1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej z siedzib w Starachowicach za rok obrotowy 2008, obejmujce: 1. Bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum ,20 złotych (osiemdziesit cztery miliony siedemset dziewidziesit pi tysicy trzysta osiem złotych i dwadziecia groszy), 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujcy strat netto w kwocie ,15 złotych (sto sze milionów sto trzynacie tysicy dwiecie dwadziecia pi złotych i pitnacie groszy), 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujce zmniejszenie kapitału własnego o kwot ,08 złotych (sto sze milionów dziewiset dwadziecia sze tysicy osiemset osiem złotych i osiem groszy), 4. Rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot ,87 złotych (dwa miliony dziewi tysicy dwiecie dwadziecia siedem złotych i osiemdziesit siedem groszy), 5. Informacj dodatkow. 3 PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 2/2009 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowizków. Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 Udziela si absolutorium nastpujcym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku:

2 - Panu Jackowi Jaroszkowi Przewodniczcemu Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Józefie Famielec Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Marii Chmielewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Ewie Majkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Panu Romanowi Wronie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 3/2009 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 Udziela si Panu Zbigniewowi Rondudzie Prezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 4/2009 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 Udziela si Panu Leszkowi Walczykowi Wiceprezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 5/2009

3 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 w upadłoci układowej POLSKIE uchwala, co nastpuje: Udziela si Panu Ryszardowi Pisarskiemu Wiceprezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 6/2009 w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 1. Na pokrycie straty netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej za 2008 rok w wysokoci ,15 złotych (sto sze milionów sto trzynacie tysicy dwiecie dwadziecia pi złotych i pitnacie groszy) przeznacza sie z kapitału zapasowego kwot ,26 (cztery miliony szedziesit tysicy piset szedziesit jeden złotych i dwadziecia sze groszy). 2. Pozostała cze straty za 2008 r. w kwocie ,89 złotych (sto dwa miliony pidziesit dwa tysice szeset szedziesit trzy złote i osiemdziesit dziewi groszy) zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 7/2009 w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działajc na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 36 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej uchwala, co nastpuje: Decyduje si o dalszym istnieniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej z siedzib w Starachowicach.

4 Zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku jeeli bilans sporzdzony przez Zarzd wykazuje strat przewyszajc sum kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego, Zarzd obowizany jest uzyska zgod Walnego Zgromadzenia Spółki odnonie dalszego istnienia Spółki. Z uwagi na fakt, e sytuacja taka wystpiła w ODLEWNIACH POLSKICH S.A., Zarzd ujł w programie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 czerwca 2009 roku, punkt dotyczcy podjcia stosownej uchwały przez Akcjonariuszy. W dniu 16 stycznia 2009 roku Zarzd Spółki spełniajc wymogi art. 10 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia roku Prawo upadłociowe i naprawcze złoył do Sdu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy, wniosek o ogłoszenie upadłoci z moliwoci zawarcia układu Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzib w Starachowicach. W dniu 12 lutego 2009 roku Sd wydał postanowienie o upadłoci Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z moliwoci zawarcia układu z wierzycielami. Obecnie Zarzd prowadzi negocjacje z wierzycielami. W opinii Zarzdu negocjacje te z duym prawdopodobiestwem doprowadz do zawarcia układu, który umoliwi Spółce kontynuowanie działalnoci w przyszłoci. W zwizku z tym Zarzd wnioskuje o podjecie przez Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 8/2009 w sprawie: w sprawie programu opcji menederskich Działajc na podstawie art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej uchwala, co nastpuje: W zwizku z sytuacja ekonomiczn Spółki i rezygnacj pracowników z udziału w Programie opcji menaderskich, Zamyka si Program opcji menaderskich przyjty uchwał nr 2/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 05 sierpnia 2004 roku, zmieniony uchwał nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach z dnia 10 kwietnia 2007 roku..

5 W 2004 roku Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. roku uruchomiła Program opcji menederskich. Program opcji menederskich miał by płaszczyzn identyfikacji szerokiej kadry kierowniczej Spółki z realizacj długoterminowych celów ekonomiczno-finansowych, które miały mie wpływ na wzrost wartoci bilansowej i rynkowej Spółki. Programem tym objtych zostało łcznie z Zarzdem 32 pracowników Spółki, a ilo akcji do zaoferowania została ustalona na sztuk. W okresie od maja do sierpnia 2009 roku Spółka zakupiła w celu odsprzeday pracownikom łcznie sztuk akcji. Akcje te zostały zaoferowane do nabycia uprawnionym uczestnikom programu w marcu 2009 roku po cenie nominalnej, tj. 3 zł za akcj. Wszyscy uczestnicy programu odmówili objcia akcji i zrezygnowali z dalszego uczestnictwa w Programie opcji menederskich. Biorc pod uwag powysze Zarzd wnioskuje o podjcie przez Zgromadzenie uchwały o zamkniciu programu.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA Raport bieŝący nr 20 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-20 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona 1 z 14 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku 28-04-2015 Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

======================================================================

====================================================================== Uchwała nr 1 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 kwietnia 2015 r. wybiera Pana... W głosowaniu jawnym brało udział... głosów,

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007 Sprawozdanie Zarzdu Banku BPH S.A. uzasadniajce podział Banku BPH S.A. przez przeniesienie czci majtku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej czci przedsibiorstwa na Bank Pekao S.A., sporzdzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku Protokół I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył Pan Maciej Brzeziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2010 r. Rada Nadzorcza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2010 r. Rada Nadzorcza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo