Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani..."

Transkrypt

1 Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: w sprawie: przyjcia porzdku obrad Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST- BOX" S.A. przyjmuje porzdek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej

2 5. Przyjcie porzdku posiedzenia. 6. Podjcie uchwały w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:1, tj. kady dotychczasowy akcjonariusz posiadajcy jedn akcj Spółki nabywa prawo do zapisu na jedn akcj nowej emisji, z oznaczeniem dnia 2 listopada 2009 r. jako dnia, według którego okrela si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji. 7. Podjcie uchwały w sprawie ubiegania si o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upowanienia Zarzdu do podejmowania działa z tym zwizanych, 8. Podjcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarzdu. 10. Podjcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12. Zamknicie obrad Uchwała nr 4 w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii G Na podstawie art. 431 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i 6 ust. 7 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyszony z kwoty zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset złotych) do kwoty nie niszej ni ,00 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset pi złotych) i nie wyszej ni ,-zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych), to jest o kwot nie wysz ni ,00 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset złotych). 2. Podwyszenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisj nowych Akcji na okaziciela Serii G, o wartoci nominalnej 5,00 zł (pi złotych) kada, w liczbie nie mniejszej ni 1 (jedna) akcja i nie wikszej ni (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji.

3 3. Cena emisyjna Akcji Serii G bdzie nie nisza ni 5,00 zł (pi złotych) i ustalona zostanie w drodze uchwały podjtej przez Zarzd Spółki. 4. Akcje Serii G uczestniczy bd w dywidendzie poczwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony bdzie do podziału za rok obrotowy koczcy si 31 grudnia 2009 r. 5. Akcje Serii G mog by pokryte wyłcznie wkładem pieninym przed zarejestrowaniem podwyszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamknitej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie publicznej Dz.U. Nr 184, poz. 1539). 7. Dniem, według którego okrela si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G jest 2 listopada 2009 r. 8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. przysługiwa bdzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., przy czym za kad jedn akcj Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. posiadan na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwa bdzie jedno prawo poboru. Uwzgldniajc liczb emitowanych Akcji Serii G, kade prawo poboru uprawnia bdzie do objcia 1 (jednej) Akcji Serii G. 9. Akcje Serii G zostan wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do podjcia wszelkich czynnoci faktycznych i prawnych zwizanych z podwyszeniem kapitału zakładowego oraz ofert publiczn Akcji Serii G w szczególnoci do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G, w tym take do: 1) okrelenia ceny emisyjnej Akcji Serii G; 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknicia subskrypcji; 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru; 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii G, które nie zostan objte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególnoci do: a) ustalenia terminów otwarcia i zamknicia uzupełniajcej subskrypcji Akcji Serii G nieobjtych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),

4 b) zawarcia umowy o subemisj w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak równie innej umowy majcej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G, c) wyodrbnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesuni Akcji Serii G pomidzy poszczególnymi transzami, d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii G, równie w ramach poszczególnych transz, jak równie podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz okrelenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii G, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii G - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystaj z prawa poboru, f) złoenia owiadczenia o wysokoci objtego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokoci kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treci art i 4 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych 3 Uchwała nr 5 w sprawie ubiegania si o dopuszczenie papierów wartociowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia si, co nastpuje: Wyraa si zgod na ubieganie si o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa regulujcymi obrót papierami wartociowymi na rynku regulowanym. Wyraa si zgod na ubieganie si o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 3

5 Wyraa si zgod oraz postanawia si o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G a nadto upowania si Zarzd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umowy o rejestracj Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do: 1) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególnoci uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 2) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego, w tym w szczególnoci uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego; 3) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umowy o rejestracj papierów wartociowych akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G w depozycie papierów wartociowych. 5 w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki Uchwała nr 6 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 7 1. Przedmiotem działania Spółki jest: a) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych b) Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury c) Produkcja wyrobów z papieru i tektury d) Pozostałe drukowanie e) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniajcych

6 f) Produkcja włókien chemicznych g) Produkcja sprztu gospodarstwa domowego h) Produkcja sprztu sportowego i) Produkcja gier i zabawek j) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana k) Sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie l) Sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych m) Sprzeda hurtowa artykułów uytku domowego n) Pozostała wyspecjalizowana sprzeda hurtowa o) Sprzeda hurtowa niewyspecjalizowana p) Sprzeda detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach q) Sprzeda detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach r) Sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i targowiskami s) Magazynowanie i przechowywanie towarów t) Doradztwo zwizane z zarzdzaniem u) Badania i analizy techniczne v) Reklama w) Badanie rynku i opinii publicznej x) Działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 8 Statutu Spółki Uchwała nr 7 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 8

7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wicej ni ,-zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych) i dzieli si na nie wicej ni (osiem milionów osiemset dwanacie tysicy dwiecie osiemdziesit) akcji o wartoci nominalnej 5 zł kada akcja. 2. Akcjami Spółki s: a) (sto siedemdziesit tysicy siedemset dziewidziesit) akcji na okaziciela serii A o numerach od do , b) (szeset szedziesit osiem tysicy) akcji serii B, w tym: akcji na okaziciela o numerach od do , akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od do c) (tysic dwiecie dziesi) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do d) (szeset pidziesit tysicy) akcji na okaziciela serii D o numerach od do , e) (szeset szedziesit tysicy) akcji na okaziciela serii E o numerach od do , f) (dwa miliony dwiecie pidziesit sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii F o numerach od do g) do (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii G o numerach od do Spółka moe podwysza kapitał zakładowy w drodze zwikszenia wartoci nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Uchwała nr 8 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 0 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie:

8 0 1. Z zastrzeeniem ustpu 2 wszystkie akcje w Spółce s akcjami na okaziciela akcji Serii B o numerach od do s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od do daj na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 4. Akcjonariusz posiadajcy akcje imienne moe złoy wniosek o zamian jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarzd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 8 ust. 2 Statutu Spółki Uchwała nr 9 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani s w nastpujcy sposób: 1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczcego powołuj i odwołuj w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadajcy w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie nastpuje bezwzgldn wikszoci głosów wynikajcych z akcji imiennych. 2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w ycie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego pod warunkiem zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki w wysokoci zł, w zwizku z emisj akcji serii G. w sprawie: zmian w składzie Zarzdu Spółki Uchwała nr 10

9 Działajc na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Ze składu Zarzdu Spółki odwołuje si:... Do pełnienia funkcji członka Zarzdu Spółki wybiera si... 3 Uchwała nr 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Uchwała nr 12 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Uchwała nr 13 Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

10 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje si: Uchwała nr 14 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje si: Uchwała nr 15 w sprawie odwołania Przewodniczcego Rady Nadzorczej Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Odwołuje si Pana Antoniego Taraszkiewicza z funkcji Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Uchwała nr 16 w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Nadzorczej Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje:

11 Na Przewodniczcego Rady Nadzorczej wybiera si Pana/Pani... Uchwała nr 17 w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Walne Zgromadzenie upowania Rad Nadzorcz do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgldniajcego zmiany wynikajce z powyszych uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: MONNARI TRADE SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU Strona 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo