1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele"

Transkrypt

1 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele

2 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j 0 2c bo gac two form, kszta 0 0 t w, sma k w i ko lo r w. Cu kier ni cy prze - 0 2ci ga j 0 2 si 0 1 w po my s 0 0ach, re cep tu rach na s 0 0od kie pysz no 0 2ci, two rz 0 2c no w 0 2 ja ko i pod no sz 0 2c stan dard pro duk t w, a tym sa mym otwie ra j 0 2c no we po le pe 0 0 ne wy obra 0 2 ni i nie stan dar do we go po dej 0 2cia. Jed nym s 0 0o wem, ry nek cu kier ni czy kwit nie. I tu po ja wia si 0 1 szan sa dla tych, kt rzy wkr t ce sta n 0 2 na 0 2lub nym ko bier cu i przy rzek - n 0 2 so bie mi 0 0o i do zgon n 0 2 wier no , wy po wia - da j 0 2c sa kra men tal ne 6 7tak. Szan sa ta umo 0 4 li - wia m 0 0o dym adep tom mi 0 0o 0 2ci wy b r tor tu ma - rze Ґ. Bo jak wie my, tort jest jed nym z bar dzo wa 0 4 nych ele men t w, kt rych obec no na przy - j 0 1 ciu we sel nym jest, mo 0 4 na rzec, wr 0 1cz ob li ga to - ryj na. Za tem przy szli Pa Ґ stwo M 0 0o dzi po win ni sko rzy sta 0 4 z oka zji i ju 0 4 te raz roz po cz po szu ki - wa nia swo je go s 0 0od kie go ide a 0 0u. KIL KA ISTOT NYCH SZCZE G W Mo 0 4 li wo 0 2ci jest wie le C wa 0 4 ne, aby zde cy do wa 0 4 si 0 1 na ta ki tort, kt ry b 0 1 dzie od po wia da 0 4 nie tyl - ko na szym gu stom, ale tak 0 4e spra wi, i 0 4 go 0 2cie po czu j 0 2 si 0 1 nie bia Ґ sko, a ich pod nie bie nie i kub - ki sma ko we b 0 1 d 0 2 wo 0 0a jesz cze. War to zwr ci 0 4 uwa g 0 1, 0 4e s 0 0od ko 0 2ci po win ny har mo nij nie kom - po no wa 0 4 si 0 1 z ca 0 0o 0 2ci 0 2 me nu. Je 0 2li nasz ja d 0 0o spis zdo mi no wa ny jest przez po tra wy ci kie, to tort po wi nien by 0 4 lek ki, z dru giej stro ny C je 0 4e li me - nu sk 0 0a da si 0 1 z po traw lek ko straw nych, wte dy tort mo 0 4e by 0 4 ci ki, o in ten syw nym sma ku, ta - kim jak cze ko la da b 0 2d 0 2 ka wa. Jed nak smak w g 0 0 w nej mie rze uza le 0 4 nio ny jest od pre fe ren cji M 0 0o dej Pa ry i dla te go te 0 4 cu kier ni cy ofe ru j 0 2 tor - ty, zw 0 0asz cza te wie lo po zio mo we, w kil ku od r 0 1b - nych sma kach. Na le 0 4y r w nie 0 4 za dba 0 4 o trans - port tor tu; zwy kle zaj mu je si 0 1 tym cu kier nia, kt rej po wie rzy li 0 2my je go wy ko na nie, ale i tu na le 0 4y om wi 0 4 szcze g 0 0y do sta wy. Ko lej na istot - na kwe stia to czas, w ja kim za pla no wa na jest uro czy sto , a kon kret niej prze wi dy wa na tem - pe ra tu ra. Trze ba wni kli wie prze my 0 2le 0 4, ja kie sk 0 0ad ni ki zo sta n 0 2 u 0 4y te w na szym tor cie i czy ry zy ko wa nie u 0 4y ciem bi tej 0 2mie ta ny al bo kre - mu, kt re roz p 0 0y n 0 2 si 0 1, nim do cze ka j 0 2 efek tow - ne go wjaz du na sa l 0 1, ma sens. Dla po cie sze nia do dam, 0 4e wi 0 1k szo lo ka li po sia da kli ma ty zo - wa ne sa le i od po wied nie ch 0 0od nie do prze cho wy - wa nia ciast, ale war to zwr ci 0 4 uwa g 0 1 na wszyst - kie szcze g 0 0y, by w spo ko ju roz ko szo wa 0 4 si 0 1 pod - nio s chwi l 0 2 dzie le nia tor tu przez Ma on k w. Je 0 2li b 0 1 dzie my pa mi 0 1 ta 0 4 o tych kil ku pod sta wo - wych za sa dach, to nie ma 0 4ad nych prze szk d, aby za sza le 0 4 z for m 0 2 i urze czy wist ni 0 4 na wet naj - bar dziej fan ta zyj ne pro jek ty cu kier ni cze. SZA LE 0 1 STWO PO RA ZA CZ bo na odro bi n 0 1 sza le Ґ stwa za wsze jest miej sce. Je 0 2li kto 0 2 pra gnie cze go 0 2 in ne go, od mien ne go, w 0 0a sne go, co przy ci 0 2 gnie uwa g 0 1 bie siad ni k w, niech zre ali zu je sw j po mys 0 0! Ta ki ma 0 0y ak cent, na wet na we se lu w kla sycz nym sty lu, spra wi, 0 4e po ja wi si 0 1 odro bi na pi kan te rii, a go 0 2cie b 0 1 d 0 2 1є7

3 1 3FOT. MAT. PRASOWE FAJNE WESELE FOT. MAT. PRASOWE FAJNE WESELE zdu mie ni i roz ba wie ni jed no cze 0 2nie. Fan ta zyj ny tort mo 0 4e sta 0 4 si 0 1 mo ty wem prze wod nim przy j cia we sel ne go C mo ty wem, wzgl 0 1 dem kt re go b 0 1 d 0 2 do bie ra ne, przy k 0 0a do wo, po szcze g l ne ele - men ty wy stro ju czy ko lo ry sty ka. Ta ki tort to mu ro wa ny hit wie czo ru, a Wy zo sta nie cie za pa - mi 0 1 ta ni na d 0 0u go. W ten spo s b no wi Ma on ko - wie mo g 0 2 po ka za 0 4 si 0 1 z zu pe 0 0 nie in nej stro ny, prze 0 0a mu j 0 2c pew ne sche ma ty i nor my. Na wet w tor cie mo 0 4e za ist nie 0 4 cz 0 2st ka Was. A jak to zro bi 0 4? Oto kil ka nie zwy k 0 0ych pro po zy cji: M 0 0o da Pa ra mo 0 4e po ku si 0 4 si 0 1 o nie stan dar do wy tort, kt ry b 0 1 dzie wy ra 0 4a 0 4 ich za mi 0 0o wa nia. Je - 0 2li pa sj 0 2 Pa na M 0 0o de go jest pi 0 0 ka no 0 4 na, to tort w for mie sta dio nu spor to we go, na kt rym fi gur - ki M 0 0o dej Pa ry roz gry wa j 0 2 i 0 2cie spek ta ku lar ny mecz, b 0 1 dzie wi zu al nie wy ra 0 4a 0 0 to za mi 0 0o wa nie. Pr cz sta dio nu ist nie je wie le in nych opcji, kt re ko ja rz 0 2 si 0 1 z pi 0 0 k 0 2 no 0 4 n 0 2. I tak, je 0 2li nie sta dion, to tort w for mie pi 0 0 ki b 0 2d 0 2 fo to gra fia Pa na M 0 0o - de go w stro ju pi 0 0 kar skim umiesz czo na na 0 2rod - ku cia sta. Je 0 2li Pan nie M 0 0o dej ma rzy si 0 1 kr lew - ski 0 2lub C tort w for mie ka re ty b 0 2d 0 2 kr lew skie - go zam ku spraw dzi si wiet nie. Ta ki baj ko wy ele ment po zwo li M 0 0o dej Pa rze prze nie si 0 1 w 0 2wiat ma gii i wy obra 0 2 ni. Je 0 4e li przy szli ma on ko wie ko cha j 0 2 kli ma ty mor skie, uwiel bia j 0 2 1є7 REKLAMA

4 1 3PROMOCJA Kon sul tant 0 2lub ny ra dzi: AD RIA NA PIE KAR SKA EXC LU SI VE EVENT Wie lu z nas nie wie, 0 4e po da wa nie tor tu pod czas uro czy sto 0 2ci we sel nej ma swo je 0 2r d 0 0o w tra dy cji. S 0 0od ki po - cz 0 1 stu nek sym bo li zo wa 0 4 ma bo wiem przysz 0 0e szcz cie M 0 0o dej Pa ry, kt ra dzie l 0 2c si 0 1 de se rem z go mi, za pew - nia so bie do sta tek na wsp l nej dro dze 0 4y cia. Dzi siaj wy b r tor t w we sel nych jest bar dzo bo ga ty. Cu kier nie ofe ru j 0 2 nam wy ro by r 0 4 ne go kszta 0 0 tu oraz sma ku. Jed no cze 0 2nie na le 0 4y pa mi 0 1 ta 0 4, 0 4e im bar dziej wy my 0 2l ny wy piek, tym trud niej go po kro i 0 4, dla te go te 0 4 do - brze jest po pro si 0 4 ob s 0 0u g 0 1 re stau ra cji o po moc. Nie za po mi naj my r w nie 0 4 o tym, 0 4e uroz ma ico ne tor ty z re gu 0 0y 6 7ob la ne s 0 2 du ilo 0 2ci 0 2 mar ce pa nu, kt ry pod trzy mu je kon struk cj 0 1, wi 0 1c i sam po cz 0 1 stu nek b 0 1 dzie du 0 4o s 0 0od - szy od tra dy cyj nych ciast. R w nie wa 0 4 ny, jak smak i wy gl 0 2d tor tu, jest spo s b je go po da nia. Naj cz ciej wpro wa dza si 0 1 go przed ocze pi na mi, a wi 0 1c w oko li cach p 0 0 no cy lub te 0 4 po po dzi 0 1 ko wa niu dla ro dzi c w, jed nak nie ma jed nej obo wi 0 2 zu j 0 2 cej po ry, dla te go te 0 4 M 0 0o dzi ma j 0 2 wol n 0 2 r 0 1 k 0 1 w tej kwe stii. Po ra po da nia tor tu za le - 0 4y r w nie 0 4 od re gio nu. Ma my do wy - bo ru wie le ro dza j w wy pie ku we sel - ne go C od pi 0 1 tro wych po par te ro we w naj roz ma it szych for mach i po da wa - ne na prze r 0 4 nych pa te rach. Tor ty mo g 0 2 by 0 4 przy ozdo bio ne 0 2wietl ny mi ra ca mi, fi gur ka mi stwo rzo ny mi na spe - cjal ne za m wie nie lub te 0 4 wpro wa - dza ne na pod 0 2wie tla nych sto 0 0ach. Wszyst ko za le 0 4y od na szych upodo - ba Ґ. Mo 0 4 li we s 0 2 r 0 4 ne wa rian ty kro je - nia C Pan M 0 0o dy kroi pierw szy ka wa - 0 0ek, cz 0 1 stu j 0 2c nim swo j o n 0 1, po tem Pan na M 0 0o da po od kro je niu na st 0 1p nej cz ci kar mi swo je go m a. Ko lej ne ka wa 0 0 ki po da wa ne s 0 2 przez ob s 0 0u g 0 1 we sel n 0 2 wszyst kim go 0 2ciom, roz po - czy na j 0 2c od ro dzi c w. Dru gim wa rian - tem jest wsp l ne kro je nie pierw szych ka wa 0 0 k w, kt re p 0 2 niej M 0 0odzi wr cza j 0 2 swo im naj bli 0 4 szym. Nie za le 0 4 nie jed nak od sma ku, ro dza ju, spo so bu po da nia oraz po ry naj wa 0 4 niej sza na we se lu jest do bra za ba wa, cze go 0 4y - czy my wszyst kim Przy sz 0 0ym Ma on - kom! 62 magazyn wesele szum fal, tort na wz r mor skiej bry zy, w nie bie - skich ko lo rach, z de ko ra cja mi imi tu j 0 2 cy mi musz le, ka mie nie, al gi, z pew no 0 2ci 0 2 od da kli mat chwi li. Je 0 2li M 0 0o dzi to 6 7dzie ci kwia ty, wy zwo le - ni, z cze ni z na tu r 0 2, niech na ich tor cie po ja wi 0 2 si 0 1 fan ta zyj ne ele men ty ro 0 2lin ne, a je go for ma przy bie rze po sta 0 4 zie lo nej ki, na kt rej roz sia - ne s 0 2 r 0 4 no ko lo ro we kwia ty. A gdy by tak przed - sta wi 0 4 sie bie na wz r zna nej pa ry ze 0 2wia ta ba - 0 2ni, fil mu, gier? I tu mi strzo wie 0 2wia ta cu kier ni - k w nie za wo dz 0 2. Praw dzi wi ar ty 0 2ci mo g 0 2 zre - ali zo wa 0 4 naj 0 2miel sze fan ta zje. Shrek i Fio na czy Gni j 0 2 ca Pan na M 0 0o da, kli ma ty gang ster skie lub in ne, z kt ry mi zwi 0 2 za ni s 0 2 przy szli ma on ko - wie C to co 0 2 dla bar dzo wy ma ga j 0 2 cych i dla nie - zwy kle od wa 0 4 nych. Ta kie sza lo ne po my s 0 0y po ja - wia j 0 2 si 0 1 na na szym ryn ku co raz cz ciej. Wcie - la j 0 2 je w 0 4y cie na wet ci, kt rzy wo l 0 2 za cho wa 0 4 kli mat kla sycz ne go we se la C i ma j 0 2 na tym po lu nie z za ba w 0 1. A je 0 2li cho dzi o pod po wie dzi, gdzie szu ka 0 4 ta kich ele men t w, to In ter net b dzie nie oce nio nym 0 2r d 0 0em in spi ra cji. War to pa mi 0 1 ta 0 4 o tym, aby dzie 0 0o sztu ki cu kier - ni czej nie przy s 0 0o ni 0 0o te go, co naj wa 0 4 niej sze C uro ku chwi li, ra do 0 2ci z dzie le nia si 0 1 tor tem, kt - ry prze cie 0 4 ja wi si 0 1 ja ko sym bol szcz cia i do - stat ku. Tort jest ele men tem de ko ra cyj nym we - se la, a je go po da nie to uro czy sta i efek tow na chwi la. Za tem przy szli ma on ko wie po win ni si 0 1 za sta no wi 0 4, cze go ocze ku j 0 2 i na ja ki efekt li cz 0 2. Nie war to za wszel k 0 2 ce n 0 1 de cy do wa 0 4 si 0 1 na tor - to we dzie 0 0o sztu ki kosz tem sma ku czy ja ko 0 2ci. Na rze cze ni nie po win ni przed k 0 0a da 0 4 ele men tu za sko cze nia i szo ko wa nia nad wy 0 4ej wy mie nio ne ce chy, bo naj wa 0 4 niej sza jest na tu ral no i to, co gra w du szy M 0 0o dej Pa ry. Eks tra wa gan cja jest w mo dzie, ale kla sy ka ni gdy z niej nie wy cho dzi C prze to wy b r po mi 0 1 dzy fan ta zyj nym a kla sycz - nym tor tem osta tecz nie na le 0 4y do M 0 0o dych. WY WA 0 3O NA NUT KA SZA LE 0 1 STWA Je 0 2li nie in te re su j 0 2 nas ar ty stycz ne tor ty, ale chcie li by 0 2my do swo je go do da 0 4 fi ne zyj ny ele - ment, wy star czy zde cy do wa 0 4 si 0 1 na nie wiel ki 1є7

5 1 3 ak cent, ta ki jak hu mo ry stycz na fi gur ka przed - sta wia j 0 2 ca M 0 0o d 0 2 Pa r 0 1 w ja kiej 0 2 sy tu acji. Na ryn ku 0 2lub nym mo 0 4e my si 0 1 spo tka 0 4 z co raz no - wy mi po my s 0 0a mi na za baw ne fi gur ki no wo 0 4e Ґ - c w, na przy k 0 0ad: 6 7Ucie ka j 0 2 ca Pan na M 0 0o da, 6 7Ku la u no gi, 6 7Mam Ci 0 1!, 6 7Na mo to rze, 6 7Mi 0 0o - 0 2ni cy gol fa, 6 7Pa ra M 0 0o da F1, 6 7Pa ra gwiaz dor - ska, 6 7Ksi z baj ki, 6 7Po mo 0 4esz mi? i wie le in - nych. Fi gur ki te go ty pu z pew no 0 2ci 0 2 zo sta n 0 2 za - uwa 0 4o ne i wpra wi 0 2 go 0 2ci we sel nych w wy 0 2mie - ni ty hu mor. Ist nie je opcja za ku pu fi gur ki z per - so na li za cj 0 2, kt ra obej mu je wy b r ko lo ru w 0 0o - s w, ubra nia, po zy i po zo sta 0 0ych ele men t w. Po - za tym po uda nym we se lu mo 0 4e my po sta wi 0 4 sta tu et k 0 1 gdzie 0 2 na do mo wej p 0 0 ce i z u 0 2mie - chem wspo mi na 0 4 dzie Ґ 0 2lu bu. Z pew no 0 2ci 0 2 b dzie to mi 0 0e wspo mnie nie. Ele men tem de ko ra - cyj nym mo g 0 2 by 0 4 r w nie y we kwia ty, kt re sub tel nie pod kre 0 2la j 0 2 urok chwi li i spra wia j 0 2, 0 4e tort wy gl 0 2 da bar dzo efek tow nie. W ten spo s b tort mo 0 4e sta 0 4 si 0 1 cu dow n 0 2 kom po zy cj 0 2. Kwia ty za ak cen tu j 0 2 de li kat no b 0 2d 0 2 wy ra zi sto na - sze go tor tu, wszyst ko za le 0 4y od wy bo ru ga tun ku C r 0 4e, stor czy ki, kon wa lie, s 0 0o necz ni ki, sto krot - ki i wie le in nych C a tak 0 4e ko lo ry sty ki (czer wie - nie, cie, po ma ra Ґ cze, pa ste le, w tym de li kat - ne r 0 4e, czy te 0 4 in ten syw ne bor do b 0 2d 0 2 od cie nie nie bie skie). 0 3y we kwia ty da j 0 2 zu pe 0 0 nie in ny efekt ni 0 4 sztucz ne. Je 0 2li wpraw na r 0 1 ka cu kier ni - ka wy cza ru je tort ma rze Ґ i opa trzy go kwia to - wy mi de ko ra cja mi, w sty lu, kt ry bli ski jest M 0 0o dej Pa rze, to re zul tat mo 0 4e przej naj 0 2miel - sze ocze ki wa nia. In dy wi du al no zo sta je pod kre 0 2lo na r w nie 0 4 przez ory gi nal ne de ko ra cje i zdo bie nia, z pew no - 0 2ci 0 2 przy ku j 0 2 one uwa g 0 1 bie siad ni k w. Wy b r de ko ra cyj nych na rz 0 1 dzi, ja ki mi dys po nu j 0 2 cu - kier ni cy, jest nie zwy kle sze ro ki, a s 0 2 to przede wszyst kim: fo rem ki do ko ro nek i fal ba nek, pla - sti ko we wy kra wacz ki w prze r 0 4 nych kszta 0 0 tach, no 0 4y ki i tyl ki de ko ra tor skie, sze ro ka ga ma de - ko ra cji cu kro wych, mar ce pa no wych, kar me lo - wych, cze ko la do wych, dru ko wa nych, barw ni ki do mas cu kro wych i ae ro gra f w i in ne. Za tem cu kier nik mo 0 4e wy cza ro wa 0 4 upi 0 1k sza j 0 2 ce de ta - le. War to z nim po roz ma wia 0 4 przed za ku pem tor tu na te mat do st 0 1p nych od mian zdo bie Ґ i wi - zji, jak po czy 0 4 je w sp j n 0 2 ca 0 0o , ta k 0 2, kt ra ocza ru je go 0 2ci. Co raz cz ciej przy szli ma on ko - wie wy bie ra j 0 2 fon tan ny tor to we, bo wiem kie dy zga sn wia t 0 0a, a sa l 0 1 wy pe 0 0 ni 0 2 sno py iskier, go - 0 2cie mo g 0 2 li czy 0 4 na wspa nia 0 0y po kaz. Ra ce tor to - we ma j 0 2 zr 0 4 ni co wa ne wy mia ry C 12, 18 lub 25 cm, a czas dzia 0 0a nia od oko 0 0o 60 do 120 se kund. Je 0 2li fon tan ny tor to we nam nie od po wia da j 0 2, bo nie chce my zaj mo wa 0 4 si 0 1 ich wy ci 0 2 ga niem po sko Ґ czo nym po ka zie lub po pro stu nie tra fia j 0 2 one w na sze gu sta, w za mian w pew nej od le g 0 0o - 0 2ci mo 0 4e my umie 0 2ci 0 4 zim ne ognie al bo za pa li 0 4 wcze 0 2niej przy go to wa ne 0 2wie ce, kt re r w nie 0 4 na kil ka mi nut za mie ni 0 2 sa l 0 1 w ma gicz ne miej - sce, a nasz tort po zo sta nie nie na ru szo ny i go to - wy do roz ko szo wa nia si 0 1 je go sma kiem. O KSZTA 0 9 CIE I PRE ZEN CJI Istot ny jest tak 0 4e kszta 0 0t wy ma rzo ne go tor tu Pa Ґ stwa M 0 0o dych. Wbrew po zo rom okr 0 2 g 0 0y kszta 0 0t nie jest je dy n 0 2 mo 0 4 li wo 0 2ci 0 2. Fir my cu - kier ni cze ofe ru j 0 2 tor ty r 0 4 nych kszta 0 0 t w i wiel - ko 0 2ci. Ma my za tem wy b r mi 0 1 dzy tor tem okr g 0 0ym, kwa dra to wym, pro sto k 0 2t nym, w for mie sto 0 4 ka, tor tem war stwo wym sk 0 0a da j 0 2 cym si 0 1 z kil ku fi gur geo me trycz nych, po nad to w ofer cie nie kt rych cu kier ni od naj dzie my for my naj bar - dziej zwa rio wa ne. Je 0 2li m wi my o kszta 0 0 tach, 1є7

6 1 3REKLAMA to po ja wia si 0 1 tu istot na kwe stia, na czym i w ja ki spo s b umie 0 2ci 0 4 tort tak, by zo sta 0 0 on od po wied nio za pre zen to wa ny. Naj bar dziej po pu lar ne s 0 2 ste - la 0 4e, sto ja ki i pa te ry pod tor ty. War to do da 0 4, 0 4e cz firm cu kier ni czych pr cz tor t w po sia da tak 0 4e pod sta wy i pro po nu je ich wy po 0 4y cze nie. Ist nie - j 0 2 te 0 4 fir my, kt re zaj mu j 0 2 si 0 1 sprze da ste la 0 4y pod tor ty we sel ne. W ich ofer cie znaj dzie my ste la 0 4e pla sti ko we, me ta lo we, szkla ne, w z 0 0o tej ko lo ry - sty ce, a na wet ta kie, kt re ma j 0 2 fan ta zyj ny kszta 0 0t ro we ru, li 0 2ci, ser ca czy 0 0o 0 4a no wo 0 4e Ґ c w. Je 0 2li 0 4ad na z tych opcji nie od po wia da M 0 0o dej Pa rze, mo 0 4e ona po sta ra 0 4 si 0 1 o w 0 0a sny pro jekt, na przy k 0 0ad z drew na b 0 2d 0 2 in ne - go ma te ria 0 0u. Przy odro bi nie zdol no 0 2ci i za an ga 0 4o wa nia z pew no 0 2ci 0 2 uda si 0 1 Wam stwo rzy 0 4 ory gi nal n 0 2 pod sta w 0 1 pod tort. Mu si my za dba 0 4 o to, by tort wje cha 0 0 na sa l 0 1 b 0 2d 0 2 zo sta 0 0 na ni 0 2 wnie sio ny w pi 0 1k nym sty lu. Zwy - kle lo ka le, kt re or ga ni zu j 0 2 przy j 0 1 cia we sel ne, po sia da j 0 2 od po wied nie w z ki czy sto li ki umo 0 4 li wia j 0 2 ce po ja wie nie si 0 1 tor tu na 0 2rod ku sa li. CE NA TOR TO WE GO MA RZE NIA Nie za po mi naj my o kwe stii, jak 0 4e istot nej dla przy sz 0 0ych ma on k w, czy - li o ce nach. Ce ny tor t w s 0 2 nie zwy kle zr 0 4 ni co wa ne i za le od wie lu czyn - ni k w: re no my cu kier ni, wiel ko 0 2ci, for my, kszta 0 0 tu, ro dza ju u 0 4y tych sk 0 0ad - ni k w, ilo 0 2ci ele men t w de ko ra cyj nych, stop nia trud no 0 2ci. Ci, kt rzy de cy - du j 0 2 si 0 1 na for my bar dziej wy ra fi no wa ne, mu sz 0 2 si 0 1 li czy 0 4 z wi 0 1k szy mi kosz ta mi. Za tem jak kszta 0 0 tu j 0 2 si 0 1 ce ny? Koszt ki lo gra ma tor tu to wy da - tek rz 0 1 du 45 C200 z 0 0, a cza sem i wi 0 1 cej. Ce na trzy pi 0 1 tro we go tor tu to wy - da tek w wy so ko 0 2ci 180 z 0 0, czte ro pi 0 1 tro we go C 210 z 0 0, a pi 0 1 cio pi 0 1 tro we go C 1є7

7 z 0 0. Do cen na le 0 4y do li czy 0 4 pro duk ty wy ko - rzy sta ne do pie cze nia i de ko ra cji. Za tem na ca ko wi t 0 2 ce n 0 1 sk 0 0a da si 0 1 pro dukt plus us 0 0u ga. W g 0 0 w nej mie rze koszt tor tu kszta 0 0 tu je si 0 1 we - dle in dy wi du al nych cen ni k w cu kier ni. War to jed nak pa mi 0 1 ta 0 4, 0 4e przed do ko na niem wy bo ru trze ba uwa 0 4 nie obej rze 0 4 do tych cza so we pro jek - ty, prze pro wa dzi 0 4 roz mo w 0 1 na te mat na szych ocze ki wa Ґ i mo 0 4 li wo 0 2ci ich re ali za cji przez fir m 0 1 cu kier ni cz 0 2. Pa mi 0 1 taj my te 0 4, 0 4e przed usta le - niem kon kret ne go sma ku tor tu na le 0 4y do ko na 0 4 de gu sta cji. Je 0 2li cho dzi o sma ki tor t w, to r w - nie 0 4 w tej kwe stii ist nie je nie zwy k 0 0a r 0 4 no rod - no Za tem mo 0 4e my wy bra 0 4 tort wy ko na ny na ba zie kre mu b 0 2d mie ta ny, o sma ku ka wo wym, mar cel lo, cze ko la do wym, kar me lo wym, ba ka lio - wym, orze cho wym, pi sta cjo wym, mar ce pa no - wym, owo co wym (na przy k 0 0ad ma li no wym, tru - skaw ko wym, ba na no wym, brzo skwi nio wym, wi - 0 2nio wym, ana na so wym, ko ko so wym, ma ra kui). Oczy wi 0 2cie sma ki cz 0 1 sto cz 0 2 si 0 1 ze so b 0 2 C przy k 0 0a do wo cze ko la do wy z wi 0 2nia mi, ka wo wy z be zami, orze cho wo -kar me lo wy, tru skaw ko wo - -pi sta cjo wy (po da ne mo 0 4 li wo 0 2ci nie wy czer pu j 0 2 bo gac twa sma k w, ja kie ofe ru j 0 2 fir my cu kier ni - cze). Po my s 0 0o wo cu kier ni k w po zwa la na stwo rze nie sma ko wych ar cy dzie 0 0 C ich re cep tu ry s 0 2 pil nie strze 0 4o ne. Uwzgl 0 1d nia j 0 2c w swo ich wy - dat kach we sel nych ce n 0 1 tor tu, na le 0 4y pa mi 0 1 ta 0 4 o pod sta wie pod tort i kosz tach je go trans por tu. Po spraw dze niu i prze te sto wa niu cu kier ni nie po zo sta je nic in ne go, jak tyl ko do ko na 0 4 wy bo ru. WER SJA MI NI Tort we sel ny na sto le to nie je dy na mo 0 4 li wo , by za pa mi 0 1 ta 0 4 je go smak i wy gl 0 2d w tym nie po - wta rzal nym dniu. Fir my cu kier ni cze, pr cz stan dar do wych pa czek z cia sta mi, pro po nu j 0 2 zmi nia tu ry zo wa n 0 2 wer sj 0 1 tor tu 0 2lub ne go w pi 0 1k nym opa ko wa niu dla ka 0 4 de go z go 0 2ci. Ta - ka mi nia tur ka po pierw sze wy gl 0 2 da bar dzo 0 0ad - nie, wr 0 1cz ol 0 2nie wa, a po dru gie to ory gi nal ny i 0 2wie 0 4y po mys 0 0, kt ry z pew no 0 2ci 0 2 usa tys fak cjo - nu je go 0 2ci. Cu kier nik po 0 2wi 0 1 ca wie le uwa gi, two rz 0 2c ma po do bi zn 0 1 tor tu, wy ma ga to od nie go za an ga 0 4o wa nia i wy si 0 0 ku. Na to miast M 0 0o - da Pa ra, me ta fo rycz nie rzecz uj mu j 0 2c, prze ka - zu je swo je szcz cie da lej, ob da rza bie siad ni k w we sel nych swo j 0 2 ra do 0 2ci 0 2. S 0 9OD KIE POD SU MO WA NIE Nie po zo sta je mi nic in ne go, jak tyl ko 0 4y czy 0 4 Wam wspa nia 0 0ych do zna Ґ sma ko wych i du 0 4o szcz cia w po szu ki wa niach ide al ne go tor tu, kt ry za do wo li za r w no Was, jak i Wa szych go - 0 2ci, a tym sa mym spra wi, 0 4e ten naj pi 0 1k niej szy dzie Ґ w 0 4y ciu sta nie si 0 1 jesz cze pi 0 1k niej szy. PAU LI NA KAR PIERZ FOT. MAT. PRASOWE JAMAL-ICE Elementem dekoracyjnym mog 0 2 by 0 4 r wnie ywe kwiaty, kt re subtelnie podkre 0 2laj 0 2 urok chwili i sprawiaj 0 2, 0 4e tort wygl 0 2da bardzo efektownie. W ten spos b tort mo 0 4e sta 0 4 si 0 1 cudown 0 2 kompozycj magazyn wesele

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu,

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu, INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje siê w: Jab³onnie Nieporêcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl grudzie nr 22/2011 Przysta w sercu Mazowsza Czas na zmiany W numerze Jaki

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

ئwiczenia hatha jogi program autorski

ئwiczenia hatha jogi program autorski BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA DANUTA PALICA ئwiczenia hatha jogi program autorski Hatha joga 1 jest czêœci¹ sk³adow¹ systemu wychowawczo-higieniczno- -leczniczego, kt rego korzenie tkwi¹ w kulturze i tradycji

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Bajki nie-bajki i bajkoterapia

Bajki nie-bajki i bajkoterapia TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Bajki nie-bajki i bajkoterapia O po ytkach p³yn¹cych z czytania, opowiadania, a nawet uk³adania bajek napisano ju niemal wszystko, zw³aszcza w ostatnio bardzo popularnym krêgu

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta BIULETYN Nr 1 (27) MAJ 2008 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta spis treści 1 2 W kraju

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Nikiszowca str. 6 i 8

Zapraszamy do Nikiszowca str. 6 i 8 NR 11 (62) listopad 2011 Nr rej.: 1862 KATOWICE sp. z o.o. W W W. P K M. KATO W I CE. P L Zapraszamy do Nikiszowca str. 6 i 8 Na czas z KZK GOP Miasto sportu i rekreacji str. 8 str. 2 str. 4 KONKURS FILMOWY

Bardziej szczegółowo

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją 2 Doświadczenia i projekty Aneta Ratajek Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją uwagi u dzieci są

Bardziej szczegółowo

Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) TEMAT NUMERU TERAPIA SI Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) INTEGRACJA SENSORYCZNA polega na uporz¹dkowaniu oraz w³aœciwej interpretacji informacji odbieranych z r nych uk³ad w i wykorzystywaniu ich w

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015 Zgłoszenia nadesłane do 19 czerwca 2015 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści ANALIZARYNKU INWESTYCJE TRANSAKCJE KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓWNOCLEGOWYCH DOTACJEUNIJNE GASTRONOMIA FIRMY I SIECIHOTELOWE

Spis treści ANALIZARYNKU INWESTYCJE TRANSAKCJE KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓWNOCLEGOWYCH DOTACJEUNIJNE GASTRONOMIA FIRMY I SIECIHOTELOWE Spis treści ANALIZARYNKU Silnywpływkryzysu Rok 2009 był jed nym z na trud niej szych w bran ży ho te lar skiej. Spad ki ob ło że nia po koi ho te lo wych, jak i cen w sto sun ku do ro ku 2008 się gnę ły

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja,

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz

MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a SALON MATURZYSTÓW Perspektywy OFERTA DLA WYSTAWCÓW wrzesień n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań n Białystok n Toruń n Bydgoszcz n Lublin

Bardziej szczegółowo

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2009 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Monika Balcerowicz Redakcja j zykowa: Monika Tura a Redakcja graficzna i sk

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce?

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Nr 72 marzec 2007 i Opinie nalizy A Analyses & Opinions Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Bartosz Smoter Piotr Kaźmierkiewicz Justyna Frelak (współpraca) Działania Pa

Bardziej szczegółowo

Lila Wyszkowska PLASTYKA PROGRAM DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Lila Wyszkowska PLASTYKA PROGRAM DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Lila Wyszkowska PLASTYKA PROGRAM DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

MĄDRZEJ. Kształcenie dla gospodarki. www.invest-park.com.pl

MĄDRZEJ. Kształcenie dla gospodarki. www.invest-park.com.pl MĄDRZEJ Kształcenie dla gospodarki www.invest-park.com.pl Sza now ni Pań stwo, cie szę się, bo po kilkunastu miesiącach przygotowań mo ja ogrom na pa sja: szkol nic two du al ne, po zwa la ją ce kształ

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Opis systemu Master Key System Master Key to specjalna kombinacja zamknięć i kluczy pozwalająca na otwieranie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń w budynku. Każdy z użytkowników

Bardziej szczegółowo

slodki Biznes otwartym na ludzi Bądźmy sobą wreszcie! inauguracja programu poświęconego edukacji zawodowej

slodki Biznes otwartym na ludzi Bądźmy sobą wreszcie! inauguracja programu poświęconego edukacji zawodowej MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ KWIECIEŃ / MAJ 2015 ISSN 1644-5163 osiągniemy inauguracja programu poświęconego edukacji zawodowej, slodki Biznes rośnie w zabrzu inwestycja firmy Kłos

Bardziej szczegółowo

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WITTCHEN przejął na GPW VIP Collection W 2011 ro ku WIT T CHEN S.A. pla nu je wejść na gieł dę. Fir ma w ostat nich la tach roz wi ja się bar dzo pręż nie, po mi

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Acculift laserowa lipoliza

Acculift laserowa lipoliza medycyna estetyczna dr n. med. Ewa Szpringer lek. med. Agata Szpringer Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic w Lublinie * Acculift laserowa lipoliza Pro ces sta rze nia nie sie ze so bą nie

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

STYCZE 2010 WPISUJE UCZE. dzieƒ miesiàc PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH. Instrukcja dla ucznia

STYCZE 2010 WPISUJE UCZE. dzieƒ miesiàc PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH. Instrukcja dla ucznia WPISUJE UCZE KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzieƒ miesiàc rok PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdê, czy ze staw eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY

RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY I. WPRO WA DZE NIE 1. Ni niej szy re gu la min ( Re gu la min ) okre śla za sa dy prze pro - wa dze nia Kon kur su Wy peł nij

Bardziej szczegółowo

Nr 75 maj 2007. Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy. Mirosław Bieniecki Justyna Frelak Piotr Kaźmierkiewicz (współpraca)

Nr 75 maj 2007. Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy. Mirosław Bieniecki Justyna Frelak Piotr Kaźmierkiewicz (współpraca) Nr 75 maj 2007 Opinie Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy Mirosław Bieniecki Justyna Frelak Piotr Kaźmierkiewicz (współpraca) i nalizy A Analyses & Opinions W polskiej gospodarce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE I DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Dom No we In we sty cje, po le ga ją cą na za miesz cza niu ogło szeń o nie ru cho mo ściach w Ga

Bardziej szczegółowo

Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg korzystnych efektów

Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg korzystnych efektów 2 Doświadczenia i projekty Aneta Jałowiecka Uniwersytet Jana Kochanowskiego Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce pytania i odpowiedzi Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie /

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Ka te che za 12 Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Zwia sto wa nie Ce le ka te che tycz ne: Tre ści: Wy ma ga nia: po zna nie praw dy, że Ma ry ja zo sta ła wy bra na na Mat kę Sy - na Bo

Bardziej szczegółowo

Celina Tuszyƒska-Skubiszewska Anna Walerzak-Wi ckowska

Celina Tuszyƒska-Skubiszewska Anna Walerzak-Wi ckowska Celina Tuszyƒska-Skubiszewska Anna Walerzak-Wi ckowska Ortograffiti PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ G d y n i a 2 0 0 9 Pro jekt ok ad ki: Krzysztof Godlewski Re dak cja gra ficz

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 11 grud nia 2014 r. w War sza wie od by ło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedze

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania Świadomość zdrowia przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej Realizowany przez sześć krajów europejskich projekt Świadomość zdrowia: nauczanie i uczenie się oparte na doświadczaniu w

Bardziej szczegółowo

Po rad nik. dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech

Po rad nik. dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech Po rad nik dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech War sza wa 2011 In for ma cje przy go to wa ne przez konsula MO NI KĘ LI PIŃ SKĄ Recenzja i konsultacja BE ATA KRA JEW SKA Departament

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Kem ping Krzysz to fa Jan kow skie go

Kem ping Krzysz to fa Jan kow skie go ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Pu blicz ność 12 Mul ti me dia Hap py End w Rze szo wie przy zna ła Grand Prix fil mo wi Kem ping w re ży se rii Krzysz to fa

Bardziej szczegółowo

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO 143 Ma rian Tu rek A dam So j da Ma ciej Wo l ny BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO EXAMINATION OF THE

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

nowa strona internetowa w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

nowa strona internetowa w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A nowa strona internetowa w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 1 9 l r o k I X l 1 0 k w I e t n I a 2 0 1 4 l r Z e S Z Ó w l k r o S n o e - m a I

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r.

9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r. 9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r. Spotkanie Noworoczne przed Koncertem. Toast noworoczny. Pani prezes wznosi go wśród działaczy Izby, parlamentarzystów i współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie CELE ZASADY I KRYTERIA Spis treści 1. Wstęp............................................... 3 2. Standardy i kryteria certyfikacji............................

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 2. AKTUALNE INFORMACJE. 1.1. Spis treści. 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów

1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 2. AKTUALNE INFORMACJE. 1.1. Spis treści. 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 1 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów 2. AKTUALNE INFORMACJE 2.1. Komentarz do ustawy o odpadach

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

boeinga GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ sierpnia 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.

boeinga GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ sierpnia 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski. GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 11 (62) 9 lipca - 26 sierpnia 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Z prawkiem "prawkiem" na boeinga AUTOPROMOCJA Kolejny numer

Bardziej szczegółowo

Choroby koœci i zatoki szczêkowej

Choroby koœci i zatoki szczêkowej Choroby koœci i zatoki szczêkowej Rozdzia³ 7 7.1 Cho ro by ko œci 129 7.2 Cho ro by za to ki szczê ko wej 137 Test: py ta nia 144 Test: od po wie dzi 148 Wpro wa dze nie W roz dzia le om wio ne s¹ pod

Bardziej szczegółowo

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA NAKŁAD 5000 EGZ. Ogródka Jordanowskiego

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA NAKŁAD 5000 EGZ. Ogródka Jordanowskiego bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz l l l bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz l l l bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz l l l bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz NR 14 (67)

Bardziej szczegółowo

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie skuteczne od ywianie wtreningu isporcie Podczas doskonalenia formy oraz treści niniejszej książki autor korzystał z pomocy Pierre a Manolova i Isabelle Touaty. Masz pytania? Chcesz porozmawiać z innymi

Bardziej szczegółowo

PO WIA TO WE CEN TRUM KUL TU RY I SZTU KI

PO WIA TO WE CEN TRUM KUL TU RY I SZTU KI PO WIA TO WE CEN TRUM KUL TU RY I SZTU KI im. Ma rii Ko nop nic kiej w Cie cha no wie ul. Stra żac ka 5 INFORMATOR KULTURALNY Wrzesień í2015 Wer ni saż ma lar stwa Han ny Ba ku ły i Sa lon Po ezji Po et

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŚCI. 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Autorzy 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Literatura 1.5. Wykaz skrótów 1.6.

1.1. SPIS TREŚCI. 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Autorzy 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Literatura 1.5. Wykaz skrótów 1.6. PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 1 Drogi i mosty 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Autorzy 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Literatura 1.5. Wykaz skrótów 1.6. Indeks rzeczowy 2. AKTUALNOŚCI 2.1.

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2011 2012 ISSN 1641-5825

Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2011 2012 ISSN 1641-5825 Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2011 2012 Sylwia Pragłowska ISSN 1641-5825 Od redakcji Z przy jem no ścią za pra szam do lek tu ry przed wa ka cyj ne go nu me ru, w któ rym zwra

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama Bo że Na ro dze nie to tak że czas Ro dzi ny, oso bi stych wspo mnień, po wro tów do prze - szło ści. Ży czę Wam wszyst kim, aby Wi gi lia, ten naj bar dziej uro czy sty dzień w ro - ku, by ła

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ad went / Ad went czas ocze ki wa nia na przyj ście Pa na Je zu sa

Ad went / Ad went czas ocze ki wa nia na przyj ście Pa na Je zu sa Ka te che za 24 Ad went / Ad went czas ocze ki wa nia na przyj ście Pa na Je zu sa Ce le ka te che tycz ne: Tre ści: Wy ma ga nia pod sta wo we: Wy ma ga nia rozszerzone: Me to dy dy dak tycz ne: Środ

Bardziej szczegółowo