dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja działań promujących Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata oraz ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi), którego misją jest gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza. Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi) podejmuje działania komunikacyjne zmierzające do budowy pozytywnego wizerunku marki, podniesienia poziomu wiedzy wśród ogółu społeczeństwa o swoich zbiorach i działalności. Różnice zachodzące w sposobie komunikacji z widzem, mają zaprezentować opinii publicznej dużą skalę i zakres wprowadzonych zmian i nowoczesny wizerunek instytucji. Muzeum Dialogu Kultur jest nowym Oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Nowoczesną i przyjazną dla osób niepełnosprawnych instytucją, która poprzez narracyjną i multimedialną ekspozycję stałą, wystawy czasowe, konferencje, spotkania, warsztaty, pokazy filmowe etc. przybliży zwiedzającym szeroko rozumianą wielokulturowość. Prezentując historię, kulturę i tradycję oraz podkreślając mnogość i różnorodność poglądów, wyznań, przekonań Muzeum Dialogu Kultur - w swojej pracy - szczególną uwagę będzie zwracało na współistnienie i wzajemne ich na siebie oddziaływanie. Uwidaczniając różnice narodowe, etniczne, wyznaniowe, te determinowane przez pozycję społeczną czy płeć, Muzeum będzie szerzyło ideę tolerancji i negowało wszelkie przejawy dyskryminacji.

2 CELE PROMOCJI: Cel operacyjny: promocja Muzeum Dialogu Kultur - Oddziału MNKi oraz korzyści wynikających z wizyty w Muzeum dla mieszkańców kraju i mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz Identyfikacja Muzeum Dialogu Kultur, jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. Identyfikacja Muzeum Dialogu Kultur pośród grupy docelowej Muzeum grup szkolnych, studentów, turystów z kraju i zagranicy, mieszkańców Kielc i regionu. Przedstawienie znaczenia powstania Muzeum Dialogu Kultur jako ośrodka działającego na rzecz wielokulturowego dziedzictwa i dorobku środowisk społecznych i kulturalnych w budowaniu pozytywnych relacji między narodami. Wzrost zainteresowania Muzeum Dialogu Kultur. Zwiększenie ruchu turystycznego. Wydłużenie sezonu turystycznego. Zwiększenie dostępności do obiektów hotelowych i turystycznych. III. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach promocji w prasie i Internecie oraz ich monitorowania. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu prac dotyczącego prowadzenia poszczególnych działań promocyjnych w prasie i Internecie z uwzględnieniem największej skuteczności przy wskazanych parametrach. Harmonogram będzie zawierał terminy oraz wskazanie miejsc, a więc tytułów prasowych i portali internetowych, w których będą prowadzone działania. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura akceptacji może być powtarzana wielokrotnie przy zachowaniu niniejszych zasad. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową.

3 3. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji harmonogramu na każdym etapie jego realizacji, w sytuacji, gdy zmiana podyktowana jest zwiększeniem skuteczności i efektywności promocji 4. Zamawiający wymaga, by poszczególne elementy promocji były ze sobą powiązane, tj. zazębione ze sobą bądź następujące bezpośrednio po sobie. 5. Zakres działań będzie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym w terminie umożliwiającym wprowadzenie przez Zamawiającego zmian. 6. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania wyników działań przez cały czas trwania kampanii i przedstawienia raportu Zamawiającemu. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Prasa Wykonawca zobowiązany jest do opracowania reklamy prasowej i jej jednorazowej emisji w każdym z niżej opisanych pism. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego reklamy zgodnie z Księgą Znaku Muzeum Narodowego w Kielcach. Projekt graficzny (full kolor) powinien zachęcać do odwiedzenia Muzeum Dialogu Kultur. Wykonawca przygotuje projekt reklamy oparty o projekt graficzny, ale dostosowany do formatów i wymagań technicznych poszczególnych gazet i czasopism. Wykonawca przedstawi projekt do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura akceptacji może być powtarzana wielokrotnie przy zachowaniu niniejszych zasad. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. a) Wykonawca przygotuje projekty w formacie gotowym do emisji w prasie oraz w terminie wymaganym przez wydawcę: - ½ strony redakcyjnej w opiniotwórczym tygodniku ogólnopolskim o liczbie egzemplarzy rozpowszechnianych płatnie powyżej szt. zamieszczona po prawej stronie (strony nieparzyste). Termin jednorazowej emisji reklamy winien nastąpić w przedziale czasowym r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności.

4 - 1 strona redakcyjna w miesięczniku branżowym zajmującym się tematyką historyczną o zasięgu ogólnopolskim (jedna emisja), o liczbie egzemplarzy rozpowszechnianych płatnie powyżej szt. Pożądany termin emisji: numer wrześniowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności; - ilość modułów odpowiadających ½ strony redakcyjnej w opiniotwórczym dzienniku ogólnopolskim o liczbie egzemplarzy rozpowszechnianych płatnie powyżej szt., zamieszczona po prawej stronie (strony nieparzyste). Termin jednorazowej emisji reklamy winien nastąpić w przedziale czasowym r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Zamawiający wymaga, aby emisja reklamy miała miejsce w innym dzienniku, niż ten, w którym zaplanowano druk dodatku tematycznego. b) Wykonawca przygotuje dodatek nt. Muzeum Dialogu Kultur: w kolorze, na papierze gazetowym, w formie tabloidu (format gazety). Czterostronicowy insert będzie dodatkiem do piątkowego wydania opiniotwórczego dziennika ogólnopolskiego, o liczbie egzemplarzy rozpowszechnianych płatnie powyżej szt. Insert w nakładzie min szt. powinien znaleźć się w mutacjach dziennika w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Kielcach. Dodatek oraz zawarte w nim artykuły i zdjęcia powinny być przygotowane przez redakcję dziennika. Dodatek winien informować o powstaniu Muzeum Dialogu Kultur: jego idei, misji, ekspozycji stałej, planowanej działalności oraz zawierać program imprez towarzyszących otwarciu Muzeum. Treść każdego z artykułów i wykorzystane w dodatku zdjęcia muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Promocja dodatku: min. 2 zapowiedzi w wydaniach poprzedzających druk dodatku. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego min egzemplarzy dodatku najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po jego wydaniu. Pożądany termin druku dodatku Zamawiający ustala na 7 września 2012 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od

5 Zamawiającego okoliczności. W terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wydania dodatku materiały merytoryczne dotyczące Muzeum Dialogu Kultur. Wykonawca przedstawi projekt dodatku do akceptacji Zamawiającego w terminie 20 dni kalendarzowych od momentu przekazania materiałów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura akceptacji może być powtarzana wielokrotnie przy zachowaniu niniejszych zasad. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. 2. Internet. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania (i uzyskania akceptacji Zamawiającego) działań promocyjno informacyjnych w Internecie w czołowych polskich portalach informacyjnych o średniej miesięcznej liczbie użytkowników nie mniejszej niż 11 milionów użytkowników (reals users). a) Raport (serwis) specjalny Muzeum Dialogu Kultur w portalu informacyjnym. Czas emisji minimum 14 dni. Raport powinien zawierać: - min. 10 artykułów redakcyjnych, tekst maksymalny w artykułach powinien wynosić do tys. znaków ze spacjami - zamieszczenie min. 3 zdjęć, do każdego artykułu. - zamieszczenie mechanizmu forum z moderacją pod każdym artykułem; - zamieszczenie sondy na temat Muzeum Dialogu Kultur na czas trwania raportu; - zamieszczenie dostarczonego przez Zamawiającego filmu promocyjnego Muzeum (czas trwania: do 5 minut) Raport powinien być obrandowany elementami reklamowymi zgodnymi z reklamą prasową promującą Muzeum i odsyłającymi do części poświęconej Muzeum na stronie Promocja raportu sponsorowanego w portalu informacyjnym: Link tekstowy do raportu specjalnego na stronie głównej portalu minimum 4 dni Link tekstowy do raportu specjalnego na stronie portalu w serwisie poświęconym turystyce minimum 4 dni Kampania odsłonowa typu Skyscraper odsyłająca do raportu specjalnego na stronie portalu w serwisie poświęconym turystyce minimum osłon

6 Termin rozpoczęcia promocji Muzeum Dialogu Kultur poprzez serwis specjalny winien nastąpić w przedziale czasowym r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. W terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy artykuły oraz zdjęcia dotyczące Muzeum Dialogu Kultur. Wykonawca przedstawi projekt serwisu oraz jego promocji do akceptacji Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu przekazania materiałów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura akceptacji może być powtarzana wielokrotnie przy zachowaniu niniejszych zasad. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) emisja reklamy na stronie głównej portalu przez okres 7 dni (Zamawiający wymaga, aby reklama została wyemitowana w portalu innym niż ten, w którym zostanie zamieszczony serwis specjalny) nośnik: doublle billboard, rozmiar 750 x 200 pikseli; liczba emisji: min odsłon, capping=2/uu. Zamawiający wymaga, aby reklama odsyłała na podstronę dotyczącą Muzeum Dialogu Kultur na stronie Muzeum Narodowego w Kielcach Termin rozpoczęcia emisji reklamy winien nastąpić w przedziale czasowym: r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Wykonawca przedstawi projekt reklamy do akceptacji Zamawiającego w terminie 20 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura akceptacji może być powtarzana wielokrotnie przy zachowaniu niniejszych zasad. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. 3. Opracowanie raportu podsumowującego działania promocyjne. Raport z przeprowadzonych działań promocyjnych powinien zawierać następujące informacje:

7 a. w przypadku prasy: dane zbiorcze z emisji reklamy prasowej oraz egzemplarze dowodowe b. w przypadku internetu - statystyki odwiedzin - print screeny zrealizowanej kampanii. c. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę jako załączniki do raportu powinna w sposób wyraźny i jednoznaczny dokumentować przeprowadzenie działań w ramach kampanii. Zdjęcia, stanowiące ilustracje do raportu, powinny być wyraźne i wykonane w wysokiej rozdzielczości. Wszelkie oświadczenia składane jako załączniki do raportu powinny zostać załączone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. d. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w terminie do r. V. UWAGI: 1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania. 2. Wszystkie elementy działań promocyjnych muszą być spójne, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz zachęcać do odwiedzania Muzeum Dialogu Kultur. 3. Pożądany termin końcowy to 2 października 2012 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. 4. Projekty muszą nawiązywać do Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach i zawierać logo Muzeum Narodowego w Kielcach oraz promować unijne źródło finansowania zgodnie z art. 8 Rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie kreacje powinny być spójne i realizować cele kampanii promocyjnej. Wszystkie projekty muszą uwzględniać obowiązek promocji unijnego źródła

8 finansowania zgodnie art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne, a także dokumentacja związana z realizacją projektu powinna zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: - Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, - Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/ z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE lub herb/logo Beneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta - Hasło RPOWŚ dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata oraz ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lub przynajmniej: Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Plus obowiązkowy zestaw logotypów i hasło dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjnopromocyjnych musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności i przedstawia się następująco: znak Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności znajduje się zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się np. herb regionu (nie zaleca się stosowania skrótów nazw). Hasło RPOWŚ może być umieszczone w dowolnym miejscu.

9 Zalecane jest zamieszczenie rozszerzonego tekstu Projekt (nazwa projektu/rodzaj inwestycji) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo przez budżet państwa należy zamieścić następujący tekst Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata i budżetu państwa Wszelkie prawa do prac powstałych w wyniku realizacji zadań związanych z niniejszym dokumentem przekazane zostaną Zamawiającemu. Wraz z raportem końcowym Wykonawca dostarczy wszelkie projekty graficzne Zamawiającemu na adres: Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, Kielce.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 14/DI/PN/2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (promocja projektu i produktów Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ) I. Opis projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.13.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

projekt 1 czerwca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

projekt 1 czerwca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Słowniczek... 4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo