STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT"

Transkrypt

1 Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut został zmieniony na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER notariusza w Junglister w dniu 26 kwietnia 2004 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 514 z dnia 17 maja 2004 roku Art. 1 Firma STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Subskrybenci oraz wszystkie osoby, które stan si włacicielami poniej utworzonych tytułów uczestnictwa w przyszłoci tworz spółk akcyjn w formie towarzystwa inwestycyjnego o zmiennym kapitale, pod firm FUND PARTNERS w dalszym cigu zwan Spółk. Art. 2 Siedziba Siedzib Spółki jest L-1118 Luksemburg, 11 rue Arldringen. Na mocy zwykłej decyzji zarzdu Spółka moe tworzy oddziały lub przedstawicielstwa zarówno w Wielkim Ksistwie Luksemburga jak i za granic. W przypadku uznania przez zarzd, i zaistniały nadzwyczajne zdarzenia o charakterze politycznym, wojskowym, ekonomicznym lub społecznym, które mog zagrozi normalnej działalnoci prowadzonej w siedzibie lub te komunikacji pomidzy siedzib Spółki a zagranic, lub te jeeli uzna on, e takie zdarzenia mog wystpi w najbliszym czasie, zarzd bdzie mógł czasowo przenie siedzib za granic, a do momentu całkowitego ustania powyszych nadzwyczajnych okolicznoci; jednake powysze tymczasowe działania pozostan bez wpływu na przynaleno pastwow Spółki, która pomimo okresowego przeniesienia siedziby pozostanie spółk luksembursk. Owiadczenie o przeniesieniu siedziby zostanie złoone i podane do wiadomoci osób trzecich przez jeden z organów spółki uprawniony do podejmowania zobowiza w zakresie czynnoci codziennego zarzdu. Art. 3 Czas trwania spółki Spółka zawizana została na czas nieoznaczony. Spółka moe zosta rozwizana na podstawie decyzji walnego zgromadzenia działajcego w formie przewidzianej dla zmiany statutu. Art. 4 Przedmiot

2 Wyłcznym przedmiotem działalnoci spółki jest inwestowanie posiadanych i uzyskiwanych od uczestników aktywów w papiery wartociowe i inne aktywa dopuszczone ustaw w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i umoliwienia uczestnikom korzystania z wyników zarzdzania swoimi aktywami. Spółka moe podejmowa wszelkie działania oraz prowadzi dowolne operacje, które uzna za właciwe w celu realizacji i rozwijania przedmiotu działalnoci w szerokim tego słowa znaczeniu, zgodnie z ustaw z dnia 30 marca 2002 roku w sprawie instytucji wspólnego inwestowania. Tytuł II: KAPITAŁ ZAKŁADOWY TYTUŁU UCZESTNICTWA WARTO WYCENY AKTYWÓW NETTO Art. 5 Kapitał zakładowy Kategorie akcji Kapitał Spółki wyraony bdzie w postaci tytułów uczestnictwa w całoci zapłaconych bez okrelonej wartoci i bdzie w kadej chwili równy sumie aktywów netto Spółki, ustalonych w art. 11 poniej. Minimalny kapitał równy jest wymaganej wysokoci ustawowej, tj. obecnie JEDEN MILION DWIECIE PI DZIESIT TYSICY EURO ( EUR). Kapitał pocztkowy wynosi TRZYDZIECI JEDEN TYSICY EURO ( EUR) i dzieli si na TRZYDZIECI JEDEN (31) tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy nalecych do subfunduszu FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1w całoci zapłaconych, bez okrelonej wartoci. Minimalny kapitał Spółki winien zosta osignity w terminie szeciu miesicy od dnia utworzenia Spółki, jako towarzystwa wspólnego inwestowania prawa luksemburskiego. Tytuły uczestnictwa, które utworzone zostan zgodnie z art. 7 poniej bd mogły zosta wyemitowane w ramach rónych kategorii, na podstawie odpowiedniej decyzji zarzdu. Przychód z tytułu emisji tytułów uczestnictwa nalecych do danej kategorii zostanie zainwestowany w papiery wartociowe i inne aktywa dopuszczone prawem zgodnie z polityk inwestycyjn okrelon przez zarzd dla Subfunduszu (zgodnie z ponisz definicj), utworzonego dla kategorii danych akcji, z uwzgldnieniem ogranicze inwestycyjnych przewidzianych prawem lub nałoonych przez zarzd. Zarzd utworzy mas aktywów tworzcych subfundusz ( Subfundusz ) zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie Towarzystw Wspólnego Inwestowania w jednej lub obydwu kategoriach tytułów uczestnictwa, w sposób opisany w Art. 11 poniej. W celu okrelenia wysokoci kapitału Spółki, aktywa netto odpowiadajce kadej z kategorii tytułów uczestnictwa - o ile nie s nominowane w EUR zostan przeliczone na EUR, a kapitał równy bdzie sumie aktywów netto wszystkich kategorii tytułów uczestnictwa. Art. 6 Forma tytułów uczestnictwa (1) Zarzd podejmie decyzj, czy spółka wyemituje tytuły uczestnictwa na okaziciela, w formie wirtualnej czy te imienne. W razie wydania wiadectw na okaziciela, wyemitowane one zostan w formie ustalonej przez Zarzd.

3 Wszystkie tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Spółk zostan wpisane do ksigi uczestników prowadzonej przez Spółk lub przez osob albo osoby wyznaczone w tym celu przez Spółk; do ksigi wpisuje si nazwisko (nazw) kadego właciciela tytułów uczestnictwa, jego adres stały lub adres do korespondencji podany Spółce, liczb tytułów uczestnictwa oraz kwot wpłacon za kady z tytułów. Własno tytułów uczestnictwa wynika z wpisu do ksigi imiennych tytułów uczestnictwa. Spółka postanowi, czy uczestnikowi wydane zostanie wiadectwo stwierdzajce wpis czy te otrzyma on pisemne potwierdzenie swego uczestnictwa. W razie emisji tytułów uczestnictwa na okaziciela, na wniosek właciciela danych tytułów uczestnictwa tytuły uczestnictwa imienne bd mogły zosta wymienione na tytuły uczestnictwa na okaziciela, a tytuły uczestnictwa na okaziciela bd mogły zosta wymienione na tytuły uczestnictwa imienne. Zamiana tytułów uczestnictwa imiennych na tytuły uczestnictwa na okaziciela dokonana zostanie poprzez uniewanienie wiadectw tytułów uczestnictwa na okaziciela o ile wiadectwa takie zostały wydane oraz przez emisj wiadectwa lub wiadectw tytułów uczestnictwa na okaziciela w miejsce tytułów uczestnictwa imiennych; w ksidze tytułów uczestnictwa poczyniona zostanie wzmianka stwierdzajca powysze uniewanienie. Zamiana tytułów uczestnictwa na okaziciela na tytuły uczestnictwa imienne dokonana zostanie poprzez uniewanienie wiadectwa tytułów uczestnictwa na okaziciela oraz w razie potrzeby - poprzez emisj wiadectw tytułów uczestnictwa imiennych w miejsce tytułów uczestnictwa na okaziciela; w ksidze tytułów uczestnictwa imiennych dokonana poczyniona zostanie wzmianka dotyczca teje emisji. Zarzd moe zdecydowa o obcieniu uczestnika kosztem zamiany. Przed emisj tytułów uczestnictwa na okaziciela oraz zamian tytułów uczestnictwa imiennych na tytuły uczestnictwa na okaziciela, spółka bdzie mogła zada odpowiednich gwarancji dla członków zarzdu, i emisja lub zamiana nie spowoduje przejcia tych tytułów uczestnictwa przez obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki. wiadectwa tytułów uczestnictwa podpisywane bd przez dwóch członków zarzdu. Podpisy bd mogły zosta złoone własnorcznie, zosta nadrukowane lub przybra form faksymile. Niemniej jeden z podpisów bdzie mógł zosta złoony przez osob umocowan w tym celu przez zarzd; w takim wypadku podpis winien zosta złoony własnorcznie. Spółka bdzie mogła wydawa wiadectwa tymczasowe w formie okrelonej przez zarzd. (2) W razie emisji tytułów uczestnictwa na okaziciela, przeniesienie tytułów uczestnictwa na okaziciela nastpi poprzez przekazanie odpowiedniego wiadectwa tytułów uczestnictwa. Przeniesienie tytułów uczestnictwa imiennych nastpi: (i) jeeli wydane zostały wiadectwa tytułów uczestnictwa przez przekazanie Spółce wiadectwa lub wiadectw tytułów uczestnictwa imiennych i wszelkich innych dokumentów przeniesienia wymaganych przez Spółk lub,

4 (ii) jeeli nie zostały wydane wiadectwa przez złoenie pisemnego owiadczenia o przeniesieniu, wpisanego do rejestru tytułów uczestnictwa imiennych, opatrzonych dat i podpisem zbywcy i nabywcy lub przez pełnomocnika naleycie w tym celu ustanowionego. Wszelkie zbycie imiennych tytułów uczestnictwa wpisane zostanie do ksigi imiennych tytułów uczestnictwa; wpis winien zosta opatrzony podpisem członka lub członków zarzdu lub te pełnomocnika Spółki lub innej osoby albo innych osób wybranych w tym celu przez zarzd. (3) Kady uczestnik pragncy uzyska wiadectwa imiennych tytułów uczestnictwa winien poda Spółce adres, na który bd mogły zosta wysłane wszelkie zawiadomienia lub informacje. Adres ten zostanie wpisany do rejestru imiennych tytułów uczestnictwa. W przypadku niepodania Spółce adresu przez uczestnika posiadajcego imienne tytuły uczestnictwa, w ksidze imiennych tytułów uczestnictwa zostanie poczyniona odpowiednia wzmianka, a za adres uczestnika uwaa si bdzie adres siedziby Spółki lub inny adres wskazany przez Spółk do czasu podania Spółce adresu przez uczestnika. Uczestnik bdzie mógł w kadej chwili zmieni adres wpisany do ksigi imiennych tytułów uczestnictwa poprzez złoenie pisemnego owiadczenia wysłanego do Spółki na adres siedziby lub na inny adres wskazany przez Spółk (4) W przypadku, gdy uczestnik moe udowodni wobec Spółki, i zagubił, uszkodził lub zniszczył wiadectwo, moe on skutecznie da wydania mu duplikatu na warunkach i z zachowaniem gwarancji wymaganych przez Spółk, w tym zwłaszcza w formie potwierdzenia, bez uszczerbku dla moliwoci dania przez Spółk innej formy gwarancji. Z chwil wydania nowego wiadectwa oznaczonego jako duplikat, pierwotne wiadectwa stan si niewane. Uszkodzone wiadectwa mog zosta wymienione przez Spółk na nowe. Spółka moe, jeeli uzna za stosowne, obciy uczestnika kosztem duplikatu, a take wszelkimi innymi rozsdnymi kosztami poniesionymi przez Spółk w zwizku z wydaniem wiadectwa zastpczego i jego wpisem do ksigi tytułów uczestnictwa imiennych lub zniszczeniem starego wiadectwa. (5) Spółka uznaje wyłcznie jednego właciciela tytułu uczestnictwa. Jeeli własno tytułu uczestnictwa jest niepodzielna, obciona prawami rzeczowymi lub sporna, osoby powołujce si na prawo do tytułu winny wyznaczy jednego pełnomocnika do reprezentowania ich tytułu wobec Spółki. Spółka bdzie miała prawo zawiesi wykonywanie wszelkich praw z tytułu uczestnictwa do momentu wyboru takiej osoby. (6) Spółka moe postanowi o emisji ułamkowych tytułów uczestnictwa. Ułamkowy tytuł uczestnictwa nie daje prawa do głosu, lecz uprawnia do odpowiedniej czci aktywów netto przypisanych do danej kategorii tytułów uczestnictwa. W przypadku tytułów uczestnictwa na okaziciela, wydawane s wyłcznie wiadectwa reprezentujce całe tytuły uczestnictwa.

5 Art. 7. Emisja tytułów uczestnictwa Zarzd uprawniony jest do wyemitowania w kadym momencie i bez ogranicze nowych tytułów uczestnictwa w pełni opłaconych, a istniejcy uczestniczy nie bd dysponowa prawem pierwszestwa poboru nowoemitowanych tytułów. Zarzd moe ograniczy czstotliwo emisji tytułów uczestnictwa w danym subfunduszy; zarzd moe zwłaszcza postanowi, e tytuły uczestnictwa danego subfunduszu emitowane bd wyłcznie w ustalonym okresie lub okresach lub w kadym innym okresie przewidzianym w dokumentach sprzeday tytułów uczestnictwa. W przypadku, gdy spółka oferuje tytuły uczestnictwa w ramach subskrypcji, cena oferowanego tytułu równa bdzie wartoci aktywów netto w przeliczeniu na tytuł uczestnictwa danej kategorii, ustalony zgodnie z art. 11 poniej, w Dniu Wyceny (okrelona w art. 12 poniej) zgodnie z warunkami i zasadami ustalonymi przez Zarzd. Cena powikszona bdzie o prowizje ustalone w odpowiednim czasie przez zarzd, podane w dokumencie sprzeday tytułów uczestnictwa. Ustalona w ten sposób cena płatna bdzie w terminie ustalonym przez zarzd, który niedłuszym jednak ni siedem dni kalendarzowych od odpowiedniego Dnia Wyceny. Zarzd moe umocowa dowolnego członka zarzdu, dyrektora, pełnomocnika spółki lub innego pełnomocnika naleycie w tym celu umocowanego do przyjmowania subskrypcji, zapłaty ceny za nowoemitowane tytuły uczestnictwa oraz do ich wydawania. Spółka moe wyrazi zgod na emisj tytułów uczestnictwa w zamian za wkład niepieniny w postaci papierów wartociowych, dochowujc przy tym przepisów prawa luksemburskiego a zwłaszcza obowizku przedstawienia sprawozdania z wyceny sporzdzonego przez biegłego rewidenta Spółki. Powyszy wkład niepieniny winien zosta wniesiony zgodnie z polityk i ograniczeniami inwestycyjnymi Spółki i danego subfunduszu. Art. 8 Wykup tytułów uczestnictwa Kady uczestnik ma prawo zleci Spółce wykup wszystkich lub czci jego tytułów uczestnictwa zgodnie z warunkami okrelonymi przez zarzd w dokumentach sprzeday tytułów uczestnictwa oraz w granicach okrelonych przez prawo i niniejszy Statut. Cena wykupu tytułu uczestnictwa płatna bdzie w terminie ustalonym przez zarzd lecz nie przekroczy siedmiu dni roboczych od odpowiedniego Dnia Wyceny okrelonego zgodnie z warunkami i zasadami ustalonymi przez Zarzd, o ile wiadectwa tytułów uczestnictwa jeeli istniej oraz dokumenty przeniesienia zostały Spółce naleycie dorczone, bez uszczerbku dla postanowie art. 12 poniej. Wszelkie zlecenie wykupu jest nieodwołalne, z wyłczeniem przypadku zawieszenia naliczania wartoci aktywów netto. Cena zakupu równa bdzie wartoci aktywów netto za tytuły uczestnictwa w danej kategorii, ustalonej zgodnie z postanowieniami art. 11 poniej. Z wartoci netto moe

6 zosta potrcona prowizja na rzecz dystrybutora tytułów uczestnictwa Spółki oraz kwota kosztów i wydatków poniesionych ewentualnie przez Spółk w zwizku ze zbyciem aktywów, a take koniecznoci wykonania wniosków wykupu (prowizja ta oraz kwota zostan w odpowiednim czasie ustalone przez Zarzd). Cena wykupu bdzie mogła zosta zaokrglona [...] [...][...][...][...][...][...][...][...] [ BRAK STRONY] 7) Wszelkie inne aktywa posiadane przez Spółk niezalenie od ich rodzaju, w tym wydatki póniejszy okresów. Warto tych aktywów zostanie ustalona w nastpujcy sposób: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Warto gotówki w kasie i w depozycie, weksli płatnych a vista oraz rozlicze biernych, wydatków póniejszych okresów, dywidend i oprocentowania do zapłaty lub zapadłego lecz nieotrzymanego, równa bdzie wartoci nominalnej tych aktywów. Jeeli jednak otrzymanie pełnej wartoci tych aktywów bdzie wtpliwe, warto ustalona zostanie poprzez potrcenie wtpliwej kwoty ustalonej przez Spółk w celu uwzgldnienia realnej wartoci tych aktywów. Warto wszystkich papierów wartociowych bdcych w obrocie lub notowanych na giełdzie papierów wartociowych wyceniana bdzie na podstawie ostatniego dostpnego ogłoszenia kursów. Warto wszelkich papierów wartociowych w obrocie na innych rynkach regulowanych wyceniana jest po ostatnim znanym kursie. W przypadku, gdyby papiery wartociowe w portfelu nie były w obrocie lub notowane na giełdzie papierów wartociowych lub na innym rynku regulowanym lub te w odniesieniu do papierów notowanych lub w obrocie na giełdzie lub innym rynku regulowanym cena ustalona zgodnie z postanowieniami punktów (b) lub (c) powyej nie byłaby reprezentatywna dla wartoci netto tych papierów wartociowych, papiery te zostan oszacowane na podstawie prawdopodobnej ceny sprzeday, która zostanie ustalona zgodnie z zasad ostronoci i w dobrej wierze. Warto tytułów uczestnictwa lub udziałów posiadanych w innych Towarzystwach Wspólnego Inwestowania ustalana bdzie na podstawie znanej wartoci aktywów netto. Waloryzacja kontraktów swap wymaga zastosowania poniszej metody: Wpływy do SIVAC (wpływy przyszłe generowane przez portfel obligacji i lokat rodków płynnych) przeleane przez SICAV na drug Stron kontraktu swap na mocy tego kontraktu, winny by aktualizowane w dniu wyceny po kursie bez oprocentowania swap w zalenoci od wieku przepływu. rodki wpłacone przez Drug Stron na rzecz SICAV podczas dorocznego podziału wyniku lub w terminie zapadalnoci (tj. odcinki, których zapadalno

7 przypada na koniec kadego Okresu) aktualizowane s w dacie waloryzacji po stopie zerowej w zalenoci od wieku przepływu. Warto kontraktów swap równa jest rónicy midzy dwiema aktualizacjami. Warto inwentaryzacyjna subfunduszu równa bdzie wartoci rynkowej portfela obligacji i rodków płynnych powikszona (lub pomniejszona) o warto kontraktów swap. (g) Poniewa kwota wynikajca ze wzrostu Indeksu lub Koszyka do daty Terminu Zapadalnoci jest niepewna, rynek wykorzystuje do wyceny tych rodków (obliczenie wartoci aktywów netto) powszechnie stosowan metod pricingu uwzgldniajc takie czynniki jak niestabilno Indeksu lub Koszyka, oprocentowanie, rednia stopa dywidendy Indeksu lub Koszyka lub wysoko dywidendy. Jest to wic wycena prawdopodobnej kwoty, która zapłacona zostanie przez Stron na rzecz SICAV w Terminie Zapadalnoci subfunduszu w ramach kontraktów swap. Wszelkie inne aktywa wyceniane bd na podstawie prawdopodobnej wartoci sprzeday, ustalonej z zachowaniem zasady ostronoci i w dobrej wierze. Warto wszystkich aktywów i zobowiza nienominowanych w walucie subfunduszu przeliczona bdzie na walut subfunduszu po ostatnim kursie wymiany ustalonym przez jeden z najwaniejszych banków. Jeeli kursy nie bd dostpne, kurs wymiany ustalony zostanie z zachowaniem zasady ostronoci i w dobrej wierze zgodnie z procedurami okrelonymi przez zarzd. Zarzd bdzie mógł w sposób całkowicie uznaniowy umoliwi skorzystanie z kadej innej metody szacunkowej, jeeli uzna, e taka wycena lepiej odzwierciedla prawdopodobn warto sprzeday składnika aktywów bdcego w posiadaniu Spółki. II. Zobowizania spółki obejmowa bd: 1) wszelkie zacignite poyczki i wymagalne rozliczenia; 2) wszelkie odsetki od poyczek zacignitych przez Spółk (w tym prowizje za zobowizanie do zacignicia poyczki); 3) wszelkie koszty nalene lub do zapłaty (w tym opłaty administracyjne, prowizje za doradztwo i zarzdzenie, prowizje od wyniku, prowizje depozytariusza i prowizje agentów Spółki); 4) wszelkie znane zobowizania zapadłe lub nie, w tym wszystkie zapadłe zobowizania umowne, których przedmiotem jest płatno w gotówce lub nie, w tym kwota dywidendy zapowiedzianej przez Spółk, dotd niewypłaconej; 5) odpowiednie rezerwy na przyszłe podatki od kapitału lub dochodu nalene w Dniu wyceny, ustalane okresowo przez Spółk, a w razie potrzeby wszelkie inne dozwolone i zatwierdzone przez zarzd rezerwy, a take kwota (w razie

8 potrzeby), któr zarzd bdzie mógł uzna za stanowic wystarczajce zabezpieczenie na wypadek ewentualnej odpowiedzialnoci Spółki; 6) wszelkie inne zobowizania Spółki zarejestrowane zgodnie z ogólnie przyjtymi zasadami ksigowoci. W celu oszacowania wartoci tych zobowiza, spółka uwzgldni wszelkie wydatki, które bdzie musiała ponie, a które obejmowa bd m. in. koszty utworzenia, prowizje płatne zarzdcom lub doradcom inwestycyjnym, w tym równie prowizje od wyniku koszty i prowizje nalene depozytariuszowi i jego korespondentom, agentom płatnoci, administracyjnym i transferowym, wszelkim agentom płatnoci, dystrybutorom i stałym przedstawicielom Spółki w miejscach, w których Spółka podlega obowizkowi rejestracji. A take wszelkim innym pracownikom spółki, wynagrodzenia dla członków zarzdu, a take rozsdne wydatki przez nich poniesione, koszty ubezpieczenia i koszty podróy w rozsdnej wysokoci dotyczce agentów administracyjnych, koszty pomocy prawnej i biegłego rewidenta w zwizku z dorocznym badaniem sprawozda Spółki, koszty owiadcze rejestracyjnych składanych wobec władz rzdowych i giełd papierów wartociowych w Wielkim Ksistwie Luksemburga i za granic, koszty ogłosze obejmujce m.in. koszty przygotowania, wydruku i dystrybucji prospektów, rocznych sprawozda i owiadcze rejestracyjnych, koszty sprawozda dla uczestników, wszelkie podatki i opłaty pobierane przez władze rzdowe oraz wszelkie podatki zrównane, wszelkie inne wydatki operacyjne, w tym koszty zakupu i sprzeday aktywów, odsetki, koszty finansowe, bankowe lub porednictwa, koszty pocztowe, telefonu i teleksu. Spółka bdzie mogła uwzgldnia wydatki administracyjne i inne o charakterze regularnym lub okresowym poprzez oszacowanie ich na cały rok lub na kady inny okres. III. Tworzenie subfunduszy W ramach kadego subfunduszu, Zarzd uprawniony jest do tworzenia kategorii i/lub subkategorii charakteryzujcych si rón polityk dystrybucji (tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy, tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym), waluta, wysoko prowizji lub inne cechy, okrelone przez Zarzd. Tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy uprawnia do dywidendy, za tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym nie uprawnia dywidendy, lecz do zwikszenia udziału aktywów netto subfunduszu w danej kategorii tytułów uczestnictwa. W przypadku, gdy w ramach danego subfunduszu utworzone zostan kategorie i/lub subkategorie, wszystkie postanowienia niniejszego statutu obowizujce dla subfunduszu, bd stosowa si odpowiednio do kadej z kategorii i/lub subkategorii. Tam, gdzie jest to wymagane, termin kategoria odnosi si równie do subkategorii. a) przychody z emisji tytułów uczestnictwa nalecych do danej kategorii tytułów uczestnictwa przypisane bd w ksigach Spółki do subfunduszu stworzonego dla tej kategorii tytułów uczestnictwa oraz w razie potrzeby odpowiednia kwota powikszy udział aktywów netto Subfunduszu przypisanych do kategorii emitowanych tytułów uczestnictwa, a aktywa, zobowizania, dochody i koszty zwizane z t lub z tymi

9 kategoriami przypisane zostan do danego Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. b) w przypadku, gdy dany składnik aktywów generowany jest przez inny składnik aktywów, ten drugi składnik zostanie wpisany w ksigach Spółki, jako nalecy do tego samego Subfunduszu, do którego naley generujcy go składnik aktywów, a kada nowa wycena aktywów, podwyszenie lub zmniejszenie wartoci przypisane bdzie do odpowiedniego Subfunduszu. c) w przypadku, gdy Spółka posiada zobowizanie z tytułu składnika aktywów danego Subfunduszu lub operacji realizowanej w zwizku z aktywami danego Subfunduszu, zobowizanie to przypisane zostanie do tego subfunduszu. d) w przypadku, gdy dany składnik majtku lub zobowizanie Spółki nie moe zosta przypisane do okrelonego Subfunduszu, aktywa te lub zobowizanie przypisane zostanie do wszystkich Subfunduszy proporcjonalnie do wartoci aktywów netto tytułów uczestnictwa lub w inny sposób okrelony przez zarzd z zachowaniem zasady ostronoci i w dobrej wierze. e) W zwizku z podziałem wyniku midzy posiadaczy tytułów uczestnictwa danej kategorii, warto netto tej kategorii tytułów uczestnictwa zostanie ograniczona do kwoty podziału. W celu ustalenia wartoci aktywów netto na kady tytuł uczestnictwa, warto aktywów przypadajca na kad kategori tytułów uczestnictwa podzielona zostanie przez całkowit liczb tytułów uczestnictwa kategorii tytułów uczestnictwa, której dotyczy, wyemitowanych i bdcych w obrocie w Dniu Wyceny, zgodnie z wyej opisanymi zasadami wyceny, za w kadym przypadku, gdy zasady te nie maj zastosowania w sposób uznany przez Zarzd za prawidłowy i sprawiedliwy. Wszelkie zasady wyceny i dysponowania interpretowane bd zgodnie z ogólnie przyjtymi zasadami ksigowymi. O ile nie bdzie miało miejsca działanie w złej wierze, niedbalstwo lub oczywista pomyłka, wszelkie decyzje podjte podczas obliczenia wartoci wyceny aktywów netto przez Zarzd lub przez bank, Spółka lub inna organizacja wskazana przez Zarzd w celu obliczenia wartoci aktywów netto ( pełnomocnik zarzdu ) bd ostateczne i wice dla Spółki, a take dla obecnych, wczeniejszych i przyszłych uczestników. IV. Na potrzeby niniejszego artykułu: 1) tytuły uczestnictwa w trakcie wykupu przez Spółk zgodnie z art. 12 powyej uznane zostan za tytuły uczestnictwa wyemitowane i istniejce do momentu nastpujcego bezporednio po godzinie ustalonej przez zarzd, w Dniu Wyceny, w której dokonywana jest wycena i bd od tej chwili zapłaty ceny uznawane za zobowizanie Spółki do momentu; 2) tytuły uczestnictwa, które maj zosta wyemitowane przez Spółk uznane zostan za utworzone poczwszy od godziny ustalonej przez Zarzd w Dniu Wyceny, w którym tego rodzaju wycena zostanie dokonana i bd od tej chwili uznane za wierzytelno Spółki do czasu zapłaty ceny;

10 3) wszelkie inwestycje, salda gotówkowe i inne składniki aktywów Spółki, nominowane w innej walucie ni waluta, w której obliczana jest warto aktywów netto danej kategorii tytułów uczestnictwa, wyceniane bd z uwzgldnieniem rynkowego kursu wymiany obowizujcego w dniu ustalania wartoci aktywów netto tytułów uczestnictwa. 4) kadego Dnia Wyceny, w którym Spółka zawrze umow w celu: - nabycia składnika aktywów kwota do zapłaty za ten składnik stanowi bdzie za zobowizanie Spółki, za warto tego składnika majtku uznana zostanie za składnik majtku Spółki; - zbycia dowolnego składnika aktywów, kwota, która ma zosta uzyskana za ten składnik aktywów stanowi bdzie składnik majtku spółki, a składnik aktywów, który zostanie wydany w zamian za zapłat zostanie wyłczony z aktywów Spółki. niemniej z zastrzeeniem, e o ile dokładna warto lub rodzaj równowartoci lub składnika majtku nie s znane w Dniu Wyceny, ich warto zostanie wyceniona przez Spółk. Art. 12 Czstotliwo i czasowe zawieszenie naliczania wartoci aktywów netto na tytuł uczestnictwa, emisji, wykupów lub zamiany tytułów uczestnictwa Dla kadej kategorii tytułów uczestnictwa, warto aktywów netto na tytuł uczestnictwa, a take cena emisyjna, wykupu i zamiany tytułów uczestnictwa bd ustalane okresowo przez Spółk lub wybranego w tym celu pełnomocnika, przynajmniej dwa razy do roku z czstotliwoci ustalon przez zarzd, przy czym dzie lub moment obliczenia okrelany bdzie w niniejszym Statucie, jako Dzie Wyceny. Spółka moe zawiesi naliczanie wartoci aktywów netto na tytuł uczestnictwa danej kategorii, a take emisj, wykup i zamian tytułów uczestnictwa danej kategorii na tytuły uczestnictwa innej kategorii, w razie wystpienia jednej z poniszych okolicznoci: a) w kadym okresie zamknicia jednej z głównych giełd papierów wartociowych lub innych rynków, na których notowana jest znaczca cz inwestycji Spółki danej kategorii tytułów uczestnictwa, z powodów innych ni normalna przerwa urlopowa, kiedy operacje s zamknite lub zawieszone, pod warunkiem, e powysze ograniczenie lub zawieszenie ma wpływ na wycen notowanych tam inwestycji Spółki; lub b) w razie sytuacji awaryjnej, w zwizku z któr Spółka nie moe dysponowa składnikami majtku przypisywanymi do danej kategorii tytułów uczestnictwa lub nie moe ich wycenia; c) w przypadku awarii rodków komunikacji lub obliczeniowych niezbdnych do ustalenia ceny lub wartoci inwestycji w dan kategori tytułów uczestnictwa lub kursów giełdowych zwizanych ze składnikami aktywów danej kategorii tytułów uczestnictwa;

11 d) jeeli z kadego innego powodu, cena lub warto inwestycji Spółki zwizanych z dan kategori tytułów uczestnictwa nie mog by szybko lub dokładnie ustalone; e) w kadym okresie, w którym Spółka nie ma moliwoci wypłaty rodków w celu dokonania płatnoci za wykup tytułów uczestnictwa danej kategorii lub w którym przeniesienie danych rodków w celu realizacji lub nabycia inwestycji lub płatnoci nalenych z tytułu wykupu akcji nie moe by wedle opinii zarzdu dokonane po normalnym kursie wymiany; f) w zwizku ze zwołaniem walnego zgromadzenie uczestników, którego celem jest otwarcie likwidacji Spółki; Informacja o zawieszeniu zostanie ogłoszona przez Spółk, o bdzie konieczna i zostanie przekazana uczestnikom, którzy złoyli wniosek o subskrypcj, wykup lub zamian tytułów uczestnictwa, dla których zawieszone zostało naliczanie wartoci aktywów netto. Zawieszenie takie dotyczce danej kategorii tytułów uczestnictwa pozostanie bez wpływu na obliczenie wartoci aktywów neto, ceny emisyjnej, wykupu i zamiany tytułów uczestnictwa na tytuły uczestnictwa innej kategorii. Art. 13 Zarzd Tytuł III: ZARZD I NADZÓR Spółk kierowa bdzie zarzd złoony co najmniej z trzech członków, bdcych uczestnikami lub nie. Kadencja członka zarzdu wynosi najwyej sze lat. Członkowie Zarzdu powoływani s przez Walne Zgromadzenie uczestników, które okrela ich liczb, wynagrodzenie oraz długo kadencji. Członkowie zarzdu powoływani s wikszoci głosów tytułów uczestnictwa obecnych lub reprezentowanych. Kady członek zarzdu bdzie mógł zosta odwołany z okrelonego powodu lub bez powodu lub zosta zastpiony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia uczestników. W razie nieobsadzenia stanowiska członka zarzdu, pozostali członkowie mog obsadzi je tymczasowo; w takim przypadku walne zgromadzenie dokona ostatecznego wyboru na najbliszym posiedzeniu. Art. 14 Posiedzenia Zarzdu Zarzd wybierze prezesa sporód swoich członków oraz z tego samego grona bdzie mógł wybra jednego lub kilku wiceprezesów. Bdzie mógł równie wybra sekretarza, który nie musi by członkiem zarzdu, a który sporzdza bdzie protokoły z posiedze zarzdu, a take z walnych zgromadze akcjonariuszy. Zarzd zbiera si bdzie na zaproszenie prezesa lub dwóch członków zarzdu, w miejscu podanym w zaproszeniu.

12 Prezes przewodniczy bdzie posiedzeniom zarzdu oraz walnym zgromadzeniom uczestników. Podczas nieobecnoci prezesa, walne zgromadzenie lub zarzd wybierze wikszoci głosów innego członka zarzdu, a w przypadku walnego zgromadzenia kad inn osob, która przewodniczy bdzie zgromadzeniom lub posiedzeniom. Zarzd powoła w razie potrzeby dyrektorów lub innych pełnomocników, w tym dyrektora generalnego, zastpców dyrektora oraz wszelkich innych dyrektorów i pełnomocników, których funkcje uznane zostan za niezbdne w celu naleytego prowadzenia spraw Spółki. Nominacje te mog zosta odwołane w kadej chwili przez Zarzd. Dyrektorzy i pełnomocnicy nie musz by członkami zarzdu ani uczestnikami Spółki. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, dyrektorzy lub pełnomocnicy posiada bd uprawnienia i obowizki okrelone przez zarzd. Kady z członków zarzdu otrzyma pisemne zawiadomienie o posiedzeniu zarzdu co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem z wyjtkiem spraw pilnych, w którym to przypadku zarówno rodzaj, jak i powód pilnego zwołania zostan podane w zawiadomieniu. Wymóg zaproszenia moe zosta pominity o ile kady członek zarzdu wyrazi zgod na posiedzenie telefonicznie, telegraficznie, teleksem, faksem lub w kady inny dostpny sposób. Nie bdzie wymagane specjalne zaproszenie na posiedzenie zarzdu, które zostało wczeniej ustalone uchwał zarzdu. Kady członek zarzdu bdzie mógł wyznaczy sporód członków zarzdu pełnomocnika do reprezentowania go na posiedzeniu zarzdu, informujc o tym drog kablow, telegraficzn teleksem, faksem lub w kady inny dostpny sposób. Jeden członek zarzdu moe reprezentowa kilku członków zarzdu. Kady członek zarzdu moe uczestniczy w posiedzeniu zarzdu w drodze telekonferencji lub za pomoc innych, równorzdnych rodków komunikacji. Udział w posiedzeniu w ten sposób równoznaczny jest z osobist obecnoci na posiedzeniu. Członkowie zarzdu bd mogli działa wyłcznie na prawidłowo zwołanych posiedzeniach zarzdu. Członkowie Zarzdu bd mogli składa owiadczenia woli w imieniu Spółki poprzez złoenie osobistego podpisu, chyba, e zostan do tego upowanieni uchwał zarzdu. Zarzd bdzie mógł podejmowa wane uchwały wyłcznie wówczas, gdy co najmniej wikszo członków zarzdu lub kada inna liczba członków okrelona przez zarzd bdzie obecna lub reprezentowana. Uchwały zarzdu wpisywane s do protokołów podpisywanych przez prezesa zarzdu. Odpisy wycigów do przedłoenia w sdzie lub poza sdem s skutecznie podpisywane przez przewodniczcego posiedzenia lub dwóch członków zarzdu. Uchwały podejmowane s wikszoci głosów członków obecnych lub reprezentowanych. W razie równoci głosów za i przeciw podczas posiedzenia, głos przewodniczcego bdzie decydujcy. Zarzd uprawniony bdzie do podejmowania jednomylnie uchwał w trybie korespondencyjnym, wyraajc zgod na pimie, drog kablow, telegraficzn, teleksem,

13 telefaksem lub w kady inny równorzdny sposób wraz z pisemnym potwierdzeniem, a wszystkie tego rodzaju dokumenty zostan dołczone do protokołu, jako dowód podjtej uchwały. Art. 15 Uprawnienia zarzdu Zarzd posiada najszersze uprawnienia do prowadzenia i kierowania sprawami spółki oraz do czynnoci dysponowania i zarzdzania, które wchodz w zakres przedmiotu działania, pod warunkiem przestrzegania polityki inwestycyjnej opisanej w art. 18 poniej. Wszelkie uprawnienia niezastrzeone jednoznacznie do właciwoci walnego zgromadzenia na mocy ustawy lub niniejszego statutu nale do właciwoci zarzdu. Art. 16 Owiadczenia woli składane przez Spółk wobec osób trzecich Owiadczenia woli Spółki składane wobec osób trzecich bd wane, o ile podpisane bd przez dwóch członków Zarzdu lub przez jedn osob lub łcznie przez kad/ kade osoby, które uzyskaj odpowiednie pełnomocnictwo do ich złoenia od zarzdu. Art. 17 Pełnomocnictwa Zarzd Spółki moe udzieli pełnomocnictw do biecego zarzdu inwestycjami Spółki (w tym prawo do składania podpisu), a take do reprezentowania Spółki w zakresie zarzdzania osobie lub osobom fizycznym lub prawnym, które nie musz by członkami zarzdu Spółki, a których uprawnienia okrelone zostan przez zarzd Spółki i którzy uprawnieni bd o ile zarzd wyrazi na to zgod do udzielania dalszych pełnomocnictw przestrzegajc przy tym postanowie art. 60 zmienionej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach prawa handlowego. Zarzd moe jednoczenie udzieli wszelkich pełnomocnictw szczególnych w formie notarialnej lub nienotarialnej. Art. 18 Polityka i ograniczenia inwestycji Zarzd uprawniony jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka, do okrelania polityki inwestycyjnej a take kierunków działania w zakresie zarzdzania Spółk, których zarzd spółki winien przestrzega, z zastrzeeniem ogranicze inwestycyjnych przewidzianych prawem oraz ogranicze nałoonych przez zarzd w odniesieniu do inwestycji w poszczególnych subfunduszach. Z uwzgldnieniem powyszych ogranicze Zarzd moe decydowa o inwestowaniu powyszych aktywów. (i) (ii) w papiery wartociowe i instrumenty rynku walutowego dopuszczone do publicznego obrotu na giełdzie papierów wartociowych w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE). w papiery wartociowe i instrumenty rynku walutowego bdce w obrocie na renomowanym rynku regulowanym innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, naleycie funkcjonujcym i otwartym dla ludnoci,

14 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) w papiery wartociowe i instrumenty rynku walutowego dopuszczone do oficjalnego obrotu na jednej z giełd papierów wartociowych w pastwach nie nalecych do UE: wszystkich krajach Ameryki, Europy, Afryki, Azji i Oceanii, w papiery wartociowe i instrumenty rynku walutowego bdce w obrocie na rynku regulowanym, prawidłowo funkcjonujcym, uznanym i otwartym dla ludnoci dajcym gwarancje porównywalne do ww. rynków w jednym z poniszych krajów: wszystkich krajach Ameryki, Europy, Afryki, Azji i Oceanii; w nowotworzone papiery wartociowe i instrumenty rynku pieninego, o ile zostanie złoony wniosek o dopuszczenie do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów, o której mowa wyej w pkt. (i) i (iii) lub na jednym z rynków regulowanych, prawidłowo funkcjonujcych, renomowanych i otwartych dla ludnoci, o których mowa wyej w pkt. (ii) lub (iv) oraz o ile dopuszczenie nastpi najpóniej przed kocem okresu jednego roku od emisji. do stu procent aktywów netto kadego subfunduszu w papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane przez kraj członkowski UE, jej samorzdy terytorialne, inne kraje OECD lub przez organizacje midzynarodowe o charakterze publicznym, do których naley kraj lub kraje UE, pod warunkiem, e papiery te pochodz co najmniej z szeciu rónych emisji, a udział wartociowy jednej emisji nie przekracza trzydziestu procent całkowitej wartoci. Spółka bdzie uprawniona w kadym subfunduszu do nabycia udziałów OPCVM (Towarzystwa wspólnego inwestowania w papiery wartociowe) dopuszczonych zgodnie z dyrektyw 85/611/CEE i/lub innych towarzystw wspólnego inwestowania, w granicach ustalonych obowizujcym prawem. (viii) we wszystkie pozostałe papiery wartociowe, instrumenty i depozyty, w granicach okrelonych przez zarzd zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi prawem. Art. 19 Doradca inwestycyjny Spółka bdzie mogła skorzysta ze wsparcia doradcy lub doradców inwestycyjnych, którzy udziela bd Spółce rekomendacji i formułowa opinie w zakresie realizowanych lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej. Art. 20 Konflikt interesów adna umowa ani adna transakcja, jak Spółka bdzie mogła zawrze z innymi spółkami lub firmami nie bd mogły ucierpie ani zosta uniewanione w zwizku z faktem, i członek lub członkowie zarzdu, dyrektorzy lub pełnomocnicy Spółki mieli jakikolwiek interes w takiej spółce lub firmie lub w zwizku z faktem, i s członkami zarzdu, wspólnikami, dyrektorami, pełnomocnikami lub pracownikami takiej innej spółki. Członek zarzdu, dyrektor lub pełnomocnik Spółki, który jest członkiem zarzdu, dyrektorem lub pracownikiem spółki lub firmy, z któr Spółka zawiera umowy lub z któr posiada innego rodzaju zwizki biznesowe nie zostanie w zwizku z tym pozbawiona prawa do uczestnictwa

15 w obradach, głosowania i działania w zakresie stosunków majcych zwizanej z tego rodzaju umowami lub sprawami. W przypadku, gdyby członek zarzdu, dyrektor lub pełnomocnik miałby w jakiejkolwiek sprawie Spółki interes sprzeczny z interesem Spółki, rzeczony członek zarzdu, dyrektor, lub pełnomocnik winien poinformowa zarzd o takim konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bra udziału w głosowaniu w tej sprawie. Na najbliszym Walnym Zgromadzeniu uczestników winien zosta złoony w tej sprawie odpowiedni raport. Termin konflikt interesów w rozumieniu poprzedniego akapitu nie bdzie si stosował do stosunków ani interesów, które mogłyby zaistnie w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek charakterze i jakiegokolwiek tytułu w zwizku z Bankiem Depozytowym, tj. Kredietbank Luxembourgeoise S.A., spółkami zalenymi lub majcymi zwizki kapitałowe lub te majcymi zwizek z kad osob, spółk lub osob prawn wskazan przez zarzd wedle własnego uznania. Art. 21 Zwrot kosztów poniesionych przez członków zarzdu Spółka bdzie mogła przyzna członkowi zarzdu, dyrektorowi lub pełnomocnikowi spółki, ich spadkobiercom, wykonawcom testamentu i innym osobom uprawnionym zwrot racjonalnie poniesionych wydatków w zwizku z wszelkimi działaniami lub wszelkimi procesami, w których uczestniczyliby, jako członkowie zarzdu, dyrektorzy lub pełnomocnicy spółki lub te na wniosek spółki członkom zarzdu, dyrektorom lub pełnomocnikom kadej innej spółki, w której Spółka jest akcjonariuszem lub której udzieliła kredytu, a która nie zwróciłaby im poniesionych kosztów, chyba e z tytułu tak przeprowadzonych działa lub procesów zostałby on ostatecznie uznany za winnego powanego niedbalstwa lub niegospodarnoci. W razie ugody pozasdowej zwrot kosztów zostanie przyznany wyłcznie wówczas, gdy Spółka zostanie poinformowana przez jego adwokata doradc, o tym, e członek zarzdu, dyrektor lub pełnomocnik nie uchybił swoim obowizkom. Prawo do zwrotu kosztów nie wyłcza innych praw członka zarzdu, dyrektora lub pełnomocnika. Art. 22 Nadzór nad działalnoci Spółki. Dane ksigowe zawarte w rocznym sprawozdaniu sporzdzonym przez spółk kontrolowane bd przez biegłego rewidenta powołanego przez walne zgromadzenie uczestników, który otrzymywa bdzie od Spółki wynagrodzenie. Biegły rewident dopełni wszelkich obowizków przewidzianych ustaw z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie towarzystw wspólnego inwestowania. Tytuł IV WALNE ZGROMADZENIA ROK OBROTOWY PODZIAŁ WYNIKU Art. 23 Walne zgromadzenie uczestników Spółki Walne zgromadzenie uczestników Spółki składa si z wszystkich uczestników Spółki. Podejmowane na nim uchwały obowizuj wszystkich uczestników niezalenie od kategorii tytułów uczestnictwa, które posiadaj. Walne zgromadzenie posiada najszersze uprawnienia do zarzdzania, wykonywania lub zatwierdzania czynnoci dotyczcych działalnoci Spółki.

16 Walne zgromadzenie uczestników zwoływane jest przez Zarzd. Walne Zgromadzenie moe równie zosta zwołane na wniosek uczestników reprezentujcych co najmniej jedn pit kapitału zakładowego. Doroczne walne zgromadzenie zbiera si zgodnie z prawem luksemburskim w Miecie Luksemburg, w miejscu wskazanym w zaproszeniu w drugi pitek czerwca o godzinie czternastej. Jeeli dzie ten jest wolny od pracy na mocy ustawy lub jest dniem, w którym nie funkcjonuj banki w Luksemburgu, walne zgromadzenie zbiera si pierwszego dnia roboczego nastpujcego po tym dniu. Inne Walne Zgromadzenia uczestników mog odbywa si w miejscach w dniach okrelonych w zaproszeniu. Uczestnicy zbieraj si na zaproszenie zarzdu, w którym podany jest porzdek obrad, wysłane co najmniej na osiem dni roboczych przed posiedzeniem zgromadzenia do kadego właciciela tytułów uczestnictwa imiennych na jego adres, zgodnie z wpisem do rejestru uczestników; niemniej nie ma koniecznoci przedstawiania zgromadzeniu potwierdzenia skierowania zaproszenia do włacicieli tytułów uczestnictwa imiennych. Porzdek obrad ustala zarzd, z wyłczeniem przypadków, gdy zgromadzenie zwoływane jest na pisemny wniosek uczestników zgodnie z prawem, w którym to przypadku zarzd bdzie mógł przygotowa dodatkowy porzdek obrad. W przypadku emisji tytuły uczestnictwa na okaziciela, zaproszenia bd nadto ogłoszone zgodnie z ustaw, w Mémoriale, Specjalnym Rejestrze Spółek i Stowarzysze oraz w dzienniku lub dziennikach luksemburskich oraz innych dziennikach wskazanych przez zarzd. Jeeli wszystkie tytuły uczestnictwa maj form imienn oraz w braku dokonania ogłosze, zaproszenia bd mogły zosta skierowane do uczestników wyłcznie listem poleconym. Kadorazowo, gdy obecni s lub reprezentowani wszyscy uczestnicy lub gdy owiadczaj, i zostali naleycie zaproszeni i zapoznali si wczeniej z porzdkiem obrad, który został im przedłoony, zgromadzenie moe odby si bez zaproszenia. Zarzd moe okreli wszelkie inne warunki, jakie winni spełni uczestnicy w celu uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Sprawy rozpatrywane na walnym zgromadzeniu ograniczaj si do punktów figurujcych w porzdku obrad (który obejmowa bdzie wszystkie sprawy wymagane prawem) oraz do spraw z nimi zwizanych. Kady tytuł uczestnictwa niezalenie od kategorii, do której naley, uprawnia do jednego głosu zgodnie z luksemburskim prawem oraz niniejszym Statutem. Uczestnik moe wyznaczy pełnomocnika do reprezentowania go na walnym zgromadzeniu, który nie musi by uczestnikiem, za moe by członkiem zarzdu udzielajc mu pisemnego pełnomocnictwa.

17 O ile ustawa lub niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały walnego zgromadzenia podejmowane s zwykł wikszoci głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych. Art. 24 Walne Zgromadzenia uczestników subfunduszu Uczestnicy danej (danych) kategorii wyemitowanych tytułów uczestnictwa w ramach Subfunduszu mog w kadej chwili organizowa walne zgromadzenia w celu rozpatrzenia spraw dotyczcych wyłcznie tego subfunduszu. Postanowienia art. 23 stosuj si odpowiednio do ww. walnych zgromadze. Kady tytuł uczestnictwa uprawnia do jednego głosu zgodnie z prawem luksemburskim i z niniejszym Statutem. Uczestnicy mog uczestniczy w zgromadzeniach osobicie lub za porednictwem pełnomocnika, który nie musi by uczestnikiem udzielajc mu w tym celu pisemnego pełnomocnictwa. O ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały walnego zgromadzenia danego Subfunduszu podejmowane s zwykł wikszoci głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych. Wszelkie uchwały walnego zgromadzenia uczestników Spółki naruszajce prawa uczestników okrelonej kategorii w stosunku do praw uczestników innej kategorii wymagaj uchwały uczestników tej (tych) kategorii, zgodnie z art., 68 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r, w sprawie spółek prawa handlowego ze zmianami. Art. 25 Umorzenie kategorii tytułów uczestnictwa Bez uszczerbku dla uprawnie zarzdu udzielonych mu na mocy niniejszego statutu, walne zgromadzenie uczestników danego Subfunduszu moe na wniosek zarzdu: (i) (ii) dokona obnienia kapitału Spółki poprzez umorzenie tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez Subfundusz i zwróci uczestnikom warto inwentaryzacyjn ich tytułów uczestnictwa (z tytułu kosztów i wydatków realizacji inwestycji) obliczon na Dzie Wyceny, w którym zostanie podjta decyzja, oraz podj uchwał o umorzeniu wyemitowanych tytułów uczestnictwa w Subfunduszu oraz o przyznaniu emitowanych tytułów uczestnictwa w innym subfunduszu, z zastrzeeniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie uczestników innego subfunduszu, przy czym przez okres jednego miesica od momentu odbycia powyszych zgromadze, uczestnicy danych Subfunduszy uprawnieni bd do wykupu wszystkich lub czci tytułów uczestnictwa po wartoci równej obowizujcej wysokoci aktywów netto za tytuł uczestnictwa (bez pobierania prowizji za wykup). Na walnych zgromadzeniach uczestników poszczególnych Subfunduszy nie ma wymogu co do kworum, a uchwały mog by podejmowane zwykł wikszoci głosów obecnych lub reprezentowanych na tych zgromadzeniach tytułów uczestnictwa. We wszystkich przypadkach uczestnicy Subfunduszu, których tytuły uczestnictwa zostan umorzone poinformowani zostan o decyzji walnego zgromadzenia na miesic przed jej wejciem w ycie - w drodze zawiadomienia wysłanego na adres figurujcy w rejestrze

18 uczestników i ogłoszony w Memoriale, Luxemburger Wort i w kadej innej gazecie wskazanej ewentualnie przez Zarzd. Art. 26 Rok obrotowy Rok obrotowy Spółki rozpoczyna si pierwszego kwietnia kadego roku a koczy trzydziestego pierwszego marca roku nastpnego. Art. 27 Podział wyniku Zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, walne zgromadzenie uczestników danej (danych ) kategorii wyemitowanych tytułów uczestnictwa z tytułu danego subfunduszu zadecyduje - na wniosek zarzdu o przeznaczeniu wyników z tego subfunduszu i bdzie mogło okresowo podejmowa decyzj lub upowani zarzd do podjcia decyzji o podziale wyniku. W odniesieniu do kadej kategorii tytułów uczestnictwa uprawniajcych do podziału wyniku, zarzd moe postanowi o zapłacie dywidendy czciowej zgodnie z warunkami wynikajcymi z przepisów prawa. Zapłata kadej kwoty dokonana zostanie w odniesieniu do tytułów uczestnictwa imiennych na adres widniejcy w rejestrze tytułów uczestnictwa, a dla tytułów uczestnictwa na okaziciela na podstawie odcinka dywidendy przedłoonego agentowi lub agentom wskazanym w tym celu przez Spółk. Zarzd bdzie mógł postanowi o podziale dywidendy w postaci tytułów uczestnictwa zamiast dywidendy pieninej zgodnie z zasadami i warunkami siebie ustalonymi. Wszelkie rodki postawione do podziału, niepodjte przez ich beneficjenta w terminie piciu lat od ich przyznania nie bd mogły by przedmiotem dania zapłaty i przepadn na rzecz subfunduszu nalecego do odpowiedniej (odpowiednich) kategorii tytułów uczestnictwa. Od dywidendy postawionej do wypłaty przez Spółk a nieodebranej przez beneficjenta nie bd wypłacane adne odsetki. Art. 28 Depozytariusz Tytuł V. POSTANOWIENIA KOCOWE W granicach wymaganych prawem Spółka zawrze umow depozytu z placówk bankow lub oszczdnociow w rozumieniu ustawy z dnia 5 kwietnia 193 roku w sprawie sektora finansowego ( Depozytariusz ). Depozytariusz bdzie miał uprawnienia i obowizki przewidziane ustaw z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie towarzystw wspólnego inwestowania. Art. 29 Rozwizanie Spółki Spółka moe zosta w kadej chwili rozwizana na mocy decyzji walnego zgromadzenia obradujcego na warunkach kworum i wikszoci przewidzianych w niniejszym statucie.

19 Sprawa rozwizania Spółki winna zosta równie przedłoona przez zarzd pod obrady walnego zgromadzenia, w przypadku, gdyby kapitał zakładowy Spółki stał si niszy ni dwie trzecie minimalnego kapitału przewidzianego w art. 5 niniejszego Statutu. Zgromadzenie obraduje bez wymogu co do obecnoci i podejmuje uchwały zwykł wikszoci głosów przypadajcych na tytuły uczestnictwa obecne lub reprezentowane. Sprawa rozwizania Spółki winna zosta ponadto przedłoona przez zarzd pod obrady walnego zgromadzenia, w przypadku gdyby kapitał zakładowy stał si niszy ni jedna czwarta minimalnego kapitału okrelonego w art. 5 niniejszego statutu; w takim wypadku zgromadzenie obraduje bez wymogu co do obecnoci, a rozwizanie moe zosta ogłoszone glosami uczestników posiadajcych jedn czwart tytułów uczestnictwa reprezentowanych na zgromadzeniu. Zwołania naley dokona w taki sposób, aby zgromadzenie odbyło si w terminie czterdziestu dni od stwierdzenia, e aktywa netto spółki stały si mniejsze ni dwie trzecie lub odpowiednio - jedna czwarta minimalnego kapitału. W razie rozwizania Spółki, likwidator lub likwidatorzy przeprowadz likwidacj; likwidator lub likwidatorzy mog by osobami fizycznymi lub prawnymi i zostan powołani przez walne zgromadzenie uczestników. Zgromadzenie okreli ich uprawnienia oraz ustali wynagrodzenie. Przychód netto z likwidacji kadego subfunduszu zostanie podzielony midzy posiadaczy tytułów uczestnictwa proporcjonalnie do liczby posiadanych tytułów uczestnictwa w danym subfunduszu. Kwoty nie bdce przedmiotem dania wypłaty przez uczestników w chwili zamknicia likwidacji zostan zdeponowane w Kasie Konsygnacyjnej w Luksemburgu. W przypadku niezgłoszenia si po wypłat po upływie okresu przedawnienia (30 lat), zdeponowane kwoty nie bd mogły zosta podjte. Zarzd Spółki moe postanowi o likwidacji bezwarunkowej subfunduszu lub subfunduszy w nastpujcych sytuacjach: - gdy aktywa netto subfunduszu lub subfunduszy s nisze ni minimalny kapitał wymagany prawem, - w przypadku zmiany otoczenia ekonomicznego i/lub politycznego. Decyzja o likwidacji musi zosta ogłoszona zgodnie z obowizujcymi zasadami. Winna ona zwłaszcza szczegółowo okrela powody i zasady czynnoci likwidacyjnych. O ile Zarzd nie podejmie odmiennej decyzji, w oczekiwaniu na wykonanie decyzji o likwidacji Spółka moe kontynuowa wykup tytułów uczestnictwa subfunduszu, co do którego podjto decyzj o likwidacji. W zakresie wykupów, Spółka winna przyj za podstaw warto aktywów netto, okrelon w sposób uwzgldniajcy koszty likwidacji niemniej bez potrcenia prowizji za wykup ani adnej innej kwoty. Koszty zgromadzenia kapitału amortyzowane s w całoci przez subfundusz z chwil podjcia decyzji o likwidacji.

20 Aktywa, które nie zostan podzielone midzy uprawnionych w dniu zamknicia likwidacji subfunduszu lub subfunduszy mog zosta przechowane w depozycie w banku depozytowym w okresie nie przekraczajcym 6 miesicy od tej daty. Po upływie tego okresu, aktywa te winny zosta złoone do Kasy Konsygnacyjnej na rzecz osoby uprawnionej. W razie wystpienia okolicznoci opisanych w powyszym akapicie, Zarzd moe postanowi o zamkniciu subfunduszu tytułów uczestnictwa w stosunku do innego subfunduszu Spółki lub w drodze połczenia go z innym towarzystwem wspólnego inwestowania podlegajcego pierwszej czci ustawy luksemburskiej z dnia 20 grudnia 2002 roku o towarzystwach wspólnego inwestowania. Ponadto, tego rodzaju połczenie moe zosta postanowione przez Zarzd, o ile jest to w interesie wszystkich uczestników danego subfunduszu. Decyzja taka ogłoszona zostanie w taki sam sposób jak opisany w powyszym akapicie, a ponadto, ogłoszenie to zawiera bdzie informacj o subfunduszu przejmujcym lub odpowiednio innym towarzystwie wspólnego inwestowania. Ogłoszenie dokonane zostanie w terminie jednego miesica przed dniem wejcia w ycie połczenia w celu umoliwienia uczestnikom dania wykupu tytułów uczestnictwa bez opłat, zanim połczenie wejdzie w ycie. Decyzja dotyczca połczenia bdzie wica dla wszystkich uczestników, którzy nie zadaj wykupu tytułów uczestnictwa w terminie jednego miesica. W razie połczenia z innym towarzystwem wspólnego inwestowania, takim jak fundusz inwestycyjny, połczenie wice bdzie wyłcznie dla uczestników, którzy jednoznacznie wyra zgod na takie połczenie. Decyzja o likwidacji lub połczeniu subfunduszu tytułów uczestnictwa na warunkach i w sposób opisany w powyszych akapitach moe równie zosta podjta przez zgromadzenie uczestników likwidowanego lub łczonego subfunduszu, podczas którego nie ma wymaga co do kworum i na którym uchwała o likwidacji lub połczeniu zapada zwykł wikszoci głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu. W razie połczenia, do uczestników wysłane zostanie zawiadomienie przewidujce jednomiesiczny termin, w którym uczestnicy bd mogli da wykupu ich tytułów uczestnictwa bez opłat. Połczenie subfunduszu z innym, zagranicznym towarzystwem zbiorowego inwestowania jest moliwe wyłcznie za jednomylna zgod wszystkich uczestników danego subfunduszu lub pod warunkiem przeniesienia do niego wyłcznie tych uczestników, którzy wyra na to zgod. Art. 30 Zmiana statutu Niniejszy statut moe zosta zmieniony przez walne zgromadzenie uczestników obradujce na warunkach kworum i wikszoci wymaganych ustaw z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach prawa handlowego ze zmianami. Art Owiadczenie Słowa rodzaju mskiego dotycz równie rodzaju eskiego; słowa osoby lub uczestnicy obejmuj równie spółki, stowarzyszenia i kad grup osób utworzon lub nie w formie spółki lub stowarzyszenia. Art. 33 Obowizujce prawo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO Gwarancja Niniejsza Gwarancja została udzielona w dniu 27 listopada 2006 r. przez KBC Bank NV, instytucj kredytow działajc zgodnie z prawem belgijskim, z siedzib

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Global Partners Société d Investissement à capital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporzdzony w oparciu o akty notarialne: 1. Rep. A nr 133/93r. 2. Rep. A nr 953/94r. 3. Rep. A nr

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KBC SELECT INVESTORS Société d Investissement

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 87 / 14

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 87 / 14 NOVITA RB-W 87 14 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 87 / 14 Data sporządzenia: 2014-11-04 Skrócona nazwa emitenta NOVITA Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita"

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM / 410 / 66 / 24 / 07 Z DNIA 9 MAJA 2007 r. W Prospekcie wprowadza si nastpujce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzie 30 maja 2006 r. w siedzibie Spółki UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarzd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna z siedzib w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie R E GULAMIN rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie I. Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin okrela zasady otwierania,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnych Zgromadze Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku Projekt Statutu Spółki po zmianach. STATUT Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

STATUT FORTIS BANKU POLSKA SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT FORTIS BANKU POLSKA SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT FORTIS BANKU POLSKA SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity ustalony przez Rad Nadzorcz Fortis Bank Polska S.A., działajc na podstawie upowanienia wynikajcego z 15 ust. 3 pkt. 12) niniejszego Statutu,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo