Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach"

Transkrypt

1 BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia og lnego dla szko³y podstawowej, gimnazjum i szk ³ ponadgimnazjalnych zapisano, e nauczyciel wychowania fizycznego pe³ni wiod¹c¹ rolê w edukacji zdrowotnej w szkole. W gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych do podstawy programowej w³¹czono obowi¹zkowy blok tematyczny edukacja zdrowotna. Zakres edukacji zdrowotnej rozszerzono o zagadnienia zdrowia psychospo³ecznego, ze szczeg lnym uwzglêdnieniem umiejêtnoœci yciowych (osobistych i spo³ecznych). Istnieje zatem pilna potrzeba przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego do pe³nienia nowej roli i realizacji nowych zada. W pierwszej kolejnoœci nale y zorganizowaو kursy dla nauczycieli gimnazj w, gdy od wrzeœnia 2009 r. nowa podstawa obowi¹zuje w I klasie tych szk ³. Wni niej szym opra co wa niu przed sta wio no pro po zy cjê kur su do sko na l¹ ce go dla na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go w gim na - zjach. Jej przy dat noœو spraw dzo no w cza sie dw ch kur s w pi lo ta o wych zor ga ni zo wa nych w pierw szym p ³ ro czu 2009 r. w woj. ma zo - wiec kim i po mor skim. Ich or ga ni za to ra mi by ³o: Ma zo wiec kie Sa mo rz¹ do we Cen trum Do sko - na le nia Na uczy cie li w War sza wie (kie row nik kur su mgr Zo fia Ci cha lew ska) i Nad ba³ tyc kie Cen trum Edu ka cji Oœwia ta Lin gwi sta w Gda - sku (kie row nik kur su mgr Kry sty na e lich -Tar- czy ska). W kur sach tych uczest ni czy ³o 56 na - uczy cie li. Wiêk szoœو za jêو kur so wych prowa dzi ³y au tor ki ni niej sze go opra co wa nia oraz kie row ni cy kur s w. Wszyst kie za jê cia by ³y oce - nia ne przez uczest ni k w, a wy ni ki oce ny ana li - zo wa ne przez pro wa dz¹ cych za jê cia. Wy ni ki ewa lu acji ko co wej by ³y bar dzo po zy tyw ne. Kurs zo sta³ uzna ny przez wszyst kich na uczy cie - li za bar dzo dla nich przy dat ny. Po ni ej opi sa no za ³o e nia kur su, w kt rych uwzglêd nio no uwa gi i po trze by zg³o szo ne przez uczest ni k w kur s w pi lo ta o wych oraz w³a sne ob ser wa cje. Ce le kur su 1. Prze ka za nie na uczy cie lom wy cho wa nia fi - zycz ne go wie dzy do ty cz¹ cej: kon cep cji wsp ³ cze snej edu ka cji zdro - wot nej oraz ro li szko ³y w jej re ali za cji; za gad nie wcho dz¹ cych w za kres blo - k w te ma tycz nych i wy ma ga (og l nych i szcze g ³o wych) uwzglêd nio nych w pod - sta wie pro gra mo wej wy cho wa nia fi zycz - ne go, w tym zw³asz cza do ty cz¹ cych zdro - wia psy cho spo ³ecz ne go oraz umie jêt no - œci y cio wych. 2. Kszta³ to wa nie umie jêt no œci w za kre sie me - to dy ki edu ka cji zdro wot nej w szko le, w tym: pla no wa nia, re ali za cji i ewa lu acji pro - gra m w edu ka cji zdro wot nej; sto so wa nia me tod ak ty wi zu j¹ cych i in te - rak tyw nych, ze szcze g l nym uwzglêd - nie niem me to dy pro jek tu i port fo lio, 3. Do sko na le nie umie jêt no œci oso bi stych i spo ³ecz nych oraz psy cho pe da go gicz nych na uczy cie li. Czas trwa nia kur su 60 go dzin, w tym: 6 godz. wy k³a d w, 54 godz. za jêو warsz ta to - wych. Wa ne jest, aby za jê cia od by wa ³y siê 4 nr 10/2009

2 w okre sie ok. 3 mie siê cy, z za cho wa niem co naj mniej dw ch 2-ty go dnio wych przerw, a cza sie kt rych uczest ni cy wy ko nu j¹ pra ce w³a sne. Or ga ni za cja kur su prze wi du je siê trzy ro - dza je za jêو: I. Wy k³a dy ilu stro wa ne i in te rak tyw ne oraz za jê cia or ga ni za cyj ne 6 go dzin. II. Za jê cia (w gru pie 20 os b) pro wa dzo ne przez edu ka to r w roz wi ja nie umie jêt no - œci oso bi stych, spo ³ecz nych i psy cho pe da - go gicz nych-30 go dzin. III. Za jê cia przy go to wy wa ne i prze pro wa dza - ne przez uczest ni k w z po mo c¹ edu ka to ra z za kre su wy ma ga z blo ku edu ka cja zdro wot na 24 go dzi ny. Mo du ³y za jêو, tre œci i ocze ki wa ne efek ty kszta³ ce nia (wy ma ga nia szcze g ³o we) Tabela 1. Modu³y zajêو i oczekiwane efekty kszta³cenia (wymagania szczeg ³owe) Modu³ 1. Edukacja zdrowotna podstawowe pojêcia klu czo we po jê cia w edu ka cji zdro wot nej: zdro wie, za so by i czyn ni ki ry zy ka dla zdro wia; dba ³oœو o zdro wie; ce le i ce chy wsp ³ cze snej edu ka cji zdro wot nej; edu ka cja zdro wot na w szko le, ro la na uczy cie la wy cho wa nia fi zycz ne go; czyn ni ki sprzy ja j¹ ce sku tecz no - œci edu ka cji zdro wot nej. Ocze ki wa ne efek ty poza ko cze niu kur su na uczy ciel: po da przy k³a dy de fi ni cji zdro wia, wy mie ni je go aspek ty, wy ja œni, co ozna cza po dej œcie ho li stycz ne do zdro wia; wy ja œni, na czym po le ga dba ³oœو o zdro wie i jak mo na za chê caو do niej uczni w; wy mie ni za so by i czyn ni ki ry zy ka dla zdro wia oraz om wi mo li wo œci ich mo dy fi ko wa nia; wy ja œni, w ja ki spo s b na uczy ciel mo e wp³y waو na zdro wie i styl y cia uczni w; uza sad ni po trze bê edu ka cji zdro wot nej w ca ³ym okre sie y cia cz³o wie ka; om wi jej eta py w dzie ci stwie i m³o do œci; przed sta wi sta tus i miej sce edu ka cji zdro wot nej w szko le i ro lê na uczy cie la wf w jej re ali za cji oraz za sa - dy wsp ³ pra cy z in ny mi na uczy cie la mi oraz spe cja li sta mi i or ga ni za cja mi spo za szko ³y; om wi stra te giê dzia ³a szko ³y w edu ka cji zdro wot nej i mo li wo œci jej wdra a nia. Modu³ 2. Podstawy metodyki edukacji zdrowotnej pla no wa nie i ewa lu acja pro gra mu edu ka cji zdro wot nej; two rze nie pro gra m w au tor skich; za sa dy two rze - nia sce na riu szy za jêو; ak ty wi zu j¹ ce i in te rak tyw ne me to dy i tech ni ki na ucza nia/ucze nia siê (ze szcze g l nym uwzglêd nie niem me to dy pro jek tu i port fo lio; wa run ki, or ga ni za cja za jêو i kli mat sprzy ja j¹ ce do brej ko mu ni ka cji i efek tyw ne mu na ucza niu/ucze niu siê (ara n a cja oto cze nia, œrod ki dy dak tycz ne, kli mat psy cho spo ³ecz ny); oce nia nie po stê p w uczni w. Ocze ki wa ne efek ty poza ko cze niu kur su na uczy ciel: wy ja œni, na czym po le ga pro ces ko mu ni ko wa nia i ja kie je go ro dza je s¹ wy ko rzy sty wa ne w edu ka cji zdro wot nej; om wi kom pe ten cje i ce chy, ja kie po win na po sia daو oso ba pro wa dz¹ ca edu ka cjê zdro wot n¹; wy ja œni ro lê na uczy cie la i ucznia we wsp ³ cze snej edu ka cji zdro wot nej; przed sta wi za sa dy i eta py bu do wa nia pro gra mu edu ka cji zdro wot nej oraz ewa lu acji pro ce su i wy ni k w; wy ja œni zna cze nie i spo so by roz po zna nia po trzeb ucz¹ cych siê w za kre sie edu ka cji zdro wot nej; przed sta wi kon cep cjê cy klu ucze nia siê przez do œwiad cza nie i je go przy dat noœو w opra co wy wa niu sce - na riu szy za jêو; om wi zna cze nie sto so wa nia w edu ka cji zdro wot nej me tod i tech nik ak ty wi zu j¹ cych i in te rak tyw nych, wy mie ni ich ro dza je i przed sta wi spo s b prze pro wa dze nia za jêو z ich wy ko rzy sta niem; om wi za sa dy two rze nia w gru pie kli ma tu sprzy ja j¹ ce go na ucza niu ucze niu siê. Modu³ 3. Rozwijanie umiejêtnoœci osobistych i spo³ecznych nauczyciela umie jêt no œci y cio we, ich ro dza je, zna cze nie dla zdro wia psy cho spo ³ecz ne go i roz wo ju; wy bra ne umie jêt no œci oso bi ste na uczy cie la przy dat ne w re ali za cji edu ka cji zdro wot nej. Ocze ki wa ne efek ty. Po za ko cze niu kur su na uczy ciel: wy ja œni po jê cie umie jêt no œci y cio we, wy mie ni ich ro dza je i om wi ich zna cze nie dla zdro wia psy cho - spo ³ecz ne go oraz spo so by ich kszta³ to wa nia w ra mach edu ka cji zdro wot nej; wy ja œni na czym po le ga j¹ umie jêt no œci: tw r cze go my œle nia, ko mu ni ko wa nia siê, kie ro wa nia zmia na mi (lub in ne w za le no œci od po trzeb na uczy cie li). Uza sad nie n i e. Wpro wa dze nie te go mo du ³u do kszta³ ce nia na uczy cie li wy ni ka z wy ma ga za pi sa - nych w pod sta wie pro gra mo wej kszta³ ce nia og l ne go oraz po trze by wpro wa dze nia no wych form pra cy na - uczy cie la wf w re ali za cji blo ku edu ka cja zdro wot na. wychowanie fizyczne i zdrowotne 5

3 Tabela 1. cd. Modu³ 4. Rozwijanie umiejêtnoœci psychopedagogicznych isto ta i zna cze nie utrzy my wa nia dys cy pli ny w kla sie; ro dza je za cho wa za k³ ca j¹ cych tok lek cji i ich przy czy ny; spo so by za po bie ga nia wy stê po wa niu za cho wa za k³ ca j¹ cych; tech ni ki sku tecz nej in ter wen cji w przy pad ku wy st¹ pie nia za cho wa za k³ ca j¹ cych. Ocze ki wa ne efek ty. Po za ko cze niu kur su na uczy ciel: wy ja œni po jê cie za cho wa nia za k³ ca j¹ ce, wy mie ni naj czê œciej wy stê pu j¹ ce ich ro dza je i przy czy ny; om wi spo so by za po bie ga nia wy stê po wa niu za cho wa za k³ ca j¹ cych i two rze nia w kla sie œro do wi ska i at - mos fe ry sprzy ja j¹ cej na ucza niu/ucze niu siê; wy mie ni tech ni ki in ter wen cji w przy pad ku wy st¹ pie nia nie w³a œci wych za cho wa uczni w oraz ںr d³a wspar cia w przy pad ku pro ble m w z za cho wa niem uczni w. Uza sad nie n i e. W³¹ cze nie te go mo du ³u wy ni ka z po trze by do sko na le nia umie jêt no œci psy cho pe da go - gicz nych na uczy cie li, nie zbêd nych dla re ali za cji edu ka cji zdro wot nej i sto so wa nia me tod ak ty wi zu j¹ cych oraz pro wa dze nia za jêو w in nych po miesz cze niach ni sa la gim na stycz na i obiek ty spor to we. Modu³ 5. Blok tematyczny edukacja zdrowotna w gimnazjum W cza sie trwa nia kur su ka dy z uczest ni k w: opra cu je (w pa rze) sce na riusz jed nych za jêو z za kre su wy - bra nych blo k w te ma tycz nych, prze pro wa dzi te za jê cia na kur sie i do ko na ich ewa lu acji oraz prze ka e pro - wa dz¹ ce mu osta tecz n¹ (po pra wio n¹ po za jê ciach) wer sjê sce na riu sza wraz z tek stem mi ni wy k³a du. Uza sad nie n i e. Ucze nie siê przez sa mo dziel ne przy go to wy wa nie i re ali za cjê za jêو jest naj bar dziej sku tecz ne. Umo li wia zdo by cie wie dzy i umie jêt no œci w wa run kach zbli o nych do tych, z kt ry mi spo tka siê na uczy ciel w szko le. Wa run ki za li cze nia kur su: 1. Opra co wa nie jed ne go sce na riu sza za jêو i ich prze pro wa dze nie na kur sie. 2. Do ko na nie dia gno zy po trzeb uczni w w za - kre sie edu ka cji zdro wot nej w wy bra nej kla - sie i przed sta wie nie jej wy ni k w. 3. Re ali za cja co naj mniej jed nych za jêو w wy bra - nej gru pie uczni w (przed sta wie nie w gru pie sce na riu sza za jêو i wy ni k w ewa lu acji). 4. Wy ko na nie i za pre zen to wa nie w³a sne go port fo lio. Pro po zy cja te ma t w wy k³a d w i za jêو warsz ta to wych I. Wy k³a dy 6 go dzin: 1. Edu ka cja zdro wot na pod sta wo we po jê cia 2. Edu ka cja zdro wot na w szko le, czyn ni ki sprzy ja j¹ ce jej sku tecz no œci 3. Pla no wa nie i ewa lu acja w edu ka cji zdro wot nej 4. Pod sta wy me to dy ki edu ka cji zdro wot nej 5. Edu ka cja zdro wot na a pro mo cja zdro wia i pro gram pro fi lak ty ki w szko le Uwa ga: Uczest ni cy kur su uzna li wy k³a dy za naj mniej przy dat ny ro dzaj za jêو. Na le y je za pla no waو w jed nost kach jed no go dzin nych, prze wi dzieو czas na dys ku sjê, wpro wa dzaو ele men ty tech nik in te rak tyw nych, udo stêp niو uczest ni kom tekst wy k³a du lub pre zen ta cji w for mie elek tro nicz nej II. Za jê cia pro wa dzo ne przez edu ka to r w 1 30 go dzin: A. Wpro wa dze nie do za jêو: po zna wa nie siê, ocze ki wa nia uczest ni k w, ce le za jêو, usta - la nie re gu³ pra cy, dia gno za po trzeb i na sta - wie nia uczest ni k w. B. Roz wi ja nie umie jêt no œci oso bi stych i spo - ³ecz nych na uczy cie la: 1) po zna wa nie sie bie moc ne i s³a be stro - ny, po czu cie w³a snej war to œci; 2) po zna wa nie sie bie za cho wa nia zdro - wot ne, dba ³oœو o zdro wie oraz pla no wa - nie w³a sne go ucze nia siê i wpro wa dza - nia zmian w sty lu y cia; 3) umie jêt no œci y cio we kie ro wa nie zmia na mi; 4) umie jêt no œci y cio we ko mu ni ko wa nie siê; 5) umie jêt no œci y cio we tw r cze my œle nie. C. Me to dy ka edu ka cji zdro wot nej: 1. Tra dy cyj ne i no wo cze sne po dej œcie do edu ka cji zdro wot nej; me to dy ak ty wi - zu j¹ ce ro dza je, za le ty i wa dy. 2. Okre œla nie po trzeb uczni w w za kre sie edu ka cji zdro wot nej. 1 Okre œle nie edu ka tor od no si siê do prze pro wa dza j¹ cych za jê cia (od po wied nik w jêz. ang. te acher tra iner). 6 nr 10/2009

4 3. Cykl ucze nia siê przez do œwiad cza nie, za sa dy uk³a da nia sce na riu sza za jêو. 4. Me to da pro jek tu i port fo lio. 5. Wsp ³ dzia ³a nie z in ny mi na uczy cie la mi i ro dzi ca mi, ko or dy no wa nie edu ka cji zdro wot nej w szko le. 6. Oce nia nie uczni w na za jê ciach edu ka - cji zdro wot nej. D. Roz wi ja nie umie jêt no œci psy cho pe da go - gicz nych: 1. Za po bie ga nie wy stê po wa niu za cho wa za k³ ca j¹ cych tok lek cji 2. In ter wen cja w przy pad ku wy st¹ pie nia za cho wa za k³ ca j¹ cych tok lek cji. Uwa g a: Ko rzyst nie jest pro wa dziو za jê - cia warsz ta to we we d³ug po da nej wy ej ko lej - no œci blo k w te ma tycz nych (A, B, C, D). Przy - dzia³ licz by go dzin na po szcze g l ne za jê cia do de cy zji or ga ni za to r w, w za le no œci od po - trzeb uczest ni k w i mo li wo œci po zy ska nia edu ka to r w. III.Za jê cia pro wa dzo ne przez uczest ni k w blok te ma tycz ny edu ka cja zdro wot na w gim na zjum (20 go dzin) Ce lem za jêو jest ucze nie siê pi sa nia sce na - riu szy za jêو oraz ich re ali za cji. W ta be li po da - no pro po zy cje te ma t w i ocze ki wa nych efek - t w (wy ma ga szcze g ³o wych), wy bra nych na pod sta wie wy ma ga w blo ku edu ka cja zdro wot na w gim na zjum. Te ma ty te s¹ sze- ro kie i au to rzy sce na riu szy po win ni do ko naو wy bo ru ich za kre su (np. po kon sul ta cji z ucznia mi), mo li we go do re ali za cji w usta lo - nym cza sie 45 min za jêو. Przy jê to za ³o e nie, e sce na riusz pi sa ny jest dla uczni w gim na zj w (13 16 lat). W cza sie re ali za cji za jêو uczest ni - cy kur su wcho dz¹ w ro lê uczni w. Za³¹cznik 1. Zajêcia prowadzone przez uczestnik w kursu Temat Propozycja oczekiwanych efekt w Zdrowie Czynniki wp³ywaj¹ce na zdrowie Ucze : wy ja œni co ozna cza ter min zdro wie ; wy mie ni wy mia ry zdro wia, po da ich przy k³a dy; om wi ko rzy œci z by cia zdro wym; wy ja œni dla cze go na le y dbaو o swo je zdro wie w ci¹ gu ca ³e go y cia; om wi, w ja ki spo s b m³o dzi lu dzie mo g¹ dbaو o swo je zdro wie; wy mie ni czyn ni ki, kt re wp³y wa j¹ po zy tyw nie i ne ga tyw nie na zdro wie cz³o wie ka; om wi czyn ni ki, na kt re m³o dzi lu dzie mo g¹ mieو wp³yw, a na kt re ich wp³yw jest ogra - ni czo ny; wy mie ni za cho wa nia m³o dych lu dzi, kt re sprzy ja j¹ i za gra a j¹ zdro wiu; om wi czyn ni ki, kt re ma j¹ wp³yw na do ko ny wa nie wy bo r w (de cy zji) ko rzyst nych dla zdro wia; Zdrowie psychiczne Po czu cie w³a snej war to œci s³a be i moc ne stro ny wy ja œni, co ozna cza po jê cie zdro wie psy chicz ne i do bro stan psy chicz ny ; om wi, co wp³y wa na zdro wie psy chicz ne m³o dych lu dzi w szko le, do mu iwgrupie r wie - œni czej; po da przy k³a dy dzia ³a nia dla po pra wy zdro wia psy chicz ne go w³a sne go i in nych os b w naj bli szym oto cze niu; wy ja œni co ozna cza po czu cie w³a snej war to œci; po da przy k³a dy czyn ni k w i zda rze, kt re wp³y wa j¹ ko rzyst nie i nie ko rzyst nie na po czu cie w³a snej war to œci; ro zu mie jak sam mo e wp³y waو na po czu cie w³a snej war to œci u sie bie i in nych lu dzi; po tra fi zi den ty fi ko waو swo je moc ne stro ny i za pla no waو spo so by ich roz wo ju; po tra fi zi den ty fi ko waو swo je s³a be stro ny; Emo cje roz po zna - wa nie, wy - ra a nie, ra dze nie so bie wy mie ni emo cje, ja kich do œwiad cza j¹ m³o dzi lu dzie w co dzien nym y ciu, po da przy k³a dy emo cji po zy tyw nych i ne ga tyw nych oraz ich przy czyn i skut k w; wy ja œni co jest przy czy n¹ zmien no œci na stro j w u m³o dzie y w okre sie doj rze wa nia; po da przy k³a dy kon struk tyw nych i nie w³a œci wych spo so b w wy ra a nia emo cji i ra dze nia so bie z ne ga tyw ny mi emo cja mi; om wi spo so by ra dze nia so bie ze z³o œci¹; Stres radzenie sobie wy ja œni po jê cie stre su; om wi re ak cjê or ga ni zmu na stres; om wi po zy tyw ne i ne ga tyw ne aspek ty stre su, po da przy k³a dy; przed sta wi przy czy ny nad mier ne go stre su w szko le i w do mu oraz spo so by je go re du ko wa nia; po da przy k³a dy kon struk tyw ne go ra dze nia so bie ze stre sem; wy mie ni i za de mon stru je przy k³a dy tech nik re lak sa cyj nych; wychowanie fizyczne i zdrowotne 7

5 Za³¹cznik 1. cd. Temat Relacje m³odzie doroœli Re la cje zr wie œni - ka mi Wsparcie spo³eczne a zdrowie Za cho wa - nia aser - tyw ne, u y - wa nie sub stan cji psy cho ak - tyw nych Propozycja oczekiwanych efekt w wyjaœni, jak zmieniaj¹ siê relacje z rodzicami m³odzie y w okresie dojrzewania i jakie s¹ przyczyny tych zmian; wyjaœni co oznacza autonomia (niezale noœو) i jak m³ody cz³owiek mo e j¹ rozwijaو (co mo e pom c, co mo e przeszkodziو); rozumie co oznacza kontrola rodzicielska i dlaczego jest ona potrzebna m³odym ludziom; jak ustalaو granice co wolno, a czego nie wolno ; omowi najczêstsze ںr d³a konflikt w nastolatk w z rodzicami i sposoby zapobiegania tym konfliktom; wyjaœni co oznacza pojêcie autorytet i jak mo na go budowaو; wyjaœni co oznacza okazywanie doros³ym szacunku; wy ja œni, jak zmie nia j¹ siê re la cje z r wie œni ka mi w okre sie doj rze wa nia i ja kie s¹ przy czy ny tych zmian; om wi r ni ce w za cho wa niu i emo cjach ch³op c w i dziew cz¹t i ich przy czy ny; wy ja œni co ozna cza ko mu ni ko wa nie siê z in ny mi wer bal ne i nie wer bal ne; wy ja œni na czym po le ga przy jaں, jak j¹ utrzy maو, ja k¹ war toœو ma przy jaں ni w r wie œni ka - mi tej sa mej i prze ciw nej p³ci; wy mie ni ce chy do bre go przy ja cie la; wy mie ni czyn ni ki, kt re wp³y wa j¹ na do bre re la cje z r wie œni ka mi wy mie ni ںr d³a kon flik t w wœr d r wie œni k w i spo so by ra dze nia so bie w sy tu acji kon flik t w; wy mie ni ro dza je pre sji ze stro ny r wie œni k w i spo so by ra dze nia so bie z ni¹; wy ja œni co ozna cza wspar cie spo ³ecz ne i ja kie s¹ je go ro dza je, po da przy k³a dy; wy mie ni ko rzy œci z ko rzy sta nia i da wa nia wspar cia spo ³ecz ne go; om wi ںr d³a wspar cia, z kt rych mo e ko rzy staو m³o dzie ; wy ja œni, ja ki jest zwi¹ zek mie dzy wspar ciem spo ³ecz nym a zdro wiem i do bry mi wy ni ka mi w na uce (pra cy); wy ja œni co ozna cza pra wo do: by cia so b¹, wy ra a nia sie bie, po sia da nia i obro ny swe go te - ry to rium; om wi na czym po le ga za cho wa nie agre syw ne, ule g³e i aser tyw ne, po da przy k³a dy; wy mie ni ko rzy œci z za cho wa nia aser tyw ne go i om wi ogra ni cze nia w ich sto so wa niu; wy mie ni szko dy zdro wot ne i spo ³ecz ne zwi¹ za ne z pa le niem ty to niu, nad u y wa niem al ko - ho lu i in nych sub stan cji psy cho ak tyw nych; wy ja œni w ja ki spo s b na le y opie raو siê pre sji i na mo wom do u y wa nia sub stan cji psy - cho ak tyw nych i in nych za cho wa ry zy kow nych; Uwa gi do ty cz¹ ce re ali za cji za jêو: Uczest ni - cy w pa rach do ko nu j¹ wy bo ru te ma tu i wsp l - nie przy go to wu j¹ sce na riusz za jêو. Edu ka tor usta la har mo no gram za jêو (ko lej noœو ich mo e byو do wol na) i w ra zie po trze by kon sul tu je je go przy go to wa nie, wska zu je pi œmien nic two itd. W cza sie za jêو (90 min) po ³o wa cza su (45 min) prze zna cza na jest na re ali za cjê sce na riu - sza (edu ka tor jest ich ak tyw nym uczest ni kiem za jêو). Na stêp ne 45 min jest prze zna czo ne na om wie nie za jêو, prze ka za nie kon struk tyw - nych in for ma cji zwrot nych oso bom je pro wa - dz¹ cym i udzie le nie od po wie dzi na py ta nia: Co mi siê w za jê ciach po do ba ³o i dla cze go? Co na le a ³o by zmie niو i dla cze go? Ko lej noœو od po wie dzi na te py ta nia po win na byو na stê - pu j¹ ca: (1) uczest ni cy pro wa dz¹ cy za jê cia; (2) po zo sta li uczest ni cy; (3) edu ka tor. Ten ro dzaj za jêو wzbu dzi³ na po cz¹t ku kur - su nie za do wo le nie i op r ze stro ny na uczy cie - li. W ko co wej ewa lu acji za jê cia te uzy ska ³y naj wy sze oce ny i by ³y dla uczest ni k w ںr - d³em sa tys fak cji. Za ko cze nie kur su 4 godz: ewa lu acja kur - su; sa mo oce na przy go to wa nia do re ali za cji edu ka cji zdro wot nej w szko le; po trze by uczest ni k w w za kre sie dal sze go kszta³ ce nia. Pod su mo wa nie Re ali za cja kur su jest trud na, gdy : l na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go nie s¹ przy go to wa ni do uczest nic twa w te go ty pu kur sach, co wy ma ga umie jêt ne go prze ³a - my wa nia po cz¹t ko wych opo r w i mo ty wo - wa nia do ak tyw no œci i za an ga o wa nia. Naj - cen niej szym ele men tem kur su s¹ za jê cia przy go to wy wa ne i pro wa dzo ne przez uczest ni k w; l wy ma ga od edu ka to r w in we sty cji w roz - w j swo ich kom pe ten cji, w tym ta k e w za - kre sie wie dzy o roz wo ju psy chicz nym i spo - 8 nr 10/2009

6 ³ecz nym m³o dzie y w okre sie do ra sta nia (do niej ad re so wa ne s¹ za jê cia edu ka cji zdro wot nej); nie zbêd ne jest przy go to wy wa - nie przez nich sce na riu szy za jêو, kt re mo - g¹ two rzyو wzor ce dla uczest ni k w. W oœrod ku or ga ni zu j¹ cym kur sy war to stwo rzyو bi blio tecz kê do u yt ku uczest ni k w, za wie ra j¹ c¹ zw³asz cza te po zy cje, kt re s¹ dla nich trud no do stêp ne. War to ta k e two rzyو bank sce na riu szy przy go to wy wa nych przez uczest ni k w. Do œwiad cze nia z re ali za cji kur s w pi lo ta o - wych dla na uczy cie li WF na pa wa j¹ jed nak opty mi zmem, e za pro po no wa na na uczy cie - lom for ma szko le nia roz bu dza ich za in te re so - wa nie i mo ty wa cjê do pod jê cia no wych za da. Do strze ga j¹ oni ko rzy œci dla sie bie i uczni w A. Gu ryc ka, O sztu ce wy cho wa nia dla wy cho - waw c w i na uczy cie li, War sza wa S. Ka wu la, Cz³o wiek w re la cjach so cjo pe da go - gicz nych, To ru D. Law Nol te, R. Har ris, Na sto lat ki pa trz¹ na nas, War sza wa R. I. Lo pez, Tw j na sto la tek. Zdro wie i do bre sa - mo po czu cie, War sza wa I. Obu chow ska, Dro gi do ra sta nia. Psy cho lo gia roz wo jo wa okre su do ra sta nia dla ro dzi c w i wy - cho waw c w, War sza wa I. Obu chow ska, Ko chaو i ro zu mieو, Po zna N. Ogi ska -Bu lik, Z. Ju czy ski, Oso bo woœو, stres a zdro wie, War sza wa J. U. Rog ge, Doj rze wa nie, czy li jak po zwo liو odejœو i po zo staو wspar ciem, Kiel ce H. Sêk, R. Cie œlak (red.), Wspar cie spo ³ecz ne, stres i zdro wie, War sza wa B. Zi ³ kow ska, Okres do ra sta nia. Jak roz po znaو ry zy ko i jak po ma gaو, w: A. Brze zi ska (red.), Psy cho lo gicz ne por tre ty cz³o wie ka, Gda sk 2005, s PI ŒMIEN NIC TWO Li te ra tu ra pod sta wo wa 1. R. Bal lard, Jak yو z ludں mi (umie jêt no œci in ter - per so nal ne). Pro gram pro fi lak tycz ny dla m³o - dzie y, War sza wa M. Owczarz (red.), Po rad nik edu ka to ra, War sza - wa B. Woy na row ska, Edu ka cja zdro wot na. Pod rêcz - nik aka de mic ki, War sza wa Li te ra tu ra uzu pe³ nia j¹ ca 4. E. H. Erik son, Dzie ci stwo i spo ³e cze stwo, Po - zna T. Gor don, Wy cho wa nie bez po ra ek w szko le, War sza wa prof. dr hab. med. Bar ba ra Woy na row ska Za k³ad Bio me dycz nych i Psy cho lo gicz nych Pod staw Edu ka cji Wy dzia³ Pe da go gicz ny Uni wer sy te tu War szaw skie go mgr Ma ria So ko ³ow ska Cen trum Me to dycz ne Po mo cy Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej dr Mag da le na Woy na row ska -So³ dan Za k³ad Zdro wia Pu blicz ne go, Wy dzia³ Na uki o Zdro wiu, War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny 2 M. Soko³owska, Edukacja zdrowotna w szkole nowe wyzwania, Remedium, 2009, 6, s WA NE! Wy cho wa nie Fi zycz ne i Zdro wot ne jest sprze da wa ne w wersji elektronicznej w for mie PDF na stro nach oraz wychowanie fizyczne i zdrowotne 9

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

O potrzebach czytelniczych

O potrzebach czytelniczych O potrzebach czytelniczych szeœciolatk w Najwa niejsz¹ funkcj¹ literatury dla dzieci jest dostarczanie wzor w postêpowania i idea³ w osobowych, metaforycznie uog lnionej wiedzy o œwiecie i jego problemach.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Wst p. Ma te ria³ i me to dy

Wst p. Ma te ria³ i me to dy Wiadomo½ci Parazytologiczne 2010, 56(3), 195204 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Se sja I. Tok so ka ro za Ob ja wy kli nicz ne tok so ka ro zy u dzie ci ba da nych w Od dzia le Ho spi

Bardziej szczegółowo

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Wa r sza wa 2012 Pro jekt rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki Dzia³anie 9.4 Wy so ko wy

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Sze ścio la tek w szko le

Sze ścio la tek w szko le TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Sze ścio la tek w szko le Kon cep cja wdra Ŝa nej re for my pro gra mo wej trak tu je kształ ce nie ogól ne ja ko fun da ment do dal sze go wszechstronnego roz wo ju dziec

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

2.0 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE JĘDRZEJ WITKOWSKI

2.0 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE JĘDRZEJ WITKOWSKI Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie jedenastu organizacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem działania koalicji jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rok IX 2013 Numer 3 (22)

Rok IX 2013 Numer 3 (22) Rok IX 2013 Numer 3 (22) dzieci wśród ludzi i rzeczy children among PeoPle and THings Polskie TowarzysTwo Pedagogiczne komitet naukowy/ scientific committee Ľudmila Belásová Prešovská univerzita (Słowacja),

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo