(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L 29/06 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/43 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Moduł aplikacji oraz serwer zarządzania zdalnego z modelem opisu parametrów () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 08/46 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/01 (73) Uprawniony z patentu: Alcatel Lucent, Paris, FR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 WERNER LIEKENS, Sint-Katelijne-Waver, BE CHRISTOPH STEVENS, Stekene, BE PASCAL JUSTEN, Brussel, BE JAN COPPENS, Merelbeke, BE CHRISTELE BOUCHAT, Antwerpen, BE WILLEM ACKE, Rijmenam, BE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rumpel RUMPEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA Al. Śmigłego-Rydza 29/ Łódź Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 1 2 Moduł aplikacji oraz serwer zarządzania zdalnego z modelem opisu parametrów Opis patentowy Dziedzina wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy zarządzania zdalnego, tzn. instalacji, konfiguracji oraz usuwania modułów aplikacji lub oprogramowania usługowego tak zwanych pakietów zainstalowanych na urządzeniach abonenckich w siedzibie użytkownika (CPE) z serwera znajdującego się w dowolnej lokalizacji w sieci, z której można połączyć się z urządzeniami CPE. W dalszej części niniejszego wniosku serwer ten jest zwany serwerem konfiguracji automatycznej lub serwerem zarządzania zdalnego. Do urządzeń CPE lub urządzeń abonenckich należą np. modem DSL (ang. Digital Subscriber Line), dekoder STB (ang. Set-Top Box), terminal bezprzewodowy, np. telefon komórkowy, palmtop (ang. Personal Digital Assistant) itp. Niniejszy wynalazek dotyczy w szczególności przekazywania do serwera zarządzania zdalnego modelu parametrów, który stanowi nieodłączoną część nowego zainstalowanego pakietu lub modułu aplikacji. Podstawy wynalazku [0002] System zarządzania zdalnego składa się z platformy zarządzającej w urządzeniu abonenckim, serwera zarządzania zdalnego w sieci oraz protokołu zarządzania zdalnego umożliwiającego komunikację pomiędzy klientem lub agentem zarządzającym zainstalowanym na platformie zarządzającej w urządzeniu abonenckim oraz serwerze zarządzania zdalnego. [0003] Jako przykładową platformę zarządzającą można podać platformę usługową OSGi (ang. Open Service Gateway initiative), która wykorzystuje język programowania Java, zainstalowaną dodatkowo do maszyny wirtualnej Java (JVM) w zdalnie zarządzanym urządzeniu abonenckim. Platforma usługowa OSGi w urządzeniu abonenckim umożliwia zdalne instalowanie, aktualizowanie i/lub usuwanie pakietów, tzn. modułów lub komponentów oprogramowania, np. aplikacji FTP (ang. File Transfer Protocol), z serwera konfiguracji automatycznej w dowolnej lokalizacji w sieci, bez zakłócenia obsługi urządzenia abonenckiego. W ten sposób możliwa jest instalacja aplikacji oprogramowania, aktualizacja wersji aplikacji oprogramowania, ponowna konfiguracja aplikacji, dodawanie lub aktywowanie nowych funkcji aplikacji, a także usunięcie aplikacji z urządzenia abonenckiego bez

3 2 1 2 konieczności wysyłania technika do siedziby klienta oraz bez konieczności interwencji ze strony klienta. Dzięki platformie zarządzającej usługi lub aplikacje oprogramowania zainstalowane na pojedynczym urządzeniu abonenckim wspólnie wykorzystują dostępne funkcje. [0004] Agent zarządzający lub klient zarządzający pełni funkcję interfejsu pomiędzy pakietem lub aplikacją oprogramowania oraz serwerem zarządzania zdalnego, a także umożliwia dostępność do parametrów, którymi można zarządzać, z serwera zarządzania zdalnego za pośrednictwem platformy zarządzającej w urządzeniu abonenckim. [000] Protokół zarządzający zapewnia mechanizm, za pomocą którego serwer konfiguracji automatycznej może w bezpieczny sposób odczytać lub zapisać wartości parametrów w celu konfiguracji oprogramowania w urządzeniu abonenckim oraz ewentualnie monitorować status i dane statystyczne urządzenia abonenckiego. Przykładowym protokołem zarządzającym, umożliwiającym zdalne zarządzanie urządzeniem abonenckim, jest protokół TR-069 zdefiniowany przez Forum DSL w Raporcie Technicznym TR-069 pt. Protokół zarządzający CPE ze strony sieci WAN, który można pobrać np. ze strony internetowej Protokół TR-069 to protokół zdalnego wywoływania procedur (RPC), tzn. mechanizm oparty na komunikatach ogólnych, umożliwiających serwerowi konfiguracji automatycznej odczytywanie / zapisywanie / konfigurowanie parametrów i atrybutów parametrów komponentu oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu CPE. Każdy parametr występuje w postaci pary nazwa-wartość. Nazwa służy do identyfikacji poszczególnych parametrów oraz posiada strukturę hierarchiczną podobną do struktury plików w katalogu, przy czym kolejne poziomy są oddzielone za pomocą kropki. Wartość parametru może stanowić jeden z kilku określonych typów danych. Dodatkowo każdy parametr można zdefiniować jako parametr przeznaczony tylko do odczytu lub parametr przeznaczony do odczytu/zapisu w zależności od tego, czy serwer konfiguracji automatycznej może tylko odczytywać parametry lub również zmieniać wartość parametrów. [0006] Jako przykład można podać usługę lub aplikację na bazie protokołu HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol), zainstalowaną na modemie ADSL lub VDSL w

4 3 1 2 celu umożliwienia komunikacji pomiędzy klientem i serwerem. Wszystkie parametry aplikacji w standardzie HTTP składają się na model parametrów aplikacji w standardzie HTTP. Przykładowym parametrem jest numer lub identyfikator portu przypisanego do aplikacji w standardzie HTTP. Modem ADSL lub VDSL powinien być wyposażony w platformę OSGi zainstalowaną dodatkowo do maszyny wirtualnej Java. Platforma OSGi umożliwia współużytkowanie funkcji aplikacji w standardzie HTTP przez inne aplikacje, np. wyszukiwarkę internetową. Za pomocą agenta zarządzającego w standardzie TR-069, zainstalowanego dodatkowo do platformy OSGi, parametry aplikacji w standardzie HTTP mogą być widoczne i udostępniane dla serwera konfiguracji automatycznej (ACS) w sieci DSL lub dowolnego innego pakietu w standardzie TR-069. [0007] Zgodnie z dotychczasowym stanem techniki nowe parametry modelowe można wprowadzać do serwera konfiguracji automatycznej, np. podczas instalacji nowego pakietu, na trzy sposoby. [0008] Pierwszy sposób wprowadzenia nowego parametru modelowego polega na podaniu standardowego (znormalizowanego) opisu parametru. Znormalizowane parametry modelowe są rozpoznawalne dla serwerów konfiguracji automatycznej zgodnych z odpowiednim standardem, a w rezultacie mogą zostać w niezależny sposób zidentyfikowane, pobrane, a następnie przekazane od klienta do serwera po zakończeniu instalacji nowego pakietu oprogramowania. Oczywiście, rozwiązanie to jest pracochłonne i wymaga synchronizacji, a ponadto nie jest odpowiednie w przypadku niestandardowych lub zastrzeżonych parametrów modelowych. [0009] Alternatywny sposób wprowadzenia nowego parametru modelowego do serwera konfiguracji automatycznej polega na zdefiniowaniu z góry takiego nowego parametru modelowego, np. w pliku wykorzystującym rozszerzony język znacznikowy (XML), a następnie ręcznym wprowadzeniu utworzonego pliku XML do serwera konfiguracji automatycznej. Rozwiązanie wymagające interwencji ze strony operatora wiąże się jednakże z ryzykiem wystąpienia błędów, jest nieefektywne i kosztowne. [00] Trzecie rozwiązanie znane ze stanu techniki polega na zdefiniowaniu nowego atrybutu dla protokołu zarządzania zdalnego, np. protokołu TR-069, w postaci dodatkowego pola dla jednego lub kilku komunikatów umożliwiających przekazanie

5 4 1 2 opisu parametru, np. schematu w standardzie rozszerzonego języka znacznikowego (XML), definiującego nowy parametr modelowy, z interfejsu northbound urządzenia CPE do interfejsu southbound serwera konfiguracji automatycznej. Trzecie rozwiązanie znane ze stanu techniki, o którym mowa powyżej, opisano np. w dokumencie dsi pt. Wprowadzanie nowego atrybutu autorstwa Christele Bouchat i Wernera Liekensa w związku ze Specyfikacją Forum DSL TR69v2 lub WT- 148, przekazanym na rzecz Forum DSL w marcu 07 r. Chociaż rozwiązanie to nie wymaga interwencji ze strony operatora, jest ono niekorzystne, ponieważ wymaga dopasowania protokołu zarządzania konfiguracją. Należy wprowadzić dodatkowy atrybut, który ponownie wymaga przeprowadzenia synchronizacji i normalizacji. Nawet w przypadku przeprowadzenia normalizacji, w przypadku trzeciego rozwiązania występuje kwestia kompatybilności z zastosowanymi serwerami konfiguracji automatycznej oraz istniejącymi aplikacjami oprogramowania, które nie obsługują dodatkowego atrybutu. Kolejną wadą tego rozwiązania jest niekorzystny wpływ na wydajność procesu konfiguracji zdalnej. W rzeczywistości, w wyniku dodatkowego atrybutu, pomiędzy urządzeniem CPE i serwerem konfiguracji automatycznej muszą zostać przekazane co najmniej dwa komunikaty w celu wprowadzenia nowego parametru modelowego do serwera. W pierwszej kolejności zostają przekazane nazwy i wartości parametrów w odpowiedzi np. na polecenie GetParameterValues w standardzie TR-069. Następnie zostają przekazane atrybuty, w tym atrybuty opisujące nowe parametry, w odpowiedzi np. na polecenie GetParameterAttributes w standardzie TR-069. [0011] W dokumencie DE U1 oraz równoważnym mu dokumencie US07/ A1 ujawniono rozwiązanie umożliwiające konwertowanie typu usługowego urządzeń podłączonych do bramki kontrolnej. W urządzeniu zapisane są dane opisujące urządzenie, a urządzenie jest obsługiwane jako urządzenie usługowe pierwszego typu. Pomiędzy urządzeniem i otwartą platformą znajduje się bramka kontrolna, która przechowuje lub uzyskuje dane urządzenia i przekazuje takie dane do otwartej platformy. Opisany sposób umożliwia rozwiązanie problemu związanego z integracją różnych urządzeń podłączonych do bramki kontrolnej i kontrolowanych przez taką bramkę kontrolną w otwartej platformie usługowej.

6 1 2 [0012] W Raporcie Technicznym TR-111 opublikowanym przez Forum DSL pt.: Stosowanie protokołu TR-069 do zdalnego zarządzania domowymi urządzeniami sieciowymi (Grudzień 0) zdefiniowano m. in. rozszerzenie protokołu TR-069 umożliwiające serwerowi ACS identyfikację bramki, za pośrednictwem której połączone jest dane urządzenie. Przykładowo, serwer ACS monitorujący poziom jakości (QoS) określonej usługi musi zapewniać możliwość obsługi zarówno urządzenia, jak i bramki, za pośrednictwem której połączone jest dane urządzenie. W takim przypadku serwer ACS musi zidentyfikować daną bramkę kontrolną. [0013] W dokumencie Wymagania dotyczące zarządzania urządzeniami (wersja 1.2), opublikowanym przez Open Mobile Alliance (OMA), ujawniono zestaw wymagań funkcjonalnych dotyczących zarządzania parametrami urządzenia, które mogą być zmieniane, z punktu widzenia podmiotu zarządzającego. Dokument ten nie nawiązuje jednakże do protokołu TR-069. [0014] Celem niniejszego wynalazku jest ujawnienie modułu (lub pakietu) aplikacji oraz serwera zarządzania zdalnego (lub serwera ACS), umożliwiających wyeliminowanie problemów występujących w przypadku powyżej opisanych rozwiązań znanych ze stanu techniki. W szczególności celem niniejszego wynalazku jest ujawnienie modułu aplikacji oraz serwera zarządzania zdalnego, umożliwiających automatyczne wykrywanie nowych niestandardowych parametrów modelowych, bez konieczności dostosowania standardowego protokołu zarządzania zdalnego oraz bez wpływu na wydajność mechanizmu zarządzania zdalnego. Skrót opisu wynalazku [001] Niniejszy wynalazek umożliwia wyeliminowanie problemów występujących w rozwiązaniach znanych ze stanu techniki, przy czym powyżej wskazane cele można zrealizować poprzez zastosowanie modułu aplikacji według zastrzeżenia 1, obejmującego co najmniej jeden parametr opisowy, który zapewnia formalny opis nowego parametru modelowego i powoduje automatyczne utworzenie nowego parametru modelowego w serwerze zarządzania zdalnego. [0016] W ten sposób model parametrów pakietu zawiera dodatkowe parametry, które zawierają formalny opis nowych parametrów modelowych, np. nazwę i typ nowego parametru. Ponieważ opis stanowi element dodatkowych parametrów, nie ma konieczności definiowania nowych pól lub atrybutów w protokole zarządzania

7 6 1 2 zdalnego w celu przekazania opisu nowych parametrów do serwera zarządzania zdalnego. Parametry dodatkowe, w dalszej części niniejszego wniosku zwane parametrami opisowymi, są przekazywane automatycznie z interfejsu northbound urządzenia CPE do interfejsu southbound serwera ACS w odpowiedzi np. na polecenie GetParameterValues w standardzie TR-069 z serwera ACS. Ponadto parametry opisowe umożliwiają dynamiczne spowodowanie utworzenia nowych parametrów modelowych w serwerze zarządzania zdalnego. Wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy lub części nazwy parametru opisowego przez serwer zarządzania zdalnego, do serwera zarządzania zostaje przekazana np. informacja, że odebrane dane zawierają nazwę i typ nowego parametru modelowego. Innymi słowy, serwer zarządzania zdalnego automatycznie uzyskuje dane niezbędne do utworzenia nowego parametru modelowego z towarzyszących parametrów opisowych, przekazywanych pomiędzy urządzeniem CPE i serwerem ACS z wykorzystaniem istniejących atrybutów lub pól zgodnie ze standardem protokołu. Nie ma konieczności przeprowadzania normalizacji lub interwencji ze strony operatora. [0017] Dodatkowo do modułu lub pakietu aplikacji według zastrzeżenia 1, niniejszy wynalazek dotyczy serwera zarządzania zdalnego lub serwera ACS według zastrzeżenia 8, umożliwiającego zdalną instalację i konfigurację modułu aplikacji na urządzeniu abonenckim oraz odbiór modelu parametrów z co najmniej jednym parametrem modelowym z modułu aplikacji w standardzie protokołu zarządzania zdalnego, odbiór parametrów opisowych, zawierających formalny opis co najmniej jednego parametru modelowego, a także automatyczne utworzenie co najmniej jednego parametru modelowego w serwerze zarządzania zdalnego w oparciu o parametry opisowe. [0018] Opcjonalna funkcja modułu aplikacji polega na tym, że parametry opisowe mogą stanowić parametry tylko do odczytu, według zastrzeżenia 2. [0019] W ten sposób, podczas audytu przeprowadzanego przez serwer zarządzania zdalnego zostaną przekazane wszelkie dane niezbędne do utworzenia, zanalizowania składni, zapisania i obsługi nowych parametrów modelowych, z tym że serwer zarządzania zdalnego nie umożliwia modyfikacji danych zawartych w parametrach opisowych. W rezultacie niemożliwe jest uszkodzenie danych opisowych, umożliwiających utworzenie parametru modelowego.

8 7 1 2 [00] Kolejny aspekt opcjonalny modułu aplikacji według zastrzeżenia 3 polega na tym, że parametry opisowe zawierają w nazwie komponent powodujący automatyczne utworzenie nowych parametrów modelowych w serwerze zarządzania zdalnego. [0021] W rzeczywistości zadana nazwa parametru, np. Dynamic.parameter lub Description.parameter, bądź zadana część nazwy parametru umożliwia serwerowi zarządzania zdalnego odróżnienie parametrów opisowych od parametrów modelowych podczas audytu klienta zarządzającego. Wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy lub zadanej części nazwy parametru do serwera zarządzania zdalnego zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają komponenty opisowe umożliwiające utworzenie nowego parametru modelowego w serwerze zarządzania zdalnego. [0022] Opcjonalnie, według zastrzeżenia 4, słowo Dynamic w nazwie parametru może powodować utworzenie nowego parametru modelowego. [0023] W rzeczywistości, jeżeli na urządzeniu CPE jest zainstalowana np. aplikacja FTP, może zachodzić konieczność utworzenia nowego parametru modelowego o nazwie InternetGatewayDevice.Service.FTP.url. Dodatkowo model parametrów aplikacji FTP może zawierać parametr opisowy o nazwie InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name oraz wartości w postaci ciągu znaków InternetGatewayDevice.Service.FTP.url. Po zakończeniu audytu przez serwer zarządzania zdalnego serwer rozpozna słowo Dynamic w nazwie parametru dodatkowego i na tej podstawie ustali, że należy utworzyć nowy parametr modelowy o nazwie InternetGatewayDevice.Service.FTP.url. Oczywiście, jakakolwiek inna zadana nazwa lub część nazwy, bądź jakakolwiek inna konwencja, umożliwiająca rozpoznanie parametru opisowego przez serwer zarządzania zdalnego jest funkcjonalnie równoważna, przy czym obecny wynalazek nie jest ograniczony w zakresie sposobu rozróżniania parametrów opisowych od parametrów modelowych. [0024] Kolejny aspekt opcjonalny polega na tym, że parametry opisowe mogą zawierać parametr nazwy w celu zapewnienia opisu nazwy nowego parametru modelowego. Powyższy aspekt został zdefiniowany w zastrzeżeniu. [002] Parametry opisowe mogą dodatkowo lub zamiennie zawierać parametr typu w celu zapewnienia formalnego opisu typu nowego parametru modelowego. Powyższy aspekt został zdefiniowany w zastrzeżeniu 6.

9 8 1 2 [0026] Kolejny aspekt opcjonalny polega na tym, że parametry opisowe mogą zawierać parametr definicji w celu formalnego zdefiniowania nowego parametru modelowego w języku naturalnym. Powyższy aspekt został zdefiniowany w zastrzeżeniu 7. [0027] W związku z powyższym do przykładowych parametrów, które zapewniają formalny opis nowego parametru modelowego, należą parametr nazwy, parametr typu oraz parametr definicji. Oczywiście, obecny wynalazek nie jest ograniczony w zakresie wyboru parametru opisowego lub zbioru parametrów opisowych. Zbiór parametrów opisowych do nowych parametrów modelowych może składać się z takich samych komponentów w przypadku każdego nowego parametru modelowego, np. nazwy i typu, lub różnych komponentów w przypadku różnych nowych parametrów modelowych, np. nazwy i typu w przypadku pierwszego nowego parametru modelowego, nazwy, typu i podtypu w przypadku drugiego nowego parametru modelowego, nazwy, typu i opisu w przypadku trzeciego nowego parametru modelowego itd. [0028] Jak wskazano już w części wstępnej niniejszego wniosku patentowym, Forum DSL zdefiniowało w Raporcie Technicznym TR-069 protokół zarządzania zdalnego, tzn. sposób nazywania parametrów z zachowaniem struktury hierarchicznej oraz sposób bezpiecznego odczytu / zapisu takich parametrów z lokalizacji zdalnej w sieci za pośrednictwem sekwencji komunikatów. Oczywiście, koncepcja parametrów opisowych, które zapewniają formalny opis nowych parametrów modelowych oraz automatycznie powodują utworzenie takich nowych parametrów modelowych nie jest ograniczona do określonego istniejącego lub przyszłego protokołu zarządzania zdalnego. Jako przykładowy protokół zarządzania można wskazać protokół OMA-DM (ang. Open Mobile Alliance Device Management) do mobilnych urządzeń abonenckich lub protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol). Krótki opis rysunków [0029] Fig. 1 przedstawia sieć z przykładem wykonania serwera zarządzania zdalnego 2 zgodnie z obecnym wynalazkiem oraz urządzeniem abonenckim 1, w którym zainstalowano przykład wykonania modułu aplikacji 114 zgodnie z obecnym wynalazkiem; oraz

10 9 1 2 Fig. 2 przedstawia w bardziej szczegółowy sposób model parametrów 1 dla modułu aplikacji 114 z Fig. 1. Szczegółowy opis przykładów wykonania wynalazku [00] Fig. 1 przedstawia urządzenie CPE 1, np. modem ADSL lub VDSL, z możliwością nawiązania połączenia 3 w standardzie TR-069 z serwerem konfiguracji automatycznej ACS 2, znajdującym się w dowolnej lokalizacji w sieci internetowej. Urządzenie CPE 1 jest wyposażone w platformę OSGi 112 z agentem zarządzającym 113 w standardzie TR-069, zainstalowanym dodatkowo do maszyny wirtualnej Java 111. Ponadto Fig. 1 przedstawia moduł aplikacji 114, np. aplikację oprogramowania klient FTP / serwer, zdalnie zainstalowaną i zarządzaną za pośrednictwem agenta zarządzającego 113 w standardzie TR-069. Po zakończeniu instalacji aplikacja oprogramowania 114 współużytkuje model parametrów 1 z agentem zarządzającym 113 w standardzie TR-069. Powyższy model parametrów 1 zawiera parametry modelowe 121 oraz parametry opisowe 122. Parametry opisowe 122 zapewniają formalny model opisowy w standardzie TR-069 w celu opisu parametrów modelowych 121 w standardzie TR-069, zgodnie z poniżej podanym objaśnieniem. [0031] Model parametrów 1 w standardzie TR-069 do aplikacji FTP 113, przedstawiony szczegółowo na Fig. 2, zawiera trzy parametry modelowe oraz formalny opis odnośnych trzech parametrów modelowych. Opis formalny występuje w postaci trzech parametrów dodatkowych, zawierających odpowiednio nazwę, typ i definicję dla każdego parametru modelowego. [0032] Trzy parametry modelowe aplikacji FTP 113 mają następujące nazwy: InternetGatewayDevice.service.FTP.url InternetGatewayDevice.service.FTP.login InternetGatewayDevice.service.FTP.password [0033] Pierwszy parametr, InternetGatewayDevice.service.FTP.url, zawiera adres URL pliku lub katalogu na serwerze internetowym dostępnym za pośrednictwem aplikacji FTP. Składnia adresu URL aplikacji FTP została opisana w Memorandum RFC 99 Internetowego Zespołu ds. Technicznych (IETF). Drugi parametr, InternetGatewayDevice.service.FTP.login, zawiera nazwę identyfikatora logowania lub nazwę użytkownika, która będzie wykorzystywana przez aplikację FTP w celu

11 1 2 uzyskania dostępu do serwera internetowego, natomiast trzeci parametr, InternetGatewayDevice.service.FTP.password, zawiera hasło niezbędne w celu uzyskania dostępu do serwera internetowego. W przykładzie wykonania przedstawionym na Fig. 2 powyższe trzy parametry mają wartości początkowe odpowiednio FTP://host.dom/, myname oraz mypassword w momencie instalacji aplikacji FTP. [0034] Dodatkowo model parametrów 113 zawiera dla każdego z powyższych parametrów modelowych trzy parametry opisowe o zadanych nazwach, rozpoznawalne przez serwer konfiguracji automatycznej 2 podczas audytu parametrów. Zadane nazwy trzech parametrów opisowych: InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.{i}.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.{i}.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.{i}.Definition [003] W powyżej podanych przykładach {i} oznacza indeks parametru modelowego, któremu odpowiada parametr opisowy. W powyższym przykładzie można przyjąć, że np. indeks pierwszego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.url, jest równy 1, indeks drugiego parametru, InternetGatewayDevice.service.FTP.login, jest równy 2, natomiast indeks trzeciego parametru, InternetGatewayDevice.service.FTP.password, jest równy 3. Pierwszy z powyższych trzech parametrów opisowych zapewnia formalny opis nazwy nowego parametru modelowego, który ma zostać utworzony, drugi z powyższych trzech parametrów opisowych zapewnia formalny opis typu nowego parametru modelowego, który ma zostać utworzony, natomiast trzeci parametr definiuje nowy parametr modelowy w języku naturalnym. [0036] W ten sposób dla trzech parametrów modelowych aplikacji FTP 114: InternetGatewayDevice.Service.FTP.url InternetGatewayDevice.Service.FTP.login InternetGatewayDevice.Service.FTP.password pakiet 114 implementuje również następujące 9 parametrów opisowych: InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name o wartości: InternetGatewayDevice.Service.FTP.url ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type o wartości:

12 Ciąg znaków ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition o wartości: Adres URL pliku lub katalogu na serwerze internetowym dostępnym za pośrednictwem aplikacji FTP ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Name o wartości: InternetGatewayDevice.Service.FTP.login ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Type o wartości: Ciąg znaków ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Definition o wartości: Identyfikator logowania wykorzystywany przez aplikację FTP w celu uzyskania dostępu do serwera internetowego ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Name o wartości: InternetGatewayDevice.Service.FTP.password ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Type o wartości: Ciąg znaków ; oraz InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Definition o wartości: Nazwa użytkownika wykorzystywana przez aplikację FTP w celu uzyskania dostępu do serwera internetowego. [0037] Kiedy pakiet FTP 114 zostanie pobrany i zainstalowany na urządzeniu CPE 1, pakiet 114 rejestruje parametry w standardzie TR-069 za pośrednictwem agenta zarządzającego 113. Innymi słowy, kiedy pakiet FTP 114 zostanie pobrany i zainstalowany na platformie OSGi 112 w urządzeniu CPE 1, model parametrów 1 w standardzie TR-069 będzie w całości dostępny dla agenta zarządzającego 113 w standardzie TR-069. Do agenta zarządzającego 113 zostaje w ten sposób przekazana informacja, że poniżej wyszczególnione parametry w standardzie TR-069 są obsługiwane przez nowo zainstalowaną aplikację 114: InternetGatewayDevice.service.FTP.url InternetGatewayDevice.service.FTP.login InternetGatewayDevice.service.FTP.password InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition

13 InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Definition InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Definition [0038] Kiedy serwer konfiguracji automatycznej 2 przeprowadza audyt klienta zarządzającego 113 w standardzie TR-069, np. poprzez wysłanie polecenia GetParameterValues w standardzie TR-069, serwer konfiguracji automatycznej 2 automatycznie otrzyma wszystkie dane niezbędne do utworzenia / zanalizowania składni / zapisu i obsługi trzech nowych parametrów modelowych. W rzeczywistości, po otrzymaniu pierwszego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.url, serwer konfiguracji automatycznej 2 nie rozpozna nowego parametru modelowego i dlatego serwer zapamięta odebrane dane. Wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy pierwszego parametru opisowego, InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name, do serwera konfiguracji automatycznej 2 zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają nazwę nowego parametru, w związku z czym serwer zapamięta odebrane dane. W podobny sposób, wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy parametru InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type, do serwera konfiguracji automatycznej 2 zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają typ nowego parametru, w związku z czym serwer zapamięta odebrane dane. Wreszcie, wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy parametru InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition, do serwera konfiguracji automatycznej 2 zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają definicję nowego parametru w języku naturalnym, w związku z czym serwer zapamięta odebrane dane. Następnie, dzięki danym uzyskanym na podstawie wartości powyższych trzech parametrów, serwer konfiguracji automatycznej utworzy i zanalizuje składnię nowego parametru modelowego InternetGatewayDevice.service.FTP.url. [0039] W podobny sposób, jak opisano w poprzedzającym akapicie, serwer konfiguracji automatycznej 2 automatycznie uzyska dane niezbędne w celu

14 utworzenia drugiego nowego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.login, oraz trzeciego nowego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.password. [0040] Dzięki uwzględnieniu parametrów opisowych 122 w modelu parametrów 1 oraz danych umożliwiających rozpoznanie odnośnych parametrów opisowych przez serwer konfiguracji automatycznej 2, a następnie utworzenie parametrów modelowych w oparciu o dane uzyskane z parametrów opisowych, nie ma konieczności ręcznego wprowadzania opisu parametrów w serwerze konfiguracji automatycznej 2. W rezultacie wyeliminowana zostaje konieczność edytowania pliku z opisem modelu parametrów w standardzie XML. [0041] Ponieważ parametry opisowe zostają automatycznie przekazane w odpowiedzi na audyt parametrów z serwera konfiguracji automatycznej 2, nie ma konieczności pobierania dodatkowych danych, w wyniku czego proces nie ma wpływu na wydajność zarządzania zdalnego. Podany przykład jest dodatkowo korzystny ze względu na brak konieczności wykorzystania pamięci dodatkowej po stronie klienta, a także ze względu na brak konieczności definiowania nowego pola w protokole TR- 069 w celu przekazania danych dotyczących nowego pakietu, tzn. parametrów opisowych, z interfejsu northbound urządzenia CPE 1 do interfejsu southbound serwera konfiguracji automatycznej 2. [0042] Jako model aplikacji można wykorzystać dowolny komponent lub pakiet oprogramowania usługowego, np. Http Services, Log, Configuration Management, Preferences, XML Parsing, Device Access, Package Admin, Permission Admin, Start Level, User Admin, IO Connector, Wire Admin, Jini, UPnP Exporter, Application Tracking, Signed Bundles, Declarative Services, Power Management, Device Management, Security Policies, Diagnostic/Monitoring, Framework Layering itp. Innymi słowy, wynalazek ma obejmować wszelkiego rodzaju modyfikacje, zmiany lub równoważne operacje zgodne z zakresem podstawowych zasad, których zasadnicze atrybuty są przedmiotem zastrzeżeń wyszczególnionych w niniejszym wniosku patentowym. Ponadto, zapoznając się z treścią niniejszego wniosku patentowego, należy pamiętać, że słowa obejmujący/-a lub obejmuje, zawierający/-a lub zawiera nie wyłączają innych elementów lub etapów procedury, słowa występujące w liczbie pojedynczej nie wyłączają liczby mnogiej,

15 14 a pojedynczy element, np. system komputerowy, procesor lub inna wbudowana jednostka, mogą spełniać funkcje kilku elementów sprzętowych według zastrzeżeń w niniejszym wniosku patentowym. Odwołania występujące w zastrzeżeniach wyszczególnionych w niniejszym wniosku patentowym nie ograniczają zakresu zastosowania stosownych zastrzeżeń. Oznaczenia pierwszy, drugi, trzeci, a, b, c itp., występujące w opisie lub zastrzeżeniach wyszczególnionych w niniejszym wniosku patentowym, wprowadzono w celu odróżnienia podobnych elementów lub etapów procedury; oznaczenia te nie odnoszą się do określonej kolejności lub porządku chronologicznego. Podobnie, oznaczenia górny, dolny, nad, pod itp. wprowadzono na potrzeby adekwatnego opisu; oznaczenia te nie odnoszą się do określonego położenia w przestrzeni.

16 1 Zastrzeżenia patentowe 1. Moduł aplikacji (114) przystosowany do zdalnej instalacji na urządzeniu abonenckim (1) oraz do zdalnej konfiguracji z serwera zarządzania zdalnego (2), dodatkowo rzeczony moduł aplikacji (114) zawierający model parametrów (1) z co najmniej jednym parametrem modelowym (121), który może być przekazywany automatycznie pomiędzy klientem zarządzania zdalnego (113), znajdującym się w rzeczonym urządzeniu abonenckim (1), oraz rzeczonym serwerem zarządzania zdalnego (2) w oparciu o protokół zarządzania zdalnego (3), znamienny tym, że rzeczony protokół zarządzania zdalnego (3) stanowi protokół zarządzania w standardzie TR-069; rzeczony klient zarządzania zdalnego (113) obejmuje agenta zarządzającego w standardzie TR-069, zainstalowanego dodatkowo do wirtualnej maszyny Java (111); rzeczony model parametrów (1) stanowi model parametrów w standardzie TR-069, dodatkowo obejmujący co najmniej jeden parametr opisowy (122), który zawiera formalny opis rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) oraz powoduje automatyczne utworzenie rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w rzeczonym serwerze zarządzania zdalnego (2). 2. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera co najmniej jeden parametr tylko do odczytu. 3. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera w swojej nazwie element powodujący automatyczne utworzenie rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w rzeczonym serwerze zarządzania zdalnego (2). 4. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 3, znamienny tym, że rzeczony element wyzwalający obejmuje słowo Dynamic.. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera parametr nazwy (InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name) w celu formalnego opisu nazwy rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121). 6. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera parametr typu

17 16 (InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type) w celu formalnego opisu typu rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121). 7. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera parametr definicji (InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition) w celu formalnego zdefiniowania rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w języku naturalnym. 8. Serwer zarządzania zdalnego (2) przystosowany do zdalnego instalowania i konfigurowania modułu aplikacji (114) na urządzeniu abonenckim (1), obejmującym klienta zarządzania zdalnego (113), rzeczony serwer zarządzania zdalnego (2) obejmujący elementy umożliwiające automatyczny odbiór modelu parametrów (1) z co najmniej jednym parametrem modelowym (121) z rzeczonego modułu aplikacji (114) w oparciu o protokół zarządzania (3), znamienny tym, że rzeczony protokół zarządzania zdalnego (3) stanowi protokół zarządzania w standardzie TR-069; rzeczony klient zarządzania zdalnego (113) składa się z agenta zarządzającego w standardzie TR-069, zainstalowanego dodatkowo do wirtualnej maszyny Java (111); rzeczony model parametrów (1) stanowi model parametrów w standardzie TR-069; oraz rzeczony serwer zarządzania zdalnego (2) zawiera dodatkowo elementy umożliwiające automatyczny odbiór co najmniej jednego parametru opisowego (122), przystosowanego do formalnego opisu rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121), oraz elementy automatycznie powodujące utworzenie rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w rzeczonym serwerze zarządzania zdalnego (2) w oparciu o rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122).

18 17

19 18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo