Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia Numer aktu 159 Kadencja Kadencja Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz.1420), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. CZĘŚĆ OPISOWA Wolumen budżetu Województwa Małopolskiego na 2005 r. został zwiększony w trakcie roku o kwotę zł tj. do kwoty zł, w tym: dochody o zł i wyniosły zł (wykonanie zł, tj. 98,6%) wydatki o zł i wyniosły zł (wykonanie zł, tj. 92,3%) planowane przychody zmniejszone o zł, tj. do kwoty zł osiągnęły poziom zł (84,5%), pochodzą z: - nadwyżki budżetowej z 2004 roku w kwocie zł - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości zł (kwota planowana zł) - zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie zł (plan zł) na sfinansowanie wydatków nieznajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach, - spłaty udzielonych przez Województwo pożyczek w wysokości zł, w tym przez Regionalny Dworzec Autobusowy Sp. z o. o. w Krakowie ( zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie ( zł

2 I rata) rozchody zwiększone o kwotę zł, tj. do kwoty zł wykonane w wysokości zł, przeznaczone zostały na: - spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach w wysokości zł (wykonanie 100%), pożyczki zaciągniętej w 2001 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (wykonanie 100%) oraz na spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie projektów i zadań realizowanych w ramach ZPORR w wysokości zł (plan zł) spłacanej ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących zwrot poniesionych wydatków. - udzielenie pożyczek z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości zł dla: WSS im. L.Rydygiera w Krakowie, Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie, Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego Rodziny Kolejowej im. A. Piłsudskiej SP ZOZ z siedzibą w Rabce ( zł), Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. w wysokości ( ) Wzrost pierwotnego planu jest wynikiem: A. Zwiększeń : I. dotacji z budżetu państwa o kwotę zł na: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł z tego o kwotę: a) zł na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi w urządzeniach melioracji podstawowych b) zł na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych c) zł na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych d) zł na zadania z zakresu Pomocy Technicznej SPO ROL e) zł na zatrudnienie dodatkowego pracownika do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych (określonych w art. 21, ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003r.) w ramach pełnienia funkcji - instytucji właściwej w związku z udziałem w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. f) zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach g) zł na realizację zadania objętego programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce wsparcie działalności romskiego zespołu flamenco warsztaty flamenco 2. zadania własne zł, w tym: a) wydatków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 w kwocie zł na: Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR zł Zakup autobusów szynowych zł Modernizację ul. Konopnickiej (w Oświęcimiu) zł Sezon Polski we Francji - prezentacja regionu zł Realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł Popularyzowanie regionu z wykorzystaniem Regionalnego Portalu Internetowego zł Modernizację Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu" zł, Przebudowę parteru i aneksu wejściowego wraz z wykonaniem zadaszonego podjazdu dla karetek w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie" zł Wykonanie elewacji oraz wewnętrznych robót wykończeniowych w Centrum Nauki Życia Farma zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł Rozwój Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł b) współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna ZPORR zł

3 c) współfinansowanie projektu pn.: Nowe strategie Akcji Społecznych i Oświatowych dla Uzyskania Oszczędności i Skuteczności Wykorzystania Energii w Europie SOUSTENERGY (3S0128I) realizowanego w ramach Programu Interreg III C przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska zł d) współfinansowanie Projektu nr 3W006I pn. COTOUR (Produkt Regionalny jako narzędzie promocji turystyki w regionie) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C WEST ZONE zł e) współfinansowanie Projektu nr 2E00251 pn. INCORD (Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Regionalnego) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C EAST ZONE) zł f) wdrażanie Projektów SMART (8 600 zł) i GROW ( zł) realizowanych w ramach Programu Inicjatywy INTERREG III C zł g) na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w ramach Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia zł h) zadanie pn. "Inter Get-Up" - wsparcie powstawania i rozwoju firm branży wysokich technologii (HT) zł i) sfinansowanie wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł j) na realizację następujących zadań objętych Kontraktem dla Województwa Małopolskiego na lata w kwocie zł: Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich zł Budowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem zł Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Etap I zł Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (I Etap) zł Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II Etap oraz Budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zł Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - "Willa Zofia" etap II zł Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu - etap II zł Remont sali koncertowej Filharmonii w Krakowie zł Rozbudowa i modernizacja budynku MCK "Sokół" w Nowym Sączu zł Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie zł Rewitalizacja Zamku w Dębnie - etap I - Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Rewitalizacja siedziby Muzeum - etap I Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Rozwój Skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem - etap II zł k) zadania drogowe realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej zł l) dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej i projektu technicznego stabilizacji osuwiska wraz z remontem drogi w m. Grojec" zł m) na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka w km zł n) pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PHARE 2001 PL Spójność Społeczna i

4 Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich i Phare 2002 PL2002/ Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich zł o) współfinansowanie projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie zł, w tym: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zł Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa zł Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości zł Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zł Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł 3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, w tym na: a) Akademię Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" zł b) zadanie pn.: Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko Niemieckiego 2005/2006 poprzez organizację przez Województwo Małopolskie Wystawy Ikon Światło ze Wschodu, realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych zł c) na realizację programu Kampania informacyjna: zdrowie psychiczne w różnorodności form oparcia środowiskowego zł d) na realizację zadań w ramach Programów Operacyjnych w kwocie zł: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej w kwocie zł dla: Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł Opery Krakowskiej w Krakowie zł Filharmonii im. K.Szymanowskiego w Krakowie zł Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Kompleksowe roboty modernizacyjne polegające na renowacji elementów architektonicznych zewnętrznych z malowaniem elewacji budynku oraz wymianą urządzeń grzewczo - wentylacyjnych w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy Pl. Św. Ducha 4 w Krakowie zł Digitalizacja zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł Modernizacja infrastruktury technicznej Krakowskiego Teatru STU zł Promocja Czytelnictwa Priorytet I: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów z przeznaczeniem na zadanie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zł. Promocja Twórczości Priorytet: Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce z przeznaczeniem na zadania: Premiera spektaklu Matka St. I. Witkiewicza w reż. Piotra Chłodzińskiego realizowane przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zł XIII Festiwal i XI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu zł Promocja kultury polskiej za granicą z przeznaczeniem na zadanie Udział Teatru im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego w 17 Międzynarodowym Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze zł Rozwój inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na zadania: My Małopolanie realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł Podniesienie standardu ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego zł Projekt promocji edukacji regionalnej: Bliższe Ojczyzny Małopolska realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu zł

5 Śladami Żwirki i Wigury pierwszy etap wzbogacenia kolekcji o eksponatach reprezentujących myśl techniczną II Rzeczpospolitej realizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na zadanie XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet: Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych z przeznaczeniem na zadania: Zakup kolekcji rysunków Jana Matejki realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Zakup dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł zakup obrazu: fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej autorstwa Jana Styki dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł Obserwatorium kultury z przeznaczeniem na zadania: Biblioteka centrum życia kulturalnego regionu zł, Budowa nowego modelu działalności instrukcyjno-metodycznej zł, Bibliografia regionalna Małopolski zł. realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie Międzynarodowa konferencja naukowa Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł e) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich pn. Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie, ze środków które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 (na podstawie pisma Ministerstwa Kultury DE-V/5659/2004/KP z dn. 18 listopada 2004r. oraz zgodnie z Aneksem nr 1 z dn. 15 grudnia 2004r.) zł II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł na: 1. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wału wiślanego na odcinku Gromiec i odcinku Mętków oraz na likwidację przesiąków pod stopą wału wiślanego w Gminie Szczucin zł, 2. finansowanie remontów i inwestycji drogowych zł 3. prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach z powiatu myślenickiego zł 4. dofinansowanie wyposażenia w pomoce naukowe i dydaktyczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zł 5. dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki związane z rozpoczęciem działalności Uczelni zł 6. dofinansowanie zadania pn.: Budowa Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zł 7. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zł 8. dofinansowanie realizacji zadań związanych z leczeniem odwykowym mieszkańców Gminy Niedźwiedź przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie zł 9. dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie zł, 10. zakup samochodów ratowniczych dla OSP do ratownictwa ekologicznego zł, 11. dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu uzupełnień scenograficznych do spektaklu Zemsta realizowanego przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zł

6 12. pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Teatru Scena STU w Krakowie zł 13. dofinansowanie działalności "Galerii U Jaksy" w Miechowie, dotacja dla Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu zł, III. dotacji z funduszy celowych zł, w tym z: a. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn: Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach - Etap II: Termomodernizacja budynków internatu i segmentu północnego szkoły zł, System zarządzania klimatem akustycznym w dużych miastach na przykładzie Krakowa zł, Promocja Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata zł Melioracje w zakresie urządzeń podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego zł zwrot poniesionych w 2004 r. kosztów zadania "Współpraca międzyregionalna samorządu Województwa Małopolskiego w kontekście zadań samorządu w dziedzinie ochrony środowiska" zł b. Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło zł konserwację potoku Kozi Bród zł c. Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury na zakup fortepianu do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł IV. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o zł (na podstawie uzyskanych wpływów, oszacowano, iż prognozowane dochody będą wyższe od dochodów przyjętych w uchwale budżetowej) V. Części oświatowej subwencji ogólnej zł, VI. rezerwy subwencji ogólnej zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1. Modernizacja drogi woj. Nr 969 Nowy Targ Stary Sącz zł, 2. Modernizacja drogi woj. Nr 971 Krynica Piwniczna zł, 3. Modernizacja drogi woj. Nr 968 Lubień Mszana Dolna - Zabrzeż zł. VII. dochodów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zł, z tytułu: a) środków na realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" w ramach programu PHARE 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy na podstawie porozumienia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zł b) środków z programu PHARE-SIERRA-PEIE (grant Europa Wspólny Dom) na realizację programu Sokrates Comenius, który przyczynił się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej zł c) grantu udzielonego przez Komisję Europejską (na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy) na dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata zł d) planowanych wpływów z UE na zad. "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" zł VIII. pozostałych dochodów zł, z tytułu: 1. zwrotu w wysokości zł niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu Województwa, w tym: a) zł zwrot przez przewoźników, dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku na dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, b) 441 zł zwrot przez beneficjentów niewykorzystanych do końca 2004r. środków finansowych pochodzących z

7 budżetu państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, c) zł przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w 2004 roku, d) zł przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004 e) zł - przez Centrum Młodzieży "U Siemiachy" w Tarnowie oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku, f) zł - przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dotacji otrzymanej ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier. g) zł przez Operę Krakowską dotacji udzielonej w 2004r. z budżetu Województwa na zadanie "Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie". 2. pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego zł, w tym: a) zł - na konserwację potoku Malecki, potoku Młynówka Czarniecka, potoku Macocha Łęki, kanału Ulgi Nowa Wieś b) zł na zadania drogowe, w tym zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR, c) zł na zadanie inwestycyjne pn. " Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu" d) zł na dofinansowanie uruchomienia Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Woj. im. Św. Łukasza w Tarnowie e) zł na dofinansowanie działalności w ramach Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu Galerii Sztuki w Olkuszu i Galerii "Jatki" w Nowym Targu f) zł - dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na konserwację dwóch ksiąg rękopiśmiennych: Regestr zmarłych braci cech ślusarskiego, kowalskiego, kotlarskiego, mieczniczego, złotniczego, szichterskiego, konwisarskiego, garncarskiego, założony 30 maja 1721r., Księgi wyzwolin uczniów cechu rzeźniczego z lat g) zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu i wsparcie przedsięwzięć kulturalnych Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy funkcjonującego jako Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 3. dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych zł: a) Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przeprowadzenie konkursów i udzielenie grantów samorządom gminnym i organizacjom pozarządowym na Tworzenie lub rozwój Gminnych Centrów Informacji ( zł) oraz szkołom wyższym i organizacjom studenckim na Rozwój działalności Akademickich Biur Karier ( zł) w ramnach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA b) Ministerstwa Kultury dla ODSTK "Cricoteka" na zad. "Tadeusz Kantor - Jego Teatr i Malarstwo. Osobiste wyjście poza granice estetycznego faktu - wystawy dzieł Tadeusza Kantora" ( zł) 4. wpływy z różnych dochodów zł z tytułu: 1). wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w ustalonym terminie środków, uznanych uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXVII/364/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. za niewygasające z upływem roku 2004 w kwocie zł przeznaczonych na: - modernizację budynków zespołu dworskiego w Brzeznej zł - realizowane w ramach ZPORR: Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" i Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" zł

8 - remont chodnika przy drodze woj. Nr 966 w m. Lipnica Murowana zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej zł - prowadzenie polityki rozwoju Województwa zł - adaptację budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zł - budowę pawilonu psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie zł - realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" i Pomoc Techniczną ZPORR zł - Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł - przebudowę i modernizację Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie zł - realizowane przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł: prace renowacyjno konserwatorskich wnętrz Teatru zł dokumentację projektową dla zagospodarowania nieruchomości Teatru im. J. Słowackiego położonej przy ul. Rajskiej w Krakowie zł - realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł: Projekty wielobranżowe uzupełniające dokumentację Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie; w tym konkurs architektoniczny zł Przygody z wiedzą adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników zł - realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł: Publikacja Skarby Małopolski zł, Opieka nad zabytkami zł, Dokumentację projektową - Ośrodek rzemiosła regionalnego w Bartnem Łemkowscy kamieniarze zł, Dokumentację sieci hydrantowej w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz aktualizacja części dokumentacji projektu Miasteczko Galicyjskie zł. 2). zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków na opracowanie planu uruchomienia i organizacji montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie zł 3). środków z Zakładów Górniczych Trzebionka S.A zł i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie zł na współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło zł 4). kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych realizowanych na podstawie umowy zawartej w 2002 r. na odbudowę wałów przeciwpowodziowych rz. Skawy w miejscowości Roków, zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2005 r. ugodą sądową zł 5). partycypacji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kosztach promocji Agencji na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej Bio Fach 2005 w Norymberdze zł 6). uregulowania przez gminę Niepołomice (7 320 zł) i gminę miejską Oświęcim ( zł) poniesionych w 2004 r. przez Województwo wydatków na inwestycje drogowe zł 7). przejęcia należności wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach w kwocie zł, w tym: Małopolskiej Dyrekcji Inwestycji, Centrum Medycyny Profilaktycznej i ZOZ dla Szkół Wyższych w Krakowie 8). zwrotu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych przez Województwo w 2004 r. na realizację zadania "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych w Województwie Małopolskim - ROPSIM" zł 9). środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zł 10). zwrotu przez WUP 56,24% kosztów ponoszonych przez Województwo na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Solidarności w Tarnowie zł 11). odszkodowań uzyskanych z towarzystw ubezpieczeniowych ( zł), sprzedaży samochodu osobowego ( zł), wpłaty za zużyte tonery (1 925 zł) i wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne (4 031 zł) zł 12). środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu "Wzorcowy

9 Urząd w Małopolsce" zł 13). zwrotu przez Miasto Kraków 50% kosztów czynszu za podnajem lokalu w Biurze Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli zł 14). dochodów z uzyskanych przez jednostki organizacyjne Województwa, w tym: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z tytułu wpłat za uzgodnienia (dot. m.in. lokalizacji ogrodzeń budynków, przejść rurociągami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi w sąsiedztwie cieków wodnych oraz budowy kładek, mostów, przepustów na w/w ciekach, sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze działającego przy Małopolskim Zarządzie Melioracji I Urządzeń Wodnych zł Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z tytułu: refundacji środków z PARP poniesionych w 2004 r. z budżetu Województwa na realizację projektu Wspólnymi siłami do Europy ; zwrotu z US podatku VAT z 2004 r. dotyczącego kosztów realizacji projektu Wspólnymi siłami do Europy ; otrzymania środków wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z wyrokiem Sądu; odszkodowania za skradzione mienie oraz rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy (gospodarstwo pomocnicze) kosztów podnajmu lokalu, opłat za czynsz, usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy; wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego działającego przy WUP zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym m.in. należności z lat ubiegłych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych); opłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego i zwrot kosztów upomnień; zwrot kosztów rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych, należności za wynajęcie pokoi gościnnych w Drogomistrzówce w Piwnicznej; środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych; wpłaty części (50%) zysku trzech gospodarstw pomocniczych działających przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie zł szkoły, placówki oświatowe i zakłady kształcenia nauczycieli, w tym przez: NKJO w Suchej Beskidzkiej (zwrot przez Uniwersytet Wrocławski odpłatności za kształcenie nauczyciela); SOSW w Myślenicach (wpłaty pracowników pokrywających koszty przygotowania obiadów); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (wpływy ze sprzedaży starej stolarki okiennej i złomu, wpłaty za materiały przetargowe oraz refundacja przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia absolwenta wyższej uczelni); Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach (odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (wychowanków) w placówce, dzierżawa gruntów oraz wynajem pomieszczeń oraz zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań w Domu Nauczyciela); Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004); Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie (wpłata przez mieszkańców za ogrzewanie budynku mieszkalnego przez kotłownię znajdującą się w budynku Biblioteki) oraz z tytułu odprowadzenia środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych funkcjonujących przy szkołach, placówkach oświatowych i zakładach kształcenia nauczycieli zł 15). zwrotu przez ZUS w Tarnowie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 2000 r. (zgodnie ze skorygowanymi przez Urząd Marszałkowski WM dokumentami rozliczeniowymi ZUS) za pracownika zlikwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnowie 185 zł 16). wpłaty przez PZU odszkodowania dla pacjentki zlikwidowanego szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie zł 17). wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. Zakładów Sanitarnych zł 18). wpłaconych przez wykonawców kaucji gwarancyjnych, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami w związku z ujawnieniem w trakcie odbiorów gwarancyjnych wad wykonanych prac na dwóch drogach wojewódzkich zł 19). odsetek od nieterminowych wpłat za najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego zł 20). odsetek od założonych lokat na rachunkach bankowych zł 21). opłaty komunikacyjnej zł 22). wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych zł

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo