RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015"

Transkrypt

1 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z dnia 10 czerwca 2014 roku przez Radę Nadzorczą w dniu 4 lutego 2015 roku jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U j.t.).

2 STATUT FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma i siedziba Spółki 1.1. Firma Spółki brzmi: FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA Spółka moe uywa skrótu firmy: FABRYKI MEBLI FORTE S.A Siedzib Spółki jest miasto Ostrów Mazowiecka Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci pod firm: FABRYKI MEBLI "FORTE" z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej w Spółk Akcyjn Spółka posiada oddziały: w Suwałkach, Białymstoku i Hajnówce. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 2 Czas trwania Spółki 3 Przedmiot działalnoci Spółki Przedmiot działalnoci Spółki obejmuje: 1. produkcj mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z); 2. produkcj mebli kuchennych (31.02.Z); 3. produkcj pozostałych mebli (31.09.Z); 4. produkcj materaców (31.03.Z); 5. produkcj wyrobów tartacznych (16.10.Z); 6. produkcj arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z); 7. produkcj gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z); 8. produkcj pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z); 9. produkcj opakowa drewnianych (16.24.Z); 10. produkcj pozostałych wyrobów z drewna; produkcj wyrobów z korka, słomy i materiałów uywanych do wyplatania (16.29.Z); 11. produkcj odziey skórzanej (14.11.Z); 12. produkcj odziey roboczej (14.12.Z); 13. produkcj pozostałej odziey wierzchniej (14.13.Z); 14. produkcj bielizny (14.14.Z); 15. produkcj pozostałej odziey i dodatków do odziey (14.19.Z); 16. produkcj pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowan (32.99.Z); 17. produkcj elektrycznego sprztu gospodarstwa domowego (27.51.Z); 18. produkcj nieelektrycznego sprztu gospodarstwa domowego (27.52.Z); 19. wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodn, gorc wod i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z); 20. roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z); 21. wykonywanie konstrukcji pokry dachowych (43.91.Z); 22. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z); 23. działalno agentów zajmujcych si sprzeda drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z); 24. działalno agentów zajmujcych si sprzeda mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z); 1

3 25. działalno agentów specjalizujcych si w sprzeday pozostałych okrelonych towarów (46.18.Z); 26. działalno agentów zajmujcych si sprzeda towarów rónego rodzaju (46.19.Z); 27. sprzeda hurtow elektrycznych artykułów uytku domowego (46.43.Z); 28. sprzeda hurtow mebli, dywanów i sprztu owietleniowego (46.47.Z); 29. sprzeda hurtow pozostałych artykułów uytku domowego (46.49.Z); 30. sprzeda hurtow mebli biurowych (46.65.Z); 31. sprzeda hurtow pozostałych maszyn i urzdze biurowych (46.66.Z); 32. sprzeda hurtow niewyspecjalizowan (46.90.Z); 33. sprzeda hurtow drewna, materiałów budowlanych i wyposaenia sanitarnego (46.73.Z); 34. pozostał sprzeda detaliczn prowadzon w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z); 35. sprzeda detaliczn mebli, sprztu owietleniowego i pozostałych artykułów uytku domowego prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z); 36. sprzeda detaliczn elektrycznego sprztu gospodarstwa domowego prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z); 37. sprzeda detaliczn drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z); 38. sprzeda detaliczn pozostałych nowych wyrobów prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z); 39. sprzeda detaliczn prowadzon przez domy wysyłkowej sprzeday lub Internet (47.91.Z); 40. transport drogowy towarów (49.41.Z); 41. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C); 42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B); 43. wynajem i zarzdzanie nieruchomociami własnymi lub dzierawionymi (68.20.Z); 44. wynajem i dzieraw pozostałych pojazdów samochodowych z wyłczeniem motocykli (77.12.Z); 45. wynajem i dzieraw maszyn i urzdze biurowych wyłczajc komputery (77.33.Z); 46. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 47. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 48. działalno holdingów finansowych (64.20.Z); 49. działalno firm centralnych i holdingów z wyłczeniem holdingów finansowych (70.10.Z); 50. działalno w zakresie architektury (71.11.Z); 51. działalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne (71.12.Z); 52. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 53. działalno agencji reklamowych (73.11.Z); 54. porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A); 55. porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); 56. porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 57. porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); 58. działalno zwizan z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z); 59. działalno agencji pracy tymczasowej (78.20.Z); 60. pozostał działalno zwizan z udostpnianiem pracowników (78.30.Z); 61. działalno zwizan z organizacj targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 62. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); 63. pozostał działalno wspomagajc prowadzenie działalnoci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowan (82.99.Z). 2

4 4 Kapitał zakładowy Spółki i akcje 4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: (dwadziecia trzy miliony siedemset pidziesit jeden tysicy osiemdziesit cztery) złote i dzieli si na: (osiem milionów siedemset dziewidziesit trzy tysice dziewiset dziewidziesit dwie) akcje na okaziciela serii A o wartoci nominalnej po 1 (jeden) złoty kada; (dwa miliony czterysta pidziesit sze tysicy trzysta osiemdziesit) akcji na okaziciela serii B o wartoci nominalnej po 1 (jeden) złoty kada; (sze milionów pidziesit osiem tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoci nominalnej po 1 (jeden) złoty kada; (dwa miliony czterdzieci siedem tysicy szeset dziewitnacie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartoci nominalnej 1 (jeden) złoty kada; (cztery miliony trzysta dwadziecia siedem tysicy dziewidziesit trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartoci nominalnej 1 (jeden) złoty kada; (szedziesit osiem tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartoci nominalnej 1 (jeden) złoty kada Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyszony o kwot nie wiksz ni (czterysta pidziesit tysicy) złotych, poprzez emisj nie wicej ni (czterysta pidziesit tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartoci nominalnej 1 (jeden) złoty kada akcja, w celu przyznania praw do objcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyszony o kwot nie wiksz ni (trzysta pidziesit sze tysicy dwiecie dwadziecia) złotych, poprzez emisj nie wicej ni (trzystu pidziesiciu szeciu tysicy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartoci nominalnej 1 (jeden) złoty kada akcja, w celu przyznania praw do objcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku Akcje imienne serii A zostały objte w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci w Spółk Akcyjn, o której mowa w 1 pkt. 1.4 Statutu poprzez przystpienie do Spółki wszystkich Wspólników z akcjami odpowiadajcymi wszystkim ich udziałom Spółka ma prawo emitowa akcje imienne i na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej Akcje s zbywalne z zastrzeeniem ustawowych ogranicze dotyczcych zbywalnoci akcji wydawanych w zamian za wkłady niepienine Akcje mog by umarzane. Sposób i warunki umorzenia okrela kadorazowo Walne Zgromadzenie. W zamian za akcje umarzane Spółka moe wydawa akcje uytkowe, na warunkach okrelonych przez Walne Zgromadzenie Spółka moe emitowa obligacje, w tym obligacje zamienne Zarzd. 5 Organy Spółki Zarzd składa si z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspóln kadencj. Rada Nadzorcza okrela uchwał liczb Członków Zarzdu, wybiera Prezesa Zarzdu oraz pozostałych członków, sporód których moe powoła Wiceprezesa Zarzdu. Kadencja pierwszego Zarzdu trwa rok. Kadencja nastpnych Zarzdów trwa 5 lat Prezes Zarzdu kieruje pracami Zarzdu, w szczególnoci: 3

5 a) zwołuje posiedzenia Zarzdu, b) okrela porzdek obrad Uchwały Zarzdu zapadaj zwykł wikszoci oddanych głosów. W przypadku równoci głosów decyduje głos Prezesa. Za głos oddany uwaany jest głos za lub przeciw uchwale Zarzd uchwala Regulamin Zarzdu Do składania owiadcze w imieniu Spółki oraz do zacigania zobowiza upowanieni s: a/ samodzielnie Prezes Zarzdu, b/ jeden z Członków Zarzdu łcznie z Prokurentem, c/ dwóch Członków Zarzdu Zarzd zobowizany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z ustawami, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjtymi w zakresie jej kompetencji Wszystkie czynnoci wykraczajce poza zakres zwykłego zarzdu wymagaj zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłcznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególnoci zgody takiej wymagaj nastpujce czynnoci: a/ nabycie i zbycie nieruchomoci, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoci, sprzeda i przeniesienie praw uytkowania nieruchomoci, obcienie nieruchomoci, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majtku Spółki, b/ zaciganie kredytów wykraczajcych poza plan finansowy Spółki, c/ udzielanie porcze na kwot przekraczajc łcznie równowarto EURO, d/ przejmowanie zobowiza osób trzecich, e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpiecze, poza zastawem i zabezpieczeniami zwizanymi z działalnoci gospodarcz w wysokoci nie przekraczajcej łcznie równowartoci kwoty EURO, f/ zawieranie, rozwizywanie i zmiana umów dzierawy i innych umów tego rodzaju, jeeli zawierane s na okres dłuszy ni 3 lata oraz gdy roczny czynsz dzierawny płacony przez Spółk jest wyszy od równowartoci EURO, g/ wydzierawienie przedsibiorstwa lub jego czci, h/ nabycie i sprzeda zakładów i filii Spółki, i/ sprzeda czci lub całoci przedsibiorstwa Spółki, j/ zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnie rentowych i emerytalnych, k/ ustalanie planu rocznego dla przedsibiorstwa /w szczególnoci planów inwestycyjnych i finansowych/ jak równie planów strategicznych, l/ udzielanie poyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łczn kwot przekraczajc równowarto EURO Zarzd ustala strategi działania Spółki i przedstawia j do akceptacji Radzie Nadzorczej Wszystkie umowy midzy Członkami Zarzdu i Spółk zawierane s przez Przewodniczcego Rady Nadzorczej w imieniu Spółki. Warunki umów okrela Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa si z piciu do siedmiu członków. Dwóch Członków Rady Nadzorczej winni stanowi członkowie niezaleni. Walne Zgromadzenie ustala liczb Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s na wspóln, czteroletni kadencj. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasaj najpóniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajcego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczcego 4

6 Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie sporód jej wczeniej wybranych członków Prawa i obowizki Rady Nadzorczej okrelone s przepisami prawa i Statutem. W szczególnoci Rada Nadzorcza sprawuje kontrol nad całoci działalnoci Spółki, stosownie do tego przeglda wszystkie ksigi, pisma i dokumenty majtkowe i sprawdza je. Rada Nadzorcza moe wymaga od Zarzdu sprawozda dotyczcych wszelkiej działalnoci Spółki, jej prawnych i handlowych stosunków z przedsibiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak równie o działalnoci handlowej tych przedsibiorstw i osób. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzajcego badania sprawozda finansowych Spółki Termin pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie lub Zarzd, jeli uchwała Walnego Zgromadzenia zawiera takie ustalenie. Członkowie nowowybranej Rady Nadzorczej zostaj powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarzd. Na pierwszym zebraniu Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczaj sporód siebie Wiceprzewodniczcego Rady Nadzorczej oraz, w miar potrzeby, Sekretarza Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj si w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Zarzdu s zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia s zwoływane przez Przewodniczcego pisemnie lub poczt elektroniczn na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczcy moe ten czas skróci, jak równie zwoła posiedzenie ustnie, telefonicznie lub poczt elektroniczn. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawiera miejsce posiedzenia, godzin rozpoczcia, porzdek obrad i propozycje uchwał Członkowie Rady Nadzorczej s zobowizani do przekazania Przewodniczcemu Rady Nadzorczej i Zarzdowi aktualnego adresu do korespondencji (adresu pocztowego, elektronicznego, ewentualnie numeru fax), dajcego gwarancj uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu lub innych dokumentów Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu wemie co najmniej połowa jej członków. Uchwały zapadaj zwykł wikszoci oddanych głosów. Za głos oddany uwaany jest głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równoci głosów decyduje głos Przewodniczcego Członkowie Rady Nadzorczej mog bra udział w podejmowaniu uchwał, oddajc swój głos na pimie za porednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pimie nie moe dotyczy spraw wprowadzonych do porzdku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na pimie powinien zawiera tre uchwały. Rada Nadzorcza moe take podejmowa uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków bezporedniego porozumiewania si na odległo. Uchwała jest wana gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treci projektu uchwały. Podejmowanie przez Rad Nadzorcz uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczcego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarzdu oraz odwołania i zawieszenia w czynnociach tych osób Do składania owiadcze w imieniu Rady Nadzorczej jest upowaniony jej Przewodniczcy Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak równie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członkowie Rady Nadzorczej otrzymuj wynagrodzenie za pełnienie swoich obowizków. Wysoko wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Niezalenie od wynagrodzenia Członkom Rady mog by przyznane tantiemy z zysku, wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 5

7 W przypadku zmniejszenia si składu Rady Nadzorczej poniej minimalnej liczby okrelonej w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ skład Rady Nadzorczej na pozostał cz kadencji Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje si nie póniej ni w cigu szeciu miesicy po upływie kadego roku obrotowego Kada akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin obrad Walne Zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spółki lub w Warszawie Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj zwykł wikszoci oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu. Za głos oddany uwaany jest głos za lub przeciw uchwale W przypadku powzicia przez Walne Zgromadzenie, uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalnoci Spółki, wikszoci dwóch trzecich głosów w obecnoci osób reprezentujcych co najmniej połow kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomoci, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoci. 6 Rachunkowo Spółki 6.1. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za ubiegły rok obrotowy powinny by sporzdzone w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok bilansowy koczy si 31 grudnia 1994 r Spółka tworzy nastpujce kapitały: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka moe tworzy kapitały rezerwowe i fundusze celowe Cz kapitału zapasowego w wysokoci jednej trzeciej kapitału zakładowego moe by uyta jedynie na pokrycie strat bilansowych Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - kapitały rezerwowe mog by uyte w szczególnoci na: a/ podwyszenie kapitału zakładowego, b/ dywidend dla akcjonariuszy Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - czysty zysk Spółki, po dokonaniu ustawowych odpisów, moe by przeznaczony na: a/ dywidend dla akcjonariuszy, b/ tworzenie lub zasilanie kapitałów i funduszy Spółki, a w tym na podwyszenie kapitału zakładowego, c/ wynagrodzenie Zarzdu lub Rady Nadzorczej, d/ inne cele. 6.7.Terminy wypłat dywidendy okrela Walne Zgromadzenie. 7 Postanowienia kocowe. 6

8 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje si przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. 7

STATUT FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT FABRYK MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA STATUT FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma i siedziba Spółki 1.1. Firma Spółki brzmi: FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA. 1.2. Spółka może używać skrótu firmy: FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 1.3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT FABRYK MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA STATUT FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma i siedziba Spółki 1.1. Firma Spółki brzmi: FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA. 1.2. Spółka może używać skrótu firmy: FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 1.3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Akcyjnej pod firmą FABRYKI MEBLI FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, uchwalony na mocy Statutu przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 1995 r. (zmiana: akt notarialny

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 16 listopada na godz. 11.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 16 listopada na godz. 11. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 16 listopada na godz. 11.00 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporzdzony w oparciu o akty notarialne: 1. Rep. A nr 133/93r. 2. Rep. A nr 953/94r. 3. Rep. A nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2016 roku 1 1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

STATUT CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

STATUT CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 STATUT CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Firma Spółki brzmi: Cersanit Spółka Akcyjna 2. Spółka moŝe uŝywać skróconej formy firmy: Cersanit S.A 2.1. Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku UCHWAŁA NR 1/2007 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.------------------------------------- 2. Spółka powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu uchwalonym w dniu 9 marca 2015 roku STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Regnon Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut BIOFACTORY Spółka Akcyjna

Statut BIOFACTORY Spółka Akcyjna Statut BIOFACTORY Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą BIOFACTORY Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy BIOFACTORY S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity

--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity --------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity Jerzy Gębicki, Konrad Palka, Anna Sysa-Jędrzejowska i Jan Adamus działający w imieniu własnym, Jacek Jankowski

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------- 2. Spółka moe uywa skrótu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '"

#9 # #127# 1# 7## 3 & # ' !"#$%#&'()'*' *+,-.-/- 0##-12!#3 4 3 & 2# %# 512. 6 7# 8)1'8# # 3 & " 2#" 2#" 7# 7# #9 #" #127# 1# 7## 3 & # '" #:# ;':# $2#2 7? @**+,-.-/- #A #A &21&1) & # 9 1"#$&;%#&()*' *+,-.-/-# 1 21 Załcznik

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. (dział 56)

STATUT SPÓŁKI. (dział 56) STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.------------------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Statut. Cloud Technologies S.A.

Statut. Cloud Technologies S.A. Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. 2. Siedziba Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

(PKD Z);

(PKD Z); STATUT 1 Firma Spółki brzmi: PRIMA PARK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: PRIMA PARK S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.. -----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( Spółka ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Zmiana statutu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( Spółka ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku. Zmiana statutu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( Spółka ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku. Dotychczasowa treść 2 ust. 1 statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 2 ust. 1 statutu Spółki: Proponowana zmiana 2 ust. 1 statutu Spółki:

Dotychczasowa treść 2 ust. 1 statutu Spółki: Proponowana zmiana 2 ust. 1 statutu Spółki: Proponowane zmiany statutu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( Spółka ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 roku. Dotychczasowa treść 2 ust. 1 statutu Spółki: 1.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRAKCHEMIA SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Krakowie

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRAKCHEMIA SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Krakowie Załącznik do uchwały nr 2/07/2013 Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z dnia 18 lipca 2013 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU KRAKCHEMIA SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Krakowie - nadanego dnia 2 września 2004 roku (akt

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna tekst jednolity STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy "INVESTcon

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony

Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ----------------------------------------- 1.2 Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT IN POINT S.A.

STATUT IN POINT S.A. STATUT IN POINT S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 1. Firma Spółki brzmi IN POINT spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu IN POINT S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego. -------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Statut LZMO Spółka Akcyjna (TEKST JEDNOLITY)

Statut LZMO Spółka Akcyjna (TEKST JEDNOLITY) Statut LZMO Spółka Akcyjna (TEKST JEDNOLITY) Artykuł 1 1.1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 25 maja 2012 roku. STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 l. Firma Spółki brzmi:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY)

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 Firma Spółki brzmi Electroceramics spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Electroceramics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------- 1.2

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Novina spółka akcyjna. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo