli i firm, ok. 150 usług obsługujących wymianę dokumentów pomiędzy urzędami). Platforma e-learning dla urzędników. Serwis PeUP dla osób słabowidzących. Dostawa nowych funkcjonalności SOD, interfejsy komunikacyjne z innymi systemami. Oprogramowanie dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Rozbudowa platformy sprzętowej CPD. Szkolenia uŝytkowników i administratorów. Opracowanie i wdroŝenie funkcjonalności oprogramowania SEKAP zapewniającej współpracę z epuap. Promocja.

22 Działania i zdiagnozowane obszary integracji SEKAPePUAP (na dzień dzisiejszy): Wymiana korespondencji pomiędzy podmiotami współpracującymi w ramach SEKAP z podmiotami/osobami współpracującymi z epuap, Obsługa płatności elektronicznych za pośrednictwem platformy epuap, Wymiana informacji o katalogu usług pomiędzy systemami SEKAP i epuap, Wymiana informacji pomocniczych (słowniki, dane teleadresowe), Dostosowanie i ujednolicenie z epuap wewnętrznie stosowanych formatów (dotyczy zarówno PeUP, KK oraz SOD): podpisu elektronicznego, e-paczki, dokumentów elektronicznych.

23 Problemy do rozwiązania: Wykorzystanie masowe CC SEAKP (chcielibyśmy korzystać w ramach znowelizowanej ustawy o informatyzacji, trwałości projektu(zarzut Urzędu Wojewódzkiego przy kontroli), jak to tego odniesie się epuap) Czy moŝemy mówić tu współpracy z MSWiA, czy musimy bezwzględnie dostosować się do rozwiązań obecnych, a co na przyszłość w związku z epuap2? Co będzie w Regulaminie epuap (dokumenty LW)? Szyna usług ( dobry pomysł, ale gdzie będzie posadowiona w regionie i kto ją sfinansuje i będzie dbał o rozwój).

24 Dziękuję za uwagę.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim

Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim 257 mgr inż. Konrad Sikora Zakład Zastosowań Informatyki Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, ATH Bielsko-Biała Analiza statystyczna użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-932-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-336-8

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-932-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-336-8 Anna Kaczorowska Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Gabriela Idzikowska OPRACOWANIE REDAKCYJNE Ewa Siwińska SKŁAD I ŁAMANIE Katarzyna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo