FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza Białystok tel Białystok, Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11, Białystok II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Strona internetowa Zamawiającego III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe nie objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). IV. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie działań promocji, pozyskiwania klientów i utrzymywania relacji z nimi dla e-usługi market360.eu służącej do generowania prezentacji 360 produktów prezentowanych w sieci Internet. oraz audyt użyteczności portalu. Działania prowadzone do końca roku Działania obejmują: 1. Audyt użyteczności portalu. Badanie mające na celu sprawdzenie portalu pod kątem funkcjonalności, użyteczności i intuicyjności zawierające m.in. badania eye-tracking. 2. Usługi SEM w postaci AdWords. Reklamy w Google na podstawie zaproponowanych słów kluczowych realizowane w celu zachęcenia użytkowników do wykonania prezentacji 360 oraz zapoznania się z informacjami nt. prezentacji Usługi SEO realizowanej w celu osiągnięcia wysokiej pozycji w naturalnych wynikach Google. Cel - wskazanie adresu serwisu osobom poszukującym możliwości wykonania prezentacji Sprzedaż usług market360.eu. Usługa będzie wykorzystywała m.in. kanały bezpośrednie i pośrednie dotarcia do potencjalnych klientów w celu sprzedaży e-usługi. 5. Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Usługa PR polegająca na podniesieniu świadomości grupy docelowej portalu na temat e-usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Audyt użyteczności portalu. Badanie mające na celu sprawdzenie portalu pod katem funkcjonalności, użyteczności i intuicyjności działanie wykonane do Opracowanie planu badań str. 1

2 Opracowanie Scenariusza testów Przeprowadzenie Testu z zapisem video Eye tracking Wynik: Raport prac - Podsumowanie badań 2. Usługi SEM w postaci AdWords. Reklamy w Google na podstawie zaproponowanych słów kluczowych realizowane w celu zachęcenia użytkowników do wykonania prezentacji 360 oraz zapoznania się z informacjami nt. prezentacji 360. Usługi SEM prowadzone do końca roku Propozycja słów, fraz kluczowych (min. 10 sztuk w języku polskim oraz min. 3 sztuki w języku angielskim) Wygenerowanie 9500 wejść na portal market360.eu do końca 2014 roku w ramach reklamy adwords 3. Usługi SEO realizowanej w celu osiągnięcia wysokiej pozycji w naturalnych wynikach Google. Usługi SEO prowadzone do końca roku Cel - wskazanie adresu serwisu osobom poszukującym możliwości wykonania prezentacji 360. Przygotowanie bloga do Opracowania artykułów do publikacji na blogu z minimum 1 linkiem wewnętrznym i zewnętrznym - minimum jeden artykuł na tydzień, minimum 40 artykułów do końca roku 2014 Wpisy do katalogów branżowych i ogólnych (w formie elektronicznej) - minimum 5 wpisów/miesiąc, minimum 50 wpisów do końca roku 2014 Promowanie linków w serwisach zewnętrznych z liczbą odsłon min użytkowników/miesiąc: minimum 10 serwisów do końca roku Sprzedaż usług market360.eu. Usługa będzie wykorzystywała m.in. kanały bezpośrednie i pośrednie dotarcia do potencjalnych klientów w celu sprzedaży e-usługi. Sprzedaż usług prowadzona do końca roku Kampania telemarketingowa call center pozyskanie min 200 użytkowników zainteresowanych usługą potwierdzone raportami do końca 2014 r. Opracowanie identyfikacji wizualnej Opracowanie haseł i copywriting w języku polskim i angielskim Opracowanie ulotki/broszury reklamowej oraz produkcja wybranej publikacji w nakładzie minimum szt. Opracowanie wytycznych do targów i spotkań biznesowych 1 kpl. Opracowanie prezentacji multimedialnej 1 sztuka Udział w dwóch imprezach targowych do końca roku Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Usługa PR polegająca na podniesieniu świadomości grupy docelowej portalu na temat e-usługi. Kampania wizerunkowa prowadzona do końca roku Opracowanie min. 1 artykułu miesięcznie i rozesłanie go do bazy portali i pism branżowych (10 artykułów do końca roku 2014) Opracowanie i druk dwóch artykułów w prasie tradycyjnej o tematyce e-commerce (pismo lub dział poświęcony tematyce e-commerce). Opracowanie scenariuszy oraz produkcja filmów reklamowych/ informacyjnych/ instruktażowych nt. oferowanej e-usługi min. 5 sztuk oraz min. 10 minut materiału filmowego (łącznie) str. 2

3 Stworzenie i prowadzenie do końca 2014 roku profilu społecznościowego w serwisach m.in. Facebook, Twitter, Youtube oraz Vimeo z łączną liczbą wpisów/komentarzy własnych miesięcznie. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od do r. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jeden projekt na przeprowadzenie działań promocji, e-usługi o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. o Wykonawca ma Doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań kreatywnych lub marketingowych i zrealizował minimum 3 projekty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. o Wykonawca musi prowadzić działalność w okresie min. 3 lat. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna: - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - być podana w cenach netto. 1. Wymagane dokumenty: W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdz. VII. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdz. VII. ust. 1 sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 2. Koszty przygotowania oferty: Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Oferta powinna być ważna 30 dni. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: KSENS Waldemar Kardasz, ul. Urocza 11, Białystok do dnia do godziny Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: X. KRYTERIA OCENY OFERT str. 3

4 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: o Najniższa cena 100% XI. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Waldemar Kardasz pod numerem telefonu oraz adresem str. 4

5 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... dnia... Nazwa i dane adresowe wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Ja/ My, niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie:... (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)..... (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)... (Numer telefonu/ numer faxu) Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie działań promocji, pozyskiwania klientów i utrzymywania relacji z nimi dla e-usługi market360.eu służącej do generowania prezentacji 360 produktów prezentowanych w sieci Internet oraz wykonanie audytu użyteczności portalu Działania w szczególności będą obejmowały: Audyt użyteczności portalu. Badanie mające na celu sprawdzenie portalu pod kątem funkcjonalności, użyteczności i intuicyjności zawierające m.in. badania eye-tracking. Usługi SEM w postaci AdWords. Reklamy w Google na podstawie zaproponowanych słów kluczowych realizowane w celu zachęcenia użytkowników do wykonania prezentacji 360 oraz zapoznania się z informacjami nt. nt. Prezentacji 360. Usługi SEO realizowanej w celu osiągnięcia wysokiej pozycji w naturalnych wynikach Google. Cel - wskazanie adresu serwisu osobom poszukującym możliwości wykonania prezentacji 360. Sprzedaż usług market360.eu Usługa będzie wykorzystywała m.in. kanały bezpośrednie i pośrednie dotarcia do potencjalnych klientów w celu sprzedaży e-usługi. Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Usługa PR polegająca na podniesieniu świadomości grupy docelowej portalu na temat e-usługi. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez KSENS Waldemar Kardasz w trybie zapytania ofertowego nie objętego przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia: str. 5

6 1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Oferuję/emy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych: Nazwa usługi Zakres usługi Cena - Opracowanie planu badań - Opracowanie Scenariusza testów Audyt użyteczności - Przeprowadzenie Testu z zapisem video portalu - Eye tracking Wynik: Raport prac - Podsumowanie badań Usługi SEM Usługi SEO Sprzedaż usług market360.eu Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej Propozycja słów, fraz kluczowych (min. 10 sztuk w języku polskim oraz min. 3 sztuki w języku angielskim); wygenerowanie 9500 wejść na portal market360.eu do końca 2014 roku w ramach reklamy adwords Przygotowanie bloga do Opracowania artykułów do publikacji na blogu z minimum 1 linkiem wewnętrznym i zewnętrznym - minimum jeden artykuł na tydzień, minimum 40 artykułów do końca roku 2014 Wpisy do katalogów branżowych i ogólnych (w formie elektronicznej) - minimum 5 wpisów/miesiąc, minimum 50 wpisów do końca roku 2014 Promowanie linków w serwisach zewnętrznych z liczbą odsłon min użytkowników/miesiąc: minimum 10 serwisów do końca roku 2014 Kampania telemarketingowa call center pozyskanie min 200 użytkowników zainteresowanych usługą potwierdzone raportami do końca 2014 r. Opracowanie identyfikacji wizualnej Opracowanie haseł i copywriting w języku polskim i angielskim Opracowanie ulotki/broszury reklamowej oraz produkcja wybranej publikacji w nakładzie minimum szt. Opracowanie wytycznych do targów i spotkań biznesowych 1 kpl. Opracowanie prezentacji multimedialnej 1 sztuka Udział w dwóch imprezach targowych do końca roku 2014 Opracowanie min. 1 artykułu miesięcznie i rozesłanie go do bazy portali i pism branżowych (min. 10 artykułów do końca roku 2014) str. 6

7 Opracowanie i druk dwóch artykułów w prasie tradycyjnej o tematyce e-commerce (pismo lub dział poświęcony tematyce e-commerce). Opracowanie scenariuszy oraz produkcja filmów reklamowych/ informacyjnych/ instruktażowych nt. oferowanej e-usługi min. 5 sztuk oraz min. 10 minut materiału filmowego (łącznie) Stworzenie i prowadzenie do końca 2014 roku profilu społecznościowego w serwisach m.in. Facebook, Twitter, Youtube oraz Vimeo z łączną liczbą wpisów/komentarzy własnych miesięcznie. Razem netto: Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 4. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr...do nr... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 5. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie* Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1)... (miejsce, data) (podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) * niepotrzebne skreślić str. 7

8 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (nazwa Wykonawcy, dane adresowe) OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez KSENS Waldemar Kardasz w trybie zapytania ofertowego nie objętego przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zaplanowanie i przeprowadzenie działań promocji, pozyskiwania klientów i utrzymywania relacji z nimi dla e-usługi market360.eu służącej do generowania prezentacji 360 produktów prezentowanych w sieci Internet, oraz wykonanie audytu użyteczności portalu oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu, w zakresie opisanym w Rozdz. VII. Zapytania ofertowego dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce, data... Pieczęć imienna (zalecane) i podpis osób/osoby uprawnionych/uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy str. 8

9 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) Wykaz głównych usług 1 Lp. Przedmiot Wartość (złotych brutto) Odbiorca Termin wykonania usługi (od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR) minimum 3 projekty w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań kreatywnych lub marketingowych oraz (lub wśród wskazanych 3) ofert, co najmniej jeden projekt na przeprowadzenie działań promocji, e-usługi o wartości nie mniejszej niż ,00 zł Data (podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 1 Do każdej usługi, wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy przedstawić dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. str. 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Znak sprawy: CPE-II-261-16/KB/14 Warszawa, 12 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo