INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL

2 Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują o zalecanych metodach reakcji w potencjalnej sytuacji lub zawierają wskazówki na temat działania danej operacji. Znaki towarowe Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Nazwa Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Każda firma, której oprogramowanie jest wymienione w tym podręczniku, dysponuje odpowiednią umową licencyjną. Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu. Treść tego podręcznika i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadamiania. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji Brother Industries, Ltd. i

3 Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Omówienie Funkcja Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej umożliwia zapisanie pliku dziennika druku z urządzenia Brother na serwerze sieciowym za pomocą protokołu CIFS. Dla każdego zadania wydruku można zapisać identyfikator, typ zadania, nazwę użytkownika, datę, godzinę, liczbę wydrukowanych stron oraz stron w kolorze 2. Tę funkcję można skonfigurować przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarkę internetową). CIFS, czyli Common Internet File System, to protokół działający w technologii TCP/IP, który umożliwia współdzielenie plików w intranecie lub Internecie przez komputery sieciowe. 2 Tylko wybrane modele. W dzienniku druku rejestrowane są następujące funkcje: zadania drukowania z danego komputera, drukowanie bezpośrednie przez port USB (tylko wybrane modele), kopiowanie, odebrane faksy (tylko wybrane modele). Informacja Raporty i listy wydruków nie są przechowywane na serwerze. Funkcja Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej obsługuje protokoły uwierzytelniania Kerberos i NTLMv2. Podczas zapisywania pliku na serwerze można ustawić typ pliku: Text (Tekst) lub CSV.

4 Konfigurowanie ustawień funkcji Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet Aby użyć funkcji Zarządzanie przez Internet, należy wpisać w przeglądarce ciąg (gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP komputera). Następnie można skonfigurować lub zmienić ustawienia funkcji Store Print Log to Network (Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej) w obszarze Administrator Settings (Ustawienia administratora). () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) a Wybierz ustawienie On (Wł.) w obszarze Print Log (Dziennik druku) (). b Za pomocą przeglądarki internetowej skonfiguruj następujące ustawienia: Host Address (Adres hosta) (2) Adres hosta to nazwa hosta serwera CIFS. Należy wprowadzić adres hosta (na przykład: przykład.com, maksymalnie 64 znaki) lub adres IP (na przykład: ). Store Directory (Katalog z danymi) (3) Należy wprowadzić folder docelowy, w którym dziennik będzie zapisywany na serwerze CIFS (na przykład: brother/abc, maksymalnie 60 znaków). File Name (Nazwa pliku) (4) Należy wprowadzić nazwę pliku dziennika druku (maksymalnie 5 znaków). 2

5 File Type (Typ pliku) (5) Należy wybrać typ pliku dziennika druku: Text (Tekst) lub CSV. Auth. Method (Metoda uwierzytelniania) (6) Należy wybrać metodę uwierzytelniania wymaganą przez serwer CIFS: Auto (Automatyczne), Kerberos lub NTLMv2 2. Kerberos to protokół uwierzytelniania umożliwiający bezpieczną identyfikację urządzeń lub osób przez serwery sieciowe z wykorzystaniem pojedynczego logowania. 2 NTLMv2 to domyślna metoda uwierzytelniania używana w systemie Windows do logowania na serwerach. W przypadku protokołów uwierzytelniania Kerberos i NTLMv2 należy również skonfigurować protokół SNTP (sieciowy serwer czasu). Więcej informacji na temat konfiguracji protokołu SNTP zawiera Strona 7. Auto(Automatyczne): Wybranie opcji uwierzytelniania automatycznego spowoduje, że komputer będzie próbował znaleźć serwer Kerberos. W przypadku niewykrycia serwera Kerberos użyta zostanie metoda uwierzytelniania NTLMv2. Kerberos: Wybranie opcji Kerberos spowoduje korzystanie wyłącznie z metody uwierzytelniania Kerberos. NTLMv2: Wybranie opcji NTLMv2 spowoduje korzystanie wyłącznie z metody uwierzytelniania NTLMv2. Username (Nazwa użytkownika) (7) Należy wprowadzić nazwę użytkownika do uwierzytelnienia (maksymalnie 96 znaków). Informacja Jeżeli nazwa użytkownika jest częścią domeny, należy wprowadzić ją w jeden z następujących sposobów: lub domena\użytkownik. Password (Hasło) (8) Należy wprowadzić hasło do uwierzytelnienia (maksymalnie 32 znaki). Kerberos Server Address (Adres serwera Kerberos) (w razie potrzeby) (9) Należy wprowadzić adres hosta KDC (na przykład: ftp.przykład.com, maksymalnie 64 znaki) lub adres IP (na przykład: ). c W obszarze Connection Status (Stan połączenia) (0) można potwierdzić stan ostatniego dziennika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Rozumienie komunikatów o błędach na stronie 5. d Kliknij polecenie Submit (Wprowadź), aby zastosować ustawienia. 3

6 Ustawienie wykrywania błędów Możliwe jest określenie działania, które ma być podejmowane, jeżeli zapisanie dziennika druku na serwerze nie jest możliwe z powodu błędu sieci. a Wybierz opcję Ignore Log & Print (Ignoruj dziennik i drukuj) lub Cancel Print (Anuluj drukowanie) w obszarze Error Detection Setting (Ustawienie wykrywania błędów) funkcji Store Print Log to Network (Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej). Ignore Log & Print (Ignoruj dziennik i drukuj) Wybranie opcji Ignore Log & Print (Ignoruj dziennik i drukuj) spowoduje, że dokument zostanie wydrukowany, nawet jeżeli nie można zapisać dziennika druku na serwerze. Po przywróceniu działania funkcji zapisywania dziennika druku dziennik jest rejestrowany w następujący sposób: Jeżeli nie można zapisać dziennika po zakończeniu zadania drukowania, dziennik druku zostanie zapisany bez liczby wydrukowanych stron i stron w kolorze. () Jeżeli nie można zapisać dziennika druku na początku ani po zakończeniu zadania drukowania, dziennik nie zostanie zapisany. Po przywróceniu działania funkcji w dzienniku pojawi się informacja o wystąpieniu błędu. (2) Przykład dziennika druku: () (2) Informacja Kolejność pozycji zależy od kraju. Cancel Print (Anuluj drukowanie) Wybranie opcji Cancel Print (Anuluj drukowanie) spowoduje, że zadania drukowania będą anulowane w przypadku braku możliwości zapisania dziennika druku na serwerze. Informacja Nawet po wybraniu opcji Cancel Print (Anuluj drukowanie) kopie zapisanych faksów będą drukowane automatycznie. b Kliknij polecenie Submit (Wprowadź), aby zastosować ustawienia. 4

7 Rozumienie komunikatów o błędach Stan błędu można potwierdzić na ekranie LCD komputera lub w obszarze Connection Status (Stan połączenia) funkcji Zarządzanie przez Internet. Server Timeout (PRZEKROCZENIE CZASU SERWERA) Taki komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli połączenie z serwerem nie będzie możliwe. Należy upewnić się, że: Wpisano poprawny adres serwera. Serwer jest podłączony do sieci. Komputer jest podłączony do sieci. Authentication Error (BŁĄD UWIERZYTELNIENIA) Taki komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli ustawienia w obszarze Authentication Setting (Ustawienie uwierzytelniania) nie są poprawne. Należy upewnić się, że: Nazwa użytkownika i hasło wprowadzone w ustawieniach uwierzytelniania są poprawne. Jeżeli nazwa użytkownika jest częścią domeny, należy wprowadzić ją w jeden z następujących sposobów: lub domena\użytkownik. Protokół SNTP jest skonfigurowany poprawnie i ustawienie czasu odpowiada danym używanym w procesie uwierzytelniania przez protokół Kerberos lub NTLMv2. File Access Error (BŁĄD DOSTĘPU DO PLIKU) Taki komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli dostęp do foldera docelowego nie będzie możliwy. Należy upewnić się, że: Nazwa katalogu jest poprawna. W katalogu można zapisywać dane. Plik nie jest zablokowany. Informacja W przypadku wybrania opcji Cancel Print (Anuluj drukowanie) funkcji Zarządzanie przez Internet komunikat Log Access Error (BŁĄD DOST. DZIEN.) będzie wyświetlany na ekranie LCD przez około minutę. 5

8 Korzystanie z funkcji Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej z funkcją Secure Function Lock 2.0 Jeżeli funkcja Secure Function Lock 2.0 jest aktywna, w raporcie Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej zapisywane są nazwy użytkowników, którzy mogą drukować, kopiować, odbierać faksy i drukować bezpośrednio przez port USB (jeżeli funkcje te są dostępne). Przykład dziennika druku zawierającego nazwy użytkowników funkcji Secure Function Lock 2.0: 6

9 Konfigurowanie protokołu SNTP za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet SNTP to protokół służący do synchronizacji czasu na uwierzytelnianym komputerze i serwerze czasu SNTP (nie chodzi o czas wyświetlany na ekranie komputera). Tę funkcję można skonfigurować przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarkę internetową). Aby użyć funkcji Zarządzanie przez Internet, należy wpisać w przeglądarce ciąg http//xxx.xxx.xxx.xxx (gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP komputera). Następnie można skonfigurować ustawienia SNTP w obszarze Configure Protocol (Konfiguruj protokół) funkcji Network Configuration (Konfiguracja sieci). a Aby uaktywnić ustawienie, zaznacz pole wyboru SNTP. 7

10 b Kliknij pozycję Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane). () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Status (Stan) () Wskazuje, czy ustawienia serwera SNTP są włączone czy wyłączone. SNTP Server Method (Metoda serwera SNTP) (2) Można wybrać opcję AUTO (Automatyczna) lub STATIC (Statyczna). AUTO (Automatyczna) Jeżeli w sieci dostępny jest serwer DHCP, serwer SNTP automatycznie otrzyma od niego adres. STATIC (Statyczna) Należy wpisać wybrany adres. SNTP Server Address (Adres serwera SNTP) (3), (5) Należy wprowadzić adres serwera (maksymalnie 64 znaki). SNTP Server Port (Port serwera SNTP) (4), (6) Należy wprowadzić numer portu (od do 65535). Synchronizing Interval (Częstotliwość synchronizacji) (7) Należy wprowadzić częstotliwość synchronizacji serwera (w godzinach, od do 68). Synchronization Status (Stan synchronizacji) (8) Można potwierdzić ostatni stan synchronizacji. c Kliknij polecenie Submit (Wprowadź), aby zastosować ustawienia. 8