-'f' r administraoja 1 eksped;ycja el!/!1'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'"

Transkrypt

1 Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"- RedaKcja dzienna 9-7 sk t K w p L O N N e ena rosz-v nocna redakcja i drukarnia od godz. 9 wiecza 7.99 on o cze OWet r. r. r administraoja eksped;ycja el!/!' PiC CZY nie DiCT Referendum ludowe Pruszkowie w~inister tanie\\ cz obraził się go'ki~~:z. koreso. GłQSU Polskie na posła Wyrzyli.owskiegQ, który nazwał jego resort W niedzielę tj. jutro odbędzie się w Pruszkowie pod Warszawą ministerstwem psucia reformy rolne) referendum ludowe, czy wykluczyć ;yt~:p;~eś~~o~~~ó;:.zep~~~~~= Czy łódzki komuista pos. Bittner będzie wydany sądom? głosowania ludności odbywały się za granicą np. Helsingforsie i in. Wraienia ogólne narodowy) w imieniu komisji re-! Następnie zabiera głos poseł MNSTER ROLNCTW A NE Jeżeli większość mieszkańców Pru " gulaminowej zdawał spraw~ z Henryk Bittner (frakcja komuni- ZABYTOWSK, szkowa wypowie się za zabronie- Wczorajszy dzień izba spędzti"' wniosku posła Wacława Bittneul styczna), o wydanie którego cho- oświad.~zając, że w kredycie me niem sprzedaży alkoholu, to bę - na dyskusji szczegółowej nad dwo (Ch. D.) i tow. w sprawie dzi i przyznaje,.ż.e pod. względem ljorac~n~ J?':Zewidziana jest su dzie to pierwsze miasto w Polsce. formalnym komsa nuała prawo ma 2 poł miliona na pomoc przy bez pijaków. Należy zaznaczyć, że ma ~udzetami.ag~arnynu.... UNEW AżNENA MANDATU tak postąpić, jak postąpiła. realizowaniu pożyczek meljoracyj rząd ogłosił w tej sprawie s'!'e de Dzn':nym zbeg~m okoh~z; csc POSł..A HENRYKA BT't'NERA f N~stępnie ~seł C~ruckij (uk~.) nych, które oparte są na o~liga: sinteressement i zastosuje sti: ~o, dyskusa nad budzetem mmtster- (FRA~CJA KOMU.NSTYC.ZNA). ośwadc~, ze ~lub ego. będz~ cac?, wyno~ąc"!ch w pzybhrone' wyników tego ciekawego plebs- stwa rolnictwa na czele którego Wniosek wspomnianym.. do- głosowac przeciwko wnioskowi sumie 6 milonow złotych. cytu. stoi jak wiad:mo konserwatysta wodzi, że poseł Heru:yk Bittne~, ~komisji.,. W.~prawie.prz~śpi~zen.ia par- Prez. Mo~ctckl '. ' wybrany z okręgu nuasta Łodzi, P~eł Wozmcki (Wyzw.) pod- celac na razie me więce] doko- P Ni~zabytowski, miała charak-tnie posiada prawa biernego wy- kreśla, że przyjęcie wniosku ko- nać się nie da. P. miniser zaznater metylko spokony, lecz nawet i borczego, a przeto nie mógł być misji jest formalnym obowiąz- cza dalej, iż członkowie sejmu za. otrzrmał zaszczytne pełny humoru. Natomiast deb'lty wybranym na posła, tembardziej,lkiem, który sejm powinien speł- rzucali rządowi uprawianie denad budżetem reform rolnych, że na mocy wyroku sądu okręg o- ni~. W zakończeniu tej krótkiej wastacji lasów, oraz wywóz zbyt odznaczenie. PRAGA t. (PAT). Koło chemików politechniki nadało god.. ukarany był za działalnośc anty- Zwierzynsk, BOmiaąc zarzuty Nie iest to prawdą, gdyz w osta- którem kieruje radykał i demokra wego i apelacyjn~go w ~ublinie i ~ys.kusji, ~prawoz~a~ca, poseł w~ell.tiej ilości drzewa ~granicę. ngść honorow:vch członków prez. ta P Stamewicz,.nua!y przebi~g państwową z artykułu 25 k. k. \polityczne, przypomina, że podł tnirn roku ilość eksportowanego Mościckiemu i Masarykowi. Do bardzo ostry, chwilami za.uerza)~ na 4 lata ciężkie~o więzienia ze vrzględem formalnym komisja po- drzewa w porówna,niu do lat pocy do zatarg.u. skutkami,. przewidz!a.nymi w a~-l ~tąpić. i!acz~j nie ~ogła i że przy przednich znacznie się zmniejszyc prez. Mościckiego wysłano depe uę hołdowniczą. W budżece mwsterstwa rol- tykule Komsa regulam-f jęcie JeJ wmosku me oznacze by- ła. Ml R. ZBl5!Skl i, ł nictwa główn zapas humoru nowa stwierdziła, że wniosek zo najmniej jeszcze wydania posła. Stabilizacja życia gospoda rcze- ykrruń k' S, stał zgłoszony formalnie i jedro- N, tem dyskusję nad wspomnia- go zależna jest w wielkiej mierze l' rt ~os pose. u s P ~"' 3 e- gło(:nie :proponu:: prze.o w ysoki:: nym wnioskiem wyczerpano, od pewności, że budżet będzie wyjechał do Genewy rik Donykiw, który od ptenv mu sejmowi przekazanie sprawylprzyjmując iosek komisjj. regu- nienaruszony i że waluta będzie WARSZAWA,. 6 (Pat) Dziś szej chwili zjawienia się w izbie ważności mandatu posła Henryka iaminowej w całości. również nienaruszoną. Z tego też.. zwraca na siebie ogólną uwagę, Bittnera sądowi najwyższemu. Z kolei przystąpiono do dalszej powodu musimy być, twierdzi p. ~~ ~~~~r~u d;'~~~~~y P~~~:g~~~ pięknym szkarłatnym strojem hu! Poseł W~lnyckij w i!ieniu S_el- '. d-cbaty n.ad budżetem minister- ~nis~er, wyj.ątk.o~o ostro~ni. Dla k. T h ł. d ł robu - lew'lcy protestuie przeciw- stwa rolructwa. te więc rac oswiadcza sę prze. zagr. P ~ugust.l~ ~s i na czerw- culskn~..en t~ ~c~ o~owia. a ko kwestjonowaniu mandatu po- Po szeregu przemówień zabrał ciw proponowanemu zmniejszeniu cową sesję ra~y hgi narodów~. Na l wczoraj, Jak niedzwiedze msz- sła Henryka Bittnera. głos wydatków administracyjnych, jak dworcu żegnah go przedstawiciele. czą mienie górali ukraińskich, również przeciw zwiększeniom korpusul dyplhomatyczneg~.z amb~-ł którzy nie mogę się bronić, bo po ' '~ ew t''&fiwll!w4 ZR Z4EZNWWW poszczegónych pozycji budżetu w dorem aroc e oraz wy St urzę.., d rubryce wydatków nicy MSZ z wiceministrem Wysoc- pierwsze me wo no miec p k p b t... ' dn' ' b dru ' ozycz ę zagraniczną O przerwie Z a przys ąp a kim!la ~zele. W.czasie. nieob~c- powie.e rom,, 8 po. gi~ ~te do budżetu min. reform rolnych, nośc m!n.. Zale~kt~go.ker<?~mc- wolno m strzelac do medzwe- który referował poseł Malinowtwo pohtykt obej~le wcemms~er dzic, posiadających małe. Góral otrzymał Górny Słąsk ski. w dyskusji zabrał głos pos. dr. Al~ed Wysoc~t. Po~rót mm. musi więc chodzić do niedźwie- KATOWCE l. fpat). W dniu Wczoraj przybył do Katowic Wyrzykowski, podkreślając, iż u- Z6alebskmtego spodziewany iest około dzia, kłaniać się mu nisko i spytać wczorajszym aż do północy tocty- przedstawiciel amerykańskich firm stahwa osad.ndictwie. ~ p~rcp~lactji, dz' p S ke ł go d 'd k' b k h d t t uc wa ona po auspcam tas a, Stę, czy ma ieca. ze. y st~ w urzę zie woewo z im an owyc oraz e ega mtms er- pogrzebała ref'mę rolną. 2 mi- PrZBdSfl\lliCBB niemiec ńk radził władzom warszawslum, końcowe pertraktacje w sprawie stwa skarbu, którzy wraz z przed ljonów ludności żyj'e na 4 mu, o H b b, sfinalizowania ślaskiej potyczki stawicielem śląskiego urzędu woudali się do Genewy aby za przykładem a s u.rgow inwestycyjnej. jewódzkiego i prokuratorji gene nach hektarów i cierpi na nich BERLN,.6 (Pat) Delegacja zabrały sobie do stolicy wszyst- Skarb sejmu na mocy ustawy ralnej uzgodnili ostateczny tekst nędzę. Mówca kryty'kuje na.stęniemiecka na czerwcową sesj«i; ra- kie niedźwiedzie, o które się t&k sejmu śląskiego z dn. 28.'2.928 r.! umowy pożyczkowej. pnie ideę ~olid:iryzmu sp~ecznedy ligi pod przewodnictwem se- troszczą i dały żyć spokojnym zaciąga pożyczkę od wystc:pują- Na odbytem dziś nadzwyczaj- Ż~br:'iz~~Jąc Ją anachronizmem. kretarza stanu v. Szuberta odje- góralom. cych tu wspólnie dwuch amcry- nem posiedzeniu sejmu śląskiego MNSTER REFORM ROLNYCH chała dziś do Genewy. kańskich firm bankowych w wyso- po zapoznaniu się ze stanem per- J d Przemówienie posła huculskie- kości,5, dol. traktacji o pożyczkę inwestycyjną P. STANEWCZ, ; go wywoływało nieustające ka- W tej sprawie bawił p. woje- dla Sląska upoważnił radę woje- który omówił sprawę reformy rol 8SZCZ8 8 na ara skady śmiechu na sali. woda Grażyński we środ~ w War- wódzką do zaciągnięcia potyczki nej, programu parcelacyjnego, ko długodrstansowuch szawie i uzyskał zgodc: p. ministra zagranicznej,'loo,ooo dolarów masacji i serwitutów..min. Sta- ' ~ Ten nastrój idylliczny minął, skarbu na przedłożony projekt po- w Stanach Zjedn. A. P. niewicz przeciwstawia. się formulot6w kiedy przy dyskusji nad reformą życz~i. łowaniu zarzutów w ten sposób, NOWY YORK,.6 (Pat) Samo- rolną poseł Wyrzykowski nazwał jak to uczynił pos. Wyrzykowski, lot.southern Cross, który doko- ministerstwo reformy rolne kt ł t t mi- ory nazwa mltllts ers wo renu e lotu z Oakland do Austra i Wł h d f k fo l h t t nisterstwem zniszczenia reform OC y omaga'ą s'ę satys a c n. ro nyc -mams crs wem Dl przez Honolulu, nadawał stosun- szczenia reformy rolnej. Rząd kowo często wiadomości o sobie rolnych. Minister Staniewicz za- becny na tego rodzaju obrazy nidrogą radjo-telegraficzną, lecz od reagował natychmiast z ławy rzą- za krwawe demonstracje w Białogrodzie gdy nie pozwoli. Oznaczałoby to godz. 22 min. 5 dnia wczorajszego dowej, wzywając mówcę by nie powrót do starych obyczajów, nl e otrzymano u żadne) infor WEDEN. (PAT.) Wedle napf'żorn. Posłowie opozyc'i nie- gdy pos"ł Jz'ył mi ni'stra :ster ~ używał takich wyrazów, a na- '" "' ' a m... macji. Ostatnia depesza głosiła, iż doniesień.mittagszeitung poseł ustannie wznosili okrzyki wrogie na to zezwalał. Powiedzenie ta- Southern Cross przebył stępnie z trybuny minister oświad włoski w Białogrodzie wręczył pod adresem rządu, wywołując za kie uważa minister za demago~~ję, mil. czyi, że rząd obecny nie pozwoli wczoraj rządowi jugosłowiatskie- mieszanie. na którą w drodze honorowej nie na lżenie ministrów. Minister go- mu nową notę, domagającą sic: Roseł Kosannowicz i inni opo- może reagować. Bulo rak~bowb łów jest podać się do dymisji, je- satysfakcji za antywłoskie demon- zycjoniści zgłosili nagły wniosek, Marsz. Daszyński nawiązując do żeli izba uchwali mu votum nie- stracie. domagajqcy sic: powołania komisji oświadczenia min. Staniewicza dobuduie inż. Levy Nota utrzymana jest w tonie śledczej, ma : ącej ustalić odpowie- tyczącego zarzutów pas. Wyrzyko PRAGA,.6 <AW) - W dniu ufności,.ale nie bę~i~ znosi! nie- przyjaznym i wyraża nadzieję, że dzialność. za kwawe starcia, jakie wskiego zaznacza, iż zarzucanie 5 maja policja praska została za- przyzwoitych napasc. Niespo- żadne dalsze tego rodzaju wypad- wydarzyły się w Białogrodzie u mistrowi celów wręcz przeciwnych wiadomoną przez int. Levego, te dziewany ten incydent był jedy- ki nie naruszą przyjacielskich sto- biegłej nocy. niż te, jakie realizowac winien w skradziony mu został nowy model, nym w ciągu spokojnego dnia, strnków między obu krajami. Wniosek ten został odrzucony swoim resorcie, jest tak samo O motoru automobilowego. Motor ten' tembardziej, że nawet w sprawie Odpowiedź jugosłowiańska na większością głosów, poczern zba braźliwe, jak twierdzenie, że kryty posiadał urzą~zenie.rakietowe. owego zatarrl:u par. 34 konsty- notę powyższą zredagowana zosta- odroczyła swe obrady do 8-go ka, wyrażona w słowack parlamen 6 Pr S Ż k d Ż d k nie w cia,gu dnia dzisie szego. ze, czerwca. tarnych est denagog ą zypu zczano, Wobe ra zte Y o o- t ( t d kł d ~ " nał szpie{o?;. duc..~ e)m wdczobraj o, a. n.e wzglę~u na przyjazny. ton no~y 8&eeee&&eeeeeeeee~ te'go marszałek zmuszony jest w następstwie sprawa ucichła. onossm.~ po o no - -- c-ztono włoske przypuszcza się tu ogolnte z skonstatować równorzc:jność tych Obecnie inż. Lewy występuje z do- drogę wysca. St. Gr. że Jugosławja spełni życzenie " obraz. Apelue on do zby i ław świadczeniami, które poczytti 7, ' Wł?~h bez naru.szenia swej gad- apsutcie się na rządowych, aby nie używały obraź wym, zbudowanym przez się mo- Prznbion PD ':' ł ~dzbtiia nosc narodowej ł, C liwych wyrazów. Na tern obra:iy delem tego samego rodzaju. W ko-! li ~~~ D BAŁOGRóD. (PAT). Na CZ nw 9' zer przerwang, lach fachowych doświadczenia te '. Na wstępie dzisiejszego posie- w~zorajszem posiedzeniu Skup- wonego Krzyz a"' Następne posiedzenie dziś o budzą duźe zainteresowame. dzenia poseł Zwierzyński {klub czyny panowała atmosfera wielce g. rano.

2 ... łłr. m 2.V; - Gr..~ POL-sKl - ft2e'. ~ ~...;... ~ ~~~~--~ ~--~~-..dl a ht~t ifl ~a E U ańs ~ \.Y:."lienie komu n! acji powietrznej. Dotychczasowy naczelnik wy Endecja poniosła wielką chwiejność i brak określonych wanie lub z akłó.~enie tej jej. prlej zadaniem obcoplemie działu :otn.icz~go w ministerstwie klęskę w ostatnich wyborach przek.mań; zamiast tych ostat- naści rodżajem świętokra:fatwa nych rnmejswści. W e tylko komumkac, mź. Gurtler, o pusz- z t t d 'eh k' d ni'ezale... d z' e zakło' ca on...i ś dec Kalllele n cza swe stanowisko, a wydział. cznego ~ ronmc wa. na a m erue się on racze) przy. naro oweg Lnte o ą e.,e,jo c nalotniczy ot>eimuje ppułk. wojsk J~cego ton pierwszemu dru- zwyczajeniami, co znaczn e le- jego pobuek i zamiarów. rodjwą", a wię:: muszą być lotniczych, Filipowicz, który prze gemu sejmowi zeszła na nie piej odpowiada jego biernej Nacjonalizm typu endeckie- traktwane Jak wróg wewby.wał?otych~zas w?olskiej Mi- wielką grupę bez szczególnego naturze. go zdradzał odrlawna swe mo- nętrzny. SE Woskowe Zakupow we Fran- wpływu. Niewątpliwie był to Z wielką afc!ktacją typ en- ralne oblicze szczególnym sto- Nacjonalizm nasz nio-dy nie CJl. w związku z powyższem do fak~ dodatni, lecz prze.cięto.a O degki wyraża swe u~zu.::ia na. su kiem do wrogich zaborców poddał za;;adniczej rewi~i tego wiadujemy się, że inż. Gurtler ma pmja bardzo przeceniła Jego rodowe, ale pomuje je nie nal i do obcoplemiennych współ- pu Ktu widzenia, le~z w praobjąć stanowisko generalnego dy wagę, nie zrozlimiała jego wyłącznie jako zgodność mo- obywateli. Z pierwszymi sta- ktyc~ musiał z niego schojzić, rektora przyszłej Unji Lotniczej. włciściwego sensu. ralną i obyczajową z ogółem, rannie unikał walki. nie tylko obiecując sobie powetować te która wkrótce zostanie związana z tern, co w soołeczeństwie walki zbrojnej, lecz nawet za u:>tępstwa w Przy~złości. Te i która zespoli wszystkie towa Klęska wyborcza zmniej-, rzystwa lotnicze w Polsce. szyła znakomicie ilość man da- ma ustalony walor; wszystko, ostrzenia stosunków. Nie było pozoa wone wszelkiej szcze. Sprawa zawiązania Unji Lotni- tów i posłów endeckich w sej- co posiada swą odrębność, in tak ch oportunisty~zny..:łl wy- rości i lojalności metojy za -;zej!?o.zostaje w ~cisłym. z.wiązku mie, lecz coś się stało z sa- dywidualn'.)ś.ć, co wymaga. sa- Krętów, do idórychby się nie tru,ają dotych~zas naszą myś! z projektem upanstwowena cy- my. d k.. h.. modz. elośc, rozburlza w nim uciekał, dla uwolnienia się od µublicz ą i przeszkadzaą niewilnej komunikacji lotniczej w mt en e amt, z te pojęcia- f k bl ł ł p p. kt t ct.. mi nałogami ż i~h bhigą i meu sć podejrz t wo~c, a w tego ooo wiąz u, k ry z jawa ma o uc.icwetnj rozwiązaniu ~;c~~-e ~ojestadj~m znajr~~a:~jlt>c~myślnością: z tern wszyst- d~l.s~ym ciągu zaciętą niena- się wyµływać z jego nieprzc S;JraW narojowoś~iowych. wstępnych. kiem, co ze sobą wnosila do wsc.. jednariego stanowiska narodo- Niema JUG endecji, jako sil. życia politycznego. Od partji,. Endek stoi na tym pozio- wego. Zresztą ten, ldo za nai- nej partji S..!jtUJVej, ale w cływ mającei orgamzac)ę i pewien m!e ~rnys o~ym,_ ii nie rozu- wyższe orzykaz'lnie narodowe ideologji endeckiej, którą przed binja łotniczil określony kierunek trzeba od- me, ze ludzie me mogą jedna- u-vaża zgodę z nastroem o- stawiliś ny powyżej w głów rkuck-jakuck różmać typ psychczny, jaki kowo czuć i myśleć, że istnie gółu, pokłoni się poslu5znie i nycu rysach, nte przestał ist Staraniem sowieckiego towarzy się do niej najchętniej garnie i nie P artji jest objawem natu demoraliźuiąr.ym hasło n, skoro nieć i dae się odczuwać na stwa lot~iczego,pobrolet" ot~ar służy mu za naturalne podłoże. ralnym i nieuniknionym. Dla te zy.:;kają popularność, w szer- każdym kroku. ~ zostanie. w l~ce r. b. bezosred Ot(.ż partja enjecki\ została mego ideale~, a raczej stam~m szych kołach. Tu me wystarczy zwyclę. H~i \~ku~kkacjjaka~k~otol-. ~a niemal rozbita i zaledwie we normalnym Jest zgodny tłum, W tym teź kierunku zwró st wo wyoo!cze. Trzeba gl~bo liczyć będzie 2. 7 kilomet~.:.. a\getuje, ale typ eucłe.-ki pozo- w.. k~óry~ ntema żadnych kwe,~n się ~acj?nalz n eride.:k kv µrze>jrac naszą m _wę u nyp stal znaiduie µrt.ulek w st mepokoących pytań, w rjrzed woną µosuwał się?o st?.v~,noraną, any osągnąe w Sł d ttych part ach Któi'e SKutkiem którym wszystko jest wytknię twundzenia, ie dążnjści nie- tej mt~rze prawdziwy rezultat.. u enci SOWECCY tego nabera~ Je o wad i wła- te wskazane, a tedno tka nie podległościowe s~ ~ nas obia- iactej. typ enfo3kf poz?:;tanie ja~~. do Eur.opy.. ściwości g ma potrzeby wytężania swego wem wyrnrodowema, wyw J- będzie sę dale i rozwliał, a :' ~a~bhzeszym czash ;ri~dkz. t rozumu. łanecro przez ~pływy żydow- przy sosjbnoś.:i może się sk os. okuroptydzact' o ie. i - Typu endeckiego nie nale Jedność narodowa choaby skt"eo że są nol:ikm soniz stać zn~wu podłożem dla or4 a wyciecze s u en ow sowec- ży ł ć ż d k śl '- np, kich pod kiero'y{llictwem profesa- ączy z. 8 ną re oną ijozbawiona wszejl<iej myśli mem". ganizaqi pohtyezne, która nic rów uniwersyteckich. l.<a?ceµcją pohtyczno-społ_eczną zdoh~ości do czynu zbiorowe Wobec swei pustki my~lo- dobrego Polsce nte przy nie :m z żadną klasą. Właśnie ce go, est dla tego typu ludzi wej, nacjonalizm endecki jest sie. Zazd elektrowni huje go pod iym wzgl~dem najwyiszą wartością, a rozer całkiem bezradny, gdy staje T. (i.ski. w Toruniu. Dzisiaj w Toruniu. rozpo~zyna Wzrost bezrobocia obrady X doroczny zazd Związku Elektrowni Polskich, poświęcony \V do 'J, omówieniu spraw, związan.ych z Nie bacząc. na zwiększenie kongospodarką elektryczną w Polsce. tyngentu robotników, zatrudnia~ Zjazd omówi takie sprawy, jak: nych w państwowych zakładach taryfy dla drobnych odbiorców e- przemysłowych,.8. w 925 nergji elektrycznej, projekt stwo- roku, 2.. w końcu 927 ror rzenia dla elektrowni instytucji do ku - zauważyć się daje $tale )radczo-kontrolnej w celu zracjona wzrastająca ilość ludz.i, pozba.wio- ' lizowania ich praey, współpracę nych pracy zarobkowej. Według '., elektrowni parowych z wodnemi sprawozdań, opublikowanych o~ ~ \ i td. statnio przez moskiewski instytut Podczas zjazdu otwarta będzie badań ekonomicznych, armja bez., przez wojewodę pomorskiego, p. robotnych w miastach tylko wy- Młodzianowskiego, pierwsza o- nosi minimum 2.., faktycz- ; krężna wystawa elektryczna, która nfo zaś jest ona jeszcze liczniejsza., ' uwidoczni zastosowanie elektrycz- statystyka ta pomija bowiem mil-,' ności w gospodarstwie domowem, czeniem krociowe zastępy tych, przemyśle, r~kodziele, reklamie którzy nie zarejestrowani są wl i td. biurach rządowych, lub pracują Wystawa ta objedzie większe przygodnie po - 2 dni w tygo- Rękotdzlst kpt. Campbell bąda w Lon4ynie konstrakcfę miasta polskie. dniu. wozu J i łlaim 'e sza ksląik l. aełel anczna najwu~kszego miast ::i Nowojorska centrala telefonicz na wydała nową ksil\tkę telefoniczną, która może się zmieścić z łatwościll w kieszeni kamizelki.' Na każdej stroniczce tej ksiąte ~ ki, której grubość nie priekrac centymetra, znajduje się t.2 a- l dresów i numerów. Książeczka zo ' stała oczywiście nie wydrukowana, lecz sfotografowana. Gołem o kiem nie można jei czytać, to tei: do każdego egzemplarza dodane jest gratis szkiełko powiększające. Ze wi:ględu na swe małe rozmia.ry ksiłiec~ka zdobyła olbrzymi! po. wodzenie wśród abot'lentów i pueowego bhczności.... llłl!l!łll~llll!!l!ł!!!!!!!!'!!~~!!l!!lljll!l!!!llil!9i'p.!!il!'!!!llli!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!l!!!!!!'"!!!!!!!!l!ll~iiiii CE- S. i... iiiliiiiiiiilillliiliiiiitęie35iiijiiiiiiliiiii-iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii~wiiiiiiiiiiiiiii----n --~-~l~!a~p75iiiiiiimmeeziiiiiiiii~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillla&iilimiiiiiilliii!iiiiiiiijiiiiiiliiiillliiili.-... ; illiiiiiiiii!iiiiiiiliii' i c W"spania"'y program. o niebyuraym sukcesie UTiatourym.,,Tajemni a pię nej pant" Emocjon\liąca współczesna si.tuka filmowa pełna drama y<.: zn vch scen, o welt<im rozmachu i skończenie-pięloiei \'.lrze, '~p::~~~;j~"';~ft~o~~nru~~ L..:i Dagover 5 Hilns Plierendorl i Jaan Murat. Orkłe&tra symfoniczna pod kierunkiem p. M. Chwata. Poezątek przedstawień a godz. 4-ei pp., w soboty i niedziele o ~odz. t m oo pp. oi;tatnjee o godz, lo ei wiecz. Ceny miejsc popularne, na pierwszy aeans wszystkie miejcą po 5 gr. i l zł. ' ' " w ogrdzie cegi el n lana Ur. 6. pod kierownictwem Walerego Jastrzębca. Cegielniana Nr. 6. Dziś t dni następnyeht Wystepy ulubieńca (i Łodzi Czesława Skon eczn.ego Progi-am Nr. z z 9 p. ł. A ' Wielkie cala.braki wiosenne w 4 c:zę~ciach pióra L. Starskiego, Tom4, Nela, Własta, Cybulskiego i Jestn:ęb<:a, muzyka T. Sygietyńskie go, Katas~ka, Karasińskiego, Petersburskiego i innych. ~dz.~~ł ~io~rą: Władysław~ Jaśk6wna, Cz.esła~a Popielews~a, Lili. ~ost aska, Han~a Runowiecka, Stanisław Belski, Gust~w Cybuls~i, Walery Jastrz~biec, Bolcio Kammsk!. :St~fan La~~owski, Adolf Nowo.si~lsk, Stanisław Sel~\ski r Czesła~ Skom~czny. or~z zespół bal~towy ~kła~zte: Marysi Bargielskiej. Jadwigi Brau. man, Zofp LSzewskeJ, Klary Pałczyńsluei, Aldony Sozonowczowny, Reginy Zmewshej i rl~ l eny ZuKowskteJ z pnm bal. reną Soboltówną baletmistrzem Eugenjuszem Woinarem na czele. t) Zaczynamy:. 2) Luksusowy poc~ąg: 3) Sielanka.. 4) Ten krą~owi~k. '.J) Wróć walczyku. 6) Prezent d.la Fonsia. 7) Majówka w Rudzie-Pabjanickiej. ~ ~) ~ozbty kałamarz.. 9) Kwa:arka.. ~ ~?be_lm. ) Cwczen~a woskowe. 2). Ja. amantów musz~ mieć trzec.h. 3~ Jesteśmy już: w ogródku L.apowadaą Walery Jastrzębiec, Bolc Karnu\sk nm - Reżyserowali: Walery Jastrzębt!c Czesław Sk:>neczny. - Kierowmk muzyczny: Tadeusz Sycrietyński Koncertmistrz: W. Lidauer. - Baletmistrz: E. Wojnar. - Dekoracje: S. Frasiaka. - Letnia scena pod dachem zabezpieczona od deszczu udekorowana przez art. mal. St. Frasiaka. -- Przy teatrze pierwszor~ędny bufet i kawiarnia. - Codiiennie 2 przedstawienia: o godz. 8 i wiecz. - W niedziele i święta - 3 przed stawienia o godz. 6, 8 i wiecz. - Kasa sprzedaje bilety od godz. 4-ej po południu.

3 Hr 5 Strejk Łódzki inspektor ł' ~~-~ -~~~--~~-=~l:.9=28~ ~ Dl y u h alon,y pracy w porozumieniu z Warszawą interwenjuje Dzjsiaj w południe konferencja robotników z przemysłowcami pod przewodnictwem p. Woitliiewicza Po rozbidu pertraktacji ro!>o- wystąpili z żadaniami podwyżko- włókienniczvm. Przygotowanie do streiku lników z przemysłowcami, ktń wemi Wobec tego postanowiono l rzy, jako ostateczną granicę, u- Wres:zcie przyjęto następującą nie zgodzić się na propozycje! W spóna ałicja WS.lYStKich ZW ą_złiów mali podwyżkę 6 proc., odbył(\ rezolucie: fabrykantów i wezwać masy zawodowych ńę zebranie delegatów i pobor Odmowa przemysłowców!' robotnicze do strejku. Termin ców związku klasowego. wprowadzenia do umowy punk rozpoczęcia strejku ustalony Po nieudanych konferencjach z nie udzielą robotnikom żądane~ tu o delegatach robotniczych zostanie, w porozumieniu z in- : przemysłowcami, kierownicy przex nich podwyżki. Kierownik związku p. Wal- 'k jest zamachem na instytucję de nymi związkami robotniczymi. związków zawodowych porozu- Termin rozpoczęcia stre u ma czak wskazał na pewne ustęp- legatów: Zebrani wzywa?ą robotników mieli się co do dalszej taktyki. być trzymany w tajemnicy do o- stwa pn:emysłowców, którzy z 6 proc. b d hwil' b podwyżka Jest za ni do ezwzg ę n~go rozpoczęcia Postanowicno, że w poszcze- statniej c i, y zaskoczyć nim 4 ~koc...:ipodn.ieśli przyznand ą P~~- ska i dąży do utrzymania glo- strejku na wezwanie związków ; flólnych związkach odbędą.rię przemysłowców. wyz. ę 'lo 6 proc., co owouz;, d bk. od h ( ). d. d, R, '. g dn t t ł..r..llft d owych zaro ow w przemys e zaw owyc y pose zema zarzą ow, oraz ze- ownez z o e es sanowi ze przemys owcy Pul'"ł na a - brania delegatów fabrycznych. sko związków zawodowych co do sz >. kompromisy, ile spotkają w }{... W początkach przyszłe~o tytto wyeliminowania przy obecnym solidarny front robotniczy. Mów nterwenca p e OJt l' Wl"Za \C '\,,. dnia kierownicy związków odbę- zatargu jekiegokolwiek arbitr,,.7.u, ca zaznaczył, iż poza kwestia. podwyżki istnieją jeszcze nieu- Dzl.s' Konferency a robotn Ko'w l dą wspólną naradę i uchwalą O zaś interwencja rządu, o ile ona przemy stateczny termin przysłąt>ienia nastąpi, może mieć swój przebieg w.7.ględnione sprawy: umieszcze- ~, nia w umowie punktu co do d~- słtjwców w i nspeutorac;e pracy do streilm, o ile do tego czasu jedynie na terenie lodzi z wv. 'k kt Kl t przemysłowcy nie zmienią swego kluczeniem konferencji w Warlegatów fabrycznych, oraz spra- W o b ee uemnego wym u roz- nym mspe orem. pracy p. o -. j d g (b) d t nieprze e nane o stanowiska i szawe, wa wynagro zenia za pos OJe, mów robotników z przemysłow- tem w Warszawie i przedstawił wynikłe nie z winy robotników. cami, związki zawodowe wprzód mu wyniki dotychczasowych per \V/ o bee tego stanu mówca radzi, nim uciekną się do ostatecznej traktacji. Po tej rozmowie p. in Chadecy uchwalili streik aby.zwrócić się do ministra pra- walki - strejku, użyły jeszcze spektor Wojtkiewicz postanowił cy, aby interweniował i nie do- jednej próby do prowadzenia do podjąć próbę doprowadzenia do Domagają się większej pod wyżki ;-uścił do tego, aby robotnicy byli polubownego załatwienia zatar- porozunuerua między przemy- W dniu wczorajszym odbyło się 7.muszeni do walki strejkowej., gu; mianowicie zwróciły się one słowcami a związkami zawodo-- 'l!ebranie delegatów fabrycznych l\e znaczy to jednak, aiby robo-. do okręgowego inspektora pracy wymi. związku chrześcijańskiego, t.nicy z.g~dzali się?-a arbitraź ~zą-7 listem, aby skłonił minister- W tym celu zwrócił się p. Wojt P~ referata~h wywią.zała, si~ d?wy t ~t~rwencę r~ądu zwią~- stwo pracy do interwencji w celu kiewicz do wszystkich związków dłuzsza. dyskusa,. w. czasie kto~e Termin strejku ma ustalić zarząd związku, kf:ór)' porozult'ie się z innymi związkami zawodo. wymi. (b) kt r?zu~eą w fo~nue zw~łanial ni~dopuszczenia do wybuchu przemysłowców oraz do związ j delegaa domagali się.natych.ma- RiiQP ~-- wspoln~j ko~fere~c robotni~~~'. strejku w przemyśle włókienni-. ków zawodowych i zaprosił ich i stowego pro~lamowana str~ku. p~zemysłowcow.. przed~tawicet! \ czym, zaznaczając, że pod żad- przedstawicieli do inspektoratu! '!.rezultaci~. uchwalon~ Jedno- UmOW8 PllŻYCZkO\Vil mm. pracy. Jesh robotmcy będą nvm warunkiem nie zgadzają się pracy na dzień dzisiejszy na g. głosme odrzucie propozycje prze ł d d tat śc' aoprowa zem 5 eczno. na arbitraż rządowy, oraz że t przed połudmem, celem odby- mys ł owcow co d o 6 proc. po d została przes ana przez S,_. t... do stre ku po- ;... k nf t k t., d lk' t wonewodztwo do M.,,., z~s.a.ną zmusz".' i. wszelka akca mterwencyjna mo- aa wspo nej o erenc. wyz ~ wys ąpc O wa l s re.d, wmm natychtmast po wezwama że.rię odbywać tylko na gruncie Zaproszone związki wyraziły kowej. W dniu wczoraszym prezyprzez władze zwiazkowe porzu- łódzkim. (y) zgodę na pośrednictwo inspekto-: Uchwalono w wypadku rozpo-' djum magistratu przedłożyło wo :.ić pracę. Termin rozpoczęcia, Jak się dowiadujemy, okręgo- ra pracy i wydelegują na dzisiej- c:zęcia strejku zmfe,..ić żądania na jewództwu umowę z finansistami akcji strejkowej nie należy jesz- wy inspektor pracy inż. Wojtkie- szą konferencję swych przeds!? wyższe, oraz nie zgod~ić dę ncł zagranicznymi w sprawie pożycz en? ustalać. lecz uzależnić to od wicz skomunikował się z głów- wicieli. (b) arbitraż. wysokości 6,, dolarów. d~cyzji zwia7jku. \ Po dokładnem zapoznaniu się z ne dop dft strrc k n arzy Wśród delegatów znajdujących 6fJ pos.zczególnymi punktami um~'? się na sali, znalazło się wielu u- au m y '8 ' WO}ewoda Ja;zczołf, wydał O~lDlO.>posobionych bardziej radykał-, przychylną..polecił przesłac u- n~e;. byli.oni prze:iwni zwraca~ postanowiły władzp. centralne w Warszawie mowę do ministerstwa spraw we niu Sę o mterwencję do rządu, wnętrznych. (pl domagali się natychmiastowego Warsz. koresp. Głosu Polskiego" (Sł. Gr.) telef.: GQQ~~gQQQ~ przystąpienia do akcji strejk<'lwej. Na wiadom ~ ŚĆ c proklamowaniu sirejku włókienni~zego w Lodzi Byli nawet tacy, którzy doradzali w sferach kierowniczych m_nister_ twa pracy w Warszawie oświadczono B'l.. tetovv a proklamowanie streiku generalne nam, że na wstępie miejscowy ins pek.toat pracy rozpocznie koncyljację. (izraetiti:ai.za catod'zienne utrzymanie go wraz z traimwajairzami, meta- Gdvbv ta n e powiodła się 'm!'ładze centra ne wystąpią z inicjatvwą ogo ~yna.c<rot.,zenie.. P.oszuKlwana. ' - ' Cukerna Gomolmslnce!o, Przeazd,!owcami, robotnikami budowlany- dzenia obu stron. Misja ta, jak się nam wydaje ma wielkie szanse powo od -2 ort t mi, t. j. tymi wszystkimi, którzy wodzenia. ~eee~~ Ządania tramwajarzy Echa s ra.ku u SchePb~era i Cirro -mana. o ór rocznika 9 7 odrzuciła dyrekcja K. E. Ł. w związku z. wczorajszą nasz_ą' ito się ma dziś stawić na Kr-m się, notatką o streku demonstracyj Jak wiadomo, związek praco. ternun odpowiedzi t dyrekca za- nym w fabryce Scheiblera i Groh- Dziś, t. l w sobotę, dnia 2-go, poborowi rocznika 97, zamt wników tramwajowych zwrócił wiadomiła przedstawicieli związ~ ~ mana z powodu opóźnionej wypła: czerwca r.. b.. p;ze.d ko~i.sjami szk.al.i. w ~brębie ~V komi~aqatu. się do zarządu K. E. Ł. z żąda- ku, że zarząd na posiedzeniu ty zarobków, administracja zjedna pobo~owem wmni. się stawie na- poli~ panstwowe o nazw;skach niem podwyższenia płac o 25 swem żądania powyższe odrzucił., czonyc~ z~kładów. przemysłowych stępuiący poborowi: na litery: proc., oraz wypłacenia wszyst Wobec powyższego pracowni- k~~~ni~ue nam, ze ~ypa4ek. o~ l Przed komisją polorową Nr. A. B, C, D, E, F..., pozmenia wypłaty o eden dzrnn/ (Pomorska nr. 8)~ N kim pracownikom dodatkowo na cy zwołali walne zebranie, na kto jest wynikiem przypadającego w.... Przed komsą poborową r. 3 urlop -dniowego :.r;arobku. rem zajmą stanowisko wobec nie bieżącym tygolniu święta. Rów- po~orowt roc.znka 9.7, ~amesz- (Zakątna nr. 82): W dniu wczorajszym upłynęł uwzględnienia ich postulatów. (b) nież i inne wypadki opóźn ienia ~a~. w _?hrębie Y komis~rkatuh po- poborowi rocznika 97, za ~ ~ wypłaty, o których mowa w wy-j ~CJt panstwowej nazwis ac na mieszkali w obrębie Xl komisarmienionei notatce, wynikły '.edy- litery: ja tu policji państwowej o nazwi~ nie z powodu święta w pierwszych G od Ge. 'ska eh na litery: dniach tygodnia. Przed komisją poborową Nr. 2 i M od Mar, 'f. O, P, R, do Rog. (O~rodowa nr. 34h Rada gminy żydowskiej zostanie rozwiązana i zarządzone będą nowe wybory Dziś, t. j., dnia 2 czerwca r. b., Na czwartek wieczór zwołał pre jąc przeciwko tej uchwale wyraz i na przegląfl koni o godz. 8-ej ra ~s rady gminy żydowskiej sena- się. że z uchwały tp.j i tak sobie i no (plac 'przy zbi~~gc ul. Prezytor Budiyner posiedzenie rady ce- nic nie robi. 'denta Narutowicza i Tramwajolem :iałatwienia 2 wniosków wszyst Uwaga ta wywołuła burzę pro- wejj winny łl..; doprnwadzone ł Przeg ątł konł.dzień spó ziełczości Program u r oczystosc~ łódzkich kich trakcji (z wyjątkiem Agudy" J testów, a frakcja "Ag~dy" opuści. konie z obrębu X komi~a:i~t~ Program uroczystości spóldziel li Wodnym Rynku, Pochód z Wod. o wyra.teme votum nieufno~ci za- ł~ salę przy. akompanamence wro policji,. należące do.włascceh czych w naszem mieście przedsta nego Rynku na Plac Wolności, l'ząd<>w i. ~ zwr?cenie si~ ~o g~h azykow pod adresem pana l~b posiadaczy o nazwiskach na lwia się jal< następuje: ulicami Głowną i Piotrkowską, wła~i dmm.stracynych o rozw~- Mrncberga.... litery:. Sobota, dnia 2 czerwca wieczo-.placem Wolności, Konstantynowzame obecne rady i zarząd~enie. Oba wspomman.e wmosk przy A, B, C, D, E, F, G~ H, Ch,, J, rem: ską i Zeromskiego i Zielony Ry nowych wy~orów na.l?odstawe d~ ęto, " ponadto "".'nios~k p. Rum- Ka clo Ki. Capstrzyk orkiestr w dzielni- nek, gdzie nastą >i ro"t.w ązanie. mckratycznc or~y~ac wyborc~e. k?wskeg? przeciwko_ postępo~a- Nn~ni' i:-jvz 'Y fe"' cach robotniczych miasta. Przemó- O godz. 6 po południu odbę wienia spółdzielcze w Kinoteatrach: dzie się w Sali Flharm ::i nji Aka Po pzemówemu radnl"go Lic~ u p. Mmcberi;a, k~oremu w- ".J li u ~!AR l~n.st aa za~rał głos prze.dstaw skodawl'.a. zarzuca nieelyc~ne po-. Dziś w ;iocy d)'.ż?niią ~astępt!- j Miej:kim-Oświatowym, Pracowni- dem a. ' CC'..Agudy, któr~ V.:Ygłostł trzy stc;powane przy uzy kaiiu man- '.ce.!tpleb: M. Lpe~ (Potrkow- ków Państwowych, Domu Ludo- W programie: Hymn SpdJziel -guc:zu.:a.e przemówem~ obstnkcyi datu pre~esa... ska _93), E. Muller.(Piotrkowska wego, Resusy t<zemie~lniclej i Mi ców, Recytac e, Mo..va programo ne,?o Ctórem acliwatooo przer Jak si~ dow2cltqev, władzt> 46}, V/. Gro_,zkowsk (Konstanty-' noza. wa Solo-Xylophon Chór T-wa Mo :~ć. ~bity i przystąpić do głoso ł i t. poprzed ~<lde,::vdij.vały roz n?\v"ku 5,, /\.. J>er~lman l~egiel- Niedziela, dnia : czerwca: ni uszki (.Wesele" 'i Wiosna Proan,a. Nitz~mc rady dz,ej ;,:n.i:y zy ł mana 64), h. '.\ewarowsk (Ale- Zbiórka członków spółdzielni snaka). Pr'!U'ł Uf'~~ p. Min"berg w U''sk~J. (b) ksandrow~ka 3 }, S. J~lc.;e!e~ rra p ~m.oała, Bałuckim ~fllki.aeqa ~ pro~ est.ry Ryndc 9}.

4 .,,,;;. 2.V. - Gl..OS P'OLSKT - f92s ~r, 5 Osobiste Łodzianie pp. Mieczysław Hufnagel i Władysław Hendeles ukoń czyli politechnik~ w Gdańsku z tyt. dypl. inżynierów. TEATR MUZYKA Co usłyszymy dziś Wystep Zenobii Janczewsliiei TEATR MEJSK. OSllartnie pr.ze<lsta Wie ni a Don Jua.na" i Józefem Węgrzynem odlbedą się }utro. przez radło? Warszawa. ( mtr.) Odczyt z okazji Dnfa Spóldiziek:rości". ~z uczenicami w Lublinie ł. i. w niedziele, o gcxltz. 3,3 po polu- 2.. Sygnał cz.a.su. helnaj 7. wieży SUUM CUQUE W dniu 2 maija r. b. odbył się ła p. J. z punktu widzenia tech- dniu oraz raz jeszcze wde<:.rorem, mia l Mariackiej w Krakowie oraz koncert z d " "Y wieczór plastyki i tańca arty- nicznego ujęcia. Zairówno sama oowide w środę na}bll'iszą. lplyit gramofonowych. k Spo o~ u ztom prau stycmego Zenobii Janczewskiej z mistrzyni, jak i jej uczenice wy- Nieuchwytny" grany będzie Jeszc~e 6. - Odczyt p. t. Zas!ugi ś. p. Sąd pokoju rozważał w ~niu uczenicami w sali towarzystwa kazują pod tym względem nad- trzy razy: dziś wieczorem, jutro oraz prot Józefa Rostafińskiego n.a polu nawczorajszym m. in. następującą muzycznego w Lublinie. Piękny i zwyczajną skrupulatność, łączą- w cziwa rtek. ukowem i ped.agogic:mem" _ wygto'i bogaty prog.ram był należycie o- ca się z nią sumienność przygoto- Poniedzlalko we przedstawienie,nla-pro'f. B. Hryniewlooki. sprlaowkęat:orka d"mu przy ul. Berka ceni"ony przez krytyków tamte~- wania i subtelna drobiazgowość chwytmeg- prze~nacrone Jest dla 6 35 _ Od,..."" t C oż.v h z L b k " ' Gł. 'ł'. kó....,., p. " m emy Joselewicza, Marjanna P. trzy la- szyc. " tema u es a i " os cpracowama szczego ow na ~zą związ w. serwować na niebie w miesiącu czer - ta temu, po opuszczeniu jej przez Lubelski" zamiebściły pohtym wky- do okoliczności. ~odnych specal- '.'Swięto ;i~~ Kla.b=t ~an~ hę-l cu" _ wyg!osi clr. fan Gadomski. " męża, przyjęła do swego mieszka- stępie szereg o s zernyc arty u- nego zaznaczema.. ize we w ore na i:r awp.lu pn,.. nia sublokatora Antoniego G., z łów. Oto co pisze Gło s Lubel- Ziemia Lubelska" przyznae cen.ach naim.ższych Tra.n~nusia w Wilnit: naboktórym początkowo idealnie zgod- ski": W tańcu, który ogląda- wysokie zalety i duży Joro bek ar TEATR KAMERALNY. ~ zeństwa z Ostre Bramy, nie żyła. Po pewnym czaisie sto- liśmy na sobotniem przedstawie- tystyczny szkole pani J. Podkr~; Niesłabnące powoozeiue znakom'.:eij Program dla najmfo<lszych. _ sunki poczęły się jednak bardzo niu, zauważyć się daje bardzo śla piękno wiersza Do słońca farsy tterunequin'a znlewa.lai<\ dyrek;:je~ Trasmisia z Krakowa. P suć. Coraz częściej miały miei- dodatnia cecha nie wszystkim utworu własnego Z. Janczew- do uitrzyimainna Co&:.ennie o 5-ei" na l 2 K 'k t T h t d ł t szkołom właściwa, a niektórym skiej, wypowied2ianego z płasty- afiszu jeszcze d- 'zwartku, dlfl. 7 b. m h-" sce niesłychanie g ośne awao ury ł, b M k h t,,. k żd j V\.OW i w.rvsce. i kłótnie, niepokojące cały domek. zupe me o ca. yś ę o zamyka- ą otaz sz ac e nosc tnjl a e-ł ARARAT".. -k ~un~al ow. zac ę Y - Posesja jest zamieszkana wy- niu każdego tańca kompo.zycji p. go jej tańca. Chwali wdzięk i lek V program Araraitu" p, t Żydow-, Koncert wiecz.orny. Tramsmiłącznie przez robotników _ ludzi Janczewskiej w oddzielną, dla sie kość pań Chudziaki i Musiało-\ skie córecziki" "ściąga cod z.ie~ni.c do sia z Doliny Szwaicarskiej koncertu muciężkiej, żmudnej pracy. Po skoń- bie is.tniejącą całość. Brak punk- wiczówoy (Motyle Schumanna,! Bialei sali' hotelu Marrteufel licz.nel.zyki lekkiej. Wyikonr.iwcy: Orkiestra hl czonym całodz;iennym zajęciu wra tu wyjścia. daje się zauważyć cz~ fi:umores.ka i prel_u_djum Rachma- rzesze publicziności. Numery iak,.al- harmoniocz. na P~.dyr. Z. G.órzyńskiego. cają do swych izb, spragnieni spo- sto u wybitnych tancerek, a pam n.mowa i ~ręcznosc, ~esołą bez- bum", Lalki",,,Kata'l'li na", Tra _ Ja _ Ka.i;. Krukowski (sp,), Jaówga Bukoicm koju i wypoczynku, który daje im Janczewska s.zczęśliwie go unika. troskę rki Rozencwajg. la _ la" i inne wywołują huraga nowe. ska (r;x;yt.) i LeoPold Dwora.kowski nowe siły do dalszej pracy i walki Wys oce jednolicie wygląda szko- oklaski mi!ośników jedynego żydiw. (skrzypce). byt. Tymczasem sublokator An, ~ skiego karneralnego teatru w Łodzi. Część -a:. Lehar: Marsz Smialo toni G., zazwyczaj noc właśnie N a srebrnym e kra.nie Męcze nnik radda" POWOOl!lje wybuchy naprzód". 2. J. Strauss: Uwertura,,Zem wybierał sobie na swe hałaśliwe śmiechu u rozbawiooej i roz.oortuz.jaz- sta nietoperza". 3. Leha r. Walc:.,Zlotu libacyjki w gronie, równie jak on, Czary" że w kinematografie i w innych mowan.ei public.zin.ości. srebro". 4. Siiga.glia: Tańce plemonc beztroskich kompanów. A nad ra- dziedzinach przez zmianę s iµaku i GONG" w OGRODZE PRZY UL kie. 5. a) J. Sentis: Tainagra" - Ta,n.go nem zaczynały się dopiero kłótnie <idy pi~śt dyktuje ~ody coś musi s~ę ~bić na :::>an CEGELNANEJ 6. Milon.ga; b) Petersburski - Gold:,,Ani z Marjaoną P. - Wreszcie współ- prawa ' p~erwszy. Odpowiedz na to, o~noś Ostatnie trzy dni znalkomi tego pro mi się śni '' - fox-trott. lokatorom tego drewnianego dom- D k k' t t C " me do filmu a do amerykansk ego gramu otwa.rcia p. t. ZACZYNAMY",! Część -a. 6. Soliści. 7. O. Strlłltlss:. yre CJa mo- ea ru zary j f'l 6 6 in ku któret<o ściany przepuszczaą l ł d k h k' t t mu sensacyjne"' o w szcze,,,o - który cieszy się niestabnącem powo-' Potpourli z op. Czar walca". 8. Wald- ' 5 za przy c a em wię szyc m s o- ś.. t "'' l każdy szmer znudził się stmeą- ł h t ł c me moze wys arczy.c. loc a dzeniem. Na calość doskona~ei rewii teufel: Retour" - polka. 9. Berlioz:.,, ecznyc o worzy a swoi sezon w t dni k tk' cy stan rzeczy Zwrócih się gre- t<ł d k'..< dk t<d rwa wzg ę e ro oxres cza- sklaidla się piosenki i skecze pi'óra nai-, Marsz Rakoczego".. WTodski: ~a-. przy e 5 ym o ma o 5 ro u, 5 zie k f'l ' " mjalnie do właściciela domu pro- d śc' su, a wsza m sensacyjny rnaaj wybitniejszych a,utorów kabaretowych zur Kawai!erski". Sząc O wyeksml 'towani'e Ma.'.ian""y zbl'prawśćziwą. przyjglemd n? ią, ~u- od końca wojny należy stale do C ść SoH R.,. czno moze ą ac na swie- f h bl' Mvkich i warszawskich w doskonalej zę -cia.. 'ści. 2.. Be- P wraz ze swym miłym sublokato że p t d b f'l t aworyzowanyc przez pu tez- in<terpretacii Jaśkówny, Popielewski ei, natzky: Boston Odejdź". 3. J. Benesz: G d k' ł m owie rzu - orowy m p.. no'ć rem. ospo a~z s terowa spra.yę Gdzie pięść dyktuje prawa" z s RunowieokieJ, Cybulskiego, Sielańskiego Chairleston Maccaron.i". ~o sądu, g~yz do~ro'y'olme, Mar- Tomem Mixem w roli głównej. Żyjemy nerwami, szukamy sil- ulubień'ca Łodzi Czesława Skoniecznego Tram.smisla m.uzy k~ taneczne!. anna P. am ~łys~ec Dl~ chciała.o Tom Mix specjalizuje sę w wy nych emocji, pochłania nas tajem- i innych. Dnentry Exp. (<C9) - wyprowad~entu się,.twierdząc, ze twarzaniu sensacyjnych obrazów i niczość. W pooiedl7jialek!'>remjera rewii Na 2.3 Koncert (Uwel'llra Batttocka, skoro płaci regularme komorne- trzeba przyznać że jego obrazy Tom Mix zaledwie przed kilku raty, na wekselki". Pragmenty z oper Wa.gnera Walkirie" to juz ~zy~tk? jest w porządku. oglądane dotychczas na ekrana::h laty pojawił się na ekranie, a już' --x-- i Sp!ewacy Norymberscy", Koncert Omyliła się. J~dnak.. łódzkich posiadały akcję przebo- wstępny? bojem zdobył sobi~ sła- b~fnia fbdufa pra~y skrzypoowy Brahmsa). :r~eba umie~?szanować c!szę, gatą w nadzwyczaj ciekawe po- wę perwszorzędne gwtazdy. N " Rzym (45) - Ja~ieJ pragną cęzko utrud.zem ~u-l mysły. Do rzędu najlepszych na- Hollywoodu, zaś kreacje jego są ". Oe r~cowa KiC2'a apera DoniaJeta~ dzie pracy. Trzeba, _krzepiący u::h leży zaliczyć również ten film. znane w całym świecie. Najnow-. W.dnm -ym hp~a rb. odb~- L'A;o nelł'mbarazizo". - sen -;- usz~owac. Stale jest aktualne pytanie: dla sza jego rola Gdzie pięść dyktuje dzte się w Helenowie oraz na po Praga (MS) -, Przewin~ł ~ię P.rzed sąde~ dł~- czego rodzaj filmów sensacyjnych prawa" stoi również na bardzo wy łączonym z nim placu sportowym 7. - Kwartet StJYCz.kowy ap, U gi sze~~g swad~ow, usta~ając, z~ należy w całym świecie do naj- sokim poziomie artystycznym. etnia reduta prasy P n. "Noc lip Nr. 6 Beethove.n.a i Kwarfot forteplan-- ta dwoka: MarJanna P. Antom bardziej poszukiwanych? DlateSo cowa. Będzie to impreza zakrojo wy O-moll Moz.a.rtia. G. formalnie kpili sobie z wszel- _ ' na szeroką skalę na wzór wie! o ' "' Gd od kich próśb i napomnień o zacho- -- -' ; 42 nm:m:am. kich europe'skich festynów ogro peret, a JJYS era " Y cl k dałem me serce. " wanie spo OJU w nocy. G d b, 928 dowych. Syndykat dziennikarzy Hamburg (394) _ Sąd oznajmił pozwanym: loka- WBZ oz ior w czerwcu r łódzkich postanowił dołożyć wszel 2. - Operetka Liookego Lizystra torce i jej sublokatorowi, że jeśli kich starań by letnia reduta pra- ta". wpłynie najdrobniejsza skarga od sy wypadła jaknajokazalej, tak sa- Pozaitem szereg staic }~ szczególnie nie lokatorów domu na ich dalsze za- mo ak reduta "z i mowa, i aka w o- mieokich, nadaje w godz.inach wieczoro chowanie - wydana będzie bez- statnim karnawale odbyła się w wych lekkie programy instrumentalno. wątpienia decyzja, eksmitująca f ilharmonji. wokalno _ kabaretowe. ich z mieszkania. --x- Tragiczny pomysł pijanego Przy ul. Rokicińskiej lokatorzy byli świadkami ciekawego eksperymentu pijaka, zakończonego dość tragicznie. Józef - Bartoszek upiwszy się począł spuszczać się po linie z okna trzeciego piętra, gdyż, jak twierdził, znudziło mu się cho-. dzenie po klatce schodowej. Na l wysokości drugiego piętra li.na się przerwała i niefortunny pijak snadł na ziemię, doznając cię- 7.kich potłuczeń. Wezwane pogotowie udzieliło mu pierwszej pomocy. (b) Wycieczki P. T. K. d Low ł cza Łódzki odidz!al towarzystwa kraloznaw;::zego orgaijliz.uje w c~arteik, dn, 7 czerwca wycieczkę do Łowkza. Zgło czenia na powyzszą wyclec~kę przyjmuje się w poniiedróakk i wtorek od 5 dl() 7-ei w bibliote;;e towarzys'wa.wi>edz.a" i O<:! godz. 7 do 9 wiecz~ rem w lokalu towarzystwa kraj c.z.naw ~zego przy Al. Kościuszik 7. Jednocześnie przyjmuie sle zaipisy noa wycieczki organizowaine przez oddział warszawski P. T. K.: a) na Orawe i Liptów, b) w Pieniiy. i dni następnych! Dziś Najlepszy podwójny program! z -? Konstelacje połączone są przerywanemi linjami i zaopatrzone w numery. Litery są skrótami nazw gwiazd świecących. i. Położenia księżyca wyznaczono w odstępach dwudniowych. Data figuruj~ pod rysunkiem księżyca, a linj a ze strzałką wskazuje kieru-! nek drogi księżyca.. Mała Niedźwiedzica. Andromeda 25. Włosy Bereniki P. Gwiazda polarna 2. Perseus 26. Waga 3. Wielka Niedźwiedzica 4. Woźnica 2. Zmija 3. Smok C. Capella 29. Skorpion 4. Łodzie 8. Bliźnięta A. Antares A. Gwiazda Arktura C. Castor 3. Orzeł 5. Korona P. Pollux A. Atair 6. Herkules 2. Wąż morski 3. Centaur W. Wega 22. Lew 32. Pegaz 8. Cepheus R. Re!!ulus Z-Zenit 9. Łabędź 23. Dziewica Planety: Saturn i Neptun D. Deneb S. Spica Księżyc: od -3 i od. Kassopja 24. Kruk 9-29 czerwca za c ił - ; i &il& Medal za zasługi radjowe został ufundowany przez rząd francuski..... Potężny drama~ najpiękniej- PERLA~ HAREMU 'ł ''9 szych dusz zamkniętych w zło- ' tych klatkach wschodu p. t. Wspaniała gra artystów, piękne widoki, oszałamiająca wystawa.. jakiej jeszcze dotychczas nie widziano. Bestjalskie czyny jakich się dopuścił władca na żonach i córkach spokojnych obywateli przechodzą ludzkie pojęcia. li. Znakomita kreacja pr,,,dziewczynka z powoazeniem'' kobiety - - Ciary Bour Początek seansów o godz. 4.3, w niedziele, soboty święta od -ej pp. w szampańskiej farsie p. t. cz;:yli Dziewczynka z baletu" Humor. uowcip ~pazmntyczne wybuchy ś:niechu Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORY

5 "rwawa walka z. bandą przemytników. Gen. Nobile błądzi Ko\ TO WCE. Ubiegłej nocy na przejściu granicznem pod Zabrzem przemytnicy usiłowali przejść., transportem towarów do Nie m ee. W czasie strzelaniny, jaka się wywiązała, zabita była jedna kobieta niewiadomego nazwiska. Reszta ł k h bandy, widząc bezskuteczność usiło.wań przedarcia się zagranicę, cofnęła isię, ścigana przez straż celną. Ohława trwa do tej pory. 2.Vł. - etos POLSK '..-:.:~~_ wśród g{r lodowych Słynny podróżnik. norweski Nansen będzie akcją ratowniczą,,cłfla di fil8do'' ski Elsvorth, który brał udział w' w najbliższą niedzielę. Tegoż dnia >trzy'::!~~~:::~ądze l Norwegia nie zrezy! MOSKWA.6 Pat. Tass. w '! nu:e z PilSZU~iwań procesie szachtyńskim zeznawał...,.=...,="""'"~ =;:;;.; _...'--~..-i OSLO, czerwca. Znany norwczoraj Antonow, naczelny inspe na maszcie kotwicznym w Klngsbay, tuż przed nieszczęsnym weski meteorolog Bierknes o ktor kopalń, wypierając się wszel- l startem do bieguna. świadczył, że ze spt"awozdań me w organizacji kontr. kiego udziału rewolucyjnej i zaprzeczając, jako- ze sobą żywność na trzy miesią staje kapitap Tornberg, który ma teorologicznych należy wnosić, iż by za s.wą szkodliwą działalność ce. do rozporządzenia dwa wielkie talia" wogóle nie wylądowała i otrzymywał pieniądze. jednakże po Na czele wyprawy szwedzkiej wodnopłatowce. Startują one już pędzona wiatrami, unooi się.,, zeznaniach świadków zmuszony był przyznać się do winy. Dkręf angielski Piłka notna na Olimpjadzie kierować P~~ietrzu: Obecnie sterowiec po- roku 925 w wyprawie podbic- lotnik norweski Holm podejmuje winien. się znajdować między Ugrzęz a \V W8C gunowej Amundsena finansue ze Szpitzbergu pierwszy lot wy- Norwegią a slandją, przyczem OdU ekspedycję, w której weźmie u- wiadowczy. Tymczasem o losach gen. No.bile będzie dążył do tegot OSLO, czerwca, Ekspedycje dział Amundsen i drugi podróż talii" niema żadnej wiadomo~ci. aby wiatr zaniósł go w okolice ratunkowe dla generała Nobile nik podbiegunowy Rasmussen, Okręt pomocniczy Citta di Mi zamieszkałe. przygotowuje się jednocześnie w W Leningradzie utworzył się lano" ugrzązł w lodach, a wyprapięciu krajach - okazała się więc komitet pomocy dla talji", któ4 wa złożona ze strzelców alpej Rządowe koła norweskie oce Rządowe koła norweskie oc~potrzeba scentralizowania całej ry postanowił wysłać na wody skich, która przeszukuje v:ybrzeakcji, którą kierować będzie zna- oceanu Lodowatego ekspedycję ża Szpitzbergu od dwóch dni nie wie podejmowania przez Norweniają stanowisko Włoch w spra llołć bezrobotnych w Anglii ny podróżnik podbiegunowy Fri- z~ożo ną z łamacza lodów i dwócil daje o sobie znaku życia, Niektótjoł Nansen. Miljoner amerykań samolotów. Ekspedycja zabiera rzy uczeni przypuszczają, iż ta odnalezienie gen. Nobile i jego gję wypraw, mających na celu zmniejsza się. LONDYN. Według ostatnich lia" znajduje się nie w okolicach t6 towarzyszy, z większą wyrozumiałością, aniżeli prasa nor obliczeń ilość bezrobotnych w Ang oceanu Lodowatego, lecz gdz'c. lji zmniejszyła sic; w ciągu tygod l j między Norwegją i słandją. W o w eska. nia od 4 do 2 maja o 7,39! statnim czasie nad obszarem pod Zdani~ r, tych k > powodem."drzucenia przez Włochy pomocy osób i wynosi obecnie,,4'.% j biegunowym przechodziły wiatry osób. południowo - zachodnie, które ich Norwegji była z jednej strony zazdrość, pragnąca zapobiec po W porównaniu z rokiem ubieg. zdaniem zaniosły sterowiec w te łym oznacza to poważne zmniej- okolice. Być może, iż generał No dzieleniu się z kimś innym zasłu szenie si~ cyfry bezrobotnych, ł gdyż w końcu maja 927 ilość bile zatrzymał motory, aby zao- gą uratowania gen. Nobile, z dru pozbawionych pracy w Anglji wyrażała się cyfrą,223,ooo. (z) szczędzić resztki benzyny i poi giej zaś zupełna nieznajomość sto. zwalał się unosić wiatrom. sunków na groźnych przestrzeniach lodowych. Rząd włoski, wy W stosownej chwili, gdy znaj l!spbkłor kopalń w Za.; dzie się nad zamieszkanymi kragłębiu Donieckiem f -~t; i iami, będzie ushował wylądować. chodząc z założenia, że statek Citta di Milano sarn podoła zadaniu, jest w grubym błędzie, dla tego Norwegja nie ustanie w po szukiwaniach gen. Nobile. SZTOKHOLM, czerwca. (PAT). Rząl upo ważnił szefa lątnictwa do wyekwipowania trzech hydroplanów, celem ewentualnego podjęcia ekspedycji w kie- runku Szpitzbergu i rozpoczęcia poszukiwań.,talji". stanęły do walki dwie pełne tem- Hiszpanji, który jest zawsze na. taków hiszpańskich kończy się nych wzajemnych atakach końrzy. oszu waa a o ~ me ł d. d.... d. 't d... k. ta ~ t t dały rezultatu. peramentu po u mowe ruzyny mte)scu o pera naj ru mesze mewyzys anymt rzu mi z rogu,. czy się mecz nierozs rzygmę y z Włoch i Hiszpanji. Na początku piłki. Rezultat do przerwy pozo- a jeden groźny ich strzał trafia rezultatem :, Dwa przedłużenia!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!_!~ staje niezmieniony : dla hisz w poprzeczkę. po 5 minut nie zmieniają sytua-' op:::d::~~:.~~= ~:::~ Hiszp a n ja -- włochy : (: O) ~-~g=~:~g~;t~w~~~t:r~:~!~i, Pi~~ Wobec równości bramek spotkanie bedzie powtórzone tów, którzy znaletli się po odjeź- ' ' dzie z Hei-Kau na jego pokładzie AMSTERDAM, czerwca. - Hiszpanja prowadzi i w 7-ej mi Po zmianie stron włosi dalejłcem gry półlewy włochów otrzyw roli pasa.żerów. Załoga została (Tel. wł. Głosu Polskiego"), nucie udaje jej się wbić przeciw nacierają, ale tyły iberyjczyków muje piłkę od środka pomocy i wzięta do niewoli, parowiec zaś W dniu dzisiejszym rozpoczę nikowi pierwszego goala. Nastę- wyjaśniają w porę wszelkie nie dość dalekim, ostrym, przyziem opanowany i uprowadzony. la się druga runda (ćwierć fina pnie włosi zaczynają coraz bar-l bezpieczeństwa, a bramkarz Za- nym strzałem wbija ją do bramki Kontrtorpedowiec angielski Som ły) turnieju olimpijskiego piłki dziej naciskać, jednak wszystkie morra nieoinal w roli 3-go backa hiszpanów. Goal ten, zupełnie nie me, na wieść o fakcie, wysadził nożnej. ich ataki i kombinacje rozbijają li wykazuje w całej pełni swoją naj spodziewany, był prawie niemona ląd oddział wojska. który u~i- W obecności 5 tysięcy widzów się o fenomenalnego bramkarza wyższą światową klasę. Kilka a ~ żliwy do obronienia. Na daremłował podnalke~ć k~yj~wkkęd z brdodm~ Nowa afera szpiegowska panów. Dopiero 2 minut przed koń- cji. Daje się zauważyć pewna przewaga włochów, ale nieporów wykryta została WLNO,.6 Na terenie powia- brani zostali aresztowani. w województwie wileflskiem Za kratu święciańskiego policja wykryła tarni znalazło się 6 osób. niebezpieczną litewską aferę szpie W podobny sposób dokonano gowską. Okazało się, te od dłut- aresztowań w innych miejscowośszego czasu na terenie tego powia ciach. tu działała spętysta banda, która Podczas aresztowania i rewizji zorganizowała cały szereg ośrod- znaleziono przy dowódcach bandy ków mających pełnić służbę szpie papiery kompromitujące, wykazu gowską a nawet przygotowywać jące, te sieć szpiegowsko-dywerludność do wybuchu powstania; w syjna działała na rozkaz z Kowna. tym celu ludność litewska i biało Równolegle do aresztowań w ruska wciągana była do świetnie woj. wileńskiem, odbyła się rówiakonspirowanych oddziałów, któ- nież likwidacia szpiegowsko-dywer re w pewnym momencie na roz- syjnych band litewskich na terenie kaz z Kowna miały rozpocząć cję bojową. ak- woj. nowogródzkiego i białostoc kiego. Likwidacja i pościg za nie- Władze policyjne, po dokładnym którymi członkami oddziałów dywywiadzie przystąpiły do likwida- wersyjnych trwa. W ręce władz cji niebezpiecznej organizacji. W wpadła wielka ilość komunistyczmomencie, kiedy litewski sztab nycb materiałów szpiegowskich a szpiegowski dywersyjny zebrał się między innemi szyfry rządu kowe wsi Lanbrzezie pod Duksztami wieńskiego. na tajne narady, wieś została oto- Materjały te wy\azują jasno lą l czona przez policj~ i wszyscy ze czność całej afery z Kownem. W ei aż.. mówi a o ZĘCU - tirmy { O HN! WWW\ (Jo Z lłlll wjaściw.i.e jest Przed przystąpieniem do rozgrywek o laur olimpijski drutyna kleiły [H'ZYJ(\ż i ża do fiodzi? Francji rozegrała z reprezentacją Czechosłowacji mecz trentnilllweil~~ ~ iii" llj,ii;'i& ~ "mł" gowy. Na ilustracji widzimy ieden z momentów te2 spotkania. nany bramkarz Hiszpanji jest zwinnym jak kot, nieprzeniknionym murem. Wobec ostatecznej równości bramek, spotkanie Hiszpanii z Włochami będzie powtórzone w nadchodzący poniedzia łek... Obydwie drużyny wykazały wy soką klasą gry, przyczem włosi mają lepszą i szybszą linję ataku, natomiast hiszpanie mogą być dumni ze swojej trójki obrońców. Co się tyczy horoskopów in nych spotkań ćwierć-finałowych, to szanse Niemiec nieco się po prawiły, tdyż panuje tu pows~ech ne mniemanie, iż znakomici unagwajczycy Andrade i Scarrone, kontuzjowani na meczu z Hołan dją, nie będą mogli w niedziel stanąć do walki. Or.med. H. Lajchter Stomatolog Konstantrnowslia 9, telefon przyjmuje od / 2-6 oo poł.

6 ~2.~vr.~ - ---=u~t~o~s~p~o~t~ s~k..._-==!9~2fł. Krwawe walki o Pekin Wiadomości sportowe 4 razy z rąk do rąk. przechodziło miasto Pauting Bitwa nowił walczy~.o po~i~danie Pe~i i S~n~ Czou, wo~ec nienadejścia LONDYN, 6 (A TE) - o oosiadanie Pekinu toczy się ze nu do ostatn~~j chwlt. Ws~hodme P?Słkow ~la wos~ półn~cnych, zmienn ym szczęściem. Czang-Tso- s < rzydło armii Czang Tso Lma cofa nte nastąpąa, nat?mias~ woska te Lin, którego siły obliczają na 8 się w popłochu... v.:ycofały się dale ~ kierunku Pe tysięcy ludzi utracił ważny punkt Wojska połudm.owe. zn~jdują km H~nkou, a.takze ~wa~uowano strategiczny - miasto Pauting w się o Su kl~. od T~n T~i~u lada Pao:Ting. Jak su: zdae, pierwo!ny odleułości 3 kim. od Pekinu. chwila przeciać maą lmę kole- zamiar marszałka Czang-Tso-Lma Miast o przechodziło 4 razy z rąk jową między Tien-Tsinem a Peki wydania ~itwy g~~eralnej zmieniły do rak. nem. samowolme miescowe władze W odległości 4 klm. od Pe- LONDYN, _l.6 (Pat) Z ~hin _do- chińs.kie.. Wojs~a południowe P? kinu wielkie oddziały chłopów sy- noszą, że w ciągu osfatmch kilku su~aą si~ w miarę ods~ęp?wan~a pią poś p iesznie obwarowania, u mac- dni poł~że~ie ogólne. uległo zn.acz wojsk. wołnocnych. ~ znaduą stę niając je drutem kolczastym. Wy- nej zmae. Spodz~ewana bt~a obecnie. w odległoscokoło3j kim. tika stąd, iż Czang Tso-Lin posta w okolicy Pao Tmg, Hokem od Pekinu. Potworny dramat we wsi litewskiej Matkobójstwo i zlinczowanie mordercy WLNO. Przed kilku dniami stała zbrodnia matkobójstwa w ce we wsi Wałudziszki, położonej po stronie litewskiej w rejonie Trok osobnik o nazwisku Bronisław Kuźm i anin zgłosił się na posterunek policji i oświadczył, iż jego matka podczas obiadu udusiła się { ością. Delegowany na miejsce wypadku lekarz wraz z funkcjonarjuszem poli~ji stwierdził, iż na szyi sta ruszki są zagadkowe sińce i św i e te zadraśnięcia. Po dokładnem zbadaniu i przeprowadzeniu śledz ~ twa okazało się, że dokonana zo- lach odziedziczenia majątku Wyrodny syn przedewszystkiem matkę udusił, poczem wpakował jej do gardła kość, maskując udu szenie. Zbrodniarza aresztowano i umieszczono go w jednej z izb u wó jta gminy, Gdy rozeszła się po wsi wieść o dokonanem morderstwie. oburzona ludność rozbroiła strażników wyłamała drzwi i wyciągnęła mordercę na łąkę, gdzie kijami i kamieniami dokonano samosądu nad matkobójcą. -...Jl>; Wstrząsająca tragedja miłosna Narzeczony sam sabie wymierzył sprawiedliwość 45ezon kolarski rozpoczyna się jutro w Helenowie Zapowiedt niedzielnej inaugura..regów amatorskich, nie ma ohec cji kolarskiej wywołała w najszer nie w Niemczech przeciwnika. Ze szych kołach sportowych naszego, wszystkich spotkali wychodzi on miasta kolosalne zaintuesowanie, zwycięsko i to z najwyższą klasą wyrażone sporą liczbą zamówio- europejskiego kolairstwa. Einsienych biletów w przedsprzedafy. del jest upolowany" na fegorocz Niedzielne międzynasrodowe wy nego mis.trza Niemiec. Trzecią po ścigi kolarskie na torze Helenow- wa.zną siłą, którą zoba<:zymy w skim, urządzone sta.raniem S. S. niedzielę, to Marcel Jean pierw Unioin" z iniencji otwucia sezo- ' szorzędny kolarz francuski. Do nu stanowić będą bezwątpienia Łodzi przybywa on bezpośrednio clou nad<:hodzącej nied'zieli spor- po sukcesach w P~tu, ~hantilly, towej. nteresująco uło.tony pro- de la Monette i Mahertes. gram jak równiez s~rt zna ~omi- Nic więc dziwnego, te walka ~ych kolarzy za~r~nicmych ~ra wymienionych z czołowy_mi kola- KDD Df BSY \V PBrYiU. ~wy<:h z pewnoscią zgromadzi ~ rzami polskimi zapowiada się ze Aktorski i teatralny. W dniu 8 czerwca r. b. roz poczną się obrady w Parytu li międzynarodowego kongresu ak torsktego (Mi~dzynaroowej Unji Artystów Scenicznych) W kongresie tym wezmą udział przedstawi ciele związków aktorskich Europy i Ameryki. Związek Artystów Scen Polskich reprezentować będzie na kongresie wiceprzewodniczący tego Związku, artysta opery warszawskiej, p. Franciszek Freszel. Program zjazdu obejmuje wie le spraw natllry łecznej. artystyczno-spa stycznych kwestje nowych prądów CZĘSTOCHOWA. Na torze ski Warszawa-Kraków, który mu w dziale re ż yserji, gry scenicznej tolejowym i;iod Częstochową wydarzyła się wczoraj w s trząsa j ąca da zginął na miejscu. odciął obie nogi od kadł uba. Myr i wystawy. Poza kongresem organizowanym przez francuski związek artystów, odbywać się będzie lragedja mi łosna. Przechodnie, którzy byli świad Niejaki gnacy Myrda lat 22, kami tego wstrząsającego zdarzenia jednocześnie Kon5res Teatralny, posprzeczawszy się ze swoją narzeczoną, Józefą G i natówną, ranił Ofiara Myrdy walczy ze śmier nie zdołali zapobiec nieszczęściu. organizowany przez dyrektora teatru Odeon" p. Gemier. ją nożem w głowę, sam zaś z rozpaczy rzucił się pod p o ciąg cią w szpitalu. knrjer- niedzielę do Helenowa tłumy Wl wszech.miar interesująco, a nawet dzów... sensacyjnie. Z gości zagranicznych przybędą: tegoroczny mistrz Belgji van Z d b k k Massenhove, jedna z najwybitniej awo y o sers B \V szych sylw~tek amatorskiego spo~ HBlenowie tu kolarskiego, znany w Łvc!z nimiec Kurt Einsiedel i francuz Dziś o godz. 6 po poł. na pla Marcel Jean. cu sportowym w Helenowie urzą Z wymienionych, Massenhove i dza łódzki okręgowy związek bok Ein siedel grają obecnie pierwsze serski przedolimpijskie zawody bo skrzypce w europejskie ~. kolar- kserskie. stwie am.ato rskiem. Miskz Belgji Biorą udział: mistrz Polski na rok 928 był w ostatnich ty- wszystkich wag Kupke contra Ger godniach bohaterem paryskich to bich, mistrz Polski wagi półcięż rów i ma do zanotowania niemal kiej. Prócz wymienionych biorą że same zwycięstwa. Uległ jedy- udział mistrzowie okręgu łódzkie nie znakomitemu duńczykowi go, oraz zawodnicy z klubu U. F alckainsenowi. V an Massenho'Ve ni on", "Kruszender, Sokół",.Mak Ko.ngr~s rozpatrywać będz~e jest nadzieją Belgji na tegorocz- kabi",.ł.l(.s., "K.S.,..K. Po- ezme.rme a~tualne za~adnienta ne mistrzostwo świata w Buda- znański. pr~cy film.owej, oraz udziału ~rt - peszcie i na ohmpjadę kolars,ką. Całkowity dochód jest przezna st~wj sce~icznych w produkqa h Kurt Ein$iedel, wspaniale zapisa- czony na zasilenie funduszu olim ra owyc ny w pamięci łódzkiej pubhi;zno- pijskiego. W razie niepogody za- PfJruszo.ne zostaną sprawy za- ści sportowej, po wycofanm się wody odbędą si~ na sali zimowej bezpiec~~n!a na starość, ustawy Mathiasa Engla i Steffesa z sze- w Helenowie. aktorskej i tp. Ze spraw arty ' GG No~y rozk. ad jazdy ł.ódż - Przyjazd: Ważny od 5 maja 928 r. KALSKA 2, - do Krakowa i Katowic 2,56 - do Poznania osobowy 23,2 - do Poznania, pośpieszny RadJ. 8 gtfgga"b,46 - z Warszawy osobowy G u 2,47 - z Poznania osobowy ~ WY.Prawy polarnej 6,29 - z Poznania pośpieszny ł.ódż _ FABRYCZNA. 7 ły~ię~y Ji)g. fosgenu j Obec!BD~Y~~~aJB generała :::;sobiwt:::: : :::::: ~;i"yj:tuszek osobowy zostanie zniszczone w Hamburgu lwłjskie 6 o, Nobile, która jest już~ osobowy 6,5 _ : : BERLN.6 Pat, Na posiedze-bili zacji. Resztki te 7 tys. klg-. drllgą z rzędu, ściągnęła znowu 7,46 - z Łowicza i Katowic, 7,24 _ ftiu gabinetu zajmowano sfę pierw stanow!ą ilość znikomą,. jak głosi uwagę. całego świat~. naukowego. osobowy 7,4 _ szem sprawozdaniem spec. urzęd komumkat, bo produkcja r_?czna. O.łowną trudf!oscą w dotarcm 8,5 -- z Poznania przez Kutno 8,4 _ " ników, wydelegowanych do Ham- fosgenu w Niemczech wynosi oko do bie~una ~ą!ez~ykle trudne, 9, - z Ostrowa 9,5 - z Częstochowy osobowy burga w celu zbadania skutków ło półtora tys i ąca tonn. b? zn:ienne i me~bhczalne warun-,2 - z Warszawy ", - z Koluszek " k tastrofy w z w iązku z wybuchem Katastrofę w Hamburgu uwa- k klimatyczne! atmosferyczn~., - ze Lwowa " 2,45 - z Koluszek fosgenu. żać należy za nieszczęśliwy y.rvpa J?latego. też ca~y wysiłek lud_z, 2,23 - z Warszawy Lux. (w po 3,3 - ze Skarżyska Sprawozdanie, zakomunikowane ldek, spowodowany przez zbieg o mteresuącyc~ się tą spra\~ą zm~- niedziałki, środy i piątki) 4,4 - z Koluszek prasie oświadcza, że fosgen, któ- koliczności. Pomimo tego senat r~a. do ta ; i~go z~rgam~owama 2,46 - z Warszawy osobowy 5,48 - z Koluszek " ry zna j dow a ł się i znajduje w s kła Hamburga a r z ądził zniszczenie re sieci łącz n~sc, by z 3edneJ str?ny 3, - z Poznani.a przez Kutno 6,35 - z Warszawy " dach Stolzenberga i est pochodze- szte i< fosgenu. - móc. m~ e ć dane meteoro~og~z- 3,2 - z Poznania " 8,48 - z Koluszek " nia z zapasów powojennych demo ne z najbhżs~~ch ~rzestrz e m bi~- 8,5 - z Kolusze.k " 9,55 - z Tarnobrzega ff guna, z drugiej zas - by w razie 8,8 - z Poznania Lux (w po- 2,5 - z Warszawy pośpieszny m jakiegoś wypadku, lub katastrofy, niedziałki, środy i piątki) z Koluszek Piorun w zbiorniku gazu ucz y nił spustosenie pod Berlinem. Wszystkie szyby w sąsiedztwie wyleciały z okien. tirmy Uo z nim wł aśc i w i e jest i kiedy przyjc ż li ża o móc wzywać pomocy i dawać 8,5 - z Poz~ania osobowy 2:2s - z Koluszek (w niedz. i znać o sobie. 8,55 - z Łowicza święta). d.. 2,45 z Płocka przez Kutno z Koluszek U doskonalenia w d zie zmie Warszawy ' radja_ - prawie, że t~ kwestję 22'.5 - z Lasku.: (w mia. Odjazd: rozwiązały. rę potrzeby),25 - do Koluszek Sterowiec półsztywny gen. No- 23,2 - z Warszawy pośp. 4,5 - " bile talia, oraz okręt towarzy- 23,25 - z Ostrolra, osob. 6,4 - ff szący.citta di Milano są zao- 23,35 - z Kutna. 7,2 - do Warszawy pośpieszn. patrzone w techniczne urządzenia 8,3 - do Koluszek w niedzienadawcze i odbiorcze dla średnich Odjazd: le i dni świąteczne i długich fal, umożliwiające wzajemne komunikowanie się między 2, - do Poznania, osobowy,35 - do Koluszek,5 - do Poznania przez Kutno 9,35 do Tarnobrzega nimi Jakoteż i innemi staciami 3,3 - do Warszawy,5 - " stałemi. Prócz tego okręt.citta 6,38 - do Warszawy, poś&. 4,5 - " di Milano" jest zaopatrzony w 7,6 - do Warszawy, oso owy 4,35 - pecjalne urządzenia radjowe, u 8, - do Ostrowa 5,5 - ff " możliwiające każdorazowo okre do Koluszek " 6,2 - do Częstochow y ślenie miejsca pobytu sterowca 9,8 - do Poznania przez Kutno 7,2 - do Koluszek talia 2,3 - do Poznania Lux (w po- 8,25 - " Nadto stacje meteorologiczne Lekarz-dentysta B. Haberleld Andrzeja 2' tel Gabinet c zynny - i 3-7. rycznych. stałe i urządzone specjalnie dla R GlGJGJ[il~GJ[ill!Jf:ij[i]GJ[!j[iJ[il[!jG!]GJ[!)[!J[il[!JG)GJ[;JL!J tej ekspedycji informują stale przy pomocy radja o zmianach atmosfeniedziałki, środy i piątki) 8,45 - do Skartysla 2,59 - do Poznania, osobowy 9,2 - do Warszawy osobowy 3,5 - do Warszawy (bezpośre do Koluszek d ') Dl 2,3 - " 3,35 - do Warszawy osobowy 8Bllllllllł ~~H2~t.Hl!U 4,5 - do Kut~ 5,3 - do Osłfo Na " 5,35 - do Lwowa 5,4 - do Łowicza do Warszawy Lux (w poniedz ia ł ki, środ y i p iątki) 9,2 - do Pło c ka przez Kutno 9, - do Ostrowa osobowy 9,2 - do Łowi c z a 2, - do Ł a s ku " (w razie potrzeby)

7 ' ' "... (.-:") lf""q"t. "'::f~~ \. ł.ódż 2 czerwca 928 r. Opłaty sf em płowe od WB ks U powinny byt cbniżone i zr6żniczl«owane. Związek przemysłu włókienniczego podjął w Min. Skarbu akcję \V sprawie obniżenia opłaty stem płowej od weksli, domagając si~ m. in. zróżniczkowania opłaty te dla weksli 8-miesięcznych i dłuż szych. W akcji tej przemysł oparł się na analogicznem zróżnictkowaniu iagranką, gdzie opłaty stemplowe aą znacznie niższe niż w Polsce. Ztezd koncesionariuszy województwa łódzkiego W niedzielę, dnia 3 czerwca b. r. odbędzie się w lokalu Sto warzyszenia kupców detal. przy ul. Piotrkowskiej 69, zjazd koncesjonarjuszy a.lkoholowych. i ~ytoniowych woewództwa łodzktego. Zjazd ten urządzony jest star a niem Stow. Kupców detalistów.a tab.zaca Potyczka zagraniczna dla Jugosławii,,at.os POLSKf t.ódż 2 czerwca 928 r...,.. 8 Kontyngenty.&- przywozowe na li kw. Centralne stowarzyszenie kup ców i przemysłowców wojewódz twa łódzkiego (Piotrkowska o) Białogród, w maju ra wynosić będzie g czy- kierunku stabilizacji waluty nie oodaje do wiadomości zaintereso- \V/ ~zasie, kiedy w Ltndynie po stego złota. Równolegle ze stahi- uległa zwłoce, zgadza się bank wanyc~ importeró.v, że pr~yjmuje suw a i ą się kr'.) ~ za kroke. per.- izacją dinara nastąpi zmiana sta- Rothschilda udzielić rządowi ju- podam a na przywóz towarow re traktacje z grupą finansową Roth- tutów Banku Narodowego. gosłowiańskiemu zaliczki na ra- glamento"yanych na ll-c kwartał schilda w sprawie ustalenia wa-j Pertraktacje ministra Mańnko- chunek pożyczki. Kwestja amorty b'.. do dma.4 c.zerwca br. włącznmków pożyci:ki jugosłowiań- wicza w Londynie zostały utrud- zacji i uregulowania przedwofen- me. Podama winny być składane skiej, zdołano w Białogrodzie u- nione. przez rozpoczęcie wakacji l nych długów Jugosławji nie hę- ~a formularzach oznaczonych 3 kończyć wszelkie przygotowania letnich. Pertraktacje nie zostaną l dzie mieć wpływu na pomyślne u- zaopatrz~n.e w znaczki steplowe do przeprowadzenia ustawowej ukończone przed 5 czerwca, a, ończenie pertraktacji. Koła rzą- w wysok~sc zł: 3. (od każdego stabilizacji dinara. Cdnośny pro- z dniem tym rozpoczynają się wa- dowe jugosłowiańskie wyrażają podam a) gr. 5 od każdego arjekt ustawy został już opracowa- kacje, podczas których nie będzie przekonanfo, że w przeciągu mie- kusza załącznika. Do podań nalcny i zostanie w najbliższym cza- mo.żna pożyczki zrealizować. Spo- sięcy letnich uda się przeprowa- ży załączyć. ra~hunk.. sie zatwierdzony przez skupczy- dziewać się wobec tego można, dzić kwestję stabilizacji i, ie na Po wymemonym terminie (4 nę. Według tego projektu stabili- że pierwsza rata pożyczki rozpi- ł jesień już będzie Jugosławia mo- czerwca) podania przyjmowane nie zacja ma nastąpić w wysokości sana zostanie na rynkach londyń- gła korzystać z dobrodzięjs-tw u-, będą! ~adesłane zaś pocztą po tym 9.3 franków szwajcarskich za skich i nowojorskich dopiero w j s+alonej waluty. termme -- odkładane b~dą do n sto dinarów. Złoty parytet dina- początku września. Abv akcja wi st~pnego kontyngentu. Eksport włókienniczy Elektrownia Dnieprostrój'' do Ameryki Południowej Kłopot z brakiem odb,orcow ~nergii i Centrali zrzeszeń kupców tyto z uwagi na powatne możliwo- p. Castigliaci, wydelegowauy spe- MOSKWA (Ceps) Budowa olb- wozó v, których brak odczuwa Roniowych, winno-wódczanych i re- ści eksportu włókieniciego z Ło- cjalnie dla ;cbadania możliwości rzyrniej centrali elektrycznej nad sja sowiecka bardzo silnie. Oka stauratorów w Warszawie. dzi do państw Ameryki Południo- eksportu towarów łódzkich do Ar Dnieprem posuwa sit! naprzód w zuje się jednak, że i dla tych fab L, referatami wystąpią: poseł wej-związek eksportowy powie gentyny i Urugwaju. przyspieszonem tempie. Jednakże ryk, energja Dnieprostroju kal<u- \Viślicki, dyrektor centrali związku rzył przedstawicielstwo na Argen- W wyniku odbytych konferen- już obecnie wywołuje zaniepoko- luje się zbyt drogo, i że dogod kupców w Warszawie inż. Zajde- tynę Urugwaj wielkiej hurtowni cji informacyjnych stalono, że jenie kół kompetentnych brak oci- nie byłoby wybudować inne ta man, kierownik centrali zrzeszeń S. Croci w Buenos Aires. Firma znaczna część towarów łódz:cich biorców energji, którą Dniepro. bryki, jal< np. fabrykę kwasu octo vtoniowych i wódcza,ycn, p. Mun- ta przesłała szereg poważnie'jszych odpowiada zapotrzebowaniom tych stroj ma wytwarzać. Zarzucono wego, fosforu i innych podobnych diak radca prawny Centrali Zrze- zamówień na towary łódzkie, któ rynków, to też oczekiwać należy, pierwotny plan dostarczania e- produktów chemicznych szeń Wódczanych i Tytoniowych re znalazły tam odbiorców. ze tranzakcje te z krajami Połud. lektryczności do Zagłębia Doniec- Fachowcy wyrażają obawy, że p. Arkin, członek prezydium Sto- W związku z te'm bawił w to- Ameryki rozwiną się pomyślnie. kiego, ponieważ energja wytwa- budowa Dnieprostroju będzie droż~ - warzyszenia kupców detal. p. Ber- dzi przedstawiciel firmy O. Croci (R) rzana na miejscu, przez wyl<orzy- sza niż pierwotnie przypustczano, z man, delegat koncesjonarjt!szy ty- - 'COo stanie odpadków węgla rentować i że z tego powodu, cena energ}i toniowycb województwa łódzkiego k ł h się będzie znacznie lepiej, niż e- b~dzie wyższa niż obliczano. p. N_owiński, kierownik Stowarzy DJZ a op at wywozowyc :neq~ja sprowadzona z Dniepro- Budowa fabryk w rejonie Dnieszenia p. mgr. D. Szerman,., strou. prostroju pociągnie za sobą kosz- ~jazd rozpoczni~ się o go,dzinie na towary rumuńs.kie.ce~em ~Yk.orzysta~la wytwa- ty t milionów rubli, tak że zda l ej przed południem. \ rzac s~ maące energii elektrycz- niem fachowców, umieszczony w BU~RESZT. (~EPS.) - Na ministrów za jęła wobec ~osków ne, ma. w pobliżu Dnieprostr~ju nich kapitał nie będzie sit: re-nto~ od.bytej w tych dniach pod prze- tych przychylne stanowisko, w.j- powstac cały szereg przeds~- wac. u~. med. Y:'<ldnictwem pr~~jera 'Yin~il.H Bra ~e.c czego.spod~ie~ać się należ!. biorstw przemysło.vych.. Budo"Ya Dnieprostroju w~m. t~anu konferenc rumunsktej rady JUZ w czasie naibhzszym redukc Mają to w być penvszym rz~dze gać oędze w pierwszych pięciu J S N k lewj8zs J min. omówiono, m. in. sprawę pro opłat wywozowych na powyższe fabryd chemiczne, sztucznych na-ł latach kapitału aoo miljonów rubli jektowanej redukcji opłat wywozo artykuły. Ponadto plar-owane iest wych. Min. skarbu wysunęło pm- obniżenie opłat wywozowych na jekt obniżenia opłat wywo~owych cały szereg innych jeszcze pr:r.edna konie, min. przemysłu pragnie miotów eksportu rumuńskiego. Rynek "Pieniężny przeprowaidzić redukcję opłat wy- Rząd pragnie w ten sposób przy wozowych na melassę i ckzewo. czynić się w sposób skuteczny do Dolar i akcje Specjalista chorób skórnych, wenerycznych i moczopłciowych Przyjmuje od 5 do 9 Wlecz: Sienkiewicza 34, tel Dotychczas opłata wywozowa od wzrostu wywozu artykułów prze- Zydowski teatr rewjowo-kameralny melassy wynosiła w Rumunji ty- mysłu i rolnictwa rumuńskiego za '' leż, co od cukru, t. j. 5. lei za granicę. wagon. Komisja gospodarcza rady ''ARARAT Zachodnia 43. kier. M. BRODERSON. Dziś 2 przedst. pocz. 4 pp. (ceny od 7f) gr. do zł. 2.5) i o g. w.,,żydowslle CóRECZK" Jutro i codziennie przedstawienie o godz. 9,45 w. Ka pl Kursy walut obcych na wczo rajsze giełdzie warszawskiej me uległy żadnym zmianom. Na giełdzie łódzkiej obracano jedynie wększemi banknot<lmi dolarowemi v~- "",WWWllll!Ct-""U. tały płyną do Ni emiec po kursie 8.~~ prywatny kur~ d?- lara przy mmmalnym oiyweu i wystarczające pod,::iży materjału Nowa fala poiyczek zagranicznych dolarowego wynosił w dniu wcz- w Niemczech daje słę zauwa- warto znowu kilka nowych poż7- ~ajs~ym zł. 8.89, )_ W płaceni u ~-!O żyć nową falę pożyczek zagranicz czek zagranicznych w wysornoki poł.w oddawanrn. Bank Polski nych. W ostatnim tygodniu za- 6 i jedna czwarta miliona doa- ofiaruje nadal za dolary zł rów i 5 miljonów franków szwaj- ~ Moskale G~mn~z'um Human styczne jesit pożyczka zaciągnięta przez szawe.w~kszosć. KursóN nte u~e- 'ł u miasto Berlin w wysokości 5 mi- gła zmiame. AkC]e Ba~ku Polskie.n!fW 5 ::m M' carskich. Między temi pożyczkami N_a gt~łdzie.akcyn~j w. War lionów dolarów, i przez A. E. G. go ZW)'.'.llrn..vał~ (z!:>4_ na 9) Włochy 47. Mark~ niem. 2J.32 AKCJ! Bak Dyskonitowy 35. Bank Handlowy 7. Ba.nk Polski 87.5, 9.26 Barnk: Zarnbkowy 87.- Sila i SWiatlo 68.-, 67. FiTley 67.5 Cegielski 46.5 Modrzejów 5.-, 49.5, Pocisk.75 ttaberbusc.h 22L-, 23.- ~ Cukier 72.75, 73.- Węgfel 9.- LUpop 42.~, 42,5 Ostrowłookle 4.- Tow. Sz. O. i W. T. wśród Żydów w wysokości miljonów dola.; oraz ~tła Swiatto ktore obmty "" Lodzi, Pomorska 46, tel rów. ły się z 7 na 67. Z papierów PAP'ERY PA'QSTWOW! LST\'.. procentowych zwyżkowały dola ZA ST A w~re Egzaminy wstępne systemem lekcy nym do wszystkich. Pozyczki zostały. zawarte pra - ' row k. ( z 85, 5 na 9 J N a poge łd zie Do J arówka 86.5,!>.-, 89.- kl as rozpoczną się dn. 2 maja r. b. wie wyłącznie na dogodnych wa- poziom kursów oficjalnych nie u- Dolarowa 86 Zgłoszenia przyjmuje kancelarja gimnajum od - pp. runkach, (np. A. E. G. na 6 proc., legł zmianom. 5 proc. kolllwersyjn 67 Uwaga: Dla uczczenia b. p, Dyr, A. Szwajcera, od przyszłego przy kursie emisyjnym 94,5). Kilroku szkolnego zostaną przeznaczone 2 bezpłatne miejsca ka innych firm pertraktuje o bee- KoleJow~ 4.- dla sierot absolwentow szkół powszechnych nie o uzyskanie pożyczek łącznej eduła iełdy piani~żnej s proc. ko nw. koleiowa 62.- maa.-.;i:mama~~ wysokości 43.5 miljona dolarów. warszawskiej 8 proo. listy zastawne Banku Cl'J8- Tak wielka ilość pożyczek może darstwa Kralowero 94.-.,... ~ się o<:zywiście przyczynić do po- Dodary._.,_. GOTOWKA 8 proc. isty T ow. K re<bnt. Przemysłu gorszenia warunków pożyczki no Polsk. 9.~ B io kl. Gimnazjum Żeńskie,.WEDZ A'' ul. Wschodnia 62. Egzaminy wstępne systemem lekcyjnym do wszystkich klas rozpocznł się wkrótce. Podania przyjmuje Sekretarjat codzie-nnie. Dyrektor (-) U, Judelewicz, Siaracho wice 64.-, 6'ł.T~. )4.~. wo'orskie', i dla tegq w prasie nie- 4 proc- listy zmtawne ztemskie zł. CZEKL 5 mieckiej pojl!l.wiają się głosy w -w. kięrunku równomiernego rozdzie- B~liia lm-5 4 pół P.r«. listy zast. ziemskie..:ł. lenia pożyczek na poszczel!ólne liola nd:ia 36.S miesiące, by niedopuścić do ~ro- Londy 43.53, i trzy 6s-myclt 8 t>roc. listy zastaiwne ziem kie zł. madzenia śłę po.tyc~ek w miesia- Nowy York l cach wiosennych. Paryt 35. 'i 8 proc. ll&ty zastlłwn m. Wa.rszn;y ' Praga Z6. t ; iodni czwarta it. 7fl.5(), Tt!.~ "łp.wyplaca nośc Urmy Si:waic:_a;-ja - l7l.b 6 ' 5 8 proc. Ji5ty z.astawtte m. ł'.o<ki ~. ~ www--~umq pr.gu.:.,.. Wede ' 7.~ r...,.,_"'-" "'! Ch:av~ n uu w B u~ c:i reszcie -. - '' (o, ~ 8-.n. Gimna~-um Żf'łńsE:iie Rada giełdowa giełdy ptemęz Eug. Jaszuńskiei-Zeligmanowej ul. Poludniowa 8. Te l nej w Lodzi otrzymała wiadomość że firma Gavana" A. G. w Buka reszcie jest niewypłacalna. ~... tt~~~ ~ ł ' Zgłoszenia nowych uczenie przyjmuje sekretarjat codziennie od godz. do 2 i od godz. 5-7 wiecz, Młod a, inteligentna rutynowirna polsko - niemiecka Egzaminy wstępne odbędą się systemem lekcyj- horespo ldent j nym od 3 maja i od 2 czerwca r. b a ' Przy gimnazjum Dom MUusiń~kich prowadzony t;js od.v poszukiwana_. ~ł'~~~!r"~ftr'l"l= ternem prof. Monteosori. 486:-4 Of t.:rt y su_ t > K.., A _ : ' d ' ! Głosu { ob" l.,. ~3- ĘCU KOHN! tirmy to z nim właściwrn,jest <'u ~a mmslr. i kieily przyi(~ż d ża

8 ., :2.Vl. -- Gl.,OS POLSK DECYZJA z Cierpisz na: REUMATYZM, ŁAMANE, itp. u!ywaj tylko ' w mieniu Rzeczypospolitej Polskiej.,,,SRPDPBHTHOla (\TUlał" Obecni: Sąd Okręgowy Ogólnie znany i przez licznych Przewodniczący: Wice Pre w Łodzi na posie k p zes Cy!lański. dzeniu dn. 4 si e arzy po ecany - rawdziwy tyl- ~ er- ko z marką ochronną PALMA".. Zdanowicz pnia 92 r. rozpo Sędzwe: Kahl znawał podame. Wytwórca: Eugen'usz "ałula. Adama Felsa o '" Fe t wzbronieie wypłat Fabryka Srodków Leczniczych w Krakowie Za S e k re ta r.za: W poiinnlu z dnia 22 Gzerwpa ~? r. Adam Pela TY. fnśnlr, ż, iak stwierdza załaczony do sprawy "' odpisie et Peter:::burskiego Ml~dzynarodo"'e~o Banku Handlowe!'O. ddziałn w Warszawie, z dnia 4 stycznia 94 r, oraz oilols formularza, załączony do teg( t lletn, Adam pela zło tył do ~epnzytn te~o~ Banku różni' papiery procentowe, a mięilzy tnnemi 25 sztuk akc.fl J,ófzklego Banku Kupieokle go nomlnlnei wartości PO rb. 25 katda. Aknle te ma czone!'\.mm 47. 4l72, 473, 474, 475, 47!!, 477, 478, 479, 48, WH. ~82, 483, 4f:l4, 8938, 8939, t8q4, 8().Jl, , 894ł t89ł5, t"l946, - Jak wiadomo, Od 7.tat W Lrszawski petersburskiego Międzynarodowego Rrnkn Hnndlowego w lipon 95 r. wyewakuował do Moskwy, Wobeo znanych ogólnie dekretów o nnofona!lzacfl bnków prywa.tnyoh w Ro9fi oraz o zniesienie wł&mośoł TJrY wat.nef, wydanyoh przez władze sowieokłe, zachodzi ołlw, lt papiery powyższe dotone do depozytu Petersbnr elrle~o Mlędzynrotlowego B'.kn Hndlowego mo~ły uledz znl'.!zezenlu lub tz przywłaezczenln - ProSZl\O o zabezple.enle praw do powytszyoh papierów petent Fel!! zazneza, t jak wtdd nii;łoszenta, zamlesiezonego w zatąezonym Nr. 5.Knrjer!l Warazwaklego z dnła 2!! lnletnła 92 r. f.ódzki Bank Kupiecki niedawno wypuśotł nowe akofe V emfl, przyczem ka!de dwie akcje poprzednte.f t>mlefl uprawniały do nabycill trzech nowyoh akcji po cenie mk. 7:25 n elltukę. PragDl\CY nabyć nowe akcfe wlnnt byli złożyć swoje alrefe starej emłsft w Łódzkim Banku Ku Ogłoszenie. Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy "Maurycy Przygórski" wzywa wierzycieli tej-że firmy do stawienia się w przeciągu dni 4, licząc od dnia dzisiejszego ogłoszenia, osobiście lub przez pełnomocników przed syndykiem celem oświadczenia, z jakiego tytułu i w jakiej sumie są wierzycielami, i celem złożenia syndykowi lub w kancelarji Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Handlowy, tytułów swych wierzytelności. Po upływie tego terminu Dr. 2ed., LUBCZ ( Cegielniana 43 ~ Tel. 4 3Z. Specjalista chorób. skórnych, wene ( rycznych i moczopłciowych. NagWie tlnnie lampą kwar co wą. Przyjmuje od g. 8 do rano i od 5-t< wiecz. Dla pań od 5-5 oddzi~lna pocze kalr.la. Doktór Klinger Choroby wene ryczne skórne i włosów syndyk w przeciągu następnych dni 5 sprawdzać Leczenie lam będzie w obecności Sędziego-Komisarza zgłoszone pę kwarco~~ wierzytelności w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w kan- Andrzeja nr. 2 Panno Kasia Męta wybra.6 połt-6d " '''.~rjwodzenkl wielo- ' Rsec:s to wielki~ clonio celrji Wydziału Handlowego. Tel Uodziny przyjęć : Syndyk tymczasowy masy upadłości od dla Pań firmy Maurycy Przygórski od 6-R dla Panów W niedziele i hvię Piotr Ko n, adwobt. ta od -2 <"rze jazd fi) plecklm do dnia ozerwea r b. Pontewat akc.fe Felsa Dr.. fdufą etę w Moskwie, przeto nie mógł ich złotyć we W SDBOTĘ wskaanym terminie, przez co jednak nie powinien być dnia 2 czerwca 928 r. W lokalu pozbawlonym prawa nabycia nowych akofl. Fels w drodze własnym przy ul. Sienkiewicza Nr. 3f5, obędzie się J. A zner weiw nla notarfalnep;o z dnł SO maja oświadozył między T bo G L lnnemł Bankowl Kupleckłemn w Łodzi, ż występnfe naf o w arzysna ra w otto dro;ę \dow\ o zgbezpłeczenle praw do 25 sztuk "'y!e wyszoze;ólnlonych akcji o!'az do 36 sztnk akoll noweaj dla członków Stowarzyszenia i wprowadzonych gości J>S\Vf ÓCił emisji Banlrn Kupieckiego l te na wypadek uzyskni przychylnej decyzji sądowe! zstrze~a sobie prawo naby Początek O go~z. 2l ej. przyjmuje od B-7 cła 56 sztuk nowyoh akell lv emłsll ł po upływie ozer. z d St K Ł O H p Al ' ' ' k' ~~ J wea r. b., przycem jednocześnie zaofiarował Bankowi Ku arzą owarzyszema omwoazerow l\hcusz Jl~ pleeklemu ró"'nowartośd tychte 36 sztuk akofl. - Wobec cm M?i w "wyze. wyłusze!one~o wnosi o ezwolenłr. na ustosowanle,, irodlr:ów abezpłeoajl\cyoh w stosunku do 25 akojl Banku - DolUór Knoleeklego Łódzkiego - ogólnej wartośo' nominalnej rb. Kt'no Spo'ł. Prac. Pan' stw. 625 wraz z knponaqit, począwszy od Ql5 r oznaczonych wylej wskazanymi numerami i stanowjąoyoh whsno~~ Sienkiewicza 4. Adama Felsa, w szególnośo\ zaś: a) o wzbronienie wszel kiego rodhju wypła~ z reeonyoh papierów t dokonywa Od t 29 ~la jakłcbkol~iek z niemi iranzakojl, b) o sabeapleezenl e w orku maja do poniedzia! Dfl usadzle tych~e 25 ztnk alrojl prawa nabycia 36 aztn k ku 4 czerwca wlacznie. tw.ch akcfl lv emłsjl Bnnku Kupleoktego Łódkłgo, e) o nakazanie doręczenia odpisu deoyzfl Bankowi Kupleo Za kulisami kiemu Łódzkiemu, tstnlejąmmu w Łodz\ przy ul. Plot'rkow KABARETU ekle. Nr. 74, d) o zarzl\dzenle ogłoszenia decyzjl vr mysi art. 5 Utaw7 o utraoonych tytułaeb na okaziciela z dolr 26 lipca 99 r. w Monitorze Polsktm vr Głosie Polskim" z wezwaniem wszystkich osób roscząeyoh prawa do wyźe. wyszczególnłonyob t.y,ułów, aby w ciągu 2 lat od dl\ty pierwszego Wielki erotyczno-sensacyjny dramat ogłoszenia słożyi'i w Sątlzle Okręgow7m w Ło :dl w Wydziale Cywilnym tytuły lub zgłosili sprzeciwy. - serc niewinnych i podłych w g.t>iu Petent Fels prost równlei o zwrot załączonego llslu wielkich aktach. Petersburskiego Międzynarodowego Banku Handlowegó Oddziału Warazawslriego, z dnia U. - lqlł r. oraz oryginału dołl\ozonego do tegoi llsm formularza. ł' Po ropoznanlu rzeczoa.!go podania. l wysłuoh a nlu ustnych wyjaśnień rzecznika petenta adwokata Vogla, 8\d u wagi, e iądanie!&bezpieczenla na zasadie powoła- nych w podaniu 2a sztuk akcji prawa nabycia 36 sztnk uowych akcji lv emisji Banm Kupleeklego Łódzkiego, winno być wytoconlj w drodu powództwa; :te pozostałe iądsnll\ petenta zasługują na uwzględnlenle,- na asadzle ar~ 2 Ustawy :.: dnia 26 lipca 9 r. W rolach głównych - 5 mi edzyna rodowych potęg ekranu: Marcela Albani, Sandra Milow anow, Werner Kraus, Karol Vanel i Altons Fryland. Nad program: Farsa w 2 aktach. At, ONS Następny program Czego mężatce niewolno pos~anowll: aeswolfó na zaatosowanle środków zabe.płeoajj\oyoh w Początek w dni powszednie o g st'lunku do 2a akcji Bank liupiecklego Łódzkiego - o 4 ei ostatni seans o 9,5. gólnej wartośei nomtnatne, rb. 62!i wraz kuponami, W soboty, niedziele i ~Włęta o g. poozl\we:ay od 95 r. ozuaczonycn.nr. Nr. łl7, 672, ł75, 2,5 po południu ł74, łl7ó, 676, łl77, 478, 479, 48, ł8, 482, 483, Na t-szy seans w dni powsz. oprócz 484., 685, 8938, 8939, l89ł, 8', 842, 89ł'.l, sobót od 4 do 5, w soboty, niedz. 89U, l8q4,5, 8946 stanowllłcyoh własnośó Adama Fela&, święta od ~.5 do 5.5 ceny miejsc w szczególnośel zaś: &) - wzbronió WHelkiego rodaaju po 75 i 5 gr. wypłat z rzeezonyoh papierów i dokon7wania Jaklejkol wiek niemi tranzakr.lł b) nakazaó dorqezenie odpisu de oyzjl nlnlejs:ioej Bankowi Kupeekiemu Łódzkiemu, tstnlej l\oemu w ł..odu przy ut. Piotrkowskiej Nr. 74, d) z&rzlłdzlć oglosze le<leoyji 3.kro\ne w odstqpaoh dwnmiesi42nyoh na koszt Miejski Kinematograf Oświatowy peten\a w.monitorze Polskim" oraz w.głosie Polskim "!" odny Rynek(róg Rokicińskiej). wezwaniem wszyetldch osób roszozl\7 prawa do wyżej fel. 826 Jojazd tramwajami, w7szozeg6lnionyoh tytułów, aby w cłl\gu 2at od dat7 pier Od wtoku, dn. 29 maja do ponie wszego ogłoszenia złoiyli w Sądzie Okr~gowym w Łodzi, Wy działku dn. 4 czerwca 928 r. wł dziale Cywilnym tytuły lub zgłosili sprzeciwy. Pozostałą ozqść podania poaos,awic bea uw:ir.gl~dnlen~a. HEMDDEN przet...or aelaza +KLAWE ~' ORYGNAU'V TYLKO Z FRMĄ v.k " :~'.:ir- A. w.pi i;: ;.~..... ~ '<...,,. \.!-a mnazum Pl k. ąs le otmany, li wyi:lcetane l Dla dorosłych: Dla młodzieży: MOGLA Nieznanego Żołnierza według sl}'nne powie~cl ANDRZEA STRUUA W poczękalniacn!<ina codilenne do siodz. 22 audycje radiofoniczne SZEF BUCHAL TERJ KORESPONDENCJ w spółce akcyjnej, doradca w sprawach podatkowych obejmie zajęcie w odzinach wieczorowych. Oferty sub.a. S." H. WołkDWJSkl Zachodnia 57 (Cegielniana 9) tel Choroby skórne weneryczne... OGŁOSZENA SPRZEDAM zakład fryzjerski. Oferty do.głosu 5'i38-5 Polsk." SUl>.A. B c. Lecs Ten dał elołci kto RADON afiarowal, dow6cl twei m\ "' Chroni bhllznfl' ()'-4.'\.. -- DROBNE. droścł. WóZEK SPORTOWY dziecinny, używany w dobrym stanie kupię natychmiast. D()wiedzieć l ę telefon 9.9, 5555-~ Leczenie lampa.laluzjowe PENSJONAT kwarcową. biurko dęhowe w dobrym stanie poszu Przyjmuje od godz kiwane. Oferty teletonicznie ~5 9J. w Poddębiu w wllli Pasińskie~ W t-2i od ,v\otylewskej. Pokoje słoneczne. t;eny w niedziele i śwe bardzo przystępne. Kuchnia wyboro~a. ta od -. 3 minuty od przystanki!. 2.\_..J Dla pań od TAKSóWKA Oddzielna Ford karetka (model 926) na chodzie w dobrym stanie okazyjnie do PENSJONAT pocnkalciia w Poddębinle pod Tttszyaem R. Skor sprzedania. Ptrkows:rn M 48 dozorca kowej w willi.srooeczne pokoje Dr. med, ' Różaner l Dzielna 9 Tel. J\! j l!horoby skórne, l weneryczne i mo czoplcowe. Przyjmuje od 8- i od 5-8 Leczenie lampa kwarcową., Dla Pań od 5-Spp. Uddzlelna pocze kalna dla Pań! Dr med. Stup el Szkolna 2 l;horoby włosów, skórne, wenerycz ne i moczopłciowe Nagwietlania lam pą kwarcową prom. H.oentgena (ekzemat7 no wotri~~)zło Meble., WONCZ czerwca zostaje otwarty Z końcem dla dzie~i i młodzieży pensibnat,,zdrow&" pod kierownictwem doświadczonych nauczycielek Na maj i czerwiec sło neczne pokoje do w;,,naj~cia. [ntorm. Gol4wertówna, SKWerowa 8, piętro, front, od 5-5 pp. OOOOOOOCOOOCODO 25 t~niej!!! suche, słoneczne, kuchnia wykwintna. Cenyprzystępne. Wiadomość: Tylna 4 róg Targowej, od 4--6 pp LETNSKO.ustronie odległe trlm. od Lutomier ska (przy lesie) posiada < odnajęcia mieszkania jedno-. dwu-, trzy i czte ropokoowe. Miejscowogć sucha. Ko munikacja tramwajem do Konstanty nowa i autobusem do..utomierska lntormacji udziea wlaliciciel, Jungow ski, Lutomiersk, telef. 4, 5~9-J DYWANY reperuje Tkalnia 8.ituczna. Piotrko ska 92, Krzesła dębowe) M. HAJMAN stoły, kozetki, szafy, otomany, mate poleca duży wybór palete«dia dzievł race, oraz wszelkie m.e be czynek od 5 lat do 4 lat. AL [.go poleca a warun\:ach dogadn 7 c:l Maia Nt 7, 34-7 Zakład meblowo-łapie erski i dekoracyjny u w AGA M Bcmtre w~chodn a 4" Za 5 zł. na tydzień każdy może dostat ~ n ) l J ' garnitur, sak, palto, solidnie wykonane 65-2 tel.nr podług miary osoby, Proszę się prze. l<onać u krawra 8-ci l{udntcidclt, Al. ~8JUQ~~'KKHiKMMMili Maja (Pasaż :::izulca) N! ~, tront, par Do. Schroniska dla dzieci w. m. ter, 3.."V- Smugowa 4, poszukiwane Si\ dwie wykwalifikowane wychowawczynie l'rzyjmuie od ' od -Y po pol. tylko z świadectwami 'tatańsze źródło ukończenia kursów freblowskich. Zgłaszać się można do Schroniska między 3-4 po południu 38-2 zakupu pod gwarancją sypialnie. 89tHt&e888W889eM9MtH!t99e stołowe, pokoi BURO p. ADAMOWCZOWEJ Piotr<owska..:, poleca nauczycielki me.nki, trancus lit treo lanki oooy różnych narodowości z dol>rem świa aectwam ANTONNA KACZMAREK osoba w stdrszym weku po9zul;uj~ miejsca do dzec. Piotrkowska l~ł. lewa oficyna, l p tro, ł!'rankturc. " 5.)55.- męskich, szafy, LEC Z N J CA POTRZEBNA lóż<a, stoły, krze manicurzystka. \.HO.vna ~u. sła, lustra, oraz lekarzy specjalistów i gabinet wszeelkie meble dentyst,..czny przy Górnym l{yn<u klubowe leżak.i. przy Piotr.Kowsłla przystanku (tramw 'l94, pabianickich" tel Rutynowana siła z długo sohdne roboty na przyjmuje chorych w chorobach wszyst~ letnią praktyką poszukiwana ako dogodnych wa run kich specjalności od g Q rano do 7 ei L SZA 'U' kach poleca po poł. Szczepienie ospy, analizy (mo-.. N A pomocnica buchaltera Zak~~~i~!~!~~sko CZU, l<alu, l<r~~~~~uc~~i. etc.) operacje POTRZEBNA asystentka. Piotrnowsrn Jo-, Zadzie wicz 52-2 ZGUBONO dowód osobisty na nazwisko Kościelak Józet, wystawiony w,todzi. 557-l ł' t k W. Przezdzecki Porada 3złote. Wizyty na miescie w L O(;ZJ,.o r owska ) ~ 8. l~łoszenia z referencjami i poda Potr,owska 3, L.abeg oeerace o~ umowy. Kąpiele z ł me.m dotychcia.sowe pracy biuro świetlne. Elektryzaca. Naświetlania ZAGNĄŁ g oszenia nowowstępujących uczniów ;:irzyjmuje wej skrz. pocztowa 75. b356-2 Wlfmt l lampą kwarcową. łfoentgen. L.ęb; dowód osobisty, WyJa f przez Komisa~ kancelarja gim.~az uru od godz. o do !-a sztuczne, lwrony zlote platynowe i mosty riat Hządu na m. Łódź, na hnię t,ucj! ' w niedziele :iwl~ta do ~o<jt ) poi Strauch. mowna 2,.'.>Ji-J pre r ll n Er a ta n. esęczna Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami!vy li. Q.tłoszeni Wl ' ~ nosi w Łodzi zl. 4.5, za odnoszenie _ 4 groszy; z prz. J t wt k CO "' e za ers.i m metrowy azpaltowy sylka pocztowa w kraju - zz. 5.-; zagranic _ zi rona e e strosey, strona.' szpalt. - NeKrolo~ 3 ~r. str. 5 szpalt. - N!lcłasłlał " po tekgcl.e ro str. strona 5 szpalt. - Zwyczajne groszy str. O szpalt. - O;łoszenla aarłt czyno"".e. zaślubmowe O złot. - Ogłoszenia zamlelscul\'e ol>licianei s o 5 proc. nil ~ -.,, zagranicuiych o t)rocent dro!eł. "

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo