UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.48 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust.1, art. 109, art.110, art. 116 ust. 1, 2, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł tj. do kwoty zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana ta dotyczy: 1) zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań własnych o kwotę zł z tytułu: a) zmniejszenia dochodów dotyczących środków z Unii Europejskiej przyznanych na realizację Działań i Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę zł, b) zwiększenia dochodów na skutek przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, c) zwiększenia dochodów o środki z funduszy strukturalnych przyznane na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę zł, d) zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł z: - wydatków niewygasających z upływem 2004 r. w wysokości zł, - dochodów własnych uzyskanych przez jednostki budżetowe w wysokości zł, 2) zwiększenia dochodów na realizację zadania powierzonego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę zł Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiana ta dotyczy:

2 1) wydatków na realizację zadań własnych związanych ze: a) zmniejszeniem wydatków na realizację działań i projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę zł, b) zwiększeniem wydatków na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę zł, c) zwiększeniem wydatków na realizację zadań w zakresie oświaty o kwotę zł, 2) wydatków na realizację zadania powierzonego, które zwiększa się o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację działań i projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach w wysokości zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań. 3 W uchwale Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 4 / 39/2005 Zarządu Województwa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na 2005 r. zmienionej uchwałami: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., uszczegółowioną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/76/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 9 marca 2005 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/ 415 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/ 341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/581/2005 z dnia 01 lipca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/686/2005 z dnia 27 lipca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/489/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45/800/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/515/05 z dnia 12 września 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/853/2005 z dnia 14 września 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2/ w 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3/ w 4 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 4/ w 8 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 5/ w 8 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 6/ w 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 7/ w 12 ust. 2 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2

3 4 Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa na 2005 r. (z późn.zm.): 1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 6/ Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 8/ Nr 8a zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 9/ Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 10/ Nr 15a zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 6 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 3

4 U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 2 zmniejszenia wielkości planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 3 zmniejszenia wielkości planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 4 - zwiększenia wielkości planowanego deficytu budżetowego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, i określenia pokrycia deficytu z nadwyżki budżetowej roku 2004 w kwocie zł, - w 8 ust. 1 zmniejszenia wielkości wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł, oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł do kwoty zł, - w 8 ust. 3 zmniejszenia planowanych wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz zwiększenia planowanych wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do łącznej kwoty zł, - w 12 ust. 2 zwiększenia wielkości planu rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: pkt 1 dochody o kwotę zł, tj. do kwoty zł, pkt 2 wydatki o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a także załączników do uchwały budżetowej tj. - załącznika Nr 1 określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 3 dotyczącego wyniku budżetowego 2005 roku określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 4 dotyczącego prognozy kwoty długu na 2005 rok i lata następne wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 5 dotyczącego harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 6 określającego zadania inwestycyjne w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8 określającego Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wykazany w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8a określającego Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych wykazany w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 10 dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały, 4

5 - załącznika Nr 15a dotyczącego planu rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych wykazane w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 1 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę zł z następujących źródeł: I. Dotacje z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł 1. W związku z podpisaniem umowy Nr Z/2.04/IV/4.2/02/221/05/U/26/05 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie Projektu Wyposażenie dla Oddziału ZPORR numer 02/221 w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przyznano dotację w wysokości zł. Zmiana w budżecie polega na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł II. Środki z Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę zł 1. W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i aneksów do realizowanych umów, aktualizujących zapisy do wartości po przeprowadzonych przetargach na działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: - zmniejsza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, na: 1) Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego zł, - zwiększa się środki pochodzące z funduszy strukturalnych na: 1) Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna zł, 2) Działanie 4.2 Pomoc Techniczna Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł, Zmiany w budżecie polegają na: zmniejszeniu planowanych dochodów: w Dziale 600 Transport i łączność 5

6 w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. 2. W celu zrealizowania Umowy Nr DWF-3-d zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Ministrem Gospodarki i Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich związanego z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego dla instytucji wdrażającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zwiększa się środki pochodzące z funduszy strukturalnych o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. III. Dochody własne zwiększenie o kwotę zł 1. Wprowadza się po stronie dochodów budżetu niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości zł w związku z zakończeniem realizacji zadań określonych w wykazie pn.: Dotowanie przewozów regionalnych, Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz Modernizacja obiektów, zakup sprzętu i aparatury medycznej Inwestycje realizowane w pomieszczeniach budynku Szpitala przy ul. Seminaryjnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę zł, 2. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Toruniu z tytułu zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela, który nie dotrzymał warunków otrzymania tego zasiłku, dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: 6

7 zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł, 3. W związku z dokonaną wpłatą przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy środków z tytułu odszkodowania za samochód marki Żuk A-07D dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę zł, IV. Dotacje od Ministra Kultury zwiększenie o kwotę zł W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Nr 103/5720/DWS/Śr.S/2004 z Ministrem Kultury na współfinansowanie projektu Pn. Wielokulturowość tolerancja integracja - modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Muzea o kwotę zł. WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o zł i przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na kwotę zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejszenie o kwotę zł przesunięcie na kwotę zł 1. W związku z dokonaniem aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań pn.: Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 240 Chojnice Tuchola Świecie w Gminach Lubiewo, Cekcyn, Lniano, Bukowiec oraz Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 251 Kaliska Inowrocław w Gminach Barcin, Inowrocław, Pakość realizowanych w ramach 7

8 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do wartości po przeprowadzonych przetargach, zmniejszono planowane wydatki na realizację niniejszych zadań o kwotę zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w związku ze zmianą kosztów z kwalifikowanych na niekwalifikowane na kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na: zmniejszeniu planowanych wydatków: w Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł przesunięciu planowanych wydatków między paragrafami w Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie na kwotę zł Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie o kwotę zł przesunięciu na kwotę zł 1. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu konieczne jest zwiększenie planu finansowego jednostki po stronie wydatków o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na: zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. 2. W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadania remontowego budynku dydaktycznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na wymienione zadanie z zadania inwestycyjnego. Zmiana w budżecie polega na: przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków w Rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli na kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. 8

9 3. Porozumieniem Nr EK.I.0116-POR- /2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie powierzyło z dniem 1 września 2005 r. prowadzenie Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków na łączną kwotę zł z planu finansowego Jednostki do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla Powiatu Świeckiego w wysokości zł oraz na zabezpieczenie środków na realizację zadania Praktyki uczniowskie w kwocie zł. Zmiana w budżecie polega na: Przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków w Rozdziale Szkoły zawodowe na kwotę zł. z Rozdziału Pozostała działalność do Rozdziału Szkoły zawodowe na kwotę 567 zł Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Świeciu (dotychczasowa nazwa jednostki Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu). DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o kwotę zł przesunięciu na kwotę zł 1. W związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (Uchwałą Nr 43/781/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r). dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków oraz przesunięcia z wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych. Zmiana w rozdziale Ratownictwo medyczne polega na: zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł, przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków na kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego w Toruniu. Urzędu Marszałkowskiego 2. W związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim Etap I (Uchwałą Nr 43/780/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r.) oraz przesunięciem w czasie realizacji zadania dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Województwa. 9

10 Zmiana w budżecie polega na: zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego w Toruniu. Urzędu Marszałkowskiego DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - przesunięcie na kwotę zł Przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wynika z dostosowania planowanych wydatków do sposobu realizacji zadań. Zmiana w budżecie polega na: Przesunięciu między paragrafami planowanych wydatków w Rozdziale Regionalne ośrodki polityki społecznej na kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększenie o kwotę zł 1. W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację projektów w ramach działania 4.2, Priorytetu 4 Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, realizowanych przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się zwiększenia wydatków na: 1) projekt Ewaluacja ZPORR - WUP w Toruniu o kwotę zł, 2) projekt Wyposażenie dla Oddziału ZPORR o kwotę zł. 2. W celu zrealizowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Ministrem Gospodarki i Pracy na dofinansowanie projektu Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla instytucji wdrażającej WUP Toruń, wprowadza się zadanie do budżetu Województwa i zwiększa planowane wydatki budżetu Województwa o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na: 10

11 zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, Powyższe zmiany powodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie o kwotę zł W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Nr 103/5720/DWS/Śr.S/2004 z Ministrem Kultury na współfinansowanie projektu pn. Wielokulturowość tolerancja integracja - modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmiany w budżecie Województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych wydatków: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Muzea o kwotę zł. Powyższe zmiany powodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. WYNIK BUDŻETOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) W załączniku do uchwały wykazano zmiany wynikające z niniejszej uchwały skutkujące na planowany wynik budżetowy będący wynikiem zmiany wielkości dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą: - zmniejszenia dochodów budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zmniejszenia wydatków budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zwiększony deficyt o kwotę zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 11

12 PROGNOZA DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego planowanych kwot długu na 2005 r. i lata następne wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów na 2005 r. zmniejszającej je o kwotę zł oraz planowanego deficytu budżetowego zwiększonego o zł, co powoduje odpowiednio zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. HARMONOGRAM SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zmniejszającej je o kwotę zł oraz planowanego deficytu budżetowego zwiększonego o zł, co powoduje odpowiednio zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej) Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 r. spowodowane są: 1) zmniejszeniem środków własnych Województwa na zakup sprzętu komputerowego dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu o kwotę zł, 2) zwiększeniem środków własnych Województwa na modernizację obiektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w kwocie zł, 12

13 3) zmniejszeniem wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg szczegółowości określonej w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (ZPORR) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 8 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, określającym działania i projekty realizowane przy wspófinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku, dokonuje się zmiany w następujących projektach: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie od km do km realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zmniejszenie wydatków o kwotę zł, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km do km i od km do km i od km do km realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zmniejszenie wydatków o kwotę zł, - Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim Etap I, zwiększenie wydatków o kwotę zł, - Poprawa fukcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, zwiększenie wydatków o kwotę zł, - Wielokulturowość, tolerancja, integracja modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu, zwiększenie wydatków o kwotę zł, oraz dodaje się projekty: - Pomoc Techniczna ZPORR Ewaluacja Działanie 4.2, zwiększenie wydatków o kwotę zł, - Pomoc Techniczna ZPORR Wyposażenie pomieszczeń Działanie 4.2, zwiększenie wydatków o kwotę zł, w związku z podpisaniem umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w/w projektów. Zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 13

14 DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy załącznika Nr 8a do uchwały budżetowej) W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy o dofinansowanie realizacji projektu Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla instytucji wdrażającej WUP Toruń w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , wprowadza się do załącznika nowe zadanie pn. Audyt zewnętrzny. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków o kwotę zł. Załącznik Nr 8a uchwały budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 10 do uchwały budżetowej) Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. związane są z: 1) zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na realizację zadania pn. Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ZPORR o kwotę zł, 2) zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na realizację zadania pn. Wielokulturowość, tolerancja, integracja modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu ZPORR (działanie 1.4) o kwotę zł, 3) zaplanowaniem dotacji dla Powiatu Świeckiego w wysokości zł w związku z przekazaniem prowadzenia Szkoły Policealnej Medyczno Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu (na podstawie Uchwały Nr XXXVI/467/05 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Policealnej Medyczno Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu oraz w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Powiatem Świeckim w tej sprawie). Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 14

15 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy załącznika Nr 15a do Uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 15a do uchwały budżetowej dotyczącego planu rachunków dochodów własnych Jednostek budżetowych na 2005 r. wynika z: - zwiększenia planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonujących w Medycznym Studium Zawodowym w Toruniu o kwotę zł, na którym gromadzone są dochody określone przez Sejmik Województwa ( 2 ust. 2 uchwały Nr XXXI/397/05 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Zmiany załącznika Nr 15a do uchwały budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. 15

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR V/2/3/26 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 marca 26 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 26 rok Na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r. UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA w sprawie zmian w budżecie 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 19 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 19 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII / 65 /2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r

UCHWAŁA Nr XIII / 65 /2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r UCHWAŁA Nr XIII / 65 /2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO. z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 1025 UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 38 UCHWAŁA NR XLI/836/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 38 UCHWAŁA NR XLI/836/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 38 UCHWAŁA NR XLI/836/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/205/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/205/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXVI/205/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/09

ZARZĄDZENIE NR 369/09 ZARZĄDZENIE NR 369/09 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2009 rok. Na podstawie przepisów art. 186 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7436 UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r. UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 16 lipca 2012 r.

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 16 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4181 UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/52/4/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/52/4/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR IV/52/4/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 21 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/372/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 853

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 853 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 853 UCHWAŁA Nr 131/XVII/12 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV / 218 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2009 roku

Uchwała nr XXXIV / 218 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2009 roku Uchwała nr XXXIV / 218 /2009 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/155/10 RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXX/155/10 RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok UCHWAŁA NR XXX/155/10 RADY GMINY MIASTKOWO w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXIV/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 244/XXIV/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 244/XXIV/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/465/10 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/465/10 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/465/10 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr LI/385/09 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2010 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r. UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 550/317/10

UCHWAŁA Nr 550/317/10 UCHWAŁA Nr 550/317/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3,4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXIII/150/2009 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2017 Nr XXXV/303/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. w sp rawie zmian w bud żeci e na r.

Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. w sp rawie zmian w bud żeci e na r. Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sp rawie zmian w bud żeci e na 201 5 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/11 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIV/92/11 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. UCHWAŁA NR XIV/92/11 RADY GMINY OLEŚNICA w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI /109 / 2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA Nr XXI /109 / 2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwala się, co następuje: w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok UCHWAŁA Nr XXI /109 / 2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Druk nr 3 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 września 2006 roku

Uchwała Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 września 2006 roku Uchwała Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/89/2004 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 marca 2004 r.

Uchwała nr XIX/89/2004 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 marca 2004 r. Uchwała nr XIX/89/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r. ając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/ 39/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/ 39/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1515 UCHWAŁA NR VIII/ 39/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo