zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów"

Transkrypt

1 lir Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, ; "6)D Aroazg E' Administracja: Piotrkowska 70. Telefon Redaktor przyjmuje od godz. 5-eJ - 7-e.1 wieczorem. "'~ u ~ ~.. Tel. nocny , Nr. konta P.K.O fifdfral friist:b erozil -k~d(lerlo"i ieśli nie zaniecha. na',ch Zwrot ku centrum zaarf5ziowftnifm tjldn"ch samosądów BERLN, 4 Jdtpca. - Gruntowna rekonstrukcja galbwnełu LONDYN, 4 lipca. (Pat.)'-l zdaje się nie ulegać wątjpliwości, chodzi.iedynie o tenntn, Berlin zasgpang od~z"aldi komi.~td r~"olu- Znruny pujblicysta a.jljgielski Bar kiedy ma bvć ona dokonana. (gjneso par.jl narodowo-loc:jalistuł:loej tlett, znawca slosumk6w w Jutro Ni~mczech, twlerd,m d;z:i5 na wyjeżdża na dłuższy urlop ministe:.- gospodarki Scllmidt, Prasa francuska ogłasza dzisiaj tekst odezwy, rozl"zm ane.i w Berlinie, a podpisan~.i 1. PARYŻ, 4 ipcą. (Tel. wl. "Głosu Porannego") - łamach,.news GhJronide", że Roehm wraz z generałem Schlel który ma nie Powróoić więcej przez komitet rewoluey.inej partji narodowo - socjalistycznej. Komitet ukonstytuował sh~ na swe stanowilsko. Sam prezy cherem przygotowywał zmianę przed dwoma dniami. W odezwie czytamy: dent Hindenbrurg wy'powied~ie(i "Przywódcy nasi ~o taił wymordowa:li! Pomimo to AliCJA DLA ZREALZOWANA obecnego rządu w Niemczech, się miał Za rekonstrukc.ia rz~du, DRUGEJ REWOLUC.J Ml'S BYĆ PROW ADZONA. Hitler ~łał sic narzędziem w ręk 1 1 r~yc2em zamierzali oni upro narazie jednak nie zdołano je<;~ l'eakc.łi i wielkich przemysłow ('ów, ut>is!.. aj:,cyeh robotników" i sm Hłt1era, aby pozostał DAl cze uzigodnić kandydatur do JednoczeSnie donoszą o WZMOŻE. Tl; SĘ PROP GANOY KOM lnlstycznej w ctt swem stanowisku kanclerza.. poszczeg61n~h tf'ik. łych Niemczech a szczególnie ~ 6kr~Jach pl'z"my ow~'cl'_ Rekonstrukcja rządu dokonn:ł W Za~łQbiQ Ruhry masyprzybraly tak G OŻNĄ POSTAWĘ WOBEC PRZEMYSLOW Sehlehberem. jako wicekancema być,jeszcze przed jesieni:] CÓW, że musidno im przydzielił osobną slraż policyjną. nem Roehmem, Jako mini i to w sensie Rząd francuski wydał )ł'j lerunkom granffzjjym polecenie nie przt'p!lszczonla na tery lfrem wojny. zwiększenia wpływów przedsta. tor.łum Francj ~bodźców z Niemec :L pośród sdurmówd oraz zwolenników Roebma. Zamierzali oni jakoby posta wicieli kiel'tmku umiarkowanewlić Hłifllera wobec fak.tu dokonanego i w ten sposób ~o, a więc niemiei!ko - narodowyeh ł centrum. Zl1llsl6 Reichs hra decyduje BERLN, 4-~o lirpea. - Ostat nie słowo, od któlrego zależne będzie ukształtowanie się Sył11 acji w Niemcze~h, należy do Reichswehry. W kołach generalskich lu je pa oburzenie na rząd z powodu za 1ll00'dowania f.(en. Schleicber2, Jeden z wybijlm.ych dow6 j. Ców Rekhswehry, gen. Fritsoh ~.iawił się kanclerza Hittlera i w stanowcze.; formie zażądaj przerwania chlszych egzekucii Gen. Fritsch w imieniu dcw(idców Rekhswehrv za~ro!l;ił Hitlerowi ares1;' towaniem pi'zez wo.isko, jeśli rozstrzeliwanie osób po dejn'zanvcljl o udział V' puozu ROC'hma nie ustanie. NatVl<'!h Ul ias tipo rozmowi ' z prz-edsta wicję lem Rekhswellry zdenerwowanv kanclerz wezwał do siebie Goerilllga i odbył z nim długą konferencj-ę, która trwała do późnej nocy. Tej samej noc~ Goeri l ll~ zjawił s~ę w ko mendzie Rekhswehry, TWOSZt}C o posłuchanie u gen. Fl'it'>'cha, ten jednakże odmówił P,'zY.ięcia prem,iel'a Prus. Na tle tych wypadków rozeszły się po~łoskj, że policja Goe riiga aresztowała gen. Fri ischa. Pog'loski te.iednak zostały stanowczo przez rząd niemiecki zdementc'wane. Lekka głowa w Biężklel chwili BERLN, 4 lipca. (PAT) - Pru liki minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie, zezwalające osobom aryjskiego pochodzenia na zmianę nazwisk o brzmieniu iydow ~kiem. Z prawa tego nie będą mogli korzystać żydzi, którzy nawet w ra zie przejścia na inną religję, będą musieli zatrzymać aazwhika. dotychczasow' wymienia Papena na stanowisko prezydenta Rzeszy LONDYN, 4 lipca. (Tel. wł. "Głesu POl'anne~o"l - Jedno z pism angielskicb donosi w depeszy z Berlina, źe prezydent Hindenburg, ostał nio b~u'dzo cif..żko chory. w obecności świadków odczytał testament, w którym wyznaczył na wypadek swoje i śmierci wieekanclerza Papena. jako swego nast~pcę na stanowisko prezydenta Rzeszy. Oddziały policji na głównych ulica ch Berlina i w siedzibach azturmó wek. lioebbels zaproazon, do udziału w spisku go do zgodv. Seh!leicher osłirze gany był, jak'ohv przed Ckoma t!v~dniami, te A'l'ozł mu aresz to~n1:. SplskowcJ zwr6ełl 1Jl~ do Goebbelsa. prosząc JCO o udział akejt. j w t~j Sohleicher md.l, że on niebawem zastąpi Hitlera PARYf:,., ~i '(PaU -- 'S, tluacja politycma w Nłemcaecti w dadszym ei~ ~t przedmiotem tywe!ro!8mtereapwa. pmsv kane1l51dej. kez.mm za:ildterm-ow8jdlie bud.zi kem.,anja kół berlbkdlel1 pruciw gen. Schłeiebero'Wll ł ałusje memiecllclich o,zynlllilk6w of.llcjal. n.veh do porozumiewania.ię splslkowcó'w z za~oioc,. Korespondent "Jo~" 1 poodkteś1ja. te pran berldmka Z/lRtJk,a Sehleieherowi ndetyrko zdradę reglime'u, ale także zd.n d~ N.em.iec, poniewał (eneraj mial podobno nawtąjzać kontakt s JllOCaHtwcn sarl1'arniez nem. Sohlełeher miel twterctljn, l 1l' MtlerySll1 wkróke młkn1e Niemczech po'w8łame nowy..., pod jego kłerownletwem. Miał r6wtnł6t nekomo obłe' cać, te rląd jego.. P~fd,z.łe do Genewy. bez 1Dt~tw t bez wa ~ f S t, 6 dl h- d runk6w wł. bez lcsjlienit ys ące are z o- OD r 1- erowca-mor erer ze.dou ~łom n4emłeekim.. wanych BERLN, 4 lipca. (PAT) _ Sąd wsehodniem pograniczu Niemiec dykłowell1jul JlR'MZ POCUe:łe 1io WEDEŃ, 4 lipca. (Tel. wf. "Go przysięgłych w Neimane skazał na skazał na śmierć. i utratę praw oby nom i r~. su Porannego"). - Twierdzą t~taj, mierćhitlerowca Alfreda SchlegeJa watesklch członka katolickiego. _ że liczba ~esztowanycb. w Nlem- za zamordowanie robotnika polski" związku _młodzieży! Meissnera, któ Wlzyla U HRdenburga czecb w związku z ostatdlmi wypad go Lotoa. ry... ubiegłym nneslącu zamordo' karni wynosi przeszło 3 tysiące OSÓb ', ~ERLlN 4 r (PAT) Sąd wał w miejscowoścl Gollmuetz szłur BERLN, ł lipca. (PAT' - l)zł6 W śród nich 200 będzie oskarionycb d J' lpc~i d - na mowca,!nspektora Eisbolza. 10 goclz. 13.'" Hltler powt6ołt ltlf o czynny udz:iał w.pllka. tja zwyc:m ny w ę zyrzeczu lo-. N... do a...

2 Nr 182 Ziemia Obź'cana na Dalekim Wschodzie o o Wrażenia z pobj/łu ; obserwacje, poczynione w autonomiczne; rej)ub"ce żydowskie; w Sowietach (Cykl reportaży i artykułów specjalnego wysłannika "Głosu Porannego"). limat nie jest ideain, i aut obliczona.jest przewa.źoie dzicl"nika. 'Ala.' bywa ciepły 7. rem, opolwładaji, je dość często na zim~. Kwest ja c&~ więc po deszezyltiem. w końcu czerwca ostry wiatr uniemożliwiał wyj. Opisująe warunki AMg'aficz zyskuje się w GPU w Chabal'ow siada tu ogrolnne znaczenie. - panują już upały, które trwaj q śeie do lasu itrzeb.a było ~e le BiN-Bidżanu., korzystam z sku.. Juiora i s tawy oraz rzeezki! nawet li w ipelj, w sierpniu pa kac, aż slońtle w:ze.ldz.fe ł pracy A. K8lWrOW'iClZ8, któ1'y Od Bko-BicUauu do Jekaterino-Nikolska, t. zn. połudaio wyzyskane. ~dyt niema komu- ~m po 15 dni. W upalne lato Dłl_ej rano. Zimą naleły!ołę 11- pełne ryb, cz~o nie mogą być dają deszcze, dość długo, eza- mniej więcej do godzln,y.fe de wydał br~~ p. t. "Perspektywy B:ro-Bittianu". Broszurka ta mimo 8woieh wad, mimo egł~ wydosi 282 kilometry, wadząca pruz Amur do Biry - moskity. S\wierdzić jednak na- D. w koźuch eiepłe buty. wycb. kresów województwa, od uikacji należyte", a droga, pro dokuczają swaszliiwie komary i bierae tak jak radzą kozacy., t. przesadnej rek)o,my G perspektywach l porromego phelstacza. li ogóln"n odległość z północy cji nornułlrne.i. To terl często by powstawały już osiedla ludzkie latem podczas deszczó'w, a na a do północnej czę.4ei 150, czy rzeki, nie należy do komunika- leży, ż~ w łyeb okolicach, gdzie Boty wskazane są również nła kraju w żlemię, ~C!ą na poludjnie wynosi 430 klome wa, że w pewnych pu!1lktaeh i- moskity zostały wytępion~. wet w maju; gdy :przybyłem. do mlekiem l miodem, mimo niedokładnych danych, co do mo Miasteczko Biro-Bidżau sta l'zywa, al w centrali panuje bra, \ wać w lasach i tajgach, nie po- wet w butach pnedzłerałem trów. &itnieje nadmiar ryb, Jub wa- Gd~r.iednak wypada ł)l'aeo- Biro-Bidia,nu, z wudnością nażliwośd emigracyjnych, zewiera jedyn)" materjał fa,kłylczny, nowi centralę komunikacyjną produkłów z powodu złycb wa magaj.ą nawet matki muśjino- się po))r:zez ~~zawiska z jed. dla całego obszaru, jednakże la 1'llUków do\wmu..jak widać z we. Po,trzez wszy~tlde zasłony nej ulicy na drug,ą. któł'y popra\\ialem, 7JeSławiatem trudno korzystać z central.ląc z opowiad8llliami dzlałaejzy nego punktu, aib~wiem wszyst i młehkańców Biro-Bidłanu. kie kolonje i osiedja poblis.kie Dla dokładnłejszego okreśjenia, JCd. się znajduje Biro - miasta błotami, bagniskami i są odcięte od Biro-BidżaDu - Bidian, naldy Pl'zedewszysł moczar'aml. Gdy spadnie deszcz kłem 8łwlerd~ie, te są to ziemie majdujące się.lut za obsza steczka do osiedli. zna.tdu.łąeych trudno nawet udać sie z mia rem Ws~,hodnle., Syberji, ł.e terytorjum to zna.łdu.łe się na linu. Dopiero, zimą, ~y pokro się 3 kilometry od Biro-BidUlnji magistralnej Moskwa-Wla wiec Jodowy pokryje ca~ terytorjum Biro-BMianu, a więc pewujtc.b oddnk~c.h wysuszyć czają. W roku 1933 zima była unosi sję mgła, ułt-udniająea od dywostok, poeląa' wjeżdża w gramce Biro-Bidłanu na stacji poczynając od potowy paździer terenów. względnie łagodna i wiatry nie d"chanłe J ile pobyt w BilO-Bid Obłusje. Po ~ej ~ździ.e ~ doclera do m08łu ołka, można hm przeszk6d do Wiosna, a,to j jesień w Biro- dokuczały wcale. Natomiast sta żonie u.warunkowany jest do Jeehać wszędzie. To też wielka Bidźanie trwają. Dao~ół od koń- uy mieszkańcy Biro Bidżanu, bremj płueamł f z4r0wem serca kwietnia aż do poeźątku paź a szczególnie koza~y nad Amn- cem. Dla Judzf o słabych Uość samochodów ci~owy,ch płu- nad Amurem. 10 mlnu'ł od Cha barowska. Tu końezy się Blro Błdł.an. N. Jlnjl magł.stralnej BirG-Bldłan zajmuje 260 kjometr6w. Blro-Błdżan!lJJl8jduje si.,.,..10 medalek.o Chabaro", *a to godzin pml~łem kur jerskim Gd Wla4ływotfłoku. Obszar Biro-BłdżBinu wydosi domełrów kwad!l'atowyeji. Naskutek darm Ol'ganłzaqjnego komi,tetu. ktmy tajmaje ał~ 'drokladnem określeniem. aranle przyszłejto województwa, terytor.łt*n zostanie 'Omzel'zone ł obs7"ar będzie wl~ kny, nit Be1gja ł Boland.la łącz nie. Gł6wnemł rrkamt Biro Bidźa nu Sł Bira ł Bh1ź8lll. Stąd tflli ludn~ żydowska. znajdu.ląea słe '" Błro-Bidżan.ie, nadaje d&ltnro'ly'llold, rodzącym si ę tam, imiona Bi.ra. Północno - wschodrnią część Rlro-Bidtanu ł prawie 4lałą zaellocln.lą. ~YMjąc od ".401. cy Chalłaro",,'ska, przecina ueka Amur na przesłł'zellł 550 kilometrów. t.tzterysfa pię(!dzlesłąt kilometr<iw rzekł 'Am1lfu stalllowi g,r8illiic~ mi~y : Biil'o Bidżanem a Mandżur.łą. To fet wes'zkańey kolonji nad 'AnlUr.em, StaUnfeldu i Amurzetu. są 'V SyhUlcji mieszkańeów Dr08' kienik, Myszą doskonale ~ło'~:u~ rozmo'w)" l piosenki po 8tro~ie mandżurskiej. Rzeka Amur sta nowi rzekę g.raniczną. Tli. patrolują statki wojenne sowiee de, z drugie.t strony patrolują statki JapońSlkie (pozornie mandrut'skie). Rozkład jamy statków, dąż~cych z Chabarow ska do Amunetu t Stalnfedu, więc w strodp' Blil towieszezeń ~ka,.llłleży doś~ c.z~sto od dy 81lozvcji wjadz wojskowy,ch.- - Prawo podl'cży mul Aln1Urm u- powyższego, kwest.~a budowy moskity przedostają się do fwa Mieszkańcy ob&zarll Biro dl'ó~ jest najrwaźłliejszem zag.ił- rzy i do ciała ludzkiego, gryząc BidżańskiegiO stwierdzailł jeddnieniem Błro-BicUanu, a spra- niemiłosiernie. nak ~odnie, łje tnłmo grzęza. wa ta jest doi;ć trudna, bo cbo- Spotykałem sic. 7. l'ozmaitemi wisk ł błot, niema tam malarjl, dzi o Z3SJypanie miejsc błolnis- wrażeniami na temat,zimy w ił kierownik działu sanitarnego tych wlłjmtm i iw,irem. Niektó- Biro-Bidżame. P,'zewama ezęść zapewnił mnie. le po8zczeg6lne re zaś punkty.vyglądają pod ludności twierdzi, iz mimo dość wypadki malarji były przedmio, tym względem zupełnie bema niskie., temper lury, a więc mt'o tem badań stwierdzono, że... dziej:nie. Śnjc~ przesiąka dość ww, sięgaj~yeh czasem 35 do wlekau ją żydzi z Białorusi. gł~oko w demię t mimo upal- 40 stopni, zimno nie daje się we Na.łomiłl8t wtłzyaey przyzna~ nego słoli~a m~ udałe si.,. na m,aki, bo wiatry rzadko doku- że jesienią w wielu okolteaebl z " Dziś "ielka premier.' cach klimat ten jest wręez,,*0 dliwy. Ujemne warunk klłmatyez.ne dałyby ~ ~iow. u~ przez W')'SWJZelłe błot ł moczar6w. Jak widać. pmvyf:szego, ~łówłlą prooą na terenłe alego obszaru.musi. być meljoraeja mułowa dr6«; są to zreszt" prs- 2 UJsOBOlałe mu lu jednum programie ce ze sobą powiązane. Cz~lowe ehoe,iażby wysuszenie obsza rów wybudowanie ~ rozszerzyłoby llm'&file motu.'" osadnlet\wa. Wamem 2Bg8dnen;1em je$ł równie! sprawa 1'efUłowanłe Amuru oraz spłamnok1 rzek. Co kijka lat powódt nluczy sa siewy mjewa Ofdedla. W Głałuleli latach' pow6cłt zpec\sy1a za8łewy w rok1l 1926 l 1930 nawet mla.słee'zko BlTO-B'" było zalane wodą. A dotyehier.m -1.- Uczta dla miłośników przygód! Tam, gdzie kochankowie żyj" i gmą razem! S\Pl\R\n& Emocjonujący film z ~ycia poławiaczy pereł. Obsada złożona wyłącznie z krajowców. Dramatyczna walka z rekinem. Piękno mórz Południowych. -. Przepiękny film muzyczny udział 'em wszeehgwiatowej sławy orkiestry tanecznej Jacka Payne W rolach główjlyeh: Per,. NarDont, JODee liennellu, SQbil Summerlle.ld Ceny miejsc po zł i Na. pierwszy seans po 80 gr. Początek seansów o g. S-ej pp., w lioboty i medz. o godz. 12-ej nema łja:ddyeb; par.ne~ te 'W jednem z następnycll Jat pow6eh nie miszezy zasłewów, nawet f_y k, budujqeyeli slę ", okolieaeb'~. Blro-Bidł.a- Rozmawiałem z ~amj wlleń8k.łmł. kłóny przy'hy1ł do Dl ro-bid'tallld. lub pracu ',lą w... ko1łeacl,.~k uprz. ""V Londoko. nad Amurem 'W Stalinftldzlc.ltp Naogół nie skarżą się na. wa lunki klimatyczne. NatonU,af!( 1;ydzi z Ukrainy, zwłaszcza prll cu'jąey ni~ w lnieście, leez 'W kol cltozach~ łub w sowehozae~, Sikaną się na eiężkie warunk kumaty.c7llle..jak wynika z tego, do kolonb:aeji nadają się przeto o wiełt. lepiej żydzi t. Bia Olusl łub WHeńsrr.ezyzny, któ ny się s~ybko nklimałyzu.iq. Reguli.

3 .. Nr. 182 Hitler w rekach Reichswehr, Czystka trwa! Senat usllakaia ż,dów Niema nie będzie bojkołu gospodarczego w Gdańsku GDAŃSK, 4. V. Senat o' nie jednak w tej spl'awie mię dzy stanowiskiem partji a 5e KATOW~ 4. lipca. _ Nade" głosił komunikat, w którym u szły tu wiadomości, iż na terenie spaka.ia ludność żydowską, iż llahl narodowo - soc.ialisłycz Śląska przeprowadzane są dalsze obawy,je,i w sprawie gospodararesztowania i rewizje u szturmow czego bo.ikotu ze strony nleważne różnice, albo leż ostat nł'go w Gdallskll istn.iejq poców. W samycb Gliwicach areszto mieckiej są bezpodstawne. Kować miano 50 komendantów S. A., nie wydarzenia w Niemczch V By tomiu 60. Część aresztowa' munikat końi!zy się nast~pu.ią- wvły'nęły na złagodzenie kursu. nych na rozkaz Berlina odtranspor- -c'ym ustępem:.,senat chce- a w towano do stolicy Rzeszy. Prezy' tern.fest zgoduy z całą ludnośdentlpolicji gliwickiej, Ramst1orf, cią _ woine.l konkurencji go. znajduje się w areszcie; nadburmistrz Zabrza oddany został pod spodarczej w granicach obowią tldamo,,-(zł! dozór policyjnyn ulic miast ślą" zu.łącego ustawodawstwa., - skich zniknęły zupełnie mundury przyczem zastosuje wszystkh~ bruł~atuej.armji. " usławow~ środki, aby zapew- Wczora.ił np, odbył Sę z okazj nić zna~j;enie swojej d~klaraubchodu "Pionier - F\lst" pochó<l lii" Z Warszawy donosaą: mowroz. PT,zelecieliśmy Man. przez ulice Bytomia. Uderzającym c, WczoraJ o godz o<lli\yła ty'k i teraz z Wlielką raid!o oi q był fal.t, że w pochodzie nie nlesio \ Komunikat ten jest znamien się specjrulnaaudycja radjowa 110 ani jednego sztandaru hitlerow i U)', ponieważ.ieszcze przed nie skiego, natomia&t widać było kilka dawn~' D1 czasem kierownik pur dla p010nji amery[cańskiel Mię choragwi przedwojennycb formacji t"..:.. d li t. : l.... 1'0 owo - SOCJR s ycznej WO.1SliOWyc 1., Według doniesień prasy śląska w Gdallsku FOl'słer zapowja- Opolskiego, 22-letni adjutant osła dał osb'j' kurs w stosunku d,} wionego Heinesa, Walter Schmidt, \urulośi!i źyd<jwskiej. Widocz lb ; egł w niewiadcmym kierunku RO'Łpisano za nim listy gończe. "'" n i ezasłąpior9 do prania wszelkich deli~ałn~ch tkanin W radło prz~lda",iali ",zoraj do rodaków z 4lRergk. dzy itnnymi pi'zemawi~1ji równdeż bmc;.a, AdamowlilCrze po an~ielsku i po!polsku. "Tu mówi do was Joe Ada!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! łłosić bronzowe Zarządzenia odwetowe Niemiec mundury Szerokie pełnomocnictwa gospodarcze dla ponależy w Gdańsku szczególnych ministrów Prusach Wschodnich Na ostatniem posiedzeniu gabine' ustawę przeciw nadużyciom w GDA "SK, 4. lipca. (P A T) _ Do' tu Rzeszy uchwalono usta- gotówkowycb obrotach pienięz "v ódca wę o zastosowaniu gospodar- "ych; sz,turmówek nr. 1S l (Pn!. czych zarząd zeń odwetowych wo' \stawę zakazującą wszelkiego ro \i ~c l~g ;in(ch i Gdaliska),, c loenc, wydał zarządzenie. na podstawili bec zagral1:cy pomyślaną jako odpo dzaju kwest publicznych do 31 pa:t~ którego zakaz noszenia mundurów wiedź na groźby zagranicy zastoso- dzierni!{a; przez szturmowców, wydany w nie- wania przymusowych zarządzeń w ustawę o przekształceniu towa' ktć r 'ch cześ c iacb Niemiec nie obo- stoslniw do Niemiec w dziedzinie rzystv, opartych na kapitałach ano wi ąz~lje na' terenie wspo;unianego obrotu towaro~ego i gotówkowe~,? nimowych; korpusu, Schcene twierdzi w swem W myśl przepsów!e.i ~stawy mni, 741fzadzellh t, ze nawet przeciwnie ster R~eszy odpowledmego resor.tu ustaw~ podwyższającą po'datek b' c z ~' scbie, aby nturmowcy wystę uz~łrskuje petl1komocntict~o do ne' obrotowy w wymlal1le towa '~'i\'~li,iakl1a i l ' ~zl1iej w sw~ch mu1 zdw ~czllegot s orhzys allla z zarzą" rów z krajami, w których stopa tedurach.'. z~n odwe owyc przez czasow~ go podatku iest wyższa, nfz w Nem "itler \Vizyłuje zmany taryfy cełne); Przez czech. p6' ro u przemawaoam do was rodacy ZE1 stareg.o kra,lu z Warszawy, Oieszymy się, fe zwycięstwo nasze jest równliet i zwycię.stwem po l.onji pd1sk,iej w Stanadh Zjed noczolll)"ch. NaJwięliszą, jednak radośicią J na,todą jest dla nal> fakt, Ż~ lot nasz Nowy Jork - Wa1rszawa pi'zysporzyl chwały' polsld~mu obnlictwlll, - Wd'Zięc~ni jer,tewy całe,i Pol sce, a specjalnie Warszawie Z6 ten entulzjarmn Hl'C4l, 1ł~ nas tu W1iltan.o, Boffeslaw Adamowjm ()Ś.wdiad czya", ilt uwalż'\ za!w6jj 6- wią.zek' Jeszcze rajz l>odza,ętkow.~ za go.rą.ce pll'izy.1ęcie, J: ja:kd&d Soię spotkald': "Nau,.Oirty of,wartaw" Jft' leciała nad Aihlant'yddem 00 Wał szawv' i tag.. spełlnjiły silę marzen.ia naszego życia., Opowiem wam o swych przetściach po powrocie do Stanów. Prl~(iwko dgkiaiurl~ spisek lotników w Portugalji LZBONA, 4 lipca, (Tel. wł. "Głosu Porannego") - Wykryto tu dzisiaj spisek polityczny prze ciwko dyktaturze generała Carmo1 ny. Aresztowany został z dowód (~ ów wojsk lotniczych pułk. Foncesa, Jedllocześnie minister oświaty, Pinto, podał się do dymis.ii. Zachodri podejrzt'nie, l on brał udział w tynt spisku. Kar, pienieine Z8 rozruch, nakłada sąd rumuński BJKARESZ'', 4 lipca. (p AT) - Sąd wojskowy w Craiowej wydał wyrok w spr::twie rozruchów V Bukareoszcie w lutym 1988 ł. 7-m;u oskarżon ych skaz:tno na d <; ~ de rohoty od póltcl'a (l ) H, lat, Króla Siamu w,.adlonie" robotniczych, ~ł<' re miały miejsce oraz na zbiorową. karę p i elli~'l,ną w w warsztatach kolejowych Grivitzą wysokości 20 tys. lei. B ERL~ ) 4 lipca. (Tel. wł..,gtost!. Anglja nie będzie stosowała represji względem PUi'aunrgo"). - Adolf Hitler speł- Niemiec nil wczoraj pierwszy raz od soboty.,.., Zam6wienia sowieckie obwi ą z ek r e pr e z en taąjny,,sklatb. l O:;\l,D YN, 4 hl~c a, (~A,\) ~ Ro wycb. We.lka Bryta,nJa n.le' udzlela.iąc pr zyb y ł emu do Berlina królowi \,-owal~i ::t br~:tyjs~\~-m eml e cl;;1e ": Nlemcom zad?yrh Zo?oW1ązań co dla Niemiec SianU i jego ma.lżoll c e wiz y tę w 1.W ~?l' J.Wle obolug: po~~c z~ 'k Dawes~ 1 ~() rozfjzerzerua brytyjskiego rynku BERLN, 4, lipca. _ Sowieckie l Wie z awarło!t ramienia. rządu oso ' trlu.,atllon". Okoliee hot (Olu b y ł\' ~ Ollng'a, z0 3 b,l~j dz1s r:1no pomysl, ~bytu ella ek,sportn. przedst l:'.wiciclstwo h:wdlowe w Bcr wieckiego umowę kompensa c yjną ; zam k ;lięt? l,oruonami p llicji, n. ~~ n! <; zakoil.c'zal;e i popolnd l i1l na;;tą-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!! Niemcami. Przemysł niemiecki mi. \\'c t w h,jłu hotelowvj1l ustawicjj,' l}~ lo porlplsame układu, (j trzymać ~amówienia lowieckie na szarl'g- po"lcrunkó \Y, ~o J r~ t tern c i~ a Wielk::t Brvtanj:t w ri ~ gl1 r, mie sumę 50 miljonów marek, które do, ra!dol'ystyczni r jszc, j eś li zwatye,, if'c V nie skorz," ~tr" w stosunkn (lo 1lobWlo dj[]ol hlołl1rowro'w W DUmODj'O tycz~ przedew8zytldem 4JOłtawy ie Hitl er n:lop:ół nie zwykł.si ę r,t ~ :\fi"f' ;licc z p1'a";:1, jakle jej przyslu' n Uu u, ł ('brabiarek narzędzfowy'd.?zue ]1ol'c i ą podcz.. l ~ pllblkzuy \!\ g'll jc Z t ~' tulll wpro w ;1 c1zona.~ obce, Wzamfan za to _m6wienle ~łem \': ~ '5t:w i c {j, Hitl er po j c chał w towa 1!~ 9 l.;taw't iz'i):lrll rozral'lllmko' Rozporządzenie rządowe każe im się cy mają lwi~ć odp'owłednio rzysb\'ie mi l) i ~ tra Nellratha w (lt",!lr '& rozmundurować przywóz lowf~ ~. - W' aakret\ 'm "a:l1 of'h"dzie przez \\' ilhelm, wefe *a sie drzewa:. ;.;J.., ',\, li,> r;tl' :~Ą"O :t :i;.] () l,otf'lu, l ib ra tly był'" BUKARESZT, 4 lipca, (PAT) -' kiej, których dl'.ialaln(jm sprzeczna ~ C7.!l 1'll:1 lllar YlHUk f', fi twa rz wvka-w Wybory do S8JmU Rada ministrów na wniosek mini" jest z ustawą o bezpieczeństwie pall wala 5:tkb ~: 7,!ll~l,~pn j,~ W,\' J1 ~l ;lk:tn ; j B. B. szykuj' e si~ 3tra spr. wewn~trznych wydała roz-. stwa.. Rozporządzenie to dotyczy ~ ObałtułtcJ,.--r, '1sta tllj('h d lli. "'C Ziola ~~Cl,""~ do kampanji porządz e nie, rozwią.zujące organiza organizacji o charakterze narod<l KARPa.,U."O liobring nie przy- Warsz. k'j;esp. "OloS:1 Poranne cje polityczne mniejszości niemiec" wo - socjalistyc~nym.,... ~~ l1li. d P R kl go" teler.: JBuZB O OuS W czasie ~arad derowników grup Niedawno pojawiły się doniesienia reg,ionalnych BBWR mljwiono mię o spodz"ewar.em przybyciu Goerin ga 10 Pdski "na polc ~v anie". Wizy dzy innemi (l sprawie wyborów do cie tej chciano nadać charakter to- sebnu, którego kadencj:l kończy wal'zyski. Goering mial przybyć n3 się w mim przyszłym, W najljjii: G" Sl ąsk i h.~ gcściem ks. PSZ.C Z~ll sze,i przyszłości oprac()\\falle b~r ~k lego. Obecle ws.kutek polo~enla mp.' w,t 'czne przyszłej kampan.li we.vnętrz l : e go w Nemczech wzyta tą ~ ~ ta zo s tała odroczona na czas nie-/ wyborcz~. PruL FELKS HALPERn przeprowadził się na 1\1. Kościuszki 53, ~wa ofiona piętro. Okrelj"";'n". Sosnkowskl. Socjaliści i komuniśt;- ::=========-:.~-:.-:.-:.-:..-:..-:..-:..-:'-=" t manifestowa li wspólnie. W Paryżu w Paryżu Biuro pisania podań z W :1 r ~Z:l\l V (1(lll OS'ti 1 : r PARYŻ, 4 lipca. (PAT) DO WŁADZ AD1HNSTRACYJNYCH W ~f e ra, ~ 1t 'l) ol i ty. e Zll~' (: b m6wi[l ". \\T spo 'l na J11 a n.ll ',' C' ~ t a(',i~t -,~t ~ ', c.l all st(',. w SĄDOW YCH l o w lł:j.ihli ż~ zy c h clnhl'h wyjerlzit do i komuni tów w s::tli,.bullier" wy ~): 1 rża g'(,l, ~o,;, nk'h;i'i ki 1. l'ewi zy!;:t gen, Deb' Jl f'ya. wol:3 t::t dllż~r s[lw'ciw w łonie partjt G(''. S::J"n' :awski pourz:n!'yt11 08 s:jc.ial',"trc,zil(' j.,,'idu rlr putowaci,": War sz:t w~e c~ l onk:t fr~ ll c ll r.ych wcjalisty..:znych. jak twierdzi sl.' lej rady.., : oj ~ : n~:, ~r~~v'ld zh., 7, l '. 'OCl vr'3", jest zdecydowanych mm l ozm o,\, \, \\' mka)<l;.." z tral., <'. '. t" k l a a h J, - s t~nl pu!' '1 \V - 11 r' c tu w o j ~ k oweg'o pok_ko - fr:,l ll t' l1"kil' j :\Y <,-, C,z..',. " go i b ę d zie w Par y żu k ontynu o\\!l l lzhy ~l U\\' 1 ~ 1C:, o mo zh.wo ~C l rozłal1iu uczr.tc rozmow y. w p:'tj[ sonjal,st,y"zncj S. F.. O. fellt)1 SlfN ł: Potrkowska a9, m. 8. Tel, ZZ-38 PRZEPSY W ANE NA MASZYNE i POWELANE (DAWN. "R~NT") -_. Dr. 'ljoffz... samob6lst\vd WED~, " Hpea. "... _ "Ołosu Porannego") -" BJir _ dawca "Neuee W1ener ~01nl'l", fr o Llppowltz, popełnłł aamofójttwo. Niedawno lttł)p1t on.. ttaoo\rwia naczelnego redaktora. PoWodem... mobójstwa była prawdopodo1tnl, depresja motalu. Biala iałdba po ks. Henryku, mai :łonku holenderskim HAGA, 4 lipt'a. (PAT) - Zg od lie z wolą, zma rłe'go księda małż on ka Henryka, karawan, kunie o ra~ trumna przybrane będą bi:tł ą, ma t e r.fą zamiast czarnej. $. p. ks, Henryk wy rastł również ż y c z p ni e, ahy nie noszono po nim hlnby,

4 ~.Vl-.. GLOS YO~ = rał Nr 182 w KulisJ; rewelacjline szczegółjl wjlmordowania $chleicher Z francją rokował o obalenie rządów Hitlera PiJsmo aj1jgielskie "Sunday Re feree" publijkuje szcze~6i1:owe na wiadom Sjprawozdanie swego spooja1jn~ go korespo!jldenlta na temat Zarówno kornunibty oficjalne, "zama~hu stanu" w Ndemczevb. jak obwieszczenia dowódoy Reichs podając następująoce sen.sacyjlne wehry, gen. Blomberga, jak pisma szc zegóły: odręczne prezydenta Hindenburglt, "Planowany przez ~hleichi!- jak wreszcie wielka mowa, wygło fa zamach stanu był jaknaj!sta SZO!!::t pr;;az Gobbelsa, w radju nie l'anm.iei 'Pr.zygotow3Jny. Spis/kov. mieckiem w sobotę - w~zystk() ilcy zdawalri soibjie s})rawę., że siłuje upadek Hitlera j~st bezcelowi,lprzedstawić Adolfa Hitlera, jako.eśu ten upadek uie uwolni Nie l nieustraszonego bohatera, miee od obecnych trudności po- t który stanął oko w oko z najwięk litycznych l finansowych. szem niebezpieczeństwem i własno Dlatego na.jpierw wysondowa ręczne zdławił przygotowywany 110 opin.rę w Pary'im, Londynie zamach stanu. W rzeczywistości jed i Moskwie, aby wytbadać rozma!lak przebieg wypadkćw był inny, He możliwości na wy'padek daj aclzkolwjek nie mniej dr!llllatyczny. ~da w Niemczech do władz)' W pątek o godz. 12 w no<!y, nowego reżymu. "Ftihrer" spotkał się w Godesbergu B)'ły kanclerz Rzeszv pod Bonn z ministrem propagandy Bl'iinin~ otrzymał mis.le zbadania opinji aur;elskich kół polityc2'jlych. Generał Schłd cher wy'słał do Paryża swego męża zaufania, a mianowicie tego samego, któtemu, gdy jcls~ cze był!kanclerzem, polecił rokować z francuskim 6ztabem "eneralnym na temat sojuszu. Były kanclerz Rzeszy Wirth był przeznaczony do wysuni~cia czułek w Moskwie. Prezydent B:mkJu Rzeszy. dr. Schacbt, któxy.jujż wie1oklroin.ie c.hloiał ust::ypić, otrz'ymał po.' lecenie we.tścia w kontakt : kołam bankowemi, przedewszystkiem w Atngtlji. - Niedawno rorzpowszecbjniono p Digłoskę, że dr. Schacht, podczas spotkania z Monta~u Normanem, gluiberalatorem Barnku Angielskiego. w BadenweiJer - przed posiedzeniem rady zarządzającej Ba.nku Wypłat Między:narodowy'oh - miał Z3;PYr ać dyktatora finansowe~o.alu. g1.ji, czy rząd niemiecki, który byłby w słanie dać ~waran~.je swycł mko.iowycb zamiarów. móglb)i' Uczyć na ulokowanie pożyczki na rynku an.gielskim. Peł.nomocnjl~ Schleichera od niósł w Paryżu pełny sulk~es. Z pełnomocnikiem fram.cuskie~;) mijnilsterstwa spraw za.granic~ nych ustaltil on millanowicie na stępujące wytyczne. '~.e ~ ~ Wycieszki Fri'tncopolu 15 lipca-15 sierpnia -15 wplle nia 2-tygodnlowe wycieczki do Crikvenlcy (P6łnocny Adrjatyk); 18 li pea 15 sierpnia Wycieczki do Pary ta (Zamki nad Loarą) ; 18 lipca l 15 sierpn;a Wycielizki na Rivlerą Francuskq do P6łnocneJ talj; 4 sierpnia i 4 września 4.łJgodnlowe wycieczki do JugosławJi; 4 sierpnia - Wycieczka na Przedstawienia Pasyjne w Oberammerg8u, oraz do Monachjum. Norymbergjl i Drezna; 12 wrze nia - Pielgrzymka do Rzymu Neapolu. P. B. P. "FRANCO POL Warszawa Mazowiecka 9. ).... Gobbelsem. Opowiedział on mu szćzegóły, któ, re Hitler::. pchn~ły do "czynu". Gi.;b bels wyg-łaszał \V ciągu ootatnich 2 tygodni najradykajniejsze przemówierna j przeciwko niemu zwrócona była głównie mowa Papena \V Ma bur~u. GwiaZlla GUbbesa po nielortunnej kampanji przeciwko krytykom i malkontentom zaczę la zachodzić. Można było przypusz czać, że należy on do radykałów i że stawiać będozie na kartę "drugiej re wolueji", przeciwników Krwawo stłumiony uekomy pucz szturmówek hitlerowskich, działających jakoby w porozumieniu z reakcją prawicową, a nawet z obcem mocarstwem, nie przestaje interesować całego świata. Wiele jest w całej tej sprawie nieprzeniknionych zagatjek. niezrozumiałych sojuszów i nie dających się pogodzić faktów. Jedynie przez gromadzenie dokładnych danych uda Sę z czasem wyświe- tlić najbardziej ponurą kartę historji XX wieku. Dlatego też u ważamy za konieczne tak obszerne traktowanie dzisiaj spraw niemieckich, szczególnie wszystkiego, co dotyczy strasznego samosądu w dniu 30 czerwca oraz rozwoju wypadków, które do tego doprowadziły. (REDAKCJA). s azmowa ść O wymordowaniu sztabu Rollma gdy t.ylko przyjdz.ie do wniosku, że skok z O~{l'ętu rządowego nie jest po ł!łczony z ż'l.dnem ryzykiem. Z tego też względu sh'ona przeciwne. zbhżyla się, acz bardzo ostrożnie tlo Gobbelsa. ljowiem \! łonie part;ji narodowosocjalistycznej nie zapomniano jesz cze, że min.istcr propagandy w 2 decydujących punktach zwrotnych hi 'zecz Hitlera, by nie zachwiała cała budowla państwo.wa. się l oto kanclerz wraz ze zdrajcą. Gobbelsem poleciał w nocy do Mo nachjum. Przybył o brzasku, znajdu jąc pmedewszystkiem zapewnit>ne poparcie Rechswehry, ktćrą. utrzymał przy Hitlerze p0!31a dający z nią. dobre stosunki namiest nik Bawarji, gen. Epp. Hitler udał się natychroia:,t do bronzowego do mu i stamta,d cały dzień kierował akcją.. śnie haniebnie wydaj na łup 1\011endlln ta ~zturillówek berli!lskich, \~ apita na Stennesa. ;potkaniem jeszcze raz z pachołkami oko w oko, bowiem nikt nie Mimo tych obaw i o3trożnoś".i po,~ideziano widocznie Gobbelsowi za mógł wiedzieć, czy ich Jstatnią. odpowied:dą nie będzie dużo o tem, CJ się dzieje w otocze niu Rohma, bowiem nagle w Godes lcula rewolwerawa, wynilerzona w bergu był on Vi stanie podać szereg "Fiihrera" l.::onkratnycn szczegółów, które by Z'ł.miast niego działał człowiek, ły kroplą, przepełniającą. czarę cier który już bardrlo długo z niepokojem czekał na tę chwilę. Był to pliwoś'ci Hitlera. Odwrót Gobbelsa da sia wvtł6mu ' major Walter Buch, czyć jedynie tem, ze w' m'ędzycza który na czele "czarnej sotni" wtarg się dowiedział się on o stanowisku nąl do Rohma i innych dowódców, Reichswehry, zaar~sztowal ich i kolejno w kosza która chwibwo wolała optować na; rach S. S. zamordował. Walter Aresztowanb wysokich dowódoów szturmówek i ujęcie Rohma i Heinesa w Bad Wiessee bynajmniej jednak nie były przeprowadzone przez niego osobiście. Bał się rylzyka, związanego ze storji całeg:) rucbu prowadził JUŻ podwójną. grę, by w końcu zdradzić opo'zycj't. Pt'zecież \V r. 31 on wła Buch, p'r~ewodniczący pot~nej "ReichsUo3cbli" najwyższego sądu pmyjneg(), djziałaj~e~o, jako sąd świa.t. kapturowy,., S rz był już od lat za wykluczeniem KiSł ma z parji i wielokrotnie ubilowa waha.jącego się Rit.lera wzburzyć przeciwko liże fowi sztabu. Dla Bncha., na. które go rozkaz już niejeden "zdrajqli".., łonie partji został zgładzony~.. egzekucja. stanowlla zadanie, które. go podjął się z n,iekła.maq ra,ttością. Tymczasem Hitler oczekiwa.ł w: brunatnym domu Jlll. wia.domości, rozmawając który nadjąl "ię zrobienia porząajm \V Berlinie. Gdy go zawiadomiono, że 7 najwyższych dow~dców!!ztur mć wek można. wykreślić Z listy ży~ cveh, Hitier wybuchnął histerycznym pła czem, zapewniając, że nie chciał, a bjy jego rozkazy zostały w ten sp&' Bób wy~onane. telefonicznie z Oliringiem, Ale jak zwykle, szybko przyszedł do siebie, aby nast~pnie udzie lió szeregu zręcznlych wskazówek co do propagandy. Razem : Gubbelsem lłozcll<l zo:stała bohaterska. lege!lda J C,S,)l'isf,:; Jdwadze ł.ue Hitlera. kt.jrą już w godz~nach popołudniowych r:lzl;(\)r,)rtowano po całych N'ipm;:zE!dJ i pu~mzono w z Duch; ciało ideologów WYŻZości raljl nord"ckiel Jeszcze w roku 1919 kapłank przywódcótw zastano "im ekel sprzedajnej miłości w Berlinie haf ten Positionen... " -.rak ~ł() miały swój ofic.ialny organ. - si komun.i.kat urzędowy. Nazywał się on "Der G::\]gen" i Heines ten sam Heines, któ by~ drukowany na iółtvm nop:e ry z jednej strony mianowall\' rze. nadp,ezyd nt.em policji wc Homoseksualiści w,;,da wali Wrocławiu in~cjował i brał specjalny miesięcznik NnvW')lł czynn" udział w prześladowa się,detr Eilgene". niu i m}jltretowanilu Bogu nu Nocne lokale w!stolicy na... cha winnej >ludności, a z. dru Sprewą cieszyqy się oryginalną gie,} odegrał znaną rolę w hisławą i miały swojlą wymowr. sto'di z jpożarem w ReiJchsta>$.1, Żaden kul1jlj'ralny człowiek mi w czasi e gdy Hitler osobi,ś.ci~ mo wszystko nie Uzu'lpował so laresztował szefa Szta'btu Roehbi e prawa do wysnuwania uo- ma, leżał... w drugim pokoju... gó1niającj'lcb wniosków któreby z homoseksualnym chłopcem. w czemkolwiek mogły dotknqć O innych przywódcach czyhub Obrazić naród niemiecki.la tamy w rozkazie FiiJhrrera do ko całość, naród, który zdobył nowego s~.et1a sztabu laletzc!ro: sobie nazwisko narodu poetów... wydawali kosztowne przyi myś1ilf'i.f\li jęcia, Hitler był innego Q:danila....W'o1dama1i pieni.ą;dze puhli- Rewolucja swastyiki przy- cztne na hulanlci, podczas gdy wdziawszy się w to~ę utlka 'ną wielu t1udzi cie"pfi.i:edjos~atek z flrazeolo.'tii o czystości i wy? i glód, szości rasy nordyckiej zalp""... luksusowy sz:balb parłjji w zentowała swiatu prawdziwj~ Berlinie wydaje marek orgjastyczną bachanalję im'ubl miesięcznie na uezty, ilości i barbarzyń,stwa,' PQdczas gdy hez.rohołtrui gło, Na zew,nątł,rz mówiilo się o wy du.j 'ą', przyiwódcy odbywaj'ą!paplaniu żelazem zaraźliwych bak djróż,e koszoo'wtrlemi timrdzytnacyli tocz~cvch zdrowy naró(l mi i kabrjoleł!ami... niemiec,k i. S. A. miały być sym... upijają się w ńiejs~aeh pubolem tej niepokalanej CZ)1sto bjkznych - i t. d. ści i iultegralnej..d.otralności. - Tak mówi wódz o swoich prr-e Właśnie ex re osta.tniej rewolty torjanach. którzy od 'Półtonu ' 0 sl;łjurmówek hitlerowskich do- ku rządzą wielikim narodem. wiadujem) się w tej materji * * * niezmiernie ciekawych rzeczy. "Ja wiem, że lud:zde naogm Pll'zedewszystkiem wylbitnych nie znoszą ty'ch. którzy kh o.' strzegają i upominają. Z Hitle nachi:.is-kie~o operowaly w J!O' rem łq.czył.a mnie szczem przy łudjniqwe.l Bawarji millii.cje obywatelskie i o1l{anrilzacje Escheri..jaźń; właś,ruie dlatego, panie waż widziałem, że tłoczą się do cha wraz z Wehrmachitem. \t ni-ego 1P000hlebcy, któtzy go bez owych czasac:h ROhm byił of1kerem Rekhsweha'y i adjjwtantem za,strzeęeń obdarzają kultem j t1jie odważają się anj na sbowo kombldainil:a okirę~wego cd sprzeciwu, uważ,ałem za swój z'bro.jnych generała von Epjpa, obowią,zek otwarcie mówić 'J obecnego namiestm..ika BaWVJii przyjacie'!-em, jako wiem')' tq W tym oharakterze poznał Oli warzysz". HitleToa i na killka miesfęcy; Kto pisał te zdecydowarn,ie przed plutczel1 lli.stopadowym krytyczne sltowa? Ernst Rohm 1923 roku wy'stą.pi~ z wojsb zastrzeloo1 '" lbestjalsko slef szta wsikutek. taktytczllyoh bu S. A. i millister Rzeszy. Rh rmmic Z EPpem. lyż tak mólwił? Czy w okresie, Po ruieftotrtulle!d pow,c;tanirll gdy m'll'siał iść na urlop przymu 7.oQstal narodowym socja.listą. - sowy, ponieważ hronźowa ar Podczas gdy Hitbiea- prl'lesiady. mja sialia się dla HitUeTa bflar! zową plagą? 0, nie Te zdanil3 majdujemy w pierwszem wy. daniu jeglo autiolbjiogj'afji "Żyde zdrajcy stanu". Pochodzą orne z czasów.ie.go pierwszego poważllleglo lpoll'óżl1ie1l'in się z WO dzem partji. Ernst Rohm i.lego otomenie z:gi!lęli ta,k. jak żyli: jak pachoł ktowie, kt6.rz " usiłqwali powo łać do życia a tmosfe.. ~ Wallensłeina z oktesu wo.ilny trzydziestolet naej. Zamordowani na rozk.!łz Hiltlera, który pll'zez te e zyn:v i przez sposób ich wykomamia dowiódł.tedym ;e, że jest krwią ich krwi. Jak w:iadomo S. A. zostały stworzone pnez Riibma. W la tach reakcyjlnelgo chaosu mo wał w twierdzy w L'3Jld5berg1U, Riihm kłócił się z Ludendorffem W,rokiu 1924 Sjpó'r ten zostat roi.. strz 'H~ll1dęiŁy p!rzez Hitlera na ruielkorzyść Roma. Na okres 7 lat hl'o'lllzowy wódz armji. mik nąjł z ruchu hiltlerowsk,iego. -, Pl'rzez 3 Jata żył Rohm w ta' jemniczyoo demlllościac!h. On sam prz)'lznaje, że w 'tym o- kresie ~.,zarabiał na życie zajt;.eiami, przy wymienieniu których każ dy przyzwoity człowiek musi się rumienić ze wstydu". Następnie Rohm ledzie jako żołdak do Bolriwji i tam zostaje pul1kowtlikiem. Dopiero w 1931 roku, po rewolcie StCll1lllesa, od daje mu Hi'l:ler z powll'otem do (Dokończenie na str. ~)

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo