Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia Numer aktu 159 Kadencja Kadencja Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz.1420), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. CZĘŚĆ OPISOWA Wolumen budżetu Województwa Małopolskiego na 2005 r. został zwiększony w trakcie roku o kwotę zł tj. do kwoty zł, w tym: dochody o zł i wyniosły zł (wykonanie zł, tj. 98,6%) wydatki o zł i wyniosły zł (wykonanie zł, tj. 92,3%) planowane przychody zmniejszone o zł, tj. do kwoty zł osiągnęły poziom zł (84,5%), pochodzą z: - nadwyżki budżetowej z 2004 roku w kwocie zł - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości zł (kwota planowana zł) - zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie zł (plan zł) na sfinansowanie wydatków nieznajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach, - spłaty udzielonych przez Województwo pożyczek w wysokości zł, w tym przez Regionalny Dworzec Autobusowy Sp. z o. o. w Krakowie ( zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie ( zł

2 I rata) rozchody zwiększone o kwotę zł, tj. do kwoty zł wykonane w wysokości zł, przeznaczone zostały na: - spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach w wysokości zł (wykonanie 100%), pożyczki zaciągniętej w 2001 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (wykonanie 100%) oraz na spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie projektów i zadań realizowanych w ramach ZPORR w wysokości zł (plan zł) spłacanej ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących zwrot poniesionych wydatków. - udzielenie pożyczek z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości zł dla: WSS im. L.Rydygiera w Krakowie, Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie, Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego Rodziny Kolejowej im. A. Piłsudskiej SP ZOZ z siedzibą w Rabce ( zł), Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. w wysokości ( ) Wzrost pierwotnego planu jest wynikiem: A. Zwiększeń : I. dotacji z budżetu państwa o kwotę zł na: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł z tego o kwotę: a) zł na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi w urządzeniach melioracji podstawowych b) zł na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych c) zł na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych d) zł na zadania z zakresu Pomocy Technicznej SPO ROL e) zł na zatrudnienie dodatkowego pracownika do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych (określonych w art. 21, ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003r.) w ramach pełnienia funkcji - instytucji właściwej w związku z udziałem w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. f) zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach g) zł na realizację zadania objętego programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce wsparcie działalności romskiego zespołu flamenco warsztaty flamenco 2. zadania własne zł, w tym: a) wydatków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 w kwocie zł na: Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR zł Zakup autobusów szynowych zł Modernizację ul. Konopnickiej (w Oświęcimiu) zł Sezon Polski we Francji - prezentacja regionu zł Realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł Popularyzowanie regionu z wykorzystaniem Regionalnego Portalu Internetowego zł Modernizację Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu" zł, Przebudowę parteru i aneksu wejściowego wraz z wykonaniem zadaszonego podjazdu dla karetek w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie" zł Wykonanie elewacji oraz wewnętrznych robót wykończeniowych w Centrum Nauki Życia Farma zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł Rozwój Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł b) współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna ZPORR zł

3 c) współfinansowanie projektu pn.: Nowe strategie Akcji Społecznych i Oświatowych dla Uzyskania Oszczędności i Skuteczności Wykorzystania Energii w Europie SOUSTENERGY (3S0128I) realizowanego w ramach Programu Interreg III C przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska zł d) współfinansowanie Projektu nr 3W006I pn. COTOUR (Produkt Regionalny jako narzędzie promocji turystyki w regionie) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C WEST ZONE zł e) współfinansowanie Projektu nr 2E00251 pn. INCORD (Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Regionalnego) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C EAST ZONE) zł f) wdrażanie Projektów SMART (8 600 zł) i GROW ( zł) realizowanych w ramach Programu Inicjatywy INTERREG III C zł g) na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w ramach Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia zł h) zadanie pn. "Inter Get-Up" - wsparcie powstawania i rozwoju firm branży wysokich technologii (HT) zł i) sfinansowanie wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł j) na realizację następujących zadań objętych Kontraktem dla Województwa Małopolskiego na lata w kwocie zł: Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich zł Budowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem zł Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Etap I zł Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (I Etap) zł Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II Etap oraz Budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zł Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - "Willa Zofia" etap II zł Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu - etap II zł Remont sali koncertowej Filharmonii w Krakowie zł Rozbudowa i modernizacja budynku MCK "Sokół" w Nowym Sączu zł Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie zł Rewitalizacja Zamku w Dębnie - etap I - Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Rewitalizacja siedziby Muzeum - etap I Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Rozwój Skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem - etap II zł k) zadania drogowe realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej zł l) dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej i projektu technicznego stabilizacji osuwiska wraz z remontem drogi w m. Grojec" zł m) na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka w km zł n) pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PHARE 2001 PL Spójność Społeczna i

4 Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich i Phare 2002 PL2002/ Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich zł o) współfinansowanie projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie zł, w tym: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zł Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa zł Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości zł Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zł Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł 3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, w tym na: a) Akademię Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" zł b) zadanie pn.: Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko Niemieckiego 2005/2006 poprzez organizację przez Województwo Małopolskie Wystawy Ikon Światło ze Wschodu, realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych zł c) na realizację programu Kampania informacyjna: zdrowie psychiczne w różnorodności form oparcia środowiskowego zł d) na realizację zadań w ramach Programów Operacyjnych w kwocie zł: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej w kwocie zł dla: Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł Opery Krakowskiej w Krakowie zł Filharmonii im. K.Szymanowskiego w Krakowie zł Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Kompleksowe roboty modernizacyjne polegające na renowacji elementów architektonicznych zewnętrznych z malowaniem elewacji budynku oraz wymianą urządzeń grzewczo - wentylacyjnych w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy Pl. Św. Ducha 4 w Krakowie zł Digitalizacja zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł Modernizacja infrastruktury technicznej Krakowskiego Teatru STU zł Promocja Czytelnictwa Priorytet I: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów z przeznaczeniem na zadanie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zł. Promocja Twórczości Priorytet: Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce z przeznaczeniem na zadania: Premiera spektaklu Matka St. I. Witkiewicza w reż. Piotra Chłodzińskiego realizowane przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zł XIII Festiwal i XI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu zł Promocja kultury polskiej za granicą z przeznaczeniem na zadanie Udział Teatru im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego w 17 Międzynarodowym Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze zł Rozwój inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na zadania: My Małopolanie realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł Podniesienie standardu ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego zł Projekt promocji edukacji regionalnej: Bliższe Ojczyzny Małopolska realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu zł

5 Śladami Żwirki i Wigury pierwszy etap wzbogacenia kolekcji o eksponatach reprezentujących myśl techniczną II Rzeczpospolitej realizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na zadanie XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet: Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych z przeznaczeniem na zadania: Zakup kolekcji rysunków Jana Matejki realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Zakup dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł zakup obrazu: fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej autorstwa Jana Styki dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł Obserwatorium kultury z przeznaczeniem na zadania: Biblioteka centrum życia kulturalnego regionu zł, Budowa nowego modelu działalności instrukcyjno-metodycznej zł, Bibliografia regionalna Małopolski zł. realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie Międzynarodowa konferencja naukowa Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł e) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich pn. Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie, ze środków które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 (na podstawie pisma Ministerstwa Kultury DE-V/5659/2004/KP z dn. 18 listopada 2004r. oraz zgodnie z Aneksem nr 1 z dn. 15 grudnia 2004r.) zł II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł na: 1. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wału wiślanego na odcinku Gromiec i odcinku Mętków oraz na likwidację przesiąków pod stopą wału wiślanego w Gminie Szczucin zł, 2. finansowanie remontów i inwestycji drogowych zł 3. prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach z powiatu myślenickiego zł 4. dofinansowanie wyposażenia w pomoce naukowe i dydaktyczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zł 5. dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki związane z rozpoczęciem działalności Uczelni zł 6. dofinansowanie zadania pn.: Budowa Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zł 7. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zł 8. dofinansowanie realizacji zadań związanych z leczeniem odwykowym mieszkańców Gminy Niedźwiedź przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie zł 9. dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie zł, 10. zakup samochodów ratowniczych dla OSP do ratownictwa ekologicznego zł, 11. dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu uzupełnień scenograficznych do spektaklu Zemsta realizowanego przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zł

6 12. pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Teatru Scena STU w Krakowie zł 13. dofinansowanie działalności "Galerii U Jaksy" w Miechowie, dotacja dla Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu zł, III. dotacji z funduszy celowych zł, w tym z: a. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn: Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach - Etap II: Termomodernizacja budynków internatu i segmentu północnego szkoły zł, System zarządzania klimatem akustycznym w dużych miastach na przykładzie Krakowa zł, Promocja Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata zł Melioracje w zakresie urządzeń podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego zł zwrot poniesionych w 2004 r. kosztów zadania "Współpraca międzyregionalna samorządu Województwa Małopolskiego w kontekście zadań samorządu w dziedzinie ochrony środowiska" zł b. Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło zł konserwację potoku Kozi Bród zł c. Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury na zakup fortepianu do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł IV. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o zł (na podstawie uzyskanych wpływów, oszacowano, iż prognozowane dochody będą wyższe od dochodów przyjętych w uchwale budżetowej) V. Części oświatowej subwencji ogólnej zł, VI. rezerwy subwencji ogólnej zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1. Modernizacja drogi woj. Nr 969 Nowy Targ Stary Sącz zł, 2. Modernizacja drogi woj. Nr 971 Krynica Piwniczna zł, 3. Modernizacja drogi woj. Nr 968 Lubień Mszana Dolna - Zabrzeż zł. VII. dochodów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zł, z tytułu: a) środków na realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" w ramach programu PHARE 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy na podstawie porozumienia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zł b) środków z programu PHARE-SIERRA-PEIE (grant Europa Wspólny Dom) na realizację programu Sokrates Comenius, który przyczynił się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej zł c) grantu udzielonego przez Komisję Europejską (na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy) na dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata zł d) planowanych wpływów z UE na zad. "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" zł VIII. pozostałych dochodów zł, z tytułu: 1. zwrotu w wysokości zł niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu Województwa, w tym: a) zł zwrot przez przewoźników, dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku na dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, b) 441 zł zwrot przez beneficjentów niewykorzystanych do końca 2004r. środków finansowych pochodzących z

7 budżetu państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, c) zł przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w 2004 roku, d) zł przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004 e) zł - przez Centrum Młodzieży "U Siemiachy" w Tarnowie oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku, f) zł - przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dotacji otrzymanej ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier. g) zł przez Operę Krakowską dotacji udzielonej w 2004r. z budżetu Województwa na zadanie "Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie". 2. pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego zł, w tym: a) zł - na konserwację potoku Malecki, potoku Młynówka Czarniecka, potoku Macocha Łęki, kanału Ulgi Nowa Wieś b) zł na zadania drogowe, w tym zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR, c) zł na zadanie inwestycyjne pn. " Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu" d) zł na dofinansowanie uruchomienia Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Woj. im. Św. Łukasza w Tarnowie e) zł na dofinansowanie działalności w ramach Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu Galerii Sztuki w Olkuszu i Galerii "Jatki" w Nowym Targu f) zł - dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na konserwację dwóch ksiąg rękopiśmiennych: Regestr zmarłych braci cech ślusarskiego, kowalskiego, kotlarskiego, mieczniczego, złotniczego, szichterskiego, konwisarskiego, garncarskiego, założony 30 maja 1721r., Księgi wyzwolin uczniów cechu rzeźniczego z lat g) zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu i wsparcie przedsięwzięć kulturalnych Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy funkcjonującego jako Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 3. dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych zł: a) Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przeprowadzenie konkursów i udzielenie grantów samorządom gminnym i organizacjom pozarządowym na Tworzenie lub rozwój Gminnych Centrów Informacji ( zł) oraz szkołom wyższym i organizacjom studenckim na Rozwój działalności Akademickich Biur Karier ( zł) w ramnach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA b) Ministerstwa Kultury dla ODSTK "Cricoteka" na zad. "Tadeusz Kantor - Jego Teatr i Malarstwo. Osobiste wyjście poza granice estetycznego faktu - wystawy dzieł Tadeusza Kantora" ( zł) 4. wpływy z różnych dochodów zł z tytułu: 1). wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w ustalonym terminie środków, uznanych uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXVII/364/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. za niewygasające z upływem roku 2004 w kwocie zł przeznaczonych na: - modernizację budynków zespołu dworskiego w Brzeznej zł - realizowane w ramach ZPORR: Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" i Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" zł

8 - remont chodnika przy drodze woj. Nr 966 w m. Lipnica Murowana zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej zł - prowadzenie polityki rozwoju Województwa zł - adaptację budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zł - budowę pawilonu psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie zł - realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" i Pomoc Techniczną ZPORR zł - Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł - przebudowę i modernizację Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie zł - realizowane przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł: prace renowacyjno konserwatorskich wnętrz Teatru zł dokumentację projektową dla zagospodarowania nieruchomości Teatru im. J. Słowackiego położonej przy ul. Rajskiej w Krakowie zł - realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł: Projekty wielobranżowe uzupełniające dokumentację Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie; w tym konkurs architektoniczny zł Przygody z wiedzą adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników zł - realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł: Publikacja Skarby Małopolski zł, Opieka nad zabytkami zł, Dokumentację projektową - Ośrodek rzemiosła regionalnego w Bartnem Łemkowscy kamieniarze zł, Dokumentację sieci hydrantowej w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz aktualizacja części dokumentacji projektu Miasteczko Galicyjskie zł. 2). zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków na opracowanie planu uruchomienia i organizacji montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie zł 3). środków z Zakładów Górniczych Trzebionka S.A zł i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie zł na współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło zł 4). kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych realizowanych na podstawie umowy zawartej w 2002 r. na odbudowę wałów przeciwpowodziowych rz. Skawy w miejscowości Roków, zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2005 r. ugodą sądową zł 5). partycypacji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kosztach promocji Agencji na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej Bio Fach 2005 w Norymberdze zł 6). uregulowania przez gminę Niepołomice (7 320 zł) i gminę miejską Oświęcim ( zł) poniesionych w 2004 r. przez Województwo wydatków na inwestycje drogowe zł 7). przejęcia należności wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach w kwocie zł, w tym: Małopolskiej Dyrekcji Inwestycji, Centrum Medycyny Profilaktycznej i ZOZ dla Szkół Wyższych w Krakowie 8). zwrotu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych przez Województwo w 2004 r. na realizację zadania "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych w Województwie Małopolskim - ROPSIM" zł 9). środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zł 10). zwrotu przez WUP 56,24% kosztów ponoszonych przez Województwo na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Solidarności w Tarnowie zł 11). odszkodowań uzyskanych z towarzystw ubezpieczeniowych ( zł), sprzedaży samochodu osobowego ( zł), wpłaty za zużyte tonery (1 925 zł) i wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne (4 031 zł) zł 12). środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu "Wzorcowy

9 Urząd w Małopolsce" zł 13). zwrotu przez Miasto Kraków 50% kosztów czynszu za podnajem lokalu w Biurze Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli zł 14). dochodów z uzyskanych przez jednostki organizacyjne Województwa, w tym: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z tytułu wpłat za uzgodnienia (dot. m.in. lokalizacji ogrodzeń budynków, przejść rurociągami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi w sąsiedztwie cieków wodnych oraz budowy kładek, mostów, przepustów na w/w ciekach, sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze działającego przy Małopolskim Zarządzie Melioracji I Urządzeń Wodnych zł Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z tytułu: refundacji środków z PARP poniesionych w 2004 r. z budżetu Województwa na realizację projektu Wspólnymi siłami do Europy ; zwrotu z US podatku VAT z 2004 r. dotyczącego kosztów realizacji projektu Wspólnymi siłami do Europy ; otrzymania środków wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z wyrokiem Sądu; odszkodowania za skradzione mienie oraz rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy (gospodarstwo pomocnicze) kosztów podnajmu lokalu, opłat za czynsz, usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy; wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego działającego przy WUP zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym m.in. należności z lat ubiegłych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych); opłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego i zwrot kosztów upomnień; zwrot kosztów rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych, należności za wynajęcie pokoi gościnnych w Drogomistrzówce w Piwnicznej; środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych; wpłaty części (50%) zysku trzech gospodarstw pomocniczych działających przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie zł szkoły, placówki oświatowe i zakłady kształcenia nauczycieli, w tym przez: NKJO w Suchej Beskidzkiej (zwrot przez Uniwersytet Wrocławski odpłatności za kształcenie nauczyciela); SOSW w Myślenicach (wpłaty pracowników pokrywających koszty przygotowania obiadów); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (wpływy ze sprzedaży starej stolarki okiennej i złomu, wpłaty za materiały przetargowe oraz refundacja przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia absolwenta wyższej uczelni); Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach (odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (wychowanków) w placówce, dzierżawa gruntów oraz wynajem pomieszczeń oraz zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań w Domu Nauczyciela); Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004); Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie (wpłata przez mieszkańców za ogrzewanie budynku mieszkalnego przez kotłownię znajdującą się w budynku Biblioteki) oraz z tytułu odprowadzenia środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych funkcjonujących przy szkołach, placówkach oświatowych i zakładach kształcenia nauczycieli zł 15). zwrotu przez ZUS w Tarnowie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 2000 r. (zgodnie ze skorygowanymi przez Urząd Marszałkowski WM dokumentami rozliczeniowymi ZUS) za pracownika zlikwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnowie 185 zł 16). wpłaty przez PZU odszkodowania dla pacjentki zlikwidowanego szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie zł 17). wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. Zakładów Sanitarnych zł 18). wpłaconych przez wykonawców kaucji gwarancyjnych, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami w związku z ujawnieniem w trakcie odbiorów gwarancyjnych wad wykonanych prac na dwóch drogach wojewódzkich zł 19). odsetek od nieterminowych wpłat za najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego zł 20). odsetek od założonych lokat na rachunkach bankowych zł 21). opłaty komunikacyjnej zł 22). wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2 Budżet 2007 założenia konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 412/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 412/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 412/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 czerwca 2004 r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2004 w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2009-3-10. Numer aktu 241. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2009-3-10. Numer aktu 241. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 241/09 ZARZĄDU WOJEÓWDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zasad pracy i podziału kompetencji dla Członków Zarządu Województwa Małopolskiego Data utworzenia 2009-3-10 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/93/213 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 213r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł w zł OGÓŁEM 1 68 216 1 825 649 Dochody majątkowe 577 233

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 188/2485/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

UCHWAŁA Nr 188/2485/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r. UCHWAŁA Nr 188/2485/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie uchwały nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK Prognozowane dochody budżetu gminy na 2005 rok wynoszą 20 117 018 zł Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 822 608 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo