Co to jest O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS r. Gorzów Wielkopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski"

Transkrypt

1 Co to jest O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS r. Gorzów Wielkopolski

2 Co to jest

3 Projekt Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego to przedsięwzięcie mające na celu zbudowanie kompleksowej platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, określanej mianem Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS). Planowany(niezagrożony) termin zakończenia realizacji projektu: 2013 r.

4 PO IG:= Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt jest realizowany w ramach 7 osi priorytetowej POIG. 7 Oś Priorytetowa := Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Celem osi priorytetowej jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

5 E-administracjato wykorzystanie technologii teleinformatycznych w administracji publicznej, w szczególności w usługach świadczonych obywatelom i innym podmiotom.

6 Cele strategiczne Projektu Usprawnienie przepływu informacji na poziomie wymiany i udostępniania danych pomiędzy podobszarami: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi osób niepełnosprawnych, składających się na obszar zabezpieczenia społecznego, służące: podnoszeniu jakości życia społecznego; poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

7 Cele szczegółowe Projektu zwiększenie dostępności i przyjazności usług świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego (OZS) dla obywateli; wzrost efektywności działań administracji obszaru zabezpieczenia społecznego; racjonalizacja wydatków administracji OZS; dołączenie polskich systemów obszaru zabezpieczenia społecznego do wspólnotowego EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

8 Beneficjenci 1. Osoby, obsługiwane przez instytucje administracji, w ramach obszaru zabezpieczenia społecznego (beneficjenci ostateczni): Pomoc Społeczna ponad 1,3 mln rodzin Świadczenia Rodzinne ponad 2,1 mln rodzin Fundusz Alimentacyjny ponad 219 tys. rodzin Osoby Niepełnosprawne ponad 4,5 mln osób

9 Beneficjenci 2. Urzędy i pracownicy administracji działający w obszarze zabezpieczenia społecznego (beneficjenci bezpośredni) ponad 8 tysięcy urzędów; ponad 40 tysięcy pracowników. 3. Przedsiębiorcy związani z obszarem zabezpieczenia społecznego (beneficjenci pośredni) Dostarczyciele usług na rzecz osób, w ramach realizacji różnych świadczeń z obszaru zabezpieczenia społecznego; Dostawcy usług teleinformatycznych na rzecz podmiotów publicznych, działających w ramach OZS.

10 Najważniejsze wydarzenia w historii Projektu

11 Pre-umowa 23 grudzień 2008 Przygotowanie Studium Wykonalności 25 maj 2009 Porozumienie o dofinansowanie POIG /09 25 wrzesień 2009 Podpisanie umowy na przebudowę serwerowni 26 sierpień 2010 Umowa na prowadzenie Biura Wsparcia Projektu 21 wrzesień 2010

12 I Ogólnopolska Konferencja dot. Projektu 13 grudzień 2010 Umowa na konsolidację środowiska informatycznego MPiPS do środowiska wirtualnego 31 marzec 2011 Umowa na wykonanie i wdrożenie Platformy Analityczno-Raportowej 28 listopad 2011

13 Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie promocji Projektu 11 styczeń 2012 Ogłoszenie postępowania na Głównego Wykonawcę Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego 27 styczeń 2012 Otwarcie ofert i rozpoczęcie procesu ich oceny w postępowaniu na Głównego Wykonawcę CSIZS 7 marzec 2012

14 II Ogólnopolska Konferencja Projektu komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego maj 2012 (Mory k/warszawy) I Regionalna Konferencja Projektu maj 2012 (Mory k/warszawy) (województwa: podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie) Ogłoszenie Wyboru Wykonawcy w postępowaniu na Głównego Wykonawcę CSIZS 13 czerwca 2012 r

15 Na co wydamy pieniądze w 2012 i 2013: Wydatki przewidywane w 2012 r., przeznaczone będą głównie na: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy Analityczno- Raportowej (system klasy BI) Wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Wydatki przewidywane w 2013 r., przeznaczone głównie na: Zakup terminali mobilnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Dokończenie CSIZS

16 Obecna architektura obszaru zabezpieczenia społecznego

17 Odpowiedni system centralny System statystyczny na poziomie województwa System dziedzinowy na poziomie powiatu System dziedzinowy na poziomie gminy

18 Odpowiednie systemy centralne PS Pomoc społeczna ŚR Świadczenia Rodzinne Odpowiednie systemy dziedzinowe FA Fundusz Alimentacyjny Obszar Osób Niepełnosprawnych

19 Cele CSIZS Wystandaryzowana komunikacja pomiędzy różnymi systemami, obsługującymi podobszary (dziedziny) zabezpieczenia społecznego w oparciu o jednolitą i uniwersalną Platformę Integracyjną; Platforma Integracyjna ma umożliwić obecnym i przyszłym systemom wymianę danych i komunikatów; Platforma Integracyjna umożliwia systemom publicznym, krajowym i europejskim uczestniczenie w wymianie informacji z systemami wewnętrznymi OZS; Platforma Integracyjna posługuje się brokerem informacji (pośrednikami/translatorami informacji) tak aby systemy o różnych formatach komunikatów/danych mogły się ze sobą porozumiewać; Broker wie również, gdzie przekierować odpowiednie komunikaty.

20 Docelowa architektura CSIZS

21 Systemy Zewnętrzne Odpowiednie systemy centralne Centralna Baza Beneficjentów Platforma Analityczno Raportowa Portal (PIU) Platforma Integracyjna (PI) PS ŚR FA Pomoc Świadczenia Fundusz społeczna Rodzinne Alimentacyjny Obszar Osób Niepełnosprawnych Terminale Mobilne Odpowiednie systemy dziedzinowe

22 Produkty Projektu

23 PlatformaAnalityczno-Raportowa(PAR) System klasy BI służący do analizy danych biznesowych, pozwalający użytkownikom m.in. na: pozyskiwanie danych z wielu różnych źródeł, w różnych formatach, przekształcanie danych do postaci odpowiedniej do prowadzenia analiz i raportowania, projektowanie analiz i raportów, publikowanie i dystrybucję wyników ich pracy.

24 PAR Korzyści Możliwość szybkiego i zautomatyzowanego tworzenia raportów oszczędność czasu; obniżenie kosztów; zwiększenie dostępności informacji dla szczebli decyzyjnych i politycznych.

25 Centralna Baza Beneficjentów (CBB) Rejestr referencyjny zawierający i zarządzający informacjami obeneficjentach zabezpieczenia społecznego, atakże członkach ich rodzin i innych osobach oraz podmiotach, o których przechowuje się informacje w związku z obsługą beneficjentów. Informacje, które są wymagane i dozwolone w ramach prawa. Centralna Baza Beneficjentów pozwoli na konsolidację danych identyfikacyjnych beneficjentów z obszaru zabezpieczenia społecznego wprowadzanych i przechowywanych w poszczególnych systemach centralnych i dziedzinowych. CBB udostępnia dane innym systemom MPiPS/ rządowym/ administracji/ europejskim, które mogą zgodnie z prawem pozyskiwać informacje z obszaru zabezpieczenia społecznego

26 CBB Korzyści CBB jeden punkt do weryfikacji danych o Beneficjentach o osobach/podmiotach związanych z Beneficjentami skrócenie czasu wyszukiwania informacji; obniżenie kosztów; szybsza weryfikacja danych w innych rejestrach względem zbioru referencyjnego CBB; wykrywanie niespójności i niezgodności; wykrywanie nadużyć

27 Portal Informacyjno-Usługowy (PIU) Portal Informacyjno-Usługowy udostępnia usługi wymiany informacji zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i wewnętrznym umożliwiając między innymi wymianę informacji pomiędzy obywatelami a pracownikami Jednostek Terenowych; PIU zaplanowany jest jako miejsce w przestrzeni Internetu, które w sposób jednorodny i uniwersalny pod kątem informacyjnym, merytorycznym i funkcjonalnym zaspokoi potrzeby interesariuszy obszaru zabezpieczenia społecznego, które mogą być zrealizowane poprzez publiczną sieć teleinformatyczną.

28 PIU Korzyści ułatwia użytkownikom i beneficjentom dostęp do usług i informacji; zmniejsza obciążenie pracowników rutynowymi operacjami; skraca czas do uzyskania świadczenia lub do uzyskania innej odpowiedzi ze strony administracji; obniżenie kosztów i energochłonności (dojazdy, druk materiałów i formularzy)

29 Platforma Integracyjna (PI) Celem realizacji Platformy Integracyjnej jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy systemami centralnymi i dziedzinowymi mającymi wpływ na sprawne działanie obszaru zabezpieczenia społecznego, a także umożliwienie komunikacji z systemami zewnętrznymi. Należy założyć, że PI będzie pośredniczyła i obsługiwała wszystkie lub prawie wszystkie procesy(zależnie od przyjętej architektury przepływów informacyjnych w CSIZS uwarunkowanej efektywnością przepływów). Dzięki komunikacji z systemami zewnętrznymi Jednostki Terenowe będą posiadały zdecydowanie szybciej zweryfikowaną informację w trakcie realizacji spraw, co umożliwi skrócenie czasu obsługi beneficjentów.

30 PI Korzyści skróci czas dostępu do informacji; umożliwia szybką i efektywną wymianę danych pomiędzy systemami już istniejącymi w ramach Obszaru Zabezpieczenia Społecznego, jak i systemami zewnętrznymi; umożliwi optymalizację procesów poprzez ich automatyzację; umożliwi obniżenie kosztów integracji nowych systemów oraz innych systemów z innych obszarów, jeśli będą takie wymogi prawa; obniży koszty realizacji spraw przez beneficjentów; obniży koszty rozwoju i utrzymania CSIZS;

31 Ośrodek Przetwarzania Danych (OPD) Przygotowana na potrzeby wdrożenia CSIZS profesjonalna serwerownia. Oprogramowanie Terminali Mobilnych (OTM) Oprogramowanie Terminali Mobilnych wspomaga realizację jednego z podstawowych procesów merytorycznych na styku pomiędzy beneficjentem a pracownikiem socjalnym jakim jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego;

32 TERMINALE MOBILNE Nowoczesne narzędzie wspierające pracowników JOPS w pracy terenowej w Projekcie planuje się zakup 3500urządzeń mobilnych (terminali mobilnych); oprogramowanie terminali jest jednym z produktów, które mają być zrealizowane w ramach umowy na Głównego Wykonawcę; produkt będzie posiadał następujące funkcje: umożliwienie wprowadzania informacji dotyczących rodzinnego wywiadu środowiskowego wypełnienie formularzy elektronicznych; pobranie danych o planowanych wywiadach z systemów JOPS; aktualizacja danych z systemami ; przechowywanie dokumentacji faktograficznej; możliwość uwierzytelnienia wywiadu/formularzy przez beneficjenta (podpis beneficjenta); zabezpieczenie przesyłania danych wrażliwych - komunikacja szyfrowana.

33 TERMINALE MOBILNE Nowoczesne narzędzie wspierające pracowników JOPS w pracy terenowej Transfer danych do bazy lokalnej OPS Pracownik socjalny wyposażony w mobilny terminal

34 Terminale Mobilne Korzyści Ułatwiają pracę pracowników socjalnych skrócenie czasu związanego z przygotowaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego; możliwość weryfikacji danych w czasie rzeczywistym; polepszenie jakości usług; obniżenie pracochłonności i kosztów.

35 Korzyści dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu: możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną zebranych w jednym miejscu; podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług związanych bezpośrednio z obsługą spraw interesantów, m.in. poprzez wprowadzenie jednolitych standardów świadczenia usług oraz zapewnienie większej jakości i wiarygodności danych w obszarze zabezpieczenia społecznego; zwiększenie przejrzystości procedur administracyjnych związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń; ujednolicenie poziomu świadczenia usług w poszczególnych obszarach zabezpieczenia społecznego; możliwość uzyskania informacji, pobrania formularzy i złożenia dokumentów oraz śledzenia stanu sprawy on-line; możliwość korzystania z usług elektronicznych w dowolnym miejscu i czasie; ograniczenie konieczności wizyt w urzędzie do absolutnego minimum;

36 Korzyści dla Beneficjentów Bezpośrednich Efektywna wymiana informacji pomiędzy terenowymi jednostkami organizacyjnymi obszaru zabezpieczenia społecznego (na szczeblu gminy, powiatu i województwa), MPiPS oraz innymi interesariuszami obszaru zabezpieczenia społecznego, w tym skrócenie czasu niezbędnego na potwierdzenie poprawności oświadczeń składanych przez osoby wnioskujące o zasiłki; Interoperacyjność informacyjna z innymi centralnymi systemami informatycznymi (m.in. EESSI, PESEL, TERYT, E-DEKLARACJE, E-GUS, ZUS); Skuteczniejsze wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości w przyznawaniu świadczeń; Zmniejszenie pracochłonności wielu rutynowych czynności, w tym znaczne skrócenie czasu potrzebnego pracownikom socjalnym na zebranie, gromadzenie i przekazanie informacji z rodzinnych wywiadów środowiskowych; Skrócenie czasu potrzebnego pracownikom administracji obszaru zabezpieczenia społecznego na obsługę sprawy interesanta (np. osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia); Wprowadzenie jednolitych standardów świadczenia usług oraz zapewnienie większej jakości i wiarygodności danych w obszarze zabezpieczenia społecznego; Zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji

37 W raporcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji (kwiecień 2012) Projekt jest na liście projektów realizowanych zgodnie z założeniami i harmonogramem. To cieszy i zobowiązuje!!!

38 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kosiewicz Departament Informatyki MPiPS

39

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 010101 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć... 5 2. Wstęp... 8 3. Sytuacja aktualna... 9 3.1. Wykaz aktów prawnych... 9 3.1.1. Informacja o aktach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 14/DI/PN/2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (promocja projektu i produktów Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ) I. Opis projektu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

- o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- o systemie informacji w ochronie zdrowia, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-10 Do druku nr 3485 Warszawa, 4 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0 INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM wersja 1.0 3 4 5 7 PROFIL ZAUFANY Czym jest profil zaufany? Korzyści z profilu zaufanego Jak posługiwać się profilem zaufanym? Jak uzyskać profil zaufany? 9 10 11

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Uczkiewicz KPS-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Kolegium NIK z dnia 4 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo