Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego"

Transkrypt

1 Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005

2 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która juŝ w swojej preambule mówi o tym, Ŝe konieczne jest zbudowanie w pełni integracyjnego społeczeństwa informacyjnego na fundamencie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stosowanych szeroko w usługach publicznych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych. Województwo śląskie to region o jednym z największych w Polsce potencjale dla wdroŝeń systemów opartych na ICT wspomagających rozwój regionalny i lokalny oraz modernizację administracji. ZałoŜeniem Programu i»silesia jest wykorzystanie tego potencjału dla wzmocnienia pozycji województwa pośród regionów Unii Europejskiej. Cel programu Celem programu jest wygenerowanie silnego impulsu dla innowacyjnego rozwoju gmin i powiatów województwa śląskiego oraz podniesienie konkurencyjności regionu poprzez realizację w latach projektów regionalnych i subregionalnych z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji [ICT], finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych UE. Koordynatorzy programu Koordynatorami przedsięwzięcia są Śląski Związek Gmin i Powiatów [Katowice] oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie [Tarnów], które wspólnie opracowały załoŝenia programu, a następnie we wrześniu 2005 r. rozpoczęły jego realizację. Uczestnicy programu Do udziału w programie organizatorzy zapraszają przede wszystkim gminy i powiaty województwa śląskiego zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz ich jednostki organizacyjne. W programie uczestniczyć mogą w ramach uzgodnień z koordynatorami przedsięwzięcia - instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy regionalni zainteresowani udziałem w projektach na rzecz rozwoju regionu o wysokim poziomie innowacyjności i zaawansowaniu technologicznym. 2

3 Zadania programu Podstawowe zadania programu zostaną zrealizowane trójtorowo w okresie r. Tok projektowy polegający na przygotowaniu koncepcji oraz opracowaniu dokumentacji tzw. regionalnych/subregionalnych projektów głównych, rozwiązujących istotne problemy województwa poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekty te odnosić się będą do zdiagnozowanych w ramach realizacji programu i»silesia przez samorządy lokalne regionu - potrzeb mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, których zaspokojenie w latach winno stać się jednym z wiodących priorytetów wdraŝania polityki regionalnej w województwie śląskim. Tok programowy polegający na opracowaniu dokumentu wyraŝającego wspólne stanowisko przedstawicieli gmin i powiatów województwa śląskiego dot. innowacyjnego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego w regionie. Projekt tego dokumentu będzie podstawą debaty publicznej i określi długofalowe kierunki działań w dziedzinie innowacyjnego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego z udziałem samorządu lokalnego województwa śląskiego. Tok szkoleniowy polegający na upowszechnieniu i podniesieniu kompetencji pracowników sektora publicznego w zakresie problematyki gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. Jednocześnie w ramach Programu zostaną podjęte działania na rzecz wypracowania i wdroŝenia nowoczesnych modeli przedsięwzięć w zakresie współpracy samorządów lokalnych z instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami sektora ICT w celu realizacji innowacyjnych projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dotychczasowe działania 1. Wspólne działania Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie doprowadziły do podpisania w dniu 10 czerwca 2005 r. Porozumienia Ramowego o Współpracy. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach i powiatach województwa śląskiego, mających na celu przyspieszenie rozwoju lokalnego opartego na innowacji i wiedzy oraz ułatwienie za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych dostępu mieszkańcom do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu lokalnego. 3

4 2. Warsztaty, które miały miejsce w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach w dniach 11 kwietnia oraz 29 czerwca 2005 r., [uczestniczyło w nich łącznie ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych] doprowadziły do sformułowania wstępnej diagnozy potrzeb oraz wyzwań w zakresie innowacyjnego rozwoju gmin i powiatów województwa śląskiego. W wyniku prac studyjnych i analiz w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców województwa śląskiego opracowano następującą listę rekomendowanych przez samorządy lokalne przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjnego: 1. Regionalna Karta e Usług Publicznych; 2. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą; 3. System Zarządzania Transportem Publicznym; 4. Systemy Zarządzania Środowiskiem; 5. Zintegrowany System Świadczeń Socjalnych; 6. Regionalna Platforma Wspomagania Rozwoju Przedsiębiorczości; 7. Zintegrowany System Zamówień Publicznych Sektora Publicznego; 8. Rozwój Regionalnej Platformy SEKAP [2 etap]. Planowane działania Projekty główne W ramach prac grup roboczych koncepcje wytypowanych projektów będą przedmiotem dalszych dyskusji oraz prac nad ich ostatecznym doprecyzowaniem, co nastąpić ma w okresie od października 2005r. do stycznia 2006 r. W okresie od kwietnia do grudnia 2006 r. nastąpi opracowanie dokumentacji projektowej, tj. wniosków i studiów wykonalności. Zgodnie z załoŝeniami Programu wnioski dotyczące wybranych projektów zostaną następnie zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego w r. 2007, zgodnie z terminami właściwych konkursów - w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata Szkolenia W celu lepszego przygotowania samorządów do działań zaplanowanych w ramach programu i»silesia przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia poświęcone m.in. zagadnieniom: 1. standardów interoperacyjności w administracji publicznej i ich roli w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w regionie; 2. ustawy o informatyzacji podmiotów świadczących usługi publiczne oraz rozporządzeń wykonawczych; 3. Regionalnego System Innowacji w województwie śląskim w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ; 4. istniejących w Europie modelowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w ramach społeczeństwa informacyjnego. Tematyka szkoleń moŝe zostać poszerzona zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników postulatami. 4

5 Wspólny dokument Prace nad projektami głównymi wymagają opracowania dokumentu będącego wyrazem wspólnej woli przedstawicieli samorządów lokalnych województwa śląskiego w realizacji wspólnych przedsięwzięć i połoŝenia większego nacisku na mechanizmy innowacyjnego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt tego dokumentu zostanie przygotowany do lutego 2006 r., a następnie zostanie przedstawiony do dyskusji publicznej na konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, zaplanowanej na marzec 2006 r. W trakcie konferencji przedłoŝony projekt dokumentu (po przyjęciu ewentualnych poprawek) zostanie zaakceptowany przez uczestników konferencji, a następnie stanie się on przedmiotem stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów celem nadania mu formalnego charakteru. Kontakt Śląski Związek Gmin i Powiatów - Monika Lebek - Joanna Orman- tel. (32) , fax (32) Stowarzyszenie Miasta w Internecie - Marcin Kuflowski - tel. (14) , fax (14) , tel. kom

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo