INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU"

Transkrypt

1 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie w wersji elektronicznej na załączonym formularzu do dnia 5 lutego 2015r. do godz. 14:00 na adres informacji na temat możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów (ceny brutto z VAT) wykonania usługi o nazwie: Przygotowania i realizacji kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP. Celem badania jest poznanie przez Zamawiającego szacunkowej ceny rynkowej przedmiotu zamówienia celem zabezpieczenia środków finansowych na jego udzielenie. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zawarcia umowy. Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zostanie opublikowane na stronach Zamawiającego po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia i zabezpieczeniu odpowiedniej ilości środków finansowych na jego realizację. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał informacji z niniejszego zapytania innym Wykonawcom. Celem planowanej kampanii jest stworzenie przekazu podkreślającego niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet oraz obalenie nieprawdziwych i szkodliwych mitów i stereotypów dotyczących przemocy seksualnej, których przykłady wskazano powyżej. Celem kampanii jest również pokazanie, że: problem ten w przeważającym stopniu dotyczy kobiet; przemoc seksualna jest zjawiskiem nagannym oraz jest przestępstwem (również w sytuacji, kiedy taką przemoc stosuje mąż lub partner wobec żony lub partnerki w formalnym lub nieformalnym związku);

2 2 Grupą docelową kampanii powinni być mężczyźni, wśród których znajdują się ewentualni sprawcy przemocy seksualnej. Z przekazu powinno jasno wynikać, że to sprawca odpowiada za gwałt, a zachowanie ofiary nie miało tu żadnego znaczenia. Dodatkowo celem operacyjnym kampanii niezależnie od głównego celu tj. dotarcia z przekazem kampanii do grupy docelowej jest zainicjowanie społecznej debaty i dyskusji na temat tego zjawiska, w tym cyklu publikacji prasowych i innych materiałów dziennikarskich w mediach na temat kampanii i zjawiska przemocy seksualnej wobec kobiet. Powyższy cel powinien być realizowany w szczególności poprzez: sformułowanie spójnego przekazu społecznego wspierającego cele kampanii idei kampanii; stworzenie koncepcji kreatywnej wyróżniającej kampanię na tle innych kampanii społecznych i kampanii reklamowych; maksymalizację zasięgu kampanii poprzez efektywny dobór narzędzi komunikacyjnych i mediów, w ramach określonych w zamówieniu kanałów komunikacji i przypisanych do nich budżetów mediowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i wdrożenie kampanii na temat niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet. Kampania ma zasięg ogólnopolski. Do zadań Wykonawcy należy: 1) Opracowanie i realizacja/wdrożenie koncepcji działań komunikacyjnych z uwzględnieniem radia i Internetu, w tym zaprojektowanie kampanii od strony kreatywnej oraz kreacji materiałów do emisji: a) kreatywne opracowanie jednolitej szaty graficznej (designu) dla kampanii internetowej, w tym opracowanie motywu przewodniego (tzw. key visual); elementy graficzne powinny nawiązywać do motywu przewodniego i hasła kampanii, b) sformułowanie przez Wykonawcę najbardziej skutecznych i nośnych komunikatów społecznych,

3 c) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej, pisemnej oraz podczas spotkania z Zamawiającym koncepcji kampanii, w tym w szczególności 3 propozycji haseł kreatywnych kampanii i 3 projektów szaty graficznej (designu) oraz prezentacja kolejnych koncepcji po uwagach Zamawiającego; przez hasło kreatywne kampanii Zamawiający rozumie: komunikat społeczny o charakterze edukacyjno-perswazyjnym, unikatowy, trafny w doborze argumentacji, zapamiętywalny i możliwy do kontynuacji. 2) Zaplanowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii internetowej w oparciu o mediaplan określający czas realizacji kampanii, media i narzędzia komunikacji/formaty reklamowe oraz planowany przy ich wykorzystaniu zasięg kampanii/skuteczność kampanii. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rekomendację najbardziej optymalnego wykorzystania zaplanowanego budżetu na internet wraz z uzasadnieniem. Rekomendacja będzie obejmowała w szczególności optymalny czas trwania kampanii i częstotliwość poszczególnych działań oraz media i formaty reklamowe. 3) Wykonawca zaplanuje, przygotuje i przeprowadzi ogólnopolską kampanię radiową w oparciu o mediaplan określający czas realizacji kampanii, media i narzędzia komunikacji/formaty reklamowe oraz planowany przy ich wykorzystaniu zasięg kampanii/skuteczność kampanii. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rekomendację najbardziej optymalnego wykorzystania zaplanowanego budżetu na kampanię radiową wraz z uzasadnieniem. Rekomendacja będzie obejmowała w szczególności optymalny czas trwania kampanii i częstotliwość poszczególnych działań oraz media i formaty reklamowe. 4) Zakup czasu antenowego, przygotowanie materiałów do emisji oraz emisja. 5) Opracowanie raportu z wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją dowodową na płycie CD/DVD w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji ostatniego zaplanowanego w mediaplanie materiału. 3

4 4 Wykaz doświadczenia warunki formalne potencjalnego wykonawcy. Wykonawca przystępując do postępowania będzie musiał wykazać, że dysponuje doświadczeniem w zakresie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), w zakresie zaprojektowania i przeprowadzenia minimum 2 usług polegających na opracowaniu koncepcji kreatywnej i przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w radiu, w tym opracowaniu mediaplanu, zakupu czasu antenowego i emisji, oraz przynajmniej 2 usług polegających na opracowaniu koncepcji kreatywnej i przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, w tym opracowaniu mediaplanu oraz przeprowadzeniu kampanii w internecie, a wartość każdej usługi wynosiła minimum zł netto każda z usług. Opis doświadczenia Wykonawcy nazwa usługi obejmującej przedmiot zamówienia Data wykonania usługi zaprojektowania i przeprowadzenia minimum 2 usług polegających na opracowaniu koncepcji kreatywnej i przeprowadzeniu kampanii promocyjnych w radiu 1) Nazwa kampanii oraz nazwa podmiotu zamawiającego kampanię dane do wykazania na 2) Nazwa kampanii oraz nazwa podmiotu zamawiającego kampanię dane do wykazania na Opis doświadczenia Wykonawcy nazwa usługi obejmującej przedmiot zamówienia Data wykonania usługi Wartość usługi etapie postępowania Wartość usługi

5 5 polegający na opracowaniu koncepcji kreatywnej i przeprowadzeniu kampanii promocyjnej, która obejmowała opracowanie media planu, publikacje materiałów w Internecie 1) Nazwa kampanii oraz nazwa podmiotu zamawiającego kampanię dane do wykazania na 2) Nazwa kampanii oraz nazwa podmiotu zamawiającego kampanię dane do wykazania na

6 FORMULARZ CENOWY Imię i nazwisko / nazwa Adres Telefon kontaktowy Fax, Odpowiadając na zaproszenie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do składania informacji na temat szacunkowej wartości wykonania usługi Przygotowania i realizacji kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet. oświadczam, że: 1) Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń (jeśli Wykonawca zgłasza uwagi, należy je przesłać na adres ). 2) Wartość usługi opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, według mojej opinii wynosi: Pkt 1 OPZ: CENA BRUTTO ( WLICZAJĄC PODATEK VAT) za opracowanie koncepcji działań komunikacyjnych z uwzględnieniem radia i internetu Pkt 2 OPZ: CENA BRUTTO ( WLICZAJĄC PODATEK VAT) za zaplanowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii internetowej Pkt 3 OPZ: CENA BRUTTO (WLICZAJĄC PODATEK VAT) za zaplanowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii radiowej Pkt 4 OPZ: CENA BRUTTO ( WLICZAJĄC PODATEK VAT) za zakup czasu antenowego i emisję CENA BRUTTO (wliczając VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia.. data oraz podpis i pieczęć osoby upoważnione 6

7 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Warszawa, dnia 18.12.2014 r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. Cele dialogu technicznego Celem dialogu technicznego jest m.in.: 1. Pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo