zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów"

Transkrypt

1 lir Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, ; "6)D Aroazg E' Administracja: Piotrkowska 70. Telefon Redaktor przyjmuje od godz. 5-eJ - 7-e.1 wieczorem. "'~ u ~ ~.. Tel. nocny , Nr. konta P.K.O fifdfral friist:b erozil -k~d(lerlo"i ieśli nie zaniecha. na',ch Zwrot ku centrum zaarf5ziowftnifm tjldn"ch samosądów BERLN, 4 Jdtpca. - Gruntowna rekonstrukcja galbwnełu LONDYN, 4 lipca. (Pat.)'-l zdaje się nie ulegać wątjpliwości, chodzi.iedynie o tenntn, Berlin zasgpang od~z"aldi komi.~td r~"olu- Znruny pujblicysta a.jljgielski Bar kiedy ma bvć ona dokonana. (gjneso par.jl narodowo-loc:jalistuł:loej tlett, znawca slosumk6w w Jutro Ni~mczech, twlerd,m d;z:i5 na wyjeżdża na dłuższy urlop ministe:.- gospodarki Scllmidt, Prasa francuska ogłasza dzisiaj tekst odezwy, rozl"zm ane.i w Berlinie, a podpisan~.i 1. PARYŻ, 4 ipcą. (Tel. wl. "Głosu Porannego") - łamach,.news GhJronide", że Roehm wraz z generałem Schlel który ma nie Powróoić więcej przez komitet rewoluey.inej partji narodowo - socjalistycznej. Komitet ukonstytuował sh~ na swe stanowilsko. Sam prezy cherem przygotowywał zmianę przed dwoma dniami. W odezwie czytamy: dent Hindenbrurg wy'powied~ie(i "Przywódcy nasi ~o taił wymordowa:li! Pomimo to AliCJA DLA ZREALZOWANA obecnego rządu w Niemczech, się miał Za rekonstrukc.ia rz~du, DRUGEJ REWOLUC.J Ml'S BYĆ PROW ADZONA. Hitler ~łał sic narzędziem w ręk 1 1 r~yc2em zamierzali oni upro narazie jednak nie zdołano je<;~ l'eakc.łi i wielkich przemysłow ('ów, ut>is!.. aj:,cyeh robotników" i sm Hłt1era, aby pozostał DAl cze uzigodnić kandydatur do JednoczeSnie donoszą o WZMOŻE. Tl; SĘ PROP GANOY KOM lnlstycznej w ctt swem stanowisku kanclerza.. poszczeg61n~h tf'ik. łych Niemczech a szczególnie ~ 6kr~Jach pl'z"my ow~'cl'_ Rekonstrukcja rządu dokonn:ł W Za~łQbiQ Ruhry masyprzybraly tak G OŻNĄ POSTAWĘ WOBEC PRZEMYSLOW Sehlehberem. jako wicekancema być,jeszcze przed jesieni:] CÓW, że musidno im przydzielił osobną slraż policyjną. nem Roehmem, Jako mini i to w sensie Rząd francuski wydał )ł'j lerunkom granffzjjym polecenie nie przt'p!lszczonla na tery lfrem wojny. zwiększenia wpływów przedsta. tor.łum Francj ~bodźców z Niemec :L pośród sdurmówd oraz zwolenników Roebma. Zamierzali oni jakoby posta wicieli kiel'tmku umiarkowanewlić Hłifllera wobec fak.tu dokonanego i w ten sposób ~o, a więc niemiei!ko - narodowyeh ł centrum. Zl1llsl6 Reichs hra decyduje BERLN, 4-~o lirpea. - Ostat nie słowo, od któlrego zależne będzie ukształtowanie się Sył11 acji w Niemcze~h, należy do Reichswehry. W kołach generalskich lu je pa oburzenie na rząd z powodu za 1ll00'dowania f.(en. Schleicber2, Jeden z wybijlm.ych dow6 j. Ców Rekhswehry, gen. Fritsoh ~.iawił się kanclerza Hittlera i w stanowcze.; formie zażądaj przerwania chlszych egzekucii Gen. Fritsch w imieniu dcw(idców Rekhswehrv za~ro!l;ił Hitlerowi ares1;' towaniem pi'zez wo.isko, jeśli rozstrzeliwanie osób po dejn'zanvcljl o udział V' puozu ROC'hma nie ustanie. NatVl<'!h Ul ias tipo rozmowi ' z prz-edsta wicję lem Rekhswellry zdenerwowanv kanclerz wezwał do siebie Goerilllga i odbył z nim długą konferencj-ę, która trwała do późnej nocy. Tej samej noc~ Goeri l ll~ zjawił s~ę w ko mendzie Rekhswehry, TWOSZt}C o posłuchanie u gen. Fl'it'>'cha, ten jednakże odmówił P,'zY.ięcia prem,iel'a Prus. Na tle tych wypadków rozeszły się po~łoskj, że policja Goe riiga aresztowała gen. Fri ischa. Pog'loski te.iednak zostały stanowczo przez rząd niemiecki zdementc'wane. Lekka głowa w Biężklel chwili BERLN, 4 lipca. (PAT) - Pru liki minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie, zezwalające osobom aryjskiego pochodzenia na zmianę nazwisk o brzmieniu iydow ~kiem. Z prawa tego nie będą mogli korzystać żydzi, którzy nawet w ra zie przejścia na inną religję, będą musieli zatrzymać aazwhika. dotychczasow' wymienia Papena na stanowisko prezydenta Rzeszy LONDYN, 4 lipca. (Tel. wł. "Głesu POl'anne~o"l - Jedno z pism angielskicb donosi w depeszy z Berlina, źe prezydent Hindenburg, ostał nio b~u'dzo cif..żko chory. w obecności świadków odczytał testament, w którym wyznaczył na wypadek swoje i śmierci wieekanclerza Papena. jako swego nast~pcę na stanowisko prezydenta Rzeszy. Oddziały policji na głównych ulica ch Berlina i w siedzibach azturmó wek. lioebbels zaproazon, do udziału w spisku go do zgodv. Seh!leicher osłirze gany był, jak'ohv przed Ckoma t!v~dniami, te A'l'ozł mu aresz to~n1:. SplskowcJ zwr6ełl 1Jl~ do Goebbelsa. prosząc JCO o udział akejt. j w t~j Sohleicher md.l, że on niebawem zastąpi Hitlera PARYf:,., ~i '(PaU -- 'S, tluacja politycma w Nłemcaecti w dadszym ei~ ~t przedmiotem tywe!ro!8mtereapwa. pmsv kane1l51dej. kez.mm za:ildterm-ow8jdlie bud.zi kem.,anja kół berlbkdlel1 pruciw gen. Schłeiebero'Wll ł ałusje memiecllclich o,zynlllilk6w of.llcjal. n.veh do porozumiewania.ię splslkowcó'w z za~oioc,. Korespondent "Jo~" 1 poodkteś1ja. te pran berldmka Z/lRtJk,a Sehleieherowi ndetyrko zdradę reglime'u, ale także zd.n d~ N.em.iec, poniewał (eneraj mial podobno nawtąjzać kontakt s JllOCaHtwcn sarl1'arniez nem. Sohlełeher miel twterctljn, l 1l' MtlerySll1 wkróke młkn1e Niemczech po'w8łame nowy..., pod jego kłerownletwem. Miał r6wtnł6t nekomo obłe' cać, te rląd jego.. P~fd,z.łe do Genewy. bez 1Dt~tw t bez wa ~ f S t, 6 dl h- d runk6w wł. bez lcsjlienit ys ące are z o- OD r 1- erowca-mor erer ze.dou ~łom n4emłeekim.. wanych BERLN, 4 lipca. (PAT) _ Sąd wsehodniem pograniczu Niemiec dykłowell1jul JlR'MZ POCUe:łe 1io WEDEŃ, 4 lipca. (Tel. wf. "Go przysięgłych w Neimane skazał na skazał na śmierć. i utratę praw oby nom i r~. su Porannego"). - Twierdzą t~taj, mierćhitlerowca Alfreda SchlegeJa watesklch członka katolickiego. _ że liczba ~esztowanycb. w Nlem- za zamordowanie robotnika polski" związku _młodzieży! Meissnera, któ Wlzyla U HRdenburga czecb w związku z ostatdlmi wypad go Lotoa. ry... ubiegłym nneslącu zamordo' karni wynosi przeszło 3 tysiące OSÓb ', ~ERLlN 4 r (PAT) Sąd wał w miejscowoścl Gollmuetz szłur BERLN, ł lipca. (PAT' - l)zł6 W śród nich 200 będzie oskarionycb d J' lpc~i d - na mowca,!nspektora Eisbolza. 10 goclz. 13.'" Hltler powt6ołt ltlf o czynny udz:iał w.pllka. tja zwyc:m ny w ę zyrzeczu lo-. N... do a...

2 Nr 182 Ziemia Obź'cana na Dalekim Wschodzie o o Wrażenia z pobj/łu ; obserwacje, poczynione w autonomiczne; rej)ub"ce żydowskie; w Sowietach (Cykl reportaży i artykułów specjalnego wysłannika "Głosu Porannego"). limat nie jest ideain, i aut obliczona.jest przewa.źoie dzicl"nika. 'Ala.' bywa ciepły 7. rem, opolwładaji, je dość często na zim~. Kwest ja c&~ więc po deszezyltiem. w końcu czerwca ostry wiatr uniemożliwiał wyj. Opisująe warunki AMg'aficz zyskuje się w GPU w Chabal'ow siada tu ogrolnne znaczenie. - panują już upały, które trwaj q śeie do lasu itrzeb.a było ~e le BiN-Bidżanu., korzystam z sku.. Juiora i s tawy oraz rzeezki! nawet li w ipelj, w sierpniu pa kac, aż slońtle w:ze.ldz.fe ł pracy A. K8lWrOW'iClZ8, któ1'y Od Bko-BicUauu do Jekaterino-Nikolska, t. zn. połudaio wyzyskane. ~dyt niema komu- ~m po 15 dni. W upalne lato Dłl_ej rano. Zimą naleły!ołę 11- pełne ryb, cz~o nie mogą być dają deszcze, dość długo, eza- mniej więcej do godzln,y.fe de wydał br~~ p. t. "Perspektywy B:ro-Bittianu". Broszurka ta mimo 8woieh wad, mimo egł~ wydosi 282 kilometry, wadząca pruz Amur do Biry - moskity. S\wierdzić jednak na- D. w koźuch eiepłe buty. wycb. kresów województwa, od uikacji należyte", a droga, pro dokuczają swaszliiwie komary i bierae tak jak radzą kozacy., t. przesadnej rek)o,my G perspektywach l porromego phelstacza. li ogóln"n odległość z północy cji nornułlrne.i. To terl często by powstawały już osiedla ludzkie latem podczas deszczó'w, a na a do północnej czę.4ei 150, czy rzeki, nie należy do komunika- leży, ż~ w łyeb okolicach, gdzie Boty wskazane są również nła kraju w żlemię, ~C!ą na poludjnie wynosi 430 klome wa, że w pewnych pu!1lktaeh i- moskity zostały wytępion~. wet w maju; gdy :przybyłem. do mlekiem l miodem, mimo niedokładnych danych, co do mo Miasteczko Biro-Bidżau sta l'zywa, al w centrali panuje bra, \ wać w lasach i tajgach, nie po- wet w butach pnedzłerałem trów. &itnieje nadmiar ryb, Jub wa- Gd~r.iednak wypada ł)l'aeo- Biro-Bidia,nu, z wudnością nażliwośd emigracyjnych, zewiera jedyn)" materjał fa,kłylczny, nowi centralę komunikacyjną produkłów z powodu złycb wa magaj.ą nawet matki muśjino- się po))r:zez ~~zawiska z jed. dla całego obszaru, jednakże la 1'llUków do\wmu..jak widać z we. Po,trzez wszy~tlde zasłony nej ulicy na drug,ą. któł'y popra\\ialem, 7JeSławiatem trudno korzystać z central.ląc z opowiad8llliami dzlałaejzy nego punktu, aib~wiem wszyst i młehkańców Biro-Bidłanu. kie kolonje i osiedja poblis.kie Dla dokładnłejszego okreśjenia, JCd. się znajduje Biro - miasta błotami, bagniskami i są odcięte od Biro-BidżaDu - Bidian, naldy Pl'zedewszysł moczar'aml. Gdy spadnie deszcz kłem 8łwlerd~ie, te są to ziemie majdujące się.lut za obsza steczka do osiedli. zna.tdu.łąeych trudno nawet udać sie z mia rem Ws~,hodnle., Syberji, ł.e terytorjum to zna.łdu.łe się na linu. Dopiero, zimą, ~y pokro się 3 kilometry od Biro-BidUlnji magistralnej Moskwa-Wla wiec Jodowy pokryje ca~ terytorjum Biro-BMianu, a więc pewujtc.b oddnk~c.h wysuszyć czają. W roku 1933 zima była unosi sję mgła, ułt-udniająea od dywostok, poeląa' wjeżdża w gramce Biro-Bidłanu na stacji poczynając od potowy paździer terenów. względnie łagodna i wiatry nie d"chanłe J ile pobyt w BilO-Bid Obłusje. Po ~ej ~ździ.e ~ doclera do m08łu ołka, można hm przeszk6d do Wiosna, a,to j jesień w Biro- dokuczały wcale. Natomiast sta żonie u.warunkowany jest do Jeehać wszędzie. To też wielka Bidźanie trwają. Dao~ół od koń- uy mieszkańcy Biro Bidżanu, bremj płueamł f z4r0wem serca kwietnia aż do poeźątku paź a szczególnie koza~y nad Amn- cem. Dla Judzf o słabych Uość samochodów ci~owy,ch płu- nad Amurem. 10 mlnu'ł od Cha barowska. Tu końezy się Blro Błdł.an. N. Jlnjl magł.stralnej BirG-Bldłan zajmuje 260 kjometr6w. Blro-Błdżan!lJJl8jduje si.,.,..10 medalek.o Chabaro", *a to godzin pml~łem kur jerskim Gd Wla4ływotfłoku. Obszar Biro-BłdżBinu wydosi domełrów kwad!l'atowyeji. Naskutek darm Ol'ganłzaqjnego komi,tetu. ktmy tajmaje ał~ 'drokladnem określeniem. aranle przyszłejto województwa, terytor.łt*n zostanie 'Omzel'zone ł obs7"ar będzie wl~ kny, nit Be1gja ł Boland.la łącz nie. Gł6wnemł rrkamt Biro Bidźa nu Sł Bira ł Bh1ź8lll. Stąd tflli ludn~ żydowska. znajdu.ląea słe '" Błro-Bidżan.ie, nadaje d&ltnro'ly'llold, rodzącym si ę tam, imiona Bi.ra. Północno - wschodrnią część Rlro-Bidtanu ł prawie 4lałą zaellocln.lą. ~YMjąc od ".401. cy Chalłaro",,'ska, przecina ueka Amur na przesłł'zellł 550 kilometrów. t.tzterysfa pię(!dzlesłąt kilometr<iw rzekł 'Am1lfu stalllowi g,r8illiic~ mi~y : Biil'o Bidżanem a Mandżur.łą. To fet wes'zkańey kolonji nad 'AnlUr.em, StaUnfeldu i Amurzetu. są 'V SyhUlcji mieszkańeów Dr08' kienik, Myszą doskonale ~ło'~:u~ rozmo'w)" l piosenki po 8tro~ie mandżurskiej. Rzeka Amur sta nowi rzekę g.raniczną. Tli. patrolują statki wojenne sowiee de, z drugie.t strony patrolują statki JapońSlkie (pozornie mandrut'skie). Rozkład jamy statków, dąż~cych z Chabarow ska do Amunetu t Stalnfedu, więc w strodp' Blil towieszezeń ~ka,.llłleży doś~ c.z~sto od dy 81lozvcji wjadz wojskowy,ch.- - Prawo podl'cży mul Aln1Urm u- powyższego, kwest.~a budowy moskity przedostają się do fwa Mieszkańcy ob&zarll Biro dl'ó~ jest najrwaźłliejszem zag.ił- rzy i do ciała ludzkiego, gryząc BidżańskiegiO stwierdzailł jeddnieniem Błro-BicUanu, a spra- niemiłosiernie. nak ~odnie, łje tnłmo grzęza. wa ta jest doi;ć trudna, bo cbo- Spotykałem sic. 7. l'ozmaitemi wisk ł błot, niema tam malarjl, dzi o Z3SJypanie miejsc błolnis- wrażeniami na temat,zimy w ił kierownik działu sanitarnego tych wlłjmtm i iw,irem. Niektó- Biro-Bidżame. P,'zewama ezęść zapewnił mnie. le po8zczeg6lne re zaś punkty.vyglądają pod ludności twierdzi, iz mimo dość wypadki malarji były przedmio, tym względem zupełnie bema niskie., temper lury, a więc mt'o tem badań stwierdzono, że... dziej:nie. Śnjc~ przesiąka dość ww, sięgaj~yeh czasem 35 do wlekau ją żydzi z Białorusi. gł~oko w demię t mimo upal- 40 stopni, zimno nie daje się we Na.łomiłl8t wtłzyaey przyzna~ nego słoli~a m~ udałe si.,. na m,aki, bo wiatry rzadko doku- że jesienią w wielu okolteaebl z " Dziś "ielka premier.' cach klimat ten jest wręez,,*0 dliwy. Ujemne warunk klłmatyez.ne dałyby ~ ~iow. u~ przez W')'SWJZelłe błot ł moczar6w. Jak widać. pmvyf:szego, ~łówłlą prooą na terenłe alego obszaru.musi. być meljoraeja mułowa dr6«; są to zreszt" prs- 2 UJsOBOlałe mu lu jednum programie ce ze sobą powiązane. Cz~lowe ehoe,iażby wysuszenie obsza rów wybudowanie ~ rozszerzyłoby llm'&file motu.'" osadnlet\wa. Wamem 2Bg8dnen;1em je$ł równie! sprawa 1'efUłowanłe Amuru oraz spłamnok1 rzek. Co kijka lat powódt nluczy sa siewy mjewa Ofdedla. W Głałuleli latach' pow6cłt zpec\sy1a za8łewy w rok1l 1926 l 1930 nawet mla.słee'zko BlTO-B'" było zalane wodą. A dotyehier.m -1.- Uczta dla miłośników przygód! Tam, gdzie kochankowie żyj" i gmą razem! S\Pl\R\n& Emocjonujący film z ~ycia poławiaczy pereł. Obsada złożona wyłącznie z krajowców. Dramatyczna walka z rekinem. Piękno mórz Południowych. -. Przepiękny film muzyczny udział 'em wszeehgwiatowej sławy orkiestry tanecznej Jacka Payne W rolach główjlyeh: Per,. NarDont, JODee liennellu, SQbil Summerlle.ld Ceny miejsc po zł i Na. pierwszy seans po 80 gr. Początek seansów o g. S-ej pp., w lioboty i medz. o godz. 12-ej nema łja:ddyeb; par.ne~ te 'W jednem z następnycll Jat pow6eh nie miszezy zasłewów, nawet f_y k, budujqeyeli slę ", okolieaeb'~. Blro-Bidł.a- Rozmawiałem z ~amj wlleń8k.łmł. kłóny przy'hy1ł do Dl ro-bid'tallld. lub pracu ',lą w... ko1łeacl,.~k uprz. ""V Londoko. nad Amurem 'W Stalinftldzlc.ltp Naogół nie skarżą się na. wa lunki klimatyczne. NatonU,af!( 1;ydzi z Ukrainy, zwłaszcza prll cu'jąey ni~ w lnieście, leez 'W kol cltozach~ łub w sowehozae~, Sikaną się na eiężkie warunk kumaty.c7llle..jak wynika z tego, do kolonb:aeji nadają się przeto o wiełt. lepiej żydzi t. Bia Olusl łub WHeńsrr.ezyzny, któ ny się s~ybko nklimałyzu.iq. Reguli.

3 .. Nr. 182 Hitler w rekach Reichswehr, Czystka trwa! Senat usllakaia ż,dów Niema nie będzie bojkołu gospodarczego w Gdańsku GDAŃSK, 4. V. Senat o' nie jednak w tej spl'awie mię dzy stanowiskiem partji a 5e KATOW~ 4. lipca. _ Nade" głosił komunikat, w którym u szły tu wiadomości, iż na terenie spaka.ia ludność żydowską, iż llahl narodowo - soc.ialisłycz Śląska przeprowadzane są dalsze obawy,je,i w sprawie gospodararesztowania i rewizje u szturmow czego bo.ikotu ze strony nleważne różnice, albo leż ostat nł'go w Gdallskll istn.iejq poców. W samycb Gliwicach areszto mieckiej są bezpodstawne. Kować miano 50 komendantów S. A., nie wydarzenia w Niemczch V By tomiu 60. Część aresztowa' munikat końi!zy się nast~pu.ią- wvły'nęły na złagodzenie kursu. nych na rozkaz Berlina odtranspor- -c'ym ustępem:.,senat chce- a w towano do stolicy Rzeszy. Prezy' tern.fest zgoduy z całą ludnośdentlpolicji gliwickiej, Ramst1orf, cią _ woine.l konkurencji go. znajduje się w areszcie; nadburmistrz Zabrza oddany został pod spodarczej w granicach obowią tldamo,,-(zł! dozór policyjnyn ulic miast ślą" zu.łącego ustawodawstwa., - skich zniknęły zupełnie mundury przyczem zastosuje wszystkh~ bruł~atuej.armji. " usławow~ środki, aby zapew- Wczora.ił np, odbył Sę z okazj nić zna~j;enie swojej d~klaraubchodu "Pionier - F\lst" pochó<l lii" Z Warszawy donosaą: mowroz. PT,zelecieliśmy Man. przez ulice Bytomia. Uderzającym c, WczoraJ o godz o<lli\yła ty'k i teraz z Wlielką raid!o oi q był fal.t, że w pochodzie nie nlesio \ Komunikat ten jest znamien się specjrulnaaudycja radjowa 110 ani jednego sztandaru hitlerow i U)', ponieważ.ieszcze przed nie skiego, natomia&t widać było kilka dawn~' D1 czasem kierownik pur dla p010nji amery[cańskiel Mię choragwi przedwojennycb formacji t"..:.. d li t. : l.... 1'0 owo - SOCJR s ycznej WO.1SliOWyc 1., Według doniesień prasy śląska w Gdallsku FOl'słer zapowja- Opolskiego, 22-letni adjutant osła dał osb'j' kurs w stosunku d,} wionego Heinesa, Walter Schmidt, \urulośi!i źyd<jwskiej. Widocz lb ; egł w niewiadcmym kierunku RO'Łpisano za nim listy gończe. "'" n i ezasłąpior9 do prania wszelkich deli~ałn~ch tkanin W radło prz~lda",iali ",zoraj do rodaków z 4lRergk. dzy itnnymi pi'zemawi~1ji równdeż bmc;.a, AdamowlilCrze po an~ielsku i po!polsku. "Tu mówi do was Joe Ada!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! łłosić bronzowe Zarządzenia odwetowe Niemiec mundury Szerokie pełnomocnictwa gospodarcze dla ponależy w Gdańsku szczególnych ministrów Prusach Wschodnich Na ostatniem posiedzeniu gabine' ustawę przeciw nadużyciom w GDA "SK, 4. lipca. (P A T) _ Do' tu Rzeszy uchwalono usta- gotówkowycb obrotach pienięz "v ódca wę o zastosowaniu gospodar- "ych; sz,turmówek nr. 1S l (Pn!. czych zarząd zeń odwetowych wo' \stawę zakazującą wszelkiego ro \i ~c l~g ;in(ch i Gdaliska),, c loenc, wydał zarządzenie. na podstawili bec zagral1:cy pomyślaną jako odpo dzaju kwest publicznych do 31 pa:t~ którego zakaz noszenia mundurów wiedź na groźby zagranicy zastoso- dzierni!{a; przez szturmowców, wydany w nie- wania przymusowych zarządzeń w ustawę o przekształceniu towa' ktć r 'ch cześ c iacb Niemiec nie obo- stoslniw do Niemiec w dziedzinie rzystv, opartych na kapitałach ano wi ąz~lje na' terenie wspo;unianego obrotu towaro~ego i gotówkowe~,? nimowych; korpusu, Schcene twierdzi w swem W myśl przepsów!e.i ~stawy mni, 741fzadzellh t, ze nawet przeciwnie ster R~eszy odpowledmego resor.tu ustaw~ podwyższającą po'datek b' c z ~' scbie, aby nturmowcy wystę uz~łrskuje petl1komocntict~o do ne' obrotowy w wymlal1le towa '~'i\'~li,iakl1a i l ' ~zl1iej w sw~ch mu1 zdw ~czllegot s orhzys allla z zarzą" rów z krajami, w których stopa tedurach.'. z~n odwe owyc przez czasow~ go podatku iest wyższa, nfz w Nem "itler \Vizyłuje zmany taryfy cełne); Przez czech. p6' ro u przemawaoam do was rodacy ZE1 stareg.o kra,lu z Warszawy, Oieszymy się, fe zwycięstwo nasze jest równliet i zwycię.stwem po l.onji pd1sk,iej w Stanadh Zjed noczolll)"ch. NaJwięliszą, jednak radośicią J na,todą jest dla nal> fakt, Ż~ lot nasz Nowy Jork - Wa1rszawa pi'zysporzyl chwały' polsld~mu obnlictwlll, - Wd'Zięc~ni jer,tewy całe,i Pol sce, a specjalnie Warszawie Z6 ten entulzjarmn Hl'C4l, 1ł~ nas tu W1iltan.o, Boffeslaw Adamowjm ()Ś.wdiad czya", ilt uwalż'\ za!w6jj 6- wią.zek' Jeszcze rajz l>odza,ętkow.~ za go.rą.ce pll'izy.1ęcie, J: ja:kd&d Soię spotkald': "Nau,.Oirty of,wartaw" Jft' leciała nad Aihlant'yddem 00 Wał szawv' i tag.. spełlnjiły silę marzen.ia naszego życia., Opowiem wam o swych przetściach po powrocie do Stanów. Prl~(iwko dgkiaiurl~ spisek lotników w Portugalji LZBONA, 4 lipca, (Tel. wł. "Głosu Porannego") - Wykryto tu dzisiaj spisek polityczny prze ciwko dyktaturze generała Carmo1 ny. Aresztowany został z dowód (~ ów wojsk lotniczych pułk. Foncesa, Jedllocześnie minister oświaty, Pinto, podał się do dymis.ii. Zachodri podejrzt'nie, l on brał udział w tynt spisku. Kar, pienieine Z8 rozruch, nakłada sąd rumuński BJKARESZ'', 4 lipca. (p AT) - Sąd wojskowy w Craiowej wydał wyrok w spr::twie rozruchów V Bukareoszcie w lutym 1988 ł. 7-m;u oskarżon ych skaz:tno na d <; ~ de rohoty od póltcl'a (l ) H, lat, Króla Siamu w,.adlonie" robotniczych, ~ł<' re miały miejsce oraz na zbiorową. karę p i elli~'l,ną w w warsztatach kolejowych Grivitzą wysokości 20 tys. lei. B ERL~ ) 4 lipca. (Tel. wł..,gtost!. Anglja nie będzie stosowała represji względem PUi'aunrgo"). - Adolf Hitler speł- Niemiec nil wczoraj pierwszy raz od soboty.,.., Zam6wienia sowieckie obwi ą z ek r e pr e z en taąjny,,sklatb. l O:;\l,D YN, 4 hl~c a, (~A,\) ~ Ro wycb. We.lka Bryta,nJa n.le' udzlela.iąc pr zyb y ł emu do Berlina królowi \,-owal~i ::t br~:tyjs~\~-m eml e cl;;1e ": Nlemcom zad?yrh Zo?oW1ązań co dla Niemiec SianU i jego ma.lżoll c e wiz y tę w 1.W ~?l' J.Wle obolug: po~~c z~ 'k Dawes~ 1 ~() rozfjzerzerua brytyjskiego rynku BERLN, 4, lipca. _ Sowieckie l Wie z awarło!t ramienia. rządu oso ' trlu.,atllon". Okoliee hot (Olu b y ł\' ~ Ollng'a, z0 3 b,l~j dz1s r:1no pomysl, ~bytu ella ek,sportn. przedst l:'.wiciclstwo h:wdlowe w Bcr wieckiego umowę kompensa c yjną ; zam k ;lięt? l,oruonami p llicji, n. ~~ n! <; zakoil.c'zal;e i popolnd l i1l na;;tą-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!! Niemcami. Przemysł niemiecki mi. \\'c t w h,jłu hotelowvj1l ustawicjj,' l}~ lo porlplsame układu, (j trzymać ~amówienia lowieckie na szarl'g- po"lcrunkó \Y, ~o J r~ t tern c i~ a Wielk::t Brvtanj:t w ri ~ gl1 r, mie sumę 50 miljonów marek, które do, ra!dol'ystyczni r jszc, j eś li zwatye,, if'c V nie skorz," ~tr" w stosunkn (lo 1lobWlo dj[]ol hlołl1rowro'w W DUmODj'O tycz~ przedew8zytldem 4JOłtawy ie Hitl er n:lop:ół nie zwykł.si ę r,t ~ :\fi"f' ;licc z p1'a";:1, jakle jej przyslu' n Uu u, ł ('brabiarek narzędzfowy'd.?zue ]1ol'c i ą podcz.. l ~ pllblkzuy \!\ g'll jc Z t ~' tulll wpro w ;1 c1zona.~ obce, Wzamfan za to _m6wienle ~łem \': ~ '5t:w i c {j, Hitl er po j c chał w towa 1!~ 9 l.;taw't iz'i):lrll rozral'lllmko' Rozporządzenie rządowe każe im się cy mają lwi~ć odp'owłednio rzysb\'ie mi l) i ~ tra Nellratha w (lt",!lr '& rozmundurować przywóz lowf~ ~. - W' aakret\ 'm "a:l1 of'h"dzie przez \\' ilhelm, wefe *a sie drzewa:. ;.;J.., ',\, li,> r;tl' :~Ą"O :t :i;.] () l,otf'lu, l ib ra tly był'" BUKARESZT, 4 lipca, (PAT) -' kiej, których dl'.ialaln(jm sprzeczna ~ C7.!l 1'll:1 lllar YlHUk f', fi twa rz wvka-w Wybory do S8JmU Rada ministrów na wniosek mini" jest z ustawą o bezpieczeństwie pall wala 5:tkb ~: 7,!ll~l,~pn j,~ W,\' J1 ~l ;lk:tn ; j B. B. szykuj' e si~ 3tra spr. wewn~trznych wydała roz-. stwa.. Rozporządzenie to dotyczy ~ ObałtułtcJ,.--r, '1sta tllj('h d lli. "'C Ziola ~~Cl,""~ do kampanji porządz e nie, rozwią.zujące organiza organizacji o charakterze narod<l KARPa.,U."O liobring nie przy- Warsz. k'j;esp. "OloS:1 Poranne cje polityczne mniejszości niemiec" wo - socjalistyc~nym.,... ~~ l1li. d P R kl go" teler.: JBuZB O OuS W czasie ~arad derowników grup Niedawno pojawiły się doniesienia reg,ionalnych BBWR mljwiono mię o spodz"ewar.em przybyciu Goerin ga 10 Pdski "na polc ~v anie". Wizy dzy innemi (l sprawie wyborów do cie tej chciano nadać charakter to- sebnu, którego kadencj:l kończy wal'zyski. Goering mial przybyć n3 się w mim przyszłym, W najljjii: G" Sl ąsk i h.~ gcściem ks. PSZ.C Z~ll sze,i przyszłości oprac()\\falle b~r ~k lego. Obecle ws.kutek polo~enla mp.' w,t 'czne przyszłej kampan.li we.vnętrz l : e go w Nemczech wzyta tą ~ ~ ta zo s tała odroczona na czas nie-/ wyborcz~. PruL FELKS HALPERn przeprowadził się na 1\1. Kościuszki 53, ~wa ofiona piętro. Okrelj"";'n". Sosnkowskl. Socjaliści i komuniśt;- ::=========-:.~-:.-:.-:.-:..-:..-:..-:..-:'-=" t manifestowa li wspólnie. W Paryżu w Paryżu Biuro pisania podań z W :1 r ~Z:l\l V (1(lll OS'ti 1 : r PARYŻ, 4 lipca. (PAT) DO WŁADZ AD1HNSTRACYJNYCH W ~f e ra, ~ 1t 'l) ol i ty. e Zll~' (: b m6wi[l ". \\T spo 'l na J11 a n.ll ',' C' ~ t a(',i~t -,~t ~ ', c.l all st(',. w SĄDOW YCH l o w lł:j.ihli ż~ zy c h clnhl'h wyjerlzit do i komuni tów w s::tli,.bullier" wy ~): 1 rża g'(,l, ~o,;, nk'h;i'i ki 1. l'ewi zy!;:t gen, Deb' Jl f'ya. wol:3 t::t dllż~r s[lw'ciw w łonie partjt G(''. S::J"n' :awski pourz:n!'yt11 08 s:jc.ial',"trc,zil(' j.,,'idu rlr putowaci,": War sz:t w~e c~ l onk:t fr~ ll c ll r.ych wcjalisty..:znych. jak twierdzi sl.' lej rady.., : oj ~ : n~:, ~r~~v'ld zh., 7, l '. 'OCl vr'3", jest zdecydowanych mm l ozm o,\, \, \\' mka)<l;.." z tral., <'. '. t" k l a a h J, - s t~nl pu!' '1 \V - 11 r' c tu w o j ~ k oweg'o pok_ko - fr:,l ll t' l1"kil' j :\Y <,-, C,z..',. " go i b ę d zie w Par y żu k ontynu o\\!l l lzhy ~l U\\' 1 ~ 1C:, o mo zh.wo ~C l rozłal1iu uczr.tc rozmow y. w p:'tj[ sonjal,st,y"zncj S. F.. O. fellt)1 SlfN ł: Potrkowska a9, m. 8. Tel, ZZ-38 PRZEPSY W ANE NA MASZYNE i POWELANE (DAWN. "R~NT") -_. Dr. 'ljoffz... samob6lst\vd WED~, " Hpea. "... _ "Ołosu Porannego") -" BJir _ dawca "Neuee W1ener ~01nl'l", fr o Llppowltz, popełnłł aamofójttwo. Niedawno lttł)p1t on.. ttaoo\rwia naczelnego redaktora. PoWodem... mobójstwa była prawdopodo1tnl, depresja motalu. Biala iałdba po ks. Henryku, mai :łonku holenderskim HAGA, 4 lipt'a. (PAT) - Zg od lie z wolą, zma rłe'go księda małż on ka Henryka, karawan, kunie o ra~ trumna przybrane będą bi:tł ą, ma t e r.fą zamiast czarnej. $. p. ks, Henryk wy rastł również ż y c z p ni e, ahy nie noszono po nim hlnby,

4 ~.Vl-.. GLOS YO~ = rał Nr 182 w KulisJ; rewelacjline szczegółjl wjlmordowania $chleicher Z francją rokował o obalenie rządów Hitlera PiJsmo aj1jgielskie "Sunday Re feree" publijkuje szcze~6i1:owe na wiadom Sjprawozdanie swego spooja1jn~ go korespo!jldenlta na temat Zarówno kornunibty oficjalne, "zama~hu stanu" w Ndemczevb. jak obwieszczenia dowódoy Reichs podając następująoce sen.sacyjlne wehry, gen. Blomberga, jak pisma szc zegóły: odręczne prezydenta Hindenburglt, "Planowany przez ~hleichi!- jak wreszcie wielka mowa, wygło fa zamach stanu był jaknaj!sta SZO!!::t pr;;az Gobbelsa, w radju nie l'anm.iei 'Pr.zygotow3Jny. Spis/kov. mieckiem w sobotę - w~zystk() ilcy zdawalri soibjie s})rawę., że siłuje upadek Hitlera j~st bezcelowi,lprzedstawić Adolfa Hitlera, jako.eśu ten upadek uie uwolni Nie l nieustraszonego bohatera, miee od obecnych trudności po- t który stanął oko w oko z najwięk litycznych l finansowych. szem niebezpieczeństwem i własno Dlatego na.jpierw wysondowa ręczne zdławił przygotowywany 110 opin.rę w Pary'im, Londynie zamach stanu. W rzeczywistości jed i Moskwie, aby wytbadać rozma!lak przebieg wypadkćw był inny, He możliwości na wy'padek daj aclzkolwjek nie mniej dr!llllatyczny. ~da w Niemczech do władz)' W pątek o godz. 12 w no<!y, nowego reżymu. "Ftihrer" spotkał się w Godesbergu B)'ły kanclerz Rzeszv pod Bonn z ministrem propagandy Bl'iinin~ otrzymał mis.le zbadania opinji aur;elskich kół polityc2'jlych. Generał Schłd cher wy'słał do Paryża swego męża zaufania, a mianowicie tego samego, któtemu, gdy jcls~ cze był!kanclerzem, polecił rokować z francuskim 6ztabem "eneralnym na temat sojuszu. Były kanclerz Rzeszy Wirth był przeznaczony do wysuni~cia czułek w Moskwie. Prezydent B:mkJu Rzeszy. dr. Schacbt, któxy.jujż wie1oklroin.ie c.hloiał ust::ypić, otrz'ymał po.' lecenie we.tścia w kontakt : kołam bankowemi, przedewszystkiem w Atngtlji. - Niedawno rorzpowszecbjniono p Digłoskę, że dr. Schacht, podczas spotkania z Monta~u Normanem, gluiberalatorem Barnku Angielskiego. w BadenweiJer - przed posiedzeniem rady zarządzającej Ba.nku Wypłat Między:narodowy'oh - miał Z3;PYr ać dyktatora finansowe~o.alu. g1.ji, czy rząd niemiecki, który byłby w słanie dać ~waran~.je swycł mko.iowycb zamiarów. móglb)i' Uczyć na ulokowanie pożyczki na rynku an.gielskim. Peł.nomocnjl~ Schleichera od niósł w Paryżu pełny sulk~es. Z pełnomocnikiem fram.cuskie~;) mijnilsterstwa spraw za.granic~ nych ustaltil on millanowicie na stępujące wytyczne. '~.e ~ ~ Wycieszki Fri'tncopolu 15 lipca-15 sierpnia -15 wplle nia 2-tygodnlowe wycieczki do Crikvenlcy (P6łnocny Adrjatyk); 18 li pea 15 sierpnia Wycieczki do Pary ta (Zamki nad Loarą) ; 18 lipca l 15 sierpn;a Wycielizki na Rivlerą Francuskq do P6łnocneJ talj; 4 sierpnia i 4 września 4.łJgodnlowe wycieczki do JugosławJi; 4 sierpnia - Wycieczka na Przedstawienia Pasyjne w Oberammerg8u, oraz do Monachjum. Norymbergjl i Drezna; 12 wrze nia - Pielgrzymka do Rzymu Neapolu. P. B. P. "FRANCO POL Warszawa Mazowiecka 9. ).... Gobbelsem. Opowiedział on mu szćzegóły, któ, re Hitler::. pchn~ły do "czynu". Gi.;b bels wyg-łaszał \V ciągu ootatnich 2 tygodni najradykajniejsze przemówierna j przeciwko niemu zwrócona była głównie mowa Papena \V Ma bur~u. GwiaZlla GUbbesa po nielortunnej kampanji przeciwko krytykom i malkontentom zaczę la zachodzić. Można było przypusz czać, że należy on do radykałów i że stawiać będozie na kartę "drugiej re wolueji", przeciwników Krwawo stłumiony uekomy pucz szturmówek hitlerowskich, działających jakoby w porozumieniu z reakcją prawicową, a nawet z obcem mocarstwem, nie przestaje interesować całego świata. Wiele jest w całej tej sprawie nieprzeniknionych zagatjek. niezrozumiałych sojuszów i nie dających się pogodzić faktów. Jedynie przez gromadzenie dokładnych danych uda Sę z czasem wyświe- tlić najbardziej ponurą kartę historji XX wieku. Dlatego też u ważamy za konieczne tak obszerne traktowanie dzisiaj spraw niemieckich, szczególnie wszystkiego, co dotyczy strasznego samosądu w dniu 30 czerwca oraz rozwoju wypadków, które do tego doprowadziły. (REDAKCJA). s azmowa ść O wymordowaniu sztabu Rollma gdy t.ylko przyjdz.ie do wniosku, że skok z O~{l'ętu rządowego nie jest po ł!łczony z ż'l.dnem ryzykiem. Z tego też względu sh'ona przeciwne. zbhżyla się, acz bardzo ostrożnie tlo Gobbelsa. ljowiem \! łonie part;ji narodowosocjalistycznej nie zapomniano jesz cze, że min.istcr propagandy w 2 decydujących punktach zwrotnych hi 'zecz Hitlera, by nie zachwiała cała budowla państwo.wa. się l oto kanclerz wraz ze zdrajcą. Gobbelsem poleciał w nocy do Mo nachjum. Przybył o brzasku, znajdu jąc pmedewszystkiem zapewnit>ne poparcie Rechswehry, ktćrą. utrzymał przy Hitlerze p0!31a dający z nią. dobre stosunki namiest nik Bawarji, gen. Epp. Hitler udał się natychroia:,t do bronzowego do mu i stamta,d cały dzień kierował akcją.. śnie haniebnie wydaj na łup 1\011endlln ta ~zturillówek berli!lskich, \~ apita na Stennesa. ;potkaniem jeszcze raz z pachołkami oko w oko, bowiem nikt nie Mimo tych obaw i o3trożnoś".i po,~ideziano widocznie Gobbelsowi za mógł wiedzieć, czy ich Jstatnią. odpowied:dą nie będzie dużo o tem, CJ się dzieje w otocze niu Rohma, bowiem nagle w Godes lcula rewolwerawa, wynilerzona w bergu był on Vi stanie podać szereg "Fiihrera" l.::onkratnycn szczegółów, które by Z'ł.miast niego działał człowiek, ły kroplą, przepełniającą. czarę cier który już bardrlo długo z niepokojem czekał na tę chwilę. Był to pliwoś'ci Hitlera. Odwrót Gobbelsa da sia wvtł6mu ' major Walter Buch, czyć jedynie tem, ze w' m'ędzycza który na czele "czarnej sotni" wtarg się dowiedział się on o stanowisku nąl do Rohma i innych dowódców, Reichswehry, zaar~sztowal ich i kolejno w kosza która chwibwo wolała optować na; rach S. S. zamordował. Walter Aresztowanb wysokich dowódoów szturmówek i ujęcie Rohma i Heinesa w Bad Wiessee bynajmniej jednak nie były przeprowadzone przez niego osobiście. Bał się rylzyka, związanego ze storji całeg:) rucbu prowadził JUŻ podwójną. grę, by w końcu zdradzić opo'zycj't. Pt'zecież \V r. 31 on wła Buch, p'r~ewodniczący pot~nej "ReichsUo3cbli" najwyższego sądu pmyjneg(), djziałaj~e~o, jako sąd świa.t. kapturowy,., S rz był już od lat za wykluczeniem KiSł ma z parji i wielokrotnie ubilowa waha.jącego się Rit.lera wzburzyć przeciwko liże fowi sztabu. Dla Bncha., na. które go rozkaz już niejeden "zdrajqli".., łonie partji został zgładzony~.. egzekucja. stanowlla zadanie, które. go podjął się z n,iekła.maq ra,ttością. Tymczasem Hitler oczekiwa.ł w: brunatnym domu Jlll. wia.domości, rozmawając który nadjąl "ię zrobienia porząajm \V Berlinie. Gdy go zawiadomiono, że 7 najwyższych dow~dców!!ztur mć wek można. wykreślić Z listy ży~ cveh, Hitier wybuchnął histerycznym pła czem, zapewniając, że nie chciał, a bjy jego rozkazy zostały w ten sp&' Bób wy~onane. telefonicznie z Oliringiem, Ale jak zwykle, szybko przyszedł do siebie, aby nast~pnie udzie lió szeregu zręcznlych wskazówek co do propagandy. Razem : Gubbelsem lłozcll<l zo:stała bohaterska. lege!lda J C,S,)l'isf,:; Jdwadze ł.ue Hitlera. kt.jrą już w godz~nach popołudniowych r:lzl;(\)r,)rtowano po całych N'ipm;:zE!dJ i pu~mzono w z Duch; ciało ideologów WYŻZości raljl nord"ckiel Jeszcze w roku 1919 kapłank przywódcótw zastano "im ekel sprzedajnej miłości w Berlinie haf ten Positionen... " -.rak ~ł() miały swój ofic.ialny organ. - si komun.i.kat urzędowy. Nazywał się on "Der G::\]gen" i Heines ten sam Heines, któ by~ drukowany na iółtvm nop:e ry z jednej strony mianowall\' rze. nadp,ezyd nt.em policji wc Homoseksualiści w,;,da wali Wrocławiu in~cjował i brał specjalny miesięcznik NnvW')lł czynn" udział w prześladowa się,detr Eilgene". niu i m}jltretowanilu Bogu nu Nocne lokale w!stolicy na... cha winnej >ludności, a z. dru Sprewą cieszyqy się oryginalną gie,} odegrał znaną rolę w hisławą i miały swojlą wymowr. sto'di z jpożarem w ReiJchsta>$.1, Żaden kul1jlj'ralny człowiek mi w czasi e gdy Hitler osobi,ś.ci~ mo wszystko nie Uzu'lpował so laresztował szefa Szta'btu Roehbi e prawa do wysnuwania uo- ma, leżał... w drugim pokoju... gó1niającj'lcb wniosków któreby z homoseksualnym chłopcem. w czemkolwiek mogły dotknqć O innych przywódcach czyhub Obrazić naród niemiecki.la tamy w rozkazie FiiJhrrera do ko całość, naród, który zdobył nowego s~.et1a sztabu laletzc!ro: sobie nazwisko narodu poetów... wydawali kosztowne przyi myś1ilf'i.f\li jęcia, Hitler był innego Q:danila....W'o1dama1i pieni.ą;dze puhli- Rewolucja swastyiki przy- cztne na hulanlci, podczas gdy wdziawszy się w to~ę utlka 'ną wielu t1udzi cie"pfi.i:edjos~atek z flrazeolo.'tii o czystości i wy? i glód, szości rasy nordyckiej zalp""... luksusowy sz:balb parłjji w zentowała swiatu prawdziwj~ Berlinie wydaje marek orgjastyczną bachanalję im'ubl miesięcznie na uezty, ilości i barbarzyń,stwa,' PQdczas gdy hez.rohołtrui gło, Na zew,nątł,rz mówiilo się o wy du.j 'ą', przyiwódcy odbywaj'ą!paplaniu żelazem zaraźliwych bak djróż,e koszoo'wtrlemi timrdzytnacyli tocz~cvch zdrowy naró(l mi i kabrjoleł!ami... niemiec,k i. S. A. miały być sym... upijają się w ńiejs~aeh pubolem tej niepokalanej CZ)1sto bjkznych - i t. d. ści i iultegralnej..d.otralności. - Tak mówi wódz o swoich prr-e Właśnie ex re osta.tniej rewolty torjanach. którzy od 'Półtonu ' 0 sl;łjurmówek hitlerowskich do- ku rządzą wielikim narodem. wiadujem) się w tej materji * * * niezmiernie ciekawych rzeczy. "Ja wiem, że lud:zde naogm Pll'zedewszystkiem wylbitnych nie znoszą ty'ch. którzy kh o.' strzegają i upominają. Z Hitle nachi:.is-kie~o operowaly w J!O' rem łq.czył.a mnie szczem przy łudjniqwe.l Bawarji millii.cje obywatelskie i o1l{anrilzacje Escheri..jaźń; właś,ruie dlatego, panie waż widziałem, że tłoczą się do cha wraz z Wehrmachitem. \t ni-ego 1P000hlebcy, któtzy go bez owych czasac:h ROhm byił of1kerem Rekhsweha'y i adjjwtantem za,strzeęeń obdarzają kultem j t1jie odważają się anj na sbowo kombldainil:a okirę~wego cd sprzeciwu, uważ,ałem za swój z'bro.jnych generała von Epjpa, obowią,zek otwarcie mówić 'J obecnego namiestm..ika BaWVJii przyjacie'!-em, jako wiem')' tq W tym oharakterze poznał Oli warzysz". HitleToa i na killka miesfęcy; Kto pisał te zdecydowarn,ie przed plutczel1 lli.stopadowym krytyczne sltowa? Ernst Rohm 1923 roku wy'stą.pi~ z wojsb zastrzeloo1 '" lbestjalsko slef szta wsikutek. taktytczllyoh bu S. A. i millister Rzeszy. Rh rmmic Z EPpem. lyż tak mólwił? Czy w okresie, Po ruieftotrtulle!d pow,c;tanirll gdy m'll'siał iść na urlop przymu 7.oQstal narodowym socja.listą. - sowy, ponieważ hronźowa ar Podczas gdy Hitbiea- prl'lesiady. mja sialia się dla HitUeTa bflar! zową plagą? 0, nie Te zdanil3 majdujemy w pierwszem wy. daniu jeglo autiolbjiogj'afji "Żyde zdrajcy stanu". Pochodzą orne z czasów.ie.go pierwszego poważllleglo lpoll'óżl1ie1l'in się z WO dzem partji. Ernst Rohm i.lego otomenie z:gi!lęli ta,k. jak żyli: jak pachoł ktowie, kt6.rz " usiłqwali powo łać do życia a tmosfe.. ~ Wallensłeina z oktesu wo.ilny trzydziestolet naej. Zamordowani na rozk.!łz Hiltlera, który pll'zez te e zyn:v i przez sposób ich wykomamia dowiódł.tedym ;e, że jest krwią ich krwi. Jak w:iadomo S. A. zostały stworzone pnez Riibma. W la tach reakcyjlnelgo chaosu mo wał w twierdzy w L'3Jld5berg1U, Riihm kłócił się z Ludendorffem W,rokiu 1924 Sjpó'r ten zostat roi.. strz 'H~ll1dęiŁy p!rzez Hitlera na ruielkorzyść Roma. Na okres 7 lat hl'o'lllzowy wódz armji. mik nąjł z ruchu hiltlerowsk,iego. -, Pl'rzez 3 Jata żył Rohm w ta' jemniczyoo demlllościac!h. On sam prz)'lznaje, że w 'tym o- kresie ~.,zarabiał na życie zajt;.eiami, przy wymienieniu których każ dy przyzwoity człowiek musi się rumienić ze wstydu". Następnie Rohm ledzie jako żołdak do Bolriwji i tam zostaje pul1kowtlikiem. Dopiero w 1931 roku, po rewolcie StCll1lllesa, od daje mu Hi'l:ler z powll'otem do (Dokończenie na str. ~)

5 , Nr. 182 ~.VJ -'. GLOS PORANNYz on dkrywczyni radu wybitnu pianistka. : * * pro". O oslatnich chwilach ży~,ia. wielkiej uczonej OUł-ie - Skłodowskiej dowiadujemy się na " \~pując'ych szczegółów: Sł.\'lwa u-czona przybyła do i:lualorjum Sancelemoz 27 "zerwca po p~c.iotygodl1:~owej klll'acji w.iednej z klinik pa,ry ~kicll. Śm ierć nast[jjpiła. z w~'cicńczenia, spowodowanc ~o dłu~otrwaj~cą zł6śliwą ane m.ią, pułączoną ze slanem gorą>c,7jko \y~ - m. Pielęg:nuj"clcv ją do ostatnich chwil lekarze oświadczają że bezpośredni~ przyczyiflą,:mierci wielkiej uczonej byty zll\ian~', kt6j'e zaszły w ol'~anii mil' z powodu (białania pro mieni radu. Ostat.nie ollwile milfll~łv bel cierpiel.. 'Viełka uczona bez bó. lu zakończyła żywot. Wbrew p "zypuszczeniom stwierdzono. że arii Curie-Sklodo1Alskiei PARYŻ, 4 lipca. -- Z Va)ence 1)()''Śl'ednim w.spółpracorwllik6m. dobnie jak większo ć młodzieży miczdy. jest zamjcnlęty wome, (st6lica de~}artamentu Dr6me Stan choroby pogarszał si~ naszej - oddać wszystkie moje siły dla zachowania ducha narodowe gać przeobrał.eniom w nne piłl. stnieje od zawsze t nie może.le nad Rodanem) d6n6szą, iż dziś stale. Przed tv'godniem konsy1 nad ranem zakończyła życie w jum, złoż,one z 12 lekarzy bez go". wiastki; tak np. nie molna nawet.lednem z 6k6licznych sanało!' skutecznie czynilo wysiłki, abv DO' małieństwa jednak dochod'z,i. pomyśleć o przemianie azotu 'W iów znak6mita "n6na, odkryw uratować życie uczonej. Mlliejwięcej w tym samym cza. tlen czy nny pierwiast'~k, Badania czyni radu i p61onium, Ś. p. Zwłoki Curie - Skł{)dowsh.:j sie Henryk Baquerel robi doniosłe małr..onków Curie obaliły raz na :\1ar.'a Curie - Skłodowska, przc złożone będą odkrycie, że sele uranowe wysyłają zawsze to mniemanie. Okazało 8ię i)'wszy Jat 67. w gr6bie r6dzinnym na cmentarzn w Soeaux Sur Seine. niewidzialne promienie, które jed przekształceń w pierwastki pośred samorzutnie specjalnego rodzaju bo.wiem, że rad po całym szereg n Zmarła pozostawiła dwie cór. ki Janinę i renę. rena z m~ż8 W u,roczysto,śdach pogrzebo lak działają na kliszę fotograficzną. ByłO' to właściwie odkrycie pro choć ta cała przemiana odb~-wa się nie, p;zechodzi wkońcu wołów. 1 Jolliot poszła w ślady matki, wych, zgodnie z życzeniem i.iest doktorem chemji, praen zmarłej, weźmie udz. i,ał jedynie mienioiwórczości. samorzutnie i nie moze być przez,iąc stale w Paty,żu, prowadzi o rodzitna i g rono najbhższych człowieka Ciekawe, odkryte przez Bacque- ani przy~pieszona ani () na dalsze badania nankowe przyjaciół. rela zjawisko, pociągnęło umysł późniona, radjoaktywność wysunęła sw)'cb l'odziców. Drnga córka.. Marji, która ogromne perspektywy dla nauki. po<>tanowiła bliżej się święcib szereg tryumfów,.jak6 Zgon znakomitej uczonej zbiegł tern zająć. Za inicjatywą p. Curie Chodzi o zagadnienie sztucznej ' się ze smutną rocznicą, mianowicie zostaje urządzona na parterze szko niedawno upłynęło 75 lat od dat",, _* za ły fizyczne. w Paryz] specjalna pra urodzenia jej zmarłego męża, wie- cqwnia, w której pani Marja posta kiego uczonego francuskiego, Pio W roku 1894 poznaje w PaQ żu llawia prowadzić swoje doświadcze tra Curie, który razem z nią zapi- polkę, Sklodowską Marję, która (~d nia. Curie pomaga jej w te:n wydasał bodaj pierwszą i jedną z najważ trzech lat przebywa la studjach ma {nie i sam się też zapala do {ego no nłejszych kelrt w historji tego dzia- tematyczno - fizyczllych w Sorbo- wego Jderunku badań. W warunlu nauki, który nosi nazwę przemia nie, To zetknięcie się z młoda pol- kach bardzo' ciężkich zaczyna.ją ny pierwiastków chemi/'znych. Obo- ką zdcterlllinuj!'! dalszy tok pracy prnwadzić oboje małżonkowie je, wskutek swoich bezcennych ba Curie i w jego badaniach nauko.- ws)ćlne badania, które wkrótce bę dań i odkryć, wytknęli jedną z no'j wych stanie się punktem zwrotnym, clą uwieńczone nietjl!z~klwanemi re wych dróg wspólr:zesnej nauce. ktć Odtąd powali będzie zmieniał de- zultatami. ra od początku wieku XX po dziel runek zain1eresowan i wspólnie z Okazało się, żę stnieje cały szedzisie.is~. d~ż'y kl~ zawrotnym. kre ~ar;ą, inic.l3.torką i,:spół~rat::ow reg lcwych nłezllal1~ch pierwiastso.m mys! l genju.zl ludzkego. \llczką badań, hędz":! su; Ujmował UJw,.iak po!on (nazwal:y na cześć Dlatego też życiorysu znakomitej prcmieniami Becquerel'a, co do pro- Posld), rad i wiele innych, ldóre polki nie maina oddzielić od życic- wadzi w WJlsekwencji do (lcnliosie prc.ldel1iują, przecho rhą c w inlly rysu.lej męża PJotra Curie. z któ- go' odkrycia p;erwiastków promie- p;t'n\'i~tste'c o nowych własnościach rym wspólnie dokonała t'p;>kowego niotwćrczych. themiczno - fizycznych. odkrycia_ W czasie zawal'c!a znajomości z Na czem polh~a l'romieuioh"ór- Jako dziew:~iaa8lo1etl1i młodzie- P!etre:n Curie, "Var.la Skłodowska czość? niec Piotr Curie zostaje a!;~stelitem liczyła lat 25. N:elatwo było zdec~' Atcm.iakiegokolwiek rierwiash:;l na wydziale ma~ematycz\lo - przy dować się mło'clej uczonej. która ca składa si~ z ;ądra całej rzeszy to rodniczyl unh"e:-:;ytetu w Paryżu fe swoje życie i pracę zamierzała warzyszących jądru elektronów. Ją i już niebawem ra7.em ze swym star poświęcić krajowi, na małżeństwo rlro ze swej str<>v Jest budową bar szym hratem, Jakóbem, robi pierw. ;'e sławnym już wówczas tran dw skomplrkowajlą, skladljącą się sze odkr~, cie nd l)olu krystalogra- ('u~m. z elementarnych cegieek materji, fjl. Otrzymuje później htedrę w "Decyzja - pisze Mada w swych t. zw. pt'otonów i neutronów. Promie szzkole ~izyczllcj m. Pary7..a, na któ wspomnieniach o mężu - pod tym niotwórczość polega na tem, że jąrem to skroll1nem sta:towisku pozo względe!n nie była latwą, ponieważ dro Jednego pierwastka, np. radu, ~taje prawie przez cale swoje ży- wymagała porzucenia kraju, rodzi- wyrzuca kilka protonów l lputl'ocie, dokonując ueregu odkryć na11 ny l w~rrzeczenla się drogich mi za nów, przechodząc w ten sposób w kowych zarówno na polu ł\tystala- miarów pracy społecznej. Wyrośli- inny pierwiastek. ( hora nie cierpiała na ~l'uilicę, Córki zmarłej byh' przy łożu konającej_ Chora do ostatnich ohwil zachowywa~ pr zytom ilość umysłu, a podczas dtugiej ch.oroby gratji, Jak i na polu badań nad wla śmy w atmosferze patrjotyzmu, pod - dawała wskazówki swoim beza_as Do czasu odkrycia ~adjoaktywllo slościami magnetycznemi ciał w niecanego przez ucisk, pod kt6rym ści (pro'mieniotwórczośc) chemcy różnej tentperaturze.i~czała Polska. Pragnęłam - po- byli zdania, że kazdy element che- przemiany jednego pierwiastka w drugi, t. zw. dezlntegrat::ji atomu. Na tem polu pracuje obecnie cal y zastęp uczonych i już ma niejeden sukces do zandtowania. Pozatem pierwiastk promento twórcze uzyskały wielkie zastosowanie w terapji,.,am zaś Piotr Curie :::hcc zbadać wpływ radu na organizm ludzki, poddaje ramię kilku godzinuemu działaniu radu, co po woduje ranę, której przez klka mi, się~y nie moina było zagoić. Mimo tak ogromnych zasług nau" kowych, Pintr Curie pracuje ciągle na 1em samem stanowisku w szko te fizycznej. Dopiero gdy w r przyznano małżonkom Curie wraz z Be:.:.;:.el'elem nagrodę Nobla, ocenio lo go we Fi'ancji i ofiarowano pro' re~urę zwyczajną na unl\versyteele paryskim. Alę już niedługo sądzone mu ły lo cieszyć się sławą, Wracając pew nego wieczora letniego 1906 r. z ze brama profesorów, wpadł pod ko'ja toczącego się Wo.ZU ciężarowego, ponosząc śmierć na miejscu. Po śmierc Piotra Curie, Sorbona ofiamwala jego żonie p, MarJ Curie-Skłodowskiej opuszczan, po mę żu katedrę_ Dzis'aj znów pozostała ona padwójnie osierocona. Cześć pamięci znakomitej uczo Polski szeroko roz nej, która imę sławiła po świecie!.1i. 'eew""'jioct Jak to było w Ni mczec (Dvkończenie) l\-ództwo!p..ad szturmówkami, l równo w kra.~u, jak i zagrani ' kich? 29-1etni mlod.zi-eniec, któ kwaterze główne.i stpiskowcóvl Jak zginęli zamachowcy? 7achwianemi w swei spoi5tośc" cą. - ('('go w W'iessee zaczęto się walhać 'Jrzez,., :;: '" Rijbm pozllał w bardzo podei' Niektórzv radilili w każd~'rn bunt kapitana stenuesa. Drug,im na liście za~,lrzelo- )'zanym l6kalu razie uderzyć, inni byli temu... - Ollyrch wybitnych 'zul'll1ow- i ba :'uzo szybko. ł Po zaa'l'esvtowaniu ROEHMA zamianował l,() prrzecjjwl1i. Sam szef zwleka l R?llm Slpe,l1Jua?osk~.nale za ców jest mendanlem nad armją 250 tv. decyzją. To wfa nie stalio si~ dano mu c'zas d~ m 'edz.ieli l' dania orga~zacy'.lne, lako z~ol. Edmund Heincs. siec\- ludzi. Gdy przed ~ilil{u iego z~u lbą, bowiem akcja wsku nocy, ahy złożył wyczerpujące ny..,ztabowil C i.jako człowle'k,,r. l k L l t t ',~ l'. t leznaruie, wydał " swoim ezasie wspóln.ików J skazał ~o, miesląlc ami skanda hom{)se- su- e\. e,go sracha ne'row'l11c wo,.. który wciruz. : ;eszcze,posiada naj',...\ t.. "... zdradzł istotłne tfu l"uczll sąd na 5 lat wic:zien,jaza mord ulnv prz-," wódców szturmowej{.lu io że WY'S!{]»eme CZęSCl S'Z'uu.,..1". '. lepsze stosunl~l' z Reichswehra.. k h" k' h b ł kapturowy na osobie robotni,. Roehm odmowl osv""'a.l.. z""... stawał si<: już zb~-t,gł:ośny, l110we - mo'l1ac,js 1C y o.lllz [ f ',... U'-".""" Wielkie ka Scłl'l11Jidla oskarżolle<1o f:l!- G6bhels doradził Ernstowi, aby na noc przyg{)towane. h'a,bd~ l_e nh'y~i,.takie snuł. Sch]eic.h~r szywie o zd~'adzffilije \~;adzom jednak S,pren, Móry należał do gu'py nie wydobędzie sle z nłego.a ": l'oku przeciwko' Bru bf'zpieczelistwa ta.inych pl'ze~v zawlłrł jakieś pozorne małżmi- zwolenników przeprowadzenia.iedn~o słowa. 1l1U~OW1, b~ły. przepr6wadzane 'lek h"o[) i dla korpusu Rossbil sfwo. początkowe.g1q planu PUCZlU, za Przestoohame nie dało wyili w p6rozml1lenu~. z szefem szła- cha. Na!;l~pnie zoslał 011 wyda r 010 ~wiat niebawem ujrzał alarmował 7 pulik szturmówek. k6w. Wo3)ec tego pozostawiono bu Rohm('m. lony z parui narodowo _ SÓCj'l- w dzienwikach fo,łografje Emn- O alarmie władze monachijskie w p{)koju Roebma nahity re R6hm był zawsze do tego isly~znp.i za lllprawianic ho- sla z ŻOl!1 w lowarzystwie natychmiast zaw,iadomi1y WlOlwer. Gdy djo ruedziehl w po- HO)nia niezastąpio'lly, że wó-:1z mosek,91wlizmu, ale niebawem R6hma. j:\ko świadka ślubu. Gobbe]sa w GodeS/1)ergu, M.6>ry łudnie ni!c nie na sijąlj>ilo, odtrzymał g,o s,ię klli"czowo. acz- p\'z~-jęto 'g'~ z hol1orami z pow:) l, Na li~cic 'Leporelló\v t~go re: ni~wlocznie porozumiał się 1 komenderowano od~~ał policji kolwiek ten.ie!{1o na.lb.liższ.\ lem.. 11zn~Jąc \~' roku 1930, ze lymu, in:udnlo. rozklasyflikowacll-htlerem. p~llqlwej 00 wykoda.ma eg.zeltuwspólpracownik ju,ż w 1atac11 godzien Jest piastować mandat martwych z~ - w~'c h według S,ztab 7.Qs1al przez Hitlera cał- c.~l. :11-32.poważ1ll 'ie się skomp!1.'om11 po. ła do Reic~lst'1.~l. "~l~- m C1?t i. grzrchów.. Pa~holkowie kowi'cie zaskoczony. To właśnie Roehm zachował do os,tatn;e} lowal przez opublikowanie jego c luu:akterz~. wsród entuzjazmu zg,elh~11. AW'antufl"cy rządzą da- nasuwa pew1l1e wq,tpliwości. - chw~li zillllll1ą, kjrew i oświadbzyl homoseksllalny~h lisłów miło- swej fr.akc.ll 11apa,da on w paf- lel.. Wta.,ie'l1Jniczeni wskazu.i~h że re soych z BoJiwji, ~rnencle ~a kapl~ana rez('~'wy przecież Roehm wcale nie mial nie (',b~e sw6im dołycheza.30- (>rzyczell' zwy;rodnienie szefa Klotza, ktor:v.n.ap1ę,bnował. e {O Ostatnie chwili potrzeb" jillż teraz uderzać, ja- wym t6warzyszom zaoszuędził sztabu znane bvlo dobrze w ca O1?ralUle kwal~l!kac.~ na, do Ul sztabl-e ko. że w cią~'u miesiąca urlopu te_, roboty. ł'.' l1 ]'ra.itl.. woldce, ogłasza.1qc S7.czegoł" 7 sz'turmówek dość jeszcze było Gd.... t 10 d &.~' ~.T 'T' h-cia eksualnego op 'awc. ).. d " H' v lu~ s a1 po ~aalj1ą BJe. ~. l' - Cz\" Roelun był zdrajcą sta' czasu na ptzeprowa zene z J- d d'l... d Hi,uer nie bawił się w 11101"1.' 1izabor two do cbwi']i, r.(dy mu to' było wygodne. Znał ()J1 tryb życia swego gc' nerablego s'ztahu. R6hm i illlni roblil1i /przecież tylko to samo, co GoriJn,g i Goblbels. Wszyscy oni posiadają luksll!sowe samocho dy, wspaniałe wilk wydajq hankietv i po~indają na wszel ki w~ 'padek konta bankowe, 7.aoLo, F,'d" wschodzi słollce t,rze ilu? - Komu1llikab- ofi~j'~1me rzą- lł~em pertraijctac.j c~ do ~sta. z ra 'Z~ na.1 1llll111e ]Szego z ener-.. R t y lwowanna ~le.j zes?,\" en du Hitlera nie pozostawiają CO tec,zne.g'o 10Stu tych oddz,i lał6w.. zabijaka i herszt band~, t()w do lego żadnych wą:bpli""9 'ci Okoliczności w jakich zastall0 Mme] oipanmvan\-, hyl dow6d olrzyl11~.ic patent urzqdnicz" i Jeśli i~ć PO lin ji tych ]wmuni sztab w 'Viessee, również nie cd a óernst'krozstil'zelany na p~~ 6 l.' 1- d t l' " b',... k.. b ł t.. ' W l"z'l OS-lar s ano" szburm weli.,o P.rezy en a po 'lej katow, to t 'r~e a przytpusclc,.ze ws ~z,u.lq, ze Y a to os aunt"il ul G.p B ł ed we 'V'roclawlU. Ro"hm zamj.erzał uderzyć We chwda przed CZY'TlJlelU wy'stą p:y '. en. ape_ y cm prz,;, *,;, czorelll, dalia 30 czerwca. Ale pie.niem, Również wymarsz 7 s acentem A k.jjll jest zastrzełoll\" w pól całą akcję zd,rad20no i w prze- pułku szturmówek na ulice Mo napoł~, omdlały, nocll:v~h Niemczech dowódc! dednitu puczu Roehm pll'zek{)lllqł nachjmn może by6 illlterpreto tak, że na miejsce kamd mn Emsł <;ię. że rząd berliński jest wan\" jedynie jako demonslra siało go pop 'rosłu ll!ieś6 trzech kome'ndc!nt szturmówek berlii wszystkif'm powiadomiony. \Xl cja sbrze1c6w..'

6 ł NOCNE DYżURY APTEK. -, DziŚ! w nocy dyżul"jją. następujące apteki: Sukc. K. Leinwebera (Ph! Wolności 2); Sukc. J. Hartmana (Mlynanska 1); W. Danieleekiego (Piotrkowska 127); A. Perelmana (Cegielniana 32); J. Cymera (Wól czańska 3'7); Sukc, F. Wójcirkiegc; (Napiórkowskiego 'J7). BURO REJESTRU WOLNYCH MESZKAŃ. - Jak się dowjadujemy, władze centralne pro' jektują utworzenie w większych miastach.specjaln~"'ch biur rejestru wolnych mieszkań. ChoC'iaż handel llieszkaniami ustał niemal zupelnie, to jednak władze stojljj na stanowi cku otoczenia kontrolą i opieką pc}- 6rednictwa wynajmu mieszkań. albowiem przy poprawie warunków gospodarczych handel mie"zkania li może znowu zakwitną.ć. ODROCZENE REFORMY SzKOLNCTWA. - W kołach zbli zonych do ministerstwa oświaty ro zes1.ła. 'Bię wia.domość, iż przepro wadzenie reformy slzkolnictwa powszechnego i średniego ma ulcc odroczeniu, gdyż, jak stwierdzono, wyłoniły się ostatnio specjalne trud ności w odniesieniu do szkolnictwa prywatnego. Okazało się Dowiem, ~e gdy1)y ustawa zostaja zastosowa na z oałą. surowością., kilkaset ezkół prywatnych musiałoby uleo likwidacji jut na progu roku ~kolnego Z tego względu min. oświaty zdeoidowmo 6ię wprowa iizł6 termht ulgowy dla. tszkół prywatnyoll ł oiiroezyć w stosunku do nicb! wykona.nie reformy do 30 czer,,"oa 1985 lon Wydawanie obligacji pożyczki w P.K.D. J,ód.zki odddał P. K. O. podaje do wiadomości, ~e wydawanie obli. gacji 6 proc. poi. narodowej sub skrybentom, któ rzy wpłacili całość do dnia 5.m r. b. odbywa się co' dziennie w godzinach od 8 do 15j w soboty od 8 do 14. ft.'v-.,głos fłlaeisfrafposlł POR~~_~1931t~ -.-:..:.Rr::"'...;:1==8=:...! na osicps wa.. Sezonowe, iednak nie zgodzili sie na DrODonowane warunki Konferen,ja w zarzćldzie Bliasia nie dala rezultatu Sytuacja w :;,trc.iku robomików sezonowych w Łodzi jest wciąż jeszcze niewy.iaśniona. - Praca na wszystkich odcinkach l'obót publiczny~b, jak na kanalizacji, plantac.iaeh i robotach btrukarskich w dalszym ciągu nie odbywa się. Z samego rana dnia wc,zoraj szego związki zawodowe, prowadzące akc_i~ wszczęły zabiegi w urzęd,zie wo.iewódzkim, w kierunku uzyskania audjencji u wojewody. W urzqdzie wojewódzkim 0- świadczono jednak delegae.li, iż zwołana :zos'tała.1eszcze jedna konferencja z zarządem mie.} skim, któl'y gotów jest pójśr na pewne ustępstwa. Wobec tego delegacja udału się do magistratu. Na konferencji, które" przewodniczył komisarz rządow;<7, iuż. WoJewódzki obecni byli prócz na czelników wydziałów kanalizac.li i budownictwa, delegaci 3 wybitne nazwiska filmowe: miriam HODMins Fredric march oeoru Rall w filmie, który wyświetlano zagranicą w pełnym sezonie Otchłań tycia N astępny program "CASNA" związków robotniczych kjasow~ go, "Pracy", ZZZ., Ch. D. i kar telu z przewodniczącym akcji sue.ikowej, Franciszkiem Jakubczykiem na czele. KDmisal'z W ojewódzki, D twierając kollfel'ene.ię oświad czył, iż rozmnie, że syłuaeja robotników sezonowych jest ciężka. Władze miejskie musz:} się jednak również poważnie li czyć z możliwo~ciami finanso... B61e głowy są często wynikiem zaburzeń w działaniu żołądka i jelit. WODA GORZKA MORSZVŃSKA w dawce od 1/ 4 do 1 s:iklanki usuwa prlly czynę ' choroby.... W,p wemi, chcąc za t,rudnić wszyst kicb sezonowców. Jest to trud oe zad pe, tembal'dwej, je kredyty z Funduszu Pracy ograniczone. są Cheąe.iednak przyczynić się do zlikwidowania sue.iku, m l'ząd mie.iski mdże u~zynić następujące ustępstwa, amianowi de: władze miejskie godzą sili na zawa 'l'~ie umowy zbiorowej, ale na warunkach dotychczasd' wych. Praca kobiet, które dołyc,hczas pracowały tylko przez 3 dni w tygodniu zosłanie prze dłu/żcna do 4 dni. Jeśli ehomj o postulat powiększenia Defraudacja w magistracie Urzędnik wydziału oświaty i kultury skazany na półtora roku więzienia Na ławie oskarżonych sądu okręgowego zas ~ adł 41-letni Stani<>ław Kubiak, b. urzędnik wydziału (}Światy i kultury zarządu miasta Łodzi, oskarżony o defraudację. Sprawę tę rozpatrywał sędzia Merson, oskarżał prokurator Komo' rowski. Jak wynika z aktu oskarżenia i przewodu sądowego, Kubiak za trudniony był w wydziale oświaty i kultury od roku do Do czynności jego m. in. należało spo' rządzanie list płacy urzędników wy działu i wypłacanie im pensji. Pewnego dnia w czasie kontrou dowodów wypłat _ stwierdzono, iż na pokwitowaniach z odbioru pensji figurują 2 podpisy, położone jedną l tą samą ręką. W czasie dochodze nia okazalo się, iż urzędnicy, któ' rycb dotyczyły te podpisy od kilku miesięcy w 'wydzjale oświaty i kultu ry już nie pracują, a mimo to figurowali na liście płac i Kubiak po blierał dla nich z kasy magistrackiej odnośne kwoty tytułem wyna" grodzenia. W czasie dalszego bada nia stw:erdzcno na liście wypłat jeszcze jedno fikcyjne nazwisko. Ustalono, że całkowitą winę ponosi tu Kubiale, lrtóry otrzymane za fikcyjnych pracowników kwot.y przywłaszczył sobie. Okazało Sę przy tern, iż ogółem Kubiak zdefrau dował gr. W zwiazku z tern zostało złożone dni odnośne zameldowanie w urzędzie prokuratorskim w Łodzi. W trakci~ śledztwa w grudniu 1926 r. Kubiak zbiegł zagranicę. Wysłane za nhu listy gończe nie dały rezultatu. W dniu 15 marca r. b. Kubialt powróził do kraju i sam zgłosił się d.o wydziału śledczego w ŁodZ1, gdzie oświadczył, że jest przez władze poszukiwanym defraudantem. Został on ai'esztowany ł osadzony w więzieniu. Na wczorajszej rozprawie Kubiak do winy się przyznał, oświadczając, iż defraudacji dokonał z powodów których podać nie mo1e. Sąd po rozpoznaniu sprawy, wy' niósł wyrok, mocą którego Stanieław Kubiak został skazany na rok i 6 miesięcy więzienia. (p) ~~OWi~lUi~ O~ llij[ft l~lł KodeMs loboujiązaft opracowali Lewandowski i Super.on Sędziowie Sądu Okręgowego. Zł. 6.- KodeMs Handlowv Zł Urlopu i czas orac oprac. sędzia Lewandowski, Zł. 3.- y~awni[fwa Ksiegaroi "Czylja" ~ódź, Narutowcza 2. p'acy dla mężczyzn do 6~lu w tygodniu, to kdmisarz godzi się na nwzględnienie tego łją, dania, a td w tym celn, aby l'o- boluicy mogli 'Odrobi(! stracony czas strejku. W umowie jed ~ nak musi być wyraźnie zama~ c.zone, że pra'ca na robotacli miejskich odbywa się 5 dni w tygodniu., Co dd postulatu) pod~e, Dia stawek, to komisarz Wojewódzki podtrzymywał swoje po przednie, znane ju~ stanqwisko ł.f. postulat ten kategol'lycw. om-zuca. W odpowiedzi delegaci słrej" kn.iących oświadczyli, ł; nre mogą się zgodzić na to, aby. robotu'c,r pracowali 6 dni w ty. godniu i aby umdwa zbioro~a mówiła tylko o l) dniach. POJ nieważ Jednak wszystkie te li! stępstwa uie mają zasadnicze" /;(0 znaczenia i nie uwzględniaj" najważnie.iszych żądań sezonowców, uważają konferencję za bezprzedmidtową. W ten sposób zatarg ~ął na martwym punkcie i strejk trwa dale.i. :. $ StoU1~ "Kultur-Liga" Kolonie letnie turyst wypoczynkowe Zapisy na kolonje letni lipca r. b. Karwia. Kolonia znaiduje sl, nad otwartem morzem, w ładnych budynkach, obok SOSDOwy las i piękna plata. Muszyna. Kąpiele i źródła tej samej wartości jak w Krynicy. Kolonja zajmuje dwa pitknł słoneczne budynki. Oruskieniki. Kolon]a mie~eł się w sosnowym lesie' obok pla~ nad Niemnem. Wycieczki do Wilna t TrokOw. Jaremcze. Budynek le!r.. Rodnóaa Beskidów Wschodu. Swietny punkt wycieczkowy. Grupy wyjeżd~ają l-go i ka~dego miesiąca. Zapisać należy się 10 dni przed wyjazdem. nformacje i zapisy codziennie od godz i ou 4-10 w. przy ul. Zachodniej 68 (front, parter), tel Nr. 80 Specjalny dodatek powieściowy.głosu PORANNEGO z dnia 5 lipca 1934 roku. (Ci~ dalszy). - Pieniąijze możlna zdoby lć,!panie szanowloy! -- wo~ał HOf.llows'ki. - Trzeba tylk:o chcieć i umieć pracować! Tak, szamowny pwnie. - HOltll1()Wski u~ derzał się pięośdą w piersi. - Nikt illjny, jak ja doibr odzieju, razem z OJiebosz.czyUdem Woelkerem, temi ręlk.oma zo.olby1ijśmyl wszybtko, co mamy. Temi ~ękoma, panie drogi. Prawda, dotko? - NaturalJnie - połwierdtała Woelkerowa, alt ~ć było, że rozmyśla o l!lej.l1ś inmem. P!rzez chwhę widziałem w wyobraźni tllum. Me.~koordYllo\V'aJne szeregi ludzi O]).lszc:zal'1 fabryk} i ginęły za węgłem. Pot'em ukazywalv mi sle cieml1e, wąskie kurtki, a wreszcie.n 5 j pokó.i i podwórze. - Nie każdemu się udaje - odpowjadalem. - Jeden zdobywa mają,tek, rujce zato dz,iewięciuset dzi-ewi ęćdzies i'ęciu... - W 'y!daje się panu, dobrodzieju'. Kto <fu ~e!pracować, zawsze natrafi na, swoją kopalnię... - Wszyscy? - poczynałem si'ę irytować. - nawet pań'scy roboln.ic\1? Z czem mogą zalcząć? Zezem?... - Co panu robotnicy? - machał r ęką Hornowski - My inll1v żywioł i oni inny'. W życd.u, dtogi pa'illie, tjrze'ba myśleć tylko o sohie. Będziesz pan m}'!ś lał o innych, to zgn,ioią palta, zdepczą pana, do!brodzieju kochany. Proszę to sobie zapamiętać, ro panu mówi stalf'y, doświ'ad~zony Piotr Hornowski Po tych słowach zalegało krójk.ie milczenie.... Wiedziałem, że Hornowski. zlby't wierz,1 w s i ebioe, aby brać 1P0ważlli,e czyjeś arw1menty i dlatego wolałem już nic me odpowiadać. Homowski mi,ał ra ~ cję, pouaeważ był bo~at'y. - Pro.szę - ciąb<mął Hornowski po ryauzie - niech pall1 z ~aslk..i sw'oj1ej zawiltja do m'il~e, do fahryki. Fabryka, dobrodziejru, to dobra szkoła ży'cia. To - małe społeczeń8two, albo p ań stwo, jak pan woli. Rozejrzymy sioę troohę... Przyjdz,ie pan? - Ohętnde.... No" to doskonale! Po{.~ekam, poczekam. Hornowski uderzał d~ońmi o!poręcz fotela i na~le zwracał twarz w stronę Woe,Jikerowej. Woel!kerowa ru~miec:hała się, nieruohomo ws'parta łok~iami e stolik... Tej nocy, zanam zasnąlłm, walczyły we mnie dwa pogil.ądy: kjrańcowy Jcr'Y'tycy;zm w stosu11lku do llproszcz oll1ej fi.lozofji b-ogacza Homowskiego, a _ z drugiej strony - roz'budzone prrzekonanie, w kt60 re chciałem uwierrzyć, że "ka lżdy jest kowalem wła,. neq!llo szczęścia't... A rano, kiedy otwaerałem djrzwli, Sopotkałem,. przedpokoju JÓ'zefa Pika, śpieszącego do prac~. _ Pi'lc w we1jnianym S lzału i staryc~ kaloszach', dyszał i sapał, j akg,dyiby wracał z uci~żhwe.i dr~. Gdy: mnie zauważyl, przet-ad sel11le, zaczerwienione oczy. - Co sł'ychiać naj1epsz~?- spytało, z'ctpiilając w pośpiechu palto. - Ciągle nik - o dpa'l'łem. Stanął przedemną. pochylił się ij poufale poło'" żył mi dłoll na ramienil\l. - Czymrie pan nekrolo~? -. r~ekł. - Nie. - To szkoda... to wielka s:jkloda. Dowiedzil3.ł1b, się pan, że umarł JÓ'zef P<i'lc... Po dług 1iJch i ciężlkic!i cierpiooiaoh... um3jn: Józef PiJlc. ~ Go pan... - Tak, tak - szjłhko mówił Pilc - uma,rlem. p3jnie. Nie żyję. Czy to jest życie, Tfu! ~ i Pilc u dawał, że spluwa na podł1qi/{ę. '-- Tak, pa u,ie, Łak. tak. D c. Do

7 . 18t Pr.y.aparolu stolca, wldeciu brzuch, łagodnie dzlllłająca naturalnll woda gop!lka.. Franclszka-J6zefa" daje łatwe wyprdtnienie, uwllnill or ganlzm od pozolltllłości w jelitach. 'rzyszłośc radiofonii na ",si Angielski tygodnik radjowy "Poflular Dwirelass" przeprowadzając analizę cyfr ze statystyki abonentów w Anglji dochodzi do pr.zekonania, że przyszłość radjofonji leży w rozpowszechnianiu jej na wsi. Liczba bowiem abonenk'lw w Anglji jest tern mniejsza, im większe jest miasto. W Londynie np., który ma osiem miljouów mieszkańców jest tylko słuchaczy, a więc dziewięciu na osiemdziesiąt mieszkańców. W Liverpoolu przypada 16 słuchaczy na 85 mieszkańców. w Birmingham 9 na 5J mieszkańców. Natomia;st miasteczka nrowin cjonalne mają o wiele więks~ą. licz bę radjol!!łuchaczy. Jedna mała miejscowość w hrabstwie Cornwa.lT; ku,re liczy 2500 mieszkańców szczy ci się 1500 radjo3łuchac.zami, czyli na dwu mieszkańców przypada wię cej, niż jeden abonent. Wokingham w Barkshire przy 7,294 mie lszkańcach liczy 4.H1 słuchactly. Te licz oy wskazują, ~e radjo w wielkich miastach, gdzie jest wiele możliwości innych rozrywek, nie ma zbyt dobrych warunków (10 rozpowszech niania się, natomiast idealne warun ki znajdujo3 na prowincji. Warto przy t ej okruzji zaznaczyć, że stosunki angielskie uod tym wzgl ę dem r ó żnia sie zm!adniczo od stosunków w Polsce; gdzie właśn.ie największa. liczba słuchaczy przypada na mia- 'lu. (r) Jedziemy do lidyni Zapowiedziana przez Wagons Lits Cook wycieczka popularna do Gdyni, organizo\vana wespół ze związkiem rezerwistów i ligą mor ską i kolonjalną; wzbudziła olbrzymie, zupelnie zresztlll zrozumiałe z!l. interesowanie. Uczestnicy wycieczki mają zapewnione w wagonac,h pulmanowskich miejsca numerowane, co zapewnia wygodny przejazd. Program wycieczki przewiduje roz, maite niespodzianki. M. in. przejazd statkami i zwiedzanie portu wojen~ nego. Wycieczce towarzyszy.stale orkiestra strajży ogniowej W5dzewskie.i Mailufaktury. Pozostałą ilość biletów w cenie zł. 14,90 za przejazd. w obie strony nabyć można w biurze WagOllS Lits Cook ul. Piotrkowska 64 od \) rano do 8 wlecz. s.vn --,.GCOS 'ORJ\NNY" -- 'f9m, Cieślewski b~dzie żył domu prz" ulicjl Abramowskiego Właściciel otrz"mał 17 uderzeń nożem. ' Po operacji, dokonanej w szpitalu, stan Jego zdrowia Miasto nasze zostało wstrząśnię gdyż pamiętał o groźbach Dankego. Górna część ciała Oieślewskiego te krwawą zbrodnią, dokonan~ Ten jednakże wysze.dł na korytar:z bezwładnie zwisała z okna, zaś z przed dwoma dniami na osobie wła i zaprosił gospgdarza do mieszka" głowy, karku i rąk sączyła się obfi ściclela domu przy ul. Abramowskie nia, zwracając się do nego: cie krew. go 11, Józefa Cieślewskiego, przez - PROSZĘ, PANE GOSPODA' Danke, trzymając Cieślewskiego lokatorów tegoż domu, małżonków RZU, NECH PAN WEJDZE, za nogi, usiłował zepchnąć go 2 Wacława i Leokadji Danków. Wła' NC ZŁEGO SĘ PANU NE bardzo wysokiego parteru na zie liciciele omawanej posesji Cieślew' STANE. mię, przyczem N dalszym ciągu lilki i Glass posiadali Wobec powyższego Cieślewski BEZ OPAMĘTANA KLUL GO WYROK EKSMSY JNY wszedł do pokoju w nadziei, iż mo' WELKM N~EM.. że Danke chce jakoś ugodowo za' w krtań, piersi i t. d. nba l' mahonków Danki e, ktorzy od targ zlikwidować. Po krótke] W momencie, kiedy sąsiedzi, sto' sko trzech l at za.ega z z~p ł atą chwili sąsiedzi usłyszeli głośne wo jący 1a ulicy podtrzymali upadają, kom?rnego.. W dmu onegd~jszym łanla o pomo.c, dobywające slę z cego z okna Cieślewskiego, komor' współwłaśccel domu, p. Cieślew-. zk D k' N 'bl"e' toj'ą nik wraz z lekarzem obezwładnili ski, w towarzystwe komornika i mles a~la ~~ '0;" aj Z J S. l ka za' t. d" " cv drzw rzuclh!olę do nch, ecz zbrodniczą parę Danków. er, mającego s wler Zle, Z Ot r,., gli gdy' J'al się Weszliśmy do Jednoizboweg~ O k h...,- d J o wo zyc me mo, z, \. an d owa. symu k uje D c oroll4:, k' " u d' a k ł D kł' ml'eszkanl'a Danko w. Otwiera nam Q. aza o, an e zam mą Je na Sę 0. mles~.a~)la an ow, g zle klucz zaraz o we'ściu gospodarza. drzwi staruszka, matka Dankego. w cbwdę pózmej ~ozwydrzolly ~all' Spieszacy z ~cmo;a wybiegli przed Opowiada, że o całem za.iściu nic kde. ugodz! go s~e~ej~nastol<ro.nle dolll, gdyż okna m"ie5z{ania Dan" nie wiedziała, gdyż mieszka nie z uzym nozem rz~zntc {m. ków wychodzą r-a ulicę. W tej synem, a u obcych ludzi "na miesa Współpracownik nasz udał się chwili ZGhaczyli kaniu". Dopiero dzieci syna przy' na mejsce :.. KREW W żyłach MROŹ-,\CY szły po nią, gdyż same obawiają się KRW A WEJ ZBRODN, WDOK. pozostawać w mieszkaniu, w któ' gdzie zasięgnął garść ciekawych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!! f'oizczegółów z samego zamachu krwawego, jak i dotyczących życin l r~, lo rodzinnego Danków.., owat Odćłi~k Jak Uiormują sąsiedzi, mimo, iż Oankowie od trzech blisko lat nie płacili komornego, które wynosiło 65 zł. kwartalme, współwłaściciel domu, p. Cieślewski przed kilku tygodniami jeszcze prcponował Dan kemu, iż anuluje całą należność z tytułu komt'rnego DOPŁAC MU GOTóWKĄ około stu złgtycb, byleby ten opuścił zajmowane mieszkanie, na któ' re reflektowali inni, którzyby pła clli. Danke tak dalece posunął się w swych żądaniach, że domagał się wypłacenia mu 150 złotych gotówką, gdyż w przeciwnym razie mieszkana nie odstąpi. Gospodarz, rozż.llony do ostatecz tlości bezczelnością Dankego, wznowił kroki egzekucyjne przeciwko niemu. W poniedziałek odbyła &ię w sąd~e sprawa, gdzie Dallke po wysłuchaniu wyroku el{smisyjnego, POCZĄŁ SĘ ODGRAtAć Cieślewsklemu, że go zabije. We wtorek o godz. l-ej po południu, kiedy nadszedł komornik, cele~ przystąpienia do wykonywama czynności eksmisyjnych, p. Cieślew ski odprowadził go wraz z lekarzem do drzwi Danków, lecz sam do mieszkania nie chciał wejść, Anon NovotnJ1 roztoczy czar i urok swego głosu w przepięknym czeskim filmie p. t. Królowa Cyganerii Przepyszna wystawa! Cudne melodje i piosenki! Chóry męskich i kobiecych rewelersów od reklam i szyldów! W dniu wczorajsz'ym odbyła si ę w gmachu zarządu mel skieg,o konfeil'encja pomiędjz:r przedstawijcielami :~by przemy słowo. handlowej w Łodzi, a władzami miejskiemi, na któ' rej rez,patrzono program na,' phniejlszylch rolb ót inwestycy.l nylcb, ];:lt Ólre powinny być pod j ę,te ila tereilie nas"',ego mia, sta w l'amach t. zw. wi,elolebnie, go p'lanu robót, przewidywane glo przez fundusz pracy. s, 2 Na konferencja tej pl'zedsła w.ijciele izby przedstaw:ij.i rów nież zarządowi mie,tskiernu de, zyderaty sfet gospodarczych " sprawie złagodzenia wymiaru podatlku od reklam li szyldów w Łodzi, pirzyczem wskazali rów nocześnie na konieczność zasad nijdzej rewli1z'.ll odlnośn~o 5ta ~uiftu!podatkowego w celu do stosowan,i'a ~o do wymogów ży da. 7-ka od dziś na nowych torach tramwajowych W dniu wczorajszym specjalna Po przejęciu linp wspomnianycb komsja, w skład której weszli dztś od rana rozpoczyna się normal. przedstawiciele zarządu m. ilodzl ny rucb. oraz dyrekcji tramwajów miejskicb dokonała przejęca noworozbudowa nych przedłużeń linji tramwajowej na ulicy Narutowicza do Zagajniko Król reżyserów wej i na ul. Łagiewnickiej do ul. Biegaliskiego. W skład wm,i,sji wchodzili komisarz Turżański zarządu m. Lo dzi inż. Wojewódzki, naczelnik wy działu przedsiębiorstw miejskich inż. BrZlit'ZOw,ski, naczelnik wydzi~'u budown. inż. Rybołowicz, naczelnk oddziału kgffiunikacj,i iaż, Sztolc' man, prezes rady nadzorczej KEŁ dyr, Ulman, adw. Gołkonnt, dyr. Ring i inż. Wróblewski. Komisja wsiadła do specjalnego wagonu i przejechała po nowowybudowanych odcinkach. Zbudowa na na ulicy Narutowicza do Zagajlukowej (szpitala okręgowego) linja wynosi 570 metrów bież., zaś na odcinku od ulicy Ła~iewnicklej do Biegańskiego hnja pzedłużona zo,.tała na dystansie 1750 metrów.... Jligi DCdzg bezrobolngcb rzeźnickim poprawił rem wczoraj została popełnion. okropna zbrodnia. U'letni starszy SYN DANKEGO OPOWADA nam, iż to "nie tatuś pierwszy zaczął, a gospoda,z". Mało wiary,jed nak dajemy temu chłopcu, który potrafił również schwycić młotek ł ruszyć z nim na broczącego krwią go spodarza. Jak nas sąsiedzi informu ją, przeszłość tego "obiecującego" synka obfituje w kryminalne mo' menty. Stawał on przed sądem dla nieletnich, oskarżony o kradzież gołębi.. ODSADYWAŁ KARĘ w ~ak"adz!..e poprawczym, skątł zbiegł do domu. Ostatnio dzieci Dankego wysłane były na kolonj~, gdzie dopuszczyły się kradzieży na szkodę okolicznych chłopów, wobec czego zarząd kotonji zmuszny był chłopców odesła6 pod konwojem do rodziców. W elro dzc "spryciarze" zmylili czujnou konwojenta i zbiegli. Młodszy Uczy sowe zaledwie 10 lat. Sprawca ohydnego napadu na gospodarza domu, Wacław Danke, przed kilku miesiącami napadł w ciemności na swego sąsiada, BJĄC GO ŁOMEM telaznym. Jak się okazało, żona Dankego, Jio bieta równiez nie~byt spoliojna, młi fa zatarg z żoną sąshlda Rojka, ~ bec czego Danke postanowił ze. mścić się na ;)SObie Rojka, rebl.. go powai.nie w głowę ł ręee. Następnie odwłedzłliśmy zrozp" czoną panią Cieglewslią, lit6ra. wielkim żaleni opowj.aita o zbyt dobrem :iercu swego męła, t{tóre~ tak się odwd~łęczył DanJte. Ze 8ł~ jej wynika, te z 17 rll11, otrzy_ nycb przez męta, trzy ti'yły tiartb.e niebezpieczne. ' NEBEZlPECZEŃSTWO 'JEDNAK PRAWE MNĘLO. W czora} dokonana została operacji, po której.. Gfiara bestjalskłer8 ii.. padu czujl~ stę lepej. '.' / ma zaszczyt przedstawić nieśmiertelne dzieło Gu, de MauDassant'. Następny przebój kina. "PALACE tlsno Dziś i dni nastepn}/ch! Dziś poczatek o 4-ei Cen, zniżone od 1.01 i dni nastepn,ch! Dziś Pocz. o godz. 4-ej Arcyzabawna komedja muzyczna ~ życia stu denterji paryskiej p. t. PargskiC! SzalC!ństwi Dawno niewidziany bohater "Siódmego nieba" Charles Farrell~ Charles Ruggles i nowa piękna gwiazda MARGUETTE CHURCHL najlepszy aktor charakterystyczny, słynny Lekki, perlisty jak szampan pogodny, jest film ten prawdziwem wytchnieniem po troskach dnia oodziennego. PlUS S F a K~p.italna ko~edj~ eur~pej- sklej produkcj rezyserj ALEKSANDRA KORDA się ożenić W rol. gł. naj piękniejsze kobiety Londynu rasowy Roland Joung i piękna Merle Oberon Dzieje i perypetje dwuch małżeństw! 1000 zabawnych nieporozumień! Rekord humoru i dowcipu! Nadprogram,! Niebywała ~stawa! Cudowna ~e.1 Rewja naj})iękniejszych kobiet Angljil Cen, mieisc: 1.011, 1.50, 2.z0. Sala mechanicznie wentylowana

8 8.Vl.-.. GŁOS PORANNY" - 1.,. walcza umowe Wczorajsze pertraktacje w inspektoracie pracy nie dały rezultatu W dniu wczorajszym odibyła pogarszającą sit, wciq.ż sytuacjr. cent, i, że podtrzymują wysu si~ pod Pil'zewodlUidwem ins;pek na rynku. \VoLec tego zwliqzki ni'qte p'oiptzednio żądania, do tora \V\'l'zykowski~go w lolkalu przemysłowe.zaproponowały nq magając się ustalenia płac na inspd.cji prury konferencja w we stawki płac. podstawie cennika z kwietniil1 Z 6slradg koncerlowej Kln[~rt rumuń~ki[~ r'ie~tr wli~łowj[~ Dlugie lat dziesiątki najniepowyślniejszych nie są w sta nie uśpić bądź zniweczyć siły przy zwyczajenia, p02;qstałej po pradzia dach. Od tańca począwszy, a na pie śni skończywszy, lud szuka w zabawie wytchnienia ł zapomnienia. Zabawy, owe circense~ po za chlebem podlegają w ka'idem państwie ople ce rządu, alb'i)wiem kulturalna rozrywl{a podnosi poziom kulturalny kraju, Taki cel rozijudzania zmyflłu estetyczllego w duszy narodu i dania ujścia jego tęsknotom i dążeniom miały chóry "Calltarea Romaniei", które zjechały do naszego miasta pięć lat temu, taki cel ma również zespół orkiestr wojskowych w olbrzymiej, imponujące) lości grających ł co najgłówniejsze łrających dobne. Po zaintonowaniu hymnów pol~klego i rumuńskie 10, hymnów, stanowiących Jaskralvy kontrast pod względem charak 'teru, nastroju ł rytmu, rozpoczęła orkieitra koncert uwerturą do wagnerowstdego "Tannh~usera" po czem nastąpiła SymfanJa V Beetho vena. Brzmienie tego zespołu Jest idealuie zrównoważone pod względem ugrupowarua dętych instumen iów, wzmocnionych przez dziewięć lmntrabasów smyczkowych, podkre ślalących doskonale fundamentalne dynamiczne zarówno jak frazowanie i światłocienie były wyzysl<ane prz~ doskonale orjentującego się w partyturze dyrygenta, którego publiczność darzyla po każdym nu merze programu hucznym oklalikiem, Nie dopisała tylko pogoda, gdyż groźne chmury gromadzące się na i horyzoncie nieba, WSkazywały na deszcz, który wr~zcie lunął - na szczęście już po wykonaniu symfo- nji. Okazało się, że boisko sportowe nie jest odpowiednim terenem dla produkowania nawet sporadycznie poważnej muzyki symfonicznej, któ rej detlkatnie)sze frazy unosi naj- mniejszy wiatr po za teren koncer towy, a deszcz grozi kontrabasom pozbawieniem mowy muzycznej. F. Halpern. TEATR MEJSK Dziś i dni na,>tępnych wie'cl. kumedja "Moja kol'hana. głupia ma- ' ma". TEATR LETN Dziś ora.~,lni llastępnych (; g-o(lz. 9 ej "Cudze d:mecko". BezkonkurencJin,m jest "CAPTOL w doborze film6w w,sokiei kils,! Nasze filmy są wybrane! Cechuje je wybitna reżyserja! - Oryginalna treść!. mponująca obsada! Wkrótce na naszvrn ekranie ukażą się następujące filmy: "Królowa Krgs.una" Szczyt artyzmu-korona twórczej pracy wielkie; Grety Garbo. ".l. l. ł zalon~la" Epopea miłości ludzi o żelaznej woli i stalo wych nerwach! Szczyt techniki i reżyserji! "l'lodośt na zamówiłnił" wg. pomysłu Louis Verneuil'a, reż. Pierre Co' 10mbiere'a. nrwl~to'w Rewelacyj~8 ~omedja z życia wojsko Parada Rel ~ O wego. UdZiał biorą: WALTER, DYMSZA, SELANSK, MANKEWlCZ6WNA nocy Piekło ~YCi8 kobiety walczącej o swą Przygoda O pół11 godno'c. W rolach głdwnych LORETTA YOUNG, RCARDO CORTEZ 'le Ko[h'oa Wzruszający najgłębsze uczucia dramat serc, V l lu im{)onuiltcem arcydziele rei. Carlosa BRABN. Film o niebywałem nepięciul Wspanialej rewji Rewe lacyjnej treści. 'ółty KS'ląl'e" RAMON NOVARRO. Pelen romantyamu l CAPTOl pod dyr. pułk. Massini'ego warwlków tło harmonji, Wszystkie gradacje l " Clam, film opiewający urok i tajemnice Wschodu. Dziś prezentujemj! Fascynujący dramat erotyczno-obyczajowy z za ku Es życia dziewcząt z kabale ':ów KOBE A ORCH EA (Kobet" kt6re myszą koahać) Re:7.. E. A. DUPONTA W rolach gł6wnyeh: June Knight Neil Hamilton NADPROGRAM: Dodatek dtwi~k. i aktualno'ści Foxa. Sala chłodzona i wen\ylowana mechanicznie. Morze i kolonie to Dolega Polski Grand-Kino Pocz. o g. 4-ej Będziesz uśmiechnięty, baczys7- ~ima zadowolony i gdy zo ~umm!rvilr a znakomitego trębacza z filmu "Na zachodzie bez zmian" we wspaniałej komedji p. t. liodou miesiąc Nadprogram: Tygodnik Paramounłu i p, A. T N. Nr. n. Panu Władysławowi Margulesowi z powodu śmierei b. D. MATK JEGO wyraża slczere współczucie Osjaaz Fajnmehl ~pożargwf r ka~b przy ul. Wólczańskiej 128 i Lipowej 45 sprawie lilnvida<..)\ tnvającegq Wedlą!:( tej propozycji tkach 1933 roku. JUŻ hlisko l11iesi~c, słrej 1ku 1'0 jedwnbiu naturalnego ołrzymy Propozycje te zoslały odrzu W ciąg!1 dnia wczorajszego centrala strazy ogniowej w Łodzi była bolników w przemyś,]e iedwab wahbv 10 proc. powyżej stawek cone przez przedstawicieli PrZlł n~czym Łodzi. obowiąvujil.!lcych w 'Przemy!śle l mysłowc6w i tem sa.mcm per dwukrotjtie alarmowana o wybuchu Na k(ltnferł'tlll"jq prz)~byl 'l baweł.nianym, zaś tkacze jed l! t.raklacje zostały rozhite. {l0i.ar6w w fabrykach. p.rzedstawilciele Krl3.iowego wabiu szt,ucznej:;o - stawiki cen Pierwszy POŻ1f miał miejsce "\l' związku przemysłu włókienni" nitka bawe11nianego. łłowi maturlyści fabryce wyrobów wełnianych Dau czcgo i wszy[, tlkie zwi~zkj., ist Pł-zedstawtide1e robobników bego przy ul. Wólczańskiej 128, ujie.j 3.ce na tere:lie Lodzj... d] 'd. d. W gimnazjum. Kaeene]soua w gdzie na oddziele prz.~dzalni zapalił OS,,"la czy i w o 100Wle. 'Zi na Lodz'[ s',, ud '1 er t wa l l' 0JJ'za ł o ś'" d w się kurz wskutek skry Na wst~pje obrad doszli do to, iż sławl<i te n;e są do przy biożącym roku 'Szkolnym z jednej otrzymali ~iosku, że dotychczasowe' jęc,ia, allbowiem oznacza.i~ ob następujący abitudenc.i: J. A. Bia' z maszyn. Ogień \varullki płacy s~ niemożliwe niiikę dotychczasowych płac jlcl', A. J. B:wmberg, A.. Cho natrafiwszy na łatwopalny do honorowam,ia ze względu na \V wy'sokości od 30 do 40 pro wers,. S. Djame~t, J. S. Dziew~ęcki, materjał począł się szybko rozsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!! ~f. EJzen.!7' m:m, W. 1. Ft'1E'oe. A. Ch. (,,-uter rzać, obiejmują~ płomieniami towa' KJecki, A. Kryształ. A. Lf' ry, znajdujące Sę na sali fabrycz' whisld, A. Rodal, L. Rozental, F. Sibel'schitz, L. Sztern. nej. Na szczęś!ie jednak zaalarmowany oddział straiy ogniowej w porę ogień ugasł, nie dopuściw ' szy do przerzucenia się ognia n. dalsze objekty. Wysok~ strat dotychclas nit' ustalono, Drugi wypadek pożaru nuał miej sce w fabryce firmy "Zarobkowa farbiarnia" sp. z ogr. odp. (właści' ciel Fuk,,), przy ul. Lipowej 45. Ogeń powstał o godz ran6 l1a Dddzłele suszarni i objął znajdu,jące się tam towary. Z a atarmo,yal1y i lu oddziały straży ogniowe.i zdołały ogień ugasić. Straty dotychcza& nieobliczone. Przyczyny wybuchu pożaru ni. ustalono. Policja prowadzi docho' dzeme. (p) lu(bwale W amanir do sklepu firmy Trajstman Noey wczorajszej dokonano zuchwałego włamania do składu wy robów jedwabnych firmy Trajstman przy ul. Piotrkowskiej 81. Korzystając z nikłego ruchu prze chodniów w p6źnych godzinach noc nych zuchwalt włamywacze szybk) wycięli frentową szybę wystawową wyj.;:łj z wystawy a częściowo ze składu 187 metrów materjałów jed wabn~'ch, wartości 1700 zł. Po zapakowanu łupu w work włalllywacze szybko się ulotnili, niesp06t!'z'denł przez nikogo-. Całe wlamallle musiało J)y~ prze' )rowadzone niezwykle szybko, buwiem wycięta szyba wystawowa mogła być zauważoną przez spóźnionych przechodniów a wówczas sprawcy wpadliby w ręce policj. Ze włamanie dokonane bylo przez "fachowców" ~wiadczy bra, śladów palców rąk włamywacz ~;. którzy niechybnie rękawczkach. PolicJa wszc,~ęła chodzenie. (p) "pracowali" w energiczne do 1lkoły bln~lowe, tłoe 18JOBKl2 Kl)niec roku lzkolneg~ to okres \ ca bacznego wzroku..,. wszystkl~ kiedy rodzice bardziej niż kiedykol kierunkach nazewnątrx, druga - Wiek muszą się zastanowić ł zdecy- to administrowanie majątkiem wedow.ać. ~tatecznie o przyszłości wną.łrz w zaldnoścł od grupy pierw SWOich dzec. Czy posłać Je do sze.'. Praca na jednym jak ł na druszleół uniwersyteckch czy do zawo gim odcinku wymaga rzutkośc u dowycb? Dążeniem wszak jest, aby mysłu i charakteru czynnego. Czędziecko jaknajszybciej się usamo- sto się zdarza, Ze człowiek przysto dzielntło i nie było balastem zarów- sowuje się do swego zawodu zacho no dla rodziców jak i dla społeczeń- dzą w mm przemiany. O ie~ takie stwa. Studja uniwersyteckie trwają należy pamiętać podczas wyboru l~ta i.ko&zta na nie, ~łaszcza guy zajęcia na całe życie, gdyż bywa, Sę meszka na prowlucji i trzeba ie podrastający człowiek pozornie dzecko wysłać z domu, wynoszą tylko nie nadaje Sę np. do handlu zł. Należy przytem uwzględ nr~le t ł Je Jed ', r lo: gen wysuną szcze łl4 llc lata bezpłatnej praktyki, aplika k -tję,. _L._ j. i t l ś" b k w... czy JDlanOWCe w ~- c, ewen i t d ua no c ze moze t za. ra t - nych c'e'k'ch _z lwarun k ac h na ' e'l.y po nąc p en ~ zy w CzaS~ rwama u wlekszać liczb bezr b tn b i t ł djów na ch ttkończeme, eo w re1ul -, ę,. o o yc 11 ~ tacie daje straty materjalne i stratę gentow. ~POWledZlą na to py1a~le. " W' t t.. t są n~stel)ujące cyfry: Polska poslaczasu l energj. zy a or... n ono- da 335. t s'. wicz uważa przeto, re daleko prak y lęcy przedstawicelstw t. j j t drl' d' k d handlowych, w których pracuje ycznte es o ac- zlec o o ół '1' ób Z szkoły handlowej, gdyż pańslwu na fi n~ lon~ os, tyc~ ubywa, kroczute na,,)wtek SUlerct, utraty szew b ra k w ł a Ś n i e 1 u d Zl o wa 1- dol oś d l tj. z n C o pracy i h ok UJ nnyc 'oflkacjach kupleckic~. Zwłaszcza 0- liczności osób Szkoł h _ becnje trzeba sob!e Jasno zdać spra " '.'. Y 5!! " owe wypuszczaja rocznte,u",. we z tego, ze warunki gospodarcze abso1we t' t 'b ow za em 7..apolrze owa' są podstawą warunków pojitycz- - k' ', me prze u.cza o r nft ne. nych że od wywiązywania Sę z zo ' ""z bowl~ań kupieckich zależą sukce- Właśnie na t~ siły wykw.alifikowaltt yczne. Zd o l n sy po. h an dl owcy o. ne teoretyczme i obznajmone z za- wiele szybciej i łatwiej dorabiają sadam kupna i sprzedazy (racjola ajatl 1 d ' h nalna obsługa, 11'ządzame wvs1aw 5,,, m. tu, ntz u z e nnyc za dó N l i i... ć sklepowych, ro%poznawallte załał- Wo w. 3 e y ~ ęc poz"j' ~ ę szowań przechowvwa.uie towarów) przesądów, wnlknąc 1V potrzeby zy-...,' 1 '. ' cia gospodarczego wykształcić od- P?,",J~lel1 zwróclc uwagę SWlat ku- powiednlo szeregi kupców l przemy' mecli'j "., słowców, którzy dbając o własne N~1.alez,l1Je od kupectwa alj!lol' mattr}alne korzyśct, daliby pali. wen~1 szkół handlowych mo-gą uzy- 3twU jednocz~nie mocne podstawy skac pcsady w urzędach skarbo bogartwa Jednostek. wy~h, pocztowych. celll~ch el~. gdze facbcwe wykształceme będze Kupiectwo ~ymag.a ludzi zdol- pomocą w sl,rawowantu czynl1.?ści. lych, pracow~tych wyt:wafych. i Szkoły handlowe ucza wł.:>ściwe Od kupca zalezy wyz~1skante umóv::! 60, obecnie Jlraldyczl1eg~ podejścia ha.ndlowych, od kupca dalszy r oz i do życia, a tego naszemu F.>połeczeń woj przemysłu,!'olm.ctwa i r~~sł. O twu lalbardzie.l potrzeba. Prele- ~rac~ Jego da Się poozł"hć na g~l\t podał jako przykład Angllę, lwe wlel~le grupy. ~lerw~zz. - to a cał'y odc~yt ujął nleresu!i!co, bo jakby słuzba frontowa, wymagają l wszechstronnie.

9 GOSSPO OWY MłAMhdJiiMUHAibiiiiHiUMiłMlihiiUnłiiffihMiiihiiAiMiiihiMWRiKtMhMKUH8CmEi&niAHifiMMiiikidxtiih_ Święto pływackie Crawford \V Paryżu walczyć bedą o ł"tul Półfinał PDÓW LONDYN, Wobec widzów rozegrane zostały dwa emo cjonujące mecze półfinałowe w singlach męskich. Pierwszy mecz pomiędzy amerykaninem Shieldsem a australijczykiem Crawfordem zakoń czył się ciężko wywalrzonem zwy cięstwem Crawforda w stosunku 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Mecz ten trwał aż 2 godziny i pod koniec gry obaj zawodnicy ledwie mogli W stadjonie pływackim w Tourelles Pozatem odblyły się ćwierćfinało-.,grand - Prix" zdobył węgier ~iz. we rozgrywki w singlach pań. Z ośmiu zawo:niczek, które były rozstawione do ćwierćfinału doszło do Mathieu po zaciętej walce w trzech setach. Wynik 6:3, 6:~ 6:2 na niekorzyść Palfrey. Młodziutka Scriven uległa swej przeciwniczce Hartigan również w towarzyskiej walce przegrywając w stosunku 6:3, 3:6, 1 :6. W pozostałych dwuch spotkaniach Jacobs bez trudu wygrała WYŚCig kolarski się utrzymać na nogach wskutek dookoła Łodzi przemęczenia i upału.... W drugiem spotkaniu Perry PO' D~o.cz~y wyseog kolarski o }lu: KUlocińskl zaproszony do Kolonji siedem, a mianowicie reprezentantki Anglji. Round i Seriven, amery- Kusociński Wl'az z Heljaszem kanki Jacobs i Palfrey, Mathieu raproszoll)" został na międzyna (Francja), Aussem (Niemcy) i Payot rodowe zawody lek.koat1letyoz- (Szwajcaria). Pązatem rozstawioną ne do Kolonji w drrliu 16 b. lll. była niemiec1{j. te'lmisistka Krahwin Start obu zawodników mógllby kiel, która startując w barwach Da b",ć zatem POłąCZOilY z ewenłl'~- nji przegrała w eliminacjach do alnym wy'.lazdem na mmt\rzo, australijki Hartigan, dzięki czemu sllwa An,gjj w dniach ustąpić jej musiała miejsca w ćwierć lipca naturalnie w wy;padk'll u- finale. zgodl~ie:nia watunków" fmamo- Jeśli chodzi o niespodzianki w wych, km'l'e narazie stoją jesz- ćwierćfinałach, to za takie uchodzić cze na przeszkodzie wyjazdlowi może wynik spotkania Mathieu - 'laszyc;h mwodnilk6w do Am- parrey i Hartigan - Serh en. Po :r-lji i Niemiec, gromczyni Jędrzejowskiej przegrała Louis Ch iron konał amerykanina Wooda 6:2, 3:6, h~; u;nlerua ś. p. Władysła.~a. Sler 7' '3 pjllskiego rozegrany zostame w r(y., -,.: ku bieżąe-j'm w nadchodzącą nie- ~tatecznle fnał o młs!rzoslwo dzielę. Wyścig odbęrlzie się na ~lmbled~~u rozegrają angbk Perry przl'13trzeni: 207 kilometrćw na tra. 1 austrlabjczyk Crawford. sil': Łódź, Pabjaniee, Wadlew, Ka Ćwierćłinały pań mocka. Wola, Piotrk6w, Wolbór~, Tomaszów Mazowiecki, Fjazd, Ro' kiciny, Będzclin, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Kały, Cygank:1" Stadjon LKS-u w Al. Unji. Meta wyścigu zuajdować się będzie na bieźnj ŁKS-u. Start nastąpi o godz. 7-ej r:mo na Placu Wolności. Wyścig tegor0ezny odh ę ilzie si~ w konkurencji międzyna,rodowej, gdyż weźmie w nim udziat rlwucb niemieckich kolal1zy a.matorów, któ tych na.zwiska znane będ~ w dniu jutrzejszym. W wy ś cigu obok wszy stkich najlepszych kolal'7y łódz ' kich startować też będzie szereg kolanzy zamiejscowych, przyczem szc,zególnio liczny udział zapowie dzieli czołowi kolarze wart;zawscy, lódź gra z Poznaniem Termin międzymiastowego spot kania piikarskiego Łódź - Pozna.ń został definitywnie uwony na "rójmet:z baligt:ki U djzień 15 pa.żd~łerniks., przyozem zawody te odo~ siq w: Pozna.nin. W terminie tym oilbęd~ ałę jedn~' dochodzi do skutku cz~mie 'dwa międzypaó,stwowe me Nasza drużyna lekkoatletyczua prezentacji do Rygi, to też ostateclz cze Polski z Rumunją i Łotwą;. Mooll brała przez kilka lat z rzędu udział' nie zawarł kontrakt i ustalił termin z Poznaniem będ~ie uajprawdopo w tak zwanym "trójmeczu bałtyckim" spotkania na dzieli lipca. spotykają:! się w nim z Łotwą i Estonją_ OBtatni mecz otwierający Obecnie toczą się jeszcze pertrakta cje, gdy PZLA zażądał pewnej Znia n ową serję spotkań odbył się w ny w programie, proponują.c wstawienie Wilnie w roku 1931 i od tego czasu biogu na 400 mtr. z płotkami nasi przeciwnicy daremnie domaga zamiast mało po.puhrnego u ua~ li lbię rewanżu, chociaż był on WY ' biegu na 10 kjm. Ostateczny skla~ raźnie zastrzeżony w umowie. na.szej drużyny zestawiony z -,stanie W dniu 15 lipca. rozegrany zosta Dopiero w roku bi e żącym zar.zą.d po misłrz:ostwa-:jh PoLski, kt.ore odbędą. się w Poznaniu w nackbodzą. rje na!stadjonie Legji w W llrsza." Polskiego zw:iązku lekkotttletyczne!{o zdołał zap e wni ć sobie odpowied wie mi',ldzypaństwowy meez lekko, cą sobote i nicdziel~. pic fundusze na. wyjazd naszej re, atletyczny pań Polska - Niemcy. dobniej jedynym tegoror.znym WY' otępem łódzkiej reprezentacji. Program meczu pad Polska-Niemcy Pwgmm tych zawo.dów obejmuje następujące konkurencje: bieg na 100 mtr., rzut kulą., bieg 80 mtr, przez płotki, skok wdal, rzut oszc~epem, bieg 200 mtr., skok wzwyt, rzut dy.skiem, sztafeta mtr. Punktacje meezu 5, 3, 2, 1, natomiast w szta- ( Łódź, dnia 5 lipca_)984 r. Perry mistrza WimbledonU przeciwko niemce Ausscm w dwucb setach 6:0, 6:2, a Round również w dwuch setach pokonała Payot 6:4, 6:2. Wobec powyższych wyników w półfinałach spotkają się Jakobs z Hartigan i Mathieu z Round. Faworytką turniej!l jest mistrzyni świata Jacobs, chociaż spotkanie z rewelacyjną Hartigan nie będzie zbyt łatwe do wygrania. Losy dodble'u nie wyjainione Zw,cieslwa Vlenn, W grze podwójnej panów rozegra no szereg dalszych spotkań, z pośród których na podkreślene zac.: gują: Hopman - P/Mln wygrali l '- 7łlaną parą anglelską Perry - Hughes 6:4, 3:6, 6:2, 6:~ para Kirby - Miki wyeliminowała australij ('zyków Crawford - Qiust 4:6, 6:4, 6:3, 8:6, co stanowi wielką niespodziankę, następnie mistrzowski doubl świata Borotra - Brugnon polconali Kingsley - Tuckett 6:1, 4:6, 6:0, 6:1, pa.ra Turnbull - Mac Grath zwyciężyła Shields - Sharpe 6:3, 6:4, 6:4 i wreszcie para amerykańska Williams - W ood od niosła zwycięstwo nad austrjackim -- doublem Artens - Metaxa 9:7, 2:6, 6:4, 6:1. W sierpniu ujrzymy Austr j ę rakawie Onegdaj drużym.a wi,ed e ński ~.i lea, C ebu~ak,,j{.otlarczv{k, liy VJenny ~ła w Krakowie prze- ko, Pazu!l'ek, Ar bur, RieSJler. dw'k.q TeplrezenLac,ii kltuibów l:- W dniju dzisiejszym odbędzie ~owych. Mecz zakol'ljctlył si ~ się w Łodz,i na boisku Ł K. S, zwy\cięstwem Wiedel'iJczyków w me,c z ł ó d z kiej drużyny ligowej stoslllnku 1:0 (0:0). LiJgo'wy ze z Vi en ną. Po cz~tek zawodów Sjp-ół KralkowQ gra~ słabiej nii: w yznavw10 n a godz. 18. oczekhvallio i nie potrafi~ Zill1'll * sit wied eńcz yk6w do wi ększe Druż y ny aus lrjaclcie dlięłjni f: go wys,ill1ku. Brak było prze, przybywają do Polski. po dewszjlsltjlt'iem z!glra!lia i &kutec?; Vierunie, dl() naszego kraju jawiła dlmżyna Aru;trji (daw\l~ej nrości. Jedyllą blramkę uzysk_al: ~O!ŚCie po rzu.oie z rogu w dm, AmatOlf,zy). Sprowadza ich wa:r gd.ej parowie ~ry i od te,i chwj szaw,ska L~fa. Mecz w toinq )i zaczęli wlidl()cvnie się oszcz ę odbędzie się w ooru 17 sierpini<) djmć, a w dwa dni p61ź11iej wjedeńcz~ Krraków grał w składzie: Kos sowski, Pająk, Py-choW'9ki, 2i1sz Żokiej r:y grać będ ą w Łodzi z LKS, angielski w Warszawi fetach 7 i W stajni Wąsowskie(o jeździ spro wadzony z Belgji Robert Slatle'a {z prawej). ROSS 6-go Sierpnia 9 (SFNKS) róg Wólczańskiej Wykonuje zdjęcia prasowe, z uroczysto~ci, sportowe, g r u p o w e, wnętrza, wystawy sklepowe, kopje obrazów' k at a log i i t. P zwycięzca fr~ncuskiego "Grand-prix" samochodowego, przyjmuje po cenach b. niskich powinszowania i tradycyjną wiązan kę kwiatów z rąk p. Flandina..... Centralna la owniil Akumulatorów KABJOWYBH SRfWlOCHOODWYCH fw0tocykhowych WARSZTATY REPARACYJNE WYP02,YCZANE AKUMULATOR6W Pamięt8j łódź POTRKOWSKA 167 fl. :!05-:!t. NA TBLEF. WEZWANE UL :!05-:!t Ul. ODBERAMY DOSTAR CZAMY AKUMULATORY DO DOMÓW. o Funduszu Obronu morsftieu.'

10 ł.6dź, 5 lipca 1934 r. GLOS' HANDLOWY l6dź, & lipca 1984 r. Paradohsu wełniane Tegoroczne obrady rzymskiego kongresu fede międzcynaro.1owego racji wełnianej, poświęcone były posiadają nietylko zagaduieniom, Ccyill znaczenie specjalne dla włókiennictwa świato'wego, ale wybie gały daleko poza ramy tcycb zagadnień. W czasie dyskusji nad pwb1e mem rozbrojenia celnego w mię' V al Zn~e?ienie kla~zuli dolarowej w zobowiązaniach hipotecznych. - Wkładki nosclowe przyjmowane będą w złotych. - Tylko umowy ubezpieczeniowe mogą na waluty zagraniczne dzcynarodowym przemyśle wetnia- ' na.jbli,ż,szyl1.,dziel1jj1lku łeb. ~ rozporządzenie przewj przepisy, ograniczające zach "3 Ustaw" ukaże sil> za n owiedzi.1- tiu.le, Ż<, rada nl ],n] s tr'o',\" mll.f_' b', '.. ',', nym, zarysowały Sę ostre rozbiei- ", me ZOl OWązan w wa~ltach za ności pomiędzy poszczególnemi de ne.ieszcze przed kilku miesi:f' jednak p ankznych. legacjami. Referent tych spraw, se' cami rozporz~dzenie Prezyden- w sposób odmienny Ul'eguhl' Komunalne Kasy Oszczędności, r.ator Peltzer z Belgji, wysunął pa- ta R. P. o wae ważność zash'zcżen'ia o spółdzieldjle kredytowe,i inne radoksalną rezolucję, aby wobec zobowiązania('h w waulal'lt phltllośej monelami złotcmi. lokalne instytue,ie kredytowe niemożności przecwstawienia się o- obcydr~ \\' l11~'śl pow\'żf.,zcj zasad, mogą na przyszłość dokony'wać becnym autarcluc'lnym prądom 'V Wspomniane 1'0ł,POl'L:ldzenic ważność klauzuli zlola oce-nia opel'ae.fi kredytowreb. zarówn'l światowej polityce gospodarczej, ma na celu ustalenie w stosun- sic: wedlug prawa kraju macie- ~z~'j)l~ th.lak biel'llyeh jedcynle pos?:czególne delegacje wpłynęły kach wewnc;trznych podsta" rz~'~lcg,l danej waluly. P,rak!y- 'W walucie polskiej. la swe rządy w derunku stosowa- prawnych w odniesieniu <lo r,1 czl~'m rezultalcm obowiqzp',,1- Dla banków pal1slwow\'ch nia zarządzeń odwetowych wobec li walut obcych. normuje <;t,)- nin tej zasad" jcst obecnie akc\'.inych i domów bankoviv:n!.ai.de zwyżiu da. J<'!go zdaniem snriki w h'm \\'ł,gh:dzie w ch",, fakl, że wobec zniesienia klau stosuje się ten prze,pis w -ol obawa przed temi reprl!slami może i obecnej oraz zawipra zasady, zllli złola przez Stally Zjed"o nicsieniu do przy.lmowania przyczynić się do hardzie,i powścią' które ol!owiflz\'\va(' ljedn lu CZOl(' :\m Póln. llstawa z rir, wkładów na ldążeczki oszcl,~dgliwl"j polityki ograniczell, pod cię '1'zyszłośC :) '7crwra 19:14 rokn - nościowl'. żarem ktui'yeh ugina się handel mię Rozporządzenie usta!;l zasa w zohowiązauhcb dolarowycb \Yr<,szcic poza przypadkam:, dzynarcdowy. Analogiczne rozbież- d~. że w P(}is('(' klauzula ta nic b<:t1zip klóre oluoślą 'rozporzą dzenia ności ujawniły się w dyskusji nad 'Qużnik m.a pl'awo dokomml:l l Jl1hi~a r.o('~' obowiązuącł'.i dl.! mit.:i"trn sl,arbu i sprawiedliwo' :r.agadnieniem konlmrencji jap oń- zal?łat~: wl{,l'~ylelllośei. w. T~~" stron.!,hi!'(' zawady w d~h-, ŚC. sldej na rynlmch światowych. Re- "-~,1 "'. w.aluc}(' za~~'lmiez:~~.i - - l'ach. wjlisy do ksi!!g hipotecznych zolllcje prz~1.ięte w ~ej mierze p,'zez ph!lhędzmi ilolskiemi, 'Yicrz:v.ciel w.\-bierajf.r \\' Pn wnoszone być J1l0~ą.1edynic w zjazd miały charaider bardziej ogól :hybn. że W\Til ZTl C lwa Z,l sce doli:ro\\'q \Yalllt~ \Y dwi"'1 wahłcie polsde.f. niiwwy. sll'z,eźona w\':pll1n w pieni,:) rl.lllrj rnnnd\cji. brał!la.;!e Sankcja przepisów, które 0- Jedynym poz'.ytywn~111 wynikiem 17a-ch zagranic"znych.,j"dp"k!lic ryzyko c"vc;lrual1y<,h ~]Llk- :zrnnieza.ią zaciąganie zobow;ąohrad rzymskich było sprawo:r.da- zastrzeżenie to uwa )':1 " i~ lu~1 ~.ii, jak;11 l)(:dzie podlcgclt Z~111 \\' wa lulach zagra li-cznych, nie komisji rozjemczej dla zatar- za 11 i eish1ji<'.ią re,.~?iet!i e!ht~ 'Y~'hr:ln\' P:zezel'l picnilldz. ma cl::uajder cywilny; operacje gów pomiędzy przemysłam wehlia płatu\,.i<,st ":!;:t':!,iu. Rozporz.dzcllie pl'7ewicj,.ic :!::kutec'zn.ione z ich przek,o nymi poilzczególnych państw. nsty Z,~-róci{: trzeb1 llwagc: Żl.' \Y~'.;ąl l'k od l('j zasady, \Y,,~ czeniem, br:dą - \V myśl roz'p,) tucja arbitra1-owa rozwija sie bardzo przerhs PO"'''ŻSZY nic zrnll~!.a lli:'si"jjill clo Z')) ')",i:'lza'l rh. rzadzenia - ll\va~'ane za do pomyślnie, o!lllaj,!c międzynarorlo- ~łuf,~ik~ ~o ~.zal?ł:l \' ": i('r~,,~pl. \!'c\'~ 11 1, 11 mów ni ezpi('c'zcu. r k?;w 11<' \Y k~\'oci~. k1 óra wypad wemu przcmys!aw wełnianemu du-.~.. C PH'11lfoCZml pobbeml h,) \':\1'<17(1)\rh w walulach Z;li-~ra- n:e z l H z~ll.::zr'11la W~~llty za że usługi. Następny kongres odbę '/,em z r('śl:i je;{o wynik 1 r~ li"znw h 7 klnuzula 7lol,1. graniczne},-cllbg kursu w" dzie sl~ w N/'.ml!!zech w 1935 r. dłużnik może uiś{'ir- na!t'ż') o':'. Jrlfli kluzl11a 7bia jes i wa- pał z d'j.\ila us;"'tllecznicnia sposó:) i,njl\ nie S()~H.iqr 7. - i.ila. (H';'nilk ma prawo d'lko pera('~i. ~ac1~-, poda le i wart. 1 ' l/1jo' ( Y"'H n i:1 zapła L\',,,irl'Z\'lcln J;n \Vrf'szcie rozporzqdzenie po- Eksport beretów 1'7ądzenia. ł'lirni('cl7l\li polskieml w:":!ug ~wit.:cfl bu{'zn[) uwagę sprawom będzie standaryzowany DaJej rozport.qdzenic rcglll, kllr~ll kru~7{;11 złotcgo \Y dniu :nslyturji kredytu d~u,gotet'miie wainą kwes1.;(' ł zw. \Y\'ll.l'~ali1G~.,;i ZllP;'''.\', o ile wie lowe~o. Zwliązek ek~porterów beretów kjauzu;i złuia.!'l \ clll()ś(~ 'esl płalna ia oj."za PrzepisY razporztldzcnia id,l zwrócił się do zb"., przem,- bandł. "., anw'l:,, zaslrzeżeni:l o p t.. t Pl' P:1'1"!\\"a,pol~ki('go Podoh po lin.ii przerzucenia lpowstaw sprawi~ wp;,owad?,enia stal1d~rv P(l~C zagra HC7tH'1ll1 11l)11"\,'- n ll' \\' ils. j:' l: w odll1csienill lo l\'c h strn t 11a dłużnikó,v. op6i." zacji przy wywozie beretów. Wywo mi luh '~'l'dłll(f rówl1ow'lrlośr ' oh:'\'('h walll - nic' ol)()w;:l.u nia.;~tcych si<; w zapłacie rat, z~m tego arty~uhl :ta"mo~ać się złota w zagra;~k'z.nei j('(in :,k~ jp dlu7ni,ka klauzula cf<,kt\'\v mi.r.dz" i;nnemi p1'1.ez udzi.elenie z~częły ostatmo flmy, me mają. ce \ pieni<:.żncj o('('nia Sil' \'.'('<llll::!(~.i 7aplah' 1ll011C:ł111i zlolem; instytu<cjom prz, zapłacie op'si mc wspolnego z przemysłem d,zla.,praw l'l'll.in. \Y klórc'g(; \"nlnri': luh równo,\"n!'to"~i:l zlola w.~a nion2j raty prawa wyboru ku.r llym, które wywo~lły w szczegolno "~yra~,lxlla j;~st wil?rz\'tcl'il,o~u,,!."" :.łllicznej jednostc'e piel1l~ll\d :;u bądź z dnia wymaga1no~d śef ~a rynek. 3nglelski. towar bar-\ Ze wz~'lr.;lu na mo~liwość u- Dł~""1]ik w~'pelllił 70bowiąz3.llie należności, bądź z przedednia ~:a:~~r!~nts~a~a~:::~~ig~r~~ ~i! 1 ~'e~lllowania,,:abo<,oi.klnl1w- jcżcii nale~~ność. ohlirzon!l we- jej zap~aty. badź z dnia lpłatnot 'r' _ ą y. łl złola przez mile pal1~l" ". dłll~ ; ursl knl'5zcu złol<'.., '). u- ści wlloró,y, na których uisz- -r m.wywozem. " zwlą... ku z te~ zo uszczerbki{'m dla inłcl'csów ran iśc'it pienic;:<1zmi pohkiemi. l ezenie należność była przeznas.ame opracowany w porozumeniu ~twa pol.'>ki-e.g.o luh J'cNo OJJ"v"d' D:!r.l rnzpor7;\.dzenie u~l,t1n. ~zona., z zbą przemysłowo - handlowa w. ;,.J Lodzi j związkiem eksporterów' be retów proi~kt norm standaryzacyj nycb, które ril obowiązywałyby wszystkie firmy. W normach przewidziana byłaby przeciętna waga towaru i gatunki przędzy do!1uszczałl1e do wyrobu te!{o artykułu na Wu oszczędopiewać Lnme norm" w odaliea.ieo.i.u do imtj'tucji kredy,tu dt~ter rnilnowego ma.r.t na celu \.' ' rządjklowanie rynku emisyjn w związlku z jlji: wydanen: obowązują<:emi pil'zepisami ~ wersy.1nemi. Lnmy rozdział ro~ądze dotycz y umów ubezpieczęj. wych, Obejm'Uje zasady pl'hrachowajlin zobowią)zań, płynltcych z tych umów, 's zswaj'illym przez \ zakłady, l~iłójre podl~8- ją nadzorowi minj,słra skarlm. Zobowi:rzanie z umów ąbespw czeń, zawartych w obcyeh walutach przed wejścem w troele l'ozporządzenia, przerachowu.te się na walutę polską. Trzeba odtó7mić przytem następują.ce wypadki: Jeżeli niema kla'llzulli złota, wówcuas ~ rodajnym dla przerac.howan~ jest kurs wypilat w dane.j 'WSo lucie zag.raniczme.j w mi'a!;btcach lutym i marcu 1934 roku. Kurs ustala się na pods<taw:fe notowań giledy pieni~ej... Warszawie. Jeżeli natomiast _ stneżon1'o w umowie 'k.~~ złota, wówczas zobo.zanłe, płynqce 7. umowy, prze.raohow. je si<:: na z~ote w złocie ~ zjot:e... ')lo stosunku zawarlości dno'stce pieniężłlej danej wa1u ty zagtaniczne,i i złotego~'hsk," go. Przerachowanie dok.onane ~ dzlie na powyżiszej zasadsłe be* wz,g-łf;'du na to cry 1tlatnma!Dota jest ważna w śwlełle ustawo daw twa macierzys'ł~ da~ waluty za"l"an.icme). \V'końcu rozjpo'n:ąd&en~.ta la pewme przepisy, doty.ohens obowiązujące oraz wstrzymuj.. we~ie w życie art. 211 i 4$" kodeksu z<dowią~ań ze w~ du na chail'akter pr~jtdro'w niektórych n 01'iJl, po.yętycll,.. kątem widzenia bietąicyoh.' gadnień gospoda'"czycl).., se eksport. or)l odbeda J~e dopiero tv naslepoei kadencil nowy dyrektor syndykatu eksportu odzieży Jak już doniósł.,glas Porall- Do czasu powzicda d<'cy.;ii, będą w,lejno wiceprezesi, któ' uy" P. l{ob(wł Geyer. złożył m~1ll )ł'z~z na.łbliżzze zl'bl'anic pł ryeh kadencja w charakter1if dat pl'czl'sa izby 'pl'zcm~'s~owu" mi!'le funke.i(, H'e~esa w ch"-' l.l'z~du.r.ącyeh wicepl'czcsó'\ handlowe.i. ' 'akter;:{' z sh;ptzylll Sł)r",'-!)wa~ zmienia sie co 3 miesiące. W ro \V zw:ązku z tem ll.!'l'zrd,illm ~!!!~~!!,~ii.!!&j&!!!!!=!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na stanowisko dyrektol'a nu, c-zelnego syndykatu ekspol'tu o dzieży powołany zosłał p. Le, on Laskowski, były współpl'!ł cownik ZjednoezonyCih zakła- izb:\' odb~'ło posiedzenie nad, -- 7.w;vcza.'nc. na klgrem stwierdziło, iż fakt 'ezygna,c.ii pl'ez(' "w,rób ielski ll ku biież. na lilpiec, sler;ped wrzesień kadencja urzędumeego wiceprezesa w myśl... pl'zytoczonej kole.ltości przypada na wicep'l'ezesa Hem":a Barchlskiego, zaś na ostatn kwartał roku na wicepr~ Miecz~'sława Hertza. 11< * sa R. Geyl'l'a podać wypadll~c skierowana jest przeciwko produł{cji łódzkiej.. do wiadolllości nuibm:;;z('lllu ~(' Ustanowienie drogą rozporządze Powyższy komunikat błj1 dów Scheibera i Gl'ohmana a ",,"~' Opinjujl!C rczporząózenie o ochrl> ma nazwy "wyrób blelski", rozto' pl'zemysłowo następnie.1 - handlowe1 Wf' ed en z kierownikó" hl'aniu p!enamerllu izb~' jak:. ' lie nazwy "wyrub bielski", lttóry czynnikowi, który po<:'iei'zlł zastrzec ma używanie powyższej czenie nad nią specjalnej ochrony maga pewnego naświetlenia, znanego domu towal'owego \V. d i zastrzeżenie przywileju }e.i używa N a okres sierpnia - wnj pl'ezesowi ]t Geyel'owi mundal ll~zwy dl~ producentów wojewó z "'arszawie Bl'acia Jabłkowsc~'. czołowego 1'('Hezenłaula samo. twa s ' ąs l {lego 1. J!:ra k OWS. k' lego!. Z b ~ Dotychczasowy naczelny d.r. 'rr.:em.-hahdlowa w ŁodZ stwerdz' rządu J)J'zemy słow o - bandlowe-1 1a, iż prc.~! ekt tell Skierowany J'est rektor svlld:rkaiu ekspol'tu o- ::(0 w l,odzi i dlatego Jedynie r,ll) przeciw wszystldl11 producentom (lzieży p. Waelaw Laeb('l'ł po \\'0 ł any jest do powzięcia dal wł.ó~ienl1~czyn~ poza województwa zostaje w te.t instytucji, której szych deeyzii w te.i mierze. ilu sląsklem l krakowsloem, a w b~'ł.tednym ze współzałożyeieh Równoczefulic. da,ilł C w~'l'aj f:zczegć lności przeciw Łodzi. \\' dalszym ciągu w chal'aktel'zł' 4>''''.e 1'0'&(>"., ~... f'..'.' ~ ",.~e - szczercmu żalowi, iż pl'ezes n, członka zarządu. :'1R1 lłm RR.. 1 Geyer. w tak ważnej dla życi gospodm'czego cbwili uznał Z>J niemo'luwe dalsze piastowanie ewe.i funkc.ii. pl'czyd.imll POSł:ł' nabyć mo~na w nowłodzu, Teofilowie i przyległych letniskacb. u p. Lewenberga nowiło wyrazić mu najgłębsl'c podziękowanie za wielki tl'ml' i ofiarną praeę w charaktcl'zd p'ezesa izby przemysłowohandlowe.i w Łodzi od ('zasu je.i ukonst~'łuowallia. ~nsł«u' de '82o.t:tU l-orno Piotrkowska 121 poprzeczna oficyna, piętro. Tel porady kosmetyczne! Bezpłfltne da tylko pewnej kategorji proliu'. "d ko su ma wyznaezone zostały wy)) cen tó w, s t worzy ł o b y wsro n ' -. mentów przeświadczenie o wyiszo- l'y do izb.\' wobee upływu kf ści tych wyrobów nad wszystkimi tlenc.li dotyebczasowych radinnemi. Nazwa" wyrób bielsk" by. ców. 'V tym okresie ~by uwa~a~a za rękcjm!ę szczeg?~ l)l'czesa pełnić więc będą koje.ime dobrej zasiugującej na wyr02 l W.'. k mene tkan1ncy, co producenc wy o no wleeprezesl U'Zę< uląe".\,.t. rzystaćby mogli dla reklamy, nie tych warunkach wybol'ow nojednokrotnie nieodpowiadającej rzc \Vego prezesa w obecnei kaden czywistośc i mogącej wprow~dzić eii spodziewać si.,. nie należy. w błąd konsumenta, gdyż zarowno O ill' chodzi o w"bór prezesa w Bielsku jak i w Łodzi produkuje 'b t k" d.. t... ". b' Z " w nas «:pne~ a ene <r Się wyro.by ro:tne t. l" do re po :'.,..',. ślednie. Dlatego zba wypowiedzla- ua.iw1t:ce.l szans b~:dzh~ 11:1hl ta się przeciwko temu projektowi, nicw~tpiwie kandydatul'a gdyż wystarczającą ochronę dla PREZESA ZJEnN. ZAiŁADó\' producentów okręgu bie~skiego SGHEBLERA GUOHUANA. stwarza ustawa o zwalczi\nltl tl,'e" E '''CR 'J Ą, Dn T;'r' " \ uczciwej konkurencji, G '.o. L ń -. "'~'"" "t.:j.~ n,. l C",ZEWSEH~GO,

11 J,. 18!2 11 Rrnek pienieino -lowbrow, CedUła giełdy łódzkiej (plu>e 62), 5 proc. Kalisz& 56, 1\ pr.... Kalisza. 193.'3 r. 46, 5 proe. Piotr" Na, wc Z()ra.lszem ze:bramu gtełdo' kowa :. 45, 6 prve. oblig3.cje "' m w ~OdZl notowano: m. War!l&wy vm i X emisja. _ Dolarow1.ta. 52." (plus 50) Tranz~keje dokom' Doltry ~.28-5-:75 ne' a. nfenotowane: 4 proc. dolarowa. Rud~wlaD:a 44.2:>- 44~ 5-3, 5 proc. kolejow3; fj7,50, 8 proc. ~we.t:rcyjn~ 112,5~-lL '" dillonowska _ proc. Stablhz.acYlna ::> ślą.sh 66.25, t i DÓł proc. 'listy za. SytuacJa. wycllekuj~&. stawne Wa.r~~wY (plus 50), zt., proo. potyolkę warsz!twską.. ' Warszawska giełda dola.rowlł chcia.no pla.cić: "> pieniężna NOTOWANA BA WBLN\ }ra. wczora.i! ~ zebraniu giełdy NOWY JO!tK tlutowo - dewizowej 'W' Wat'sza. 1,,'J':o 12 ~:O liriu' sierpień ie t~ndencja dla. dewiz była niej~4 12,14 wrzr.sit'ń j :)~~1 październik "tjlita, przy obrotach Dl.Ogół zwię1ł 12 2'5 i~t,)arł t ~.::S!5 gl t'j ziefl 12,43 %nycb. Bank Polski płacił t. bank '4tyc~e6 te U' maf!i'~ 1~ 58 maj noty dola.rowe ~.OO. Notowano: kur t2,fl';. S1 dewiz Berlin 203.2~ (- 2tS). Bel NOWY ORLEAN ~ja (-!), Holandja ł L )(l() 12,21 lipie(' 12,03 p3.id"ier (plus 10), Londyn (pu 8), łnik 12:24. grudzień 12,39 ''atyezeń N owy Jork: - kabel ts.29.50, Pa.ryfl i 12,44 marrer..12,53 ma.j (- 1 ł pół), Pralf& 12, Sztok lverpool holm 188 (- 10), Szwajcarja 1'T2.4a L fu> l'. r.;" (plus 26), Włochy ~.4S. W obr<t ne.o U:uu lpe? 6,.45 bet}.llen ~,44 ta.eh prywatnych: marka. niemfeck& wrzflsleń 6:42 ~a.~th:1ernik 6,41 hsto 199 (_ 50), azyling aubtrjn,('ki pad R,36 grodzan 6,36 st?,czeń 6, , koroll& eleska 21.8'1, frank lut;r 6.36 mar7.e.c 6,37 k":l~cle\ 6~37 fl'&d.c1ll!ki 84.92, frank szwa.jca.rski mao].6,37 Clernee 6,8?!JpCC ~,20, funt angielski 26.78, dolar E.gp~k:t:.o('~ 8.16 hple~c 8,09 l~a~ 6.ł'1.50, rnbel złoty 4.M.150, dolał tlz~el'll1k 8.22 h:opad 8.20 grudzłe~!łoty 8.91',16, rabel wrebmy 1.8~, :'4~ sł,yczeil 8...,1 marzec 8.36 maj bdgd O.es. U.. 6 li'. AltOn.. :!fa 'Jlb Ako,.Jnrm obrot,. był, opmosolle, pl'ly tendencji naog61 moenej. Jedynie słabiej kształtował blę kul'8 akoji Ba.nku Pohkiego. Notowa.no: Bank Polski 8f (- 1~), LDpopy 9.4& (plul S), St. pper: 1.(leO,91 pec 686 pazdziernlk 6.~ li~topad 6,90 grudzie'ń 6.~ti 7.00 maj ~.()co BREMA paidziern. 13,92 gm- <bień styczeń 14,88 m&nec 14,49 maj 14.! 8, ALEKSANDRJ.~. l'5akellaridls; Lipieo 14,90 listąpad 16,42 'yeze)\ 15,50 ma.flee 15"tr Ashmouni: Sierpień 12,29 dziernik 12,:H grudzieil 12,47 12,58 kwj~cjeń łldltlłoli p:lźluty n8dpu Sąu lła.ndlo\v~' rozpozn!l,wał poda nie A. B. Kacb 'rga. i innyeh wierzy deli up:'.dł(, śd Szmula BornSztajna. \Y pod~.niu tem wiel'zydele wy,iaś nin,ją, ir. żona. upadłego w~pólni() V rnęr.cm prowadziłn przerhiębicl".. two i wspólnie zaciilga.la zobowią ~ania Ol'll.;\ dop(~1łłogła w nkryeiu majątku przed wir:rzycielalui. Sąd oglosił \1padłl'~ ć Reginie Bo ('ensztajnowcj, eh",i1~ utwarc,ia oznaczająr tyu1ct:lsow0 na 2';)!:o;enn}:l. S~(lzją, komis:ll'1p.lll z3.mianowal ;;:t-d ~(1r.i('go handlowpg'l l. :rater -;on3., 1'. knrat.orcm adw. Sznlttlewi ~za. WObN\ np:f1ł p.i z;!"h owano } 07,( r rolief. Co asłrsz,m, dziś DrZe! radiol 5.,'30 Gir.ma.st.yka. i ::nuzyka z płyt Koncert kameralqy Film i rewjc.. {płyty). 18,00 Poga.da.nka pt.,ekwipunek Program dla. dzieci "Jaś lltl'ystyczlly dla. kobiet". na. łą.ce" - w układzie i wyk. Gąs' Słuchowisko pt. "Sen sowskiego. D'Anunzio" i "Na służbie w mle J. S. Ba,)h _ Sonata A-dltr ście" - Zapolskiej. (pl y.y..,. ) ReciLa.l śpiewaczv, BendN' K<llllunil~'1t j7.;by przeoly- (b!llj). do.wo handl:.lw3j w Łcdzi Muzykn lekka. Zespól salonowy i Ta.tjan3. Nolje (śpiew). 16,00 Muzyka lekka luzykt (płyty) 17,00 Muzyka (płyty). 1'7.1/5 Redtal ~J)iewaczy Ty!oiaklt Wi czór kompozytorski A"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lek!!.ndra Mich~low sklego.! 22,00 Orlezyt. Gdzie się podziewa złoto? Profesor Char1.,s Rist, znany cko nomista fran ~ uski, zwraca. uwagę na ci.-kawy fakt. Otóż jak w,vuikn. li wykazów- 'dt3.t.~'stycznych Banku federa.lnego U. S. A. ogólne wydobycie złota na całym ~wiecie wynio slo w 1933 T. Buhlę 495 miljonćw dolarów..t eś1i 7.~Umłtjl'my teraz re zerwy złota w b~nkacl1 cmisyjnyeh 9 glównych p/ni tw, przekonamy 'i,,:. że ich za.p~'''y zlot. wzro~ly V ('iągu r ~'0 tylko o sumę 45 mijollów dola.rów. Gdzie' wh:'? podziewa. ~j~ 4.3)() miljonc}w? r,,1 zie W spr:mic npadlo~d [ u.., "To- "siąknęło to r,łrto? Profe"or 'tli ł Warzy;:;tv.-o PrZ: 2Jl~.słu Citell\icbllego twi"rdzi. jż ohrzvmi'> tr. i1(').~('i żółte Artur Goldstadł" sąd mianował syn go meta.lu i:o.;,t:>ly stez:l\lfh(jwltlh', (l~'kiem ty1l 'Zil,30'ń'ym ::tdwokata 1. : pocll'.n":1u ' w rl'~ ",3,tnych skub' FdedlL, Uóry na l,cllr:tniu Wit'ł'lY l'ach i sellcwlw.ch, wobec ogólnego "ieli wybrany 7.ostał wjt~k~7.0ecią. bril,l,u zalfani... który panuje na.!'losów. ~\yicd(l. r&('ho'w'lee (pu!! Żgwałódź od"odna!~). Tra.nlł.k cje dokonane a menotowane: 'Bank lb.ndlowy 26, Poosk S.20. PAPERY PROONTOWE. Dla. papier6w proeentowych tell dencja. była r6wniet mocna, przy 2"2.15 ~uzyka taneczna. AUDYCJE ZAGRANCZNE Wiedeń (50'7) Fragmenty,.iedeń lrle1l operete. Kalundborg (1261) Symfonj3, B-dur Uwertur3. i Koncert 11:10 eemb:tlo, Chr. Bacha, Divertimento D dur Mourta. Sottens (443) Fanhzja Purccla, Divertł lll'11to D-dur Mozarta, Koncert na. 2 wiolonczele Karjinskv'ego. Suita F:\ure'.!l., Koncert winlonez0lowy L:\lo.... Praga (470)... 1\).:30 Opera ROi'Hinirgo 'Yi1111'1m Tt'll". ~~. TEATR ROZMATOSC (dllwn. telltr miejsk) Cegielniana 27, tel Osatnie dni gościnnych występów słynnego Ale_sandra Granacha z udzl.łem HELENY BORKOWSK., w gło n.' sztuce D-l. Wolfa Niezwykła ucieczka pierwszego amanta przez Dniestr "łoll'" lłt,r' BUKARESZT, " lipcu. wielkjszyeb: obrotach '1 proe ta.bul.. Nieda.wno uciekł, Rod do Ru- ~acyj~, pół prog. aieluklemi i munjł młody aktor e. l) proc. W&r8Zo"-Y. Notowllll~: 3 Niema 'W' tem nic tla.dzwycujneproc. budowl&na (-10)) "pr. go. Zdarzały się t~kie wypadki,~~westyoyjaa. zwykł!. 11!.5O, pr. dośt c&ęto w ol&łie, gdy,tobunki ~onwersyjn& M.!!') (- ~), ~ proo. pomiędly mcta.mi a Rumunją nie tolarowa. 7' '72, 'T pror.. sta.bi były jetlzcł! uregulowa.ne. Z:ł!3ługu' 'ir:teyjna. 67.M _ 67 _ 6'1.215 (pluli ~ jednak Jlllo uwagę nłezwykłe o 3'7), 4 i pól proc. ziemekie 48 _ kolicznoki, " jakich się ucieczka (plus 75), T proc. ziemskie d(l odbył... larowe Sg,50-32.!!5 (plus ll(\),!s Aktor S. l.ostał wzewany do od' proc. Wa.~za."'Y (pu!! 50), :5 bycia. słuia>y woj~kowej ~.,'zet'wooroe. Wa.rsza.wy 1933 r !'57 nej annji. Zaliozono go do oddzia. ~... ~.o.~uelłu, pełni~ego słut.bę nr. granicy... Rumunji. S. pochodl':ił S niemców... iii i koloni6tów. Ojciec jego opusch Rosję przed urodzeniem się syna. któ ry marzył teru o nieznanym ojcu ~ y.. i obcycb krajllcb. Skorzystał więc... P. ą..., skwa.pliwie z plerw!!!fj okllizji. W 1łęchJDUOdcną Di... pułku urządzono przedstawienie dla W,."aoy todrłeadh, ~ iolnicrzy. Zmobilil':owano wszy/st kt. Jliedś4!l ł ~[ w,a.., kie aktorskie liły i ritód nieh mł\)- ~,." _,- 8eeDee _ dego 8. ~~. lł...' L. '1.,. '. ' 1": p{)~d1ej. - Mlalem grac plerw,l!lego '1:_"'" cia'"..,.".. koeba.nka. Dano mi ubranie stoło,," ttma, trt:at" na do roli. Był to dla mnie skub 1..., ~....-;- Ot! mt ~t'tyja -:-?P0'Wla,(l:lł :a... ~ '~t.iłfjłj w.. b~tc()nnyt gdyż b~ ~troju?ywila aó pod a4reem. t me moglem marzyc., UCleN\Ce. 1r ''bt 1dtofal Bo_., F.n:ygotowalem S~bi~ mask~ pne fte Cnttłłte 8deaee ~ envga~ow4, do prsymoc()""a. łem rurkę. Z.wersalem bowiem.. dostać się do Rumunji prze. łbonam~nt l'tfthift ~..., Dniestr, płynąc pod "od~h gdyż ~nel poe.tę. ~ -.,.ttłil ba' \\ied!ialem, te straż pograni(,l'in& 1ÓW) i ~OSJ: eelnie strzela. do plytl4eyeh. Bylom roc~me ul j pewny te n.ie trafi tak prooko uo" półroezni~ ~t. 4.fO Pgo :.peryllkopu". ' ' kwart3lrue ~,. : mieiłięcznie dol O.~! Rozp()(zęlo. ię przedsbi.wienie. ltl)jedy(tel1 ~~,len &ol ~ój,ukees był olbrzymi.,,pubucz MU: tłocllył" się do ~.l.i. Ol!Uj'l:06ć ; ft.. "'... e_, 1L.bli hi nadzoru osłabła.. Po pj&"w!!zyrn ak '- 1MSwt.n -:w enee LU B Ol' de u<lało mi &ię ~~ mepo- SOOety, 't." k l' "D... to Boston. MaM. U. S. A. W'}'4aJe: "r7:e"eme za. ~.y. ol._"go wa.;ną The Christian Seience Joumal 7.a.~czaa~ wqel~ swlm sztlun-j Christian Science Sentiu.l k~ 1 poble~e~ ud rzek". Tu... sa The Hera.ld of Christian Scienee Csznem mejscu w!~yłem J1lMkę... języka('h: Nagle &ły~zę: "Stl.Jl Wakooayłem liemieckim, francuskim,.kandy. do ~ody l 1,aCfął~ ~yn, ,.- nawskim, holenderskim.! uhle pnez "peryskop było d~ Christian Scienee OU8.rterly. tmdno. Płynąc pod woo* mły8~' \V Lodt! do ~~'bycifl, w Tow. Zj li~m n~d sobą. trz8.1y. Nie t~ił~ l dno('7.('me WledZy Cbn:eŚt\ijaft~'dtoj ~dnak w. tyw! T podwodną łodj. l't7.y ul. ad ńsłdei 91 ::;trza.lv UCchły. )l~_ma~alem ono i l. l wydm;talem 801ft s'lcz~li'wie na. r.- muńt;ki brzeg. Zdją.łem w.l1zuciłem ją do wody. m3tskę dę Bobie we oło j szukam pikie. ty. ){ówiono mi jeszcza w Rosji, te po pl"lejś<:iu granicy trzeba. lsię za.' meldować na, posterunku, gdyż ina. czaj może być ile. Spotkałem wkr6~ ee strażnika. Aresztował mnie i od Dl'o.wadził na posterunek. Dano mi tam tlumacz& i z jego pomocą 0po' wiedziałem, poco przebyłem grani cę. Odesł:tno mdie do wojskowego wiezienia. Stanąłem przed sądem o ska.r~ony o potajemn3 przejśde gra. nicy, ale ~Of;tałem uniewinniony. Bylem wolny. Zacząłem uuka.6 pracy,.iako Tobotnik. Nocowałem w pralni, które.i wła.ecicielka. nie iądala zapłaty ota nocleg. ~Jie wier~om mi j 'dnak, gody mówiłem, te mam zamd:nego ojca. i ~lopłael}... w!lzy~tko. - Znamy ~ię na tem - odpowi. dano mi. - Wszyscyś.de tacy, po' i miesjlka.cie zabrniecie w długi, a. póżniej pozbyć się was trudno. Odnala:d jednak ojca z pomocą. niemieckiego konsula w K:iszyniowie. ~{ieszkał w Berlinie, gdzie posiadał sklep jubilerski. Napisał do niego i otrzyma.ł odpowiedź: Rozpoczęły się sta.rania G uzyska. nie '''l~)' do Niemiec, ale bez kuto l:u, gdyt nąd Hitlera. nip. wpm;zcza n& swoje terytorjum członków ozer wonej armji nawet, gdy rodzice icb są niemieckimi podda.nymi. Ojciec przyjechał więc do Rumunji. Proszę,sobie wyobran:ić przywitanie się Dz., w łzwllrtelr, o g wiecj. W.lkle ulgowe pnledsławlenl., cały parter od 1-90 złotu do oetatnlego rzędu J UWAGA Dnia 13 lipca l. ł o.po-- uyna go cin.te występ,..,arf Qwiazdor mer,kaj\skl Micha' Michalesko NAKŁADEM KSĘGARN ŁÓDZ KlEJ "e z y T A J" t6dt, ul. Pru. Nalutowlc. 2 ukazlly si~ jd "BRZECHY WELHEBO MASTA" Fiłmo-romllns bliskich Mbie, a. jednak obcych 111- d~. Ojcieo odział uciekiniera. od stóp do głów, zapłacił długi i pl"lyrzekł wy~tp..ra.ć się o wiz~. Ohclał Szymona Bogdanowicza cddać synowi sklep, gdył. zdrowie 5~go Mwankowało. Teraz ojciee powricił do. Niemiec, a. syn ('zeka. demliwi<a, :pełen ró*owych myśli. Do nabycia we wsay.tkich ulęgarniach. Cena 2 zł Sm..,..~ ~_~! - EKLAM MADiY KRYZYS Reklam lld...,dal z iwlet ł Ogłaazajcie si, trlko przez akwizycję.,.ro. ft fłuchsa, Plottkowek. 50, teł

12 J!. V-,.GLO S PORAN'NY" r ---" ~~=--...:.:..:::..::.:;,:::...::...:::..::..:.:..::..:..:.:...::...~:.:::..:...._:~r Kolonia W'Doez,nkowo-lur'51,elna W D S ta D n n Najbliisze stacje kolejowe Żelistr~ewo 16 n/88łluklem i Puck od 15 maja b ~ Opłata za okres 4-tygodn. zł j Utrc~!lanie cdro d'. r.. "" " 2 " zł we. smaczne. O wrzesnla Dzieci do lat 6-ciu płacą połowę WytlHuki i ~ort nformacji ud.iela i r;apil!ly przyjmuje: P. B. P. "Orbis" Piotrkowska 65 i prof. Jozef Szoigiel W lokalu zajd. naukowego.taohkemoni". Sienkiewiola 3, tel w g. od 5-8 wiecz ~ pokoi. fal1 kuchnia, służbowy, łazienka, wygody do wynającia od zaraz Andrzeja 8.!t tilt flit" iotrkowska el Dziś premiera! aktualnej rewji w 2-ch cz~ścia-ch, 20 obrazach p. l -ff NA CZELE ZESPOLU: SOKOŁOWSKA Dzł~ KOZŁOWSKA SOBOLTóWNA GORDEZ DOREE SEMPOLŃSK WOj NAR SULMA.jASZCZOŁ T WOjNAR-GRLS! przedstawienia Poc7.ątek o godz. 8 i 10 wieez. Lokal zdatny dla pp. lekarzy, adwokatów. Wiadomoś6 u dozorcy lub godz ta telef Ogłoszenie luołft OUlUSftl przeprowadził się na ul. Ce.Delnoana 11 tel Choroby weneryc.ne, płclow..kome P",Jmule od 9-12,4-6 i od 7-D w. niedl. i.i~tll od 9 do f po pol Dokt6r Dr. SL Biber081 Dr. L. CZ8rnOluł s!j~~.~~y~rn! Chorob, skórne i wene- przeprowadzu si~ na lec.enle nlemoo, płciowej rrczne. Elektroterapja. Wy~orowe l por,'a 15 erolzg WRAZ ZE SZKLANKĄ WODY SODO. WEJ i WAFLEM CZEKOLADOWYM POLECA CuBiernia Zródlo" Przejazd Tel i Syndyk tymczasowy masy upadłośoi M. i S. Szmuszkowicz i. S.lezynger ua mooy art 509 K. H. wzywa wierzycieli powył8zej upadłości, aby w ciągu dni 40 stawili sio osobiście lob przez pełnomocnik6w z dowodami usprawiedliwiająceml ich należności do biura firmy w ~odzj, przy ul. Piotrkowskiej 64. w godzinach rano i oświadczyli jakiego iytulo i do jakiej sumy Sił wierzycielami oraz aby złożyli u niego tytuły swych wierzytelności. z dniem dzisiejszym Sprawdzenie wierzytelności na mocy art- 508 i nast. K. H. odb~dzie si~ V obeoności 80- zosia ponownie djiego Komisarza w dniu 8 sierpnia 1934 r. o godz. 10 w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 6, pokój Nr. uruchomione 15. Syndyk tymczasowy Przemysł drzewny (-) gnacy Hirazfeld MUSYMLJAn "YOE JAKOBOWCl, Sl. Dr. Dr.. D nenson Do akt. Nr. Km. 365/34, 267f/33 AH OBWESZCZENE. Homom1k Sądu GrodBkiego w lo dsi, rew. 3, \\lcław Koszelk, same-) " CHOROBY DZ f C szkały w ŁodBi 'pl!ly ul. W61czańskiej 63 t.ód'. Andrzeja 1. nil zasad.le art. 602 K. P. C. p l. przyimoje OgłllSlll, te w dniu 12 lipca r. 'p mn e wslełkte robotv, wabodłq' o godl 12 w Łodz prl, ul. oe w zlkres Glyslalenlll ",b, "ot. " KOlJl'Nlf Złotej Nr. 1 rowanlll, c,klnowanla i drałowani odbędzie się publiczna liaytllcja JU- poslldjtelł..splqtanie blm' i mleukall (willa Peterseila) ohomości mlllnowiclll orli Z pekowanle okien d,.",1 na lustro-tremo, otomana, 3 ł,rlddole, zmę Dr. med. 2 toł,. e krzeseł, _B.! kanapka, 2 biurkn, Ceny nlsllle. sl&fll, kredens, 2 wleulk, firllnki, 'Fel. 10".4' Pl,.". frmy RBSTEL kredell" ciemny. pllln;no, udll do C.,nny do godz. 7-eJ. ubrllń,.. afl bielitniarka, umywaksa o8llllcowadych nil llccnll sume zł & Południam Z8, fal. ZOl -ga Zawadzka 10. Tel ul. PlotrMoUlSMą 62. r:'~!d:~ t.!1ęł~ln:d gs:,8 2i: Ord,nuje od 9-1 od 5-8 aie- Obecnie praktykuje dllelę '.otll od D-1. C h. Dla pllń oddcielna poc.klllnle wiec ocinku PORJtDNJt Dr. med. willa "Kościuszko". Wfn(R~l~~[lHA aiuzee DHURdB JEBRYCltiYl:H.KORnYCH L. BERMAN - Dokt6r s":=~~~ r~r:~::.z:;~rh. LBczenla niemocy piciow' Cegielniana 15 T R 6 P PlA n Specjalista chor6b wenerycznych ~ skornyoh ł moczopłciowych P,.yJmuJe t:!. ~0~~~~7 _ 11 rado CegielnianeJ 4, tel »d 4-8 w. w nie d.. iwl-ata prz,jmuje od 8-1i i od 5-9 wiecz. od 9-1 po poło W niede. i 'wieta od 8-1 popoł _ nl pllń oddzielnl pocekllnia. Dr. med. PRZYCHODNA niewiażski \V 6L~'~~!:!!.~!!Złł " Chor. wenerya.na. &korne i moclopłolowe lenenie nlemotv pł[iowej Andrieja 5. telał od 8-11 ra no i od 5-9 w p,lmul~ ' nlcds!ole i w1t;łll od 9-ł Dla pll" oddlielnll poczekalni Zawadlka 1, tel czynna od 9 r. do 9 wiece. Choroby weneryczne, moczopłciowe i skóme. Porady seksualne. Stacja zapobiegawcza czynna całą dobę. Dla Pań oddzielna poclłlhlnir. Porada 3.ł. i.-''\f'łllkmlr:ata mu"lec1nll "Glosu PCrllnl1elłO- R wezvsłkieml dorł~w.m U dnil!i\mi.,nosi w Łodzi al 4.60, 18 cdnoezenle - to Q}OS5)', z p,..,.yllll~ POQf{owQ w kulu - ~L 6.-, :a&;lrllnieą - al. 9.- ~~::;:slona Zielona :! 9 rano do 9 wiecc6r. p O R A D A 3 zł. Dzieci i koblet~ przyimuje kobi etalekllrz 11-1 j od 3-4 pp " Sprostowanie. w ogłoszeniu 5) brzmiący: oddać upadłego z dnia 4 lipca r. b. w sprawie upadłośoi firmy "Tow. Ako. Manufaktury Bawełnianej Jakub Kestelilberg" omyłkowo umieszczono punkt pod dozór policji (osadlić upadłego w areszcie dla dłużników), który niniejszem skreślamy. S~dzia Komisarz (-) Dr. K. Schinagel Kurator masy upadłości (-) in~. T. Oxiński Dgło Niniejszym podajemy do wiadomo~cł Szanownej Klijenteli, że tartak, mechaniczna stolarnia i inne oddziały chwilowo nieczynne z powodu pożaru. _ które moina oglll dll Ć w dniu licytll- Dł r h ;~ ~1:,~:!~~;!~rzedaż7. csasle w y -. g OllHDlft UrOUoe~ MM, dn r. Komornik Wllcław Koszelk Sprllwl Abramll Breiłszteina i n. MASZY p-ko Leopoldowi Bussemu NY wykończalnicze i d farbia rl3kie 8Prleda n!. Gliksman, Traugutta 8, goda. 16-li -3., POKÓJ umeblowany wszel kiemi wygodami do wynajęcia, Szkolna 24. m. 6., 2 ~li7ti1nia l/l wiel'llll milimetrowy 1-ss:poitowy (etron3 S szpalt): ł-sz st/o:l4 2 2ł., Rel;~:my te!.taf~ ~&D". redakcyjnym ł. 1.50/ w tekgcie: z lo3trg:ełenip.m mielsco (j() gr., be. lastllleldnla mie!oca ~ gr.. nckroloq 40 gr. Zw,clajRa (str. 10!lepalt) 12 gr. Drobne 15 (;r. zo wy.as, na;!\\lel3~1l og'o:c'l':,le ł.,~o POl'aul!iwlllle pracv 10 fil. Ba wyru, najmniejsle zł Oglo8lenia lar~c,nowe i... a~l.b:l\ow~ 1l l. Oało ROkopis6w redakcja nie zwraca..enla mlej8c1owe obuc.ane 411 o Mil/o drołel, firm lilj!'. 1000/0. Za oqł.>~en ia tllbelarycllne lub flntal. dod"atk!'jfijjo- 0R'oslenlll dwukooj. o 501/ 0 dro.'!. lbecłtjrtm odo.: Słonisław Roini.cki?Ja W,dawoiaiwo ocip. lł1ugemuaa: KJonman.. Praaa". w~clawniaz& sp. ogr. odp. W drnkarw Własnej l?lojrxo1nlfia 1G1.

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, - 2 fotografie o wym. 35x45mm (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo