UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.48 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust.1, art. 109, art.110, art. 116 ust. 1, 2, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 ust. 2 pkt 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w związku z: 1) uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojów alkoholowych, których planowaną wielkość zwiększa się o zł, 2) otrzymaniem od Ministra Kultury środków w wysokości zł z tytułu przyznanej w 2004 r. dotacji na organizację Festiwalu i będące refundacją wydatkowanych w 2004 r. środków własnych Województwa, 3) niewykorzystaniem środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości zł z powodu przesunięcia terminów realizacji zadań na skutek opóźnionych terminów podpisania umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w związku z: 1) zwiększeniem wydatków na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej o kwotę zł z przeznaczeniem dla: a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Toruniu w wysokości zł na inwestycję realizowaną w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

2 b) Wojewódzkiego Szpitala im. dr J Biziela w Bydgoszczy w wysokości zł, z tego: zł na konieczny zakup inkubatorów m.in. z powodu pobytu w szpitalu nowonarodzonych czworaczków, zł na zakup lampy do tomografu komputerowego, 2) zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. 3. Zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę zł. 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań. 2 W uchwale Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 4 / 39/2005 Zarządu Województwa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na 2005 r. zmienionej uchwałą: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., uszczegółowioną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/76/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2/ w 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3/ w 6 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 4/ w 6 ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 5/ w 6 ust. 2 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 6/ w 7 ust. 1 pkt 2 dodaje się zdanie: Wydatki zaplanowane do finansowania ze środków funduszy strukturalnych do czasu otrzymania refundacji będą finansowane z pożyczki na prefinansowanie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze środków własnych Województwa. 7/ w 8 ust 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 8/ w 8 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 9/ w 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. (z późn.zm.): 2

3 1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 6/ Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami: 1/ Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 5 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 3

4 U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2004 r. dotyczą: - w 2 zwiększenia wielkości planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 3 zwiększenia wielkości planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 1 zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerw celowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 7 doprecyzowania zasad finansowania zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych poprzez dodanie zdania: Wydatki zaplanowane do finansowania ze środków funduszy strukturalnych do czasu otrzymania refundacji będą finansowane z pożyczki na prefinansowanie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze środków własnych Województwa. - w 8 ust. 1 zwiększenia wielkości wydatków majątkowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 3 zwiększenia wielkości wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa o kwotę zł oraz z uwzględnieniem kwoty zł przyznanych dotacji zapisanych w budżecie dla innych jednostek sektora finansów publicznych i korekty zapisu dotacji o kwotę 10 zł zgodnie z opisem załącznika Nr 10,tj. do łącznej kwoty zł. a także załączników do uchwały budżetowej tj. - załącznika Nr 1 określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 3 dotyczącego wyniku budżetowego 2005 roku określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 4 dotyczącego prognozy kwoty długu na 2005 rok i lata następne wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 5 dotyczącego harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 6 określającego zadania inwestycyjne w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8 określającego działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku wykazane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, 4

5 - załącznika Nr 10 dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. wykazane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały (z uwzględnieniem uzupełnienia wykazu przyznanych dotacji zapisanych w budżecie o dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych), - załącznika Nr 12 dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Samorządowi Województwa w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. DOCHODY DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 1 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę zł z następujących źródeł: 1. Dotacje z budżetu państwa Zwiększenie planowanych dochodów związane jest z otrzymaniem od Ministra Kultury środków w wysokości zł z tytułu przyznanej w 2004 r. dotacji na organizację XI Festiwalu Operowego przez Operę NOVA w Bydgoszczy i będące refundacją wydatkowanych w 2004 r. środków własnych Województwa. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł 2. Dochody własne 1) Zwiększenie planowanych dochodów własnych związane jest z uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojów alkoholowych, których planowaną wielkość zwiększa się o zł, W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: 5

6 w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł 2 ) Wprowadza się po stronie dochodów budżetu niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości zł, z powodu przesunięcia terminów realizacji zadań na rok 2005 na skutek opóźnionych terminów podpisania umów finansowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę zł WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 2 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2004 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę zł i przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na kwotę zł. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: Na Działanie Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim W Rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł 6

7 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: W Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 1) Na Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola Świecie od km do km o kwotę zł 2) Na Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska Inowrocław od km do km i od km do km i od km do km o kwotę zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększenie o kwotę zł - przesunięcie na kwotę zł Zmiany w planie wydatków związane są z przesunięciem kwoty zł między paragrafami w rozdziale w celu dostosowania klasyfikacji wydatków odpowiednio do rodzajów wydatków określonych we wnioskach aplikacyjnych oraz zwiększeniem o kwotę zł wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na określeniu planowanych wydatków w sposób następujący: Na Działanie Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane W Rozdziale Urzędy marszałkowskie zwiększenie zmniejszenie z 4308 Zakup usług pozostałych z 4309 Zakup usług pozostałych zł zł do 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4128 Składki na Fundusz Pracy do 4129 Składki na Fundusz Pracy zł zł zł zł zł zł 7

8 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zmniejszenie o kwotę zł 1. Zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej budżetu spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziany zakup inkubatorów przez Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 2. Zmniejszenie planowanej rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na zakup lampy do tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych wydatków W Rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł - rezerwa ogólna o kwotę zł - rezerwa celowa na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. o kwotę zł DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: W Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł 1) Na Działanie Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy o kwotę zł 2) Na Działanie Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego przy UMK w Toruniu o kwotę zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o kwotę zł - przesunięcie na kwotę zł 1. W związku z koniecznością dokonania przez Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zakupu lampy do tomografu komputerowego ( zł) oraz dodatkowego 8

9 zakupu inkubatorów m.in. z powodu pobytu w szpitalu nowonarodzonych czworaczków ( zł) przyznaje się dotacje dla Szpitala w wysokości zł Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł W Rozdziale Szpitale ogólne. 2. Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł W Rozdziale Szpitale ogólne. Na Działanie Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu 3. W związku z: - koniecznością dostosowania planowanych wydatków do zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/33/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. planu rzeczowo-finansowego realizacji zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 r. dokonuje się odpowiednich przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, w Rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł z 4300 Zakup usług pozostałych do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie zł zł zmniejszenie zł - przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości zł, Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł 9

10 w 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4. Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł W Rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Na Działanie Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu W Rozdziale Ratownictwo medyczne o kwotę zł 1) Na Działanie Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy o kwotę zł 2) Na Działanie Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla zespołów ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (sprzęt dla ratownictwa medycznego) o kwotę zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - przesunięcie na kwotę zł W zadaniu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyodrębnienia tych wydatków z planowanych wydatków na pozostałe wydatki bieżące. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowanym z dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel. Zmiana w budżecie polega na przesunięciu planowanych wydatków na kwotę zł W Rozdziale Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10

11 zwiększenie zmniejszenie z 4300 Zakup usług pozostałych zł do 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4120 Składki na Fundusz Pracy zł zł zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: Na Działanie INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu W Rozdziale Biblioteki o kwotę zł WYNIK BUDŻETOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 3 do uchwały budżetowej) Zmiany przedstawione w uchwale powodują: - zwiększenie dochodów budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zwiększenie wydatków budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zmiany przedstawione w uchwale nie powodują zmiany wyniku budżetowego PROGNOZA DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 4 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego prognozowanych kwot długu na 2005 rok i lata następne wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zwiększającej je o kwotę zł, która powoduje odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 5 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zwiększającej je o kwotę zł, które powodują odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 6 do uchwały budżetowej) Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. spowodowane są: 1) przyznaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na zakup lampy do tomografu komputerowego oraz inkubatorów, w wysokości zł, 2) zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości zł, 3) zwiększeniem wydatków i na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg szczegółowości określonej w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (ZPORR) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 8 do uchwały budżetowej) Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Na przesunięcie 12

13 terminów realizacji wpłynęło opóźnione podpisanie umów finansowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pierwotnie zaplanowane środki na wydatki niewygasające w 2004 r. zwiększają wydatki w 2005 r. zgodnie z Ramowymi Planami Działań i dotyczą: 1) Działanie Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, o kwotę zł 2) Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola Świecie od km do km o kwotę zł 3) Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska Inowrocław od km do km i od km do km i od km do km o kwotę zł 4) Działanie Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy o kwotę zł 5) Działanie Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego przy UMK w Toruniu o kwotę zł 6) Działanie Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu o kwotę zł 7) Działanie Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu o kwotę zł 8) Działanie Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy o kwotę zł 9) Działanie Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla zespołów ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (sprzęt dla ratownictwa medycznego) o kwotę zł 10) Działanie INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu o kwotę zł 11) Działanie Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane o kwotę zł Zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 10 do uchwały budżetowej) Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. związane są z: 13

14 1) przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na zakup lampy do tomografu komputerowego i inkubatorów w wysokości zł, 2) przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości zł, 3) zwiększeniem dotacji o kwotę zł na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r., 4) wprowadzeniem do załącznika kwot ujętych w budżecie województwa dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, wykazanych w części V załącznika, 5) korektą kwoty w pozycji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wskazanej w dotychczasowym załączniku; jest zł, winno być zł. Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 12 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa w roku 2005 dotyczy przesunięcia środków finansowych w zadaniu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana dotyczy wyodrębnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zmiany załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr / / /2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia. marca 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4118 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2014 r. z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo