DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?"

Transkrypt

1 OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli Unii Europejskiej do wiedzy, w jaki sposób są inwestowane jej zasoby finansowe. UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy finansowej. Beneficjenci realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE są najważniejszymi uczestnikami tego procesu. 1

2 JAKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE? INFORMOWANIE O PROJEKCIE poprzez przekazanie informacji o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z funduszu polityki spójności oraz z danego Programu Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno promocyjnych, które beneficjent musi zrealizować - beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia takich działań, które będą zgodne z charakterem projektu i jego celem. JAKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE? Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji każdy beneficjent musi oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne. Realizowane projekty powinny być oznaczane minimum dwoma znakami: znakiem Funduszy Europejskich (FE) oraz znakiem Unii Europejskiej (UE) Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego w części lub w całości finansowany jest projekt. Znak Unii Europejskie (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje projekt. 2

3 W zestawieniu znaków można również umieścić logo (beneficjenta, instytucji). Liczba znaków w zestawieniu, nie może przekraczać łącznie czterech wraz z logotypem FE i UE. Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. WAŻNE: Nie jest dozwolone umieszczanie znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu(nie są beneficjentami). Ponadto, jeśli w zestawieniu występują inne znaki należy pamiętać, że nie mogą one być większe od flagi UE. Należy pamiętać, że znak FE umieszczany jest zawsze zlewejstrony,natomiastznakuezprawejstrony wpoziomie. WAŻNE: Znaki FE i UE powinny występować w kolorze. Wersję jednobarwną wolno stosować tylko w uzasadnionych przypadkach np. ze względów technologicznych (tłoczenie, grawer itp.) W szczególności wersję achromatyczną można stosować przy druku dokumentacji oraz wszelkich pism związanych z realizacją projektu. 3

4 WSZYSKICH BENEFICJENTÓW OBOWIĄZUJE: OZNACZANIE ZNAKIEM UNII EUROPEJSKIEJ I ZNAKIEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH działań informacyjnych i promocyjnych np. ulotek, broszur, publikacji, notatek prasowych, stron internetowych, newsletterów, mailingów, materiałów filmowych dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej np. dokumentacji przetargowej, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności etc. dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności WSZYSKICH BENEFICJENTÓW OBOWIĄZUJE c.d: UMIESZCZENIE PLAKATU LUB TABLIC (INFORMACYJNYCH I /LUB PAMIĄTKOWYCH W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU Powszechny obowiązek stanowi oznaczenie miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku dużych projektów w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro. Beneficjenci zamiast plakatów są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych i/lub tablic pamiątkowych. Plakatem może wydrukowany arkusz papieru o min. formacie A 3. Możliwość wykonania z innego materiału pod warunkiem zachowania minimalnego rozmiaru np. plastik, plansze informacyjne, stojaki informacyjne itp. Zabezpieczenie plakatu w celu zachowania estetycznej i czytelnej ekspozycji. Uszkodzony lub nieczytelny plakat należy wymienić. Plakat należy wyeksponować w widocznym i dostępnym publicznie miejscu (np. wejście do siedziby gdzie jest realizowany projekt, recepcja min. jeden plakat) w trakcie projektu, jednak nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat można zdjąć po zakończeniu projektu. Jeśli działania w ramach projektu realizowane są w różnych miejscach, należy również w każdym z nich zamieścić stosowny plakat. 4

5 Jeśli w danym miejscu beneficjent realizuje jest kilka, różnych projektów, można zamieścić jeden wspólny plakat opisujący wspomniane projekty. Instytucje wdrażające instrumenty finansowe umieszczają plakaty w swoich siedzibach, punktach obsługi klienta, w których oferowane są produkty wpierane przez Fundusze Europejskie, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych na tematy poświęcone wdrażanym instrumentom. WAŻNE: Obowiązek umieszczania plakatów nie dotyczy miejsca realizacji projektu przez ostatecznych odbiorców (podmiotów korzystających z instrumentów finansowych np. uzyskujących pożyczki, poręczenia, gwarancje). Wzory plakatów Plakat musi zawierać następujące dane : nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo znaki FE i UE, adres portalu (opcjonalnie). WAŻNE: Możliwość umieszczenia dodatkowych informacji o projekcie. Ważne, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były czytelne i wyraźnie widoczne. 5

6 WSZYSKICH BENEFICJENTÓW OBOWIĄZUJE c.d: UMIESZCZENIE KRÓTKIEGO OPISU PROJEKTU NA STRONIE INTERNETOWEJ (W PRZYPADKU, GDY BENEFICJENT POSIADA STRONĘ INTERNETOWĄ) WRAZ Z ODPOWIEDNIM OZNACZENIEM STRONY Znak UE Znak FE Herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli projekt jest realizowany z RPO) Krótki opis projektu: cele projektu, planowane efekty, wartość projektu, wkład FE WSZYSKICH BENEFICJENTÓW OBOWIĄZUJE c.d: DOKUMENTOWANIE SWOICH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem powinny zostać udokumentowane. Dokumentacja powinna być przechowywana w wersji papierowej lub elektronicznej razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez cały okres trwałości projektu W przypadku wytworzenia przedmiotów promocyjnych mogą być to albo pojedyncze egzemplarze tych przedmiotów np. broszur, publikacji albo ich zdjęcia 6

7 PRZYKŁADY DOKUMENTACJI WSZYSKICH BENEFICENTÓW OBOWIĄZUJE c.d: Informacja na stronie internetowej beneficjenta Plakat A3 DOKUMENTOWANIE SWOICH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH Tablica informacyjna Tablica pamiątkowa Ulotki, broszury Zrzut z ekranu, na którym widać będzie właściwe oznaczenie strony oraz opis projektu (z datą wskazującą, iż zrzut został wykonany w trakcie trwania projektu) Zdjęcie pokazujące umiejscowienie plakatu Zdjęcie pokazujące umiejscowienie tablicy w plenerze Zdjęcie pokazujące zamontowaną tablicę Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ichzdjęcie, informacje o nakładzie sposobiedystrybucji (np. podczas jakich wydarzeń lub gdzie zostały rozdane) Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem Egzemplarze okazowe, w których znajdują sięopublikowane artykuły lub ogłoszenia.dopuszczalne powinny zostać udokumentowane. Dokumentacja są ich scany(w szczególności powinna w przypadku być przechowywana bardzo niskich nakładów) w wersji papierowej lub elektronicznej razeminformacje z pozostałymio organizacji spotkania dokumentami (np. ogłoszenia, projektowymi zaproszenia), program spotkania, przez cały ewentualnie: lista uczestników, zdjęcia, podsumowanie, ankieta oceniająca spotkanie i jej wyniki okres trwałości projektu Ogłoszenia, artykuły w prasie Spotkania informacyjne Konferencja prasowa Informacje o organizacji konferencji (np. zaproszenie), notatka prasowa lub materiały dla dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestników, kopie artykułów, które się ukazały w wyniku W przypadku wytworzenia przedmiotów promocyjnychkonferencji mogą być to albo pojedyncze egzemplarze tych przedmiotów np. broszur, publikacji albo ich zdjęcia Wizytacja projektu np. dla dziennikarzy, dla innych zainteresowanych osób Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje realizujące programy np. Dni Otwarte FunduszyEuropejskich Materiały dla prasy Informacje, artykuły na portalach internetowych Mailingi Stoiska Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałówo projekcie, ewentualnie kopie artykułów, któresię ukazały w wyniku konferencji Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, zrzut ze strony internetowej z informacjami o tym, że projekt zostałudostępniony zainteresowanym,podsumowanie,statystyki ile osób obejrzało projekt Kopia materiałów dla prasy, ewentualnie lista wysyłkowa Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji Kopia wysłanego pisma lub maila, listy dystrybucyjne Stoiska OD KIEDY MUSISZ WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE? Beneficjent ma obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania Jeżeli zdarzy Ci się,że umowa o dofinansowanie zostanie rozwiązana w trakcie realizacji projektu, nie możesz już stosować znaku Unii Europejskiej Znaku Funduszy Europejskich oraz oznaczania swoich działań 7

8 WYSZUKIWARKA DOTACJI Kluczowy element nowego Portalu Funduszy Europejskich. Źródło informacji na temat możliwości dofinansowania w ramach: programów krajowych (POIiŚ, POIR, POWER, POPC, POPT, POPW); programów regionalnych; wybranych działań nowego PROW i PO RiM. Obejmie zarówno dotacje, jak i wsparcie pozadotacyjne (instrumenty finansowe). Informacja na stronie internetowej beneficjenta Zrzut z ekranu, na którym widać będzie właściwe oznaczenie strony oraz opis projektu (z datą wskazującą, iż zrzut został wykonany w trakcie trwania projektu) Plakat A3 Zdjęcie pokazujące umiejscowienie plakatu Tablica informacyjna Zdjęcie pokazujące umiejscowienie tablicy Deklaracja w zakresie wykrywania, przeciwdziałania w plenerze Tablica pamiątkowa Zdjęcie pokazujące zamontowaną tablicę Ulotki, broszury Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjęcie, informacje o nakładzie i sposobie i zwalczania nadużyć finansowych oraz linki do dystrybucji (np. podczas jakich wydarzeń lub gdzie zostały rozdane) Ogłoszenia, artykuły w prasie Egzemplarze okazowe, w których znajdują się opublikowane artykuły lub ogłoszenia. dokumentów IZ, CBA, OLAF dot. nadużyć finansowych: Dopuszczalne są ich scany (w szczególności w przypadku bardzo niskich nakładów) Spotkania informacyjne Konferencja prasowa Wizytacja projektu np. dla dziennikarzy, dla innych zainteresowanych osób Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje realizujące programy np. inicjatywy typu Dni Otwarte Funduszy Europejskich Materiały dla prasy Informacje, artykuły na portalach internetowych Mailingi Stoiska Informacje o organizacji spotkania (np. ogłoszenia, zaproszenia), program spotkania, ewentualnie: lista uczestników, zdjęcia, podsumowanie, ankieta oceniająca spotkanie i jej wyniki Informacje o organizacji konferencji (np. zaproszenie), notatka prasowa lub materiały dla dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestników, kopie artykułów, które się ukazały w wyniku konferencji 9 Np. Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, ewentualnie kopie artykułów, które się ukazały w wyniku konferencji Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, zrzut ze strony internetowej z informacjami o tym, że projekt został udostępniony zainteresowanym, podsumowanie, statystyki ile osób obejrzało projekt Kopia materiałów dla prasy, ewentualnie lista wysyłkowa Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji Kopia wysłanego pisma lub maila, listy dystrybucyjne Stoiska 8

9 W JAKICH DOKUMENTACH OPISANO WYMAGANIA ZWIĄZANE Z INFORMACJĄ NA TEMAT PROJEKTÓW I ICH PROMOCJĄ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art Informacja i komunikacja -Załącznik XII -Informacja i komunikacja na temat wsparcia z funduszy polityki spójności; Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013-art. 3-5 oraz załącznik II; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; Strategia komunikacji polityki spójności na lata (w ciągu 6 m-cy od akceptacji PO) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans iniedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata Podrecznik wnioskodawcy beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zespół ds. Informacji i Promocji tel

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo